Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Hiệp khách hành - tập 62

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

69
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hiệp khách hành - tập 62', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp khách hành - tập 62

  1. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn HOÀI THÖÙ SAÙU MÖÔI HAI BÒ THUOÁC MEÂ SA VAØO CAÏM BAÃY Vôï choàng Thaïch Thanh cuøng Phong Vaïn Lyù ñöùng daäy roài, Thaïch Phaù Thieân vaãn coøn quyø moïp xuoáng döôùi ñaát. Phong Vaïn Lyù khoâng höôùng caëp maét ngoù chaøng moät caùi naøo. Sau haén nhìn Thaïch Thanh noùi: -Thaïch huynh ! Thaïch taåu ! Nhôù laïi cuoäc tuï hoïp treân nuùi Thaùi Sôn ngaøy tröôùc, baám ñoát ngoùn tay tính laïi ñeán nay ñaõ ñöôïc möôøi hai naêm. Theá maø dung nhan hai vò chaúng khaùc ngaøy xöa. Duø tieåu ñeä ôû choán bieân cöông heûo laùnh cuõng ñöôïc nghe khang leä chuyeân laøm ñieàu nghóa hieäp trong voõ laâm, oai danh moãi ngaøy moät noåi leân nhö soùng coàn.thaät laø ñaùng kính, ñaùng möøng ! Thaïch Thanh noùi: -Ngu huynh lô laø vieäc giaùo huaán haøi nhi, ñeå con treû hö ñoán, thì chuùt hö danh kia coù chi ñaùng keå ? Böõa nay thaáy hieàn ñeä theá naøy thieät theïn muoán cheát, chaúng bieát chui vaøo ñaâu cho khuaát ! Phong Vaïn Lyù cöôøi ha haû noùi: -Cuoäc keát giao giöõa chuùng ta ñaïo cao nghóa caû. Tieåu ñeä ñöôïc hai vò khoâng nôõ reû ruùng laïi cuøng nhau ngoû lôøi pheá phuû. Vaäy thì hai vò coù laàm loãi gì cuõng chaúng heà chi, hay tieåu ñeä coù ñaéc toäi vôùi hai vò cuõng khoâng sao. Chaúng leõ giöõa chuùng ta coøn quan taâm ñeán nhöõng ñieàu nhoû nhaët nöõa ö ? Hai vò ñöôøng xa dieäu vôïi, baët thieäp gian lao, haõy vaøo thaønh nghæ ngôi ñaõ. Thaïch Phaù Thieân quyø ngay ñoù maø töïa hoà tröôùc maét chaúng coù moät ai. Thaïch Thanh cuøng Phong Vaïn Lyù soùng vai tieán vaøo. Maãn Nhu daét con ñöùng daäy, baø nhaên tít caëp loâng maøy ra chieàu long laéng vì maét thaáy Phong Vaïn Lyù toû thaùi ñoä beà ngoaøi voàn vaõ maø trong gioïng noùi ngaámngaàm chöùa moái hôøn giaän saâu cay khoâng coù veû chi khoan dung toäi loãi cho caäu con baø. Baïch Vaïn Kieám nhìn moät teân ñeä töû ñöùng beân coång thaønh giô tay ra vaãy roài kheõ hoûi: -Laõo gia ñaëng bình yeân chaêng ? Sau khi ta ra ñi, trong thaønh coù xaûy ra chuyeän gì khoâng ? Gaõ ñeä töû kia aáp uùng ñaùp: -Laõo gia töû … gaàn ñaây ñoät nhieân bieán thaønh noùng tính … Sö baù ñi khoûi roài, trong thaønh khoâng coù chuyeän gì xaûy ra caû. Nhöng … nhöng … Baïch Vaïn Kieám neùt maët aâm thaàm lo laéng hoûi: 562 Typed by NDT & Nhaät Leä http://hello.to/kim dung
  2. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Nhöng laøm sao ? Gaõ ñeä töû voäi ñaùp: -Naêm nöõa tröôùc ñaây laõo gia töû noåi côn thònh noä ñem Luïc sö baù cuøng Toâ sö thuùc haït saùt roài. Baïch Vaïn Kieám giaät naåy ngöôøi leân voäi hoûi: -Taïi sao vaäy ? Gaõ ñeä töû ñaùp: -Ñeä töû cuõng khoâng hieåu vì nguyeân nhaân gì. Roài ngaøy hoâm kia laõo gia töû laïi haï saùt Yeân sö thuùc vaø chaët chaân Ñoã sö baù. Baïch Vaïn Kieám nghe tôùi df9aây thì chaúng coøn hoàn vía naøo nöõa, troáng ngöïc ñaùnh hôn troáng laøng. Haéntöï nghó: -Boán vò sö huynh sö ñeä Toâ, Luïc, Yeân, Ñoã ñeàu laø nhöõng tay cao thuû baûn phaùi, ngaøy thöôøng raát ñöôïc loøng phuï thaân thöông yeâu, taïi sao ñoät nhieân ngöôøi laïi haï ñoäc thuû ? haén voäi keùo teân ñeä töû sang moät beân, chôø cho Maãn Nhu cuøng Thaïch Phaù Thieân ñi xa roài môùi hoûi gaõ: -Sao laïi coù nhöõng chuyeän ñoäng trôøi naøy ? Gaõ ñeä töû ñaùp: -Ñeä töû thieät tình khoâng hieåu roõ. Trong thaønh Laêng Tieâu, sau khi boán vò sö baù, sö thuùc bò haï saùt vaø bò chaët chaân, moïi ngöôøi ñeàu baøng hoaøng lo sôï. Toái hoâm kia Tröông sö thuùc cuøng Maõ sö thuùc khoâng coù lôøi töø bieät maø boû ñi. Hai vò ñoù noùi laø xuoáng nuùi ñeå ñi kieám Baïch sö baù. Nay may ñöôïc Baïch sö baù trôû veà. Vaäy xin Baïch sö baù kieám lôøi khuyeân giaûi laõo gia töû. Baïch Vaïn Kieám hoûi theâm maáy caâu nöõa nhöng chaúng bieát theâm ñöôïc ñieàu gì. Haén lieàn raûo böôùc tieán vaøo ñaïi saûnh thì ñaõ thaáy Phong Vaïn Lyù ñang ngoài tieáp vôï choàng Thaïch Thanh duøng traø. Haén ngoù vôï choàng Thaïch Thanh noùi: -Xin hai vò haõy ngoài chôi moät chuùt ñeå tieåu ñeä vaøo noäi ñöôøng baùi kieán gia nghieâm vaø môøi laõo nhaân gia ra tieáp khaùch. Phong Vaïn Lyù chau maøy noùi: -Maáy böõa tröôùc ñaây, sö phuï ñoät nhieân mình laâm troïng beänh. Chaéc ngöôøi caàn nghæ ngôi maáy böõa môùi tieáp khaùch ñöôïc. Neáu khoâng theá thì ngöôøi nghe tieáng Thaïch huynh tôùi ñaáy ñaõ ra töông kieán roài, vì ngöôøi raát quyù troïng Thaïch huynh. Baïch Vaïn Kieám ruoät roái nhö môù boøng bong, göôïng gaïo noùi: -Ñeå tieåu ñeä thöû vaøo coi. Haén haáp taáp ñi vaøo noäi ñöôøng. Ñeán tröôùc cöûa phoøng phuï thaân naèm, haéng gioïng roài caát tieáng goïi: -Gia gia ! Haøi nhi ñaõ veà thaønh. 563 Typed by NDT & Nhaät Leä http://hello.to/kim dung
  3. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Boãng thaáy reøm veùn leân, moät thieáu phuï xinh ñeïp ngoaøi ba chuïc tuoåi ñi ra. Naøng chính laø Ñieäu Nöông, cô thieáp cuûa Baïch Töï Taïi. Ñieäu Nöông veû maët tieàu tuïy, vöøa nhìn thaáy Baïch Vaïn Kieám ñaõ noùi ngay: -Taï ôn trôøi ñaát. Ñaïi thieáu gia veà tôùi nôi. Ôû nhaø chuùng ta khaùc naøo con giaûi khoâng chaân, chaúng bieát quay trôû theá naøo cho ñöôïc. Maáy böõa tröôùc ñaây laõo gia ñoät nhieân thaàn trí meâ man. Ta ñaõ … caàu Thaàn baùi Phaät maø chaúng thaáy linh nghieäm chi heát. Ñaïi thieáu gia ! … Ngöôi … Naøng noùi tôùi ñaây roài ngheïn ngaøo baät leân tieáng khoùc thuùt thít. Baïch Vaïn Kieám hoát hoaûng hoûi: -Coù chuyeän gì ñeå gia gia phaûi phieàn loøng noåi noøng chaêng ? Ñieäu Nöông vöøa khoùc vöøa noùi: -Khoâng hieåu boïn ñeä töû coù aên n oùi ñieàu chi thaát thoá khieán cho laõo gia töû noåi traän loâi ñình, haï saùt lieàn maáy teân ñeä töû. Laõo gia töû töùc giaän toaøn thaân run baànbaät. Sau khi trôû veà phoøng thì da maët laõo gia töû co ruùm laïi, suøi boït daõi roài khoâng noùi ñöôïc gì nöõa. Moïi ngöôøi ñeàu cho laø laõo gia töû bò truùng phong, chaúng hieåu coù ñuùng hay khoâng? Ñieäu Nöông vöøa keå vöøa nöùc nôû khoùc söôùt möôùt. Baïch Vaïn Kieám nghe noùi ñeán phuï thaân bò truùng phong thì khaùc naøo ngaõ laên xuoáng hoá baêng. Haén khoâng noùi gì theâm nöõa lôùn tieáng keâu: -Gia gia ! … Roài chaïy vaøo trong phoøng. Baïch Vaïn Kieám thaáy treân giöôøng phuï thaân tröôùng gaám buoâng ruû. Goùc phoøng sieâu thuoác ñang soâi xình xòch boác hôi nghi nguùt. Baïch Vaïn Kieám laïi la leân: -Gia gia ! Ñoaïn haén ñöa tay veùn maøn leân. Baïch Vaïn Kieám veùn leân thaáy phuï thaân naèm yeân khoâng nhuùc nhích quay maët vaøo phía trong. Thính giaùc haén cöïc kyø linh maãn, caûm thaáy phuï thaân döôøng nhö ngöøng thôû thì kinh haõi voâ cuøng. Trong luùc hoang mang, haén voäi ñöa tay ra sôø muõi phuï thaân, nhöng khi baøn tay vöøa thoø vaøo tôùi cöûa mieäng laõo thì trong chaên coù moät vaät thoø ra baät leân tieáng laùch caùch roài caëp chaët laáy tay haén \. Ñoù laø hai goïng keàm theùp coù muõi nhoïn saéc beùn. Baïch Vaïn Kieám voäi la hoaûng: -Gia gia ! Haøi nhi ñaõ veà ñaây. Giöõa luùc aáy ñoät nhieân ngöïc vaø buïng haénbò hai ngoùn tay ñieåm truùng yeáu huyeät roài haén khoâng nhuùc nhích ñöôïc nöõa. 564 Typed by NDT & Nhaät Leä http://hello.to/kim dung
  4. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Nhaéc laïi vôï choàng Thaïch Thanh ngoài uoáng traø trong nhaø ñaïi saûnh, Phong Vaïn Lyù ngoài meù döôùi boài tieáp. Thaïch Phaù Thieân thoõng tay ñöùng beân phuï thaân. Phong Vaïn Lyù chæ hoûi han ñeán nhöõng vieäc gaàn ñaây trong voõ laâm ôû Trung Nguyeân, thuûy chung tuyeät khoâng nhaéc nhôû tôùi chính ñeà. Thaïch Thanh ñeå yù coi thaùi ñoä vaø saéc dieän moïi ngöôøi, nhaän thaáy trong thaønh Laêng Tieâu töø treân xuoáng döôùi ai cuõng ra chieàu lo laéng voâ cuøng thì nghó buïng: -Chaéc boïn hoï ñaõ bieát tin söù giaû ñaûo Long Moäc saép tôùi nôi. Vuï naøy coù quan heä ñeánsöï vinh nhuïc maát coøn cuûa phaùi Tuyeát Sôn, maø nhöõng ngöôøi trong thaønh Laêng Tieâu, tuy treân danh phaän laø nghóa sö ñoà maø treân thöïc teá chaúng khaùc chi tình phuï töû trong moät nhaø. Nhöõng söï vui buoàn ñeàu cuøng nhau chia sôùt, vaäy trong loøng hoï ñeàu xao xuyeán lo aâu cuõng chaúng laáy chi laøm laï maø traùch hoï ñöôïc. Sau moät luùc khaù laâu, vaãn khoâng thaáy Baïch Vaïn Kieám trôû ra, Phong Vaïn Lyù lieàn leân tieáng: -Gia sö bò beänh chuyeán naøy thieät tình khaù hung hieåm, chaéc Baïch sö ca coøn phaûi ôû trong ñoù ñeå thò phuïng thuoác thang. Gia sö voán noäi coâng thaâm haäu, thaân theå tröôùc nay vaãn cöôøng kieän. Möôøi maáy naêm gaàn ñaây, khoâng bò caûm phong, ho haéng laàn naøo, khoâng ngôø ngaøy thöôøng vaãn khoeû maïnh, ñoät nhieân laâm beänh laïi caøng traàm troïng, mong sao trong thôøi gian ngaén ngöôøi ñöôïc bình phuïc môùi yeân taâm ñöôïc. Thaïch Thanh lieàn tìm lôøi an uûi: -Bch sö baù noäi coâng thaâm haäu, thieân haï ít ngöôøi bì kòp. Tuoåi ngöôøi cuõng chöa cao laém. Ngöôøi chæ ñieàu döôõng maáy böõa nhaát ñònh seõ hoaøn toaøn hoài hpuïc. Hieàn ñeä chaúng neân lo laéng nhieàu cho meät trí. Tuy mieäng oâng noùi vaäy nhöng trong buïng möøng thaàm, töï nghó: -Baïch sö baù maø laâm bònh thì chöa theå ñem con mình ra xöû trò ngay ñöôïc. Vaäy laø loøng trôøi cuõng thöông ñeán mình. Hay dôû gì cuõng coøn keùo theâm ñöôïc maáy ngaøy roài Tröông Tam, Lyù Töù tôùi ñaây laø vöøa. Baáy giôø heát thaûy b moïi ngöôøi chung löng ñaáu caät quyeát chieán moät traän, thaønh thöû Huyeàn Toá trang vaø phaùi Tuyeát Sôn soáng cheát coù nhau, haù chaúng laø moät chuyeän hay laém ru ? Moïi ngöôøi dang noùi chuyeän thì trôøi ñaõ toái òt. Phong Vaïn Lyù sai ngöôøi baøy tieäc. Laàn naøy Thaïch Phaù Thieân cuõng ñöôïc ngoài gheá cuoái cuøng. Ngoaøi Phong Vaïn Lyù coøn boán teân ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn cuøng ngoài ôû chuû vò ñeå tieáp khaùch, coù moät gaõ treû uoåi teân Löu Vaïn Thoâng. Moâm mieäng nhanh nhaåu, khoâng ngôùt khuyeân môøi chuoác cheùn. Caû Thaïch Phaù Thieân cuõng uoáng caïn moät chung, gaõ lieàn roùt theâm röôïu vaøo. Maãn Nhu uoáng ba chung roài, lieàn noùi: -Töûu löôïng cuûa taïi haï keùm laém. Xin cho aên côm thoâi. Löu Vaïn Thoâng noùi: 565 Typed by NDT & Nhaät Leä http://hello.to/kim dung
  5. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Thaïch phu nhaân coù ñieàu chöa roõ laø teä xöù ñaây ñòa theá ôû treân cao neân khí haäu giaù buoát khaùc thöôøng. Hôn nöõa maây muø bao phuû quanh naêm, khí haøn thaáp raát aëng neà. Tuy hai vò noäi coâng thaâm haäu, haøn thaáp khoâng xaâm nhaäp vaøo ñöôïc, nhöng thöù Saâm Döông Ngoïc Töûu naøy raát boå ích, noù laøm cho cô theå ñieàu hoøa. Ñoù laø moät vaät maø trong thaønh Laêng Tieâu khoâng theå ngaøy naøo khieám khuyeát ñöôïc. Töôûng hai vò neân uoáng theâm maáy chung. Gaõ noùi xong laïi röôïu cho vôï choàng Thaïch Thanh cuøng Thaïch Phaù Thieân. Maãn Nhu thaáy röôïu ngoït nhöng hôi coù vò cay thì cho laø röôïu ngaâm nhieàu saâm. Baø nghe thaáy noùi laø Saâm Döông Ngoïc Töûu thì buïng baûo daï: -Gaõ naøy noùi coù veû khaùch saùo. Gaõ baûo boïn mình noäi coâng thaâmhaäu khoâng sôï khí haøn nhieät xaâm nhaäp. Nhöng xem chöøng neáu khoâng uoáng thöù röôïu maïnh naøy taát coù haïi cho cô theå. Ba lieàn uoáng luoân theâm hai chung nöõa thì caûm thaáy nhieät khí töø buïng döôùi boác leân. Tieáp theo ngöïc noùng nhö löûa ñoát, baø voäi vaän khí ñeå traán aùt roài cöôøi noùi: -Phong hieàn ñeä ! Thöù röôïu naøy … maïnh gheâ quaù ! Thaïch Thanh boãng ñöùng phaét daäy quaùt hoûi: -Röôïu gì theá naøy ? Phong Vaïn Lyù cöôøi ñaùp: -Ñaây laø Saâm Döông Ngoïc Töûu. Tính chaát quaû coù maõnh lieät, nhöng ñoái vôùi Huyeàn Toá song hieäp kheùt tieáng caû hai phe Haéc, Baïch trong thieân haï töôûng ñaõ aên thua gì ? Thaïch Thanh quaùt lôùn hôn: -Ngöôi … ngöôi … Ngöôøi oâng loaïng choaïng teù saáp xuoáng maët baøn tieäc. Maãn Nhu cuøng Thaïch Phaù Thieân voäi ñöa tay ra naâng ñôõ khoâng ngôø caû hai ngöôøi ñoàng thôøi maét hoa ñaàu vaùng, trôøi ñaát quay cuoàng ñeàu ngaõ quay xuoáng ñeø leân ngöôøi Thaïch Thanh. Khoâng bieát qua moät thôøi gian bao laâu. Thaïch Phaù Thieân daàn daàn hoài tænh. Ban ñaàu chaøng töông chöøng nguû mô thöùc daäy. Sau chaøng vöôn tay töø töø ñònh choáng xuoáng ñeå ngoài nhoûm daäy thì ñoät nhieân caûm thaáy hai coå tay coù ñeo vaät gì laïnh ngaét vaø cöùng raén thì trong loøng khoâng khoûi kinh haõi. Baây giôø ñaàu oùc chaøng môùi tænh taùo haún laïi vaø phaùt giaùc ra chaân tay ñeàu bò ñeo xieàng. Chaøng môû böøng maét nhìn quanh thì chæ thaáy moät maøu toái ñen nhö möïc, neân khoâng bieát mình hieän ôû nôi ñaâu. Thaïch Phaù Thieân ñöùng phaét daäy khoa chaân böôùc ñi hai böôùc. Boãng nghe “chaùt” moät tieáng. Traùn chaøng ñaõ ñaäp vaøo vaùch ñaù. 566 Typed by NDT & Nhaät Leä http://hello.to/kim dung
  6. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Thaïch Phaù Thieân ñònh thaàn töø töø laàn böôùc, ñöa tay ra sôø soaïng boán maët vaùch ñaù bieát ngay laø mình bò giam trong moät gian thaïch thaát, vuoâng vaén chöøng hôn tröôïng. Maët neàn choã cao choã thaáp goà gheà ñeàu laø nhöõng phieán ñaù lôùn lôûm chôûm. Chaøng giöông caëp maét thaät to ñeå xem xeùt boán maët thì thaáy moät goùc veà meù taû coù chuùt aùnh saùng loït vaøo. Teù ra ñaây laø moät loã hoång vuoâng chöøng moät thöôùc, chæ coù meøo chui loït chöù con choù cuõng khoâng chuoàn ñöôïc. Thaïch Phaù Thieân giô tay leân, duøng caùi khoùa tay ñaäp vaøo vaùch ñaù thì choã naøo cuõng phaùt ra nhöõng tieáng kình kòch naëng neà. Hieån nhieân vaùch ñaù kieân coá phi thöôøng khoù loøng phaù vôõ ñöôïc. Thaïch Phaù Thieân ngoài töïa vaøo vaùch suy nghó: -Taïi sao ta laïi ôû choán naøy ? Boïn kia cho ta uoáng Saâm Döông Ngoïc Töûu, nhaát ñònh laø moät thöù röôïu quaùi laï, chaéc coù pha thuoác meâ gì ñaây, neân Thaïch trang chuùa môùi choaùng vaùng roài ngaõ laên ra treân baøn tieäc. Dieäu naøy ngöôøi phaùi Tuyeát Sôn quyeát taâm haï saùt Thaïch Trung Ngoïc roài, hoï sôï vôï choàng Thaïch trang chuùa khaùng cöï neân ñaùnh thuoác meâ ñeå cho oâng baø ngaõ laên ra. Nhöng sao boïn hoï laïi chöa gieát mình ? Chaéc Uy Ñöùc tieân sinh ñang laâm troïng beänh neân hoï coøn giam mình maáy böõa, chôø cho laõo khoûi ñeå laõo ñònh ñoaït. Chaøng laïi buïng baûo daï: -Luùc Uy Ñöùc tieân sinh hoûi tôùi, mình seõ noùi roõ laø Caåu Taïp Chuûng chöù khoâng phaûi Thaïch Trung Ngoïc. Laõo vôùi mình chaúng coù thuø oaùn gì, taát buoâng tha mình. Nhöng coøn vôï choàng Thaïch trang chuùa thì chöa chaéc laõo ñaõ chòu tha. Khoâng chöøng laõo giöõ hai ngöôøi ôû trong thaïch lao cho ñeán khi Thaïch Trung Ngoïc töï ñeán ñaàu thuù môùi thaû. Theá thì khoâng hieåu hoï coøn giam giöõ ñeán naêm naøo thaùng naøo, Thaïch phu nhaân laø con ngöôøi vaên nhaõ thanh lòch maø bò giam caàm trong thaïch lao khoâng thaáy aùnh maët trôøi, chaéc baø phaãn uaát ñeán cheát ñi ñöôïc. Ta ñaønh phaûi tìm caùch naøo cöùu baø cuøng Thaïch trang chuùa ra khoûi choán lao lung roài seõ cuøng Baïch laõo gia lyù luaän. Chaøng vöøa nghó ñeánchuyeän cöùu ngöôøi thì lieàn noåi côn phieàn muoän, töï hoûi: -Chính mình ñaõ bò xieàng xích chaân tay, haønh ñoäng khoâng ñöôïc töï do, phaûi chôø ngöôøi ñeáncöùu thì coøn noùi tôùi chuyeän cöùu ai ? Trong thaønh Laêng Tieâu naøy toaøn nhöõng ngöôøi phaùi Tuyeát Sôn, coøn ai chòu cöùu mình ? Chaøng giô hai tay leân vaän noäi löïc ñeå giaõy duïa nhöng chæ nghe tieáng loaûng xoaûng khoâng ngôùt, coøn xieàng saét, khoùa saét vaãn trô ra chaúng heà haán gì. Nguyeân xieàng tay vaø khoùa chaân coøn coù maáy sôïi daây saét buoäc lieàn vaøo nhau. Giöõa luùc Thaïch Phaù Thieân ñang chaùn naûn, thaát voïng ñoät nhieân coù aùnh ñeøn saùng chieáu qua loã hoång. Chaøng bieát beân ngoaøi thaïch thaát coù ngöôøi caàm ñeønñi tôùi. Tieáp theo moät chieác baùt saùnh nheùt qua loã hoång ñöa vaøo. Trong baùt ñöïng côm chöøng moät 567 Typed by NDT & Nhaät Leä http://hello.to/kim dung
  7. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn nöûa. Treân maët côm ñaët maáy ngoïn rau döa maën chaùt vaø moät ñoâi ñuõa tre caém vaøo baùt côm. Thaïch Phaù Thieân khoâng giaû caâm ñöôïc nöõa caát tieáng goïi: -Naøy naøy ! Ta coù ñieàu muoán noùi vôùi Baïch laõo gia töû. Ngöôøi beân ngoaøi baät leân tieáng cöôøi khaønh khaïch. AÙnh ñeøn ñeøn chieáu vaøo loã hoång daàn daàn khuaát ñi. Ngöôøi kia khoâng noùi nöûa lôøi ñaõ boû ñi luoân. Thaïch Phaù Thieân ngöûi thaáy muøi côm, söïc nhôù tôùi buïng ñoùi nhö caøo lieàn laåm baåm: -Luùc ngoài tieäc taaên raát nhieàu maø sao baây giôø buïng ñaõ ñoùi meo ? Chaéc mình meâ ñi trong moät thôøi gian khaù laâu roài. Chaøng böng laáy baùt côm, ruùt ñuõa vaø vaøo mieäng. Tuy chaøng tay ñeo xieàng,haønh ñoäng baát tieän, maø chaøng cuõng quay trôû vaø aên heát löng baùt côm khoâng coøn moät hoät. Thaïch Phaù Thieân aênheát côm roài, ñeå baùt vaøo choã cuõ. Maáy laàn chaøng coá söùc cöïa maïnh, roài phaùt giaùc ra chaân tay mình bò xieàng xích baèng theùp nguyeân chaát ñuùc neân, duø coù vaän noäi löïc ñeán maáy cuõng khoâng theå beû veïo ñi ñöôïc, chæ toån söùc thòt da raùch maø thoâi. Chaøng laïi ñi sôø soaïng thì tìm ra ñöôïc choã cöûa ñaù coù keû hôû. Chaøng keâ vai ñaåy maïnh, nhöng cöûa ñaù vaãn khoâng nhuùc nhích. Thaïch Phaù Thieân buoâng moät tieáng thôû daøi nghó buïng: -Tröø phi coù ngöôøi ñeán ñöa mình ra coøn chaúng coù caùch naøo khaùc nöõa. Khoâng hieåu boïnhoï coù laøm khoù deã gì vôï choàng Thaïch trang chuùa khoâng ? Chaøng xaùc nhaän khoâng laøm caùch naøo ñeå thoaùt thaân ñöôïc roài khoâng nghó ngôïi gì nöõa. Chaøng ngoài töïa vaøo vaùch ñaù nguû ñi. Chaøng ôû trong thaïch lao khoâng bieát thôøi khaéc laø gì nöõa. Ñaïi khaùi caû moät ngaøy môùi co ngöôøi mang côm ñeán moät laàn. Thaïch Phaù Thieân boãng thaáy moät caùnh tay thoø qua loã hoång ñeå ñöa baùt côm vaøo, chaøng chôït naûy ra moät yù nghó lieàn chôø ngöôøi ñoù haï thaáp tay saép ñaët côm xuoáng lieàn nhaûy xoå laïi choäp laáy. Maáy tieáng loaûng xoaûng vöøa vang leân. Coå tay phaûi ngöôøi kia ñaõ bò naém chaët. Thaïch Phaù Thieân ñaõ gioûi veà pheùp caàm naõ, laïi theâm noäi löïc thaâm haäu, moät khi chaøng naém ñöôïc thì duø laø tay cao thuû voõ laâm cuõng khoâng chòu noåi. Huoáng chi laïi laø ngöôøi thöôøng chuyeân vieäc ñöa côm. Gaõ kia bò ñau quaù ruù leân nhö heo bò choïc tieát. Thaïch Phaù Thieân keùo theâm moät caùi, caû caùnh tay gaõ bò ruùt vaøo trong ñoäng. Chaøng theùt leân: -Neáu mi coøn la loái thì ta chæ vaën moät caùi laø ñöùt caùnh tay. Gaõ kia lieàn van lôn: -Tieåu nhaân … khoâng giaùm laø … xin thieáu hieäp mau mau buoâng tha ! … 568 Typed by NDT & Nhaät Leä http://hello.to/kim dung
  8. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Thaïch Phaù Thieân laïi quaùt: -Mi môû cöûa nhaø thaïch thaát ta seõ buoâng tha. Gaõ kia ñaùp: -Daï ! Thieáu hieäp buoâng tay, tieåu nhaân seõ môû cöûa. Thaïch Phaù Thieân noùi: -Ta buoâng tay roài mi troán ñi thì sao ? Khoâng theå tha mi ñöôïc. Gaõ kia noùi: -Thieàu hieäp khoâng buoâng tay thì laøm sao tieåu nhaân ñi môû cöûa ñöôïc ? Thaïch Phaù Thieân nghe gaõ noùi coù lyù, nghó buïng: -Mình khoâng tha gaõ cuõng baèng voâ íc. Nhöng naém ñöôïc gaõ khoâng phaûi deã daøng, khi naøo laïi buoâng tha moät caùch khinh xuaát. Boãng chaøng ñoäng taâm linh baûo gaõ: -Mi lieäng chieác chìa khoùa môû khoùa tay cho ta vaøo ñaây ! Gaõ kia ngaäp ngöøng: -Chìa khoùa ö ? Caùi ñoù .. tieåu nhaân khoâng ñeå trong mình, vì chæ laø moät teân nhaø beáp ñöa côm chöù khoâng phaûi thuû nguïc. Thaïch Phaù Thieân nghe gioïng löôõi gaõ coù veû thieáu thaønh thöïc. Chaøng khoâng nghó gì nöõa lieàn boùp maïnh ngoùn tay gaõ roài noùi: -Ñöôïc laém ! Neáu vaäy ta haõy vaën ñöùt coå tay mi roài seõ tính. Gaõ kia ñau quaù, theùt leân: -UÙi chao ! UÙi chao ! Roài nghe ñaùnh keng moät tieáng. Chieác chìa khoùa ñaõ lieäng vaøo. Gaõ raát xaûo quyeät ñaõ bò böùc baùch maø gaõ coøn lieäng chìa khoùa vaøo choã xa xa. Thaïch Phaù Thieân muoán thoø tay ra löôïm thì phaûi buoâng gaõ ra môùi ñöôïc. Chaøng khoâng bieát laøm theá naøo keùo theâm caùnh tay gaõ ñaønh nhoaøi chaân ra ñònh moùc chìa khoùa. Chaøng keùo tay gaõ ñeán hai laàn vaø heát xích maø chaân vaãncoøn caùch chìa khoùa ñeán maáy thöôùc. Gaõ ñau quaù keâu theùt leân: -Thieáu hieäp coøn keùo nöõa thì tieåu nhaân gaõy tay maát. Thaïch Phaù Thieân coá nhoaøi chaân ra, nhöng giöõa tay vaø chaân laïi coù xieàng coät vaøo nhau khoâng theå naøo nhoaøi tôùi nôi ñöôïc. Chaøng nhìn tôùi chieác chaân thoø ra chôït nghó ñöôïc moät keá lieàn co chaân traùi laïi cho chieác giaày tuït ra, chaøng nhaém ñuùng choã töôøng vaùch lieäng giaøy tôùi, chieác giaøy ñaäp vaøo vaùch roài vaêng trôû veà ñoàng thôøi haát caû chìa khoùa laïi. Thaïch Phaù Thieân thích quaù reo leân moät tieáng roài löôïm laáy chìa khoùa caém vaøo oå khoùa tay cho mình roài xiay tay khoùa coå tay gaõ kia laïi. Gaõ khieáp sôï hoûi: -Thieáu hieäp … laøm gì vaäy ? 569 Typed by NDT & Nhaät Leä http://hello.to/kim dung
  9. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Thaïch Phaù Thieân cöôøi ñaùp: -baây giôø mi ñi môû cöûa cho ta ñöôïc roài ñaáy. Chaøng ñöa caû daây saét ra ngoaøi. Gaõ kia coøn ñang ngaàn ngöø thì Thaïch Phaù Thieân laïi keùo xieàng saét moät caùi loâi tay gaõ trôû vaøo trong thaïch ñoäng. Chaøng keùo maïnh quaù khieán maët gaõ vaäp vaøo vaùch ñaù, chaûy maùu muõi ra. Maët söng huùp leân. Gaõ kia bieát khoâng theå khaùng cöï ñöôïc ñaønh keùo caû daây xích leâ theâ môû cöûa thaïch thaát. Cöûa môû roài, nhöng coøn moät ñaàu daây khoùa vaøo chaân Thaïch Phaù Thieân thaønh theá daây xích luoàn qua loã hoång khoùa caû hai ngöôøi. Thaïch Phaù Thieân vaãn khoâng coù caùch naøo ra ñöôïc. Chaøng lieàn keùo daây xích laïi noùi: -Ngöôi ñöa chìa khoùa môû xieàng chaân cho ta. Gaõ kia veû maët cöïc kyø ñau khoå ñaùp: -Tieåu nhaân thöïc tình khoâng coù. Tieåu nhaân chæ laø moät teân phu naáu beáp, coøn coù chìa khoùa naøo nöõa ñaâu ? Thaïch Phaù Thieân noùi: -Ñöôïc roài ! Ñeå ta ra roài seõ tính. Chaøng lieàn keùo tay gaõ vaøo trong loã hoång môû khoùa cho gaõ. oOo 570 Typed by NDT & Nhaät Leä http://hello.to/kim dung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2