Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Hiệp khách hành - tập 72

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

46
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hiệp khách hành - tập 72', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp khách hành - tập 72

  1. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn HOÀI THÖÙ BAÛY MÖÔI HAI MA THIEÂN CÖ SÓ ÑUOÁI LYÙ NHAÄN THAÏCH LANG Nguyeân Söû baø baø hoï Söû nhuû danh laø Tieåu Thuùy. Hoài tuoåi ñöông xuaân, dung nhan nguyeät theïn hoa nhöôøng. Boïn töû ñeä thanh nieân voõ laâm vì muï maø meâ maãn taâm thaàn khoâng phaûi laø ít. Trong boïn naøy thì Baïch Töï Taïi vaø Ñinh Baát Töù laø hai nhaân vaät ñöôïc chuù troïng hôn heát. Baïch Töï Taïi voán laø con ngöôøi ngoâng cuoàng töï ñaïi, Söû Tieåu Thuùy khoâng öa laõo, nhöng song thaân muï laïi vöøa loøng veà voõ coâng vaø danh voïng cuûa laõo. Theá laø muï ñöôïc gaõ cho chöôûng moân phaùi Tuyeát Sôn. Nhöõng ngaøy ñaàu sau khi thaønh thaân, Söû Tieåu Thuùy thöôøng ñaáu khaåu vôùi tröôïng phu, moãi phen muï gaây loän laïi oaùn traùch song thaân mình. Muï noùi laø neáu gaõ cho Ñinh Baát Töù thì muï khoâng noåi chòu khoå sôû cuøng cöïc theá naøy. Troø ñôøi ñöùng nuùi naøy troâng nuùi noï laø thöôøng. Hôn nöõa Söû Tieåu Thuùy coá yù choïc töùc tröôïng phu neân noùi laø yeâu thöông Ñinh Baát Töù, khaùc naøo muï löûa chaùy ñoå theâm daàu. Duø muï coù khuynh höôùng veà Ñinh Baát Töù phaàn naøo, nhöng cuõng coá yù thoåi phoàng theâm cho to chuyeän. Baïch Töï Taïi caêm töùc voâ cuøng nhöng khoâng bieát laøm theá naøo. May ôû choã hai ngöôøi thaønh hoân chöa ñöôïc bao laâu lieàn sinh haï Baïch Vaïn Kieám. Töø ñoù Söû Tieåu Thuùy chaêm soùc con cöng, khoâng rôøikhoûi thaønh Laêng Tieâu nöûa böôùc. Maáy chuïc naêm trôøi muï khoâng gaëp Ñinh Baát Töù laàn naøo nöõa. Duø Baïch Töï Taïi coù daï ghen tuoâng, nhöng cuõng khoâng ngôø vôï coù ngoaïi tình ñöôïc. Deø ñaâu ñeán luùc tuoåi giaø laïi xaûy chuyeän Thaïch Trung Ngoïc toan cöôõng hieáp A Tuù roài naøng nhaûy xuoáng vöïc thaúm töï töû. Söû Tieåu Thuùy bò Baïch Töï Taïi ñaùnh cho caùi taùt. Muï töùc giaän ra khoûi thaønh Laêng Tieâu ñi xuoáng vöïc thaúm cöùu A Tuù. Muï vaãn chöa nguoâi giaän, daét coâ chaùu gaùi vaøo Trung Nguyeân ñeå giaûi loøng böïc boû, ñoàng thôøi ñeå tröôïng phu phaûi moät phen hoang mang. Thaät laø “chaúng phaûi oan gia taát khoâng chaïm traùn”. Muï ñeán phuû Voõ Xöông thì gaëp Ñinh Baát Töù. Hai ngöôøi naøy chia tay trong thieáu thôøi. Ngôø ñaâu laïi truøng phuøng vaøo hoài toùc baïc. 630 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  2. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Ñinh Baát Töù say meâ Söû Tieåu Thuùy ñeánñoä khoâng chòu laáy ai nöõa. Baây giôø gaëp muï, laõo naên næ môøi muï leân choã ôû taïi nuùi Bích Loa ñeå cuøng nhau haøn huyeân maáy böõa. Hai ngöôøi ñeántuoåi ñaõ luïc tuaàn thì coøn ñaâu nöõa laø moái tình trai gaùi. Sôû dó Ñinh Baát Töù môøi muï leân chôi chaúng qua laø ñeå thoûa maõn moái taâm nguyeän töø hoài coøn treû. Laõo chæ caân yù trung nhaân hai chaân ñaët leân nuùi Bích Loa laø laõo coù cheát cuõng cam taâm. Söû baø baø ngoû lôøi cöï tuyeät, nhöng Ñinh Baát Töù cöù naên næ hoaøi. Laõo theo ñuoåi nhaát ñònh khoâng chòu buoâng tha. Söû baø baø khí töùc xoâng leân gaây cuoäc ñoäng thuû. Hai ngöôøi ñaùnh nhau maáy laàn, voõ coâng Söû baø baø coøn keùm Ñinh Baát Töù, may maø laõo khoâng coù yù saùt haïi muï. Heã gaëp luùc ñi vaøo choã sinh töû quyeát lieät thì laõo laïi nöông tay. Söû baø baø vöøa töùc giaänvöøa noùng naûy. Muï ôû trong thuyeàn treân soâng Tröôøng Giang gaáp ruùt luyeän noäi coâng ñeán noãi bò taåu hoûa nhaäp ma. Muï thaáy mình saép bò Ñinh Baát Töù cöôõng baùch leân nuùi Bích Loa thì kheùo sao laïi gaëp Thaïch Phaù Thieân ñöôïc giaûi vaây. Sau Söû baø baø leân ñaûo Töû Yeân laïi gaëp hai anh em hoï Ñinh. Muï khoâng muoángaëp laõo lieàn daét A Tuù laùnh ñi. Ñinh Baát Töù taâm tình raát ñoãi quaät cöôøng. Maáy chuïc naêm laõo khoâng gaëp Söû Tieåu Thuùy thì chaúng sao, phen naøy laïi ñöôïc truøng phuøng lieàn dôû troø choù ñen giöõ möïc. Laõo tính keá duø sao cuõng cöôõng eùp muï ñaët chaân leân nuùi Bích Loa moät laàn môùi nghe. Laõo töï bieát moät mình khoâng ñòch noãi phaùi Tuyeát Sôn, phaûi coá neùn loøng ñeán caàu vieän hai vò huynh tröôûng laø Ñinh Baát Nhò vaø Ñinh Baát Tam, duø tröôùc nay anh em laõo vaãn khoâng giöõ tình hoøa vôùi nhau. Ba ngöôøi cuøng nhau ñeán thaønh Laêng Tieâu chuaån bò cöôõng ñoaït Söû baø baø ñem veà nuùi Bích Loa. Laõo chæ mong ñöôïc muï ñaët baøn chaân leân nuùi naøy moät laàn roài laäp töùc ñöa xuoáng thuyeàn thaû veà Taây Vöïc. Söû baø baø chöa veà tôùi thaønh Laêng Tieâu, Ñinh Baát Töù ñaõ ñeán phao ngoân noùi laø Söû baø baø leân nuùi Bích Loa cuøng laõo baøn luaän veà quyeàn kieám vaø keå leå nhöõng moái tinh sau khi töông hieäp. Ban ñaàu Baïch Töï Taïi khoâng tin. Nhöng Ñinh Baát Töù moàm naêm mieäng möôøi keå voõ coâng cuûa Söû baø baø ñaõ ñeán choã tuyeät dieäu phi thöôøng. Laõo trình baøy moät caùch roõ raøng ñeán coâng phu maø Söû baø baø ñaõ luyeän ba boán chuïc naêm trôøi, khieán cho Baïch Töï Taïi khoâng khoûi ñem loøng ngôø vöïc. Hai ngöôøi lôøi qua tieáng laïi roài xaûy cuoäc ñoäng thuû ngay ôû trong thö phoøng. ÑInh Baát Töù ñaùnh ñeán chieâu thöù ba möôi hai thì truùng phaûi moät chöôûng cuûa Baïch Töï Taïi vaø bò troïng thöông. 631 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  3. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Hai vò huynh tröôûng cuûa laõo lieànhoä veä laõo rôøi khoûi thaønh Laêng Tieâu. Vuï naøy chaúng coù chi quan heä, nhöng Baïch Töï Taïi vöøa noùng giaän vöøa caêm töùc. Bao nhieâu noåi hôøn giaän trong loøng khoâng coù choã naøo phaùt tieát laøm cho laõo phaùt ñieân. Laõo taøn saùt nhöõng ngöôøi voâ toäi roài gaây neân cuoäc phong ba baõo taùp trong thaønh Laêng Tieâu. Söû baø baø veà thaønh roài thaáy tình hình tröôïng phu nhö vaäy thì trong loøng raát laø hoái haän. Baây giôø muï nghe Thaïch Phaù Thieân baûo tröôïng phu giuïc mình leân nuùi Bích Loa vónh vieãn ñöøng trôû veâ nöõa. Chaøng coøn noùi theâm : tröôïng phu muï töï bieát gaây neân toäi loãi thaâm troïng, neân ôû laïi trong thaïch thaát quay maët vaøo töôøng ñeå aên naên saùm hoái, muï lieàn quyeát ñònh chuû yù: -Hai ngöôøi ñaõ ñoàng tòch ñoàng saøng gaàn heát ñôøi ngöôøi. Baây giôø ñeán luùc tuoåi giaø, coù lyù ñaâu laïi coøn chia tay. Laõo ta ñaõ ôû trong thaïch lao ñeå töï tröøng phaït mình thì ta cuõng ôû trong nhaø lao baàu baïn vôùi laõo cho ñeán ngaøy cheát laø xong, haàu traùnh khoûi caùi thaûm caûnh laõo cheát coønkhoâng nhaém maét ñöôïc. Söû baø baø laïi nghó thaàm: -Ta baét toân nöõ teá phaûi nhöôøng chöùc Chöôûng moân chæ vì ta muoán thay gaõ leân ñaûo Long Moäc phoù öôùc ñeå traùnh cho A Tuù khoûi caùi hoïa goùa buïa ngay töø thuôû nhoû, phaûi chòu phoøng khoâng chieác boùng caû moät ñôøi. Vuï naøy khoù maø löôõng toaøn ñöôïc. Baây giôø bieát laøm theá naøo ? Hôõi ôi ! Ta ñaønh boû maëc gaõ. Vuï leân ñaûo Long Moäc roài seõ tính sau, baây giôø haõy vaøo xem laõo ñieân khuøng laø vieäc khaån caáp hôn. Muï lieàn chuyeån mình vaøo thaïch thaát. Baïch Vaïn Kieám lo laéng cho phuï thaân cuõng muoán theo vaøo nhöng haén laïi nghó ñeán ñaïi ñòch ôû tröôùc maét. Baûn phaùi laâm vaøo tình traïng nguy vong. Vaäy vieäc ñoái phoù vôùi Taï Yeân Khaùch laø quan troïng hôn. Taï Yeân Khaùch heát nhìn Thaïch Trung Ngoïc laïi ngoù Thaïch Phaù Thieân. Laõo ngaàn ngöø khoâng nhaát quyeát. Coi cöû chæ vaø caùch noùi naêng thì Thaïch Phaù Thieân gioáng Caåu Taïp Chuûng hôn. Roài laõo nghó tôùi voõ coâng cao thaâm cuûa Thaïch Phaù Thieân vöøa nhaác boãng Baïch Vaïn Kieám leân thì laïi sinh loøng nghi hoaëc. Laõo cho laø baûn laõnh naøy khoâng phaûi cuûa chaøng thieáu nieân queâ muøa ôû Ma Thieân Laõnh vôùi laõo ngaøy tröôùc. Chaøng môùi chia tay ñöôïc maáy thaùng thì khi naøo voõ coâng laïi taêng tieán mau ñeán theá ñöôïc ? Ñoät nhieân maët laõo xanh leø lôùn tieáng quaùt hoûi: -Hai thaèng loûi con naøy ! Gaõ naøo laø Caåu Taïp Chuûng ? Tieáng quaùt cuûa laõo laøm chaán ñoäng taâm thaàn moïi ngöôøi, traùi tim ai naáy ñaäp loaïn leân. Ñaát caùt treân noùc nhaø ñoå xuoáng aàm aàm. Ai cuõng nhìn thaáy moãi caùi caát tay cuûa laõo laø muoán gieát ngöôøi. 632 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  4. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Thaïch Trung Ngoïc khoâng bieát ba chöõ “Caåu Taïp Chuûng” laø teân thaät cuûa Thaïch Phaù Thieân. Gaõ cho laø Taï Yeân Khaùch ñang luùc noåi loâi ñình lôùn tieáng thoùa maï. Gaõ coøn töôûng möu keá cuûa mình ñaõ bò laõo khaùm phaù. Baáy giôø chæ coøn caùch maët daïn maøy daøy choáng cheá ñöôïc luùc naøo hay luùc aáy, roài sau seõ tính chuyeän troán ñi. Gaõ nghó vaäy lieàn ñaùp: -Taïi haï khoâng phaûi laø Caåu Taïp Chuûng. Gaõ kia môùi ñuùng. Taï Yeân Khaùch trôïn maét leân nhìn Thaïch Trung Ngoïc cöôøi the theù hoûi: -Mi khoâng phaûi laø Caåu Taïp Chuûng thieät ö ? Thaïch Trung Ngoïc sôï quaù khaép mình noåi gai oác, gaõ ñaùp ngay : -Taïi haï khoâng phaûi. Taï Yeân Khaùch quay laïi nhìn Thaïch Phaù Thieân noùi: -Theá thì mi laø Caåu Taïp Chuûng ö ? Thaïch Phaù Thieân gaät ñaàu ñaùp: -Phaûi roài ! Taï laõo baù ! Ngaøy tröôùc chaùu ôû treân nuùi ñöôïc laõo baù daïy voõ coâng. Ñoät nhieân toaøn thaân chaùu phaùt haøn phaùt nhieät, ñau khoå khoâng chòu noåi roài ngaát ñi, sau chaùu tænh laïi thì tình traïng quaùi ñaûn luùc haøn luùc nhieät tieáp tuïc xaûy ra. Taï Yeân K ch khoâng coøn nghi ngôø gì nöõa, laõo quay laïi nhìn Thaïch Trung Ngoïc haù quaùt: -Mi maïo xöng gaõ naøy ñeå giôõn chôi vôùi ta. Haø haø ! Mi thaät laø lôùn maät. Thaïch Thanh cuøng Maãn Nhu thaáy maët Taï Yeân Khaùch xanh leø moät caùi roài hai maét quaéc leân, thì bieát ngay con mình ñaõ löøa gaït laõo, khieán laõo phaãn noä ñeán cöïc ñieåm.laõo chæ vung tay moät caùi laø laäp töùc gaõ cheát khoâng kòp ngaùp. Hai ngöôøi voäi vaøng nhaûy ra ñöùng chaén tröôùc maët Thaïch Trung Ngoïc. Maãn Nhu caát gioïng run run noùi: -Taï tieân sinh ! Tieân sinh laø ñaïi nhaân löôïng caû, xin tha thöù cho thaèng nhoû naøy chöa bieát gì. Taïi haï xin baét gaõ … daäp ñaàu chòu toäi vôùi tieân sinh. Taï Yeân Khaùch cöôøi laït noùi: -Taï moã bò thaèng nhoû chöa raùo maùu ñaàu löøa gaït thì ñaâu coù theå daäp ñaàu maáy caùi maø xong vieäc ñöôïc ? Toân giaù haõy lui ra ! Chöa döùt lôøi laõo vung tay aùo moät caùi. Hai luoàng ñaïi löïc lay non doác bieån xoâ ra. Thaïch Thanh, Maãn Nhu noäi löïc khoâng phaûi haïng taàm thöôøng maø chaân ñöùng khoâng vöõng bò haát ra hai beân xa maáy böôùc. Thaïch Phaù Thieân thaáy Maãn Nhu kinh haõi voâ cuøng thì hai haøng nöôùc maét traøo ra. Chaøng voäi la leân: -Taï tieân sinh ñöøng gieát gaõ nöõa. Taï Yeân Khaùch ñaõ vaän noäi löïc vaøo baøn tay phaûi saép ñaùnh tôùi. Luùc naøy giaû tyû caû maáy chuïc ngöôøi trong nhaø ñaïi saûnh ñeàu ñöùng ra ngaên caûn vò taát ñaõ cöùu maïng ñöôïc 633 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  5. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Thaïch Trung Ngoïc, nhöng Thaïch Phaù Thieân chæ hoâ moät tieáng ñaõ khieán laõo söûng soát quay laïi hoûi: -Ngöôi yeâu caàu ta khoâng gieát gaõ ö ? Laõo nghó raèng tha maïng cho moät gaõ thieáu nieân heøn haï maø xong ñöôïc lôøi theà ngaøy tröôùc thì laø moät vieäc deã nhaát. Baát giaùc laõo loä veû möøng thaàm. Thaïch Phaù Thieân laïi noùi: -Ñuùng roài ! Vò naøy laø con yeâu cuûa Thaïch trang chuùa vaø Thaïch phu nhaân. Ñinh Ñinh Ñang Ñang cuõng thöông y laém. Nhöng … nhöng y coù nhöõng haønh vi baát haûo, khinh khi A Tuù laïi löøa gaït moïi ngöôøi. Luùc y laø bang chuùa bang Tröôøng Laïc ñaõ laøm nhieàu chuyeän toài baïi … Taï Yeân Khaùch ngaét lôøi: -Ngöôi ñaõ noùi roài maø, ngöôi yeâu caàu ta ñöøng gieát gaõ chöù gì ? Taï Yeân Khaùch tuy laø moät tay kieâu huøng, yû mình voõ coâng tuyeät ñænh. Theá maø luùc naøy laõo noùi caâu ñoù thanh aâm hôi run leân, vì laõo sôï Thaïch Phaù Thieân ñoåi queû. Thaïch Phaù Thieân ñaùp : -Phaûi roài, chaùu yeâu caàu laõo baù ñöøng gieát y. Nhöng y haïi ngöôøi ñaõ nhieàu. Hay hôn heát laø laõo baù ñem y theo beân mình giaùo huaán ñieàu hay leõ phaûi ñeå y bieán thaønh haûo nhaân roài haõy ly khai y. Taï laõo baù ! Chaùu bieát laõo baù taâm ñòa raát toát. Laõo baù ñem chaùu ñi maáy naêm nuoâi daïy laïi reøn luyeän voõ coâng. Töø khi chaùu khoâng tìm thaáy maù maù toaøn nöông nhôø laõo baù döôõng duïc môùi thaønh ngöôøi. Thaïch ñaïi ca ñaây maø ñi theo laõo baù, nhaát ñònh ñöôïc laõo baù troâng coi cho y bieán thaønh ngöôøi toát. Boán chöõ “taâm ñòa raát toát” ñeå troû Taï Yeân Khaùch laõo vöøa nghe thaáy raát laáy laøm phaãn noä cho laø Thaïch Phaù Thieân coù yù mæa mai mình. Maët laõo laïi xanh leø. Nhöng laõo nghó laïi khoâng khoûi cöôøi dôû khoùc dôû. Laõo thaáy luùc Thaïch Phaù Thieân noùi caâu naøy ñaõ toû ra moät taám loøng thaønh thaät. Laõo lieàn hoài töôûng laïi maáy naêm ôû cuøng vôùi chaøng treân Ma Thieân Laõnh. Luùc naøo laõo cuõng cô möu haïi chaøng maø chaøng vaãn chaát phaùc thuûy chung ngaây thô thaønh thöïc. Laõo chaéc raèng, sau khi chaøng laïc maát maãu thaân ñem loøng quyeán luyeán mình, neân vieäc gì cuõng chæ troâng vaøo khía caïnh toát ñeïp. Laõo ñaõ truyeàn thuï “Vieâm vieâm coâng” laø coá yù laøm cho chaøng maát maïng maø chaøng laïi caûm ôn laõo moät caùch raát saâu xa. Baây giôø thaáy chaøng yeâu caàu cai quaûn Thaïch Trung Ngoïc, laõo lieàn buïng baûo daï: -Taï moã ñi ñaâu cuõng chæ moät mình môùi laø moät trang kyø nam töû, khoâng ñaøn ñuùm vôùi ai. Khi naøo chòu ñeå thaèng loûi ñeâ heøn aáy quaán quít beân mình ? Laõo nghó vaäy lieàn ñaùp: -Ta ñaõ öng thuaän laøm cho ngöôi moät vieäc. Ngöôi yeâu caàu ta ñöøng gieát gaõ, ta theo lôøi ngöôi tha cho gaõ laø ñuû roài. Chuùng ta töø ñaây ly bieät, vónh vieãn khoâng gaëp nhau nöõa. 634 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  6. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Thaïch Phaù Thieân noùi: -Khoâng ñöôïc ! Khoâng ñöôïc ! Taï laõo baù maø khoâng giaùo huaán y, y laïi ñi löøa ngöôøi, haïi ngöôøi roài gieát ngöôøi cuõng coù vaø gaây neân moái thöông taâm cho Thaïch phu nhaân cuøng Ñinh Ñang. Chaùu yeâu caàu laõo baù giaùo huaán y, troâng nom cho y. Neáu y chöa bieán thaønh haûo nhaân thì ñöøng ñeå y ly khai laõo baù. Taï Yeân Khaùch chau maøy laåm baåm: -Vieäc naøy thaät daây döa raéc roài ! Keå ra noù chaúng khoù gì nhöng cuõng khoâng phaûi laø chuyeän deã. Chính mình coù phaûi laø haûo nhaân ñaâu thì daïy ngaõ thaønh ngöôøi toát theá naøo ñöôïc ? Huoáng chi, Thaïch Trung Ngoïc laø moät ñöùa hoaït ñaàu gian traù, e raèng ñöùc Khoång Phu Töû coù soáng laïi giaùo huaán gaõ vò taát haén ñaõ thaønh haûo nhaân ñöôïc. Neáu mình öng thuaän vieäc naøy haù chaúng bò phieàn luïy vónh vieãn moät caùch voâ ích ? Nghó vaäy laõo laéc ñaàu lia lòa ñaùp: -Khoâng ñöôïc ! Vieäc naøy ta laøm khoâng xong. Ngöôi ñeà nghò vieäc khaùc duø khoù hôn ta cuõng laøm cho. Thaïch Thanh ñoät nhieân cöôøi ha haû noùi: -Ai cuõng baûo lôøi noùi cuûa Ma Thieân Cö Só xem naëng baèng non. Vì theá maø “Huyeàn Thieát Leänh” kheùt tieáng giang hoà. Neáu sôùm bieát chuû nhaân “Huyeàn Thieát Leänh” cöï tuyeät lôøi yeâu caàu cuûa ngöôøi ta thì ñaâu ñeán noãi bao nhieâu ngöôøi ôû Haàu Giaùm taäp bò cheát moät caùch oan uoång. Taï Yeân Khaùch ñoät nhieân caëp loâng maøy döïng ngöôïc, lôùntieáng hoûi: -Sao Thaïch trang chuùa laïi noùi theá ? Thaïch Thanh ñaùp: -Chuù em ñaây yeâu caàu tieân sinh daïy doã haøi nhi cho taïi haï, tuy laø cöôõng baùch tieân sinh vaøo choã khoù khaên. Nhöng ngaøy tröôùc taám “Huyeàn Thieát Leänh” kia do chuù em ñoù giao taän tay cho Taï tieân sinh. Luùc aáy chính maét vôï choàng taïi haï troâng thaáy. Ngoaøi ra coøn Caûnh huynh, Vöông huynh, Kha huynh, Hoa coâ nöông vaø nhieàu khaùc nöõa cuõng chöùng kieán. Taïi haï töøng nghe danh ñaõ laâu : Ma Thieân Cö Só noùi ra ñieàu gì, ngaøn vaøng khoân chuoäc. Theá maø sao luùc chuù em ñaây coù lôøi thænh caàu thì Taï tieânsinh laïi tuø choái ? Taï Yeân Khaùch töùc giaän noùi: -Caùc haï ñaõ sinh con sao khoâng bieát daïy con ? Thaèng con baát hieáu laøm baïi hoaïi ñeán gia phong naøy sao khoâng phoùng chöôûng ñaùnh cheát noù ñi cho roài ? Thaïch Thanh ñaùp: -Sôû dó haøi töû heøn keùm nhö vaäy laø chöa ñöôïc nghieâm sö gia coâng maøi duõa, gaõ thaønh ñoà duøng theá naøo ñöôïc ? Taï Yeân Khaùch caøng töùc giaänhôn ñaùp: 635 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  7. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Maøi duõa caùi con quyû. Taïi haï maø ñem thaèng loûi ñi thì chæ trong ba ngaøy laø duõa cho gaõ ngöôøi chaúng ra ngöôi, quyû chaúng ra quyû. Maãn Nhu ñöa maét ra hieäu cho Thaïch Thanh roài la leân: -Thanh ca ! ... Baø nghó buïng: -Thaèng con mình maø giao cho Taï Yeân Khaùch ñem ñi thì döõ nhieàu laønh ít. Baø muoán nhaéc Thaïch Thanh ñöøng noùi khích laõo nöõa. Ngôø ñaâu Thaïch Thanh lôø ñi nhö khoâng bieát. Oâng cöôøi noùi: -Boäi tín lôøi theà haù phaûi laø haønh vi cuûa moät nhaân vaät löøng laãy tieáng taêm nhö Ma Thieân Cö Só ? Taï Yeân Khaùch bò Thaïch Thanh doàn cho moät hoài, khieán cho laõo cöùng löôõi. Laõo bieát laø caõi leõ vôùi anh chaøng Thaïch Phaù Thieân khoâng hieåu theá söï thì coøn deã, nhöng caõi lyù vôùi con ngöôøi lòch duyeät giang hoà nhö Thaïch Thanh thì thaät khoùloøng. Laõo bieát thoøng loïng ñaõ quaøng vaøo coå, chæ coøn caùch öng thuaän ñi cho roài. Laõo lieàn ñaùp: Ñöôïc laém ! Taï moã khoâng ngôø ñaõ quaù nöûa ñôøi ngöôøi maø coøn bò gaõ Caåu Taïp Chuûng naøy laøm cho phieàn luïy. Laõo maéng Caåu Taïp Chuûng ñeå troû Thaïch Phaù Thieân maø thöïc ra laø aùm chæ Thaïch Trung Ngoïc. Theá laø laõo thoùa maï ngöôøi theo ñöôøng loái quanh co. Thaïch Thanh laøm gì chaúng hieåu, nhöng oâng chæ mæm cöôøi maø khoâng traû lôøi. Maãn Nhu maët ñoû leân roài bieán sang maøu xanh lôït. Taï Yeân Khaùch quay laïi ngoù Thaïch Trung Ngoïc noùi: -Thaèng loõi kia ! Mi laïi ñaây maø ñi theo ta ! Neáu mi khoâng bieán thaønh haûo nhaân thì moãi ngaøy laõo gia ba laàn loät da mi ñoù. Thaïch trung Ngoïc hoaûng vía, heát ngoù song thaân laïi nhìn Thaïch Phaù Thieân, chæ mong chaøng ñoåi lôøi yeâu caàu. Thaïch Phaù Thieân noùi: -Thaïch ñaïi ca ! Ñaïi ca baát taát phaûi sôï haõi. Taï laõo baù beà ngoaøi tuy giaû vôø hung döõ maø thaät ra loøng daï raát toát. Haøng ngaøy ñaïi ca chæ caàn thoåi côm naáu rau cho laõo baù aên, giaët giuõ quaàn aùo cho laõo baù, hoaëc troàng rau nuoâi gaø. Laõo baù coù giô tay leân nhöng cuõng khoâng ñuïng ñeán ñaïi ca ñaâu. Tieåu ñeä töøng ôû vôùi laõo baù maáy naêm. Laõo baù ñoái vôùi tieåu ñeä chaúng khaùc gì maù maù ñoái vôùi mình vaäy. Laõo b coøn luyeän voõ aù coâng cho nöõa. oOo 636 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2