Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Hiệp khách hành - tập 7

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

156
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hiệp khách hành - tập 7', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp khách hành - tập 7

  1. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung HOÀI THÖÙ BAÛY BAÛO KIEÁM VAØO TAY LIEÀN BÒ ÑOAÏT Caûnh Vaïn Chung voán bieát Hoa Vaïn Töû tuy coøn nhoû tuoåi nhöng thoâng minh hôn ngöôøi. Haén thaáy naøng khoâng lo veà kieám thaät hay kieám giaû thì chaéc laø coù ñieàu gì quan troïng laém. Haén lieàn söõng soát hoûi: -Vaäy sö muoäi lo ñieàu chi ? Hoa Vaïn Töû ñaùp: -Chuùng ta ñaõ khoâng giöõ ñöôïc ngöôøi thì tieåu muoäi e raèng khoù loøng giöõ vöõng ñöôïc hai thanh baûo kieám cuûa hoï. Chuùng ta chaúng laï gì hoï quyù hai thanh kieám naøy chaúng keùm gì tính maïng. Caûnh Vaïn Chung giaät mình hoûi laïi: -Theo yù Hoa sö muoäi thì coù theå xaûy ra chuyeän gì ? Hoa Vaïn Töû ñaùp: -Tieåu muoäi nhôù naêm ngoaùi coù moät hoâm tieåu muoäi ngoài roãi noùi chuyeän vôùi Baïch sö taåu coù ñeà caäp ñeán baûo ñao cuøng baûo kieám trong thieân haï. Luùc aáy thaèng giaëc non Thaïch Trung Ngoïc cuõng ñöùng beân hôùt leûo. Gaõ khoe song thaân gaõ laø Haéc baïch song kieám coù moät moùn lôïi khí vaøo baäc nhaát thieân haï. Gaõ coøn noùi, song thaân gaõ cho gaõ leân hoïc ngheà ôû nuùi Ñaïi Tuyeát Sôn naøy ba naêm khoâng nhìn thaáy thì coøn ñöôïc. Chöù ñoái vôùi caëp kieám ñoù thì song thaân gaõ khoâng bao giôø chòu rôøi moät ngaøy. Caûnh huynh! Con ngöôøi ta ôû ñôøi coøn gì yeâu quyù cho baèng con ruoät ? Theá maø vôï choàng Thaïch trang chuùa coi baûo kieám hôn caû con mình. Baây giôø hoï chòu giao baûo kieám vaøo tay chuùng ta thì bieát ñaâu chæ trong voøng maáy böõa baèng caùch naøy hay caùch khaùc hoï phaûi laáy caép cho baèng ñöôïc. Hoï laáy caëp kieám roài môùi ñeán thaønh Laêng Tieâu ñoøi chuùng ta thì thieät khoù maø traû lôøi ñöôïc. Kha Vaïn Quaân noùng naûy ñaùp: -Boïn anh em mình baûy ngöôøi luùc naøo cuõng giöông maét ra maø nhìn thì hai thanh baûo kieám kia coù moïc caùnh cuõng khoâng bay ñi noåi. Caûnh Vaïn Chung traàm ngaâm moät luùc roài noùi: -Lôøi Hoa sö muoäi khoâng phaûi laø quaù ñaùng. Thaïch Thanh laø nhaân vaät phi thöôøng. Chuùng ta phaûi gia taâm ñeà phoøng môùi ñöôïc, khoâng thì coù luùc bò ngaõ boå chöûng vôùi hoï ñoù. Vöông Vaïn Nhaân cuõng noùi: 56 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung
  2. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung -Ñeà phoøng caån thaän laø chuyeän raát ñuùng. Baét ñaàu töø hoâm nay, boïn trai chuùng mình saùu ngöôøi phaûi luaân löu maø troâng nom gìn giöõ baûo kieám, chôù ñeå xaûy chuyeän baát traéc. Vöông Vaïn Nhaân ngöøng moät chuùt roài hoûi: -Caûnh sö ca ! Vôï choàng thaèng cha hoï Thaïch ñoù baây giôø xuoáng thaønh Bieän Löông. Chuùng mình coù neân ñi khoâng ? Caûnh Vaïn Chung laáy laøm khoù nghó. Neáu mình noùi raèng khoâng ñi thì toû ra khieáp nhöôïc. Ña xuoáng Trung Nguyeân maø khoâng vaøo thaønh Bieän Löông thì thaät voâ lyù, chaúng khaùc chi qua cöûa maø khoâng vaøo nhaø. Sau naøy anh em nhaéc tôùi chuyeän naøy thì thaät laø maát maët. Nhöng gaõ bieát roõ vôï choàng Thaïch Thanh hieän ôû thaønh Bieän Löông maø mình cöù ñem baûo kieám vaøo thaønh thì thaät nguy hieåm voâ cuøng. Caûnh Vaïn Chung coøn ñang traàm ngaâm chöa quyeát, boãng nghe coù tieáng quaùt thaùo om soøm. Treân ñöôøng lôùn, moät ñoäi quan binh ñi tôùi. Trong ñaùm naøy coù boán teân kieäu phu khieâng moät coå kieäu lôùn reøm xanh. Ñuùng laø kieäu quan sôû taïi roài. Caûnh Vaïn Chung ngoù thaáy moät xaùc cheát coøn naèm laên ra ñoù lieàn nghó ngay: -Ñaây laø moät chöùng côù raát coù theå phieàn phöùc cho boïn mình ñoái vôùi quan nha. Haén lieàn ñöa maét nhìn moïi ngöôøi roài noùi: -Chuùng ta ñi thoâi ! Baûy ngöôøi toan laùnh ñi cho mau thì moät teân sai nha ñaõ lôùn tieáng la: -Quaân cöôøng ñaïo gieát ngöôøi kia ñöøng chaïy nöõa ! Caùc baïn haõy baét laáy boïn cöôøng ñaïo naøy. Caûnh Vaïn Chung khoâng theøm noùi gì vôùi boïn sai nha, vaåy tay cho ñoàng boïn ñi mau. Boãng laïi nghe tieáng sai nha la leân: -Hung thuû gieát ngöôøi laø Baïch Töï Taïi, chính laø thaèng cha chöôûng moân baát töû cuûa phaùi Tuyeát Sôn. Haén laø moät ñöùa voâ oai voâ ñöùc chæ chuyeân cöôùp cuûa gieát ngöôøi. Theá maø mang teân Baïch Töï Taïi, sao khoâng bieát theïn ? Boïn ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn nghe vaäy thì vöøa kinh haõi vöøa töùc giaän. Ta neân bieát raèng Uy Ñöùc tieân sinh Baïch Töï Taïi chính laø sö phuï boïn naøy. Baây giôø bò moät teân sai nha ñòa vò nhoû beù daùm môû mieäng noùi nhöõng gì voâ uy voâ ñöùc cuøng laø chuyeân cöôùp cuûa gieát ngöôøi thì hoï coøn nín nhòn laøm sao ñöôïc. Vöông Vaïn Nhaân ruùt thanh tröôøng kieám ra khoûi voû ñaùnh soaït moät caùi, theùt lôùn: -Gaõ caåu quan voâ leã kia ! Sao mi daùm khinh ngöôøi ? Ta phaûi xeûo löôõi mi ñi roài seõ tính. Caûnh Vaïn Chung voäi caûn ngaên: 57 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung
  3. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung -Vöông sö ñeä haõy khoan ! Boïn quan nha laøm gì bieát ñöôïc ngoaïi hieäu cuøng danh huùy sö phuï ? ta chaéc sau löng chuùng coøn coù ngöôøi sai khieán. Haén noùi vaäy roài baêng mình tieán ra chaép ty hoûi: -Khoâng hieåu ñaïi giaù vò quan tröôûng naøo tôùi ñaây ? Ñoät nhieân veùo moät tieáng ! Töø trong kieäu bay ra moät traùi aùm khí baén truùng vaøo huyeät Phuïc chaán beân ñuøi Caûnh Vaïn Chung. Aùm khí naøy raát nhoû beù maø luoàng löïc ñaïo cöïc kyø maõnh lieät. Caûnh Vaïn Chung vöøa bò aùm khí baén truùng chaân ñaõ meàm nhuûn, ngaõ laên ra. Nhöng haén laø moät tay cao ñoà döôùi tröôùng phaùi Tuyeát Sôn thì khoâng theå môùi bò chieâu ñaõ maát heát söù choáng choïi. Tuy haén ngaõ roài, nhöng tay vaãn ruùt tröôøng kieám ra lieäng vaøo trong kieäu ñaùnh vuø moät tieáng. Chieâu naøy keâu baèng “Haïc phi cöûu thieân” vöøa ñoäc ñòa laïi vöøa truùng ñích. Thanh tröôøng kieám xuyeân qua reøm kieäu ñaâm vaøo, hieån nhieân ñaõ truùng ngöôøi vöøa phoùng aùm khí. Caûnh Vaïn Chung möøng thaàm trong buïng. Haén thaáy boán teân kieäu phu vaãn khieâng kieäu nhö bay. Boãng thaáy moät chieác roi ngöïa töø trong kieäu tung ra queùt vaøo chaân Vöông Vaïn Nhaân giöït maïnh moät caùi. Ngöôøi Vöông Vaïn Nhaân bò haát tung ñi. Thanh Haéc kieám ôû trong tay gaõ bò roi ngöïa cuoán maát. Hoa Vaïn Töû la leân hoûi: -Coù phaûi Trang chuùa ñoù khoâng ? Naøng ruùt thanh Baïch kieám ra khoûi voû ñeå kheàu laáy roi ngöïa. Boãng veùo moät tieáng vang leân ! Töø trong kieäu laïi bay ra moät haït aùm khí ñaùnh vaøo coå tay naøng. Hoa Vaïn Töû coå tay teâ nhöùc, ñaùnh rôùt thanh Baïch kieám xuoáng ñaát. Moät gaõ sö huynh ñoàng moân lieàn ñöa chaân ra ñaïp leân thanh kieám. Ñoät nhieân trong kieäu laïi bay ra moät vaät chuïp laáy ñaàu gaõ naøy. Gaõ giaät mình kinh haõi, maét toái saàm laïi. Gaõ voäi co chaân nhaûy luøi laïi phía sau. Ñoàng thôøi thoø tay leân ñaàu loät vaät ñoù ra lieäng xuoáng ñaát. Gaû ngoù laïi thì ñoù laø moät caùi choùp muõ cuûa quan binh. Chieác roi ngöïa laïi töø trong kieäu vung ra cuoán laáy thanh Baïch kieám vaøo trong kieäu. Boïn Kha Vaïn Quaân hoâ nhau röôït theo. Trong kieäu laïi lieäng ra voâ soá aùm khí. Boïn ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn keû bò aùm khí lieäng truùng maët, ngöôøi bò truùng löng, khoâng ai traùnh thoaùt. Nhöõng thöù aùm khí naøy tuy khoâng truùng vaøo huyeät maïch troïng yeáu ñeán cheát ngöôøi, nhöng hoï cuõng bò ñau ñôùn voâ cuøng. Moïi ngöôøi ngoù laïi moùn aùm khí ñoù thì 58 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung
  4. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung khoâng khoûi thoän maët ra vì toaønn laø khuy aùo baèng ñoàng maø hieån nhieân vöøa môùi thaùo ôû aùo ra. Caùc ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn bieát roõ voõ coâng ngöôøi ngoài trong kieäu coøn cao thaâm hôn boïn mình nhieàu laém. Duø coù ñuoåi theo ñoäng thuû thì ñeán vôõ maët söùt maøy, chöa chaéc ñaõ aên thua gì. Hoï ñeàu nghi cho Thaïch Thanh ñaõ dôû troø naøy. Kha Vaïn Quaân tính noùn nhö löûa. Gaõ töùc quaù theùt leân: -Thaèng cha hoï Thaïch thieät laø moät ñöùa tieåu nhaân voâ lieâm só ! Haén vöøa giao binh khí ñeå laøm tin maø môùi chôùp maét ñaõ cöôùp laïi roài. Vöông Vaïn Nhaân cuõng troû tay veà phía sau löng boïn quan nha thoùa maï: -Quaân choù ñeû ! Phöông ñeâ tieän ! … Caûnh Vaïn Chung lieàn leân tieáng: -Vuï naøy maø ñoàn ñaïi ra ngoaøi thì anh em mình chaúng ñeïp maët gì ñaâu. Chuùng ta im ñi laø hôn. Baây giôø haõy quay veà baåm roõ vôùi sö phuï roài seõ tính. Coå kieäu kia ñi ñöôïc maáy daëm roài lieàn reõ vaøo con ñöôøng nhoû. Boïn phu khuaân kieäu chaïy troái cheát. Chuùng meät nhoaøi nhöng heå hôi ñi thong thaû laïi moät chuùt laø lieán bò roi ngöïa töø trong kieäu vung ra veo veùo ñaäp vaøo löng. Teân naøo sau löng cuõng röôùm maùu chaûy ñaàmñìa, chaèng chòt veát roi. Hai teân phu kieäu ñaøng tröôùc caøng sôï hôn phaûi thuïc thaân maø chaïy, khoâng daùm truøng trình chuùt naøo. Hai teân khieâng ñaèng sau cuõng phaûi lieàu maïng chaïy theo. Töø luùc reõ vaøo ñöôøng nhoû roài, boïn phu kieäu laïi chaïy theâm boán naêm daëm nöõa, thì ngöôøi trong kieäu leân tieáng baûo chuùng: -Hay laém ! Caùc ngöôi döøng laïi ñaõ ! Boán teân phu kieäu nghe leänh naøy ban ra thì chaúng khaùc gì ñöôïc nhaø vua ban leänh ñaïi xaù. Chuùng thôû hoàng hoäc haï kieäu xuoáng. Reøm kieäu vöøa veùn leân moät laõo giaø tay daét gaõ aên xin böôùc ra. Laõo chính laø Taï Yeân Khaùch, chuû nhaân Huyeàn thieát leänh. Taï Yeân Khaùch nhìn maáy teân sai quan lôùn tieáng quaùt: -Caùc ngöôi quay veà baûo cho laõo caåu quan laø vuï hoâm nay khoâng ñöôïc phao ñoàn ra ngoaøi. Neáu laõo gia maø thaáy caùc ngöôi ñoàn ñaïi veà vuï naøy thì caùi ñaàu cuûa boïn ngöôi seõ khoâng coøn ôû treân coå nöõa. Laõo gia coøn laáy caû aán tín cuûa laõo caåu quan ñoù lieäng xuoáng soâng Hoaøng haø. Maáy teân sai nha laïy nhö teá sao luoân mieäng keâu van: -Daï ! Daï ! boïn tieåu nhaân khoâng daùm ræ raêng. Duø coù bò quan oân Haø baù tra khaûo cuõng ñaønh chòu cheát chöù chaúng daùm cung khai, xin laõo gia cöù yeân loøng thuûng thaúng maø ñi, ñöøng e ngaïi chi heát. Taï Yeân Khaùch cöôøi khaø khaø noùi: 59 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung
  5. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung -Nhöõng teân choù maù naøy gôùm thaät ! Boïn ngöôi xui ta ñi thong thaû ñeå roài keâu quan binh ñeán troùc naõ ta phaûi khoâng ? Boïn sai nha voäi ñaùp: -Khoâng daùm ! Khoâng daùm ! Duø oâng cha boïn tieåu nhaân coù soáng laïi xui giuïc, boïn tieåu nhaân cuõng khoâng daùm … Taï Yeân Khaùch quaéc maét leân hoûi chuùng: -Ta daën boïn mi veà noùi gì vôùi laõo caåu quan boïn mi ñaõ nhôù chöa ? Boïn sai nha ñaùp ngay: -Boïn tieåu nhaân ñaõ thuoäc loøng roài. Baây giôø boïn tieåu nhaân veà trình quan laø ñaõ chínhmaét mình troâng thaáy laõo löng guø baùn baùnh nöôùng taïi Haàu giaùm taäp bò moät laõo giaø teân goïi Baïch Töï Taïi gieát cheát. Hung khí laø thanh ñôn ñao haõy coøn veát maùu. Nhaân chöùng vaø tang vaät haõy coøn ñuû caû. Chaéc quan huyeän khoâng coøn hoûi vaøo ñaâu ñöôïc nöõa. Boïn sai nha keå ra nhöõng hung khí cuøng nhaân chöùng laø coát yù ñeå laáy loøng Taï Yeân Khaùch. Boïn sai nha naøy ñaõ bò laõo Taï Yeân Khaùch ñaùnh ñau tröôùc luùc haønh söï neân chuùng sôï vôõ maät, khoâng daùm hoån haøo vôùi laõo. Caû ñeán thanh ñao maø boïn chuùng ñònh duøng laøm hung khí cuõng do boïn sai nha laïi trong huyeän ñöa ra heát. Taï Yeân Khaùch cöôøi hoûi: -Nhöng laõo hoï Baïch kia laïi söû kieám chöù khoâng duøng ñao ? Sai nha ñaùp ngay: -Daï ! Daï ! hung phaïm tay caàm moät caây kieám thanh cöông. Boïn tieåu nhaân seõ laáy moät thanh kieám ñaâm vaøo löng laõo guø ôû Haàu Gíam Taäp vaø noùi laø moïi ngöôøi troâng thaáy roõ raøng. Taï Yeân Khaùch thaáy boä ñieäu cuûa boïn sai nha thì khoâng khoûi cöôøi thaàm trong buïng. Laõo laåm baåm: -Uy Ñöùc tieân sinh Baïch Töï Taïi muoán gieát Ngoâ Ñaïo Nhaát baèng thöù binh khí gì ta cuõng coùc caàn. Laõo khoâng lyù gì ñeán boïn sai nha nöõa. Moät tay laõo daét gaõ aên xin, moät tay caàm ñoâi Haéc Baïch song kieám cuûa vôï choàng Thaïch Thanh baêng mình ñi luoân, veû maët ra chieàu ñaéc yù. Nguyeân Taï Yeân Khaùch töø luùc ñem gaõ aên xin ñi roài, trong loøng laõo vaãn aùy naùy vaø ñem loøng ngôø vöïc vôï choàng Thaïch Thanh cuøng boïn ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn seõ ngaám ngaàm baøy möu thieát keá ñeå laøm ñieàu baát lôïi cho mình. Laõo ñi ñöôïc maáy daëm thì ñieåm huyeät gaõ aên xin roài giaáu vaøo trong buïi coû raäm. Ñoaïn laõo theo doõi boïn kia ñeå leùn nghe xem hoï baøn ñònh nhöõng gì. 60 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung
  6. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Voõ coâng Taï Yeân Khaùch so vôùi vôï choàng Thaïch Thanh cuõng cao thaâm hôn nhieàu, chöù khoâng caàn noùi ñeán boïn ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn. Laõo ñöùng naáp sau moät goác caây maø Thaïch Thanh vaø Maãn Nhu ñeàu laø nhöõng tay khinh coâng hôn ñôøi cuõng khoâng phaùt giaùc ra, thì boïn Caûnh Vaïn Chung bieát theá naøo ñöôïc. Taï Yeân Khaùch thaáy Thaïch Thanh giao song kieám cho Caûnh Vaïn Chung lieàn naûy ra quyeát taâm ñoaït hai thanh kieám naøy, moät laø ñeå vôï choàng Thaïch Thanh maát baûo kieám thì cuõng chaúng khaùc gì ngöôøi bò chaët tay, hai laø ñeå gieo moái nghi ngôø giöõa vôï choàng hoï vôùi boïn ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn. Taï Yeân Khaùch vöøa quyeát ñònh chuû yù xong quay laïi buïi raäm giaûi khai huyeät ñaïo cho gaõ aên xin, roài daét gaõ ra ñi, thì may gaëp ñuùng luùc vieân tri huyeän daãn sai nha ñeán môû cuoäc ñieàu tra veà vuï aùn maïng xaûy ra taïi Haàu Giaùm Taäp. Laõo lieàn haát quan huyeän ra, uy hieáp boïn sai nha vaø baét buoäc nhöõng teân kieäu phu khieâng laõo cuøng gaõ aên xin ñi ñoaït song kieám. Boïn Caûnh Vaïn Chung khoâng nhìn thaáy maët Taï Yeân Khaùch thì cho ngay ñaây laø thuû ñoaïn cuûa vôï choàng Thaïch Thanh. Taï Yeân Khaùch daét gaõ aên xin tìm moät nôi vaéng veû. Laõo ra ñeán bôø moät con soâng nhoû thaáy boán beà vaéng veû chaúng coù moät ai, lieàn ñaët gaõ aên xin xuoáng. Laõo caàm thanh Baïch kieám cuûa Maãn Nhu keà vaøo coå gaõ, lôùn tieáng quaùt hoûi: -Mi ñaõ chòu sai khieán cuûa ai ? Phaûi noùi thaät, neáu sai ngoa nöûa lôøi laø laõo seõ gieát mi ngay töùc khaéc. Laõo noùi xong vung thanh Baïch kieám leân ñaùnh vuø moät tieáng chaët vaøo moät goác caây nhoû. Moät tieáng chaùt chuùa vang leân ! Caùi caây laäp töùc ñöùt thaønh hai khuùc. Nöûa ngoïn coù caû caønh laù rôùt xuoáng soâng ñaùnh raàm moät caùi roài theo doøng nöôùc troâi ñi. Gaõ aên xin sôï cuoáng quyùt, mieäng noùi laép baép: -Chaùu … chaùu … caùi gì … sai khieán … Taï Yeân Khaùch laáy taám Huyeàn thieát leänh ra hoûi: -Ai giao cho mi caùi naøy ? Gaõ aên xin sôï líu löôõi laïi ñaùp: -Chaùu … chaùu … aên baùnh … loøi ra … Taï Yeân Khaùch töùc quaù xoay tay traùi laïi nhaém ñaùnh xuoáng maët gaõ. Nhöng cöôøm tay chöa chaïm tôùi thì ñoät nhieân laõo nhôù tôùi lôøi theà ñoäc ngaøy tröôùc laø quyeát khoâng bao giôø duøng chöôûng, chæ ñaùnh cheát ngöôøi naøo ñaõ giao taám Huyeàn thieát leänh vaøo tay mình. Laõo voäi ngöøng tay laïi quaùt hoûi: -Mi noùi höôu noùi vöôïn gì theá ? laøm sao maø aên baùn h laïi loøi mieáng saét naøy ra ? laõo daèn töøng tieáng hoûi tieáp: 61 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung
  7. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung -Ta hoûi mi caùi naøy ai ñaõ giao cho mi ? Gaõ aên xin ñaùp: -Chaùu löôïm taám baùnh ôû döôùi ñaát leân caén aên. Suyùt nöõa … chaùu caén phaûi noù … cô hoà gaõy caû haøm raêng. Taï Yeân Khaùch taâm cô cöïc kyø linh maãn lieàn nghó thaàm: -Chaúng leõ Ngoâ Ñaïo Nhaát laïi ñem leänh baøi naøy nheùt vaøo trong taám baùnh nöôùng ? Roài laõo töï hoûi: -Sao thieân haï laïi coù chuyeän quaùi dò ñeán theá ? Thaèng cha Ngoâ Ñaïo Nhaát naém ñöôïc taám leänh baøi naøy thì haén phaûi quyù hôn caû tính maïng môùi ñuùng. Coù lyù ñaâu laïi nheùt vaøo trong taám baùnh nöôùng ? Laõo coù hieåu ñaâu gaëp tình traïng khaån caáp, Ngoâ Ñaïo Nhaát thaáy boïn ngöôøi ngöïa traïi Kim Ñao keùo ñeán moät caùch ñoät ngoät vaây kín caû boán maët taùm phöông haàu Giaùm Taäp, haén cuoáng quyùt khoâng coøn ñuû thì giôø ñeå giaáu dieám cho caån thaän, neân môùi nheùt voäi vaøo trong taám baùnh nöôùng nhö ñaõ noùi ôû treân. Taï Yeân Khaùch laïi nghó raèng: -Duø gaëp luùc caáp baùch khoâng kòp trôû tay, Ngoâ Ñaïo Nhaát voäi vaøng quaù nheùt böøa vaøo taám baùnh nöôùng roài lieäng vaøo buïi coû, goùc töôøng hay baát luaän moät choå naøo cuõng khoâng coøn ñöôïc, vì boïn traïi chuùng traïi Kim Ñao ñaõ böûa ra töøng taám moät ñeå khaùm xeùt. Taï Yeân Khaùch nghó vaäy lieàn tìm caùch doø hoûi caån thaän laïi gaõ aên xin. Laõo quaéc maét leân nhìn gaõ lôùn tieáng quaùt: -Teân tuoåi mi laø chi ? Gaõ aên xin ñaùp: -Chaùu … chaùu teân laø Caåu Taïp Chuûng. Taï Yeân Khaùch raát laáy laøm kyø hoûi: -Sao teân mi laø Caåu Taïp Chuûng ö ? Roài laõo baät leân traøng cöôøi ha haû noùi luoân: -trong thieân haï sao laïi coù thöù teân tuoåi gì maø kyø vaäy ? Gaõ aên xin ñaùp : -Ñuùng ñaáy ! maù chaùu vaãn keâu chaùu laø Caåu Taïp Chuûng. Taï Yeân Khaùch voán laø con ngöôøi thaâm hieåm ñoäc ñòa. Quanh naêm laõo baän taâm lo möu naøy baøy keá khaùc, neùt maët luùc naøo cuõng laàm lyø ñaêm chieâu, hay caùu kænh, chaû maáy khi laõo baät leân tieáng cöôøi. Böûa nay moät laø laõo ñaõ thu veà ñöôïc taám Huyeàn thieát leänh cuoái cuøng, hai laø laõo nghe gaõ aên xin noùi vaäy thì khoâng nhòn ñöôïc phaûi oâm buïng maø cöôøi. Laõo nghó buïng: 62 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung
  8. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung -ÔÛ ñôøi laém ngöôøi tin nhaûm thöôøng ñaët con nít luùc môùi sinh nhöõng caùi teân xaáu xa baàn tieän. Hoï cho raèng coù nhö theá thì ñöùa nhoû môùi khoâng bò ma quyû aùm aûnh quaáy nhieãu vaø maïnh khoeû hay aên choùng lôùn. Ñoù cuõng chaúng coù chi laø laï. Nhöõng caùi teán nhö A Caåu, A Ngöu, Trö Xæ, Xö Mieâu … mình thöôøng nghe thaáy luoân. Nhöng thaèng nhoû naøy teân laø Caåu Taïp Chuûng môùi thaät laø kyø laï hôn nöõa laïi laø chính maù maù gaõ ñaõ ñaët teân cho. Taï Yeân Khaùch cöôøi ngaët ngheïo. Gaõ aên xin chaúng hieåu gì, thaáy laõo cöôøi roä cuõng boä maët ngôù ngaån ra maø cöôøi hì hì. Taï Yeân Khaùch heát côn cöôøi roài laïi, hoûi: -Vaây gia gia mi teân hoï laø gì ? Gaõ aên xin laéc ñaàu ñaùp: -Gia gia chaùu ö ? Chaùu … laøm gì coù gia gia ? … Taï Yeân Khaùch laïi hoi: -Trong nhaø mi coù nhöõng ai ? Gaõ aên xin ñaùp: -Nhaø chaùu coù chaùu laø moät, maù chaùu laø hai vaø A Hoaøng nöõa laø ba. Taï Yeân Khaùch hoûi : -A Hoaøng laø ngöôøi theá naøo ? Gaõ aên xin ñaùp : -A Hoaøng coù phaûi laø ngöôøi ñaâu. Noù laø con choù vaøng. Maù chaùu ñi roài khoâng thaáy veà. Chaùu phaûi ñi tìm maù, thì A Hoaøng cuõng ñi theo. Sau chaéc noù ñoùi quaù ñi ñaâu kieám caùi gì aên roài maát huùt. Chaùu tìm quanh tìm quaån maûi maø khoâng thaáy noù ñaâu nöõa. Taï Yeân Khaùch hoûi : -Mi muoán yeâu caàu ta … Laõo toan hoûi: Mi muoán caàu ta ñieàu gì nhöng môùi noùi nöûa caâu thì ñoät nhieân döøng laïi vì laõo nghó thaàm: -Neáu mình hoûi gaõ yeâu caàu caàn ñieàu gì, bieát ñaâu thaèng loûi ngôù ngaån naøy laïi chaúng baét mình tìm maù noù hay tìm A Hoaøng cho noù thì bieát ñaàu maø tìm kieám. Maù maù noù chaéc laø ñaõ ñi theo ai roài. Coøn con A Hoaøng coù khi bò ngöôøi ta gieát aên thòt roài cuõng chöa bieát chöøng. Mình toäi gì maø röôùc laáy caùi khoù nhoïc vaøo thaân. Chaúng thaø gaõ baûo mình ñi haï saùt möôi tay cao thuû voõ laâm coøn deå hôn laø ñi kieám maù maù noù hay con A Hoaøn g. Taï Yeân Khaùch traàm ngaâm moät luùc söïc nghó ra moät keá lieàn noùi: -Hay laém ! Ta noùi roõ cho mi bieát baát luaän laø ai coù tra hoûi giöõa mi vôùi ta ñaõ noùi chuyeän gì vôùi nhau thì mi cuõng khoâng ñöôïc keå laïi. Neáu mi tieát loä moät caâu gì giöõa chuùng ta ñaây thì ta seõ chaët ñaàu mi ñoù. Mi coù bieát khoâng ? 63 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung
  9. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Ta neân nhôù laïi raèng vuï gaõ aên xin giao taám Huyeàn thieát leänh laïi cho Taï Yeân Khaùch chaúng bao laâu ñaõ ñoàn ñaïi khaép voõ laâm, khaùch giang hoà ñeàu bieát tieáng. Laõo sôï coù ngöôøi baøy möu cho gaõ aên xin caàu khaån laõo moät vieäc nan giaûi maø laõo khoâng theå khöôùc töø ñöôïc, vì ñaõ coù lôøi theà ngaøy tröôùc. Gaõ aên xin thaáy Taï Yeân Khaùch haêm doïa mình lieàn gaät ñaàu ñaùp: -Xin vaâng ! Taï Yeân Khaùch vaãn chöa yeân loøng, laïi hoûi: -Mi ñaõ nhôù chöa ? Ta daën mi theá naøo thöû nhaéc laïi cho ta nghe ! Gaõ aên xin ñaùp ngay: -OÂng baûo heå coù ai hoûi chaùu ñaõ noùi chuyeän vôùi oâng nhöõng gì thì chaùu khoâng ñöôïc môû mieäng. Chaùu chæ noùi moät caâu laø oâng gieát ngay laäp töùc. Taï Yeân Khaùch noùi: -Phaûi roài ! Thaèng loûi naøy tuy ngaây ngoâ nhöng khoâng ñeán noåi ngu ngoác. Neáu ngöôi quaû laø ñöùa si ngoác thì khoù maø nhôù ñöôïc. Baây giôø mi haõy theo ta ! Döùt lôøi, laõo dôøi khoûi nôi heûo laùn h trôû laïi ñöôøng quan loä. Hai ngöôøi ñi chaúng maáy choác thì ñeán moät quaùn baùn baùnh beân ñöôøng. Taï Yeân Khaùch mua hai taám baùnh boø roài haù mieäng ra caén aên, toû veû ngon laønh. Ñoàng thôøi laõo lieác maét nhìn gaõ aên xin thöû xem gaõ coù môû mieäng xin mình cho aên khoâng ? Taï Yeân Khaùch vöøa aên vöøa khen ngon luoân mieäng. Moät tay laõo caàm baùnh aên, coøn tay nöõa laõo vôùi laáy theâm moät taám baùnh boø thöù hai ñöa qua ñöa laïi tröôùc maët gaõ aên xin, nghó thaàm trong buïng: -Thaèn g loûi naøy ñi aên xin ñaõ quen roài. Gaõ thaáy mình aên baùnh boø, coù lyù ñaâu gaõ khoâng theøm ñeán chaûy nöôùc mieáng ? Gaõ maø môû mieäng xin mình taám baùnh naøy laø mình ñaõ giöõ troïn lôøi theà ñoái vôùi taám Huyeàn thieát leänh vaø töø ñaây mình seõ ñöôïc tieâu dao töï taïi, khoâng coøn phaûi baên khoaên veà vuï naøy nöõa. Laõo nghó ñeán chuyeän thu taám Huyeàn thieát leänh veà laø moät vieäc voâ cuøng troïng ñaïi maø chæ maát taám baùnh boø ñeå giaûi quyeát thì thaät deå nhö troø ñuøa. Laõo chaéc maåm ñoái vôùi moät gaõ aên xin thì chæ moät taám baùnh nöôùng hay thoûi baùnh boø laø xong vieäc. oOo 64 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2