Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Hiệp khách hành - tập 60

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

94
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hiệp khách hành - tập 60', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp khách hành - tập 60

  1. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn HOÀI THÖÙ SAÙU MÖÔI CÖÙU TÌNH LANG, ÑINH ÑANG DUØNG QUYÛ KEÁ Toái hoâm aáy, Thaïch Phaù Thieân ñi nguû sôùm, nhöng chaøng naèm treân giöôøng, ngoån ngang traêm moái tô baän loøng, traèn troïc maõi ñeán nöûa ñeâm môùi thieâm thieáp nguû ñi. Chaøng coøn ñang ngon giaác boãng ngoaøi cöûa soå coù maáy tieáng goõ laùch caùch. Thaïch Phaù Thieân trôû mình ngoài nhoûm daäy. Chaøng söïc nhôù ñeán nhöõng laàn tröôùc vaøo quaûng nöûa ñeâm, Ñinh Ñang moø ñeán tìm mình cuõng goõ cöûa laøm hieäu nhö vaäy. Chaøng buoät mieäng hoûi: -Coù phaûi Ñinh Ñinh … Chaøng noùi ñöôïc maáy tieáng roài im baët. Baát giaùc chaøng buoâng moät tieáng thôû daøi laåm baåm: -Mình phaùt ñieân roài hay sao ? Ñinh Ñinh Ñang Ñang ñaõ theo Thieân ca laø yù trung nhaân cuûa naøng ñi roài. Khi naøo naøng coøn trôû laïi keâu ta nöõa ? Boãng thaáy caùnh cöûa töø töø môû ra. Moät ngöôøi leï laøng nhö meøo nhaûy vaøo, baät leân tieáng cöôøi hích hích. Naøng chaúng phaûi Ñinh Ñang thì coøn ai nöõa ? Naøng chaïy ñeán tröôùc giöôøng vöøa cöôøi vöøa kheõ hoûi: -Sao Thieân ca laïi goïi coù nöûa caâu ? Ñinh Ñinh Ñang Ñang bieán thaønh Ñinh Ñinh. Thaïch Phaù Thieân vöøa kinh ngaïc vöøa vui möøng. Chaøng “uûa” leân moät tieáng roài töø treân giöôøng nhaûy xuoáng hoûi: -Sao Ñinh Ñinh Ñang Ñang coøn trôû laïi ñaây ? Ñinh Ñang toeùt mieäng cöôøi ñaùp: -Tieåu muoäi nhôù Thieân ca neân trôû laïi thaêm khoâng ñöôïc hay sao ? Thaïch Phaù Thieân laéc ñaàu ñaùp: -Ñinh Ñinh Ñang Ñang ñaõ gaëp Thieân ca chaân chính sao laïi coøn ñeán kieám Thieân ca giaû laøm chi ? Ñinh Ñang ñaùp: -UÙi chaø ! Thieân ca phaùt caùu roài phaûi khoâng ? Thieân ca ôi ! Ban ngaøy tieåu muoäi ñaùnh Thieân ca moät caùi taùt, Thieân ca coøn giaän tieåu muoäi khoâng ? Naøng noùi xong ñöa tay leân kheõ vuoát maù Thaïch Phaù Thieân. Thaïch Phaù Thieân muõi ngöûi thaáy muøi höông thoang thoaûng phaùt tieát töø baøn tay mòn maøng meàm maïi sôø noù thì khoâng khoûi raïo röïc trong loøng. Chaøng aáp uùng noùi: 542 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  2. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Ta khoâng giaän ñaâu. Ñinh Ñinh Ñang Ñang ! Ñinh Ñinh Ñang Ñang ñöøng ñeán vôùi ta nöõa. Ta chæ laø ngöôøi naøng ñaõ nhìn laàm. Ñinh Ñinh Ñang Ñang khoâng keâu ta laø quaân löøa gaït ñaõ laø hay laém roài. Ñinh Ñang dòu daøng noùi : -Anh chaøng löøa gaït kia ! Trôøi ôi ! Neáu Thieân ca quaû laø anh chaøng löøa gaït thì khoâng chöøng tieåu muoäi laïi caøng thích hôn, Thieân ca laø ngöôøi chính nhaân quaân töû, thieân haï hieám coù vaø ñaõ baùi ñöôøng thaønh thaân vôùi tieåu muoäi maø thuûy chung … cthuûy chung khoâng coi tieåu muoäi laø vôï. Thaïch Phaù Thieân toaøn thaân phaùt nhieät, baát giaùc chaøng hoå theïn voâ cuøng ñaùp: -Ta … ta khoâng phaûi laø ngöôøi chính nhaân quaân töû. Chaúng phaûi laø ta khoâng nghó ñeán … nhöng maø ta … khoâng daùm … may maø chuùng ta chöa coù gì vôùi nhau, khoâng thì thaät laø phieàn. Ñinh Ñang luøi laïi moät böôùc ngoài xuoáng caïnh giöôøng hai tay böng maët roài ngheïn ngaøo thuùt thít. Thaïch Phaù Thieân chaân tay luoáng cuoáng voäi hoûi: -Ñinh Ñinh Ñang Ñang ! Laøm sao theá ? Ñinh Ñang vöøa khoùc vöøa ñaùp: -Tieåu muoäi ! … bieát Thieân ca laø ngöôøi chính nhaân quaân töû. Nhöng ngöôøi ta … ngöôøi ta laïi khoâng nghó theá. Tieåu muoäi coù nhaûy xuoáng soâng Hoaøng haø cuõng khoâng röûa saïch ñöôïc tieáng nhô naøy. gaõ Thaïch Trung Ngoïc kia baûo tieåu muoäi ñaõ cuøng Thieân ca baùi thieân ñòa, cuøng nhaäp ñoäng phoøng, gaõ khoâng chòu nhaän tieåu muoäi nöõa. Thaïch Phaù Thieân daäm chaân noùi: -Theá thì … bieát laøm theá naøo ñöôïc ? Ñinh Ñinh Ñang Ñang baát taát phaûi noùng naûy. Ñeå ta ñeán baûo y laø ta vôùi naøng vaãn coøn thanh baïch, kình troïng nhau nhö … nhö gì nhæ ? Ñinh Ñang khoâng nhòn ñöôïc ñang khoùc maø phaûi baät cöôøi noùi tieáp : -Kính troïng nhau nhö taân khaùch. Nhöng khoâng ñöôïc ñaâu, ngöôøi ta baûo laø vôï choàng môùi kính troïng nhau nhö khaùch. Thaïch Phaù Thieân noùi: -UÛa ! Xin loãi. Ta noùi lôõ lôøi. Ta nghe Cao Tam nöông töû ñaõ noùi nhöng khoâng hieåu roõ yù nghóa, neân môùi baét chöôùc. Ñinh Ñang khoâng nhòn ñöôïc laïi baät leân tieáng khoùc, noùi: -Gaõ giaän Thieân ca ñeán cheát. Thieân ca coù noùi gaõ cuõng chaúng tin ñaâu. Thaïch Phaù Thieân möøng thaàm nghó buïng: -Gaõ khoâng yeâu naøng thì ta yeâu naøng. Nhöng chaøng bieát caâu naøy noùi ra khoâng ñöôïc. Roài chaøng ñaùp: 543 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  3. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Vaäy thì bieát laøm theá naøo ? Bieát laøm theá naøo ? Hôõi ôi ! Moïi vieäc ñeàu taïi ta khoâng toát, neân môùi ñeå luïy cho Ñinh Ñinh Ñang Ñang. Ñinh Ñang khoùc noùi: -Giöõa y vôùi Thieân ca ñaõ khoâng thaân thích laïi chöa töøng quen bieát, Thieân ca cuõng chaúng coù aân tình chi vôùi y, theá maø cuøng yù trung nhaân cuûa y laøm leã baùi ñöôøng thaønh thaân ñoäng phoøng hoa chuùc. Vaäy y khoâng caêm haän Thieân ca thì coøn caêm haän ai nöõa? Giaû tyû y … cuõng nhö boïn Phaïm Nhaát Phi, Laõ Chính Bình ñaõ ñöôïc Thieân ca cöùu maïng vaø laø ñaïi aân nhaân cuûa y thì dó nhieân baát luaän Thieân ca baûo sao y cuõng tin nhö vaäy. Thaïch Phaù Thieân gaät ñaàu ñaùp: -Ñuùng, ñuùng ! Ñinh Ñinh Ñang Ñang ! Ta raát baên khoaên veà ñieåm naøy. Vaäy chuùng ta phaûi nghó caùch naøo môùi ñöôïc ! AØ ! Phaûi roài ! Ñinh Ñinh Ñang Ñang nhôø gia gia ñeán noùi roõ cho y bieát, ñöôïc khoâng ? Ñinh Ñang daäm chaân vöøa khoùc vöøa noùi: -Khoâng aên thua ! Khoâng aên thua ! Y … Thaïch Trung Ngoïc chæ trong moät sôùm moät chieàu laø uoång maïng. Chuùng ta ñi ñaâu kieám ñöôïc gia gia ngay trong choác laùt. Thaïch Phaù Thieân voâ cuøng kinh haõi hoûi laïi: -Taïi sao maø y maát maïng trong moät sôùm moät chieàu ñöôïc ? Ñinh Ñang ñaùp: -Baïch Vaïn Kieám ôû phaùi Tuyeát Sôn tröôùc kia nhaän laàm Thieân ca laø Thaïch Trung Ngoïc neân môùi baét Thieân ca. may maø gia gia cuøng tieåu muoäi cöùu maïng ñöôïc cho Thieân ca khoâng thì haén aùp taûi Thieân ca veà thaønh Laêng Tieâu vaø ñaõ bò cheát döôùi muoân ngaøn löôõi ñao cheùm thaønh muoân ñoaïn. Thieân ca coù nhôù khoâng ? Thaïch Phaù Thieân ñaùp: -Dó nhieân laø ta nhôø chöù. Trôøi ôi ! Hoûng to roài ! Laàn naøy chaéc Thaïch trang chuùa cuøng Baïch sö phoù laïi ñöa y leân thaønh Laêng Tieâu roài. Ñinh Ñang vöøa khoùc vöøa ñaùp: -Ngöôøi phaùi Tuyeát Sôn caêm haän y thaáu xöông, moät mình y ñeán thaønh Laêng Tieâu thì coøn soáng laøm sao ñöôïc ? Thaïch Phaù Thieân noùi: -Ñuùng theá ! Ngöôøi phaùi Tuyeát Sôn heát laàn naøy qua laàn khaùc ñeánbaét ta thì caâu chuyeän khoâng phaûi taàm thöôøng. Coù ñieàu boïn hoï neå maët vôï choàng Thaïch trang chuùa khoâng chöøng chæ maéng “Thieân ca” cuûa Ñinh Ñinh Ñang Ñang maáy caâu laø xong cuõng neân. Ñinh Ñang nghieán raêng noùi: -Sao Thieân ca noùi coi boä deã daøng theá ? Neáu hoï chæ traùch maéng qua loa thì traùch maéng ôû ñaây khoâng ñöôïc ö ? Haø taát phaûi aùp giaûi y ñöôøng xa vaïn daëm veà thaønh Laêng 544 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  4. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Tieâu. Vì vieäc baét y maø phaùi Tuyeát Sôn ñaõ cheát maát bao nhieâu nhaân maïng, Thieân ca coù bieát khoâng ? Thaïch Phaù Thieân toaùt moà hoâi laïnh ngaét. Chaøng bieát phaùi Tuyeát Sôn phaùi ngöôøi ñeán Giang Nam ñuùng laø bò töû thöông khaù nhieàu. Chöa keå ñeán nhöõng vuï Thaïch Trung Ngoïc phaïm toäi taïi thaønh Laêng Tieâu chaéc laø gheâ gôùm laém. Ngay moät moùn nôï ôû Giang Nam naøy cuõng quyeát khoâng theå chæ traùch maéng maáy caâu laø xong. Ñinh Ñang laïi noùi: -Thieân ca ! Y ñuùng laø ñaõ phaïm toäi thì duø coù cheát uoång maïng cuõng theá thoâi. Ñaùng tieác vôï choàng Thaïch trang chuùa laø nhöõng ngöôøi giaøu loøng nghóa hieäp maø cuõng seõ bò maát maïng môùi ñau loøng. Thaïch Phaù Thieân nhaûy leân, run run hoûi: -Ñinh Ñinh Ñang Ñang … noùi sao ? Vôï choàng Thaïch trang chuùa cuõng phaûi thöôøng maïng ö ? Thaïch Thanh vaø Maãn Nhu maáy böõa nay ñoái xöû vôùi chaøng baèng moät moái thaâm tình thaâm haäu. Tuy oâng baø nhaän laàm ngöôøi, nhöng cuõng laø nhöõng nhaân vaät ñoái vôùi chaøng toát nhaát ôû treân ñôøi. Neân chaøng vöøa nghe noùi ñeánhai oâng baø saép nguy ñeán tính maïng thì chaøng lo laéng voâ cuøng ! Ñinh Ñang noùi: -Vôï choàng Thaïch trang chuùa laø song thaân cuûa y. hoï ñöa y ñeán thaønh Laêng Tieâu chaúng leõ ñeå maëc y cheát ö ? Dó nhieân hai ngöôøi phaûi naên næ vôùi Baïch laõo tieân sinh. Nhöng nhaát ñònh Baïch laõo tieân sinh khoâng chòu tha ñaâu, vaø phaûi gieát y cho haû giaän. Vôï choàng Thaïch trang chuùa taát phaûi hoä veä cho con. Roài ñeán luùc toái haäu taát sinh chuyeän ñoäng voõ. Thieân ca thöû nghó maø coi. Trong thaønh Laêng Tieâu khoâng bieát bao nhieâu laø tay cao thuû laïi chieám ñöôïc thöôïng phong veà ñòa lôïi. Vôï choàng Thaïch trang chuùa cuøng Thaïch Trung Ngoïc nöõa môùi laø ba ngöôøi thì ñoái ñòch vôùi boïn hoï laøm sao cho noåi ? Tieåu muoäi thaáy Thaïch phu nhaân maáy böõa nay ñoái vôùi Thieân ca raát chaân thaønh. Tieåu muoäi e raèng chính maù ruoät cuûa Thieân ca cuõng khoâng thöông yeâu Thieân ca ñeán theá. Baø … baø ta chaéc laø phaûi cheát ôû trong thaønh Laêng Tieâu maát. Ñinh Ñang noùi xong hai tay böng maët khoùc nöùc nôû. Thaïch Phaù Thieân baàu maùu noùng soâi leân suøng suïc, chaøng noùi: -Vôï choàng Thaïch trang chuùa coù naïn, baát luaän thaønh Laêng Tieâu hung hieåm tôùi ñaâu ta cuõng phaûi ñi cöùu vieän môùi xong. Neáu khoâng cöùu ñöôïc hai ngöôøi thì ta cuõng cheát lu6n taïi ñoù, quyeát khoâng soáng moät mình, Ñinh Ñinh Ñang Ñang ! Ta ñi ñaây ! Ñinh Ñang naém tay aùo chaøng hoûi: -Thieân ca ñònh ñi ñaâu ? Thaïch Phaù Thieân ñaùp : -Ta ñònh ñi suoát ngaøy ñeâm ñuoåi theo boïn hoï ñeå cuøng ñeán thaønh Laêng Tieâu. 545 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  5. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Ñinh Ñang noùi: -Tieåu muoäi nghe noùi Uy Ñöùc tieân sinh Baïch laõo gia töû voõ coâng gheâ gôùm laém, laïi coøn boïn Phong Hoûa Thaàn Long Phong Vaïn Lyù ñeàu laø nhöõng tay cao thuû gheâ gôùm. Duø cho voõ coâng Thieân ca coù hôn hoï, nhöng trong thaønh Laêng Tieâu cô quan truøng ñieäp. Löôùi ñoàng teân ñoäc khoâng bieát bao nhieâu maø keå, Thieân ca voâ yù böôùc truùng thì coù baûn lónh thoâng thaàn cuõng khoân beà toaøn maïng. Thaïch Phaù Thieân noùi: -Duø sao ta cuõng ñaønh chòu. Ñinh Ñang noùi: -Thieân ca noùng naûy sính cöôøng thì chæ laø caùi duõng cuûa keû thaát phu. Neáu Thieân ca cheát trong thaønh Laêng Tieâu thì lieäu coù cöùu ñöôïc vôï choàng Thaïch trang chuùa khoâng ? Thieân ca maø maát maïng thì tieåu muoäi cuõng thöông taâm voâ cuøng vaø khoâng theå soáng ñöôïc. Thaïch Phaù Thieân nghe Ñinh Ñang noùi naêng coù veû tha thieát thì khoâng khoûi ñoäng taâm, trong loøng hoài hoäp, chaøng ñaùp baèng moät gioïng run run: -Ñinh Ñinh Ñang Ñang ñoái vôùi ta sao maø ñaèm thaém theá ? … Ta laïi khoâng phaûi laø Thieân ca cuûa Ñinh muoäi. Ñinh Ñang thôû daøi noùi: -Thieân ca vaø Thaïch Trung Ngoïc gioáng nhau nhö ñuùc, trong loøng tieåu muoäi luùc naøo cuõng chæ thaáy laø moät. Huoáng chi tieåu muoäi cuøng Thieân ca ôû vôùi nhau laâu ngaøy maø Thieân ca ñoái vôùi tieåu muoäi vaãn moät loøng haäu ñaõi. Naøng naém laáy hai tay Thaïch Phaù Thieân noùi tieáp: -Thieân ca ! Thieân ca höùa vôùi tieåu muoäi ñi. Baát luaän theá naøo Thieân ca cuõng khoâng ñöôïc cheát. Thaïch Phaù Thieân noùi: -Nhöng ta chaúng theå naøo boû khoâng cöùu oâng baø Thaïch trang chuùa ñöôïc ! Ñinh Ñang noùi: -Tieåu muoäi coù moät keá, nhöng noùi ra chæ sôï Thieân ca nghi ngôø tieåu muoäi coù loøng hieåm aùc. Thaïch Phaù Thieân voäi ñaùp: -Noùi mau ñi ! Loøng daï Ñinh Ñinh Ñang Ñang coù lyù naøo ta khoâng hieåu roõ. Ñinh Ñang traàm ngaâm moät laùt roài ngaàn ngaïi noùi: -Thieân ca ! Vuï naøy theo keá cuûa tieåu muoäi thì baát lôïi cho Thieân ca nhieàu maø ñem laïi tieän nghi cho Thaïch Trung Ngoïc moät caùch quaù ñaùng. Baát cöù ai bieát ra ñeàu baûo tieåu muoäi giöông baãy ñeå Thieân ca chui vaøo, khoâng ñöôïc ñaâu. Vieäc naøy khoâng theå laøm theá ñöôïc, maëc daàu ñoù laø moät keá veïn toaøn, song raát baát coâng. Thaïch Phaù Thieân noùng naûy hoûi: 546 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  6. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Keá aáy laø keá gì ? Baát luaän bieän phaùp naøo heã cöùu ñöôïc oâng baø Thaïch trang chuùa thì duø ta coù bò thieät thoøi ñeán ñaâu cuõng chaúng heà chi. Ñinh Ñang noùi: -Thieân ca ! Neáu Thieân ca baét buoäc tieåu muoäi khoân g noùi khoâng ñöôïc, thì tieåu muoäi ñaønh phaûi chieàu yù Thieân ca maø noùi ra. Coù ñieàu neáu Thieân ca öng laøm theo caùch ñoù thì tieåu muoäi chaúng xöùng yù chuùt naøo. Tröôùc heát tieåu muoäi haõy hoûi Thieân ca: Vì leõ gì maø ngöôøi phaùi Tuyeát Sôn laïi thoáng haän Thaïch Trung Ngoïc ñeán theá ? Hoï raùng tìm caùch gieát y cho baèng ñöôïc môùi nghe ? Thaïch Phaù Thieân ñaùp: -Döôøng nhö Thaïch Trung Ngoïc nguyeân laø ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn vaø ñaõ phaïm toäi troïng ñaïi theo quy cuû cuûa moân phaùi. Y ôû thaønh Laêng Tieâu ñaõ laøm cho tieåu thö con gaùi Baïch sö phoù phaûi thaùc oan, laïi coøn lieân luïy caû ñeán sö phuï y laø Phong Vaïn Lyù. Nghe ñaâu Phong sö phoù bò Baïch laõo tieân sinh chaët ñöùt moät caùnh tay. Khoâng chöøng y coøn laøm nhöõng vieäc baïi hoaïi khaùc nöõa. Ñinh Ñang noùi: -Ñuùng theá ! Vì Thaïch Trung Ngoïc laøm cheát ngöôøi neân boïn hoï muoán gieát y ñeå thöôøng maïng. Thieân ca coù laøm cheát tieåu thö Baïch sö phoù khoâng ? Thaïch Phaù Thieân söûng soát hoûi: -Ta ö ? Dó nhieân ta khoâng laøm chuyeän ñoù, Baïch sö phoù tieåu thö ta chöa töøng gaëp qua bao giôø. Ñinh Ñang noùi: -Theá thì phaûi roài. Keá hoaïch cuûa tieåu muoäi nghó ra raát giaûn dò. Theo keá aáy Thieân ca hoùa trang laøm Thaïch Trung Ngoïc theo oâng baø Thaïch trang chuùa ñeán thaønh Laêng Tieâu, chôø tôùi luùc boïn hoï saép gieát Thieân ca haõy loä chaân töôùng xöng danh laø Caåu Taïp Chuûng chöù khoâng phaûi Thaïch Trung Ngoïc. Boïn hoï muoán gieát Thaïch Trung Ngoïc maø khoâng phaûi gieát Thieân ca. Nhieàu laém hoï thoùa maï Thieân ca moät luùc veà toäi hoùa trang ñeå löøa gaït hoï laø cuøng. Chung qui hoï vaãn phaûi tha Thieân ca, boïn hoï ñaõ khoâng aïh saùt Thieân ca thì oâng baø Thaïch tang chuùa chaúng vieäc gì phaûi ñoäng thuû vaø dó nhieân khoâng coù chuyeän gì laø nguy hieåm. Thaïch Phaù Thieân traàm ngaâm noùi: -Keá aáy tuy dieäu nhöng thaønh Laêng Tieâu ôû taän beân Taây vöïc, ñöôøng xa haøng maáy ngaøn daëm maø ñi cuøng boïn Baïch sö phoù, ta e raèng … mình chæ noùi maáy caâu laø bò loä taåy ngay. Ñinh Ñinh Ñang Ñang ! Chaéc Ñinh muoäi cuõng bieát raèng ta ñaây mieäng löôõi vuïng veà, ñaâu coù baèng anh chaøng … Thaïch Trung Ngoïc ñoù ñöôïc ? YY thoâng minh lanh lôïi gaáp maáy ta. Ñinh Ñang cöôøi noùi: 547 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  7. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Ñieàu ñoù tieåu muoäi ñaõ nghó ñeán roài, Thieân ca chæ caàn boâi moät chuùt thuoác coù chaát ñoäc vaøo coå hoïng cho söng leân, giaû vôø bò naåy ung nhoït roài ñöøng noùi gì nöõa. Sau khi heát söng roài, vaãn giaû trang bieán thaønh ngöôøi caâm thì baïi loä theá naøo ñöôïc. Naøng bu6n tieáng thôû daøi ngoài xuoáng caïnh giöôøng, buoàn raàu noùi tieáp: -Thieân ca ! Bieän phaùp ñoù tuy tuyeät dieäu, nhöng khieán cho Thieân ca phaûi hy sinh nhieàu quaù, tieåu muoäi thaät aùy naùy. Thaïch Phaù Thieân nghe Ñinh Ñang noùi ra veû yeâu ñöông thöông xoùt chaøng laém, ñöøng noùi chuyeän baûo chaøng giaû caâm, duø coù ñöôïc vì naøng maø cheát, chaøng cuõng maïnh daïn tieán leân, tuyeät khoâng ngaàn ngaïi. Chaøng ñaùp: -Hay laém ! Keá aáy tuyeät dieäu ! Nhöng ta laøm theá naøo ñeå tìm Thaïch Trung Ngoïc baây giôø ? Ñinh Ñang ñaùp : -Ñoaøn ngöôøi hieän ñang nguï ôû thò traán Hoaønh Thaïch veà phía Taây. Baây giôø chuùng ta qua ñoù. Tieåu muoäi bieát phoøng nguû cuûa Thaïch Trung Ngoïc roài chuùng mình cöù len leùn ñi vaøo, Thieân ca ñoåi quaàn aùo cho y. Saùng sôùm mai Thieân ca baét ñaàu caát tieáng reân ræ noùi aáp uùng laø coå leân ung nhoït. Sau ñoù chôø bao giôø Baïch laõo tieân sinh ñònh gieát, Thieân ca haõy môû mieäng leân tieáng. Thaïch Phaù Thieân vui möøng noùi: -Ñinh Ñinh Ñang Ñang ! Bieän phaùp naøy hay quaù ! Sao Ñinh Ñinh Ñang Ñang nghó ra ñöôïc ? Gioûi ñaáy ! Ñinh Ñang laïi daën: -Doïc ñöôøng laø ai hoûi, Thieân ca cuõng ñöøng noùi gì heát. Duø laø vôùi oâng baø Thaïch trang chuùa, Thieân ca cuõng ñöøng hoûi, ñöøng coù moät chuùt gì ra hieäu ngaám ngaàm cho hoï bieát. Boïn Baïch sö phoù tinh quaùi laém ñaáy, chæ hôû moät tyù laø hoï sinh loøng ngôø vöïc ngay. Nhö vaäy coâng cöùu oâng baø Thaïch trang chuùa seõ hoûng beùt. Thaïch Phaù Thieân gaät ñaàu noùi: -Caùi ñoù tieåu huynh bieát roài, loï laø Ñinh muoäi coøn phaûi daën doø. Duø hoï coù gieát, ta cuõng khoâng môû mieäng ñaâu. Chuùng ta ñi thoâi ! Ñoät nhieân coù tieáng keït cöûa roài thanh aâm moät coâ gaùi caát leân: -Thieáu gia ! Thieáu gia ñöøng maéc baãy coâ ta ! Ngoaøi cöûa chæ thaáy boùng moät thieáu nöõ lôø môø vì ñang luùc ñeâm toái. Thieáu nöõ naøy chính laø Thò Kieám. Thaïch Phaù Thieân aáp uùng hoûi ngay: -Thò … Kieám … Sao laïi baûo ta maéc baãy y ? … Thò Kieám ñaùp: 548 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  8. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Tieåu tyø ñöùng ngoaøi cöûa phoøng ñaõ nghe heát roài. Ñinh coâ nöông ñaây chaúng töû teá gì ñaâu. Vì coâ ta muoán cöùu “Thieân ca” naøo ñoù, neân gaït thieáu gia ñi cheát thay cho gaõ maø thoâi. Thaïch Phaù Thieân ñaùp: -Khoâng phaûi ñaâu ! Ñoù laø Ñinh coâ nöông, nghó giuùp ta moät bieän phaùp ñeå cöùu Thaïch trang chuùa vaø Thaïch phu nhaân ñaáy chöù ! Thò Kieám voäi noùi: -Thieáu gia neân nghó cho kyõ. Boïn hoï chaúng töû teá gì vôùi thieáu gia ñaâu ! Ñinh Ñang cöôøi laït noùi: -Gioûi laém ! Ngöôi laø keû thaân caän chaân bang chuùa maø laïi “aên caây taùo raøo caây xoan ñaâu” daùm ñeán ñaây phaù ñaùm ? Roài naøng quay laïi baûo Thaïch Phaù Thieân: -Thieân ca ! Hoaøi hôi maø noùi vôùi con tieåu tieän nhaân naøy laøm gì. Thieân ca ñi hoûi Traàn höông chuû laáy moät naém muoäi höông, vaø nhôù kyõ ñöøng tieát loä keá hoaïch cuûa chuùng ta. Laáy ñöôïc muoäi höông roài Thieân ca ra chôø tieåu muoäi ôû ngoaøi cöûa lôùn. Thaïch Phaù Thieân hoûi : -Laáy muoäi höông laøm chi ? Ñinh Ñang ñaùp: -Roài Thieân ca seõ bieát. Leï leân ! Leï leân ! Thaïch Phaù Thieân gaät ñaàu, ñaåy cöûa lui ra. Ñinh Ñang cöôøi laït baûo Thò Kieám: -Con nha ñaàu naøy ! Mi laø ngöôøi coù löông taâm ñaáy ! Thò Kieám baät leân tieáng la hoaûng, xoay mình chaïy troán. Ñinh Ñang khi naøo ñeå cho thò thoaùt thaân ? naøng nhaûy xoå laïi phoùng caû song chöôûng ra ñaùnh truùng löng ñoái phöông. Ñaùng thöông cho moät coâ gaùi, dung nhan nguyeät theïn hoa nhöôøng bò cheát ngay laáp töùc. Ñinh Ñang toan vöôït cöûa soå ra luoân. Song naøng chôït nhôù ra ñieàu gì, laïi quay vaøo xeù naùt quaàn aùo Thò Kieám ra roài ñaët thi theå leân giöôøng Thaïch Phaù Thieân, keùo chaên ñaép leân. Naøng laøm nhö vaäy laø coù yù ñeå saùng hoâm sau bang Tröôøng Laïc phaùt giaùc ra vuï naøy ñeàu cho laø Thò Kieám bò cöôõng gian, nhöng thò khoâng chòu, duøng söùc choáng cöï, neân bò Thaïch Phaù Thieân noåi giaän ñaùnh cheát. Vuï naøy xaûy ra roài, maáy hoâm sau laïi khoâng thaáy Thaïch Phaù Thieân trôû veà, boïnbht vì theïn maø laùnh maët ñi maáy böõa, neân khoâng phaùi ngöôøi chaïy ñi tìm kieám. Ñinh Ñang daøn caûnh xong len leùn ra ngoaøi cöûa lôùn ñöùng chôø. Sau khoaûng thôøi gian chöøng uoáng caïn tuaàntraø. Thaïch Phaù Thieân trôû ra noùi: -Laáy roài ! 549 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  9. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Ñinh Ñang khen : -hay laém ! Hai ngöôøi raûo böôùc ra ñi ñeán bôø soâng xuoáng ngay con thuyeàn nhoû. Ñinh Ñang bôùi thuyeàn ñi chöøng maáy daëm roài boû thuyeàn leân bôø. Hai ngöôøi ñi tôùi goác caây lieãu ñaõ thaáy hai con ngöïa buoäc ôû ñoù chôø ñôïi. Ñinh Ñang noùi: -Leân ngöïa ñi ! Thaïch Phaù Thieân khen raèng: -Ñinh Ñinh Ñang Ñang thaät laø chu ñaùo, chuaån bò caû ngöïa ñeå ñi cho choùng. Ñinh Ñang ñoû maët leân noùi: -Caùi gì maø chu ñaùo vôùi chaúng chu ñaùo ? Ñaây laø ngöïa cuûa gia gia. Tieåu muoäi khoâng ngôø Thieân laïi voäi vaøng ñi cöùu trôï vôï choàng Thaïch Thanh ñeán theá ! Thaïch Phaù Thieân khoâng hieåu taïi sao Ñinh Ñang laïi ñoät nhieân loä veû giaän döõ, nhöng chaøng khoâng daùm noùi nhieàu, leân ngöïa ñi ngay. Hai ngöôøi ñi luoân boán ngaøy môùi ñeán ngoaøi thò traán Hoaønh Thaïch, lieàn xuoáng ngöïa tieán vaøo thaønh. Ñinh Ñang daãn chaøng ñeán ngoaøi coång khaùch saïn Töù Haûi, kheõ baûo chaøng: -Vôï choàng Thaïch trang chuùa cuøng Thaïch Trung Ngoïc nguû taïi moät trong hai gian phoøng roäng lôùn veà meù ñoâng, ôû gian thöù hai. Thaïch Phaù Thieân hoûi: -Caû ba ngöôøi nguû chung trong moät phoøng ö ? Mình vaøo lôõ ra Thaïch trang chuùa cuøng Thaïch phu nhaân phaùt giaùc thì sao ? Ñinh Ñang ñaùp: -Höø ! Cha meï sôï caäu con boû troán neân ôû cuøng phoøng ñeå tieän ngaøy ñeâm canh giöõ. Hoï chæ caàn giöõ theå dieän anh huøng nghóa ieäp cho mình coøn con thì soáng cheát maëc. Caùi thöù cha meï aáy keå ra thieân haï cuõng hieám. Gioïng noùi Ñinh Ñang ñaày veû töùc giaän. Thaïch Phaù Thieân thaáy naøng ñoät nhieân noåi noùng khoâng bieát noùi theá naøo, chæ hoûi kheõ : -Baây giôø laøm gì ñaây ? Ñinh Ñang ñaùp: -Thieân ca ñoát muoäi höông nheùt vaøo khe cöûa soå. Chôø chaùy heát muoäi höông, vôï choàng Thaïch trang chuùa meâ ñi, roài ñaåy cöûa soå tieán vaøo, oâm leùn Thaïch Trung Ngoïc ñem ra laø xong. Khinh coâng cuûa Thieân ca khoâng phaûi taàm thöông coù theå vöôït töôøng vaøo, boïn baïch sö phoù khoâng phaùt giaùc ñöôïc ñaâu. Coøn tieåu muoäi keùm coûi ñaønh ñöùng chôø Thieân ca ôû döôùi hieân kia. Thaïch Phaù Thieân gaät ñaàu noùi: 550 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  10. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -AØ ra theá ñaáy ! Boïn Traàn höông chuû baét ngöôøi phaùi Tuyeát Sôn, chaéc hoï cuõng duøng caùch naøy, phaûi khoâng ? Ñinh Ñang gaät ñaàu ñaùp: -Chính theá ! Ñaây laø tam phaùo baûo cuûa quyù bang cöïc kyø gheâ gôùm, linh nghieäm voâ song. Khoâng thì boïn ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn haù phaûi haïng taàm thöôøng, ñaâu coù theå baét hoï moät caùch deã daøng ? Duø sao, Thieân ca cuõng phaûi caån thaän chôù ñeå phaùt ra tieáng ñoäng, vì vôï choàng Thaïch trang chuùa coøngheâ gôùm hôn boïn ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn nhieàu. Thaïch Phaù Thieân theo lôøi, baät löûa leân thaép muoäi höông. Tuy coøn ôû ngoaøi choã troáng maø hôi höông cuõng ñuû laøm cho ngöôøi ta phaûi nhöùc ñaàu, hoa maét. oOo 551 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2