Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Hiệp khách hành - tập 6

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

195
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hiệp khách hành - tập 6', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp khách hành - tập 6

  1. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung HOÀI THÖÙ SAÙU KHOÂNG BAÉT NGÖÔØI GIÖÕ KIEÁM LAØM TIN Caûnh Vaïn Chung laéc ñaàu noùi: -Khoâng phaûi ñaâu. Loát chaân gaõ ñi treân maët tuyeát luùc xuoáng nuùi sau coøn thaáy roõ reät. Noùi ra laïi maéc côû. Boïn taïi haï bao nhieâu ngöôøi lôùn maø khoân g baét noåi moät ñöa con nít môùi möôøi laêm möôøi saùu tuoåi. Teä sö phuï quaû coù yù môøi hai vò ñeán thaønh Laêng Tieâu ñeå thöông löôïng vieäc naøy. Thaïch Thanh noùi: -Noùi qua noùi laïi cuõng chæ laø muoán baét tieåu ñeä phaûi ñeàn maïng Baïch coâ nöông maø thoâi. Vöông su huynh baûo coøn hai maïng ngöôøi göûilaïi phaûi chaêng laø coù yù nghóa nhö vaäy ? Vöông Vaïn Nhaân ñaùp: -Taïi haï vöøa noùi möôøi taùm teân ñeä töû chia laøm hai: Moät toaùn chín ngöôøi ñi xuoáng Giang Nam. Coøn toaùn nöõa thì do Caûnh sö huynh daãn ñaàu ñi tìm caùc nôi ôû Trung Nguyeân xem leänh lang laïc loûng nôi ñaâu thì laïi gaëp chuyeän ngoä ñoäc cheát ngöôøi. Theá môùi bieát hoïa voâ ñôn chí … Caûnh Vaïn Chung ngaét lôøi: -Vöông sö ñeä ! Sö ñeä baát taát phaûi noùi nöõa, vuï ngoä ñoäc ñoù khoâng lieân quan gì ñeán Thaïch trang chuùa. Vöông Vaïn Nhaân caõi: -Sao laïi khoâng lieân quan ? Neáu khoâng vì thaèng nhoû ñoù thì Toân sö ca cuûng Chöû sö ñeä ñaâu ñeán noåi phaûi uoång maïng moät caùch maäp môø. Hôn nöõa, keû ñoái ñaàu ñaõ haï ñoäc thuû laø ai, chuùng ta vaãn chöa bieát. Roài ñaây veà traïi Caûnh sö huynh seõ baåm laïi vôùi sö phuï nhö theá naøo ? Sö phuï maø noåi côn thònh noä thì e raèng caùnh tay cuûa sö huynh khoù maø baûo toaøn ñöôïc vôï choàng Thaïch trang chuùa giao du khaép thieân haï. Mình noùi ra ñeå hai vò ñi nghe ngoùng tin töùc giuøm coù phaûi hôn khoâng ? Caûnh Vaïn Chung nhôù tôùi Phong sö huynh bò caùi thaûm chaët tay, lieàn nghó ngay ñeán mình khoâng coù caùch naøo ñeå phuïc meänh cuøng sö phuï. Haén cuõn g cho raèng nhôø vôï choàng Thaïch Thanh ñi doø la tin töùc cuõng laø loái thoaùt. Haén nghó vaäy beøn ñaùp: -Ñöôïc roài ! Sö ñeä muoán thuaät chuyeän cuøng hai vò trang chuùa thì keå ñi ! Vöông Vaïn Nhaân nhìn Thaïch Thanh noùi: -Thaïch trang chuùa ! Tröôùc ñaây ba böõa, boïn taïi haï ñöôïc tin gaõ hoï Ngoâ laáy ñöôïc Huyeàn thieát leänh aån naùu trong baùn baùnh nöôùng taïi Haàu giaùm taäp ngoaøi thaønh Bieän 46 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  2. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Löông. Boïn anh em taïi haï chín ngöôøi lieàn ngaám ngaàm thöông löôïng vôùi nhau ñeàu cho vieäc troùc naõ Thaïch Trung Ngoïc raát laø môø mòt, khoù loøng ñi ñeán keát quaû. Voøm trôøi baùt ngaùt, thieân haï bao la bieát tìm ñaâu cho thaáy ? Neáu caû möôøi naêm khoâng tìm thaáy gaõ thì boïn anh em taïi haï cuõng khoâng daùm trôû veà thaønh Laêng Tieâu nöõa. Nhöng laáy ñöôïc Huyeàn thieát leänh thì duø khoâng baét ñöôïc leänh lang, cuõng coøn coù chuùt coâng ñeå ra maét sö phuï. Trong luùc baøn ñònh khoâng khoûi coù ngöôøi thoùa maï leänh lang tuoåi coøn nhoû maø ñaõ gaây neân nhöõng vieäc taày ñình, toäi thaät ñaùng cheát. Giöõa luùc anh em baøn ñònh ñoät nhieân coù tieáng moät laõo giaø cöôøi oàm oàm, noùi voïng vaøo: “Hay laém ! Hay laém ! Thieáu nieân nhö theá môùi laø thieáu nieân ! Treân ñôøi khoù maø tìm ñöôïc con ngöôøi nhö gaõ !” Thaïch Thanh cuøng Maãn Nhu ñöa maét nhìn nhau nghó buïng: -Baây giôø coøn coù ngöôøi taùn döông con mình nhö vaäy, khieán mình nghe phaûi khoâ taâm hôn laø nghe lôøi thoùa maï. Vöông Vaïn Nhaân keå tieáp: -Thaïch trang chuùa ! Boïn taïi haï noùi chuyeän vôùi nhau trong phoøng moät khaùch ñieám, boán maët ñeàu laø töôøng gaïch. Theá maø thanh aâm kia loït qua töôøng vaøo nghe raát roõ raøng chaúng khaùc chi ngöôøi ngoài ñoái dieän noùi ra. Caû chín ngöôøi boïn taïi haï laïi noùi raát kheõ maø khoâng hieåu sao laõo nghe ñöôïc ? Thaïch Thanh cuøng Maãn Nhu giaät mình nghó thaàm: -Boïn hoï noùi chuyeän beân naøy coøn caùch moät töôøng gaïch maø ngöôøi trong phoøng beân kia nghe roõ, phaûi chaêng laø böùc töôøng naøy coù loå hoång hay khe hôû thoâng sang ? Neáu khoâng thì coù ngöôøi ngoài döôùi cöûa soå nghe ñeå nghe loûm. Coù khi boøn naøy döùt laùc om soøm maø hoï laïi töï cho laø noùi kheõ thì cuõng chaúng laáy chi laøm kyø. Nhöng kyø ôû choå ngöôøi beân kia töôøng noùi maø beân naøy nghe roõ moàn moät. Taát nhieân coâng löïc laõo giaø phaùt aâm ñoù phaûi thaâm haäu voâ cuøng ! Boïn naøy neáu laïi gaëp cao nhaân thì thaät laø vaän xui: Toäi gaø chöa xong, vaï vòt laïi ñeán. Kha Vaïn Quaân xen vaøo thuaät laïi: -Boïn taïi haï nghe thaáy coù thanh aâm ngöôøi noùi voïng sang ñeàu ngaån ra. Vöông sö ca lieàn quaùt leân: -Theá naøy thì chòu laøm sao ñöôïc ? ai ñôøi laïi coù nkeû ñi nghe leùn chuyeän ngöôøi ta bao giôø ? Vöông sö ca vöøa quaùt leân thì beân kia im baët khoâng coøn coù aâm thanh gì nöõa. Sau ñoù laõo giaø laïi leân tieáng: -A Ñöông ! Boïn naøy ñeàu laø ngöôøi phaùi Tuyeát Sôn. Sö phuï boïn hoï laø moät keû maø gia gia bình sinh vaãn gheùt cay gheùt ñaéng. Nay boãng coù moät thaèng loûi maø laøm cho laõo … phaùi Tuyeát Sôn phaûi chia lìa vôï con, nhaø tan ngöôøi cheát, theá coù thuù khoâng ? 47 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  3. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Boïn taïi haï nghe hoï noùi theá, thì muoán noåi xung ngay laäp töùc, nhöng Caûnh sö ca voäi xua tay ra hieäu cho moïi ngöôøi ñöøng leân tieáng ñeå theo doõi xem hoï noùi gì nöõa. Boãng nghe thanh aâm moät ñöùa con gaùi coøn nhoû tuoåi baät leân tieáng cöôøi hích hích noùi: -Thuù quaù ! Thuù quaù ! Nhöng coù ñieàu ñaùng tieác laø chöa laømm cho laõo töùc cheát ñi ñöôïc thì cuõng chöa phaûi laø tuyeät thuù. Laõo giaø kia ho leân maáy tieáng roài noùi: -Neáu laõo … töùc quaù maø cheát ñi thì laïi chaúng coù gì thuù nöõa vì khi gia gia raûnh vieäc daét ngöôi ñeán thaønh Laêng Tieâu nuùi Ñaïi Tuyeát, ñeå chính gia gia choïc töùc cho laõo ta phaûi cheát môùi thieät laø thuù ! Laõo giaø ñoù noùi tieáng “laõo” coøn hai tieáng sau thì haï raát thaáp gioïng, beân naøy nghe khoâng roõ. Chaéc laø luùc laõo ta nhaéc ñeán teân sö phuï boïn taïi haï coøn coù yù e deø neân noùi raát kheõ khoâng ñeå thanh aâm laïi qua beân naøy. Thaïch Thanh noùi: -Ngöôøi ñoù theá thì thieät laø voâ leã, daùm ngaïo maïn caû Baïch sö baù. Chaéc y coù choå naøo ñeå yû theá. Chuùng ta khoâng theå buoâng tha haén ñöôïc. Vöông Vaïn Nhaân noùi: -Ñuùng theá ! laõo giaø ñoù ñaõ döôùi maét khoâng ngöôøi, chuùng ta phaûi lieàu maïng vôùi haén. Ñoaïn Vöông keå tieáp: -Boïn taïi haï ñang töùc giaän thì nghe phoøng beân coù tieáng keït cöûa. Hai ngöôøi tieán vaøo trong vieän. Boïn taïi haï ñeàu ruùt kieám ra cuõng muoán xoâng vaøo trong vieän ngay, nhöng Caûnh sö ca laïi khoaùt tay baûo anh em ñöøng noùng naûy. Boãng nghe laõo taëc kia laïi noùi: -A Ñöông ! Böõa nay ta phaûi gieát maáy ngöôøi chôi. Con beù tieåu quyû teân goïi A Ñöông gì ñoù cöôøi hì hì noùi: -Gieát moät teân thoâi nheù ! Laõo giaø hoûi laïi: -Vaäy bao giôø môùi gieát hai teân nöõa ? Thaïch Thanh boãng “OÀ” leân moät tieáng roài la leân: -Nhaát Nhaät Baát Quaù Tam ! Gioïng noùi cuûa y ra chieàu kinh haõi caáp baùch. Caûnh Vaïn Chung vaãn ngoài yeân, ñeå hai gaõ Vöông Vaïn Nhaân vaø Kha Vaïn Quaân keå chuyeän, baây giôø môùi caát tieáng hoûi: -Thaïch trang chuùa ! Trang chuùa coù bieát laõo giaø ñoù ö ? Thaïch Thanh laéc ñaàu ñaùp: 48 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  4. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung -Taïi haï cuõng khoâng bieát haén, nhöng coù ñöôïc nghe Tieân phuï ñeà caäp ñeán: Trong voõ laém coù moät nhaân vaät nhö vaäy. Ngoaïi hieäu laõo laø Nhaát Nhaät Baát Quaù Tam. Moät ngaøy nhieàu laém laø chæ ñöôïc gieát ba ngöôøi. Sau khi laõo gieát ngöôøi thöù ba roài, thì ruoät gan laõo töï nhieân buûn ruûn duø muoán haï thuû gieát ngöôøi thöù tö cuõng khoâng theå ñöôïc nöõa. Vöông Vaïn Nhaân ra chieàu töùc toái, chöûi tuïc: -Meï kieáp ! Moät ngaøy gieát ba ngöôøi coøn chöa ñuû ö ? Quaân gian aùc nhö vaäy maø coøn ñeå haén soáng ñeán ngaøy nay thì thaät laø kyø ! Thaïch Thanh laúng laëng khoâng noùi gì nöõa. Y nghó thaàm trong buïng: -Nghe noùi laõo hoï Ñinh naøy (töùc laõo Nhaát Nhaät Baát Quaù Tam) haønh ñoäng khoâng haún ra phaùi Taø maø cuõng khoâng phaûi phaùi Chính. Tuy laõo taøn nhaãn hieáu saùt, nhöng nhöõng ngöôøi laõo gieát ñeàu laø ñaùng toäi. Mình chöa töøng nghe noùi laõo ñaõ gia haïi moät ngöôøi chính nhaân quaân töû bao giôø. Thaïch Thanh chæ nghó vaäy thoâi, vì caâu naøy noùi ra laø maïo phaïm ñeán phaùi Tuyeát Sôn, neân y ñaønh kín tieáng. Caûnh Vaïn Chung laïi hoûi: -Khoâng hieåu laõo taëc ñoù teân hoï laø gì ? Thuoäc moân phaùi naøo ? Thaïch Thanh ñaùp: -Taïi haï nghe noùi laõo hoï Ñinh, teân thieät laø gì taïi haï cuõng khoâng bieát roõ maø chæ bieát ngoaïi hieäu laõo laø Nhaát Nhaät Baát Quaù Tam. Caùc vò tieàn boái goïi taét laø Ñinh Baát Tam. Kha Vaïn Quaân phaãn haän noùi: -Laõo taëc ñoù ñuùng laø thaèng cha Baát Tam Baát Töù. Thaïch Thanh laïi noùi: -Ñòa vò laõo Ñinh trong voõ laâm khoâng phaûi taàm thöôøng. Chaéc Baïch sö baù coù ñieàu chi xích mích vôùi laõo neân khoâng ñeà caäp teân tuoåi laõo bao giôø. Vì theá maø caùc vò sö huynh khoâng bieát ñeán. Thaïch Thanh laïi hoûi: -Theá roài sao nöõa ? Vöông Vaïn Nhaân keå tieáp: -Boãng nghe laõo taëc thuùi moàm thuùi mieäng ñoù hoûi: -Coù teân naøo laø Toân Vaïn Nieân ñoù khoâng ? Laïi coøn teân nöõa laø Chöû Vaïn Xuaân ñaâu ? Hai ngöôi chöôøng maët ra ñaây ! Coøn nhöõng keû khaùc khoâng phaïm toäi ñaïi aùc thì duø coù ra noäp maïng, gia gia ñaây cuõng khoâng theøm gieát. Nghe laõo hoáng haùch nhö vaäy thì boïn taïi haï coøn nhaãn naïi laøm sao ñöôïc ? Caû chín ngöôøi lieàn nhaûy xoå vaøo. Nhöng laï thay ! Trong vieän chaúng coù laáy moät ngöôøi. Moïi 49 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  5. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung ngöôøi tìm khaép boán maët, nhaûy caû leân noùc nhaø doøm ngoù maø vaãn khoâng thaáy boùng moät ai heát. Kha sö ñeä thaáy cöûa phoøng khaùch chæ kheùp hôø lieàn xoâng vaøo … Vöông Vaïn Nhaân haéng gioïng roài keå tieáp: -Trong phoøng naøy coù thaép moät ngoïn ñeøn caày ñaët treân baøn maø chaúng thaáy moät ma naøo môùi laï chöù. Boïn taïi haï coøn ñang nghi hoaëc thì nghe caên phoøng beân coù tieáng ngöôøi vaø chính laø thanh aâm laõo taëc kia. Haén noùi: -Toân Vaïn Nieân ! Ngöôi ôû Lan Chaâu theá naøo, theá naøo ? Chöû Vaïn Xuaân ! Ngöôi ôû Löông Chaâu laøm sao, laøm sao ? … Nhö vaäy thì caùc ngöôi coøn uoång gì nöõa ? Mau loù maët ra ñaây ! Toân sö ca vaø Chöû sö ca caøng nghe caøng caùu giaän, suøng suïc choáng kieám vaøo phoøng. Caûnh sö ca la leân: -Phaûi caån thaän ñaáy ! Chuùng ta xoâng caû vaøo ñi ! Trong phoøng ñeøn löûa taét heát maø khoâng thaáy ñoäng tænh chi caû. Vöông Vaïn Nhaân ngöøng laïi moät chuùt roài noùi tieáp: -Taïi haï trong loøng vaãn coøn hoài hoäp lieàn lôùn tieáng goïi : “Toân sö ca ! Chöû sö ca !”. Nhöng vaãn khoâng thaáy hai ngöôøi ñaùp laïi maø trong phoøng cuõng khoâng coù tieáng khí giôùi va chaïm nhau. Boïn taïi haï ñeàu ôùn laïnh xöông soáng, voäi baät löûa leân coi thì thaáy hai vò sö ca quyø ngay ngaén döôùi ñaát, thanh tröôøng kieám ñeå moät beân. Caûnh sö ca vaø taïi haï voäi tieán vaøo ñeå daét hai ngöôøi daäy. Nhöng vöøa ñuïng ñeán thì hai ngöôøi ñaõ ngaõ laên ñuøng. Teù ra Toân sö ca vaø Chöû sö ca ñaõ taét thôû cheát roài ! Taïi haï sôø hai ngöôøi thaáy haõy coøn noùng vaø khaép mình khoâng moät veát thöông. Chaúng hieåu laõo taëc kia ñaõ duøng buøa pheùp ma quyû gì haï saùt hai vò sö ca. Noùi ra laïi theâm maéc côû. Töø ñaàu ñeán cuoái boïn taïi haï khoâng thaáy boùng laõo taëc vaø con loûi luùc naøo heát, maø beân mình bò cheát hai nhaân maïng. Vöông Vaïn Nhaân noùi xong, moïi ngöôøi ñeàu laëng leõ. Thaïch Thanh hoûi: -Caûnh huynh ! Thaèng suùc sinh ñaõ gaây neân ñaïi hoïa ôû thaønh Laêng Tieâu vaøo ngaøy naøo vaäy ? Caûnh Vaïn Chung ñaùp: -Moàn g 9 thaùng 12. -Böõa nay laø ngaøy 12 thaùng 3. Theá laø Baïch sö huynh dôøi khoûi thaønh Laêng Tieâu ñaõ ba thaùng. Vaäy baây giôø chaéc y ñoát Huyeàn Toá trang roài. Caûnh huynh ! Vôï choàng taïi haï ñi tìm thaèng tieåu suùc sinh. Neáu baét ñöôïc noù seõ troùi ñem veà thaønh Laêng Tieâu ñeå thænh toäi cuøng Baïch sö baù vaø Phong sö huynh. Ñoàng thôøi taïi haï doø la tin töùc laõo Nhaát Nhaät Baát Quaù Tam xem laõo ñi ñaâu ? Vôï choàng tieåu ñeä neáu khoâng laøm gì ñöôïc 50 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  6. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung laõo thì seõ baùo tin cho Baïch sö baù hay ñeå sö baù thaân haønh ñoái phoù laõo. Tieåu ñeä xin caùo töø. Thaïch Thanh noùi xong chaép tay thi leã cuøng moïi ngöôøi toan trôû goùt ra ñi thì Kha Vaïn Quaân hoûi: -Trang chuùa … töôûng noùi qua quít vaøi caâu theá laø xong roài voã tay ñi ngay ñöôïc ö ? Thaïch Thanh hoûi: -Kha sö huynh coøn baûo gì nöõa ? Kha Vaïn Quaân ñaùp: -Chuùng ta khoâng kieám ñöôïc thaèng con Trang chuùa thì môøi Trang chuùa cuøng ñeán thaønh Laêng Tieâu ñeå hoäi kieán vôùi sö phuï ta. Thaïch Thanh noùi: -Dó nhieân laø tieåu ñeä phaûi leân thaønh Laêng Tieâu, nhöng caàn tìm ra manh moái moïi vieäc roài seõ lieäu. Kha Vaïn Quaân heát nhìn Caûnh Vaïn Chung laïi nhìn Vöông Vaïn Nhaân. Gaõ haèn hoïc noùi: -Sö phuï bieát laø chuùng ta gaëp vôï choàng Thaïch trang chuùa maø khoâng môøi ñöôïc hai vò leân nuùi thì … chaúng hoùa ra … Thaïch Thanh ñaõ bieát yù gaõ caäy nhieàu ngöôøi ñeå thuû thaéng, baét buoät vôï choàng mình phaûi leân nuùi Ñaïi Tuyeát. Vì hoï baét khoâng ñöôïc thaèng con mình thì mình phaûi ñeán thöôøng maïng. Y nghó vaäy lieàn noùi: -Sö baù laø ngöôøi ñöùc cao troïng voïng, oai danh löøng laãy coõi Taây thuøy. Tieåu ñeä ñoái vôùi laõo gia tröôùc nay vaãn moät loøng toân kính nhö baäc sö tröôûng. Giaû tyû tieåu ñeä gaëp Baïch sö ca ôû ñaây, vaø y vaâng meänh Baïch sö baù keâu tieåu ñeä ñeán thaønh Laêng Tieâu thì nhaát ñònh tieåu ñeä phaûi tuaân meänh. Thoâi baây giôø ñaønh theá naøy vaäy. Thaïch Thanh vöøa noùi vöøa côûi caû kieám laãn voû ôû sau löng ra roài nhìn Maãn Nhu noùi: -Nöông töû ! Nöông töû cuõng côûi kieám ra ñi ! Maãn Nhu y lôøi côûi kieám ñöa cho Thaïch Thanh. Thaïch Thanh ñeå kieám gaùc ngang treân loøng hai baøn tay ñöa cho Caûnh Vaïn Chung noùi: -Caûnh huynh ! Xin Caûnh huynh giöõ laáy khí giôùi naøy cuûa vôï choàng tieåu ñeä. Caûnh Vaïn Chung voán bieát ñoâi Haéc Baïch song kieám naøy laø nhöõng thöù khí giôùi haõn höõu treân theá giann. Vôï choàng Thaïch Thanh quyù noù nhö laø tính maïng. Baây giôø y ñaõ côûi kieám ra naïp thì phaùi Tuyeát sôn gôõ ñöôïc theå dieän nhieàu laém roài. Mình ñaõ giöõ ñoâi kieám thì nhaát ñònh y seõ phaûi ñeán thaønh Laêng Tieâu ñeå laáy veà. 51 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  7. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Caûnh Vaïn Chung ñang muoán noùi maáy lôøi khieâm toán roài thu laáy kieám, thì kvc laïi lôùn tieáng noùi: -Tieåu ñieät nöõ phaûi thaùc oan, Phong sö ca bò chaët moät caùnh tay. Sö nöông xuoáng nuùi, Baïch sö taåu phaùt ñieân laïi theâm Chöû sö ca vaø Toân sö ca, phaûi uoång maïng. Theá maø hai thanh kieám ñuû ñeå ñeàn boài hay sao ? Caûnh sö ca coù giao tình vôùi Trang chuùa, caùi ñoù Kha moã khoâng caàn bieát. Hoï Thaïch kia ! Böõa nay ngöôi phaûi veà thaønh Laêng Tieâu môùi ñöôïc, khoâng ñi khoâng xong. Thaïch Thanh tuûm tæm cöôøi noùi: -Thaèng tieåu suùc sinh con taïi haï ñaõ gaây neân toäi aùc cöïc kyø, nhöng ngoaøi caùch taï toäi, taïi haï cuõng khoâng coøn bieát noùi theá naøo cho ñöôïc. Kha sö huynh laø moät nhaân vaät coù nhieàu töông lai nhaát trong phaùi Tuyeát Sôn. Baûn laõnh cuûa Kha sö huynh tuy taïi haï chöa ñöôïc bieát qua, nhöng thanh danh cuûa Kha sö huynh thì taïi haï ñaõ ngöôõng moä töø laâu, nay môùi ñöôïc gaëp maët thaät laáy laøm maym aén. Thaïch Thanh noùi xong, hai tay y vaãn naâng hai thanh tröôøng kieám ñeå chôø Caûnh Vaïn Chung ñöa tay ra ñoùn laáy. Kha Vaïn Quaân buïng baûo daï: -Neáu baây giôø boïn mình baét vôï choàng Thaïch Thanh phaûi leân Ñaïi Tuyeát Sôn thì khoù loøng traùnh khoûi moät cuoäc aùc ñaáu. Haén ñaõ chòu ñöa hai thanh baûo kieám thì cuõng chaúng khaùc gì mình ñaõ naém maïng soáng cuû ahaén vaøo trong tay roài, theá thì coøn gì hay hôn nöõa. Khoâng traùch ngöôøi ta noùi: Trôøi gieo vaï thì coøn coù theå tha thöù, chính mình gaây neân toäi nghieät thì coøn soáng laøm sao ñöôïc ? Gaõ nghó vaäy ñaõ toan vöôn tay ra chuïp laáy hai thanh baûo kieám, vì gaõ sôï Thaïch Thanh ñoät nhieân thay ñoåi yù ñònh laïi thu kieám veà. Gaõ lieàn tieán leân moât böôùc, ra chieâu caàm naõ cuûa baûn moân naém chaët laáy hai thanh kieám roài noùi: -Vaäy thì taïi haï haõy taïm giöõ binh khí cuûa Thaïch trang chuùa. Gaõ toan caàm kieám roài ruït tay veà thì ñoät nhieân trong loøng baøn tay Thaïch Thanh döôøng nhö coù moät luoàng haáp löïc raát maõnh lieät khieán cho hai thanh kieám daùn chaët vaøo khoâng theå naøo keùo ra ñöôïc. Kha Vaïn Quaân cöïc kyø kinh haõi. Gaõ vaän kình löïc vaøo hai caùnh tay quaùt leân moät tieáng, giöït maïnh moät caùi. Ngôø ñaâu, haáp löïc trong loøng baøn tay Thaïch Thanh töï nhieân bieán maát. Hai thanh kieám töïa hoà ñeå hôø treân loøng baøn tay maø Kha Vaïn Quaân laïi vaän coâng löïc ñeán toät ñoä baèng ngöôøi keùo moät khoái naëng maáy traêm caân. Vì theá maø luoàng kình löïc cuûa chính gaõ haát ngöôïc laïi, laøm cho gaõ phaûi treïo tay. Gaõ la leân moät tieáng: -UÙi chao ! Möôøi ngoùn tay laïi nôùi ra. Hai thanh kieám laïi rôùt xuoáng loøng baøn tay Thaïch Thanh. 52 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  8. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Nhöõng ngöôøi ñöùng baøng quang troâng thaáy roõ raøng hai baøn tay Thaïch Thanh vaãn ñeå yeân, caû ngoøn tay cuõng khoâng nhuùc nhích, theá maø luoàng kình löïc cuûa Kha Vaïn Quaân giöït maïnh quaù khieán coå tay gaõ töôûng chöøng nhö ñöùt rôøi. Kha Vaïn Quaân vöøa maéc côû vöøa ñau ñôùn. Gaõ noåi hung phoùng chaân ñaù vaøo buïng Thaïch Thanh. Caûnh Vaïn Chung voäi la leân: -Khoâng ñöôïc voâ leã ! Ñoàng thôøi haén naém laáy löng Kha Vaïn Quaân keùo luøi laïi phía sau thaønh ra chaân gaõ khoâng ñaù truùng vaøo ngöôøi Thaïch Thanh ñöôïc. Caûnh Vaïn Chung bieát noäi löïc Thaïch Thanh cöïc kyø lôïi haïi. Kha Vaïn Quaân khoâng ñaù truùng laø may. Giaû tyû chaân gaõ chaïm vaøo ngöôøi Thaïch Thanh thì taát nhieân bò luoàng cöôøng löïc gheâ gôùm trong ngöôøi y raát coù theå laøm cho gaõ phaûi gaõy chaân. Veà voõ coâng cuõng nhö veà kieán thöùc, Caûnh Vaïn Chung coøn cao hôn Kha Vaïn Quaân raát nhieàu. Haén hít moät hôi daøi, vaän noäi kình vaøo möôøi ñaàu ngoøn tay roài töø töø ñöa ra baét laáy hai thanh kieám. Möôøi ñaàu ngoùn tay haén vöøa ñuïng vaøo kieám thì toaøn thaân haén ñaõ run baén leân nhö bò ñieän giaät, roài moät luoàng nhieät khí truyeàn vaøo trong ngöïc. Haén bieát raèng Thaïch Thanh ñaõ doàn noäi löïc vaøo hai thanh kieám truyeàn ñi laøm cho mình phaûi chaán ñoäng ruoät gan ! Gaõ la thaàm: -Nguy quaù ! Khoâng Thaïch Thanh laïi baøy ra troø naøy ñeå ñöa mình vaøo voøng tyû ñaáu noäi löïc vôùi y. Ñoái vôùi nhöõng ngöôøi ñaõ töøng luyeän voõ thì cuoäc tyû ñaáu löïc laø raát nguy hieåm. Keû maïnh hôn môùi soáng ñöôïc, coøn keû yeáu taát laø phaûi cheát khoâng coù caùch naøo traùnh ñöôïc. Tröôøng hôïp hai ngöôøi noäi löïc töông ñöông ñaõ laâm vaøo cuoäc tyû ñaáu noäi löïc thì ñeán cheát caû ñoâi môùi ngöøng. Ñang ñaáu dôû dang maø muoán nhöôøng nhòn hay muoán ruùt lui cuõng khoâng theå ñöôïc. Caûnh Vaïn Chung vöøa thaáy noäi löïc cuûa ñoái phöông truyeàn vaøo mình, haén voäi vaän noäi löïc ñeå choáng laïi. Khoâng ngôø noäi löïc cuûa hai beân vöøa ñuïng vaøo nhau thì laäp töùc Caûnh Vaïn Chung bò haát ngöôïc trôû laïi. Baáy giôø Thaïch Thanh môùi töø töø xoay tay laïi ñaët hai thanh kieám vaøo loøng baøn tay Caûnh Vaïn Chung, roài cöôøi noùi: -Chuùng ta ñaõ laø choå thaân tình nhö anh em ruoät thòt. Coù luùc giôõn nhau chôi moät chuùt thì ñöôïc, chöù khi naøo laïi ñeå toån thöông ñeán hoøa khí ? Caûnh Vaïn Chung moà hoâi ñaõ toaùt ra nhö taém. Haén töï löôïng noäi löïc cuûa mình so vôùi Thaïch Thanh haõy coøn keùm xa laém. Haén laåm baåm: -Vöøa roài noäi löïc cuûa mình môùi ñuïng vaøo noäi löïc cuûa y maø ñaõ bò haát vaêng ra thì coøn ñoái ñòch vôùi y theá naøo ñöôïc. Y khoâng laøm cho mình ñeán noåi phaûi bò thöông laø coá yù giöõ theå dieän cho mình. 53 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  9. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Caûnh Vaïn Chung khoâng khoûi ngaám ngaàm caûm ôn Thaïch Thanh. Haén caàm laáy hai thanh kieám ñöùng ngaån ngöôøi ra. Veû maët baøng hoaøng, khoâng bieát noùi theá naøo cho phaûi. Thaïch Thanh quay laïi baûo Maãn Nhu: -Nöông töû ! Baây giôø chuùng mình vaøo thaønh Bieän Löông. Maãn Nhu vaønh maét coøn ñoû hoe. Trong loøng naøng vöøa thöông xoùt moät ñöùa con ñaõ cheát laïi vöøa lo laéng vì moät ñöùa con gaây neân bao toäi loãi thì trong loøng ñau ñôùn voâ cuøng. Nhöng naøng baûn tính raát chìu choàng, khoâng muoán cho choàng vì mình maø buoàn raàu laây. Naøng coá traán tæn, ngaäp ngöøng nhaéc Thaïch Thanh: -Töôùng coâng ! Hai ñöùa con cuûa chuùng ta … Thaïch Thanh laéc ñaàu ngaét lôøi: -Nöông töû lo nghó laøm chi quaù ñoä ? Ta nghó raèng nhö Kieân nhi bò ngöôøi ta cheùm cheát coøn deã chòu hôn laø thaèng tieåu suùc sinh gaây ra nhöõng chuyeän taày ñình ñeå chuùng ta phaûi theïn maët vì gaõ. Maãn Nhu khoâng theå naøo nhaãn naïi ñöôïc nöõa. Hai haøng leä traøo ra nhö möa, naøng ngheïn ngaøo noùi: -Töôùng coâng ! … Töôùng coâng … Thaïch Thanh khoâng ñeå naøng noùi heát, thoø tay ra naém laáy tay naøng daét ñeán beân ngöïa. Maãn Nhu vì quaù ñau loøng, ngöôøi naøng nhuõn ra khoâng coøn ñuû söùc ñeå leân ngöïa nöõa. Thaïch Thanh cuõng raát thöông vôï, thaáy tình traïng naøng nhö vaäy y khoâng khoûi thöông taâm, lieàn ñôõ cho naøng ngoài leân yeân. Boïn ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn thaáy Maãn Nhu laø con ngöôøi hoàng nhan yeåu ñieäu. Luùc naøng sôï seät ñi khoâng löôùt coû, töôûng chöøng naøng laø ngöôøi raát yeáu ñuoái. Neáu boïn hoï chöa maét thaáy naøng ñoäng thuû thì khoâng theå naøo tim ñöôïc con ngöôøi thöôùt tha ñoù laïi laø Baêng Söông thaàn kieám, oai danh löøng laãy treân choán giang hoà. Hoa Vaïn Töû töø luùc theo lôøi Caûnh Vaïn Chung laûng traùnh ra xa vì haén muoán giöõ yù khoâng ñeå naøng ñöùng gaàn nghe caâu chuyeän daâm ñaõng maø haén thuaät laïi cho vôï choàng Thaïch Thanh hay. Naøng vaãn ñöùng ôû phía xa xa ñeå ngoù veà choå moïi ngöôøi tuï hoäi. Baây giôø naøng thaáy boùng Huyeàn Toá song kieám (töùc vôï choàng Thaïch Thanh) cöôõi ngöïa soùng vai maø ñi. Naøng lieàn quay veà choã cuõ. Hoa Vaïn Töû thaáy Vöông Vaïn Nhaân ñang chöõa choã coå tay bò thöông cho Kha Vaïn Quaân. Coøn Kha Vaïn Quaân thì ñang ngoaùc mieäng vaêng tuïc, chöûi bôùi. Naøng hoûi bieát ñaàu ñuoâi roài, baát giaùc chau maøy noùi: -Caûnh sö ca ! Vuï naøy e raèng khoâng oån maát roài. Caûnh Vaïn Chung ngaïc nhieân hoûi: 54 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  10. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung -Coù ñieàu chi khoâng oån ? Ñoái phöông coâng löïc cao quaù. Duø boïn ta coù hôïp löïc baûy ngöôøi cuõng chaúng giöõ ñöôïc vôï choàng y. Hieän giôø mình ñaõ naém ñöôïc binh khí cuûa hoï, thì coù theå ñem veà thaønh Laêng Tieâu ñeå phuùc trình sö phuï. Haén vöøa noùi vöøa ruùt thanh kieám ra khoûi voû. Thanh Baïch kieám traéng nhö tuyeát, thanh Haéc kieám ñen nhö möïc. Hai thanh kieám toûa ra nhöõng luoàng haøn khí ruøng rôïn, töôûng chöøng nhö xeûo da thòt laøm cho teâ nhöùc. Quaû laø hai thanh baûo kieám raát quyù, bình sinh chöa thaáy treân ñôøi. Caûnh Vaïn Chung cho laø Hoa Vaïn Töû sôï mình maéc löøa Thaïch Thanh, lieàn noùi: -Hoa sö muoäi coi ñoù. Caëp kieám naøy coù lyù ñaâu coøn giaû ñöôïc. Vieäc gì maø khoâng oån? Hoa Vaïn Töû laéc ñaàu ñaùp: -Khoâng phaûi tieåu muoäi lo veà vaán ñeà kieám giaû hay kieám thaät. oOo 55 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2