Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Hiệp khách hành - tập 75

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

74
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hiệp khách hành - tập 75', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp khách hành - tập 75

  1. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn HOÀI THÖÙ BAÛY MÖÔI LAÊM TEÂN QUAÂN HAÀU THI TRIEÅN TUYEÄT COÂNG Thaïch Phaù Thieân ñaõ hôi yeân daï. Chaøng ngoù quanh baøn tieäc thaáy caû quaùn chuû chuøa Thöôïng Thanh. Boïn chöôûng moân boán phaùi lôùn taïi Quan Ñoâng laø Phaïm Nhaát Phi, Phong Löông, Laõ Chính Bình vaø Cao Tam nöông töû cuõng vöøa tôùi nôi. Nhöõng ngöôøi naøy taâm thaàn raát ñoåi hoang mang. Thò tuyeán vöøa chaïm vaøo muïc quang Thaïch Phaù Thieân, hoï lieàn chaøo baèng caùi gaät ñaàu chöù khoâng daùm chaïy ñeán hay caát tieáng goïi. Hai vò ñaûo chuùa Long, Moäc naâng cheùn ruôïu leân noùi: -Xin môøi lieät vò ! Roài uoáng moät hôi caïn saïch. Quaàn huøng thaáy röôïu xanh leø. Tuy höông vò raát thôm tho, song trong loøng hoï khoâng khoûi baên khoaên töï hoûi: --Chaúng hieåu trong röôïu naøy coù thuoác ñoäc gì khoâng ? Ña soá chæ ñeå cheùn röôïu leân moâi, chöù khoâng daùm uoáng. Moät soá ít nghó buïng: -Ñoái phöông maø muoán gia haïi mình thì chæ caàn caát tay moät caùi laø xong. Trong röôïu coù chaát cuõng theá maø khoâng coù chaát ñ c cuõng vaäy. Ñaèng naøo cuõng cheát. Chi oä baèng cöù uoáng caøn ñi. Hoï lieàn naâng cheùn leân uoáng caïn saïch. Nhöõng ngöôøi ñöùng chaàu chöïc moät beân tieáp tuïc roùt röôïu vaøo. Hai vò ñaûo chuùa ñaûo Long Moäc môøi khaùch caïn ba cheùn roài, Long ñaûo chuùa giô tay traùi leân. Boïn noâ boäc töø noäi ñöôøng ñi thaønh haøng keùo ra. Moãi teân böng ra moät baùt chaùo lôùn ñaët ôû tröôùc maët taân khaùch. Quaàn huøng buïng baûo daï: -Ñaây chaéc laø Laïp Baùt Cuùc maø treân choán giang hoà thöôøng ñoàn ñaïi. Nhöõng baùt chaùo vöøa muùc ra hôi coøn boác leân nghi nguùt. Töø ñaùy baùt suøi boït leân. Baùt chaùo naøo cuõng moät maø xanh thaãm. Ai nhìn cuõng khoâng khoûi sinh loøng nghi hoaëc. Nguyeân thöù chaùo naøy coù pha laãn taùo ñoû, vöøng ñen, haït sen, long nhaõn, ñaäu ñoû… nhöng trong baùt chaùo tröôùc maét hoøa caùc vò khaùc vaøo, chöa ai töøng troâng thaáy bao giôø, rau chaúng ra rau, coû chaúng ra coû. Thöù laø reã caây thaùi nhoû, thöù laïi xaét ra töøng khuùc. 654 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  2. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Quaàn huøng ñeàu bieát raèng ña soá ñoäc vaät ñeàu coù maøu xanh bieác maø baùt chaùo maøu xanh thaãm, maët ngöôøi soi vaøo cuõng aùnh thaønh maàu bieác. Chæ moät muøi thuoác naëng neà xoâng vaøo muõi cuõng bieát laø ñoäc ñeán theá naøo roài. Cao Tam nöông töû vöøa ngöûi thaáy muøi thuoác ñaõ phaùt ôùn. Muï nghó buïng: -Khi hoï naáu chaùo naøy khoâng bieát ñaõ thaû bao nhieâu raén reát nheän ñoäc vaøo trong noài. Muï khoâng nhòn ñöôïc phaûi buoàn noân, voäi ñaåy baùt chaùo ra caïnhbaøn roài ñöa tay böng muõi. Long ñaûo chuùa noùi: -Lieät vò ñöôøng xa ngaøn daëm ñaõ coù loøng chieáu coá, teä ñaûo khoâng bieát laáy caùi chi ñeå kính khaùch, goïi laø coù baùt chaùo Laïp Baùt naøy ôû Trung Chaâu chöa töøng duøng ñeán ñöa ra theát lieät vò. Vò coát yeáu trong baùt chaùo laø “Ñoaïn Tröôøng Thöïc Coát Huû TaâmThaûo” (thöù coû laøm cho ñöùt ruoät, hö xöông, naùt tim). Thöù coû naøy sau khi noû hoa môùi thaät coâng hieäu. Nhöng thöôøng khi taùm naêm, möôøi moät naêm khoâng chöøng môùi coù moät laàn nôû hoa. Teä ñaûo phaûi chôø tôùi khi coû naøy khai hoa môùi môøi ñoàng ñaïo giang hoà ôû Turng Nguyeân tôùi ñaây cuøng höôûng. Baám ñoát ngoùn tay tính ra cuoäc thieát yeán naøy laø laàn thöù tö, xin môøi lieät vò aên uoáng thaønh thöïc, khoâng neân khaùch saùo. Laõo noùi xong cuøng Moäc ñaûo chuùa tay traùi caàm baùt chaùo, tay phaûi giô ñuõa leân môøi. Moïi nghe ñeán teân “Ñoaïn Tröôøng Thöïc Coát Huû TaâmThaûo” thì ñaõ bôû vía. Tuy nhöõng ngöôøi ñaõ tôùi ñaûo naøy, ai cuõng khoâng tính ñeán chuyeän soáng soùt trôû veà nöõa, nhöng Long ñaûo chuùa laïi coâng nhieân tuyeân boá chaát coû ñoäc trong baùt chaùo khieán moïi ngöôøi caøng kinh taâm ñoäng phaùch. Ai naáy saéc maët taùi meùt. Boãng thaáy Long, Moäc hai vò ñaûo chuùa ñeàu giô ñuõa leân khoanh moät voøng troøn ñeå toû yù môøi toaøn theå cöû toïa roài böng baùt chaùo leânñeå keâ vaøo mieäng baét ñaàu aên. Quaàn huøng ñeàu nghó buïng: -Trong baùt chaùo cuûa hai thaèng cha naøy chaéc chuùng boû nhaân saâm, yeán saøo cuøng caùc vò ñaïi boå vaøo. Ñoät nhieânthaáy ñaàu ñaèng ñoâng coù moät haùn töû ñöùng phaét daäy troû tay vaøo maët Long, Moäc ñaûo chuùa lôùn tieáng quaùt: -Laõo Long vaø laõo Moäc kia ! Haõy nghe ta noùi ñaây. Ta laø Giaûi Vaên Baùo ôû Quan Taây. Tröôùc khi tôùi ñaûo Long Moäc ta ñaõ thu xeáp moïi vieäc veà sau ñaâu ñoù xong caû roài. Giaûi Vaên Baùo naøy ñöôøng ñöôøng laø tay haùn töû ñoäi trôøi ñaïp ñaát, loøng daï saét ñanh. Caùc ngöôi muoán gieát muoán moã theá naøo thì Giaûi moã quyeát chaúng chau maøy. Coøn baét Giaûi moã phaûi aên uoáng ñoäc vaät naøy thì nhaát ñònh khoâng ñöôïc ñaâu. Long ñaûo chuùa ngaïc nhieân cöôøi noùi: 655 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  3. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Giaûi anh huøng ñaõ khoâng muoán xôi coù lyù ñaâu boïn taïi haï mieãn cöôõng ñöôïc ? Haø taát caùc haï phaûi noåi giaän. Xin caùc haï haõy ngoài xuoáng ñaõ naøo ! Giaûi VaênBaùo laïi quaùt leân: -Giaûi moã ñaõ khoâng caàu toaøn maïng thì cheátsôùm hay cheát muoän cuõng laø moät caùi cheát. Ta chæ caàn vaïch maët caùc ngöôi laø boïn choù maù yû maïnh laøm caøn, gaây tai hoïa ôû nhaângian. Haén noùi xong böng baùt chaùo leân haát vaøo maët Long ñaûo chuùa. Moät laõo giaø ngoài caùch hai baøn ñöùng phaét daäy quaùt: -Giaûi hieàn ñeä khoâng ñöôïc loã maõng ! Laõo phaát tay aùo moät caùi phaùt ra moät luoàng kình phong ngaên caûn baùt chaùo coøn ñang lô löõng treân khoâng. Baùt chaùo ñang lô löõng treân khoâng bò laõo giaø kia phaát tay aùo phaùt ra moät luoàng tuï phong caûn trôû khoâng bay veà phía tröôùc ñöôïc nöõa. Noù döøng laïi treân khoâng gian moät giaây roài rôùt xuoáng. Ai cuõng yeân trí chieác baùt Thanh Hoa Ñaïi Haûi saép vôõ tan taønh, coøn chaùo seõ ñoå leânh laùng. Boãng thaáy teân haàu chuyeân vieäc roùtröôïu cho taân khaùch ñöùng gaàn ñoù, khom löng laïi voït ngöôøi ñi vaø ñöa tay ra baét laáy baùt chaùo lôùn naøy. Baùt chaùo ñang haï thaáp xuoáng chæ coøn caùch maët ñaát chöøng vaøi taác, thöïc ñaõ ñeán luùc nguy hieåm voâ cuøng. Vaäy maø teân haàu naém ñöôïc moät caùch raát thaàn tình. Quaàn huøng khoâng nhòn ñöôïc, baät leân tieáng hoan hoâ vang doäi: -Coâng phu tuyeät dieäu ! Coâng ohu tuyeät dieäu ! Tieáng hoan hoâ vöøa döùt, thì neùt maët quaàn huøng caøng loä veû lo aâu. Ai naáy buïng baûo daï: -Moät teân haàu röôïu maø thaân thuû kyø dieäu ñeán theá, thì mình coønhoøng soáng soùt ñeå trôû veà ñöôïc nöõa ö ? Moïi ngöôøi ñaâm ra tính quaån lo quanh. Ngöôøi thì nhôù con chaùu cuøng saûn nghieäp trong nhaø, keû thì nghó tôùi moái ñaïi cöøu chöa traû ñöôïc. Coù ngöôøi laåm baåm: -Ta maø cheát ñi thì cô nghieäp baûn bang taát ñi vaøo choã ñieâu taøn. Coù ngöôøi mình laïi oaùn mình: -Ñaõ bieát thôøi kyø ñaûo Long Moäc môøi ñi döï yeán saép ñeán sao mình khoâng sôùm tìm nôi thaâm sôn cuøng coác ñeå aån laùnh ? Laïi cöù ngoài caàu may theû ñoàng ñöøng ñöatôùi cho mình ? Coù ngöôøi tröôùc kia vaãn hy voïng tieáng ñoàn ñaûo Long Moäc lôïi haïi laø khoâng ñuùng söï thöïc. Baây giôø maét thaáy teân quaân haàu phoùng mình giô tay ñoùn baét baùt chaùo thì caùi hy voïng ñoù cuõng bò tieâu tan noát. 656 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  4. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Boãng thaáy moät chaøng thö sinh oám vaøo tuoåi trung nieân ñöùng leân, caát tieáng doõng daïc noùi: -Long, Moäc ñaûo chuùa ! Hai vò ñaûo chuùa chæ cho vaøi teân thuoäc haï vaøo Trung Nguyeân cuõng ñuû löøng danh kheùt tieáng. Vaäy hai vò coù muoán leân ngoâi chí toân trong voõ laâm cuõng deã nhö trôû baøn tay, haø taát hai vò phaûi hao toån taâm cô, phí phaïm coâng phu trieäu boïntaïi haï leân ñaûo naøy laømchi ? Taïi haï cheát cuõng chaúng tieác chi. Nhöng tron gloøng coøn moái nghi ngôø thì cheát cuõng khoâng nhaém maét ñöôïc. Vaäy xin hai vò ñaûo chuùa giaûi baøy choã ngu toái cho taïi haï. Taïi haï seõ ñöa coå ra chôø cheùm. Keå ra nhöõng caâu naøy heát thaûy moïi ngöôøi ñeàu muoán noùi ra, coù ñieàu ngöôøi khaùc khoâng hoaït baùt vaên hoa ñöôïc nhö y maø thoâi. Moïi ngöôøi ñeàu laáy laøm hôïp yù vaø maáy traêm conmaét ñoå doàn vaøo maët Long, Moäc ñaûo chuùa ñeå chôø hoï traû lôøi xem sao. Long ñaûo chuùa cöôøi noùi: -Taây Moân tieân sinh haõy ngoài xuoáng ! Baát taát phaûi quaù khieâm nhö vaäy. Quaànhuøng nghe Long ñaûo chuùa noùi vaäy laïi quay nhìn thö sinh, töï hoûi: -Phaûi chaêng ngöôøi naøy laø Taây Moân tuù taøi, teân goïi Taây Moân Baát Quaàn, ñaõ töøng löøng laãy tieáng taêm treân choán giang hoà ba chuïc naêm tröôùc ñaây ? Nhöng sao coi y baát quaù môùi ngoaøi boán chuïc tuoåi, maø ba chuïc naêm tröôùc Baát Quaàn vôùi hai baøn tay khoâng ñaõ ñaùnh cheát ñöôïc Thaát Baù ôû Thieåm Baéc, roài trong ba ngaøy vôùi moät caây Phaùn Quan Buùt ñaõ phaù huûy taùmsôn traïi cuûa boïn luïc laâm tænh Haø Baéc ? Ngöôøi ta ñoàn khi ñoù y ñaõ ngoaøi ba chuïc tuoåi vaø sau maáy vuï kia khoâng ai ñöôïc tin töùc gì veà y nöõa, chaúng bieát y soáng cheát theá naøo. Coi tuoåi y thì khoâng hôïp, song hoï Taây Moân chaúng coù maáy ngöôøi. Hieän nay trong voõ laâm khoâng coù tay cao thuû naøo hoï Taây Moân aên maëc theo kieåu thö sinh, thì coù leõ chính laø y ñoù. Ta neân bieát nhöõng ngöôøi ñeándöï yeán Laïp Baùt, ngoaïi tröø Thaïch Phaù Thieân, ñeàu laø chöôûng moân moät phaùi hay chuùa teå moät bang thì nhöõng tay chuùa truøm voõ laâm ñeàu quen maët heát. Boãng nghe Long ñaûo chuùa laïi noùi tieáp: -Ngaøy tröôùc Taây Moântieân sinh moät chöôûng ñaû baïi Thaát Baù, moät caây buùt haát lieàn baùt traïi … Quaàn huøng kheõ la leân: -Quaû laø y thaät ! Long ñaûo chuùa noùi tieáp: -Taïi haï cuøng Moäc huynh ñeä ñaây ba chuïc naêm tröôùc ñaõ ñem loøng ngöôõng moä tieânsinh thì böõa nay ñaâu daùm voâ leã. Taây Moân Baát Quaàn noùi: 657 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  5. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Taïi haï khoâng daùm. Maáy vieäc nhoû moïn ngaøy tröôùc ñoù hoaëc giaû coù theå ngoâng cuoàng trong luùc nhaát thôøi ôû Turng Nguyeân. Coøn ñoái vôùi con maét hai vò ñaûo chuùa thì chæ laø troø treû nít. Long ñaûo chuùa noùi: -Taây Moân tieân sinh laïi quaù khieâm ñoù ! Caâu noùi vöøa roài cuûa toân giaù, taïi haï muoán trình baøy ngay cuøng caùc vò anh huøng, nhöng thöù chaùo Laïp Baùt naøy coù vò “Ñoaïn Tröôøng Thöïc Coát Huû TaâmThaûo” caàn phaûi aên noùng môùi coù hieäu löïc. Vaäy môøi caùc vò haõy xôi chaùo tröôùc roài taïi haï seõ trình baøy sau ñöôïc chaêng ? Thaïch Phaù Thieân nghe hai ngöôøi noùi chuyeän vôùi nhau toaøn nhöõng lôøi khaùch saùo maø chaøng chaúng hieåu gì maáy. Buïng chaøng laïi ñoùi, ruoät gan coàn caøo khoâng chòu ñöôïc. Vöøa nghe Long ñaûo chuùa noùi vaäy, chaøng lieàn böng ngay baùt chaùo leân maø huùp sì suïp moät hoài caïn ñeán quaù nöûa baùt. Tuy muøi thuoác noàng naëc nhöng chaùo ngon laønh chaúng thaáy gì laø khoù aên caû. Chæ trong khoaûng khaéc chaøng aên heát trôn caû baùt chaùo. Trong boïn quaàn huøng coù ngöôøi laåm baåm: -Thaèng loûi naøy chaúng bieát trôøi cao ñaát daøy laø gì, nhöõng muoán ta ñaây haøo kieät chöù gaõ ñaâu bieát caùi cheát ñaõ ñeán. Gaõ muoán cöôùp ñöôøng tôùi quyû moân quan. Coù ngöôøi laïi nghó raèng: -Ñaèng naøo cuõng cheát thì thaø laø nhö vò thieáu nieân anh huøng kia laïi khoaùi hôn. Baïch Töï Taïi reo leân : -Hay laém ! Gioûi laém ! Toân nöõ teá cuûa phaùi Hoa Sôn ta quaû nhieân khaùc ñôøi. Ñaõ ñeán luùc naøy maø laõo vaãn coøn coù yù ngaïo ngheã giöõa caùc moân phaùi thieân haï. Laõo muoán phaùi Tuyeát Sôn phaûi cao hôn ngöôøi khaùc moät baäc. Laõo cho laø Thaïch Phaù Thieân tranh giaønh theå dieän thay maët cho laõo. Sau cuoäc tyû ñaáu trong thaïch lao taïi thaønh Laêng Tieâu, Baïch Töï Taïi ñaõ chìm nhuïc nhueä k Ngay luùc aáy laõo ñaõ nghó thaàm quan nieäm cuûa mình: Töï coå chí kim mình hí. laø tay ñaïi anh huøng, ñaïi hieäp só, ñaïi toân sö, kieám phaùp ñeä nhaát, quyeàn cöôùc ñeä nhaát, noäi coâng ñeä nhaát, aùm khí ñeä nhaát thì phaûi tröø boû maát boán chöõ “noäi coâng ñeä nhaát”. Ñeán luùc laõo thaáy teân haàu roùt röôïu thi trieån thaân thuû baét ñöôïc baùt chaùo thì laõo laïi cho laø : Boán chöõ “quyeàn cöôùc ñeä nhaát” cuõng khoâng ñöùng vöõng ñöôïc nöõa. Coù ñieàu laõo vaãn töï nhuû : Nhöõng nhaân vaät ôû ñaûo Long Moäc chöa chaéc voõ coâng ñeàu tuyeät cao thaät söï. Khoâng chöøng teân haàu naøy laø tay cao thuû ñeä nhaát ôû treân ñaûo ñaõ giaû vôø ñoùng vai noâ boäc ñeå khuûng boá tinh thaàn moïi ngöôøi. Laõo thaáy Thaïch Phaù Thieân toû veû thaûn nhieân aên baùt chaùo ñoäc moät caùch ngon laønh lieàn laáy laøm ñaéc yù, vì chaøng laø toân nöõ teá cuûa chöôûng moân phaùi Tuyeát Sôn. Baát giaùc haøo khí trong loøng laïi noåi leân boàng boät. Laõo lieàn böng baùt chaùo maø huùp soaøn soaït ra 658 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  6. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn chieàu töï ñaéc vôùi caâu hoûi: Trong ñaïi saûnh naøy baát quaù chæ coù thaèng nhoû kia vaø ta laø daùm aên chaùo, coøn ai laø tay anh huøng haøo kieät nhö oâng chaùu mình ? Roài laõo laïi laåm baåm: -Ta laø ngöôøi thöù hai daùm aên chaùo, vaäy keå veà anh huøng haøo kieät ta ñöùng vaøo haøng thöù hai trong thieân haï. Theá thì saùu chöõ “ñaïi anh huøng, ñaïi haøo kieät” cuõng phaûi boû ñi. Laõo thöø ngöôøi ra hoái haän: AÊn chaùo ñoäc thì cuõng ñeán cheát laø cuøng. Sao mình khoâng aên tröôùc tieân ñeå phaûi ñaùnh xuoáng “thieân haï ñeä nhò” thì coøn thuù gì ? Baïch Töï Taïi trong loøng vöøa buoàn baõ vöøa töï traùch, neân veà sau Long ñaûo chuùa noùi gì, laõo cuõng chaúng buoàn ñeå tai nghe nöõa. Long ñaûo chuùa noùi: -Boán chuïc naêm veà tröôùc, taïi haï cuøng Moäc huynh ñeä keát giao yù hôïp taâm ñaàu. Nhöõng luùc giaûng voõ luaän kieám hai beân ñeàu khaâm phuïc voõ coâng cuûa nhau. Hai ngöôøi ñaõ daét tay nhau vaøo choán giang hoà, ñeå khen thöôûng ngöôøi thieän, tröøng phaït keû aùc trong voõ laâm, ñaëng laøm neân moät phen söï nghieäp. Khoâng ngôø vöøa böôùc chaân vaøo choán giang hoà, ngaãu nhieân baét ñöôïc moät taám ñòa ñoà. Treân baûn ñoà coù vieát chöõ nhoû, taïi haï xem xong thì bieát baûn ñoà naøy veû moät traùi hoang ñaûo voâ danh vaø taïi ñaáy coù caát giaáu moät bí luïc voõ coâng ñoäng trôøi … Giaûi Vaên Baùo hoûi xen vaøo : -Roõ raøng ñaây laø ñaûo Long Moäc. Sao laïi baûo laø voâ danh hoang ñaûo ? Laõo giaø hoài naõy phaát tay aùo ñeå caûn ñöôøng baùt chaùo, lieàn quaùt leân : -Giaûi hieànñeä khoâng neânngaét lôøi Long ñaûo chuùa ! Giaûi Vaên Baùo töùc giaän noùi: -Duø laõo huynh coù coá gaéng laáy loøng nhöng chöa chaéc y ñaõ tha maïng cho ñaâu. Laõo giaø töùc quaù böng chaùo leân huùp moät hôi heát quaù nöûa baùt roài haäm höïc noùi: -Ta vôùi ngöôi keát b n ñaõ nöûa ñôøi maø ngöôi khoâng bieát Trònh Quang Chi naøy laø aï ngöôøi theá naøo ö ? Giaûi Vaên Baùo ra chieàu hoái haän ñaùp: -Ñaïi ca ! Tieåu ñeä bieát mình laàm loãi. Xin ñaïi ca löôïng thöù cho. Ñoaïnhaén quyø xuoáng daäp ñaàu “binh binh” ba caùi. Tieän tay haén laáy baùt chaùo ôû caïnh baøn maø aên moät hôi gaàn heát. Trònh Quang Chi chaïy laïi oâmlaáy Giaûi Vaên Baùo noùi: -Hieàn ñeä ! Anh em ta ngaøy noï keát nghóa ñaõ tuyeân lôøi troïng theä : Khoâng cuøng nhau sinh moät ngaøy giôø thì nguyeän cheát cuøng moät luùc. Lôøi theà ñoù ñeán nay quaû nhieân thöïc hieän. Nhö theá môùi khoâng uoång moät phen keát nghóa huynh ñeä. Hai ngöôøi oâm laáy nhau vöøa bi thöông vöøa hoan hyû ñeán chaûy nöôùc maét. 659 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  7. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Thaïch Phaù Thieân nghe laõo nhaéc tôùi lôøi theà, b t giaùc ñöa maét nhìn Tröông Tam, aá Lyù Töù. Tröông Tam, Lyù Töù nhìn nhau maø cöôøi roàilaïi ñöa maét nhìn Long, Moäc ñaûo chuùa. Moäc ñaûo chuùa kheõ gaät ñaàu. Tröông Tam,Lyù Töù lieàn vöôït ngöôøi ñi ra moãi ngöôøi ñeàu böng chaùo Laïp Baùt chaïy ñeán beân chieáu Thaïch Phaù Thieân noùi: -Naøo, môøi hieàn ñeä ! Thaïch Phaù Thieân voäi ngaên laïi noùi: -Ñöøng, ñöøng ! Nhò vò ca ca baát taát phaûi cheát theo tieåu ñeä. Tieåu ñeä chæ xin nhò vò sau naøy chieáu coá cho A Tuù … Tröông Tam cöôøi noùi: -Hieàn ñeä ôi ! Ngaøy chuùng ta keát nghóa huynh ñeä ñaõ coù lôøi öôùc: Sau naøy coù phuùc cuøng höôûng, coù tai naïn cuøng gaùnh vaùc. Hieàn ñeä ñaõ aên chaùo Laïp Baùt thì coù lyù ñaâu boïn ca ca laïi khoâng aên ? Tröông Tam noùi xong cuøng Lyù Töù böng chaùo leân aên moät hôi heát saïch. Ñoaïn chuùng quay laïi khom löng nhìn Long, Moäc ñaûo chuùa noùi: -Taï ôn sö phuï ñaõ ban chaùo cho ñoà nhi. Roài môùi veà ngoài choå cuõ. Quaànhuøng thaáy Tröông Tam, Lyù Töù vì nghó ñeán tình keát nghóa vôùi Thaïch Phaù Thieân maø aên chaùo ñoäc ñeå cheát cuøng chaøng. Tröôøng hôïp cuûa hai ngöôøi naøy so vôùi Trinh Quang Chi vaø Giaûi Vaên Baùo nhaát ñònh phaûi cheát khaùc xa nhau. Vaäy maø hoï cuõng giöõ loøng nghóa khí, neân ai naáy ñeàu khaâm phuïc voâ cuøng. Baïch Töï Taïi cuõng töï nghó: -Nhö hai ngöôøi naøy thì chöõ “hieäp” môùi coøn coù yù nghóa. Giaû tyû mình coù baïn keát nghóa uoáng chaát kòch ñoäc, lieäu mình coù nghó ñeán nghóa chi lan ñeå cheát cuøng baïn khoâng ? Nghó tôùi ñaây laõo khoâng khoûi ngaàn ngöø. -------------------oOo------------------- 660 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2