Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Hiệp khách hành - tập 64

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

69
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hiệp khách hành - tập 64', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp khách hành - tập 64

  1. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn HOÀI THÖÙ SAÙU MÖÔI BOÁN PHAÙI TUYEÁT SÔN PHAÙT SINH KYØ BIEÁN Chaøng nhôù tôùi Thaïch Thanh cuøng Maãn Nhu ñang ôû nôi hieåm ñòa thì loøng noùng nhö löûa ñoát, ñaønh gaùt vieäc A Tuù laïi moät beân. Söû baø baø hoûi: -Vôï choàng Thaïch Thanh cuõng ñeán thaønh Laêng Tieâu ö ? Chuùng ta haõy deïp noäi loaïn ñaõ. Vieäc cöùu vôï choàng Thaïch Thanh coøn laø chuyeän nhoû. A Tuù ngöôi haõy gieát boán ngöôøi naøy ñi ñaõ. A Tuù caàm thanh tröôøng kieám leân thì thaáy laõo giaø ñöùng töïa vaøo giöôøng. Muïc quang laõo loä veû van lôn, naøng khoâng khoûi ñoäng loøng traéc aån, noùi: -Baø baø ! Maáy ngöôøi naøy khoâng phaûi chuû möu. Sao baèng haõy taïm khoan dung cho hoï, chôø cuoäc thaåmvaán roõ raøng roài seõ haï saùt cuõng chöa muoän. Söû baø baø haéng gioïng moät tieáng roài giuïc: -Leï leân ! Ñi leï leân !ñöøng ñeå lôõ vieäc lôùn. Roài muï ac61t böôùc ñi ra. A Tuù cuøng Thaïch Phaù Thieân theo sau. Söû baø baø xuyeân phoøng vöôït cöûa ñi raát mau. Moãi khi gaëp ngöôøi muï laïi aån mình vaøo khoeù cöûa. Döôøng nhö ñöôøng loái ngoõ ngaùch muï raát thoâng thuoäc. Thaïch Phaù Thieân cuøng A Tuù saùnh vai maø ñi. Chaøng kheõ hoûi: -Sö phuï muoán ta laäp coâng gì vaäy ? Baây giôø chuùng ta ñi cöùu ai ñaây ? A Tuù toan traû lôøi boãng nghe tieáng böôùc chaân nhoän leân. Tröôùc maët coù naêm saùu ngöôøiñi tôùi. Söû baø baø voäi nuùp vaøo phía sau moät caây coät. A Tuù keùo aùo Thaïch Phaù Thieân aån vaøo sau cöûa. Boãng nghe nhöõng ngöôøi kia vöøa ñi vöøa noùi chuyeän. Moät ngöôøi noùi: -Chuùng ta ñoàng taâm hieäp löïc nhoát laõo giaø ñieân ñoù ñöôïc, ta môùi yeân daï. Maáy böõa nay thaät ta khoâng nuoát noåi moät mieáng côm, heã nguû ñi moät chuùt laø laïi meâ hoaûng giaät mình tænh giaác. Moät ngöôøi nöõa noùi: -Neáu khoâng ñemlaõo khuøng ñoù gieát ñi laø ñeå moái ñaïi hoïa veà sau. Teà sö baù vaãn do döï khoâng quyeát, coi chöøng vieäc naøy khoâng kheùo hoûng maát. Laïi moät ngöôøi nöõa caát gioïng oàm oàm: -Ñaõ nhaát ñònh laøm laø phaûi laøm cho baèng ñöôïc. Chuùng ta tính luoân caû Teà sö baù … Moät ngöôøi nöõa kheõ quaùt: 578 Typed by NDT & Nhaät Leä http://hello.to/kim dung
  2. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Ít moàm chöù ! Vieäc naøy maø daùm noùi oang oang theá ö ? Neáu ñeå boïn thuû haï laõo veà nghe tieáng maø chuùng ta chöa kòp haønh ñoäng thì e raèng caùi ñaàu ngöôi phaûi bay tröôùc. Ngöôøi noùi tieáng oàm oàm döông nhö khoâng phuïc. Gaõ caõi böôùng: -Chuùng ta cuøng boïn moân haï laõo Teà coù xaûy ra cuoäc chieán ñaáu chöa chaéc mình ñaõ chòu thua. Tuy haén noùi böôùng nhöng cuõng haï thaáp gioïng xuoáng nhieàu. Boïn ngöôøi kia ñi moãi luùc moät xa, Thaïch Phaù Thieân vaø A Tuù naáp ôû sau cöûa. Hai ngöôøi ñöùng saùt nhau. Chaøng thaáy A Tuù run baàn baät,lieàn gheù tai hoûi: -A Tuù ! Naøng sôï ö ? A Tuù ñaùp: -Tieåu muoäi … sôï thieät. Boïn hoï ñoâng ngöôøi, e raèng hcuùng ta khoâng ñòch noåi. Söû baø baø töø phía sau coät laïng ngöôøi ra, kheõ giuïc: -Ñi mau ! Roài baø ta khom löng chaïy leï veà phía tröôùc, Thaïch Phaù Thieân cuøng A Tuù theo sau. Ñi qua moät toøa vieän, laïi xuyeân qua moät daõy haønh lang roài nuùp vaøo moät vöôøn hoa lôùn. Trong vöôøn hoa maët ñaát ñaày tuyeát phuû. Moät con ñöôøng nhoû traûi ñaù tröùng ngoãng daãn tôùi toøa ñaïi saûnh trong vöôøn. Söû baø baø voït ngöôøi ñi naáp vaøo sau moät goác caây lôùn muï boác moät nguïmtuyeát lieäng vaøo phía ngoaøi nhaø ñaïi saûnh ñaùnh boáp moät tieáng. Naém tuyeát rôùt xuoáng ñaát roài, moãi beân nhaø ñaïi saûnh ñeàu coù ngöôøi choáng kieám chaïy ra tra xeùt. Söû baø baø ñöùng yeân khoâng nhuùc nhích, chôø cho hai ngöôøi tôùi gaàn, môùi vung ñôn ñao leâncheùm “chaùt chaùt” hai tieáng. Muï ra tay nhanh nhö ñieän chôùp. Hai ngöôøi chöa kòp keâu leân ñaõ bò ñao cheùm ñöùt yeát haàu. Ñaây laø laàn ñaàu Thaïch Phaù Thieân ñöôïc muïc kích Söû baø baø gieát ngöôøi. chaøng thaáy muï ta ra tay raén ñoäc thì khoâng khoûi bôû vía, loâng toùc ñöùng döïng caû leân. Sau moät luùc chaøng môùi nhôù ra chieâu ñao naøy Söû baø baø ñaõ daäy cho chaøng roài vaø noùi mang teân “Dieät haàu Ñao”, chính chaøng cuõng bieát söû chieâu naøy, nhöng chaøng khoâng theå töôûng töôïng laø luùc gieát ngöôøi noù laïi mau leï ñeán theá. Sau chaøng ñònh thaàn laïi thì Söû baø baø ñaõ ñemhai caùi xaùc cheát boû vaøo trong toøa nuùi giaû roài len leùn ñi tôùi ngoaøi saûnh ñöôøng. Muï keà tai vaøo cöûa soå daùn giaáy laéng nghe ñoäng tónh. Thaïch Phaù Thieân raát thính tai. Chaøng khoâng caàn laïi gaàndaõ nghe tieáng hai ngöôøi ñang tranh caõi kòch lieät. Tuy thanh aâm khoâng vang doäi nhöng nghe gioïng noùi, chaøng cuõng bieát laø hoï caêm giaän ñeán cöïc ñieåm. Moät ngöôøi noùi: 579 Typed by NDT & Nhaät Leä http://hello.to/kim dung
  3. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Thaû hoå deã nhöng troùi hoå khoù. Chaéc sö ca ñaõ töøng nghe caâu ñoù roài. Vuï naøy neáu soá ñoâng khoâng lieàu maïng thì laøm khoâng noåi. Ngöôøi ta thöôøng noùi : “Löôïng nhoû haù phaûi ngöôøi quaân töû, khoâng ñoäc sao thaønh ñaáng tröôïng phu ?” Sö ca cöù ruït reø giöõ thoùi ñaøn baø ñeå laõo khuøng troán maát thì chuùng ta phaûi cheát khoâng coù ñaát choân. Thaïch Phaù Thieân buïng baûo daï: -Boïn hoï noùi laõo khuøng naøo ñaây ? Phaûi chaêng laø laõo giaø trong thaïch lao ? laõo ta tình tình coå quaùi. Mình ñaõ muoán cöùu laõo maø laõo nhaát ñònh khoâng chòu. Neáu ñuùng laõo ta, thì quaû nhieân voõ coâng laõo cöïc kyø gheâ gôùm ! Chaúng traùch ai cuõng sôï laõo. Boãng nghe coù tieáng ngöôøi khaùc ñaùp: -Laõo khuøng ñoù ñaõ giam vaøo nôùi nhoát thuù thì duø coù baûn laõnh thoâng thaàn cuõng quyeát khoâng taøi naøo troán thoaùt ñöôïc. Baây giôø chuùng ta muoán gieát laõo thì chæ caát tay moät caùi laø xong. Nhöng mieäng tieäng giang hoà mình phaûi traùnh. Neáu muoán ngöôøi ta khoâng bieát thì ñöøng laøm nöõa. Vuï baïo haønh phaïm thöôïng naøy ñoái vôùi Lieâu sö ñeä laø chuyeän taàm thöôøng, nhöng ta gaùnh khoâng noåi. Ngaøy sau baïn höõu voõ laâm hoûi tôùi thì chuùng ta giaáu maët vaøo ñaâu ? Laõo giaø hoï Lieâu cöôøi laït ñaùp: -Sö ca ñaõ sôï phaûi toäi phaûnnghòch phaïm thöôïng thì ngay luùc ban ñaàu sao laïi chuû möu gaây ra vuï naøy ? Baây giôø ñaõ troùt roài maø con muoán trong traéng, thì trong thieân haï ñaâu coù chuyeän deã daøng theá ñöôïc ? teà sö ca ! Taâm söï cuûa sö ca laøm gì tieåu ñeä chaúng hieåu ? Sö ca chæ muoán anh em giöông maët ra maø haønh ñoäng coøn sö ca giöõ vai troø nguïy quaân töû giaû ñaïo ñöùc, nhöng sö ca löøa gaït ai ñöôïc ? Laõo giaø hoï Teà hoûi: -Lieâu sö ñeä ! Ta coù taâm ñòa theá ñaâu maø Lieâu sö ñeä laïi coù yù maït saùt ta moät caùch quaù ñaùng nhö vaäy ? Laõo hoï Lieâu daèn gioïng: -Lôøi tieåu ñeä noùi coù chi maø baûo laø coá tình maït saùt sö ca moät caùch quaù ñaùng ? teà sö ca ôùi ! Sö ca laøm ra boä con ngöôøi ñaïo ñöùc, coøn bao nhieâu toäi ñaïi nghòch voâ ñaïo ñoå leân ñaàu keû khaùc. Sö ca duøng thuû ñoaïn baén moät phaùt teân truùng caû ñoâi ñieâu, ñeå roài mình bình yeân leân ngoâi cao caû. Laõo noùi tôùi ñaây daàn daàn lôùn tieáng ra chieàu töùc giaän. Laõo hoï Teà noùi: -Sö ñeä kheùo giôõn hoaøi! Ta laáy tö caùch gì maø leân ngoâi cao caû? Theo thöù töï treân döôùi thì coøn Thaønh sö ca, chöù ñaâu ñaõ ñeán löôït ta? Boãng nghe thanh aâm khaøn khaøn cuûa moät laõo giaø caát leân: -Caùc ngöôøi tranh giaønh nhau laø vieäc cuûa caùc ngöôøi ñöøng loâi caû ta vaøo nöõa. Laõo hoï Lieâu noùi: 580 Typed by NDT & Nhaät Leä http://hello.to/kim dung
  4. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Thaønh sö ca ! Sö ca thaät chaát phaùc quaù. Teà sö ca chaúng qua ñem sö ca ra laøm bia ñôõ ñaïn, hay laøm caùi bung xung, noùi cho roõhôn sö ca chæ laø buø nhìn. Vaäy maø sö ca haõy coøn mô moäng ö ? Thaïch Phaù Thieân ñöa ñaàu ngoùn tay leân thaám nöôùc boït boâi vaøo giaáy daùn cöûa soå, kheõ choïc thuûng ra moät loã nhoû, roài gheù maét doøm vaøoï Chaøng khoâng khoûi giaät mình kinh haõò Luùc chaøng ôû beân ngoaøi chæ nghe thaáy thanh aâm cuûa ba ngöôøò Ngôø ñaâu chaøng nhìn vaøo thaáy raát ñoâng ñaûo, keû ñöùng ngöôøi ngoài, coù ñeán hai ba traêm ngöôøi, ñuû caû trai, gaùi, treû, giaø. Ngöôøi naøo cuõng maëc baøo traéng, ñoù laø saéc phuïc cuûa ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn. Trong nhaø ñaïi saûnh ñaët naêm coå gheá baønh höôùng ra ngoaøò Chieác gheá chính giöõa haõy coøn boû troáng. Coøn boán chieác hai beân ñaõ coù ngöôøi ngoàò Theo ngöõ aâm ba laõo vöøa tranh luaän maø nhaän xeùt thì hai laõo hoï Thaønh, hoï Lieâu ngoài hai gheá meù taû. Coøn hai gheá meù höõu laø laõo hoï Teà vaø moät laõo nöõa, nöôùc da xanh löôùt, veû maët buoàn thiu, troâng raát thieåu naõo... Boãng laõo hoï Lieâu laïi leân tieáng: -Löông sö ñeä ! Thuûy chung sö ñeä vaãn chöa noùi nöûa lôøò Laõo hoï Löông buoâng moät tieáng thôû daøi roài laéc ñaàu chöù khoâng noùi gì. laõo hoï Teà noùi : -Löông sö ñeä laúng laëng töùc laø khoâng ñoàng yùveà vuï naøy. Laõo hoï Lieâu töùc giaän hoûi laïi: -Teà sö ca coù phaûi laø con saâu trong ruoät Löông sö ñeä ñaâu maø bieát y khoâng ñoàng yù? Coâng cuoäc lôùn lao naøy caû boán chuùng ta ñaõ ñoàng taâm hieäp löïc gaây raï Baäc ñaïi tröôïng phu ñaõ laøm laø laøm, sao coøn uùy thuû uùy vi. Theá ñaâu phaûi laø anh huøng haûo haùn? Laõo hoï Teà laïnh luøng noùi: -Caû moät baày tham sanh uùy töû môùi gaây ra vuï naøy maø daùm töï haøo anh huøng haûo haùn ö ? Noùi cho ñuùng laø haønh ñoäng baát ñaéc dó ñeå caàu thoaùt hieåm. Laõo hoï Lieâu lôùn tieáng : -Vaïn Lyù ! Vuï naøy neân laøm theá naøo baây giôø ? Ngöôi thöû noùi nghe. Moät ngöôøi reõ ñaùm ñoâng tieán raï Chính laø ngöôøi cuït moät tay teân goïi Phong Hoûa Thaàn Long Phong Vaïn Lyù. Haén khom löng ñaùp : -Ñeä töû ñaõ baát löïc ñeå chu toaøn vieäc naøy, ñeán noãi gaây neân ñaïi hoïa ñaùng muoân thaùc, ñaâu coøn daùm sinh loøng phaûn nghòch ? Ñeä töû taùn ñoàng yù kieán cuûa Teà sö thuùc, nhaát ñònh khoâng neân haï ñoäc thuû ñoáivôùi laõo gia. Laõo hoï Lieâu quaéc maét leân hoûi : -Ta ñaõ cöùu maïng ngöôi. Chaúng leõ ngöôi queân roài ö ? Phong Vaïn Lyù ñaùp : 581 Typed by NDT & Nhaät Leä http://hello.to/kim dung
  5. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Ñeä töû khi naøo daùm queân ôn ñöùc cuûa sö thuùc ? Nhöng neáu sö thuùc haï leänh gieát ngöôøi thì ñeä töû nhaát quyeát khoâng daùm tuaân meänh. Laõo hoï Lieâu caøng to tieáng hôn hoûi : -Theá thì phaûi xöû trí theá naøo vôùi boïn ñeä töû chi tröôûng ôû Trung Nguyeân môùi veà ? Phong Vaïn Lyù ñaùp: -Neáu sö thuùc chuaån cho ñeä töû ñöôïc trình baøy, thì xin thöa laø haõy baét hoï giam caû laïi, roài toaøn theå chuùng ta haõy töø töø tính keá. Laõo hoï Lieâu cöôøi khaønh khaïch noùi : -Haø taát coøn phaûi töø töø tính keá ? Caùc ngöôi ñaõ tính kyõ roài, laøm gì ta chaúng hieåuï Phong Vaïn Lyù hoûi laïi : -Sö thuùc noùi vaäy nghóa laø sao ? Laõo giaø hoï Lieâu ñaùp: -Boïn ñeä töû chi tröôûng caùc ngöôi ngöôøi nhieàu theá maïnh, voõ coâng muoán giöõ chaët chöùc chöôûng moân, khoâng chòu ñeå loït vaøo tay ngaønh khaùc. Ngöôi coøn muoán khoaùc caùi toäi phaûn nghòch vaøo ñaàu boïn ñeä töû ngaøn h thöù tö chuùng ta ñeå gieát cho kyø heát, laø töï nhieân thieânhaï thaùi bình chöù gì ? Roài laõo lôùn tieáng hoâ : -Ñaõ laøm laø laøm cho ñeán nôi. Heát thaûy boïn ñeä töû chi tröôûng ñeàu laø maàm hoïa. Böõa nay chuùng ta nhoå coû phaûi nhoå taän goác. Caùc anh em haõy nhaát teà ñoäng thuû gieát cho kyø heát boïn chi tröôûng ñi cho ta. Laõo hoâ xong thoø tay veà sau löng ruùt thanh tröôøng kieám ñaùnh soaït moät tieáng. Töø boán phía trong nhaø ñaïi saûnh, hai ba chuïc ngöôøi nhaûy ra, tay caàm thanh tröôøng kieám ñöùng saùnh vai beân Phong Vaïn Lyù. Saùu baûy chuïc ngöôøi khaùc cuõng laêm laêm tröôøng kieám trong tay bao vaây phía ngoaøi boïn kia. Thaïch Phaù Thieân töï hoûi : -Xem chöøng phe Phong sö phoù ít ngöôøi khoù loøng ñòch noåi boïn phaûn nghòch. Chaúng hieåu mình coù neân vieän trôï hay khoâng ? Phong Vaïn Lyù la leân : -Thaønh sö thuùc ! Teà sö thuùc ! Löông sö thuùc ! caùc vò ñeå maëc cho Lieâu sö thuùc töï do hoaønh haønh ö ? Ngaønh thöù tö naøy tieâu dieät he6't boïn ñeä töû chi tröôûng roài seõ luaân löu ñeá chi thöù hai, chi thöù ba vaø chi thöù naêm cuûa caùc vò ñoù. Laõo hoï Lieâu laïi hoâ lôùn : -Ñoäng thuû ! Ñoaïn laõo nhaûy xoå ra phoùng kieám ñaâm tôùi tröôùc ngöïc Phong Vaïn Lyù. Phong Vaïn Lyù tay traùi ruùt kieám ñeå gaït thanh kieám ñaâm tôùi. 582 Typed by NDT & Nhaät Leä http://hello.to/kim dung
  6. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Boãng nghe ñaùnh choang moät caùi. Tieáp theo laø tieáng soaït. Tay aùo beân phaûi Phong Vaïn Lyù bò caét ñöùt moät maûnh lôùn. Ta neân bieát Phong Vaïn Lyù vaø Baïch Vaïn Kieám laø hai nhaân vaät haïng nhaát haïng nhì trong boïn ñeä töû ñôøi thöù hai phaùi Tuyeát Sôn. Kieám thuaät haén tinh thoâng chaúng keùm gì boán vò sö thuùc ho/ Thaønh, hoï Teà , hoï Lieâu, hoï Löông. Nhöng haén ñaõ cuït tay phaûi neân söû kieám baèng tay traùi neânkho6ng ñöôïc thuaän lôïi. Laõo hoï Lieâu phoùng kieám ñaâm tôùi, haén gaït ra ñöôïc, nhöng laõo hoï Lieâu laïi bieán chieâu queùt ngang. Phong Vaïn Lyù ñaõ bieát roõ ñöôøng kieán cuûa ñoái phöông. Nhöng tay kieám cuûa haén söû duïng khoâng ñöôïc linh dieäu. May maø caùnh tay phaûi ñaõ bò chaët ñi roài, neân chæ bò ñöùt moät mieáng tay aùo, khoâng thì caùnh tay cuõng bò chaët ñöùt. Laõo hoï Lieâu ra moät chieâu thaéng lôïi lieàn phoùng luoân chieâu thöù hai. Hai ngöôøi ñöùng beân Phong Vaïn Lyù song song ñöa kieám leân gaït thanh tröôøng kieám cuûa laõo Lieâuï Laõo hoï Lieâu theùt taû hu8~u : -Sao khoâng ñoäng thuû ñi ? Saùu baûy chuïc ñeä töû ngaønh thöù tö nhaát teà reo hoø. Tieáp theo laø nhöõng luoàng baïch quang choùi maét, nhöõng tieáng khígiôùichaïm nhau loaûng choaûng ñinh tai nhöùc oùc. Boïn ñeä töû chi tröôûng, moät ngöôøi pha>?i choïi hai, coù gaõ phaûi choïi ba. Nhaø ñaïi saûnh laäp töùc bieán thaønh baõi chieán tröôøng. Laõo hoï Lieâu nhaûy vaøo voøng chieán roài, thaáy boïn ñeä töû ngaønh thöù hai, thöù ba vaø thöù naêm ñeàu ñöùng töïa löng vaøo vaùch choáng kieám baøng quang. Laõo hieåu ngay taâm lyù hoï lieànla leân : -Laõo nhò ! Laõo tam ! Laõo nguõ ! Caùc ngöôøi loøng daï thaät laø ñoäc ñòa, muoán ñeå chi thöù tö chuùng ta vaø chi tröôûng aåu ñaû cho ñeán tan taønh caû hai roài caùc ngöôøi chieám laáy tieän nghò Höø ! Nhöng caùc ngöôøi ñöøng mô moäng nöõa ! Hai maét ñoû soïng, laõo vung tröôøng kieám nhaèm ña6m tôùi laõo hoï Teà. Hai ngöôøi cuøng muùa tít tröôøng kieám. dieãn ra cuoäc aùc ña6'u kinh hoàn. Kieám thuaät cuûa laõo Lieâu hieån nhieân tinh tho6ng hôn laõo Teà. Sau khi qua laïi möôøi maáy chieâu, laõo Teà phaûi luøi hoaøi. Baây giôø laõo hoï Thaønh töùc nhò sö huynh môùi choáng kieám tieán ra noùi : -Laõo töù ! Coù chuyeän gì duøng lôøi leõ noùi vôùi nhau. Cuøn g laø sö huynh sö ñeä trong nhaø maø haønh ñoäng daõ man nhö vaäy thì coøn ra theá naøo ? Laõo vung kieám leân gaït thanh tröôøng kieám cuûa laõo Lieâu ñaùnh "choang" moät tie6'ng. Teà laõo tam nhaân cô hoäi naøy lieàn phoùng kieámñaâm leï vaøo buïng döôùi laõo Lieâu. Laõo ñònh gieát che6't ñòch thuû thöïc söï, quyeát chaúng löu tình. 583 Typed by NDT & Nhaät Leä http://hello.to/kim dung
  7. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Thanh tröôøng kieám cuûa laõo Lieâu bò dính vaøo tröôøng kieám cuûa nhò sö huynh thaønh theá ñaáu noäi löïc, neân nhaùt kieám cuûa tam sö huynh ñaâm tôùi, laõo coøn taøi gì maø choáng ñöôïc ? Giöõa luùc aáy laõo hoï Löông ñoät nhieân phoùng kieám ñaâm vaøo saulöng laõo Teà, mieän glaõo thôû daøi noùi : -Toäi nghieät ! Thaät laø toäi nghieät ! Laõo hoï Teà phaûi töï cöùu mình, voäi xoay kieám laïi ñôõ. Theá laø boïn ñeä töû chi hai, chi ba vaø chi naêm, thaáy sö phuï ñaùnh nhau loaïn xaø ngaàu cuõng tôùi taáp tieán ra trôï chieán. Thaïch Phaù Thieân troâng hoï ñaùnh nhau hoa caû maét. Chæ trong khoaûng khaéc, nhaø ñaïi saûnh maùu rôi thòt ñoå chan hoøa. Chaân ñöùt tay gaõy ngoån ngang. Nhöõng tieáng ruù theâ thaûm vang leân khaép boán maët. A Tuù naém laáy tay Thaïch Phaù Thieân caát gioïng run run noùi : -Ñaïi ca ôi !... Tieåu muoäi sôï laém ! Thaïch Phaù Thieân noùi : -Vuï naøy laø theá naøo ñaây ? Taïi sao hoï laïi ñaùnh nhau ? Luùc naøy trong nhaø ñaïi saûnh, ai naáy chæ lo thaân mình, neân hai ngöôøi ôû ngoaøi cöûa soå noùi chuyeän gì, hoï cuõng chaúng ngoù tôùi. Söû baø baø cöôøi laït noùi : -Hay laém ! Hay laém ! Ñaùnh nhau nhö theá thaät laø tuyeät. Hoï gieát nhau cheát heát caû, ta môùi vöøa loøng. Hai ba traêm ngöôøi ñaùnh nhau loaïn xaï.Hoï ñeàu maëc y phuïc maøu traéng cuøng söû duïng moät thöù khí giôùi. Ñaâu laø baïn, ñaâu laø thuø khoù maø phaân bieät. Ban ñaàu laø chi boán ñaùnh nhau vôùi chi tröôûng roài chi ba aùc ñaáu vôùi chi boán, chi hai choaûng nhau vôùi chi naêm. Sau cuøng giöõa sö huynh sö ñeä baûn chi coù hieàm khích vôùi nhau töø tröôùc cuõng nhaân cô hoäi naøy, hoaëc ñaùnh nhau thaät hoaëc ngaám ngaàm ñaâm leùn. Chieán tröôøng bieán thaønh hoån loaïn. A Tuù böng maët noùi : -Chuùng ta ñi thoâi, ñöøng coi nöõa ! Giöõa luùc aáy moät tieáng binh vang leân... Hai caùnh cöûa tuït chaân quay bay ra. Moät ngöôøi doõng daïc leân tieáng : -Söù giaû Thöôûng Thieän, Phaït AÙc ôû ñaûo Long Moäc ñeán ñaây ñeå baùi kieán Chöôûng moân phaùi Tuyeát Sôn. Thanh aâm roõ raøng vaø doõng daïc aùt haún nhöõng tieáng reo hoø keâu reùo cuøng tieáng reân la. Moïi ngöôøi nghe noùi ñeán Thieän, AÙc söù giaû ôû ñaûo Long Moäc ñeàu kinh ho6`n taùng ñôûm. Coù ngöôøi laäp töùc döøng tay nhaûy ra ngoaøi voøng chieán ñöùng moät beân. 584 Typed by NDT & Nhaät Leä http://hello.to/kim dung
  8. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Nhöõng ngöôøi baõi chieán moãi luùc moät nhieàu. Chæ trong khoaûng khaéc moïi ngöôøi ñeàu lui vaøo beân töôøng, giöông maét nhìn ra cöûa saûnh ñöôøng. Trong nhaø ñaïi saûnh ngoaøi tieáng reânla cuûa nhöõng ngöôøi bò thöông, khoâng coøn tieáng ñoäng chi nöõa. Moät luùc sau, caû ngöôøi bò troïng thöông cuõng im mieäng, nhìn ra ngoaøi cöûa. Ngoaøi cöûa saûnh ñöôøng, hai ngöôøi moät maäp moät gaày, aên maëc cöïc kyø hoa leä, soùng vai maø ñöùng. Thaïch Phaù Thieân nhaän ra Tröông Tam, Lyù Töù ñaõ ñeán suyùt nöõa chaøng buoät mieäng la goïi, nhöng chaøng csöïc nhôù ñeán mình ñang giaû laøm Thaïch Trung Ngoïc khoâng theå ñeå loä hình tích. oOo 585 Typed by NDT & Nhaät Leä http://hello.to/kim dung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2