Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Hiệp khách hành - tập 77

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

69
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hiệp khách hành - tập 77', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp khách hành - tập 77

  1. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn HOÀI THÖÙ BAÛY MÖÔI BAÛY COI ÑOÀ GIAÛI HAØO KIEÄT ÑIEÂN ÑAÀU Ñinh Baát Töù hoûi: -Theá thì sao nhöng baïn ñoàng ñaïo bò gieát cheát, thi theå laïi khoâng traû veà queâ quaùn. Long ñaûo chuùa laéc ñaàu ñaùp: -Ñinh tieân sinh noùi vaäy laø sai. Nhöõng lôøi ñoàn ôû doïc ñöôøng sao coù theå tin heát ñöôïc. Ñinh Baát Töù laïi hoûi: -Theo lôøi Long ñaûo chuùa thì sao bao nhieâu tay cao thuû voõ laâm khoâng coù toäi gì thì chaúng moät ngöôøi naøo cheát ö! Ha ha! Thaät ñaùng buoàn cöôøi! Long ñaûo chuùa cuõng ngöûa maët leân trôøi caû cöôøi nhaïi laïi: -Ha ha, thaät laø ñaùng buoàn cöôøi: Ñinh-Baát-Töù ngaïc nhieân hoûi: -Sao laïi cöôøi? Long ñaûo chuùa cöôøi ñaùp: -Ñinh tieân sinh laø taân khaùch cuûa ñeä ñaûo. Tieân sinh noùi laø ñaùng buoàn thì taïi haï cuõng leân tieáng phuï hoaï laø ñaùng buoàn cöôøi. Ñinh-Baát-Töù noùi: -Trong voøng ba möôi naêm trôøi nhöõng tay cao thuû voõ laâm ñeán ñaûo Long-Moäc aên chaùo Laïp -Baùt khoâng ñuû caû ngaøn cuõng phaûi taùm traêm, theo lôøi Long ñaûo chuùa, ñaõ ñöôïc bình yeân voâ söï, vaäy chaúng ñaùng buoàn cöôøi laém ö? Long ñaûo chuùa ñaùp: -Ñaõ laø ngöôøi ai cuõng coù soá maïng. Neáu ñaïi haïn ñaõ ñeán maø khoâng phaûi Ñaïi La Kim Tieân thì coøn soáng theá naøo ñöôc? coù ñieàu nhöõng ngöôøi ñoù khoâng phaûi haûo ñaûo ñaõ ra tay haï saùt maø thoâi Ñinh-Baát-Töù ngeïo ñaàu ngaãm nghó moät laùt roài noùi: -Vaäy taïi haï muoán hoûi thaêm tin töùc veà moät ngöôøi: Coù moät coâ gaùi teân laø Phöông coâ taïi haï nghe noùi möôøi chín naêm tröôùc ñaây ñaõ ñeán ñaûo Long moäc naøy ngöôøi ñoù vaãn maïnh khoeû chöù? Long ñaûo chuùa hoûi laïi: -Vò nöõ hieäp ñoù hoï gì? Chöøng bao nhieâu tuoåi? Y laø nhaân vaät ñaàu naõo ôû moân phaùi hoaëc baïng hoäi naøo? Ñinh-Baát-Töù ngaäp ngöøng: -Hoï gì thì taïi haï cuõng khoân g bieát roõ. Chính ra... Y hoï Ñinh thì phaûi. Typed by COI 669 http://hello.to/kimdung
  2. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Ñoät nhieân ngöôøi ñaøn baø che maët caát tieáng lanh laûnh noùi : -Ñoù laø con Tö Bình cuûa laõo. nhöng coâ naøy khoâng theo hoï gia gia maø theo hoï meï, teân coâ ta laø Mai Phöông Coâ. Ñinh-Baát-Töù theïn ñoû maët leân noùi: -Ha ha! Hoï Mai thì hoï Mai chöù sao? Laøm gì maø phaûi nhaëng leân theá? Y... naêm nay chöøng ñoä boán chuïc tuoåi... Ngöôøi ñaøn baø laïi leân gioïng thoû theû caõi: -Vieäc gì phaûi noùi chöøng ñoä boán möôi tuoåi? Noùi traéng laø ba möôi chín coù ñöôïc khoâng. Ñinh- Baát -Töù noùi: -Ñöôïc roài thì y ba möôi chín tuoåi Y khoâng phaûi laø Chöôûng moân phaùi naøo, cuõng chaúng phaûi Bang chuû, Giao chuû chi chi heát. Y chæ hoïc "Hoa Mai Quyeàn" veà " Mai Hoa Quyeàn" trong thieân haï chæ coù moät nhaø y chaéc y cuõng ñöôïc môøi leân ñaûo Long- Moäc? Moät ñaûo chuùa laéc ñaàu ñaùp: -Mai- Hoa- quyeàn ö khoâng ñuû tö caùch. Ngöôøi ñaøn baø che maët laïi leân tieáng lanh laûnh: -“Mai Hoa Quyeàn" sao khoâng ñuû tö caùch: Taïi haï cuõng tieáp ñöôïc theå ñoàng moïi ñeán döï yeán thì sao? Moäc ñaûo chuùa laéc ñaàu noùi : -Khoâng phaûi “Mai- Hoa Quyeàn". Long ñaûo chuùa giaûi thích: -Moäc huynh ñeä cuûa taïi haï ñaõ noùi veà Mai nöõ hieäp moät caùch ñôn giaûn, chöù khoâng öa daøi doøng nhö taïi haï Moäc huynh ñeä. Muoán noùi boïn taïi haï môøi coøn giaù ñeán ñaûo Long- Moäc khoâng phaûi vì toân giaùo coù moân " Mai Hoa Quyeàn" truyeàn ñôøi maø laø vì moân kieám phaùp maø toân giaùo môùi laäp ra hai naêm tröôùc ñaây. Ngöôøi ñaøn baø hoï Mai laáy laøm kyø, hoûi: -Kieám phaùp maø taïi haï môùi laäp ra chöa moät ai thaáy qua laøm sao ñaûo chuùa laïi bieát? Tieáng muï noùi ñaõ choùi tai khieán moïi ngöôøi nghe ñeàu caûm thaáy khoù chòu, maø laïi ra chieàu kinh dò nöõa, neân caøng khoù nghe hôn. Long ñaûo chuùa tuûm tæm cöôøi ngoõ hai teân ñeä töû choû tay moät caùi. Moät teân aùo vaøng, moät teân aùo xanh vöôït moïi ngöôøi böôùc ra khom löng chôø leänh. Long ñaûo chuùa noùi: -Hai ngöôi haõy ñem moân kieám phaùp taân kyø cuûa Mai nöõ hieäp ra bieåu dieãn moät löôït. Neáu coù choã naøo sai laàm thì xin Mai nöõ hieäp chöaõ laïi cho ñuùng. Typed by COI 670 http://hello.to/kimdung
  3. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Hai teân ñeä töû "daï" moät tieáng roài ñeán beân caùi giaù ñaët töïa vaøo töôøng, moãi teân ruùt laáy moät thanh kieám goã. Hai gaõ nhìn ngöôøi ñaøn baø hoï Mai, khom löng noùi: -Xin Mai nöõ hieäp chæ giaùo cho! Roài thi trieån kieám thöùc ñaâm doïc cheùm ngang tyû ñaáu vôùi nhau. Quaân huøng ngoài trong saûnh ñöôøng ñeàu laø nhöõng ngöôøi kieám vaên quaûng baùc maø kieám phaùp naøy quaû chöa ñöôïc thaáy qua. Ngöôøi ñaøn baø mieäng khoâng ngôùt la leân: -Theá thì kyø thaät! Theá thì kyø thaät! Caùc ngöôi ngoù troäm kieám phaùp naøy hoài naøo? Thaïch- Phaù -Thieân coi maáy chieâu roài ñoäng taâm tö hoûi: -Kieám phaùp maø gaõ aùo xanh kia söû duïng phaûi chaêng laø kieám phaùi cuûa Tuyeát Sôn? Coi theâm maáy chieâu nöõa, Baïch -Töï -Taïi khoâng nhòn ñöôïc cuõng lôùn tieáng la: -OÂ hay! Mai nöõ hieäp ! Phaùi Tuyeát Sôn ta cuøng nöõ hieäp khoâng oaùn thuø gì nhau maø sao laïi saùng laäp ra kieám phaùp naøy döôøng nhö ñeå ñoái phoù vôùi kieám phaùp phaùi Tuyeát Sôn! Nguyeân teân ñeä töû aùo xanh ñuùng laø söû kieám phaùp phaùi Tuyeát-Sôn, nhöng töøng chieâu töøng thöùc cuûa y ñeàu bò kieám phaùp taân kyø cuûa teân ñeä töû aùo vaøng uy hieáp döõ . Ngöôøi ñaøn baø che maët chæ cöôøi laïi maáy tieáng chöù khoâng traû lôøi. Baïch Töï Taïi caøng coi caøng töùc giaän, quaùt leân: -Ngöôi töôûng kieám phaùp naøy coù theå choáng ñoái vôùi Tuyeát Sôn kieám ö? Ta e raèng coøn coù ñieåm sai laàm ñoù. Caâu naøy vöøa noùi ra khoûi mieäng, ñeä töû aùo vaøng lieàn bieán ñoåi kieám phaùp, chieâu naøo cuõng cöïc kyø gian ngoan coå quaùi vaø thaâm hieåm voâ cuøng, tuyeät khoâng giöõ phong theå cuûa danh gia chuùt naøo. Baïch -Töï -Taïi laïi quaùt: -Ngöôi thaät laø loän xoân! Kieám phaùp gì maø kyø vaäy? Tuy ngoaøi mieäng laõo hoûi theá nhöng trong loøng khoâng khoâng khoûi ngaám ngaàm kinh haõi, buïng baûo daï: -Gia tyû mình cuøng ñaáu vôùi y maø ñoät nhieân gaëp phaûi pheùp ñaùnh naøy thì khoâng chöøng seõ bò baïi vôùi y thaät. Tuy nhieân pheùp ñaùnh thaâm ñoäc naøy chæ neân ñaùnh leùn maø thoâi, khoâng theå tyû ñaáu moät caùch quang minh chính ñaïi ñöôïc. Baïch- Töï -Taïi tuy kinh ngaïc nhöng cuõng coù choã möøng thaàm, töï nhuû: -Nhöõng chieâu thöùc haï löu naøy neáu ñaùnh ra ñoät ngoät thì dó nhieân khoù beà choáng ñôõ, nhöng ta ñaõ ñöôïc thaáy qua moät laàn thì chaúng coù gì ñaùng sôï nöõa. Nhöõng thuaät baèng moân taû ñaïo chæ löøa bòp ñöôïc moät laàn, chöù khoâng ñöôïc hai. Gaõ ñeä töû aùo xanh chöa söû heát Tuyeát-Sôn kieám phaùp thì ñoät nhieân döïng ñöùng thanh kieám goã leân. Gaõ ñeä töû aùo vaøng cuõng laäp töùc thu chieâu ñeå chôø ñôïi gaõ aùo xanh ñem kieám goã ñoåi laáy moät thanh ñao goã roài môùi taùi ñaáu . Baïch -Töï -Taïi coi chuïc chieâu nöõa roài laïi caøng töùc giaän lôùn tieáng quaùt hoûi: Typed by COI 671 http://hello.to/kimdung
  4. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Hoï Mai kia ! Ngöôi xung ñoät vôí vôï choàng ta maø ñeán ñaây coù duïng yù gì? Vuï naøy... thaät kyø quaëc khoù hieåu! Nguyeân gaõ ñeä töû aùo xanh xöû ñao phaùp ñuùng laø chieâu thöùc gia truyeàn cuûa Söû Tieåu Thuyù, coøn gaõ ñeä töû aùo vaøng vaãn duøng caùc thuû ñoaïn hieåm ñoäc. Gaõ ñeä töû aùo xanh coù gaëp nguy hieåm thì ñeán luùc toái haäu, gaõ aùo vaøng laïi thu chieâu veà chöù khoâng phaùt huy chieâu thöùc ñeán toät ñoä. Hai ngöôøi qua laïi hôn ba chuïc chieâu nöõa, Long ñaûo chuùa lieàn voã tay ba caùi. Hai gaõ ñeä töû laäp töùc thu chieâu ñöùng khom löng höôùng veà phía Baïch-Töï -Taïi vaø ngöôøi ñaøn baø che maët noùi: -Xin Baïch laõo tieàn boái cuøng Mai nöõ hieäp chaán chænh cho. Boïn chuùn g laïi höôùng veà phaùi Long Moäc ñaûo chuùa thi leã xong roài môùi thu ñao goã, lui veà haøng nguõ. Ngöôøi ñaøn baø hoï Mai caát gioïng lanh laûnh noùi: -Ngöôi ñaõ ôû trong boùng toái hoïc löôïm ñöôïc ñeán baûy thaønh kieám phaùp cuûa ta saùng cheá ra, nhö vaäy cuõng khoâng laø chuyeän deã, Baïch -Töï- Taïi töùc giaän noùi: -Thöù kieám phaùp haï caáp ñoù coøn coù theå thoáng gì nöõa maø khoù hoïc? Ñinh -Baát- Töù hoûi xen vaøo: -Sao laïi khoâng coù theå thoáng gì ? Laõo hoï Baïch kia ! neáu laõo gaëp y moät caùch ñoät ngoät, chaân tay luoáng cuoáng , thì ñeán möôøi baûy möôøi taùm ñöôøng huyeät ñaïo cuûa laõo seõ bò ngöôøi ta ñaâm truùng ñoù. Baïch -Töï- Taïi caøng töùc hôn noùi: -Ngöôi coù gioûi thì haõy thöû coi! Ñinh- Baát- Töù ñaùp: -Duø sao ngöôi cuõng khoâng phaûi laø ñòch thuû cuûa nöõ hieäp. Ngöôøi ñaøn baø hoï Mai caát gioïng the theù hoûi: -Ai möôïn laõo laáy loøng ta? Ta seõ tyû thí vôùi Söû Tieåu Thuyù thì ngöôi tính sao? Ñinh- Baát -Töù aáp uùng: -Caùi ñoù... Caùi ñoù?.. Baïch -Taïi- Töï noùi: -Phu nhaân ta khoâng coù ñaây, nhöng coù ñoà ñeä cuûa phu nhaân ta hieän ñaõ ñeán ñaûo Long Moäc. OÀ ! Toân nöõ teá ñaâu! Ra tyû thí vôùi thò ñi! Thaïch -Phaù -Thieân ñaùp: -Chaùu nghó raèng baát taát phaûi tyû thí laøm chi? Ngöôøi ñaøn baø hoï Mai hoûi: -Ngöôi laø ñoà ñeä Söû Tieåu Thuyù ö? Thaïch- Phaù -Thieân ñaùp: -Chính phaûi. Typed by COI 672 http://hello.to/kimdung
  5. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Ngöôøi ñaøn baø laïi hoûi: -Theá maø sao ngöôi laïi laøm toân nöõ teá cuûa laõo? Thaät chaúng coøn coù treân döôùi gì nöõa. Thöù baäc loaïn xaø ngaàu ! Toaøn phöôøng choù loän gioáng. Coù phaûi ngöôi laø Caåu Taïp Chuûng khoâng? Thaïch- Phaù- Thieân ñaùp: -Taïi haï chính laø Caåu - Taïp -Chuûng. Ngöôøi ñaøn baø söûng soát moät chuùt roài khoâng nhòn ñöôïc, baät leân cöôøi roä. Moäc ñaûo chuùa noùi: -Theá laø ñuû roài! Tuy laõo noùi hôøi hôït maáy tieáng nhöng aâm thanh raát oai nghieâm, khieán cho ngöôøi ñaøn baø hoï Mai thoän maët im tieáng. Long ñaûo chuùa noùi: -Kieám phaùp cuûa Mai nöõ hieäp khaùch quan maø noùi thì chöa tinh thaâm aûo ñieäu baèng Tuyeát Sôn kieám phaùp. Nhöng nöõ hieäp töï mình saùng cheá ra chieâu thöùc taân kyø thì cuõng laø thieân tö trí tueä phi thöôøng. Trong nhöõng chieâu thöùc coù nhieàu choã raát kyø dò, vì theá maø boïn taïi haï môøi nöõ hieäp ñeán teä ñaûo ñeå nghieân cöùu böùc ñoà giaûi baøi coå thi, bieát ñaâu chaúng phaùt huy ñöôïc yù kieán taân kyø. Coøn veà " Mai Hoa Quyeàn" ñaõ laø moân hoïc toå truyeàn thì chaúng caàn noùi ñeán laøm chi. Mai nöõ hieäp noùi: -Vaäy Mai Phöông Coâ khoâng ñeán ñaûo Long Moäc ö? Long ñaûo chuùa laéc ñaàu ñaùp: -Khoâng. Mai nöõ hieäp ngoài phì ngöôøi ra, mieäng laåm baåm. -Hôõi ôi! Tyû tyû ta luùc laâm töû coøn nhôù ñeán ñöùa con naøy! Long ñaûo chuùa lieàn quay laïi baûo moät teân ñeä töû aùo vaøng ñöùng ôû meù höõu: -Ngöôi haõy ñeán tra giuùp nöõ hieäp coi! Gaõ ñeä töû daï moät tieáng roài trôû goùt vaøo nhaø trong, oâm ra maáy cuoán soå. Gaõ laät maáy trang roài troû moät haøng chöõ ghi: -Mai Phöông Coâ Chöôûng " Mai Hoa Quyeàn" coù cha sinh ngöôøi hoï Ñinh... Y ñoïc ñeán ñaây roài ngöøng laïi, nhöng moïi ngöôøi cuõng bieát ngay laø Ñinh Baát Töù. Gaõ ñoïc tieáp: -Töø thuôû nhoû Coâ hoïc ngheà ôû maãu thaân. Naêm möôøi taùm tuoåi aån cö ôû Döï Taây treân ngoïn Khoâ Thaûo Lónh nuùi Huøng Nhò. Ñinh -Baát- Töù cuøng Mai nöõ hieäp ñoàng thôøi ñöùng leân caát tieáng hoûi. -Y ôû nuùi Huøng- Nhó ö? Sao ngöôi bieát theá? Gaõ ñeä töû cöôøi ñaùp: -Taïi haï coù bieát ñaâu? Trong soå ghi nhö vaäy maø thoâi. Ñinh -Baát -Töù laïi hoûi: Typed by COI 673 http://hello.to/kimdung
  6. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Chính ta khoâng bieát maø theo cuoán soå naøy laïi coù ngöôøi bieát ñöôïc? Long ñaûo chuùa doõng daïc noùi: -Ñaûo Long Moäc baát taøi neân laáy vieäc baûo hoä voõ laâm laøm vieäc chính nghóa cuûa mình. Muoán thöôûng thieän phaït aùc laøm cho coâng minh thì nhaát cöû nhaát ñoäng cuûa caùc baïn voõ laâm, boïn taïi haï dó nhieân phaûi ñieàu tra vaø ghi cheùp cho raønh maïch. Ngöôøi ñaøn baø hoï Mai môùi leân tieáng: -AØ ! Ra theá ñaáy! Vaäy thì Phöông Coâ, hieän ôû Khoâ Thaûo Lónh nuùi Huøng Nhó... Long ñaûo chuùa laïi noùi: -Neáu caùc vò coøn choã naøo hoaøi nghi xin noùi roõ heát ra Baïch -Töï- Taïi hoûi: -Long ñaûo chuùa ñaõ noùi ñi noùi laïi laø môøi boïn ta ñeán ñaây ñeå coi ñoà giaûi baøi thô coå. Vaäy caùi ñoù laø caùi gì xin cho xem ñöôïc chaêng? Long ñaûo chuùa vaø Moäc ñaûo chuùa ñeàu ñöùng daäy ñaùp: -Ñoù chính laø vaán ñeà maø boïn taïi haï caàn thænh giaùo nhaõ yù cuûa caùc vò cao minh quaân töû. Boán teân ñeä töû chaïy ra naém laáy caïnh hai taám bình phong raát lôùn töø töø keùo sang moät beân. Sau nhaø ñaïi saûnh lieàn hôû ra moät ñöôøng haàm khaù daøi, Long Moäc hai vò ñaûo chuùa noùi: -Naøo! Xin môøi lieät vò! Roài hai laõo ñi tröôùc daãn ñöôøng, quaàn huøng theo sau ñi vaøo ñöôøng haàm Ñi chöøng möôøi tröôïng thì tröôùc moät caùi cöûa ñaù. Treân cöûa ñeà ba chöõ " Hieäp Khaùch Haønh" theo loái coå leä. Moät teân ñeä töû aùo vaøng tieán laïi vöøa ñaåy cöûa ñaù vöøa noùi: -Trong ñoäng coù hai möôi boán gian thaïch thaát. Xin môøi caùc vò tuyø yù vaøo coi. Luùc naøo moûi meät thì ra ngoaøi ñoäng cho thoaûi maùi. Trong caùc thaïch thaát nhaát thieát nhöõng ñoà aên thöùc duøng ñeàu döï bò ñaày ñuû. Caùc vò cöù töï tieän laáy maø duøng, baát taát phaûi khaùch saùo. Ñinh -Baát- Töù cöôøi laït noùi : -Caùi gì cuõng ñöôïc tuyø yù thì coøn khaùch saùo caùi gì? Coù chaêng chæ khoâng ñöôïc tuyø yù rôøi khoûi ñaûo coù phaûi theá khoâng? Long ñaûo chuùa cöôøi ha haû noùi: -Ñinh tieân sinh sao laïi noùi vaäy? Caùc vò ñeán ñaûo Long- Moäc laø do töï nguyeän thì luùc ra ñi ai daùm mieãn cöôõng löu laïi? Baõi bieån ñaày ñuû thuyeàn lôùn nhoû. Caùc vò muoán veà luùc naøo cuõng ñöôïc Quaàn huøng söûng soát. Chaúng ai ngôø Long, Moäc laïi deã daõi nhö vaäy, muoán ôû laïi hay muoán ñi ñeàu ñöôïc tuyø yù. Maáy ngöôøi ñoàng thanh hoûi: -Boïn taïi haï muoán ñi ngay baây giôø coù ñöôïc khoâng? Typed by COI 674 http://hello.to/kimdung
  7. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Long ñaûo chuùa ñaùp: -Dó nhieân laø ñöôïc. Caùc vò coi taïi haï vaø Moäc huynh ñeä laø haïng ngöôøi naøo maø laïi hoûi theá? Anh em taïi haï ñaõi khaùch khoâng ñöôïc chu ñaùo, ñaõ töï laáy laøm hoå theïn. Coù lyù ñaâu coøn daùm mieãn cöôõng löu taâm khaùch laïi? Quaàn huøng nghe Long ñaûo chuùa noùi vaäy cuõng hôi yeân taâm, lieàn nghó buïng: -Ñaõ theá thì ta thöû coi xem coå thi ñoà giaûi laø caùi gì roài haõy ra veà. Hoï ñaõ baûo khoâng mieãn cöôõng giöõ khaùch, chaúng leõ noùi lôøi roài aên lôøi ñöôïc sao. Theá roài moïi ngöôøi luïc tuïc tieán vaøo nhaø thaïch thaát. Boãng thaáy maët Ñoâng coù moät khoái ñaù lôùn maøi nhaün boùng, Treân maët ñaù coù khaéc chöõ. Tröôùc phieán ñaù naøy ñaõ coù möôøi baåy möôøi taùm ngöôøi. Keû chuù yù ngöng thaàn, ngöôøi ñang ngoài luyeän coâng. Coù oâng nhaém caû hai maét, mieäng laåm baåm nhöõng gì khoâng nghe roõ. Laïi coù ba, boán vò ñang lôùn tieáng tranh luaän . Baïch -Töï -Taïi chôït thaáy moät ngöôøi, laõo ñeå yù nhìn hoài laâu roài kính hoûi: -OÂn tam huynh!.. Tam huynh... ôû ñaây ö? Nguyeân laõo naøy mình maëc aùo ñen khoâng ngôùt ñi laïi tröôùc phieán ñaù. Laõo OÂn teân goïi laø Nhaân Haäu, laø Chöôûng moân phaùi ñaàu tieân ôû Sôn Ñoâng. Giöõa laõo vaø Baïch -Töï- Taïi ñaõ coù moái giao …….. noàng haäu. OÂn Nhaân Haäu tuûm tæm cöôøi hoûi: -Sao ngöôi böõa nay môùi ñeán? Baïch- Töï- Taïi ñaùp: -Möôøi naêm tröôùc tieåu ñeä nghe noùi OÂn tam huynh bò ñaûo Long Moäc môøi ñi döï yeán Laïp - Baùt Cuùc Tieåu ñeä chaéc laø OÂn tam huynh ñaõ quy tieân roài... Ai ngôø... OÂn Nhaân Haäu ñaùp: -Tieåu ñeä vaãn bình yeân ôû ñaây nghieân cöùu voõ coâng thöôïng thöa, Sao laïi baûo laø tieåu ñeä cheát roài? Ñaùng tieác laø Baïch huynh ñeán chaäm quaù. Baïch huynh coi kia! Caâu ñaàu baøi thô laø " Trieäu Khaùch Maïn - Hoà Anh "Chöõ" Hoà"toâng caâu naøy ñaõ chuù giaûi Hoà laø ngöôøi ôû Taây Vöïc . Trong truyeän Thöøa Can ôû saùch Taân ñöôøng coù caâu:" Maáy möôi traêm ngöôøi taäp tieáng noùi theo ngöôøi Hoà, buùi toùc chuoâi voà caét, luïa maàu laøm aùo möa..." Laõo vöøa noùi vöøa troû vaøo phieán ñaù choã chuù thích baèng chöõ anh ñoïc cho Baïch Töï Taïi nghe . Baïch-Töï -Taïi gaëp baïn höõu moät caùch ñoät ngoät laõo möøng, cuoáng leân. Ngoaøi vieäc naém baét tình hình treân ñaûo, nhaát thieát laõo khoâng ñeå yù ñeán moät vaán ñeà naøo khaùc. Laõo lieàn hoûi: -OÂn tam huynh! Caùch aên ôû cuûa tam huynh trong möôøi naêm nay theá naøo? Sao laïi khoâng ñöa tin veà Sôn Ñoâng? OÂn Nhaân Haäu trôïn maét hoûi laïi: Typed by COI 675 http://hello.to/kimdung
  8. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Baïch huynh noùi caùi gì? Böùc ñoà giaûi coå thi voõ Hieäp Khaùch Haønh naøy caâu naøo cuõng bao haøm bao nhieâu yù nghóa maàu nhieäm veà voõ hoïc cao thaâm baùt ngaùt. Chuùng ta ñem heát taâm trí maø trong möôøi phaàn chöa hieåu ñöôïc moät hai. Khi naøo coøn phaân taâm hoûi ñeán vieäc taàm thöôøng treân theá tuïc? Baïc h huynh haõy coi ngöôøi naøy trong böùc ñoà hình daùng ñieäu phong nhaõ thanh tuù, roõ raøng laø vaân nhaõn ôû Giang Nam, tuyeät khoâng gioáng khaùch haøo kieät nöôùc Yeân nöôùc Trieäu vôùi nhöõng baøi bi ca khaúng khaùi theá maø sao laïi goïi laø " Trieäu - Khaùch " môùi kyø? Muoán giaûi ñaùp cho moûng caâu naøy thì tröø phi bieát roõ nhöõng maáu choát troïng yeáu, ngoaøi ra khoâng coøn caùch naøo khaùc. Baïch -Töï -Taïi nhìn leân ngöôøi vieát treân vaùch ñaù thì quaû nhieân laø moät chaøng thö sinh tuoåi treû, tay traùi caàm quaït loâng, tay phaûi vung chöôûng, veû maët raát ung dung nhaøn nhaõ. OÂn Nhaân Haäu noùi : -Baïch huynh! Gaàn ñaây tieåu ñeä môùi moø ñöôïc ra . Sôû dó treân ñoà hình veõ ngöôøi phong nhaõ oân hoaø ñoù laø hình töôïng veà aâm nhö trong chuù giaûi coù noùi :" Neâu theo choã cöông maõnh maø haï thuû . Theá laù aâm nhö laøm " theå" maø döông cöông laøm "duïng". Nhöng theá naøo laø " theå " theá naøo laø "duïng" Caàn phaûi moät neàn hoïc vaán saâu roäng môùi hieåu ñöôïc. Baïch- Töï -Taïi gaät ñaàu noùi : -Phaûi roài ! OÂn huynh! Ñaây laø toân nöõ teá cuûa tieåu ñeä. OÂn huynh thöû coi nhaân phaåm gaõ xem theá naøo? Thaèng nhoû kia! Ngöôi laïi chaøo OÂn tam gia ñi. Thaïch - Phaù- Thieân chaïy ñeán gaàn quyø xuoáng tröôùc maët OÂn Nhaân Haäu khaáu ñaàu hoâ leân: -OÂn tam gia gia! OÂn Nhaân Haäu noùi: -Hay laém, hay laém! Laõo noùi vaäy nhöng chaúng buoàn ñeå maét nhìn ñeán Thaïch- Phaù -Thieân moät caùi naøo. Tay traùi laõo taäp theo tö thöùc ngöôøi trong ñoà hình. Tay phaûi ñoät nhieân phoùng chöôûng ñaùnh veøo moät tieáng Laõo noùi: -Taû aâm höõu döông chaéc laø nghóa lyù nhö vaäy, Laõo ñeå heát tinh thaàn chuù yù vaøo vieäc ngheân cöùu vôõ hoïc treân vaùch ñaù. Baïch Töï Taïi ngöng thaàn moät luùc. Laõo ñoïc lôøi chuù giaûi treân vaùch: -Trong thieân thuyeát kieám cuûa Trang Töû coù ghi: " Thaùi töû noùi: nhaø vua thaáy caùc kieám só ñeàu ñaàu buø toùc roái, ñoäi muõ ñính giaûi thoâ sô, aùo ngaén vaït sau". Hoï Tö Maõ chuù thích " Man hoà anh" laø giaûi nguõ trôn, moäc maïc, khoâng maøu saéc röïc rôõ. Laõo noùi: -OÂn huynh! Theo yù kieán cuûa tieåu ñeä thì hai chöõ " Man hoà" neân cho ñi lieàn ñeå maø giaûi thích. Man hoà nghóa laø thoâ laäu cuïc kòch. Man hoà anh laø noãi giaûi muõ khoâng Typed by COI 676 http://hello.to/kimdung
  9. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn dieâm duùa, chöù khoâng phaûi laø ñeo giaûi muõ nhö ngöôøi Hoà. Vaäy chöõ Hoà naøy laø hoà ñoà (thuoäm thuoäm ) chöù khoâng phaûi rôï Hoà beân Taây - Vöïc. OÂn Nhaân Haäu laéc ñaàu ñaùp: -Khoâng phaûi! Baïch huynh haõy coi xuoáng caâu döôùi: Baøi Taû tö Nguî ñoà phuù coù caâu: "Man hoà chi anh", maø: "Man hoà " La teân giaûi muõ cuûa ngöôøi voõ só. Theá thì giaûi muõ cuûa ngöôøi voõ só thoä laäu cuõng ñöôïc maø dieâm duùa cuõng ñöôïc. Maáy naêm tröôùc tieåu ñeä ñaõ ñeán thænh giaùo Chöôûng moân phaùi Quaû Nghò ôû Kinh Chaâu laø Khang Coân Luaân. Y laø ngöôøi Hoà beân Taây Vöïc. Nhöõng vieäc gì thuoäc veà ngöôøi Hoà y ñeàu bieát heát. Y noùi laø nhöõng voõ só ngöôøi Hoà ñoäi muõ coù giaûi maø hình traïng theá naøy... Laõo noùi xong cuùi lom khom laáy ngoùn tay vaïch xuoáng ñaát. Thaïch Phaù Thieân nghe hai laõo nghò luaän daøi doøng maø chaøng chaúng hieåu gì caû. Nhöõng baøi chuù giaûi beân vaùch ñaù chaøng laïi muø tòt chaúng bieát chöõ naøo. Chaøng nghe hoài laâu khoâng thaáy coù gì höùng thuù lieàn thaû böôùc ñeán gian thaïch thaát thöù hai. Vöøa vaøo cöûa, chaøng ñaõ thaáy kieám khí tung hoaønh. Baûy caëp ñeàu duøng tröôøng kieám ñang tyû ñaáu. Tieáng kieám chaïm nhau choang choaûng choùi tai khoâng ngôùt. Nhöõng ngöôøi söû kieám toaøn laï maët chöù khoâng phaûi boïn ngöôøi vöøa ôû nhaø ñaïi saûnh cuøng ñi phoù yeán vôùi chaøng. Chaøng chaéc ñaây ñeàu laø nhöõng tay cao thuû voõ laâm ñaõ ñeán ñaûo Long Moäc töø tröôùc. Xem kieám phaùp nhöõng ngöôøi naøy ñeàu khoâng gioáng nhau, bieán aûo ly kyø, toaøn laø kieám thuaät cöïc kyø tính dieäu. Boãng thaáy hai ngöôøi qua laïi maáy chieâu roài nhö ngöôøi qua laïi maáy chieâu roài nhö ngöøng cuoäc ñaáu. Moät laõo giaø toùc baïc noùi: -Laõo ñeä! Nhaùt kieám vöøa roài cuûa laõo ñeä keå ra cuõng ly kyø. Nhöng laõo ñeä neân nhôù kieám phaùp ñoù chuû choát ôû naêm chöõ: " Ngoâ caâu söông thuyeát minh" Ngoâ caâu laø löôõi ñao. Vaäy luùc ra kieám chieâu phaûi nhôù luoân luoân hai chöõ " loan ñao". Neáu khoâng thì maát heát baûn yù cuûa noù. Duøng ñao phaùp ñeå vaän kieám thì chaúng khoù gì, nhöng söû kieám nhö loan ñao thaønh ra trong choã thaúng coù choã cong, trong choã cong coù choã thaúng, coù theá môùi ñuùng toân chi cuûa taùm chöõ "Ngoâ caâu söông thuyeát minh". Laõo giaø raâu ñen laéc ñaàu ñaùp: -Ñaïi ca! Ñaïi ca chæ chuù troïng veà moät phöông dieän maø laïi queân maát yeáu ñieåm khaùc. Ñaïi ca haõy coi laïi baøi chuù giaûi treân vaùch. Trong baøi Baûo chieáu nhaïc phuû coù caâu: "Caåm ñôùi boäi ngoâ caâu". Baøi thô cuûa Lyù-Haï cuõng coù caâu: " Nam nhi haø baát ñôùi ngoâ caâu". Vaäy chöõ "boäi" vaø chöõ "ñôùi" laø maãu choát khaåu yeáu trong caâu thô. Ngoâ caâu tuy laø löôõi loan ñao nhöng chæ "ñeo" vaøo mình, chöù khoâng phaûi ñem ra maø söû duïng. Theo yù kieán cuûa tieåu ñeä thì trong kieám phaùp coù aåu giaáu ngoâ caâu, töùc laø chuyeån ñoäng theo ñöôøng voøng troøn chöù khoâng phaûi laø cong löôõi ñao cong thaät söï. Typed by COI 677 http://hello.to/kimdung
  10. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Thaïch -Phaù -Thieân khoâng muoán nghe hai ngöôøi tranh chaáp nöõa laïi ñi tôùi choã caëp khaùc. Caëp naøy tyû ñaáu mau leï, moät ngöôøi ra kieám chieâu cöïc kyø lôïi haïi taán coâng raát raùt, coøn ngöôøi kia chæ caàm tröôøng kieám khoâng ngôùt vaïch nhöõng ñöôøng voøng troøn maø gaït heát ñöôïc nhöõng chieâu kieám cuûa ñoái phöông. Baát thình lình ñaùnh "choang" moät tieáng vang leân, caû ñoâi kieám gaãy. Hai ngöôøi ñeàu nhaûy voït ra. Haùn töû da ñen thaân hình cao lôùn noùi: -Höùa ñaïo höõu! Lôøi chuù giaûng treân vaùch noùi thô Baïch Cö Dò coù caâu:" Vaät khinh tröïc chieát kieám, do thaéng khuùc toaøn caâu" thì roõ loái ñaùnh thaúng cuûa taïi haï ñuùng vôùi yù baøi chuù giaûi. Laõo kia laø moät ñaïo só, trong tay caàm nöûa thanh kieám gaõy laéc ñaàu noùi: -"Ngoâ caâu söông tuyeát minh" laø chuû. Coøn "Do thaéng khuùc toaøn caâu" laø khaùch. Ñeå khaùch ñoaït chuû laø khoâng phaûi loái. -------------------oOo------------------- Typed by COI 678 http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2