Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Hiệp khách hành - tập 70

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

64
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hiệp khách hành - tập 70', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp khách hành - tập 70

  1. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn HOÀI THÖÙ BAÛY MÖÔI BOÁI HAÛI THAÏCH TIEÁT LOÄ AÂM MÖU Baïch Töï Taïi ñaùnh xuoáng ngöôøi Thaïch Phaù Thieân ñeán hôn hai chuïc ñoøn vöøa quyeàn vöøa chöôûng. Luùc ñaàu laõo coøn nhôù tôùi lôøi baø vôï haêm doïa boû leân nuùi Bích Loa, chæ vaän duïng coù ba, boán thaønh coâng löïc, vì sôï ñaû thöông chaøng. Nhöng baát luaän laø quyeàn hay chöôûng ñaùnh truùng ngöôøi, Thaïch Phaù Thieân chæ ruøng mình moät caùi chöù chaúng heà chi. Baïch Töï Taïi vöøa kinh ngaïc vöøa töùc giaän, laõo ra ñoøn moãi luùc moät naëng hôn. Nhöng laï thay, duø laõo taêng gia coâng löïc ñeán ñaâu, thuûy chung vaãn khoâng sao ñaùnh ngaõ ñöôïc Thaïch Phaù Thieân. Baïch Töï Taïi gaàm theùt om soøm, laõo vaän heát söùc bình sanh ñeå ra chieâu. Chæ trong khoaûng khaéc, trong thaïch lao chöôûng phong, quyeàn phong xoâ ñaåy aàm aàm. Nhöõng xieàng xích treân coät ñaù rung leân loang loaûng khoâng ngôùt. A Tuù caûm thaáy hoâ haáp khoù khaên, cô hoà ngheït thôû. Tuy naøng ñaõ töïa löng vaøo caùnh cöûa maø vaãn khoù chòu voâ cuøng. naøng ñaønh môû cöûa nhaø lao, chaïy ra ngoaøi. Naøng ñöùng ngoaøi doøm vaøo thaáy gia gia lieân tieáp giaùng quyeàn heát thoi naøy ñeán thoi khaùc truùng vaøo mình Thaïch Phaù Thieân. Naøng toái taêm maët muõi, khoâng nôõ nhìn caûnh ñau loøng naøy nöõa, lieàn xoay tay ñoùng cöûa laïi. A Tuù trong loøng xao xuyeán, chaép hai tay tröôùc ngöïc, khaán thaàm: -Xin ñöùc thöôïng ñeá phuø hoä cho hai ngöôøi tyû ñaáu ñöøng ai bò thöông ñeå xaûy chuyeän loâi thoâi. Hay hôn heát laø hai beân baát phaân thaéng baïi roài ngöøng tay. Naøng töïa löng vaøo cöûa ñaù maø vaãn rung chuyeån khoâng ngôùt. Nhöõng xieàng xích saét va chaïm vaøo nhau baät leân thaønh tieáng moãi luùc moät vang doäi. Naøng sôï quaù cô hoà ngaát ñi. Naøng töôûng chöøng döôùi chaän maët ñaát cuõng bò lung lay. Khoâng bieát thôøi gian ñaõ bao laâu. Ñoät nhieân cöûa ñaù khoâng rung chuyeån nöõa. Xieàng xích saét cuõng heát baät tieáng loaûng xoaûng. A Tuù ñöùng ngoaøi daùn tai vaøo cöûa laéng nghe ñoäng tænh thì trong nhaø thaïch lao yeân laëng nhö tôø, khoâng coøn moät chuùt tieáng ñoäng naøo caû. Giaû söû naøng nghe tieáng ñaùnh nhau döõ doäi tôùi trôøi long ñaát lôû cuõng khoâng khuûng khieáp baèng söï yeân laëng naøy. Naøng töï hoûi: -Gia gia thaéng hay Thaïch lang thaéng ? Neáu gia gia thaéng thì nhaát ñònh ngöôøi ñaõ ñaéc yù luoân mieäng cöôøi ha haû. Tröôøng hôïp maø Thaïch lang thaéng thì taát chaøng ñaõ ñaåy cöûa ra 613 Typed by Quyønh Quyeân http://hello.to/kimdung
  2. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn keâu mình roài. Laøm sao khoâng thaáy moät thanh aâm naøo caû ? Chaúng leõ coù ngöôøi bò thöông roài chaêng ? Hay laø caû hai ngöôøi cuøng kieät löïc maø cheát heát ? A Tuù nghó tôùi ñaây sôï quaù, ngöôøi naøng run leân baàn baät. Naøng ñöa tay töø töø ñaåy cöûa ñaù ra, song hai maét vaãn nhaém chaët khoâng daùm nhìn tình hình trong nhaø thaïch lao. Naøng chæ sôï môû maét ra ngoù thaáy thaáy cheát naèm laên döôùi ñaát. Sau moät luùc khaùc laâu naøng kheõ heù maét ngoù vaøo thì thaáy Baïch Töï Taïi vaø Thaïch Phaù Thieân, caû hai ngöôøi ñeàu ngoái beät döôùi ñaát. Baïch Töï Taïi hai maét nhaém nghieàn, coøn Thaïch Phaù Thieân thì treân moâi thoaùng loä nuï cöôøi nhìn naøng. A Tuù thôû phaøo moät caùi nheï nhoõm. Naøng giöông maét leân nhìn thaáy roõ Thaïch Phaù Thieân ñöa baøn tay phaûi ra ñaët leân löng Baïch Töï Taïi. Nguyeân chaøng ñang vaän khí ñeå trò thöông cho laõo. A Tuù kinh haõi caát tieáng goïi: -Gia gia ! Gia gia bò thöông roài ö ? Thaïch Phaù Thieân ñaùp: -Laõo gia bò ngheït thôû moät chuùt, chæ moät luùc laø khoûi ngay. Ñoät nhieân Baïch Töï Taïi ñöùng phaét daäy lôùn tieáng quaùt: -Caùi gì maø ngheït thôû ? Ta … chaúng thôû ñöôïc laø gì ñaây ? Laõo vung chöôûng leân toan ñaùnh xuoáng ñænh ñaàu Thaïch Phaù Thieân. Song laõo chôït nhôù tôùi hai baøn tay ñaõ bò söng leân ñau ñôùn voâ cuøng. Laõo lieàn giô leân coi thì thaáy hai baøn tay ñaõ söng thaät to thaønh troøn öûng nhö quaû caàu, choã ñoû thaãm choã tím baàm, phaùt chöôûng naøy maø ñaùnh xuoáng ngöôøi Thaïch Phaù Thieân thì e raèng chính baøn tay laõo phaûi vôõ naùt tröôùc. Laõo ngaãn ngöôøi ra moät chuùt roài hieåu ngay. Nguyeân noäi löïc cuûa Thaïch Phaù Thieân cöôøng maïnh treân ñôøi hieám coù. Laõo ñaùnh maáy chuïc chieâu quyeàn, chöôûng ñeàu bò noäi löïc chaøng haát ngöôïc laïi. Quyeàn chöôûng ñaùnh vaøo chaøng maø chaúng khaùc chi ñaäp vaøo töôøng ñaù. Ñoái phöông chöa bò thöông thì baøn tay laõo ñaõ khoâng chòu noåi, roài caûm thaáy ngaám ngaàm ñau buoát töïa hoà muoân ngaøn muõi kim ñaâm vaøo. Sau laõo ñaù luoân maáy cöôùc thì chaân cuõng bò söùc maïnh haát ngöôïc laïi. Baïch Töï Taïi ñöùng thoän ngöôøi ra moät luùc roài noùi: -Hoûng roài ! Hoûng roài ! Laäp töùc bao nhieâu yù n m ñeàu nguoäi laïnh nhö tro taøn. Laõo nghó laïi nhöõng caâu mình ieä noùi voõ coâng ñeä nhaát töø coå chí kim gì toaøn laø lôøi khoaùc laùc bòp ñôøi. Laõo löôïm xieàng chaân leân maéc vaøo chaân tay mình. Laùch caùch maáy tieáng ! Laõo töï khoùa laïi roài. Ñoaïn laõo caàm chuøm chìa khoùa neùm maïnhvaøo töôøng ñaù. Tieáng chaùt chuùa 614 Typed by Quyønh Quyeân http://hello.to/kimdung
  3. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn vang leân, tia löûa baén ra tung toùe. Maáy chieác chìa khoùa cong veïo heát khoâng coøn môû khoùa ñöôïc nöõa. A Tuù hoát hoaûng la leân: -Gia gia ! Gia gia laøm sao vaäy ? Baïch Töï Taïi xoay mình laïi quay maët vaøo vaùch ñaù noùi: -Baïch Töï Taïi naøy toäi nghieät thaâm troïng. Baây giôø ta ôû laïi ñaây quay maët vaøo töôøng ñeå saùm hoái. Caùc ngöôi ra caû ñi ! Tuù nhi haõy leân nuùi Bích Loa maø ôû quaùch, vónh vieãn ñöùng trôû veà thaønh Laêng Tieâu nöõa. A Tuù cuøng Thaïch Phaù Thieân ngô ngaùc nhìn nhau, khoâng bieát laøm theá naøo. Hoài laâu A Tuù môùi traùch oaùn chaøng: -Vuï naøy chæ taïi Thaïch ca sính cöôøng hieáu thaéng maø ra. Thaïch Phaù Thieân kinh ngaïc ñaùp: -Ta … ta coù laøm gì ñaâu ? ta khoâng ñaùnh moät quyeàn naøo truùng gia gia Tuù muoäi caû. A Tuù nguyùt chaøng noùi: -Ngöôøi chæ laø gia gia tieåu muoäi thoâi ö ? Thieân ca keâu ngöôøi baèng gia gia laø nhuïc laém hay sao ? Thaïch Phaù Thieân ngaám ngaàm sung söôùng trong loøng, chaøng kheõ keâu: -Gia gia ! Baïch Töï Taïi xua tay noùi: -Ñi ñi ! Ñi mau ñi ! Ngöôi maïnh hôn ta. Ta laø con chaùu ngöôi, ngöôi môùi laø gia gia ta ! A Tuù leø löôõi ra noùi: -Gia gia laïi noåi noùng nöõa roài ! Toân nöõ phaûi ñi n oùi vôùi Söû baø baø môùi ñöôïc. Hai ngöôøi ra ngoaøi thaïch lao ñi veà phía nhaø ñaïi saûnh. Thaïch Phaù Thieân hoûi: -A Tuù ! Ngöôøi naøo thaáy ta cuõng baûo ta laø Thaïch Trung Ngoïc. Caû Thaïch trang chuùa laãn Thaïch phu nhaân cuõng khoâng phaân bieät ñöôïc, maø sao Tuù muoäi laïi khoâng nhaän laàm? A Tuù ñoû maët leân moät chuùt, roài saéc maët laïi lôït laït. Naøng döøng böôùc laïi. Luùc naøy hai ngöôøi ñang ôû treân moät loái ñi nhoû trong vöôøn hoa. Ngöôøi A Tuù hôi laûo ñaûo. Naøng phaûi vòn vaøo moät goác caây baïch mai môùi ñöùng vöõng. Saéc maët naøng vöøa non nôùt vöøa traéng baïch cuõng gioáng nhö caùnh hoa mai, naøng ñònh thaàn laïi ñaùp: -Gaõ Thaïch Trung Ngoïc kia toan baøi vuõ nhuïc tieåu muoäi. Tieåu muoäi caêm töùc quaù phaûi gieo mình xuoáng vöïc thaúm töï taän. Ñaïi ca ! Ñaïi ca coù chòu gieát gaõ ñeå tieåu muoäi ñöôïc haû noåi caêm töùc naøy khoâng ? Thaïch Phaù Thieân ngaàn ngöø ñaùp: 615 Typed by Quyønh Quyeân http://hello.to/kimdung
  4. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Gaõ laø ñöùa con yeâu ñoäc nhaát cuûa oâng baø Thaïch trang chuùa. Thaïch trang chuùa cuøng Thaïch phu nhaân ñoái vôùi ta thieät heát loøng töû teá. Tuù muoäi ! … Ta khoâng theå gieát con trai hai vò ñoù ñöôïc. A Tuù cuùi ñaàu giaáu cho ñoâi gioøng leä chaûy xuoáng maù. Naøng ngheïn ngaøo noùi: -Tieåu muoäi môùi yeâu caàu Thieân ca moät vieäc ñaàu tieân maø Thieân ca ñaõ choái töø. Sau naøy … nhaát ñònh Thieân ca reõ ruùng tieåu muoäi cuõng nhö gia gia ñoái vôùi Söû baø baø. Tieåu muoäi ñi maùch Söû baø baø vaø maù maù ñaây ! Naøng noùi xong, ñieåm chaân phaûi xuoáng voït ngöôøi chaïy ñi. Thaïch Phaù Thieân goïi: -A Tuù ! A Tuù ! Tuù muoäi haõy nghe ta noùi ñaõ ! A Tuù böng maët ñaùp: -Ñaïi ca khoâng gieát gaõ thì vónh vieãn tieåu muoäi khoâng nhìn maët ñaïi ca nöõa ! Mieäng noùi chaân vaãn böôùc ñeàu, chôùp maét ñaõ ñeán tröôùc nhaø ñaïi saûnh.] Thaïch Phaù Thieân soùng vai naøng ñi vaøo thì thaáy trong nhaø ñaïi saûnh kieám quang laáp loaùng. Boán ngöôøi ñang ñaùnh nhau kòch lieät. Baïch Vaïn Kieám, Thaønh Töï Hoïc vaø Teà Töï Mieãn ba ngöôøi cuøng vung kieám vaây ñaùnh moät laõo giaø raâu ngaén maëc aùo thanh baøo. Thaïch Phaù Thieân caát tieáng goïi: -Taï laõo baù ! Laõo baù maïnh gioûi aï ! Baáy laâu caùch bieät böõa nay môùi laïi ñöôïc gaëp maët. Nguyeân laõo giaø ñoù chính laø Taï Yeân Khaùch ôû Ma Thieân Laõnh. Taï Yeân Khaùch bò ba tay ñaïi cao thuû phaùi Tuyeát Sôn vaây ñaùnh maø vaãn ung dung nhö thöôøng. Laõo muùa hai tay khoâng ñeå ñoái phoù vôùi ba thanh tröôøng kieám. Chaúng nhöõng laõo khoâng toû veû nhoïc meät chuùt naøo, laïi coøn chieám ñöôïc thöôïng phong. Baát thình lình Taï Yeân Khaùch nghe tieáng ngöôøi la goïi lieàn ñöa maét nhìn ra. Baát giaùc laõo giaät mình kinh haõi la hoaûng: -Sao laïi theâm gaõ naøy nöõa ? Nhöõng tay cao thuû ñang luùc tranh phong ñaâu coù theå sao laõng taâm thaàn ñöôïc. Giöõa luùc Taï Yeân Khaùch giaät mình kinh haõi, Baïch, Thaønh, Teà lieàn nhaân luùc ñoái phöông hoát hoaûng trong nhaùy maét phoùng kieám ñaâm vaøo buïng laõo. Ba ngöôøi cuøng hoïc moät thaày, cuøng ra chieâu Mình Ñaø Tuaán Tuùc. Theá kieám vöøa mau leï vöøa hieåm ñoäc. Thaïch Phaù Thieân thaáy muõi kieám ñuïng ñeán aùo thanh baøo cuûa Taï Yeân Khaùch hoát hoaûng keâu leân: -Phaûi caån thaän ñoù ! Ñoàng thôøi chaøng nhaûy voït vaøo naém sau löng Baïch Vaïn Kieám nhaác boång ngöôøi haén leân. 616 Typed by Quyønh Quyeân http://hello.to/kimdung
  5. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Tieáp theo hai tieáng “raéc raéc”. Taï Yeân Khaùch trong luùc nguy caáp thi trieån tuyeät kyõ Bích Chaâu Thanh Chöôûng. Tay phaûi laõo haát gaõy thanh tröôøng kieám cuûa Teà Töï Mieãn, tay traùi haát gaõy thanh tröôøng kieám cuûa Thaønh Töï Hoïc. Hai phaùt chöôûng naøy tuy laõo phaùt ra mau leï phi thöôøng maø cuõng bò hai thanh kieám ñaâm raùch toaïc aùo thanh baøo hai veät daøi. Tieáp theo laõo xoay song chöôûng nhaõ noäi löïc ra. Thaønh, Teà hai ngöôøi bò baén vaêng ñi löng giaùng vaøo vaùch ñaù ñaùnh huîch moät tieáng. Röôøng coät rung leân. Ñaát caùt ñoå xuoáng nhö möa raøo. Boãng nghe ñaùnh boáp moät tieáng ! Thì ra Baïch Vaïn Kieám ñaõ taùt Thaïch Phaù Thieân moät caùi. Taï Yeân Khaùch ñöa maét nhìn Thaïch Phaù Thieân roài laïi ngoù gaõ thieáu nieân Thaïch Trung Ngoïc ôû trong goùc nhaø. Trong loøng laõo raát ñoåi kinh nghi caát tieáng hoûi: -Hai ngöôi sao laïi gioáng heät nhau ? Thaïch Phaù Thieân buoâng Baïch Vaïn Kieám xuoáng neùt maët hôùn hôû vui möøng. Chaøng leân tieáng: -Phaûi chaêng laõo baù ñeán ñaây ñeå cöùu chaùu ? Chaùu vaãn bình yeân. Caùc vò aáykhoâng gieát chaùu ñaâu … Chaùu ña taï laõo baù. Roài chaøng quay laïi beân naøy noùi tieáp: -Ñinh Ñinh Ñang Ñang ! Thaïch ñaïi ca ! Caû hai vò cuõng ñeán ñaây ö ? Thaïch trang chuùa ! Thaïch phu nhaân ! Taï ôn trôøi ñaáy ! Boïn hoï khoâng gia haïi ñeán hai vò. Sö phuï ! Gia gia laïi töï ñeo xieàng tay xích chaân vaøo roài, khoâng chòu ra ngoaøi nöõa. Gia gia bieåu sö phuï leân nuùi Bích Loa ñi ! Trong giaây laùt chaøng leân tieáng noùi vôùi Taï Yeân Khaùch, Ñinh Ñang, Thaïch Trung Ngoïc,vôï choàng Thaïc h Thanh vaø Söû baø baø moãi ngöôøi maáy caâu treân ñaây. Chaøng noùi baèng moät gioïng raát cao höùng, raát doõng daïc. Ai nghe thaáy ñeàu giaät mình kinh haõi. Taï Yeân Khaùch ngaøy tröôùc ôû treân ñænh Ma Thieân Laõnh moät mình reøn luyeän Bích Chaâu Thanh Chöôûng. Naân luùc laõo höùng chí muoán thöû xem baûn laõnh mình ñaõ ñeán ñaâu, lieàn phaùt huy toaøn boä noäi löïc ñeå ra chieâu. Ñuùng luùc aáy Tröôùc Thuû Thaønh Xuaân Boái Haûi Thaïch thoáng laõnh taùm tay cao thuû bang Tröôøng Laïc ñeán Ma Thieân Laõnh noùi laø ñeå ñoùn bang chuùa hoï veà. Hoï döïng ñöùng leân bang chuùa ôû treân nuùi. Taï Yeân Khaùch vöøa ra moät chieâu ñaõ baét ñöôïc Meã Hoaønh Daõ. Nhöng sau laõo cuøng Boái Haûi Thaïch ñoäng thuû thì moät laø hoï Boái baûn laõnh hôn ngöôøi, hai laø luùc aáy noäi löïc laõo 617 Typed by Quyønh Quyeân http://hello.to/kimdung
  6. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn ñaõ bò hao taùn heát. Laõo thu taøn löïc ra chieâu “Vaên Thöøa Voõ UÙy” ñeå choáng vôùi chöôûng löïc cuûa Boái Haûi Thaïch, laõo bieát ngay neáu coøn ñaùnh laâu taát bò thaát baïi. Theá roài Ma Thieân Cö Só Taï Yeân Khaùch nhaân luùc chöa loä veû thaát baïi ñaõ laäp töùc boû ñi. Taï Yeân Khaùch kheùt tieáng giang hoà laø nhaân vaät baûn laõnh kinh ngöôøi töøng ban phaùt Huyeàn Thieát Leänh khieán ai naáy ñeàu muoán tranh ñoaït thì ñaâu phaûi haïng taàm thöôøng ? Laõo ñaùnh ra moät chöôûng roâi ruùt lui ngay. Tuy laõo chöa bò thaát baïi roõ raøng nhöng ñeå ngöôøi xoâng thaúng vaøo nôi caên cöù böùc baùch phaûi xuoáng nuùi laø moät sæ nhuïc voâ cuøng trong ñôøi laõo. Taï Yeân Khaùch kieåm ñieåm laïi laàn aáy sôû dó laõo chòu ñeå ngöôøi aùp böùc laø do söï luyeän coâng heát söùc maø ra. Giaû tyû gaëp luùc noäi löïc sung tuùc vaø laáy moät choïi moät vôùi Boái Haûi Thaïch thì ít ra trong möôøi phaàn laõo chaéc ñeán baûy taùm laø mình thaéng cuoäc. Neáu khoâng baùo ñöôïc moái thuø naøy thì ñaâu phaûi laø baäc tröôïng phu ? Taï Yeân Khaùch lieàn quyeát ñònh cô möu tröôùc roài môùi haønh ñoäng sau. Laõo tìm vaøo moät nôi heûo laùnh luyeän theâm maáy thaùng cho moân Bích Chaâu Thanh Chöôûng ñeán xuaát thaàn nhaäp hoùa, khoâng coøn sôï ai nöõa môùi tìm ñeán toång ñaø bang Tröôøng Laïc ôû Döông Chaâu. Tôùi ñoù, laõo ñaõ phoùng chöôûng ñaùnh cheát saùu teân höông chuû khieán cho bang Tröôøng Laïc laäp töùc phaûi chaán ñoäng. Khi aáy, Thaïch Phaù Thieân ñaõ bò Ñinh Ñang löøa gaït ñaùnh traùo laáy Thaïch Trung Ngoïc ñöa ñi roài. Sau khi Thaïch Phaù Thieân theo moïi ngöôøi phaùi Tuyeát Sôn veà thaønh Laêng Tieâu chòu toäi, Thaïch Trung Ngoïc toan cuøng Ñinh Ñang xa chaïy cao bay. Khoâng ngôø bang Tröôøng Laïc choã naøo cuõng boá trí ñoâng ngöôøi doø xeùt. Chöa tôùi nöûa ngaøy ñaõ gaëp Thaïch Trung Ngoïc vaø ñöa gaõ veà baûn bang. Thaïch Trung Ngoïc khoâng sao ñöôïc ñaønh taïm thôøi maïo xöng laø Thaïch Phaù Thieân roài seõ tính keá sau. Gaõ laø tay cöïc kyø lanh lôïi. Trong bang Tröôøng Laïc töø treân xuoáng döôùi gaõ ñeàu nhaün maët, tính neát ai theá naøo gaõ cuõng hieåu caû. Gaõ muoán giaû trang laøm Thaïch Phaù Thieân maø khoâng ñeå moïi ngöôøi nghi ngôø so vôùi vieäc Thaïch Phaù Thieân giaû maïo gaõ coøn deã hôn nhieàu. Nhöng gaõ coù taät giaät mình khoâng daùm laøm oai laøm phuùc nhö khi laøm bang chuùa hoài tröôùc. Haøng ngaøy gaõ chæ ru ruù trong phoøng, khoâng ra ngoaøi maáy khi. Ai hoûi ñeán ñaïi söï trong bang thì gaõ chæ aäm öø khoâng coù quyeát ñònh chi heát. Moïi ngöôøi trong bang Tröôøng Laïc cuõng chæ mong ñeán kyø haïn laø gaõ ñi ñaûo Long Moäc phoù öôùc. Gaõ khoâng hoûi han ñeán moïi vieäc, hoï caøng yeân thaân. 618 Typed by Quyønh Quyeân http://hello.to/kimdung
  7. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Hoâm aáy Taï Yeân Khaùch ñeán toång ñaø bang Tröôøng Laïc, phoùng chöôûng ñaùnh cheát saùu teân höông chuû. Saùu teân naøy ngaøy tröôùc ñaõ theo Boái Haûi Thaïch leân Ma Thieân Laõnh neân laõo ñeàu nhôù maët. Meã Hoaønh Daõ ngaøy tröôùc ñaõ bò laõo baét, baây giôø laõo cuõng nöông tay vaø baûo haén ñi keâu Boái Haûi Thaïch ra. Ngoaøi Meã Hoaønh Daõ coøn moät teân höông chuû nöõa vaâng meänh ra ngoaøi laøm vieäc chöa veà toång ñaø, neân môùi thoaùt khoûi kieáp naïn. Ngaøy tröôùc Boái Haûi Thaïch ñeán Ma Thieân Laõnh ñoùn ñöôïc Thaïch Phaù Thieân veà. Laõo môùi phoùng ra moät chöôûng ñaõ böùc baùch Taï Yeân Khaùch phaûi boû ñi. Tuy laõo bieát vieäc naøy coøn raéc roái, vaãn ngaám ngaàm lo laéng. Laõo thaáy chöôûng phaùp cuûa Taï Yeân Khaùch tuy tinh thaâm maø noäi löïc laïi bình thöôøng, neân laõo cuõng muoán noåi danh trong voõ laâm ngang haøng vôùi Taï Yeân Khaùch roài laõo chaú ng theøm ñeå yù ñeán vuï kia nöõa. Sau Boái Haûi Thaïch phaùt giaùc: Thaïch Phaù Thieân khoâng phaûi laø Thaïch Trung Ngoïc, bieát mình ñaõ voâ duyeân voâ côù ñaéc toäi vôùi moät tay cao thuû voõ laâm, thì trong loøng ngaám ngaàm hoái haän. Nhöng vieäc tieáp theû ñoàng ñi döï yeán Laïp Baùt Cuùc laø vieäc caáp baùch voâ cuøng. Trong bang chaúng theå khoâng coù bang chuùa ñeå ñöông ñaàu höùng laáy vuï naøy. Laõo lieàn nhaân luùc Thaïch Phaù Thieân bò hai luoâng noäi löïc aâm döông xung ñoät laøm cho baát tænh. Duøng tay laøm daáu vaøo mình Thaïch Phaù Thieân. Nguyeân Thaïch Trung Ngoïc ngaøy tröôùc ñöôïc Boái Haûi Thaïch cuøng moïi ngöôøi ñöa leân laøm bang chuùa roài sau maáy böõa gaõ laï boû troán ñi. Boái Haûi Thaïch baét ñöôïc gaõ veà, lieàn loät quaàn aù o ra giam laïi khieán gaõ khoâng troán ñöôïc nöõa. Nhöng veà sau Thaïch Trung Ngoïc laïi troán thoaùt. Treân ngöôøi gaõ coù nhöõng daáu veát hoaëc thöông tích gì ñeàu bò Boái Haûi Thaïch nhìn roõ heát. Boái Haûi Thaïch tuy khoâng phaûi laø y sinh chính thöùc nhöng laõo bò beänh laâu ngaøy thaønh ra bieát thuoác. Laõo raát cao minh veà y thuaät. Bao nhieâu daáu veát trong mình Thaïch Trung Ngoïc laõo ñeàu nhôù raát roõ. Nhöõng daáu veát treân vai treân ñuøi vaø moâng ñít Thaïch Phaù Thieân ñöôïc cheá taïo gioáng heät nhö Thaïch Trung Ngoïc khoâng sai moät ly. Thaäm chí tình nhaân gaõ laø Ñinh Ñang, keû thuø laø Baïch Vaïn Kieám vaø caû song thaân gaõ laø vôï choàng Thaïch Thanh cuõng bò löøa gaït. Boái Haûi Thaïch nghó raèng Thaïch Trung Ngoïc ñaõ troán thoaùt ñi laàn thöù hai maø gaõ laïi laø moät tay giaûo quyeät lanh lôïi taát khoâng xuaát hieän tröôùc ngaøy Laïp Baùt, neân laõo phaûi laøm lieàu. Chaúng nhöõng laõo gaït ngöôøi ngoaøi, maø chính Thaïch Phaù Thieân veà sau cuõng tin laø thaät khoâng nghi ngôø gì nöõa. Ta neân bieát raèng Thaïch Phaù Thieân vaø Thaïch Trung Ngoïc tuy töôùng maïo gioáng heät nhau nhöng khoâng theå gioáng heát moïi choã ñöôïc. Coù ñieàu sau khi ñaõ coi ñuùng maáy veát 619 Typed by Quyønh Quyeân http://hello.to/kimdung
  8. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn tích thì ngöôøi naøo cuõng yeân trí quaù roài, duø coù choã naøo khoâng gioáng nhau cuõng boû qua khoâng keå ñeán. Thaïch Phaù Thieân voán khoâng hieåu nhaân tình theá thaùi neân nhöõng vieäc kyø dò chaøng khoâng sao hieåu ñöôïc maø chæ tin vaøo lôøi noùi cuûa ngöôøi ngoaøi. Chaøng cuõng cho laø sau khi bò beänh naëng moät thôøi gian neân queân saïch nhöõng vieäc tröôùc. Deø ñaâu hai söù giaû Thieän, AÙc ñaûo Long Moäc thöïc coù taøi cao hôn ngöôøi tìm ra ñöôïc Thaïch Trung Ngoïc, thaønh ra bao nhieâu maùnh khoeù cuûa Boái Haûi Thaïch ñeàu bò phanh phui. Tuy Thaïch Phaù Thieân ñaõ chiu tieáp nhaän bang chuùa bang Tröôøng Laïc ñeå höùng laáy kieáp naïn cho baûn bang, nhöng Boái Haûi Thaïch khoâng khoûi dô daùng daïng hình.. laõo tìm choã kín aån laùnh khoâng daùm thoø maët ra nhìn Thaïch Phaù Thieân nöõa. Vì theá vuï Thaïch Trung Ngoïc giaû laøm Thaïch Phaù Thieân raát khoù löøa bòp Boái Haûi Thaïch môùi khoâng bò baïi loä. Boái Haûi Thaïch nghe tin Taï Yeân Khaùch ñaõ ñaùnh cheát saùu teân höông chuû thì löôïng söùc mình khoâng taøi naøo thaéng ñöôïc. Moät maët laõo ra nhaø ñaïi saûnh ñeå chu toaøn moïi vieäc, moät maët laõo sai ngöôøi môøi cho baèng ñöôïc Thaïch bang chuùa ra ñoái phoù. Thaïch Trung Ngoïc töø choái hai ba laàn. Nhöõng ngöôøi vaøo môøi toaøn laø höông chuû ñaø chuû ñöùng chaät ních caû trong phoøng. Moät ngöôøi ñöa tin ñeán nôi: -Boái tieân sinh cuøng laõo hoï Taï ñang kòch ñaáu ôû ngoaøi saûnh ñöôøng, xin môøi bang chuùa ra löôïc traän ngay ! Coù ngöôøi noùi: -Boái tieân sinh bò Taï Yeân Khaùch ñaùnh truùng moät chöôûng vaøo baû vai. Tay traùi tieân sinh xöû duïng khoâng linh hoaït ñöôïc nöõa. Ngöôøi laïi baûo: -Boái tieân sinh cheùm ñöùt ñöôïc nöûa tay aùo Taï Yeân Khaùch. Taï Yeân Khaùch thöøa cô ñaùnh moät chöôûng vaøo tröôùc ngöïc Boái tieân sinh. Ngöôøi khaùc laïi baûo: -Boái tieân sinh ho suø suï m ng öùa maùu töôi. Bang chuùa maø khoâng ra thì Boái tieân sinh ieä khoù loøng thoaùt cheát. Coù ngöôøi laïi noùi khích: -Laõo hoï Taï lôùn tieáng khoaùc laùc. Laõo baûo hai baøn tay baèng thòt cuûa laõo coù theå ñaùnh bay caû bang Tröôøng Laïc ñi. Bang chuùa maø khoâng ra thì laõo phoùng hoûa ñoát toång ñaø cuûa chuùng ta ! 620 Typed by Quyønh Quyeân http://hello.to/kimdung
  9. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Thaïch Trung Ngoïc khoâng sao ñöôïc, ñaønh maët daïn maøy daøy böôùc ra nhaø ñaïi saûnh. Gaõ ñònh buïng naên næ boài toäi vôùi Taï Yeân Khaùch. Ngôø ñaâu, Taï Yeân Khaùch vöøa troâng thaá y gaõ lieàn giaät mình kinh haõi la goïi: -Caåu Taïp Chuûng ! Teù ra laø ngöôi ! Luùc naøy Boái Haûi Thaïch naèm co ro döôùi ñaát, hôi thôû chæ coøn thoi thoùp. Vaït aùo ñaàm ñìa maùu töôi. Thaïch Trung Ngoïc töï bieát baûn laõnh mình keùm Boái Haûi Thaïch xa. Boái Haûi Thaïch coøn theá maø mình coù ñaáu vôùi laõo thì moät laø thaát baïi hai laø vieäc maïo xöng Thaïch Phaù Thieân cuõng bò baïi loä. Hôn nöõa ngöôøi phaùi Tuyeát Sôn maø bieát roõ chaân töôùng thì coù theå maát maïng trong khoaûng khaéc. Gaõ nghe Taï Yeân Khaùch la goïi nhö vaäy, ñaønh nhaãn naïi haøm hoà ñaùp: -Teù ra laø Taï tieân sinh ! Gaõ coù bieát ñaâu Caåu Taïp Chuûng laø teân Thaïch Phaù Thieân. Taï Yeân Khaùch vöøa thaáy maët lieàn nhaän laàm gaõ laø Thaïch Phaù Thieân. Taï Yeân Khaùch cöôøi laït noùi: -Hay laém ! Hay laém ! Teù ra thaèng loûi con ñaõ laøm bang chuùa bang Tröôøng Laïc ! Caâu chuyeän ngaøy tröôùc khieán loøng laõo khoâng khoûi xao xuyeán. Ngaøy ñeâm luùc naøo laõo cuõng nghó ñeán taám Huyeàn Thieát Leänh maø laõo ñaõ laáy laïi ñöôïc ôû gaõ aên xin Caåu Taïp Chuùng. Tröôùc laõo ñaõ laäp lôøi troïng theä laø ai trao laïi taám leänh baøi kia cho laõo thì baát cöù ra hieäu lònh gì, duø gaëp nguy nan ñeán ñaâu, laõo cuõng phaûi laøm cho baèng ñöôïc. Laõo xoay chuyeån yù nghó raát mau, roài buïng baûo daï: -Hoûng beùt ! Hoûng beùt ! Thaèng cha Boái Haûi Thaïch thieät laø taâm cô gheâ gôùm ! Haén bieát mình laáy laïi Huyeàn Thieát Leänh ôû trong tay gaõ Caåu Taïp Chuûng lieàn nghó traêm phöông ngaøn keá ñeán Ma Thieân Laõnh ñoùn gaõ veà ñöa leân laøm bang chuùa buø nhìn. Duïng yù cuûa haén khoâng ngoaøi muïc ñích yeâu caàu mình nghe hieäu lònh cuûa bang Tröôøng Laïc. Taï Yeân Khaùch hôõi Taï Yeân Khaùch ! Ngöôi töï phuï laø baäc thoâng minh quaùn theá. Theá maø thaát cô moät chuùt ñeå töï ñaâm ñaàu vaøo baãy. Roài ñaây, hoï laøm dao laøm thôùt, mình laøm caù laøm thòt, khoâng coøn ngaøy ngoùc ñaàu daäy ñöôïc nöõa. Ta neân bieát moät ngöôøi ñaõ laâm vaøo tình traïng höõu söï thì baát cöù gaëp tình caûnh naøo cuõng khoâng töï chuû ñöôïc nöõa. Keû treøo töôøng vöôït nguïc thì töôûng chöøng khaép thieân haï choã naøo cuõng coù coâng sai naõ baét mình. Hung thuû phaïm aùn thì nôm nôùp lo sôï moïi ngöôøi ñeàu ngôø cho mình. Thanh nieân nam nöõ chung tình vôùi nhau thì cho laø moät caâu noùi, moät ñoäng taùc cuûa ñoái phöông ñeàu vì mình maø phaùt ra, taâm söï Taï Yeân Khaùch luùc naøy cuõng vaäy. 621 Typed by Quyønh Quyeân http://hello.to/kimdung
  10. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Laõo caøng nghó laïi caøng khieáp sôï, chaéc maãm Boái Haûi Thaïch ñaõ boá trí cô quan lôïi haïi töø tröôùc. Hai maét laõo ñaêm ñaêm nhìn Thaïch Trung Ngoïc ñeå chôø xem gaõ ra leänh cho mình laøm vieäc gì. Laõo buïng baûo daï: -Giaû tyû thaèng loûi naày ra leänh cho mình chaët hai tay ñi thì töø ñaây seõ thaønh pheá nhaân soáng dôû cheát dôû bieát laøm theá naøo baây giôø ? --------------------o0o-------------------- 622 Typed by Quyønh Quyeân http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2