Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Hiệp khách hành - tập 8

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

170
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hiệp khách hành - tập 8', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp khách hành - tập 8

  1. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung HOÀI THÖÙ TAÙM GAÕ AÊN XIN CHAÚNG CHÒU XIN AÊN Gaõ aên xin vöøa ñöa maét nhìn taám baùnh boø, vöøa nuoát nöôùc mieáng khoâng ngôùt, nhöng thuûy chung gaõ vaãn khoâng môû mieäng xin aên. Taï Yeân Khaùch aên xong moät caùi roài. Laõo thaáy thaèng nhoû chæ nhìn maø khoâng noùi gì thì trong loøng noùng naûy. Laõo lieàn moät tay caàm baùnh thöù hai ñöa leân cöûa mieäng coøn tay kia thoø tay vaøo quaày baùnh laáy theâm moät taám nöõa. Baây giôø döôøng nhö gaõ aên xin ñaõ theøm quaù roài, nhöng gaõ vaãn khoâng xin Taï Yeân Khaùch maø quay vaøo baûo chuû quaùn: -Chaùu cuõng aên hai taám. Roài gaõ khoâng chôø chuû quaùn traû lôøi, töï yù thoø ngay tay vaøo tuû baùnh caàm laáy. Chuû quaùn ñöa maét nhìn Taï Yeân Khaùch nhö hoûi yù laõo coù thuaän cho thaèng nhoû aên khoâng. Taï Yeân Khaùch möøng thaàm trong buïng. Laõo chæ gaät ñaàu moät caùi chöù khoâng noùi gì. Caùi gaät ñaàu cuûa laõo ñoái vôùi chuû quaùn vöøa coù nghóa laø öng thuaän vöøa ñeå luùc tính tieàn vaãn coù theå baét cheït thaèngnhoû phaûi môû mieäng xin môùi cho tieàn traû. Trong buïng laõo laáy laøm ñaéc yù, mieäng laåm baåm: -Thöû xem laùt nöõa mi coù yeâu caàu ta khoâng ? Gaõ aên xin aên xong moät taám baùnh boø laïi laáy taám thöù hai ra aên. Gaõ thaáy baùnh ngon maø trong buïng haõy coøn ñoùi thì cöù laáy caùi moät aên daàn. AÊn heát caùi thöù tö gaõ môùi noùi: -Thoâi no roài khoâng aên nöõa. Taï Yeân Khaùch aên heát hai caùi baùnh roài cöù ngoài chôø cho gaõ aên xin aên xong môùi quay laïi hoûi chuû quaùn: -Bao nhieâu tieàn nhæ ? Chuû quaùn ñaùp: -Hai ñoàng moät taám. Caû thaûy saùu taám, coäng laø möôøi hai ñoàng. Taï Yeân Khaùch ñaùp: -Khoâng theå ñöôïc. Phaàn ai aên ngöôøi naáy traû tieàn. Ta aên hai taám vaäy ta phaûi traû boán ñoàng thoâi. Laõo noùi xong thoø tay vaøo boïc toan moùc tieàn ra traû, nhöng laõo sôø ñi sôø laïi maø chaúng coøn moät ñoàng naøo. Nguyeân saùng hoâm nay, laõo vaøo thaønh Bieän Löông aên uoáng, coù ít baïc leû laõo ñaõ xaøi heát roài. Trong mình laõo coù mang nhieàu vaøng laù, nhöng luùc coøn ôû thaønh Bieän 65 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  2. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Löông laõo laïi queân chöa ñoåi ra baïc vuïn. Caùi quaùn coûn con ôû giöõa nôi hoang daõ naøy thì laáy ñaâu ra tieàn maø ñoåi vaøng ? Taï Yeân Khaùch chöa bieát giaûi quyeát caùch n2o thì gaõ aên xin ñaõ moùc trong boïc ra moät ñænh baïc ñöa cho chuû quaùn noùi: -Taát caû möôøi hai ñoàng ñeå chaùu traû cho. Chuû quaùn caàm laáy ñænh baïc roài thoái tieàn laïi cho gaõ aên xin. Taï Yeân Khaùch chöng höûng hoûi: -Sao ? Teù ra böõa nay mi laïi tieàn môøi khaùch ö ? Gaõ aên xin cöôøi ñaùp: -OÂng khoâng coù tieàn maø chaùu coù thì môøi oâng aên vaøi taám baùnh boø phoûng coù ñaùng keå gì ? Chuû quaùn cuõng laáy laøm kyø, heát nhìn gaõ aên xin laïi nhìn Taï Yeân Khaùch. Gaõ aên xin thu tieàn caát vaøo boïc. Taï Yeân Khaùch baát giaùc nôû moät nuï cöôøi chua chaùt. Tröôùc laõo yeân chí laø mình seõ giaûi quyeát xong vuï naøy moät caùch choùng vaùnh vaø deå daøng. Ngôø ñaâu laïi xaûy bieán dieãn naøy. Tuy ñoù chæ laø moät chuyeän nhoû maø loøng laõo khoâng khoûi baên khoaên. Laõo baên khoaên vì hai lyù do : Moät laø vieäc taám Huyeàn thieát leänh, vaãn chöa giaûi quyeát xong, hai laø vì baûn tính laõo coá chaáp. Tröôùc nay duø laø mieáng aên, mieáng uoáng cuõng khoâng chòu ôn ai. Khoâng ngôø böõa nay laõo laïi phaûi aên baùm hai taám baùnh boø cuûa gaõ aên xin. Taï Yeân Khaùch caát gioïng buoàn buoàn hoûi: -Sao mi bieát ta khoâng coù tieàn ? Gaõ aên xin cöôøi ñaùp: -Moãi khi chaùu vaøo chôï, thaáy ngöôøi ta thoø tay vaøo tuùi laáy tieàn ra leï laém. Ñoù laø nhöõng ngöôøi coù tieàn. Coøn keû naøo aên haøng roài ñeán luùc laáy tieàn ra traû thì moùc leân moùc xuoáng, tìm heát tuùi naøy ñeán tuùi kia vaãn khoâng thaáy moät caéc. Ñoù laø haïng ngöôøi khoâng tieàn muoán aên löôøng cuûa ngöôøi ta, neân laøm boä queân khoâng mang tieàn. Taï Yeân Khaùch laïi nôû nuï cöôøi göôïng gaïo, nghó thaàm: -Chaéc mi cuõng töôûng ta laø keû toan aên löôøng chöù gì ? Nhöng laõo ñeå maëc gaõ muoán nghó theá naøo thì nghó, khoâng giaûi thích chi caû, chæ hæ laïi: -Ñænh baïc ñoù mi aên caép ñöôïc ôû ñaâu ? Gaõ aên xin ñaùp: -Sao laïi aên caép ñöôïc ? Vöøa roài moät vò phu nhaân maëc aùo traéng coù leõ laø Ñöùc Phaät Baø Quan Aâm hieän thaân ñaõ cho chaùu. Taï Yeân Khaùch hoûi laïi: -Baø naøo maëc aùo traéng maø laïi laø hieän thaân cuûa Ñöùc Phaät Baø Quan Aâm ? 66 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  3. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Nhöng roài laõo hieåu ngay ñoù chính laø Maãn Nhu lieàn laåm baåm: -Con muï aáy laïi laøm hö vieäc cuûa mình roài. Taï Yeân Khaùch cuøng gaõ aên xin dôøi khoûi quaùn baùnh soùng vai maø ñi. Hai ngöôøi ñi chöøng vaøi chuïc tröôïng thì Taï Yeân Khaùch laïi caàm thanh Baïch kieám cuûa Maãn Nhu giô leân noùi: -Thanh kieám naøy saéc laém. Vöøa roài ta chæ kheõ phaát moät nhaùt ñaõ chaët ñöôïc caùi caây laøm hai ñoaïn, mi cuõng nhìn thaáy ñoù. Mi coù thích khoâng ? Neáu mi thích thì chæ caàn môû mieäng xin ta moät caâu laø ta cho ngay. Thöïc ra Taï Yeân Khaùch cuõng chaúng öa gì gaõ aên xin naøy maø laån quaån maõi vôùi gaõ. Laõo chæ mong cho gaõ môû mieäng xin mình moät ñieàu gì cho laõo xong nôï laø laõo maõn nguyeän laém roài. Khoâng ngô gaõ aên xin laéc ñaàu quaây quaäy ñaùp: -Chaùu khoâng laáy ñaâu. Thanh kieám naøy laø cuûa Ñöùc Phaät Baø Quan AÂm. Ngaøi laø ñaáng ñaïi töø bi, ngaøi boá thí cho chuùt gì ñaõ laø ñaïi phuùc laém roài. Coù lyù ñaâu chaùu laïi coøn xin ngaøi thöù naøy thöù noï. Taï Yeân Khaùch laïi ruùt thanh haéc kieám ra vung leân tieän tay cheùm vaøo moät goùc caây khaù lôùn cho ñöùt laøm hai roài hoûi: -Toát laém ! Mi khoâng daùm xin thanh kieám cuûa Ñöùc Phaät Baø Quan AÂm. Vaäy mi coù xin thanh Haéc kieám naøy ta cuõng cho. Gaõ aên xin laïi laéc ñaàu ñaùp: -Thanh Haéc kieám ñoù tuy khoâng phaûi laø cuûa Ñöùc Phaät Baø Quan AÂm nhöng laø cuûa Haéc y töôùng coâng. Haéc y töôùng coâng ñaõ cuøng ñi vôùi Ñöùc Phaät Baø Quan AÂm thì cuõng theo moät ñöôøng vôùi ngaøi. Chaùu chaúng theå laáy cuûa töôùng coâng ñöôïc. Taï Yeân Khaùch cöôøi phì moät tieáng roài noùi: -Caåu Taïp Chuûng ! Mi cuõng coù nghóa khí laém nhæ ! Gaõ aên xin khoâng hieåu hoûi laïi: -Nghóa khí laø theá naøo hôû oâng ? Taï Yeân Khaùch chæ haéng gioïng moät tieáng chöù khoâng traû lôøi. Laõo laåm baåm: -Mi ñaõ chaúng hieåu caùi coùc gì thì coù noùi cuõng baèng voâ ích. Gaõ aên xin laïi noùi: -Teù ra oâng khoâng thích chuyeän nghóa khí, neân oâng khoâng noùi ñeán nghóa khí nöõa. Taï Yeân Khaùch caû giaän saéc maët xaùm xanh, laõo vung chöôûng leân toan ñaäp xuoáng ñænh ñaàu gaõ aên xin. Nhöng Taï Yeân Khaùch thaáy gaõ aên xin baûn tính thöïc thaø lieàn thu tay veà nghó thaàm: -Thaèng nhoû naøy ñaõ chaúng bieát gì bveà nghóa khí thì ñöông nhieân khoâng phaûi gaõ mæa mai mình. Mình baát taát phaûi haï saùt gaõ laøm chi. Laõo thu tay veà roài hoûi laïi: 67 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  4. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung -Sao mi baûo ta khoâng noùi chuyeän nghóa khí. Ta thích chuyeän nghóa khí laém chöù ! Gaõ aên xin laïi ngôù ngaån hoûi: -Noùi nghóa khí coù toát khoâng oâng ? Taï Yeân Khaùch ñaùp: -Nghóa khí laø hay laém. Vaäy noùi chuyeän nghóa khí hieån nhieân laø vieäc toát. Gaõ aên xin laïi noùi theo: -Chaùu bieát roài ! Laøm vieäc toát laø ngöôøi toát, laøm vieäc taøn aùc laø ngöôøi taøn aùc. Nhö oâng laøm vieäc toát thì nhaát ñònh oâng laø ngöôøi raát toát. Giaû tæ moät ngöôøi naøo khaùc noùi caâu naøy thì Taï Yeân Khaùch nhaän ra ngay laø lôøi traøo phuùng vaø taát laõo vung chöôûng ñaùnh cheát töôi khoâng caàn suy nghó gì nöõa. Nhöng ñoái vôùi gaõ aên xin laø moät ñöùa nhoû thô ngaây chaát phaùc, thì laõo laïi coù quan nieäm khaùc haún. Hôn nöõa suoát ñôøi, laõo chöa nghe ai khen mình laø ngöôøi toát, maø baây giôø laõo thaáy thaèng nhoû naøy khen mình thì laõo cuõng caûm thaáy thích thuù. Keå ra trong ñôøi, ñoâi khi ngaãu nhieân laõo laøm ñöôïc moät vieäc gì toát thì trong loøng cuõng thaáy thoûa maõn laém. Taï Yeân Khaùch nghó laïi lôøi noùi chaân thaønh cuûa gaõ aên xin, laõo khoâng bieát mình neân cöôøi hay neân khoùc. Laõo laåm baåm: -Thaèng nhoû naøy aên noùi nhö ñöùa ngu ngoác laãn loän, gaõ ñaõ baûo mình khoâng thích noùi nghóa khí maø baûo mình laø ngöôøi toát. Giaû tæ caâu chuyeän naøy maø loït vaøo tai keû ñoái ñaàu vôùi mình thì chaúng boû hoï cöôøi cho thuùi oùc ö ? Ta phaûi mau mau keát thuùc vuï naøy ñeå xa gaõ ngay laø hôn. Neáu coøn quanh quaån vôùi gaõ thì chaúng khoûi sinh ra laém chuyeän buoàn cöôøi. Taï Yeân Khaùch thaáy gaõ aên xin khoâng muoán laáy Haéc Baïch song kieám, lieàn laáy moät taám vaûi xanh boïc kieám laïi ñeo vaøo sau löng. Laõo töï hoûi: -Baây giôø mình phaûi daãn duï gaõ yeâu caàu mình ñieàu gì cho ñöôïc ñaây. Laõo coøn ñang ngaãm nghó, chôït troâng qua beân ñöôøng thaáy coù ba caây taùo lôùn. Caây naøo cuõng ñaày nhöõng quaû chín ñoû hoàng. Laõo lieàn troû vaøo caây taùo noùi: -Nhöõng traùi taùo kia thieät laø ngon ! Laõo thaù6y maáy traùi taùo raát cao vaø chæ mong gaõ aên xin yeâu caàu mình ngaét traùi cho thì ñoù cuõng laø moät yeâu caàu thoaùt nôï. Laõo coù ngôø ñaâu gaõ aên xin chaúng nhöõng khoâng khaån caàu laõo ngaét traùi cho, maø gaõ coøn hoûi laïi: -OÂng toát buïng ôi ! OÂng thích aên nhöõng traùi taùo ñoù phaûi khoâng ? Taï Yeân Khaùch hoûi laïi: -Sao mi laïi keâu ta laø oâng toát buïng ? Gaõ aên xin ñaùp: -Chaùu vöøa noùi oâng laø ngöôøi raát toát, neân chaùu keâu oâng laø oâng toát buïng. Taï Yeân Khaùch sòu maët xuoáng hoûi: 68 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  5. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung -Coù ai keâu ta laø ngöôøi toát buïng ñaâu ? Gaõ aên xin lieàn trôû gioïng: -OÂng ñaõ khoâng phaûi laø ngöôøi toát buïng thì taát nhieân phaûi laø ngöôøi xaáu buïng. Taï Yeân Khaùch ñaùp: -Ta cuõng khoâng phaûi laø ngöôøi xaáu buïng. Gaõ aên xin hoûi: -Sao oâng laïi kyø theá ? OÂng ñaõ khoâng phaûi laø ngöôøi toát buïng maø cuõng khoâng phaûi laø ngöôøi xaáu buïng. Vaäy oâng laø ngöôøi theá naøo ? AØ thoâi chaùu bieát roài ! OÂng khoâng phaûi laø ngöôøi ! Taï Yeân Khaùch töùc giaän hoûi: -Mi baûo sao ? Gaõ aên xin khoâng hieåu vì chuyeän gì maø laõo noåi giaän, gaõ sôï haõi khoâng daùm noùi gì nöõa, chæ theø löôõi ra moät caùi roài ñoät nhieân chaïy laïi goác taùo. Gaõ nhaûy leân naémlaáy moät caùnh taùo roài hai chaân ñaïp xuoáng ñaát ñu maïnh leân. Taï Yeân Khaùch thaáy gaõ tuy khoâng hieåu voõ coâng, nhöng chaân tay raát linh hoaït, gaõ thoaên thoaét treøo leân caây roài löïa nhöõng traùi taùo chín moïng raát lôùn ngaét laáy nheùt vaøo boïc. Chæ trong khoaûng khaéc, buïng gaõ to leân nhö caùi troáng, gaõ lieàn tuoät xuoáng hai tay oâm moät naém ñöa cho Taï Yeân Khaùch noùi: -Naøy ! OÂng aên taùo ñi ! OÂng khoâng phaûi ngöôøi ! OÂng cuõng khoâng phaûi ma quyû. Chaúng leõ oâng laø thaàn tieân hay boà taùt ? Chaùu chaúng bieát oâng laø oâng gì maø troâng daùng oâng cuõng chaúng gioán g haïng ngöôøi naøo. Taï Yeân Khaùch ñeå maëc cho gaõ aên xin muoán noùi gì thì noùi. Laõo caàm maáy traùi taùo boû vaøo mieäng aên. Taùo naøy raát nhieàu nöôùc vaø ngoït löø. Thaät laø thöù taùo thöôïng phaåm. Laõo vöøa aên vöøa nghó thaàm: -Teù ra gaõ chöa yeâu caàu mình ñieàu gì maø mình ñaõ phaûi yeâu caàu gaõ. Laõo lieàn chuïp laáy cô hoäi hoûi ngay: -Mi coù bieát ta laø ai khoâng ? Neáu mi muoán bieát thì chæ xin ta moät tieáng laø ñöôïc. Mi khoâng bieát noùi thì ta daïy cho: Xin oâng noùi vôùi chaùu moät ñieàu, oâng cho chaùu hay oâng laø ai ? OÂng coù phaûi thaàn tieân hay boà taùt khoâng ? Chæ coù baáy nhieâu laø mi seõ ñöôïc nhö yù sôû caàu. Gaõ aên xin laïi laéc ñaàu ñaùp: -Chaùu khoâng caàu ai heát. Taï Yeân Khaùch giaät mình voäi hoûi: -Sao mi laïi khoâng caàu ai ? Gaõ aên xin ñaùp: 69 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  6. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung -Maù maù chaùu thöôøng baûo chaùu raèng: “Caåu Taïp Chuûng kia ! Suoát ñôøi ngöôi ñöøng ñi caàu caïnh ai caùi gì heát. Khi ngöôøi ta muoán cho ngöôi caùi gì thì chaúng xin hoï cuõng cho. Neáu ngöôøi ta khoâng chòu cho thì duø ngöôi coù van lôn naên næ cuõng baèng voâ ích, laïi coøn ñeå cho ngöôøi ta gheùt cay gheùt ñaéng nöõa laø khaùc”. Gaõ aên xin ngöøng laïi moät chuùt roài tieáp: -Töø ñoù chaùu khoâng xin maù maù caùi gì nöõa. Moät hoâm chaùu thaáy maù maù ñang aên caùi gì coù veû ngon laønh laém. Maù maù chaùu vöøa aên vöøa giô ra cho chaùu theøm. Chaùu theøm laém nhöng bieát raèng coù môû mieäng xin, maù maù chaùu cuõng chaúng cho, khoâng chöøng coøn bò oám ñoøn nöõa. Vì theá maø chaùu ñaõ quyeát ñònh khoâng xin xoû baát cöù ai moät ñieàu gì caû. Nghe gaõ aên xin noùi vaäy, Taï Yeân Khaùch vöøa thaát voïng laïi vöøa laáy laøm kyø. Laõo töï hoûi: -Thaèng loûi naøy ñaõ quyeát ñònh khoâng caàu caïnh moät ai baát luaän laø thöù gì. Vaäy baây giôø bieát laøm theá naøo ñeå giaûi quyeát vaán ñeà maø loøng mình vaãn baên khoaên ? Maãu thaân gaõ naøy khoâng chöøng laø moät muï ñieân. Ai ñôøi thaèng con xin mieáng aên laïi ñeø ra ñaùnh bao giôø ? Döôøng nhö chôït nhôù ra ñieàu gì, laõo hoûi vaën: -Mi ñaõ laø moät ñöa aên xin, vaäy maø mi khoâng xin tieàn xin côm thì laøm theá naøo ? Gaõ aên xin vaãn laéc ñaàu ñaùp: -Chaùu chaúng xin bao giôø. Ngöôøi ta ñöa gì cho thì chaùu caàm laáy. Coù luùc ngöôøi ta khoâng cho nhöng hoï vöøa xoay mình ñi vaø khoâng ñeå yù laø chaùu laáy luoân roài doâng tuoát. Taï Yeân Khaùch baät cöôøi noùi: -Neáu vaäy thì mi khoâng phaûi laø moät ñöùa aên xin maø laø moät thaèng aên caép. Gaõ aên xin ngôù ngaån hoûi: -AÊn caép laø theá naøo hôû oâng ? Taï Yeân Khaùch hoûi laïi: -Mi khoâng hieåu thaät hay laø mi giaû vôø ? Gaõ aên xin ñaùp: -Chaùu khoâng hieåu thaät neân môùi hoûi oâng. Sao oâng laïi baûo laø chaùu giaû vôø ? Vaäy giaû vôø laø theá naøo ? Taï Yeân Khaùch chaêm chuù nhìn gaõ aên xin thì thaáy maët gaõ lem luoác ñaày buøn laày nhô nhôùp. Nhöng caëp maét noù ñen lay laùy, khoâng coù veû gì laø moät ñöùa ngu xuaån. Laõo lieàn noùi: -Mi chaúng phaûi laø ñöùa con nít leân ba. Ít ra cuõng ñöôïc möôøi maáy tuoåi roài maø sao chaúng hieåu moät caùi gì caû ? Gaõ aên xin ñaùp: 70 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  7. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung -Maù maù chaùu khoâng öa noùi chuyeän vôùi chaùu. Ngöôøi bieåu heå thaáy maët chaùu laø phaùt gheùt leân roài. Thöôøng khi haøng möôøi ngaøy, ngöôøi chaúng nhìn nhoûi gì ñeán, hay chaúng noùi moät caâu naøo. Chaùu chæ thích noùi chuyeän vôùi con A Hoaøng. Con A Hoaøng chæ bieát nghe chöù khoâng bieát noùi. Chaúng bao giôø noù baûo chaùu laø thaèng aên caép hay ñöùa giaû vôø chi heát. Taï Yeân Khaùch thaáy gaõ aên xin cuõng khoâng coù veû gì laø ñöùa giaûo quyeät. Laõo nghó buïng: -Xem thaùi ñoä thaèng loûi naøy thì quaû noù khoâng coù yù gì aên noùi quanh co ñeå thoùa maï mình caû. Cöù troâng caëp maét noù döôøng nhö coù veû tinh lanh, nhöng khoâng coù aån yù xoû xieân hay thaâm hieåm gì heát. Laõo laïi hoûi: -Trong nhaø coù hai ngöôøi maø maù maù mi khoâng muoán noùi chuyeän vôùi mi thì sao mi khoâng noùi vôùi haøng xoùm, laïi ñi noùi chuyeän vôùi con A Hoaøng, thì noù coøn bieát gì nöõa. Gaõ aên xin laïi ngô ngaùc hoûi: -Haøng xoùm laø gì haû oâng ? Taï Yeân Khaùch thöïc chaùn ngaáy, nhöng laõo cuõng traû lôøi cho qua: -Haøng xoùm laø nhöõng ngöôøi ôû gaàn mình. Gaõ aên xin noùi: -Gaàn nhaø chaùu ö ? Gaàn nhaø chaùu chaúng coù ma naøo heát chæ coù möôøi moät caây tuøng lôùn. Treân caây coù raát nhieàu chuoät coøn trong ñoàng coû thì coù gaø röøng coù thoû noäi. Haøng xoùm cuûa chaùu chæ coù baáy nhieâu. Boïn chuùng mieäng chæ chí choùe hay keâu o où chöù khoâng bieát noùi. Taï Yeân Khaùch laïi hoûi: -Mi ñaõ lôùn baèng töøng aáy roài, chaúng leõ ngoaøi maù maù mi ra, mi khoâng noùi naêng vôùi ai moät ñieàu gì heát hay sao ? Gaõ aên xin ñaùp: -Nhaø chaùu ôû treân nuùi, chaùu chaúng xuoáng nuùi bao giôø, neân ngoaøi maù maù chaùu ra chaùu cuõng khoâng gaëp ai ñeå noùi chuyeän. Maáy böõa tröôùc ñaây chaùu khoâng thaáy maù maù ñaâu nöõa. Luùc chaùu hoát hoaûng chaïy ñi tìm thì töø treân nuùi teù nhaøo xuoáng. Roài con A Hoaøng cuõng chaúng thaáy ñaâu nöõa. Chaùu gaëp ngöôøi naøo laø hoûi hoï maù chaùu ñi ñaâu ? A Hoaøng ñi ñaâu ? Thì moïi ngöôøi ñeàu traû lôøi laø khoâng bieát. Nhö vaäy cuõng chaúng khaùc gì hoï khoâng noùi. Taï Yeân Khaùch buïng baûo daï: -Teù ra gaõ naøy ôû choán hoang sôn heûo laùnh khoâng coù veát chaân ngöôøi. Theá maø maãu thaân gaõ laïi khoâng noùi naêng gì vôùi gaõ, chaúng traùch gaõ khoâng bieát moät tí gì caû. Taï Yeân Khaùch söïc nhôù ra ñieàu gì lieàn hoûi: 71 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  8. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung -Theá cuõng keå laø ngöôøi ta ñaõ noùi vôùi mi roài ñoù. Sao mi laïi bieát duøng tieàn ñeå mua baùnh boø aên ? Gaõ aên xin ñaùp: -Hoâm qua chaùu ñaõ thaáy ngöôøi ta mua roài`, chaéc baây giôø oâng khoâng coù tieàn maø chaùu laïi coù tieàn, oâng muoán laáy phaûi khoâng ? OÂng muoán laáy thì chaùu cho oâng. Gaõ vöøa noùi vöøa ñöa tay vaøo boïc laáy maáy ñoàng baïc vuïn maø chuû quaùn baùnh vöøa thoái laïi cho gaõ ñöa vaøo tay Taï Yeân Khaùch. Taï Yeân Khaùch laéc ñaàu ñaùp: -Ta khoâng laáy ñaâu. Laõo laåm baåm: -Thaèng loûi naøy ngôù ngaån nhö maùn röøng maø khí töôïng noù khoâng phaûi laø nhoû. Laõo caøng noùi chuyeän laâu vôùi gaõ caøng thaáy yeân taâm. Baây giôø thì laõo tin chaéc khoâng phaûi gaõ chòu lôøi sai khieán cuûa ai heát vaø laõo khoâng lo bò keû khaùc boá trí ñöa mình vaøo caïm baãy nöõa. Gaõ aên xin döôøng nhö chôït nhôù laïi caâu noùi cuûa Taï Yeân Khaùch, lieàn hoûi: -OÂng vöøa baûo chaùu khoâng phaûi laø ñöùa aên xin maø laø thaèng aên caép. Vaäy chaùu laø ñöùa aên xin hay thaèng aên caép ? Taï Yeân Khaùch khoâng theå nhòn ñöôïc lieàn nheách meùp cöôøi giaûi thích: -Mi khoâng coù gì ñeå aên thì phaûi xin ngöôøi ta cho tieàn hay cho côm. Ngöôøi ta coù baèng loøng ñem cho ngöôi môùi laáy, theá laø aên xin. Coøn neáu ngöôøi ta khoâng noùi gì hoaëc khoâng muoán cho maø ngöôi leùn thoø tay ra laáy thì laø aên caép. Gaõ aên xin ngeïo coå ngaãm nghó moät luùc roài noùi: -Chaùu chöa töøng hoûi xin ai caùi gì bao giôø. Nhöng baát cöù ngöôøi ta coù chòu cho hay khoâng chaùu cuõng laáy aên. Vaäy thì chaùu laø thaèng nhoû aên caép. Phaûi roài ! Chaùu laø thaèng nhoû aên caép maø oâng laø laõo giaø aên caép ! Taï Yeân Khaùch giaät mình kinh haõi laøm maët giaän hoûi: -Sao ? Mi baûo ta laø gì ? Gaõ aên xin ngô ngaùc hoûi laïi: -Chaùu baûo oâng laø laõo giaø aên caép khoâng ñuùng hay sao ? Vöøa roài chaùu thaáy hai thanh kieám cuûa ngöôøi ta, roõ raøng hoï khoâng muoán ñöa cho maø oâng cöù cöôùp laáy. OÂng laïi khoâng phaûi laø ñöùa nhoû, oâng giaø roài, neân chaùu môùi keâu oâng laø laõo giaø aên caép. Taï Yeân Khaùch gaït ñi: -Mi chaúng hieåu gì caû chæ noùi nhaêng thoâi. Khoâng ñöôïc keâu ta laø laõo giaø aên caép nghe chöa ? Gaõ aên xin cuõng veânh maët leân noùi: -Ñöôïc roài ! OÂng khoâng cho chaùu keâu oâng laø laõo giaø aên caép thì chaùu cuõng khoâng cho oâng keâu chaùu laø thaèng aên caép. 72 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  9. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Taï Yeân Khaùch nghe gaõ noùi vaäy thì heát giaän ngay maø laïi baät cöôøi noùi: -Ba chöõ thaèng aên caép duøng ñeå chöûi maéng ngöôøi ta, maø laõo aên caép cuõng laø chöûi maéng. Mi khoâng ñöôïc tuøy tieän maéng ngöôøi. Gaõ aên xin hoûi ngay: -Theá sao oâng maéng chaùu ? Taï Yeân Khaùch ñaùp: -Ñöôïc roài ! Ta khoâng maéng mi nöõa. Mi chaúng phaûi laø ñöùa aên xin, cuõng khoâng laø thaèng aên caép. Ta keâu mi laø Tieåu nhai nhi, ngöôi keâu ta baèng laõo baù baù môùi ñöôïc. Gaõ aên xin laéc ñaàu ñaùp: -Chaùu khoâng phaûi laø Tieåu nhai nhi gì heát. Chaùu chæ laø Caåu Taïp Chuûng thoâi. Taï Yeân Khaùch voã veà gaõ: -Tieáng Caåu Taïp Chuûng khoù nghe laém. Maù maù mi keâu mi nhö vaäy thì ñöôïc coøn ngöôøi ngoaøi khoâng theå keâu mi nhö vaäy. Ta khoâng hieåu sao maù maù mi laïi kyø cuïc ñeán theá. Treân ñôøi chaúng coù ngöôøi naøo keâu con mình baèng Caåu Taïp Chuûng bao giôø. Gaõ aên xin noùi: -Caåu Taïp Chuûng coù gì khoâng toát ñaâu ? Con A Hoaøng cuûa chaùu cuõng laø con caåu ñaáy maø. Noù ñi vôùi chaùu, chaùu thaáy khoaùi laém. Coù leõ coøn khoaùi hôn laø chaùu ñi vôùi oâng. Coù ñieàu con A Hoaøng chöa baèng oâng ôû choå noù khoâng bieát noùi. Noù chæ suûa gaâu gaâu coøn oâng thì noùi ñöôïc. Gaõ vöøa noùi vöøa ñöa tay leân vuoát ve sau löng Taï Yeân Khaùch, ra chieàu yeâu meán laõo laém. Chaéc laø gaõ nhôù tôùi luùc vuoát ve con choù cuûa gaõ. Taï Yeân Khaùch laâm vaøo tình traïng khoâng bieát neân cöôøi hay neân khoùc. Neáu ñeå caâu chuyeän thaèng nhoû vuoát ve mình nhö vuoát ve con choù cuûa noù ñoàn ñaïi ra ngoaøi voõ laâm thì coøn chi laø theå thoáng. Laõo lieàn vaän moät luoàng kình löïc ra sau löng. Gaõ aên xin vöøa ñuïng vaøo ngöôøi laõo ñaõ giaät baén ngöôøi leân töïa nhö sôø phaûi mieáng than hoàng. Gaõ voäi buoâng tay ra. Gaõ caûm thaáy ruoät gan nhoän nhaïo cöïc kyø khoù chòu cô hoà phaûi noân oïe ra. Taï Yeân Khaùch cöôøi nöûa mieäng ngoù gaõ aên xin laåm baåm: -Ai baûo mi voâ leã vôùi ta ? Moät voá naøy ñuû cho mi bieát thaân roài. Gaõ aên xin vuoát ngöïc noùi: -Laõo baù baù ! Ngöôøi baù baù noùng quaù roài mau laïi goác caây kia nghæ moät luùc. Chaùu ñi laáy nöôùc veà cho baù baù uoáng. Laõo baù baù thaáy choå naøo khoù chòu ? Ngöôøi baù baù noùng gheâ laém, chaùu e raèng baù baù laâm troïng beänh maát roài. Gaõ noùi baèng moät gioïng thaønh thöïc vaø raát quan thieát. Gaõ laïi ñöa tay ra ñònh daét laõo vaøo goác caây ngoài nghæ. oOo 73 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2