Hiệp khách hành - tập 67

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
37
lượt xem
2
download

Hiệp khách hành - tập 67

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hiệp khách hành - tập 67', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp khách hành - tập 67

  1. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn HOÀI THÖÙ SAÙU MÖÔI BAÛY NGOÙ GIAI NHAÂN, HAØO KIEÄT HOØA Söû baø baø quaùt baûo B¹ch V¹n KiÕm: -NÕu trong loøng ngöôi khoâng phuïc thì ruùt kiÕm ra ñi, ñöøng haàm heø suoâng voâ ích. B¹ch V¹n KiÕm ñaùp: -D¹ ! Roài quay l¹i baûo Th¹ch Phaù Thieân: -Ngöôi phaùt chieâu ñi ! Th¹ch Phaù Thieân ñöa m¾t nhìn A Tuù, thaáy naøng vöøa beõn leõn vöøa ra chieàu lo l¾ng, thì buïng baûo d¹: -Sö phuï baûo n mình maø thua y thì vónh vieãn khoâng ñöôïc nhìn maët A Tuù nöõa. Cuoäc Õu tyû voõ naøy mình phaûi th¾ng môùi ñöôïc. Chaøng döïng ñöùng thanh ñôn ñao leân roài vung qua vung l¹i. B¹ch V¹n KiÕm cuõng phoùng kiÕm ra ñaùnh veøo moät caùi, ñaâm thaúng tôùi ngöïc ñoái phöông. Th¹ch Phaù Thieân vung ñao leân g¹t, thuaän tay chaøng phaûn kích moät chieâu. Khi coøn ôû treân ñaûo Töû Yeân, chaøng ñaõ cuøng ñao ñôn ñaùnh nhau vôùi B¹ch V¹n KiÕm, nhöng khi chaøng söû "Kim OÂ Ñao Phaùp" thuaàn tuùy maø B¹ch V¹n KiÕm söû kiÕm phaùp raát thoâ sô cuûa phaùi TuyÕt Sôn, toaøn nhöõng chieâu thöùc môùi nhaäp moân. Th¹ch Phaù Thieân thaáy thÕ khoâng biÕt ñöôøng ñoùn ñôõ, lieàn bò muõi kiÕm cuûa ñoái phöông khoeùt v¹t aùo thuûng moät loã troøn ôû tröôùc ngöïc. Do ñoù maø Th¹ch Phaù Thieân hieåu ngay ñÕn chöõ "biÕn" veà voõ hoïc. Chaøng biÕt raèng tyû voõ hay ôû choã biÕt tuøy cô öùng biÕn, khoâng theå caâu neä theo leà loái thoâng thöôøng. Veà sau vôï choàng Th¹ch Thanh l i chæ ñieåm theâm cho chaøng veà voõ coâng, chaøng tiÕn ¹ boä raát mau. Baây giôø chaøng l¹i tyû ñaáu vôùi B ¹ch V¹n KiÕm maø ñao phaùp chaøng söû duïng khoâng bò giôùi h¹n trong ph¹m vi nhöõng ñieàu ñaõ hoïc ñöôïc cuûa Söû baø baø, chaøng muùa tít thanh ñôn ñao tung hoaønh nhö roàng bay phöôïng muùa. Nhieàu chieâu soá ra ngoaøi yù nghó cuûa chaøng. Hai beân qua l¹i ñöôïc baûy taùm chieâu, B¹ch V¹n KiÕm ñaõ ngaám ngaàm kinh haõi, töï hoûi: -Khoâng hieåu thaèng loûi naøy hoïc ñöôïc ñao phaùp cao thaâm ñoù ôû ñaâu? 604 Typed by Quyønh Quyeân http://hello.to/kimdung
  2. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn H¾n nghó l¹i ngaøy ôû ñaûo Töû Yeân ñaõ cuøng chaøng thiÕu nieân laøm bang chuùa bang Tröôøng L¹c tyû voõ. Gaõ kia töï xöng laø khai sôn ñ¹i ñeä töû phaùi Kim OÂ. Ñao p p caû hai haù teân töông töï nhö nhau, nhöng chieâu thöùc biÕn aûo tinh kyø, thiÕn nieân kia coøn thua thaèng loûi Th¹ch Trung Ngoïc naøy xa l¾m. Roài h¾n töï hoûi: -Hai gaõ töôùng m¹o gioáng nhau. Phaûi chaêng cuøng ôû moät sö moân? Maãu thaân ta bieåu ñaõ truyeàn thuï voõ ngheä cho gaõ, chaúng leõ gaõ laø ñoà ñeä maãu thaân ta thaät ö? Hai ngöôøi ñaùnh theâm maáy chieâu nöõa. B¹ch V¹n KiÕm caàm thanh kiÕm cheùm t¹t ngang, Th¹ch Phaù Thieân vung ñao ra g¹t. Choang ! Tia löûa b¾n tung toùe. B¹ch V¹n KiÕm thaáy moät luoàng ñ¹i löïc rung ñoäng laøm cho caùnh tay maët h¾n teâ nhöùc. Tröôùc ngöïc ñau nhoùi leân. H¾n giaät mình kinh haõi, baát giaùc luøi l¹i ba böôùc. Th¹ch Phaù Thieân khoâng ñuoåi theo quay l¹i nhìn Söû baø baø ñeå hoûi yù: -Nhö vaäy ñaõ th¾ng chöa? Khoâng ngôø B¹ch V¹n KiÕm caøng gaëp cöôøng ñòch l¹i caøng haêng. Huoáng chi Th¹ch Trung Ngoïc laø moät gaõ haäu boái ôû baûn moân. NÕu chòu thua veà tay gaõ thì coøn chi laø theå dieän? B¹ch V¹n KiÕm theùt leân: -Tieåu töû ! Coi kiÕm ñaây. Roài phoùng kiÕm ñaâm tôùi. Khi Th¹ch Phaù Thieân vung ñao leân g¹t, B¹ch V¹n KiÕm khoâng ñeå cho thanh kiÕm cuûa mình ñoäng vaøo ñôn ñao cuûa chaøng. Laäp töùc h¾n biÕn chieâu, cho muõi kiÕm ñaâm xeùo leân yÕt haàu ñoái phöông. Chieâu kiÕm naøy boä vò tính toaùn raát ñuùng vaø ñaõ phaùt huy ñöôïc tuyeät ngheä cuûa "TuyÕt Sôn KiÕm Phaùp". Tröông Tam reo leân: -Haûo kiÕm phaùp ! Th¹ch Phaù Thieân vung ñao leân cheùm vaøo caùnh tay ñoái phöông. Chaøng söû duïng "Kim OÂ Ñao Phaùp" chieâu naøy chính laø kh¾c tinh cuûa "TuyÕt Sôn KiÕm Phaùp". Tröông Tam l¹i hoâ lôùn: -Haûo ñao phaùp ! Hai ngöôøi caøng ñaáu caøng haêng. B¹ch V¹n KiÕm hôn ôû choã kiÕm phaùp thuaàn thuïc nhöng veà noäi löïc thì Th¹ch Phaù Thieân chiÕm ñöôïc thöôïng phong. 605 Typed by Quyønh Quyeân http://hello.to/kimdung
  3. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Hai beân qua l¹i hôn hai chuïc chieâu nöõa. Th¹ch Phaù Thieân phoùng ñao ñaâm leï vaøo tröôùc ngöïc. B¹ch V¹n KiÕm khoâng kòp luøi l¹i ñaønh phaûi ñöa ngang thanh kiÕm ra ngaên caûn. Boãng nghe ñaùnh "choaûng" moät tiÕng. Thanh tröôøng kiÕm trong tay B¹ch V¹n KiÕm bò gaõy ñoâi. Th¹ch Phaù Thieân laäp töùc thu ñao veà luøi l¹i. B¹ch V¹n KiÕm s¾c maët xaùm xanh, h¾n ño¹t thanh tröôøng kiÕm ôû trong tay moät teân ñeä töû phaùi TuyÕt Sôn, nhaèm ñaâm tôùi Th¹ch Phaù Thieân. Th¹ch Phaù Thieân ñaõ traûi qua moät hoài kòch ñaáu, noäi löïc suùc tích trong thaân theå chaøng daàn daàn naåy nôû maõi ra. Moãi moät ñao chaøng cheùm tôùi ñeàu khiÕn cho B¹ch V¹n KiÕm phaûi choáng ñôõ moät caùch gian nan, vì chaøng ñaõ phaùt huy noäi löïc vaøo löôõi ñao. Chaøng ñaùnh theâm maáy chieâu nöõa, l¹i nghe ñaùnh r¾c moät tiÕng. Thanh kiÕm trong tay B¹ch V¹n KiÕm gaõy ñoâi. ThÕ laø B¹ch V¹n KiÕm maát hai thanh kiÕm roài. H¾n caàm thanh kiÕm gaõy giô leân lôùn tiÕng noùi: -Noäi löïc ngöôi m¹nh hôn ta, nhöng chieâu soá ta khoâng chòu thua ngöôi. H¾n lieäng thanh kiÕm gaõy ñi xoay tay l¹i ruùt moät thanh kiÕm khaùc ñaâm lieàn. Th¹ch Phaù Thieân nghieâng ngöôøi ñi traùnh chieâu kiÕm roài ñöa m¾t nhìn A Tuù thì thaáy naøng loä veû lo l¾ng. Chaøng ñoäng taâm nghó ngay tôùi khi ôû ñaûo Töû Yeân, naøng töøng aân caàn daën mình: "Khi tyû voõ vôùi ai, chaúng neân c taâm raùo maùng. NÕu tha ngöôøi ñöôïc taát tha ¹n ngay. Ñ ca ! Boïn nhaân só voõ laâm ñ khaùi ñeàu laø nhöõng ngöôøi hiÕu danh. Moät ngöôøi ¹i ¹i thaønh danh coù bò ñ¹i ca cheùm troïng thöông thì khoâng sao, nhöng n bò b¹i veà tay ñ¹i Õu ca thì hoï coøn ñau ñôùn hôn laø phaûi chÕt". Chaøng thaáy B¹ch V¹n KiÕm veû maët nghieâm troïng thì buïng baûo d¹: -Y laø moät ngöôøi raát coù danh voïng trong phaùi TuyÕt Sôn maø nay ôû tröôùc maët ñoâng ngöôøi baûn phaùi thÕ naøy, nÕu mình ñaû b¹i y, thì y coøn chi laø theå dieän? Nhöng nÕu ta chòu thua y thì sö phuï l¹i khoâng cho ta ñöôïc nhìn thaáy A Tuù nöõa. Baây giôø biÕt laøm thÕ naøo? Phaûi roài ! Aâu laø ta söû chieâu soá "Baøng Xao Tr¾c Kích" maø naøng ñaõ daäy ta ñeå giöõ laáy thÕ chaúng thua maø cuõng chaúng ñöôïc. Nghó tôùi ñaây, trong ñaàu oùc chaøng loùe leân moät tia saùng laøm chaøng tænh ngoä ngay. Chaøng töï nhuû: -Luùc ôû ñaûo Töû Yeân, ta ñaõ öng chòu lôøi A Tuù laø khi tyû voõ vôùi ai nhaát quyÕt khoâng c¹n taâm raùo maù ng, heã tha ngöôøi ñöôïc taát tha ngay. Naøng caûm kích voâ cuøng quyø xuoáng l¹y ta. Caùi l¹y ngaøy aáy töùc laø vì cuoäc chiÕn ñaáu böõa nay. NÕu naøng khoâng vì phuï thaân, thì haø taát naøng phaûi laäy ta? Teù ra ngaøy aáy naøng thaáy Söû baø baø l¹i truyeàn daäy ñao phaùp cho ta, naøng ñaõ biÕt kiÕm phaùp cuûa phuï thaân naøng khoâng ñòch l¹i ñöôïc ñao phaùp naøy. 606 Typed by Quyønh Quyeân http://hello.to/kimdung
  4. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Th¹ch Phaù Thieân nghó vaäy roài thi trieån pheùp "Baøng Xaûo Tr¾c Kích" beân taû cheùm moät ñao, beân höõu cheùm moät ñao, tröôùc ngöïc ñeå sô hôû. B¹ch V¹n KiÕm tinh thaàn phaán khôûi vì thaáy ñoái phöông boä vò khoâng kín ñaùo. H¾n khoâng nghó ngôïi gì nöõa caàm kiÕm ñaâm thaúng vaøo tröôùc ngöïc ñoái phöông. Giöõa luùc aáy, Th¹ch Phaù Thieân voäi luøi l i ba böôùc, vung ñao cheùm xuoáng phía tröôùc ¹ moät nhaùt. B¹ch V¹n KiÕm phoùng tröôøng kiÕm ñaâm ra, muõi kiÕm coøn caùch tröôùc ngöïc ñoái phöông ñoä moät thöôùc, ñaõ voäi thu veà. ThÕ maø coøn ñuïng phaûi löôõi ñao laøm cho toaøn thaân h¾n run b¾n leân nhö ngöôøi bò ñieän giaät. Thanh tröôøng kiÕm bò rung ñoäng hoaøi vaø tiÕng ngaân nga vang leân maõi khoâng döùt. Th¹ch Phaù Thieân l¹i luøi hai böôùc nöõa, nghó buïng: -Ta ñaùnh gaõy cuûa y ba thanh tröôøng kiÕm, laø muoán giöõ thÕ hoøa thì cuõng phaûi chòu gaõy moät thanh ñôn ñao môùi ñuùng. Chaøng liÕn ngaám ngaàm vaän noäi kình vaøo tay. Caùch, moät tiÕng vang leân ! Thanh ñôn ñao bò gaõy laøm hai ño¹n. Ngöôøi ngoaøi troâng töôûng chöøng nhö thanh ñao bò gaõy vì luoàng kình löïc ôû löôõi kiÕm xoâ ra. A Tuù thôû phaøo moät caùi nhö ngöôøi gaát gaùnh naëng. Naøng lôùn tiÕn goïi ! -Gia gia ! ѹi ca ! Cuoäc tyû ñaáu giöõa hai beân thÕ laø hueà, khoâng ai ñöôïc ai hÕt. Naøng quay l¹i nhìn Th¹ch Phaù Thieân mæm cöôøi töï nhuû: -Chaøng vaãn coøn nhôù ñöôïc lôøi ta daën ngaøy tröôùc vaø ñaõ vì ta maø duïng taâm. B¹ch V¹n KiÕm biÕt Th¹ch Phaù ThiÕn coá yù nhöôøng nhòn h¾n neân h¾n c¾m thanh kiÕm xuoáng ñaát ngaäp hÕt phaân nöûa roài nhìn Th¹ch Phaù Thieân noùi: -Ngöôi ñaõ nhöôïng boä ta, leõ naøo ta l i khoâng biÕt? Ngöôi khoâng muoán ñeå ta xaáu maët ¹ tröôùc ñaùm ñoâng. Ta raát caùm ôn ngöôi. Söû baø baø ra chieàu ñ¾c yù noùi: -Haøi nhi ! Ngöôi baát taát phaûi laáy thÕ laøm khoù chòu, ñao phaùp ñoù ta daäy cho gaõ roài ñaây ta l¹i truyeàn cho haøi nhi nöõa. Ngöôi coù thua gaõ cuõng laø thua ta. Chuùng ta laø meï con trong nhaø chöù ai ñaâu maø ng¹i? Tröôùc kia muï caâm haän, heã môû mieäng laø moät ñieàu "laõo choù giaø", hai ñieàu "thaèng choù con" ñeå thoùa m¹. Nhöng baây giôø muï thaáy Th¹ch Phaù Thieân duøng "Kim O Ñao Phaùp" ñaû b¹i ñöôïc con trai, töùc laø muï ñaõ chiÕm ñöôïc thöôïng phong hôn ñöùc lang quaân, muï möøng quaù neân duøng nhöõng lôøi ngoït ngaøo ñeå an uûi con. B¹ch V¹n KiÕm nghe maãu thaân noùi, khoâng biÕt neân cöôøi hay neân khoùc. H¾n ñaønh ñaùp: -Ñao phaùp cuûa maãu thaân quaû laø lôïi h¹i. E raèng haøi nhi ngu xuaån khoâng hoïc noåi. 607 Typed by Quyønh Quyeân http://hello.to/kimdung
  5. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Söû baø baø ch¹y ñÕn beân h¾n vuoát ñaàu voã vai ra veû raát thöông yeâu, noùi: -Haøi nhi so vôùi thaèng ngoác kia coøn thoâng minh hôn nhieàu. Gaõ hoïc ñöôïc thì haøi nhi sao l¹i khoâng hoïc ñöôïc? Thaèng ngoác kia ! Mau khaáu ñaàu tröôùc nh¹c phuï ñi ! Th¹ch Phaù Thieân ngaån ngöôøi ra moät chuùt sau chaøng hieåu duïng yù cuûa muï, thì vöøa kinh haõi vöøa möøng thaàm, nhìn B¹ch V¹n KiÕm khaáu ñaàu suïp l¹y. B¹ch V¹n KiÕm voäi l¹ng ngöôøi ñeå traùnh, ñoàng thôøi lôùn tiÕng: -Haõy khoan, vieäc naøy ñeå thong thaû roài seõ tính. Ño¹n h¾n quay l¹i noùi vôùi Söû baø baø: -Maãu thaân ! Thaèng nhoû naøy tuy voõ coâng cao cöôøng nhöng gaõ laø moät voâ h nh khinh ¹ b¹c. Ta chaúng neân laøm lôõ cuoäc chung thaân A Tuù. Lyù Töù boãng leân tiÕng: -Hay l¾m ! Hay l¾m ! Y laø nöõ tÕ ngöôi cuõng ñöôïc maø ngöôi khoâng gaû con cho y cuõng khoâng sao. Chuùng ta khoâng uoáng röôïu möøng ñoù ñaâu. Ta xem ra trong phaùi TuyÕt Sôn khoâng coù ai voõ coâng baèng chuù em naøy. Coù ñuùng thÕ khoâng? Vaäy ñeå cho y laøm Chöôûng moân, caùc vò coù phuïc hay laø khoâng phuïc? B¹ch V¹n KiÕm, Thaønh Töï Hoïc vaø hÕt thaûy ñeä töû phaùi TuyÕt Sôn khoâng ai leân tiÕng. Coù ngöôøi töï biÕt voõ coâng mình khoâng baèng, coù ngöôøi mong chaøng laøm Chöôûng moân roài töùc kh¾c ñÕn ñaûo Long Moäc chòu chÕt. Vì thÕ maø trong nhaø ñ¹i saûnh yeân laëng nhö tôø, khoâng ai leân tiÕng. Tröông Tam laáy trong boïc ra hai taám baøi ñoàng, cöôøi noùi: -Chuùc möøng ngöôøi anh em ñöôïc leân laøm Chöôûng moân phaùi TuyÕt Sôn. Vaäy ngöôøi anh em tiÕp laáy hai caùi theû ñoàng naøy. H¾n noùi xong nheo m¾t nhìn Th¹ch Phaù Thieân maáy caùi. Th¹ch Phaù Thieân söûng soát töï hoûi: -Chaúng leû y ñaõ nhaän ra mình roài chaêng? Mình chöa noùi moät caâu naøo maø sao l¹i b¹i loä haønh tung ñöôïc. Th¹ch Phaù Thieân coù biÕt ñaâu Tröông Tam, Lyù Töù voõ coâng ñaõ cao cöôøng thì kiÕn thöùc cuõng hôn ngöôøi moät baäc. Tuy chaøng chöa leân tiÕng vaø cöû chæ cuõng chöa loä hình tích, nhöng vöøa roài chaøng ñaõ ñoäng thuû cuøng B¹ch V¹n KiÕm, veà ñao phaùp chaúng keå laøm chi, song noäi löïc chaøng thaâm haäu ít thaáy treân choán giang hoà. Tröông Tam vaø Lyù Töù ñaõ cuøng chaøng thi uoáng röôïu ñoäc. Nguyeân moät noäi löïc ñoù ñaõ khiÕn hoï phaûi taâm phuïc, neân vöøa nhìn thaáy noäi löïc phi thöôøng laø nhaän ra chaøng ngay. Th¹ch Phaù Thieân thaáy Tröông Tam ñöa theû ñoàng ra tröôùc maët mình, thì buïng baûo d¹: 608 Typed by Quyønh Quyeân http://hello.to/kimdung
  6. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Khi ôû bang Tröôøng L ta ñaõ tiÕp nhaän theû ñoàng. TiÕp nhaän moät laàn laø chÕt thì tiÕp ¹c nhaän hai laàn baát quaù cuõng ñÕn chÕt laø cuøng. Vaäy baây giôø ta coù tiÕp nhaän laàn nöõa cuõng chaúng heà chi. Chaøng toan ñöa tay ra ñoùn laáy baøi ñoàng boãng nghe Söû baø baø la leân: -Khoan ñaõ ! Th¹ch Phaù Thieân ñöa hai tay ra nöûa vôøi l¹i ruït veà, chaøng ng¹c nhieân quay l¹i nhìn Söû baø baø thì muï leân tiÕng noùi tiÕp: -Veà chöùc vò Chöôûng moân phaùi TuyÕt Sôn ñaõ noùi roõ laø caên cöù vaøo voõ coâng ñeå quyÕt ñònh vaø nhö vaäy ta cuõng keå nhö ngöôi ñaõ ño ¹t ñöôïc roài. Coù ñieàu ta thaáy laõo choù chÕt ñaõ laøm Chöôûng moân, oai phong chöa ñöôïc moät thôøi maø ñaõ ngoâng cuoàng töï phuï, neân baây giôø ta muoán laøm chöôûng moân chôi moät phen. Haøi töû ! Ngöôi nhöôøng l¹i chöùc Chöôûng moân cho ta ñöôïc khoâng? Th¹ch Phaù Thieân ngaäp ngöøng hoûi l¹i: -Ñoà ñeä… nhöôøng chöùc Chöôûng moân l¹i cho sö phuï ö? Söû baø baø töùc giaän quaùt leân: -Sao? Ngöôi khoâng chòu chaêng? Vaäy chuùng ta l i phaûi tyû ñaáu ñeå caên cöù vaøo voõ coâng ¹ maø aán ñònh. Th¹ch Phaù Thieân thaáy muï noåi giaän, chaøng khoâng daùm noùi gì nöõa. Roài trong luùc voâ yù chaøng buoät mieäng ñaùp: -D¹ ! D¹ ! Ño¹n khom löng luøi l¹i. Söû baø baø cöôøi ha haû noùi: -Ta laøm Chöôûng moân phaùi TuyÕt Sôn ñaây. Ai laø ngöôøi khoâng phuïc? Moïi ngöôøi ngô ngaùc nhìn nhau, ñeàu caûm thaáy cuoäc biÕn dieãn naøy raát laø kyø cuïc, nhöng chaúng ai daùm heù raêng. Söû baø baø raûo böôùc tiÕn leân ñoùn laáy hai taám theû ñoàng ôû trong tay Tröông Tam, roài noùi: -Taân nhieäm Chöôûng moân phaùi TuyÕt Sôn laø Söû thò ña t¹ quyù ñaûo ñaõ ñöa thö môøi vaø xin aán ñònh ñÕn kyø seõ tôùi döï yÕn. Tröông Tam, Lyù Töù vöøa baät leân tiÕng cöôøi vöøa xoay mình voït ra cöûa. Môùi khoâng ñaàu chôùp m¾t maø tiÕng cöôøi cuûa hai ngöôøi ñaõ ôû ngoaøi xa maáy chuïc tröôïng roài. Söû baø baø ngoài treân ghÕ thaùi sö l¹nh luøng leân tiÕng: -Môû khoùa xieàng xích cho boïn ngöôøi kia ra ! Löông Töï TiÕn leân tiÕng hoûi l¹i: -Sö tyû caên cöù vaøo ñieàu chi ñeå phaùt lònh? Chöùc Chöôûng moân phaùi TuyÕt Sôn ñaâu phaûi troø con nít, laáy tình rieâng maø truyeàn thuï cho nhau sao ñöôïc. 609 Typed by Quyønh Quyeân http://hello.to/kimdung
  7. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Thaønh Töï Hoïc, Teà Töï Mieãn cuõng theo huøa: -Sö tyû söû ñao chöù khoâng söû kiÕm. Ñoù khoâng phaûi laø chieâu soá phaùi TuyÕt Sôn thì laøm Chöôûng Moân baûn phaùi thÕ naøo ñöôïc? Nguyeân luùc Tröông Tam, Lyù Töù coøn ôû ñ¹i saûnh ñöôøng, moïi ngöôøi chæ mong sao toáng khöù ñöôïc hai teân quûy söù ñoù ñi vaø coù ngöôøi ñöùng ra ñÕn ñaûo Long Moäc chòu chÕt ñeå gaùnh kiÕp vaän cho hoï. Nhöng baây giôø hai ngöôøi boû ñi roài, moïi ngöôøi töï coi nhö aùch vaän ñaõ qua, nhöng hoï nghó tôùi Söû baø baø leân laøm Chöôûng moân thì boïn hoï ph¹m toäi phaûn nghòch, khi naøo muï chòu boû qua maø khoâng baùo thuø? Vuï naøy coù lieân quan tôùi tính m¹ng chöù khoâng phaûi chuyeän thöôøng. Th Õ laø trong nhaø ñ¹i saûnh l¹i b¾t ñaàu huyeân naùo. Söû baø baø noùi: -Ñöôïc roài ! Caùc ngöôi khoâng chòu phuïc ñeå ta laøm Chöôûng Moân. Caùi ñoù cuõng chaúng heà chi. Muï caàm hai taám baøi ñoàng trong loøng baøn tay xaùt vaøo nhau baät thaønh tiÕng leng keng, roài hoûi: -Ngöôøi naøo muoán leân laøm Chöôûng moân ñeå tôùi ñaûo Long Moäc döï yÕn L¹p Baùt thì cöù thaúng th¾n ñöùng ra ! Muï ñöa m¾t nhìn boïn Thaønh Töï Hoïc, Teà Töï Mieãn, Löông Töï TiÕn. Moïi ngöôøi ñeàu quay ñaàu ñi khoâng daùm nhìn thaúng vaøo maët muï. Phong V¹n Lyù noùi: -Baåm sö nöông ! Boïn hoï ph¹m toäi phaûn boäi sö phuï, thöïc laø toäi ñaùng muoán thaùc nhöng beà trong, hoï cuõng coù choã khoå taâm khoâng noùi ra ñöôïc. H¾n quøy xuoáng daäp ñaàu noùi tiÕp: -Baây giôø Sö nöông leân laøm Chöôûng Moân baûn phaùi thì coøn gì hay hôn nöõa? Sö nöông coù giÕt ñeä töû, ñeä töû cuõng khoâng daùm troán traùnh. Nhöng ñeä töû chæ xin Sö nöông ban leänh phoùng xaù cho moïi ngöôøi ñeå voã yeân quaàn chuùng, traùnh khoûi caùi v¹ lôùn nhöõng ngöôøi trong baûn phaùi taøn saùt laãn nhau. Söû baø baø ñaùp: -Sö phuï ngöôi buïng d¹ coù choã khoâng toát, laøm gì ta chaúng biÕt? Vieäc naøy phaùt khôûi töø ñaâu? Ñaàu ñuoâi thÕ naøo? Ngöôi haõy noùi cho ta nghe ! Phong V¹n Lyù l¹i daäp ñaàu binh binh hai caùi nöõa, roài noùi: -Töø khi Sö nöông cuøng B¹ch sö ca vaø caùc sö ñeä xuoáng nuùi roài, haøng ngaøy sö phuï sinh loøng noùng naûy. Ñeä töû baûn moân bò laõo gia ñaùnh m¾ng coøn laø chuyeän nhoû, moïi ngöôøi ñaõ chòu ôn saâu cuûa sö moân khi naøo daùm buoâng lôøi oaùn voïng. Nhöng nöûa thaùng tröôùc ñaây coù ba laõo giaø ñÕn viÕng sö phuï. Hoï töû xöng laø hoï Ñinh vaø laø ba anh em ruoät. Moät vò laø Ñinh Baát Nhò, moät vò laø Ñinh Baát Tam vaø moät vò laø Ñinh Baát Töù gì gì ñoù… 610 Typed by Quyønh Quyeân http://hello.to/kimdung
  8. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Söû baø baø vöøa nghe noùi ñÕn Ñinh Baát Töù ñaõ giaät mình kinh haõi, ng¾t lôøi: -Ñinh Baát Töù… Ñinh Baát Töù ñÕn thaønh Laêng Tieâu coù chuyeän chi? Phong V¹n Lyù ñaùp: -Ba laõo hoï Ñinh ñ thaønh Laêng Tieâu roài cuøng sö phuï maät ñaøm trong thö phoøng. Hoï Õn noùi chuyeän nhöõng gì boïn ñeä töû ñeàu chaúng ai hay vaø chæ biÕt ba laõo kia ñaõ choïc giaän sö phuï. Boán ngöôøi to tiÕng gaây loän. Boïn ñeä töû e sö phuï moät mình khoâng ñòch noåi ba laõo vì thÕ maø vaãn canh giöõ ôû ngoaøi cöûa phoøng ñeå chôø xem heã sö phuï hoâ leân moät tiÕng laø xoâng vaøo ñoái phoù vôùi hoï. Boïn ñeä töû thaáy sö phuï töùc giaän voâ cuøng, caõi nhau tay ñoâi vôùi Ñinh Baát Töù. Ngöôøi noùi nhöõng gì "Nuùi Bích Loan", "Ñaûo Töû Yeân", l¹i nh¾c ñÕn teân moät ngöôøi ñaøn baø laø Tieåu Thuùy naøo ñoù. Söû baø baø h ¾ng gioïng moät tiÕng roài sa saàm neùt maët: nhöng muï nghó boïn ñoà ñeä khoâng biÕt nhuû danh mình laø Tieåu Thuùy. Muï khoâng chòu noùi roõ, chæ hoûi l¹i: -Roài sao nöõa? Phong V¹n Lyù ñaùp: -Sau ñeä töû khoâng hieåu vì leõ gì hai beân ñi ñÕn choã ñoäng thuû. Trong thö phoøng chöôûng phong rít leân aàm aàm. Caùc anh em chöa ñöôïc hieäu leänh cuûa sö phuï neân khoâng daùm tiÕn vaøo. Sau moät luùc, töøng maûnh töôøng vaùch bò rung ñoäng ñoå xuoáng, boïn ñeä töû môùi nhìn thaáy sö phuï cuøng Ñinh Baát Töù ñoäng thuû. Coøn Ñinh Baát Nhò vaø Ñinh Baát Tam chæ ñöùng töï thuû baøng quan. Chöôûng phong hai ngöôøi xoâ ñaåy khiÕn cho boán böùc töôøng thö phoøng ñeàu bò chaán ñoäng roài ñoå uïp. Cuoäc ñaáu keùo daøi khaù laâu. Sau Ñinh Baát Töù khoâng ñòch noåi thaàn löïc cuûa sö phuï bò thua moät chieâu, ñeå sö phuï ñaùnh truùng ngöïc hoäc maùu töôi ra. Söû baø baø la leân moät tiÕng "uûa", veû maët ra chieàu tha thiÕt. Phong V¹n Lyù keå tiÕp: -Sö phuï vaãn chöa nguoâi giaän, l¹i phoùng chöôûng thöù hai ñaùnh ra. Baây giôø Ñinh Baát Nhò môùi ra tay ngaên l¹i noùi: -Ñaõ phaân th¾ng b¹i roài coøn ñaùnh laøm gì maõi? Vuï naøy naøo phaûi moái thuø chaúng ñoäi trôøi chung. Laõo l¹i naâng ñôõ Ñinh Baát Töù roài caû ba ngöôøi ra khoûi thaønh Laêng Tieâu. Söû baø baø gaät ñaàu hoûi: -Boïn hoï ñi roài coù trôû l¹i nöõa khoâng? Phong V¹n Lyù ñaùp: -Ba laõo ñoù khoâng trôû l i nöõa, nhöng töø ñaáy thaàn trí sö phuï trôû neân thaát thöôøng. Suoát ¹ ngaøy ngöôøi noåi leân nhöõng traøng cöôøi ha haû, töï noùi laûm nhaûm moät mình: -Teân laõo taëc Ñinh Baát Töù laø teân b¹i tröôùng döôùi baøn tay ta. H¾n bò thua phen naøy ñaõ chòu phuïc chöa? H¾n noùi Tieåu Thuùy theo h¾n ñÕn nuùi Bích Loa… 611 Typed by Quyønh Quyeân http://hello.to/kimdung
  9. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Söû baø baø töùc quaù quaùt leân: -Noùi laùo, laøm gì coù chuyeän ñoù. Phong V¹n Lyù noùi: -D¹, d¹ ! Sö phuï cuõng bieåu: -Teân laõo taëc kia roõ raøng ñaõ löøa g ngöôøi ta. Tieåu Thuùy ñ ñoäng Bích Loa cuûa h¾n ¹t Õn laøm chi? Coù ñieàu… coù ñieàu… ñöøng tin lôøi h¾n noùi x trong luùc nhaát thôøi khoâng quyÕt ¹o ñònh chuû yù… Söû baø baø veû maët xaùm xanh, quaùt leân: -Laõo choù chÕt noùi traêng noùi cuoäi. Laøm gì coù chuyeän khoâng quyÕt ñònh chuû yù? Phong V¹n Lyù chaúng hieåu yù caâu noùi cuûa Söû baø baø ra sao, h¾n chæ theo huøa: -Vaâng, vaâng ! Söû baø baø l¹i hoûi: -Laõo choù chÕt coøn noùi gì nöõa khoâng? Phong V¹n Lyù ñaùp: -Phaûi chaêng Sö nöông hoûi sö phuï? Söû baø baø ñaùp: -Dó nhieân laø laõo. Phong V¹n Lyù ñaùp: -Töø ñoù döôøng nhö trong loøng sö phuï oâm moái taâm söï naëng neà. Ngöôøi thöôøng bieåu: Y coù ñÕn nuùi Bích Loa khoâng? Nhaát ñònh laø y khoâng ñi. Nhöng moät mình y phieâu b¹t giang hoà, nhöõng luùc hiu qu¹nh buoàn hiu, y qua ñoù troâng trôøi troâng nöôùc. Caùi naøy thaät khoù noùi l¾m, thaät khoù noùi l¾m !… Söû baø baø l¹i töùc giaän quaùt m¾ng: -Noùi thuùi quaù. Phong V¹n Lyù quøy xuoáng ñaát veû maët ra chieàu beõn leõn khoâng daùm noùi gì nöõa. Caû tiÕng "d¹" h¾n cuõng khoâng daùm thoát ra. Vì nÕu h¾n h¹ moät tiÕng töùc laø h¾n thöøa nhaän sö phuï noùi thuùi. Söû baø baø baûo h¾n: -Ngöôi ñöùng daäy noùi noát ñi. Roài sau ra laøm sao? Phong V¹n Lyù daäp ñaàu moät caùi roài noùi: -Ña t¹ sö nöông. Ño¹n h¾n ñöùng leân keå tiÕp: -Qua hai ngaøy nöõa, sö phuï ñoät nhieân lôùn tiÕng caû cöôøi khoâng ngôùt, gaëp ai ngöôøi cuõng hoûi: "kh¾p thieân h¹ ai laø ngöôøi voõ coâng cao nhaát". Ai naáy ñeàu ñaùp: "Dó nhieân voõ coâng cuûa Chöôûng moân phaùi TuyÕt Sôn ta cao hôn hÕt". Ai cuõng nhaän thaáy thaùi ñoä sö 612 Typed by Quyønh Quyeân http://hello.to/kimdung
  10. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn phuï so vôùi tröôùc kia thöïc khaùc nhau xa. Coù luùc ngöôøi l¹i hoûi: "Voõ coâng cuûa ta cao ôû choã naøo?". Thì moïi ngöôøi l¹i traû lôøi: "Thöa Chöôûng moân ! Töø xöa tôùi nay, noäi löïc sö phuï ñaõ ñoäc ñaùo nhaát thieân h¹, kiÕm phaùp l¹i caøng thÕ gian voâ ñòch". Thöïc ra Chöôûng Moân khoâng caàn phaûi duøng kiÕm, chæ tay cuõng ñuû ñaû b¹i hÕt thieân h¹, khoâng ai ñòch noåi roài". Sö phuï thaáy boïn ñeä töû traû lôøi nhö vaäy thì chæ nhaên maët maø cöôøi chöù khoâng leân tiÕng. Hieån nhieân ngöôøi raát vöøa loøng. Khoâng ngôø hoâm aáy sö phuï ôû trong vieän gaëp Luïc sö ñeä lieàn hoûi: "Voõ coâng ta so vôùi chöôûng moân phaùi ThiÕu Laâm laø Phoå Phaùp ñ¹i sö thì ai cao hôn ?". Luïc sö ñeä traû lôøi thÕ naøo boïn ñeä töû ñeàu khoâng nghe roõ. Sau thaáy ñaàu oác gaõ bò sö phuï phoùng chöôûng ñaùnh tan naùt ch Õt ngay laäp töùc. --------------------o0o-------------------- 613 Typed by Quyønh Quyeân http://hello.to/kimdung
Đồng bộ tài khoản