Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Hiệp khách hành - tập 61

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

103
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hiệp khách hành - tập 61', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp khách hành - tập 61

  1. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn HOÀI THÖÙ SAÙU MÖÔI MOÁT ÑÖÙNG NGOAØI THAØNH LOØNG DAÏ HOAØI NGHI Thaïch Phaù Thieân giaät mình khinh haõi hoûi: -Muoäi höông naøy coù laøm cheát ngöôøi khoâng ? Ñinh Ñang cöôøi ñaùp: -Hoï duøng muoäi höông naøy ñeå troùc naõ boïn ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn chaúng hieåu noù coù laøm cho cheát ngöôøi ñöôïc khoâng ? Thaïch Phaù Thieân noùi: -Theá thì chaéc laø khoâng roài. Ñöôïc laém ! Ñinh Ñinh Ñang Ñang ôû ñaây chôø ta. Döùt lôøi chaøng chaïy ñeán chaân töôøng, leï laøng nhaûy voït maø vaøo töïa hoà chieác laù rôi, khoâng moät tieáng ñoäng. Chaøng tìm ñeán choã cöûa soå caên phoøng thöù hai daõy nhaø meù ñoâng. Thaïch Phaù Thieân döøng laïi laéng tai nghe thaáy ba ngöôøi hôi thôû ñeàu ñaën ñang giaác nguû say. Chaøng lieàn thoø löôõi cho giaáy daùn cöûa soå thaám nöôùc roài kheõ choïc thuûng moät loã. Chaøng ñoát muoäi höông leân cho vaøo loã hoång. Thöù muoäi höông naøy chaùy raát mau, chæ trong khoaûnh khaéc laø chaùy heát lieàn. Thaïch Phaù Thieân laïi laéng tai nghe, boán beà im laëng nhö tôø. Chaøng lieàn vaän noäi löïc ñaåy maïnh moät caùi, then cöûa gaõy lieàn. Chaøng leï laøng nhaûy vaøo trong phoøng. Nhôø aùnh traêng lôø môø beân ngoaøi chieáu vaøo chaøng nhìn roõ trong phoøng chæ keâ hai chieác giöôøng. Vôï choàng Thaïch Thanh nguû treân giöôøng meù baéc, coøn Thaïch Trung Ngoïc nguû treân giöôøng meù nam. Thaïch Phaù Thieân toan vaøo oâm laáy Thaïch Trung Ngoïc, boãng caûm thaáy choaùng vaùng, chaøng bieát laø mình ñaõ hít phaûi muoäi höông lieàn laäp töùc nín thôû oâm laáy Thaïch Trung Ngoïc nhaûy ra ngoaøi cöûa soå. Chaøng laïi vöôït qua töôøng ñeán choã Ñinh Ñang kheõ noùi: -Chuùng ta ñi xa theâm moät chuùt ñeå khoûi laøm kinh ñoäng ñeán boïn Baïch sö phoù. Thaïch Phaù Thieân oâm Thaïch Trung Ngoïc ñi theo naøng ra xa maáy chuïc tröôïng. Ñinh Ñang döøng laïi noùi: -Thieân ca côûi boû heát quaàn aùo Thaïch Trung Ngoïc ra roài ñoåi maëc quaàn aùo vaøo cho y. caû nhöõng ñoà ñaïc trong tuùi cuõng ñoåi heát ñi. 552 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  2. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Thaïch Phaù Thieân lieàn thoø tay côûi aùo cho Thaïch Trung Ngoïc. Chaøng laïi moùc tuùi mình laáy ra chieác hoäp goã cuûa Ñaïi Bi laõo nhaân taëng cho vaø caû hai taám theû ñoàng. Chaøng hoûi: -Nhöõng caùi naøy coù ñeå cho y khoâng ? Ñinh Ñang ñaùp: -Giao heát cho y. thieân ca ñeå laïi trong mình, vaïn nhaát coù ngöôøi nhìn thaáy haù chaúng tieát loä cô möu ö ? Tieåu muoäi ra ngoaøi kia ñeå troâng chöøng cho Thieân ca. Thaïch Phaù Thieân thaáy Ñinh Ñang ñi xa roài môùi côûi heát caû quaàn aùo ra ñeå thay ñoåi cho Thaïch Trung Ngoïc. Roài chaøng noùi: -Ñoåi xong caû roài. Ñi ñi thoâi ! -Töø giôø phuùt naøy tính maïng Thaïch trang chuùa cuøng Thaïch phu nhaân coù baûo toaøn ñöôïc hay khoâng laø do Thieân ca giaû trang Thaïch Trung Ngoïc ñuùng hay traät. Thaïch Phaù Thieân ñaùp: -Dó nhieân ta coá gaéng maø laøm. Ñinh Ñang laïi moùc trong boïc ra moät chieác hoäp saét môû naép ra roài thoø ngoùn tay moùc laáy nöûa hoäp cao. Naøng noùi: -Thieân ca ngöûng ñaàu leân ! Naøng laáy cao boâi vaøo coå chaøng ñoaïn noùi tieáp: -Ñeán khi trôøi gaàn saùng, Thieân ca chuøi saïch choã cao naøy ñi ñöøng ñeå ngöôøi ta troâng thaáy. Ngaøy mai Thieân ca seõ thaáy ñau ñôùn moät chuùt, Thieân phaûi raùng maø chòu. Thaïch Phaù Thieân noùi: -Khoâng heà chi. Boãng thaáy Thaïch Trung Ngoïc ñaõ hôi cuïc cöïa döôøng nhö gaõ tænh daäy. Chaøng voäi noùi: -Ñinh Ñinh Ñang Ñang ! Ta ñi ñaây. Ñinh Ñang cuõng thuùc giuïc: -Ñi leï leân ! Ñi leï leân ! Thaïch Phaù Thieân trôû goùt ñi veà phía khaùch saïn, chaøng ñi ñöôïc maáy tröôïng quay ñaàu nhìn laïi thì thaáy Thaïch Trung Ngoïc ñaõ ngoài daäy döôøng nhö ñang thuû thæ chuyeän troø. Boãng chaøng nghe thaáy tieáng Ñinh Ñang cöôøi khuùc khích. Tuy naøng cöôøi raát kheõ maø ñaày veû haân hoan. Thaïch Phaù Thieân trong loøng ñoät nhieân caûm thaáy khoù chòu voâ cuøng. Chaøng than thaàm: -Töø ñaây trôû ñi mình khoù coøn coù dòp tuï hoäi vôùi Ñinh Ñang. 553 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  3. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Chaøng ngaàn ngöø moät chuùt roài tieán laïi chaân töôøng vcaøo nhaø khaùch saïn. Chaøng ñaåy cöûa soå vaøo phoøng. Trong phoøng hôi höông aõy coøn noàng naëc. Chaøng môû cöûa soå cho gioù laïnh thoåi vaøo. Boãng nghe tieáng voù ngöïa loäp coäp vang leân moãi luùc moät xa. Chaøng bieát ñoù laø Ñinh Ñang cuøng Thaïch Trung Ngoïc côõi ngöïa leân ñöôøng. Chaøng laåm baåm moät mình: -Khoâng hieåu boïn hoï ñi ñaâu ? Ñinh Ñinh Ñang Ñang chaéc laø vui thuù laém. Mình moàm meùp vuïng veà, naøng ôû vôùi mình thöôøng vì theá maø noåi noùng. Thaïch Phaù Thieân ñöùng beân cöûa soå hoài laâu thaáy coå hoïng daàn daàn phaùt ñau lieàn leân giöôøng naèm. Thöù thuoác cuûa Ñinh Ñang quaû nhieân linh nghieäm, môùi chöøng nöûa giôø maø coå hoïng chaøng nhöùc nhoái voâ cuøng, chaøng ñöa tay leân rôø thaáy noùng ran chaúng khaùc chi sôø vaøo moät cuïc than hoàng. Coå chaøng söng vuø leân. Thaïch Phaù Thieân chôø cho ñeán luùc tang taûng saùng môùi keùo chaên ñaép kín roài chuøi thuoác cao ôû coå ñi, chaøng kheõ baät tieáng reân ræ. Ñoù laø Ñinh Ñang ñaõ baøy möu cho chaøng, khieán vôï choàng Thaïch Thanh chuù yù ñeán choã chaøng bò ñau ñôùn, duø hai ngöôøi ngöûi thaáy muoäi höông cuõng chaúng coøn loøng maø tra xeùt nöõa. Quaû nhieân chaøng reân la moät luùc vôï choàng Thaïch Thanh ñaõ nghe tieáng. Maãn Nhu leân tieáng hoûi: -Caùi gì theá ? Gioïng noùi ra chieàu töùc giaän. Baø trôû mình ngoài daäy hoûi tieáp: -Ngoïc nhi ! Trong mình ngöôi khoù chòu hay sao ? Roài khoâng chôø Thaïch Phaù Thieân traû lôøi baø khoaùc aùo laïi coi, thaáy chaøng hai maù noùng böøng nhö löûa, coå söng vuø leân thì khoâng khoûi luoáng cuoáng. Baø la goïi: -Thanh ca ! Thanh ca … laïi ñaây maø coi ! Thaïch Thanh nghe tieáng vôï hoâ hoaùn ñaày veû hoang mang, lieàn nhaûy xoå laïi ñeán tröôùc giöôøn g caäu con. OÂng thaáy coå chaøng ñoû vaø söng vuø leân cuõng khoâng khoûi hoang mang, nhöng veû maët vaãn bình tónh, oâng noùi: -Ñaây chaéc laø môùi naåy ung thö, nhöng mình chöõa ngay cuõng chaúng ngaïi gì. Roài hoûi Thaïch Phaù Thieân: -Haøi nhi ! Ngöôi ñau ñôùn ra sao ? Thaïch Phaù Thieân chæ reân leân maáy tieáng chöù khoâng traû lôøi. Chaøng buïng baûo daï: -Mình chæ muoán cöùu hai oâng baø, môùi giaû vôø bò chöùng ung thö ñeå löøa gaït. Ñaây chaúng qua laø moät chuùt thöông giaû taïo maø hai ngöôøi ñaõ quan taâm ñeán theá thì ñuû bieát tuy Thaïch Trung Ngoïc ñaõ laøm bao nhieâu vieäc ñoài baïi, maø oâng baø vaãn thöông yeâu gaõ tha thieát chæ coù mình laø chaúng moät ai doøm ngoù ñeán. Chaøng nghó vaäy trong loøng khoâng khoûi chua xoùt, baát giaùc tröôùc maét chaûy quanh. 554 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  4. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Thaïch Thanh cuøng Maãn Nhu thaáy chaøng cô hoà phaùt khoùc thì cho laø chaøng ñau ñôùn voâ cuøng trong loøng laïi caøng hoaûng hoát. Thaïch Thanh noùi: -Ta ñi kieám y sinh veà coi cho gaõ. Maãn Nhu noùi: -ÔÛ thò traán nhoû beù naøy e raèng khoâng coù tay danh y. Chuùng ta veà Döông Chaâu ñeå tìm Boái ñaïi phu coi cho gaõ, coù tieän hôn khoâng ? Thaïch Thanh laéc ñaùp : -Khoâng neân ! Moät laø laøm theá khieán boïn Baïch Vaïn Kieám sinh loøng ngôø vöïc, hai laø seõ bò Boái Haûi Thaïch khinh thöôøng. OÂng bieát boïn Boái Haûi Thaïch ñoái vôùi con mình cöïc kyø baát maõn vaø soá ñoâng ngöôøi bang Tröôøng Laïc khoâng phaûi haïng chính nhaân quaân töû. Coù khi hoï coøn nhaân cô hoäi naøy ñeå gia haïi con mình cuõng chöa bieát chöøng. OÂng lieàn raûo böôùc ñi ngay. Maãn Nhu laáy nöôùc saâm thang cho Thaïch Phaù Thieân uoáng. Nhöng chaát ñoäc naøy lôïi haïi voâ cuøng. Coå hoïng bò söng caû ngoaøi laãn trong, duø laø nöôùc cuõng khoù loøng nuoát xuoáng ñöôïc. Maãn Nhu laïi caøng lo laéng. Chaúng bao laâu, Thaïch Thanh daãn moät vò y sinh tuoåi ngoaïi saùu möôi ñöa veà. Y sinh coi coå hoïng Thaïch Phaù Thieân roài baét maïch hai coå tay. Laõo laéc ñaàu lia lòa noùi: -Saùch thuoác ñaõ noùi: Beänh nan phaùt ra coù saùu chöùng baát trò. Yeát haàu maéc beänh khoù loøng aên uoáng laø moät trong saùu chöùng baát trò. Maïch theá huynh ñaây vöøa maïnh vöøa mau laø ñieàm döông thònh aâm suy. Khí maø döông huyeát laø aâm. Huyeát chaïy trong maïch, khí vaän ngoaøi maïch. Khí truùng taø uaát keát thaønh ñôøm, ñeå laâu ngaøy thaám vaøo trong maïch laøm cho maùu vaãn ñuïc … Laõo noùi thao thao baát tuyeät moät hoài. Thaïch Thanh noùng ruoät hoûi xen vaøo: -Tieân sinh ! Chöùng ung thö cuûa thaèng nhoû naøy môùi phaùt khôûi, duøng thuoác uoáng cho tan ñi chaéc coù theå ñöôïc ? Laõo y sinh laéc ñaàu noùi: -Ñuùng laø caùi maïng cuûa theá huynh ñaây coøn to neân môùi phaùt taùc ôû thò traán Hoaønh Thaïch naøy maø gaëp ñöôïc laõo phu thì tính meänh khoâng ñaùng lo ngaïi. Coù ñieàu muoán trong voøng maáy ngaøy maø heát söng khoûi beänh thì khoâng ñöôïc ñaâu. Thaïch Thanh cuøng Maãn Nhu nghe noùi tính maïng caäu con khoâng ñaùng lo ngaïi môùi yeân taâm. Hai ngöôøi voäi xin thaày lang keâ ñôn cho thuoác. Thaày lang traàm ngaâm moät luùc roài keâ ñôn coù nhöõng vò: Thöôïc döôïc, Ñaïi hoaøng, Ñöông quy, Caùt caùnh, Phoøng phong, Baïc haø, Mang tieâu, Kim ngaân hoa, Hoaøng kyø, Xích phuïc linh. 555 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  5. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Thaïch Thanh cuõng hôi bieát thuoác, thaáy nhöõng vò naøy ñeàu laø vaät tieâu ñoäc, haï hoûa, lieàn cho laø ñuùng lyù, beøn noùi: -Tieân sinh thaät laø cao minh. Roài ñöa naêm laïng baïc traû tieàn chaån maïch. Ñoaïn oâng ñöa chaân tieãn thaày lang ra veà, coønoâng ñeán tieäm mua thuoác. Luùc Thaïch Thanh ñem thuoác veà thì moïi ngöôøi phaùi Tuyeát Sôn ñeàu ñaõ bieát tin. Baïch Vaïn Kieám nghi ngôø vôï choàng Thaïch Thanh baøy ra chuyeän naøy chuyeän noï ñeå tìm bieän phaùp cöùu thaèng con. Haén giaû vôø ñeán phoøng thaêm beänh. Thöïc ra laø ñeå coi cho bieát roõ tình hình. Haén thaáy Thaïch Phaù Thieân coå hoïng söng leân khuûng khieáp vaø Maãn Nhu hoát hoaûng thaät söï thì khoâng coøn nghi ngôø gì nöõa vaø trong loøng ngaám ngaàm ñaéc yù. Haén nghó thaàm: -Thaèng loûi con naøy giaûo quyeät ñieâu ngoa, neáu ñem veà thaønh Laêng Tieâu cheùm cho moät nhaùt cheát töôi chaúng hoùa ra laø tieän nghi cho gaõ. Gaõ coù chòu nhöõng söï ñau khoå haønh haï môùi bieát trong coõi meânh moâng coù ñieàu baùo öùng. Nhöng Baïch Vaïn Kieám laø moät nhaân vaät coù danh voïng trong voõ laâm, laïi ñöùng tröôùc maët vôï choàng Thaïch Thanh khoâng tieän thaáy ngöôøi bò tai hoïa maø vui möøng. Haén lieàn tìm maáy caâu an uûi Maãn Nhu. Thaïch Thanh nhìn vôï naáu thuoác, roài phuïc thò cho caäu con uoáng. OÂng noùi: -Ta ñaõ chuaån bò moät coã xe lôùn ngoaøi kia. Trung Ngoïc, ngöôi laø nam töû tröôïng phu thì phaûi töï cöôøng leân moät chuùt. Caùi beänh nhoû moïn naøy coù chi ñaùng keå ? Ñöøng ñeå laøm lôõ vieäc lôùn cuûa ngöôøi khaùc. Chuùng ta ñi thoâi ! Maãn Nhu ngaàn ngöø moät chuùt roài noùi: -Thaèng nhoû beänh naëng theá naøy maø cöù ñöa gaõ thöôïng loä e raèng beänh theá chuyeån bieán kòch lieät … Thaïch Thanh ngaét lôøi: -Hai vò söù giaû Thieän, AÙc ñaõ ñeán thaønh Laêng Tieâu ñöa theû ñoàng môøi ñi döï yeán. Baïch sö huynh phaûi veà cho kòp. Neáu Uy Ñöùc tieân sinh cuøng boïn hoï ñoäng thuû maø chuùng ta khoâng ra tay vieän trôï ñöôïc thì thaät laø ñaùng aân haän. Maãn Nhu gaät ñaàu toû yù vaâng lôøi. Baø nhìn Thaïch Phaù Thieân noi: -Haøi töû ! Ñeå ta maëc aùo cho. Ñoaïn baø maëc aùo daøi vaøo cho Thaïch Phaù Thieân roài cuøng nhau ra khoûi khaùch saïn. Baïch Vaïn Kieám thaáy Thaïch Thanh khoâng keå gì ñeán con trai bò beänh hoaïn, böùc baùch chaøng phaûi leân ñöôøng ngay thì khoâng khoûi sinh loøng kính phuïc. Maãn Nhu cuõng hieåu yù choàng. Baø bieát vieäc ñaõ ñeán theá naøy, taát Thaïch Thanh chaúng chòu daãn con quay trôû veà. Vaø nhaát quyeát ñöa con ñi vì hieän nay hai söù giaû Thieän, AÙc ôû ñaûo Long Moäc ñaõ leân ñöôøng ñeán thaønh Laêng Tieâu ñeå ñöa theû ñoàng. 556 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  6. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Baïch Töï Taïi laïi noùng tính voâ cuøng, quyeát laõo khoâng chòu tieáp theû moät caùch deã daøng vaø taát nhieân seõ cuøng Tröông Tam, Lyù Töù gaây neân moät cuoäc chieán ñaáu khoác lieät. Thaïch Thanh muoán ñeán nôi cho kòp ñaëng ñem toaøn löïc vieän trôï phaùi Tuyeát Sôn. Duø chaúng may maø phaûi cheát ôû chieán tröôøng thì cuõng laø chuyeän thöôøng trong voõ laâm. Neáu caû ba ngöôøi nhaø hoï Thaïch coù boû maïng ôû thaønh Laêng Tieâu thì cuõng röûa saïch ñöôïc nhöõng tieáng nhô nhuoác cho caäu con. May ra maø thaéng ñöôïc thì söï hieäp löïc cuûa phaùi Tuyeát Sôn cuøng Huyeàn Toá trang ñeå ñaùnh baïi Tröông Tam, Lyù Töù seõ ñöôïc giang hoà truyeàn tuïng maø caäu con ñaõ ñem coâng chuoäc toäi thì Baïch Töï Taïi quyeát khoâng haï thuû gieát chaøng. ÔÛ Toång ñaø bang Tröôøng Laïc, Maãn Nhu ñaõ muïc kích voõ coâng cuûa Tröông Tam, Lyù Töù, baø nhaän thaáy neáu xaûy cuoäc aùc chieán thöïc söï thì chæ naém chaéc phaàn thaát baïi. Coù ñieàu taám thaân con ngöôøi baèng xöông baèng thòt, duø ai baûn laõnh cao cöôøng ñeán ñaâu cuõng khoâng khoûi coù choã sô hôû, lôõ tay, caùi ñoù chæ laø chuyeän caàu may. Nhö vaäy thì quyeát moät traän töû chieán coøn coù hy voïng hôn laø cöù ngaøy ñeâm ngoài maø lo laéng öu phieàn chaúng ñöôïc ích gì. Taâm yù vôï choàng ñaõ hieåu nhau, Thaïch Thanh vöøa noùi ñöa con ñeán thaønh Laêng Tieâu, Maãn Nhu doø ngay thaáy ngay choã duïng taâm cuûa choàng, neân duø baø thöông con raát möïc, song ñaõ thaønh danh laø tay nöõ hieäp trong voõ laâm, ba suy ñi nghó laïi nhaän ra keá hoaïch raát cao saâu cuûa ñöùc lang quaân, lieàn öng theo ngay, khoâng thoát ra nöûa lôøi phaûn ñoái. Y thuaät cuûa thaày lang taïi thò traán Hoaønh Thaïch ñuùng ra chaúng cao minh chuùt naøo. Laõo cho ngay choã söng vuø ñoû öûng ôû coå Thaïch Phaù Thieân laø maéc hcöùng ung thö, nhöng laõo noùi vaäy khieán cho vôï choàng Thaïch Thanh chaúng nghi ngôø chi nöõa. Nguyeân töôùng maïo Thaïch Phaù Thieân ñaõ gioáng Thaïch Trung Ngoïc nhö ñuùc. Chaøng maëc boä quaàn aùo xa hoa cuûa Thaïch Trung Ngoïc vaøo caøng roõ ra caäu coâng töû aên chôi trong choán hoàng traàn vaãn ñuïc. Chaøng naèm daøi trong xe chaúng noùi nöûa lôøi, neân khoâng theå baïi loä haønh tung ñöôïc. Ñinh Ñang nöûa ñeâm boû ñi, vôï choàng Thaïch Thanh chæ mong coù vaäy neân chaúng buoàn truy cöùu nöõa. Ta neân bieát : Vôï choàng Thaïch Thanh xa caùch con laâu ngaøy, neân cöû chæ cuøng taäp quaùn cuûa gaõ theá naøo, hai ngöôøi chaúng bieát chi heát. Duø ngaãu nhieân Thaïch Phaù Thieân coù choã sô hôû, hai ngöôøi cuõng khoâng taøi naøo nhaän ra ñöôïc. Ñoaøn ngöôøi ñi raát gaáp vì sôï boïn Tröông Tam, Lyù Töù ñeán tröôùc, khieán cho moïi ngöôøi trong thaønh Laêng Tieâu laâm vaøo tình theá nguy hieåm. Doïc ñöôøng khoâng daùm chaàn chôø chuùt naøo. Khi ñi tôùi ñòa giôùi tænh Hoà Nam thì veát thöông treân coå Thaïch Phaù Thieân ñaõ tieâu tan. Nhöng mieäng chaøng vaãn uù ôù nhö ngöôøi caâm khoâng thoát ra lôøi. 557 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  7. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Thaïch Thanh ñaõ maáy kaàn tìm y sinh ñeánchaån maïch cho chaøng song chaúng ai chöõa ñöôïc beänh caâm, khieán Thaïch Thanh khoâng khoûi phieàn loøng vaø Maãn Nhu toån khaù nhieàu nöôùc maét. Ñoaøn ngöôøi veà ñeán ñòa giôùi Taây Vöïc, boïn ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn thoâng thuoäc ñöôøng loái, cöù tìm ñöôøng taét maø ñi, hoï lieäu chöøng duø Tröông Tam, Lyù Töù cöôùc trình coù mau leï ñeán ñaâu maø khoâng bieát nhöõng loái taét nhoû heïp naøy cuõng khoù loøng ñeán tröôùc ñöôïc. Moïi ngöôøi caøng veà gaàn tôùi thaønh Laêng Tieâu laïi caøng yeân daï. Chæ coù vôï choàng Thaïch Thanh nghó tôùi luùc ra maét Uy Ñöùc tieân sinh laø trong loøng cöïc kyø xao xuyeán. Hai ngöôøi sôï laõo noåi giaän loâi ñình laäp töùc ñem Thaïch Trung Ngoïc haï saùt, maø Tröông Tam, Lyù Töù laïi khoâng ñeán ñuùng luùc thì thaät khoù beà xöû trí. Hai ngöôøi ñoù ñeán sôùm hôn ñaõ ñaønh laø chuyeän nguy hieåm, maø ñeán chaäm cuõng hoûng beùt. Hai vôï choàng ñaõ maáy phen ngaám ngaàm thöông löôïng vôùi nhau, maø vaãn khoâng tìm ra ñöôïc keá gì gì hoaøn haûo, ñaønh phoù thaùc maëc trôøi, roài seõ tuøy cô öùng bieán. Ñoaøn ngöôøi ñi theâm maáy ngaøy nöõa roài seõ baét ñaàu treøo nuùi maø tieán. Laïi ñi theâm hai ngaøy nöõa, ñòa theá moãi luùc moät leân cao. Giôø Ngoï hoâm aáy, ñoaøn ngöôøi ñi tôùi moät daõy nhaø caây. Baïch Vaïn Kieám hoûi ngöôøi canh gaùc daõy nhaø naøy bieát laø gaàn ñaây maáy böõa khoâng coù ngöôøi laï naøo leân thaønh Laêng Tieâu, thì haén raát yeân taâm. Toái hoâm aáy, moïi ngöôøi nguû laïi trong daõy nhaø caây. Saùng hoâm sau ai naáy ñeàu boû ngöïa ñi boä. Nguyeân töø daõy nhaø naøy ñi veà höôùng taây, ñöôøng nuùi gaäp gheành laïi raát ñoäc, khoâng ñi ngöïa ñöôïc. Maáy teân ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn ñi tröôùc daãn ñöôøng, treøo non vöôït nuùi maø tieán. Môùi ñi chöøng moät giôø thì thaáy maët ñaát ñaày tuyeát phuû. May maø moïi ngöôøi ñaây toaøn laø nhöõng tay baûn laõnh khoâng phaûi taàm thöôøng, hoï thi trieån khinh coâng raát cao môùi vöôït leân ñænh nuùi tuyeát ñöôïc. Thaïch Phaù Thieân luoân luoântheo goùt vôï choàng Thaïch Thanh, chaøng khoâng vöôït leân tröôùc maø cuõng chaúng luùc naøo luøi laïi caùch xa. Thaïch Thanh cuøng Maãn Nhu thaáy cöôùc trình chaøng raát cöôøng kieän vaø dai söùc, lieàn töï nhuû: -Noäi löïc thaèng nhoû naøy khaù laém, chaúng keùm vôï choàng mình. Nhöng hai ngöôøi chôït nghó ñeán: Chaúng maáy choác nöõa phaûi vaøo ra maét Baïch Töï Taïi, thì trong loøng laïi hoài hoäp, lo laéng … Ñi cho tôùi luùc trôøi ñaõ xeá chieàu thì thaáy phía tröôùc coù ngoïn nuùi cao ngaát trôøi. Treân ñænh nuùi coù ñeán maáy traêm gian phoøng oác. Baïch Vaïn Kieám noùi: 558 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  8. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Thaïch trang chuùa ! Ñaây laø thaønh Laêng Tieâu. ÔÛ nôi hang cuøng nuùi hieåm naøy, nhaát thieát moïi vaät ñeàu ñôn giaûn, thoâ sô. Thaïch Thanh khen raèng: -Toøa thaønh huøng cöù treân ñænh nuùi cao mgaát. Ñöùng treân nhìn xuoáng quaàn sôn laø ñòa theá tuyeät haûo. Hai chöõ “Laêng Tieâu” thaät xöùng ñaùng. OÂng ñöa maét nhìn söôøn nuùi thaáy maây muø uøn uøn boác leân bao phuû thaønh Laêng Tieâu thaønh moät vuøng maây traéng mòt môø. Moïi ngöôøi ñi ñeán chaân ngoïn nuùi naøy thì trôøi toái mòt, lieàn nguû ñôõ laïi trong hai toøa thaïch thaát raát lôùn. Hai toøa thaïch thaát naøy laø cuûa phaùi Tuyeát Sôn döïng leân ñeå cho ngöôøi leân nuùi coù nôi taïm truù trong moät ñeâm ñeå boài boå tinh thaàn, roài saùng sôùm hoâm sau seõ tieáp tuïc thöôïng loä. Hoâm sau, moïi ngöôøi ñaêng trình ngay töø luùc môùi taûng saùng. Traùi nuùi naøy ñöùng xa troâng thaáy cao ngaát trôøi, luùc treøo leân laïi caøng hieåm trôû. Ñoaøn ngöôøi ñeàu laø nhöõng tay voõ coâng cao cöôøng maø doïc ñöôøng cuõng phaûi nghæ chaân hai laàn môùi leân ñöôïc tôùi nhaø traïm ôû löng chöøng söôøn nuùi. Moïi ngöôøi döøng laïi aên uoáng roài tieáp tuïc leân ñöôøng ñi cho ñeán giôø Thaân môùi tôùi ngoaøi thaønh Laêng Tieâu. Toøa thaønh naøy coù ñeán maáy traêm gian phoøng oác. Chung quanh thaønh laø böùc töôøng vaây traéng xoùa cao tôùi hôn ba tröôïng, ñöùng döôùi nhìn leân chæ thaáy toaøn maøu baêng tuyeát. Thaïch Thanh caát tieáng khen: -Baïch sö huynh ! Treân töôøng thaønh toaøn baêng tuyeát ngöng keát laïi, raén hôn saét theùp, ngöôøi ngoaøi thöïc khoù maø ñaùnh vaøo ñöôïc. Baïch Vaïn Kieám cöôøi ñaùp: -Teä phaùi töø ngaøy ñaép thaønh döïng ra moân phaùi tôùi nay ñöôïc hôn moät traêm baûy chuïc naêm, chöa töøng bò ngoaïi ñòch ñaùnh vaøo bao giôø. Coù ñieàu veà thaùng troïng ñoâng, boïn soùi ñoùi quaù ñeán bao vaây, nhöng cuõng khoâng vaøo ñöôïc. Haén noùi tôùi ñaây thaáy caây caàu vaãn coøn treo treân cao chöa haï xuoáng baéc qua haøo ñaày baêng tuyeát thì ra veû böïc mình lôùn tieáng quaùt: -Böõa nay ñeán phieân ai tröïc nôi ñaây ? Khoâng troâng thaáy boïn ta ñaõ veà ñaây hay sao? Boãng thaáy treân maët thaønh coù moät caùi ñaàu thoø ra hoûi: -Baïch sö baù cuøng caùc vò sö baù ñaõ veà ñaáy ö ? Ñeå tieåu ñieät xin thoâng baùo vaøo trong ngay. Baïch Vaïn Kieám theùt leân: -Coù vieãn khaùch haï coá. Buoâng caàu xuoáng cho mau ! Ngöôøi kia ñaùp : 559 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  9. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Daï daï ! Roài thuït ñaàu vaøo. Hoài laâu vaãn khoâng thaáy caây caàu haï xuoáng. Thaïch Thanh thaáy con haøo bao quanh thaønh ñaày baêng tuyeát maø roäng ñeán ba tröôïng, khoâng deã gì nhaûy qua ñöôïc. Thoâng thöôøng, thaønh trì naøo beân ngoaøi cuõng coù hoä thaønh haø. Nôi ñaây khí haäu reùt quaù, nöôùc haøo ñoùng laïi thaønh baêng, con haøo naøy ñaøo raát saâu. Bôø haøo thaønh moät phieán baêng trôn tuoät. Baát luaän laø ngöôøi hay thuù ñaõ rôùt xuoáng haøo thì khoù maø leân ñöôïc. Boãng nghe boïn Caûnh Vaïn Chung, Kha Vaïn Quaân ñang hoø heùt ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn môû coång thaønh. Baïch Vaïn Kieám thaáy tình theá coù veû khaùc thöôøng, thì trong loøn g raát baên khoaên. Haén lo trong thaønh ñaõ xaûy bieán coá gì chaêng, lieàn haï thaáp gioïng xuoáng noùi: -Caùc anh em haõy caån thaän ! Khoâng chöøng hai söù giaû ôû ñaûo Long Moäc ñeán tröôùc boïn ta roài. Moïi ngöôøi nghe noùi giaät mình kinh haõi, khoâng töï chuû ñöôïc nöõa, ai naáy thoø tay ra naém chuoâi kieám. Giöõa luùc aáy, nhöõng tieáng laùch caùch vang leân, caây caàu töø töø haï xuoáng. Trong thaønh moät ngöôøi chaïy ra. Ngöôøi naøy maëc aùo baïch baøo, moät tay aùo buoäc quaëc ra sau löng, hieån nhieân ñaõ bò cuït moät caùnh tay, lôùn tieáng goïi: -Teù ra laø Thaïch huynh, Thaïch taåu giaù laâm. Hay quaù ! Hay quaù ! Thaïch Thanh thaáy Phong Hoûa Thaàn Long Phong Vaïn Lyù ra ngheânh tieáp, oâng nghó ngay ñeán y ñaõ vì con mình laøm lieân luïy maø phaûi chaët cuït moät caùnh tay, thì trong loøng raát ñau xoùt, hoå theïn voäi chaïy laïi noùi: -Phong nhò ñeä ! Vôï choàng ngu huynh cuøng thaèng nghòch töû ñeá tröôùc Baïch sö baù cuøng nhò ñeä ñeå laõnh toäi ñaây. Noùi xong quyù hai goái xuoáng suïp laïy. Töø ngaøy Thaïch Thanh noåi tieáng giang hoà, tröø phi ñoái vôùi baäc toân tröôûng, oâng chöa töøng thi haønh ñaïi leã cuøng baïn beø ngang haøng nhö böõa nay bao giôø. Thöïc tình oâng thaáy Phong Vaïn Lyù bò tai haïi quaù ñoåi vì con mình, neân oâng xuùc ñoäng can tröôøng môùi laïy phuïc xuoáng. Ta neân bieát kieám thuaät Phong Vaïn Lyù tinh thoâng chaúng keùm gì Baïch Vaïn Kieám, nhöng baây giôø y bò cuït tay roài thì coâng trình khoå luyeän hai möôi naêm trôøi ñaõ troâi theo doøng nöôùc, khoâng coøn noùi gì ñeán kieám thuaät nöõa. Maãn Nhu thaáy choàng quyø moïp maø caäu con cöù ngô ngaùc ñöùng yeân, baø voäi keùo aùo chaøng roài chính baø cuõng quyø xuoáng beân caïnh Thaïch Thanh. Thaïch Phaù Thieân nghó buïng: -Y laø sö phuï cuûa Thaïch Trung Ngoïc, ñeä töû ra maét sö phuï dó nhieân phaûi quøy laïy. 560 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  10. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Chaøng hieåu nhö vaäy, nhöng chæ sôï laøm khoâng ñuùng caùch nhö Thaïch Trung Ngoïc ñeå Phong Vaïn Lyù khaùm phaù ra söï gian traù cuûa mình, neân coøn ñöùng ngô ngaùc. Baây giôø chaøng thaáy Maãn Nhu keùo aùo mình, khoâng theå ngaàn ngöø ñöôïc nöõa, lieàn quyø moïp xuoáng, daäp ñaàu laïy huøng huïc, baät leân nhöõng tieáng coong coong. Boïn ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn voán caêmhaän chaøng. Suoát doïc ñöôøng chaúng ai theøm ngoù tôùi chaøng laàn naøo. Baây giôø chuùng thaáy chaøng daäp ñaàu laïy binh binh, ñeàu buïng baûo daï: -Thaèng loûi naøy bieát mình saép cheát ñeán nôi, môùi laïy luïc keâu van, nhöng ñaâu coù chuyeän deã daøng theá ñöôïc ? Phong Vaïn Lyù voäi leân tieáng: -Thaïch huynh ! Thaïch taåu ! Hai vò laøm theá naøy khieán cho tieåu ñeä phaûi toån thoï. Roài laät ñaät quyø xuoáng ñaùp leã. oOo 561 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2