Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Hiệp khách hành - tập 58

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

91
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như Hồng Thất Công, Hư Trúc, Vương Trùng Dương, Nhiệm Ngã Hành ... làm bút hiệu. . Cũng chính vì ảnh hưởng từ tiểu thuyết mà chủ yếu là những truyện của Kim Dung, những phong trào võ thuật, thiền đạo tu tập, châm cứu, đông y ... đã khởi sắc một thời. Phim ảnh trình chiếu tại các rạp hát một dạo cũng toàn là phim kiếm hiệp....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp khách hành - tập 58

  1. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn HOÀI THÖÙ NAÊM MÖÔI TAÙM ÑAÂU LAØ CHAÂN GIAÛ Maãn Nhu hôi ngöûng ñaàu nhìn con cöôøi noùi: -Saùng sôùm hoâm qua ôû trong khaùch ñieám khoâng thaáy ngöôi ta hoài hoäp voâ cuøng. Gia gia ngöôi coù noùi : Neáu coù ngöôøi aùm toaùn thì ngöôi khoù loøng maø ñeà phoøng. Coøn chuyeän baét ngöôi ñem ñi thì khoâng theå xaûy ra ñöôïc. Y baûo ñeán bang Tröôøng Laïc ñeå nghe ngoùng nhaát ñònh seõ bieát tin töùc. Quaû nhieân ngöôi ôû ñaây thaät. Ñinh Ñang thaáy vôï choàng Thaïch Thanh ñeán theïn ñoû maët leân nhö than hoàng. Naøng ngoaûnh maët ñi khoâng daùm nhìn thaúng vaøo maët hai ngöôøi. Nhöng naøng vaãn laéng tai nghe xem hoï noùi gì. Vôï choàng Thaïch Thanh, Döông Quang cuøng Boái Haûi Thaïch vaø boïn Phaïm Nhaát Phi, Laõ Chính Bình nhaát nhaát laøm leã töông kieán. Nhöõng ngöôøi naøy ñeàu laø ngöôøi coù danh voïng trong voõ laâm. Bao nhieâu caâu khaùch saùo ñöôïc ñöa ra taùn tuïng laãn nhau. Cuoäc giôùi thieäu xong roài, boïn Phaïm Nhaát Phi ñaõ bieát vôï choàng Thaïch Thanh laø song thaân Thaïch Phaù Thieân caøn g toû loøng kính caån. Vôï choàng Thaïch Thanh thaáy ñoái phöông khieâm cung leã maïo lieàn ñaùp leã baèng moät veû kính caån hôn. Thaïch Phaù Thieân nhìn Boái Haûi Thaïch noùi: -Boái tieân sinh ! Chuùng ta buoâng tha quaùch nhöõng vò anh huøng phaùi Tuyeát Sôn ñi thoâi. Boái Haûi Thaïch cöôøi ñaùp: -Bang chuùa ñaõ coù leänh. Vaäy “boïn anh huøng” phaùi Tuyeát Sôn ñeàu ñöôïc phoùng xaù. Laõo nhaán maïnh ba tieáng “boïn anh huøng” ñeå toû ra mæa mai boïn kia. Möôøi maáy gaõ bang chuùng daï ran: -Bang chuùa ñaõ coù leänh. Vaäy anh em phoùng xaù cho boïn anh huøng phaùi Tuyeát Sôn. Ai naáy voäi vaõ ñi tìm chìa khoùa môû xieàng xích cho boïn naøy. Baïch Vaïn Kieám tay caàm chuoâi kieám lôùn tieáng noùi: -Khoan ñaõ ! Thaïch … Thaïch bang chuùa ! Boái tieân sinh ! Cuøng Huyeàn Kích Döông laõo anh huøng ôû phuû Gia Höng vaø oâng baø Thaïch trang chuùa Huyeàn Toá trang hieän dieäntaïi ñaây. Boïn taïi haï coù ñieàu muoán thöa roõ. Ngöøng laïi moät chuùt roài haén noùi tieáp: -Chuùng ta laø ngöôøi voõ laâm, neáu hoïc ngheä khoâng tinh maø bò baïi veà ñao, thöông, quyeàn, cöôùc thì duø ñoái phöông muoán gieát hay muoán laøm nhuïc, coù cheát cuõng khoâng 523 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  2. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn oaùn haän. nhöng boïn sö ñeä taïi haï vì truùng phaûi thuoác meâ cuûa bang Tröôøng Laïc maø bò baét. Nhö vaäy laø bang Tröôøng Laïc ñaõ duøng thuû ñoaïn ñeâ heøn ñeå laøm toån haïi thanh danh phaùi Tuyeát Sôn, ñoàng thôøi phaù hoaïi caû danh döï bang Tröôøng laïc nöõa. Vaäy Boái tieân sinh ñaõ noùi gì baây giôø xin noùi laïi ñeå ba vò ñöôïc nghe roõ. Boái tieân sinh haéng gioïng hai tieáng roài cöôøi noùi: -Baïch huynh ñeä ñaây … Baïch Vaïn Kieám quaùt leân ngaét lôøi: -Ai laïi ñi laøm anh laøm em vôùi quaân cöôøng ñaïo ? Boái Haûi Thaïch noùi: -Thaïch bang chuùa chuùng ta … Thaïch Thanh xen vaøo ngaét lôøi: -Gaõ haøi töû naøy tuoåi coøn nhoû chöa bieát gì khi naøo coù ñuû tö caùch laøm bang chuùa quyù bang ñöôïc ? Tröôùc ñaây chöa bao laâu gaõ laïi bò troïng beänh queân heát vieäc tröôùc. Beân trong taát coù nhöõng söï hieåu laàm troïng ñaïi. Vaäy hai chöõ “bang chuùa” xin mieãnnhaéc laïi. Taïi haï môøi Döông laõo anh huøngñeán ñaây laø coù yù muoán phaân giaûi veà vuï naøy. Baïch sö phoù ! Quyù phaùi cuøng bang Tröôøng Laïc coù ñieàu xích mích maø thaèng con baát hieáu cuûa taïi haï cuõng ñaéc toäi vôùi sö phoù. Vaäy hay vieäc naøy xin cöù phaân taùch ra. Thaïch moã tuy chæ laø ngöôøi taàm thöôøng treân choán giang hoà, nhöng tröôùc nay khoâng noùi caâu naøo giaû doái ai bao giôø. Thaèng nhoû con taïi haï thöïc tình ñaõ queân saïch nhöõng vieäc cuõ. OÂng ngöøng moät chuùt roài doõng daïc noùi tieáp: -Nhöng vieäc gì ñaõ laøm baát luaän coøn nhôù hay ñaõ queân, cuõng chaúng theå caûi xoùa toäi loãi. Coøn vieäc ngöôøi ngoaøi möôïn teân tuoåi cuûa gaõ ñeå haønh ñoäng thì khoâng can döï gì ñeán gaõ caû. Quaàn huøng trong saûnh ñöôøng ngô ngaùc nhìn nhau chaúng ai ngôø ñoät nhieân laïi xaûy ra caâu chuyeän naøy. Boái Haûi Thaïch cöôøi noùi: -Ha ha ! Caâu chuyeän naøy töø ñaâu maø ra ? Thaïch bang chuùa … Thaïch Phaù Thieân laéc ñaàu ngaét lôøi: -Gia gia ta noùi ñuùng ñoù. Ta khoâng phaûi bang chuùa cuûa caùc vò. Ñieàu naøy ta ñaõ noùi nhieàu laàn roàui. Nhöng caùc vò nhaát ñònh khoâng tin. Phaïm Nhaát Phi leân tieáng: -trong vuï naøy coù ñieàu chi bí aån. Anh em taïi haï xin röûa tai ñeå nghe. Boïn taïi haï chæ bieát bang chuùa bang Tröôøng Laïc laø Ñoâng Phöông Hoaønh ñaïi ca. sao laïi bieán thaønh Thaïch aân coâng ? Döông Quang ngoài yeân töø naõy ñeán baây giôø môùi leân tieáng : 524 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  3. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Baïch sö phoù ! Sö phoù baát taát phaûi noùng naûy. Ai phaûi ai quaáy, voõ laâm seõ coù coâng luaän. Tuy laõo tuoåi giaø maø tieáng noùi oang oang nhö chuoâng ñoàng, uy theá laãm lieät khieán ngöôøi nghe phaûi kính phuïc. Laõo noùi tieáp : -Coù chuyeän gì thuûng thaúng chuùng ta seõ giaûi quyeát, tröôùc heát haõy môû khoùa cho caùc vò sö phoù. Maáy teân ñeä töû bang Tröôøng Laïc thaáy Boái Haûi Thaïch gaät ñaàu, lieàn môû xieàng cho boïn ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn. Baïch Vaïn Kieám nghe gioïng löôõi Thaïch Thanh cuøng Döông Quang ñeàu ra chieàu haïch toäi Boái Haûi Thaïch maø khoâng coù yù gì thuø nghòch vôùi mình, haén laáy laøm ngaïc nhieân. Haén ñaõ töôûng boïn sö ñeä bò bang Tröôøng Laïc baét giöõ, phe haén ngöôøi ít theá yeáu. Boïn haén buoâng lôøi thoùa maï Boái Haûi Thaïch, cuøng khieâu chieán vôùi laõo keå laø ñaõ quaù lieàu lónh. Vì muoán giöõ theå dieän cho phaùi Tuyeát Sôn maø baát ñaéc dó phaûi toû thaùi ñoä cöùng raén duù coù chòu loaïn ñao phaân thaây cuõng ñaønh chöù khoâng ñeå nhuïc ñeán sö moân. Neáu xaûy cuoäc chieán ñaáu haén khoâng naém vöõng phaàn naøo thuû thaéng. Vôï choàng Thaïch Thanh cuøng Döông Quang ñeán ñaây moät caùch ñoät ngoät maø cuïc dieän cuõng thoát nhieân chuyeån bieán. Baïch Vaïn Kieám baây giôø khoâng noùi gì nöõa, haén im laëng ñeå coi Boái Haûi Thaïch öùng phoù caùch naøo. Thaïch Thanh chôø cho ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn ñöôïc môû xieàng xích ñaâu ngoài ñaáy roài, laïi noùi: -Boái tieân sinh ! Thaèng nhoû con trai taïi haï tuoåi coøn non nôùt laïi kieán thöùc cöïc kyø noâng caïn, theá maø ñeå leân laøm bang chuùa quyù bang haù chaúng ñeå caùc baäc anh huøng thieân haï cöôøi cho ? Böõa nay coù Döông laõo anh huøng, Baïch sö phoù cuøng caùc vò su huynh phaùi Tuyeát Sôn vaø caùc vò baèng höõu boån moân phaùi lôùn ôû Quan Ñoâng hieän dieän taïi ñaây, vaäy xin ñem vieäc naøy trình baøy döùt khoaùt. Keå töø ngaøy hoâm nay giöõa con taïi haï laø Thaïch Trung Ngoïc cuøng bang Tröôøng Laïc khoâng coøn moái lieân quan naøo nöõa. Vaäy nhöõng vieäc gì chính gaõ ñaõ laøm nhöùt nhöùt phaûi thanh toaùn cho xong, coøn keû khaùc möôïn danh nghóa gaõ, maø haønh ñoäng thì khoâng theå gaùnh laáy tieáng aùc moät caùch oan uoång. Boái Haûi Thaïch cöôøi ñaùp : -Nhöõng lôøi leõ Thaïch trang chuùa noùi ñaây thaät khieán cho boïn taïi haï khoâng sao hieåu ñöôïc. Thaïch bang chuùa tieáp nhieäm chöùc chöoûng moân ôû teä bang ñaõ ba naêm nay, chöù khoâng phaûi caâu chuyeän moät sôùm moät chieàu. Boïn taïi haï baáy laâu nay chöa töøng ñöôïc ñöôïc nghe bang chuùa noùi ñeán Huyeàn Toá song kieám löøng danh giang hoà laø song thaân ngaøi. Thöa bang chuùa, sao tröôùc nay bang chuùa khoâng noùi gì ñeán vuï naøy cho boïn thuoäc haï nghe ? Neáu khoâng thì Huyeàn Toá trang caùch ñaây cuõng chaúng bao xa 525 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  4. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn vaø luùc ngaøi leân nhaäm chöùc bang chuùa, boïn thuoäc haï dó nhieân phaûi ñeán thænh leänh toân cuøng leänh ñöôøng ñaïi nhaân ñeán chöùng kieán cuoäc leã. Thaïch Phaù Thieân aáp uùng ñaùp: -Ta … ta … tröôùc kia coù bieát gì ñaâu. Chaøng vöøa ñaùp caâu naøy heát thaûy moïi ngöôøi ñeàu ngaïc nhieân, ñoàng thanh hoûi: -Sao coâng töû laïi khoâng bieát ? Thaïch Thanh ñôõ lôøi: -Taïi haï coù lôøi thöa tröôùc vì haøi nhi môùi ñaây phaûi moät kyø laâm troïng beänh, bao nhieâu vieäc dó vaõng gaõ ñeàu queân heát, caû song thaân cuõng khoâng nhôù nöõa. Vaäy traùch gaõ theá naøo ñöôïc. Boái Haûi Thaïch bò Thaïch Thanh laøm cho boái roái. Laõo raát hoang mang chöa bieát traû lôøi theá naøo cho tieän. Laõo khoâng theå noùi roõ laø laäp Thaïch Phaù Thieân leân laøm c chæ vì muïc ñích ñeå chaøng ñöùng ra gaùnh tai naïn veà vuï theû ñoàn cuûa hai söù giaû Thieän, Aùc vì vuï naøy chæ ngöôøi trong bang hieåu vôùi nhau maø thoâi, chöù noùi coâng khai vôùi ngöôøi ngoaøi theá naøo ñöôïc ? Boãng nghe Thaïch Phaù Thieân noùi ra chaøng khoâng bieát caû Thaïch Thanh laø phuï thaân, laõo lieàn naém laáy cô hoäi ñeå traû lôøi: -Vieäc bang chuùa laâm troïng beänh phaùt haøn phaùt nhieät môùi xaûy ra tröôùc ñaây hai thaùng. Nhöng luùc ngaøi troïng nhaäm chöùc bang chuùa thì thaân theå raát traùng kieän, thaàn trí cöïc kyø minh maån. Neáu khoâng theá thì saocoù theå vung tröôøng kieám ñaáu vôùi phi traûo Ñoâng Phöônh tieàn bang chuùa ñeán gaàn traêm chieâu ñöôïc ? Nhaân vieäc voõ coâng ngaøi ñaùnh baïi Ñoâng Phöông tieàn bang chuùa maø ñöôïc toân leân chaáp chöôûng chöùc vuï bang chuùa. Thaïch Thanh cuøng Maãn Nhu raát ñoåi hoaøi nghi hoûi: -Sao khoâng thaáy haøi nhi noùi gì ñeán vuï naøy ? Maãn Nhu caát tieáng hoûi: -Haøi nhi ! Vuï naøy ñaàu ñuoâi theá naøo ? Thaïch Phaù Thieân laéc ñaàu ñaùp: -Haøi nhi chaúng nhôù chi heát. Boái Haûi Thaïch laïi hoûi: -Boïn taïi haï chæ bieát bang chuùa hoï Thaïch danh huùy laø Phaù Thieân. Coøn ba chöõ Thaïch Trung Ngoïc thì chæ nghe thaáy ôû mieäng Baïch sö phoù cuøng Thaïch trang chuùa noùi ra maø thoâi. Hay laø Thaïch trang chuùa nhaän laàm ngöôøi roài chaêng ? Maãn Nhu loä veû töùc giaän baø xaúng gioïng : -Gaõ laø con ruoät töï mình sinh ra, coù lyù ñaâu laïi nhaän laàm ñöôïc ? 526 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  5. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Tröôùc nay baø voán hoøa nhaõ dòu daøng ñoái vôùi moïi ngöôøi, nhöng nay baø nghe Boái Haûi Thaïch baûo caäu quyù töû chaúng phaûi laø con mình, baø khoâng nhòn ñöôïc phaûi noåi côn phaãn noä. Thaïch Thanh thaáy Boái Haûi Thaïch cöù daây döa hoaøi thì nghó buïng: -Vuï naøy mình phaûi noùi huîch toeït ra môùi xong. OÂng lieàn ñaùp: -Boái tieân sinh ! Chuùng ta ñaõ laø nhöõng ngöôøi quang minh chính ñaïi thì baát taát phaûi noùi uùp môû, sôû dó quyù bang coi troïng thaèng nhoû tuoåi coøn non nôùt chöa bieát gì naøy chaúng phaûi vì gaõ coù huøng taøi ñaïi löôïc, hay thaàn cô dieäu toaùn chi chi, maø chæ muoán hy sinh caùi maïng nhoû beù cuûa gaõ cho ñi gaùnh laáy ai naïn khi nhaän ñöôïc theû ñoàng môøi döï yeán Laïp Baùt. Coù ñuùng theá khoâng ? Caâu noùi giöõa tieäc cuûa Thaïch Thanh khieán cho Boái Haûi Thaïch laø tay ñaùo ñeå maø saéc maët cuõng hôi bieán ñoåi. Laõo haéng gioïng maáy tieáng ñeå keùo daøi thôøigian suy nghó caâu ñoái ñaùp. Baát thình lình coù tieáng cöôøi ha haû caát leân hoûi: -Phaûi chaêng caùc vò chôø theû ñoàng môøi ñi döï yeán ? Hay laém ! Hay laém ! Theû ñoàng hieän ôû ñaây roài ! Trong nhaø ñaïi saûnh ñoät nhieân coù hai ngöôøi ñöùng söõng ! Moät maäp moät gaày, y phuïc ñeàu cöïc kyø xa hoa. Hai ngöôøi naøy ñeán töø bao giôø chaúng moät ai hay ? Thaïch Phaù Thieân vöøa thaáy hai ngöôøi, möøng quyùnh reo leân: -Ñaïi ca ! Nhò ca ! Laâu ngaøy tieåu ñeä khoâng ñöôïc thaáy maët. Hai vò ca ca vaãn maïnh gioûi chöù ? Vôï choàng Thaïch Thanh ñaõ nghe Thaïch Phaù Thieân keå chuyeän chaøng cuøng Tröông Tam, Lyù Töù keát laøm anh em. Baây giôø thaáy chaøng keâu hai ngöôøi môùi ñeán baèng ñaïi ca, nhò ca baát giaùc giaät mình kinh haõi phi thöôøng. OÂng noùi: -Hai vò ñeán vöøa ñuùng luùc. Boïn taïi haï ñang vaáp phaûi vaán ñeà chöùc chöôûng bang bang chuùa Tröôøng Laïc khoâng sao giaûi quyeát ñöôïc. May coù hai vò hieän dieän taïi ñaây chöùng kieáncho. Luùc naøy Thaïch Phaù Thieân ñaõ chaïy ñeán beân Tröông Tam, Lyù Töù daét tay hai ngöôøi ra chieàu thaân thieát. Tröông Tam cöôøi heà heà noùi: -Teù ra tam ñeä laø bang chuùa bang Tröôøng Laïc, thaûo naøo voõ coâng gheâ gôùm ñeán theá! Maãn Nhu töôûng chöøng nhö cuoäc sinh töû cuûa con mìnhsaép xaûy ra trong khoaûnh khaéc. Baø khoâng nghó gì ñeán chuyeän nhuaàn nhaõ nöõa, lieàn xen vaøo: -Bang chuùa bang Tröôøng Laïc nguyeân laø Ñoâng Phöông tieân sinh, boïn hoï löøa gaït thaèng nhoû con taïi haï ñöùng ra gaùnh laáy tai naïn, chöù khoâng phaûi gaõ laø bang chuùa thaät söï. 527 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  6. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Tröông Tam ñöa maét nhìn Lyù Töù hoûi: -Laõo nhò ! Laõo nhò tính theá naøo ? Lyù Töù caát gioïng the theù ñaùp: -Phaûi tìm cho ñöôïc chính chuû chöù ! Tröông Tam laïi cöôøi heà heà noùi: -Phaûi roài ! Chuùng mình keát nghóa kim lang ñaõ öôùc heïn vôùi nhau coù phuùc cuøng höôûng coù tai naïn cuøng nhau gaùnh vaùc. Boïn chuùng muoán tam ñeä chuùng ta gaùnh laáy tai vaï thì anh em mình coøn ra theá naøo ? Moïi ngöôøi thaáy thaân phaùp phi thöôøng cuûa hai gaõ xuaát hieän moät caùch ñoät ngoät thì bieát ngay baûn laõnh cao thaâm ñeán möùc khoâng theå töôûng töôïng ñöôïc. Töôùng maïo hai gaõ laïi gioáng heät nhö hai vò söù giaû Thieä, Aùc xuaát hieän ba möôi naêm tröôùc ñaây maø voõ laâm nghe thaáy ñeàu phaûi bôû vía. Quaàn huøng ai naáy sôï rung. Caû Boái Haûi Thaïch, Baïch Vaïn Kieám laø nhöõng tay cao thuû nhaát haïng cuõng khoâng khoûi troáng ngöïc ñaùnh thình thình. Boãng nghe Tröông Tam laïi cöôøi heà heà noùi: -Anh em ta môøi ngöôøi ñi döï yeán Laïp Baùt Cuùc laø vì loøng toát maø khoâng hieåu taïi sao chaúng ai muoán vui veû ra ñi maø chæ tìm caùch thoái thoaùt, khieán cho boïn ta phaûi cuït höùng. Hôn nöõa chuùng ta môøi ñaây laø bang chuùa caùc bang hoäi lôùn hay giaùo chuû caùc ñaïi giaùo, coøn nhöõng keû taàm thöôøng thì hai theû ñoàng naøy ñaâu coù ñeán tay ho ñöôïc? Hay laém ! Hay laém ! Hay laém ! Gaõ noùi lieàn ba tieáng “Hay laém” roài raûo maét löôùt qua maët boïn Phaïm Nhaát Phi, Laõ Chính Bình, Phong Löông, Cao Tam nöông töû, khieán cho boán ngöôøi naøy khoâng khoûi ôùn da gaø. Luùc Tröông Tam nhìn ñeán Cao Tam nöông töû thì muïc quang döøng laïi moät luùc roài cöôøi heà heà noùi: -Hay laém ! Boïn Phaïm Nhaát Phi ngaám ngaàm ñoaùn chöøng chuyeán naøy Chöôûng moân boán phaùi lôùnôû Quan Ñoâng mình taát cuõng bò môøi. Sôû dó Tröông Tam nhaéc tôùi maáy laàn “hay laém” laø coù yù noùi caû boán ngöôøi mình ñeàu hoäi hoïp ôû ñaây, ñeå ñôõ cho hoï khoûi moät phen laàn moø leân taän Quan Ñoâng giao theû cho boïn mình. Cao Tam nöông töû lôùn tieáng noùi: -Toân giaù ñöøng ngoù laõo nöông nöõa ! Ngaøi noùi maõi “hay laém” laø coù yù gì ? Tröông Tam cöôøi heà heà ñaùp: -Hay laém laø hay laém chöù coøn coù yù gì nöõa ? Ruùt laïi laø chaúng coù gì khoâng hay caû. Cao Tam nöông töû quaùt leân: -Ngöôi muoán gieát thì gieát chöù laõo nöông khoâng tieáp theû ñoàng ñaâu ! 528 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  7. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Muï vung tay phaûi moät caùi, tieáng gioù rít leân veo veùo. Hai ngoïn phi ñao bay thaúng tôùi Tröông Tam. Moïi ngöôøi caû kinh thaát saéc. Khoâng ai ngôø vì moät lôøi khoâng hôïp yù maø muï ñaõ ñoäng thuû lieàncoi hai vò söù giaû Thieän, Aùc chaúng ra gì. Thöïc ra Cao Tam nöông töû tuy tính tình noùng naûy, nhöng cuõng khoâng phaûi laø haïng ngöôøi ngu ngoác. Muï nghó raèng: -Hai söù giaû Thieän, Aùc ñaõ coù yù ñöa theû ñoàng tôùi thì baát luaän theá naøo cuõng khoâng traùnh khoûi tai hoïa. Hieän giôø ôû giöõa Toång ñaø bang Tröôøng Laïc, coù bieát bao nhieâu laø tay cao thuû. Ñoàng beänh töông laân, hoï thaáy mình ñoäng thuû thì coøn ai ñöùng ngoaøi ñöôïc nöõa, chi baèng haønh ñoäng theá naøy coøn hôn laø ñeå hai gaõ ñi gieát laàn gieát moøn. Nhaân luùc ngöôøi nhieàu theá maïnh : Boán phaùi Quan Ñoâng hôïp löïc vôùi bang Tröôøng Laïc, phaùi Tuyeát Sôn, Huyeàn Toá trang laáy nhieàu ngöôøi ñeå thuû thaéng cuõng chöa bieát chöøng. Thaïch Phaù Thieân voäi la leân: -Ñai ca phaûi caånthaän. Tröông Tam cöôøi ñaùp: -Khoâng heà chi maø ngaïi. Haén vaãy tay aùo moät caùi, hai vaät saéc vaøng röïc töø trong tay aùo bay ra ñoùn ñôõ hai ngoïn phi ñao. Ñoàng theùp chaïm nhau ñaùnh “choang” moät tieáng. Hai khoái saéc vaøng ñang ñöùng döøng boãng naèm ngang ra ñoùn laáy phi ñao ñaåy ngöôïc veà phía Cao Tam nöông töû. Cöù nghe tieáng gioù cuõng ñuû bieát söùc vaêng ñi raát khuûng khieáp. Cao Tam nöông töû neáu cuùi ñaàu cong löng ñeå neù traùnh thì vaät ñoù taát nhieân seõ vaêng vaøo ngöôøi baïn ñaèng sau, muï lieàn ñöa hai tay ra naém laáy hai vaät saéc vaøng thì caûm thaáy hai caùnh tay ñau ñôùn nhö daàn. Nöûa ngöôøi treân bò teâ nhöùc. Cao Tam nöông töû cuùi ñaàu nhìn xem khoâng khoûi haõi huøng. Khoái saéc vaøng ñoùn laáy phi ñao chính laø hai caùi theû ñoàng “Truy hoàn ñoaït maïng” cuûa Thöôûng Thieän Phaït Aùc. Cao Tam nöông töû ñaõ nghe noùi nhieàu ñeán leà loái cuûa hai söù giaû Thieän Aùc : Heã tieáp ñöôïc baøi ñoàng töùc laø nhaän lôøi ñi döï yeán Laïp Baùt duø muoán töø choái cuõng khoâng ñöôïc nöõa. Chæ trong nhaùy maét, maët muï khoâng coøn chuùt huyeát saéc, ngöôøi muï run baàn baät, muï cöôøi gaèn noùi: -Ha ha ! Môøi ta … ñi aên … Laïp Baùt Cuùc … Thanh aâm muï choùi tai khieán ngöôøi ngöôøi nghe raát khoù chòu. Tröông Tam vaãn cöôøi heà heà noùi : -Boái tieân sinh ! Caùc vò boá trí cô quan ñeå löøa gaït tam ñeä boïn ta ñeå maïo xöng bang chuùa. Y laø ngöôøi trung haäu thöïc thaø, nhöng Tröông Tam, Lyù Töù naøy laïi khoâng phaûi laø haïng trung haäu thöïc thaø. Chuùng ta ñaõ ñi môøi khaùch coù lyù ñaâu laïi khoâng ñieàu tra 529 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  8. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn minh baïch ? Neáu môøi laàm ngöôøi haù chaúng ñeå thieán haï cöôøi cho thuùi oùc ? OÂng baïn ! Chuùng ta muoán môøi ñích danh bang chuùa ra ñaây coù ñöôïc khoâng ? Noùi xong laõo vöôn hai tay ra naém laáy hai caùi gheá troøn lieäng leân noùc nhaø ñaùnh veùo moät tieáng. Tieáp theo laø nhöõng tieáng aàm aàm vang leân. Noùc nhaø thuûng moät loã hoång lôùn. Ñaát caùt rôùt xuoáng tôi taû vaø caû moät khoái gì cuõng rôùt xuoáng theo ñaùnh huîch moät tieáng laên ra tröôùc baøn tieäc. Quaàn haøo baát giaùc luøi laïi hai böôùc. Vaät töø treân noùc nhaø rôùt xuoáng ñoù laïi laø moät ngöôøi ! Ngöôøi naøy co ruùm laïi thaønh moät khoái luø luø naèm phuïc döôùi ñaát. Lyù Töù vung ngoùn tay troû beân traùi ra ñieåm veo veùo ñeå giaûi khai huyeät ñaïo cho ngöôøi kia. Ngöôøi kia töø töø ñöùng daäy giô tay leân duïi maét, hoang mang nhìn boán phía. Moïi ngöôøi ñoàng thanh la hoaûng: -Y … y … Coù ngöôøi hoûi : -Sao ? … Coù ngöôøi noùi : -Laï thaät ! … Moïi ngöôøi thaáy Lyù Töù vung tay leân khoâng giaûi khai huyeät ñaïo. Laõo ñaõ duøng chæ phong ñeå giaûi huyeät cho ngöôøi ñöùng caùch maáy thöôùc thì thaät laø moät baûn laõnh toái cao voâ thöôïng tröôùc nay chæ ñöôïc nghe qua chöù chöa töøng maét thaáy. Moïi ngöôøi ñeàu ngô ngaùc kinh haõi vì thaáy ngöôøi kia nguõ quan cuøng dieän maïo gioáng heät Thaïch Phaù Thieân. Coù ñieàu ngöôøi naøy toaøn thaân maëc ñoà tô luïc. Treân muõ coù ñieåm xuyeát moät haït mình chaâu lôùn baèng ñaàu ngoùn tay. Phuïc söùc cöïc kyø hoa leä. Tröông Tam cöôøi hoûi: -Thaïch bang chuùa ! Chuùng ta ñeán ñaây môøi bang chuùa ñi aên yeán Laïp Baùt. Bang chuùa coù ñi khoâng ? Haén noùi xong laáy hai taám theû ñoàng ñaët vaøo loøng baøn tay. Thaïch Phaù Thieân laáy laøm kyø hoûi: -Ñaïi ca ! Vuï naøy … laø theá naøo ñaây ? Tröông Tam cöôøi hoûi ;aïi : -Tam ñeä ! Tam ñeä thöû coi töôùng maïo ngöôøi naøy coù gioáng tam ñeä khoâng ? Boïn hoï giaáu y ñi, löøa gaït Tam ñeä thay y laøm bang chuùa. Nhöng … ha ha ! Ñaïi ca, nhò ca ngöôi ñaõ tìm ra y, ñeå ngöôi khoâng ñöôïc laøm bang chuùa bang Tröôøng Laïc nöõa. Ngöôi coù giaän boïn ta khoâng ? Thaïch Phaù Thieân laéc ñaàu ñaûo maét nhìn ngöôøi kia moät luùc roài noùi: -Maù maù ! Gia gia ! Ñinh Ñinh Ñang Ñang ! Boái tieân sinh ! Ta … ñaõ baûo caùc vò nhaän laàm ngöôøi roài maø. Ta khoâng phaûi … y môùi ñuùng. Maãn Nhu tieán leân moät böôùc caát gioïng run run hoûi: 530 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  9. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Ngöôi … ngöôi laø Ngoïc nhi ñaáy ö ? Ngöôøi kia gaät ñaàu ñaùp: -Maù maù ! Gia gia ! Gia maù cuøng ñeán ñaây ö ? Baïch Vaïn Kieám tieán leân moät böôùc nghieâm gioïng hoûi: -Ngöôi coù nhaän ñöôïc ta khoâng ? Ngöôøi kia cuùi ñaàu xuoáng keõ ñaùp : -baïc h sö thuùc ! Caùc vò sö thuùc …. Ñeàu bình yeân caû ñaây ö ? Baïch Vaïn Kieám cöôøi ha haû ñaùp: -Phaûi chuùng ta ôû caû ñaây. Boái Haûi Thaïch chau maøy noùi: -Hai vò naøy töôùng maïo gioáng heät nhau nhö ñuùc …. Vò naøo laø bang chuùa baûn bang? Thuoäc haï khoâng nhaän ra. Theá môùi bieát thieân haï bao la baùt ngaùt khoâng thieáu gì chuyeän laï. Ngaøi … ngaøi môùi laø Thaïch bang chuùa ö ? Ngöôøi kia gaät ñaàu. Boái Haûi Thaïch laïi noùi : -Baáy laâu nay bang chuùa ñi ñaâu ? Ngöôøi kia ñaùp: -Caâu chuyeän raát daøi, ñeå thuûng thaúng roài seõ noùi. Trong saûnh ñöôøng ñoät nhieân im phaêng phaéc khoâng moät tieáng ñoäng, ngoaøi tieáng Maãn Nhu khoùc thuùt thít. Baïch Vaïn Kieám noùi: -Töôùng maïo gioáng nhau ñaõ ñaønh. Chaúng leõ veát kieám treân ñuøi cuõn g vaäy hay sao ? trong vuï naøy taát coù ñieàu ngoaét ngeùo. Ñinh Ñang khoâng nhòn ñöôïc nöõa, naøng leân tieáng: -Ngöôøi naøy laø giaû. Thieân ca môùi ñuùng, vai beân traùi y coù … moät daáu veát. Thaïch Thanh cuõng ñaày loøng ngôø vöïc. OÂng noùi: -Thaèn g con taïi haï luùc coøn nhoû ñaõ bò ngöôøi duøng aùm khí ñaû thöông. OÂng laïi nhìn Thaïch Phaù Thieân noùi : -Gaõ naøy trong ngöôøi cuõng coù veát aùm khí. Vaäy ai chaân ai giaû cöù nghieäm xem roõ. Moïi ngöôøi nhìn Thaïch Phaù Thieân laïi nhìn gaõ thieáu nieân phuïc söùc xa hoa trong loøng ai naáy ñeàu kinh dò. oOo 531 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2