Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Hiệp khách hành - tập 80

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

81
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hiệp khách hành - tập 80', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp khách hành - tập 80

  1. HiÖp Kh¸ch Hµnh Nguyªn t¸c: Kim Dung - DÞch thuËt: Hµn Giang Nh¹n !"#$%&'$()*$*+,- ./0$1023$456$7!)($8-2!$9-:2$6; Méc ®¶o chóa ngã lªn ®Çu Long ®¶o chóa “å “ mét tiÕng. Tuy l∙o ch¼ng b¶o sao, nh­ng hai ng­êi hiÓu ngay l∙o muèn nãi: - C¶ ®Çu tãc l∙o còng b¹c, ph¶i riªng g× m×nh ta? Long, Méc hai vÞ ®¶o chóa nh×n nhau bu«ng mét tiÕng thë dµi. §ét nhiªn c¶ hai l∙o lé vÎ giµ nua kh¸c th­êng, kh«ng cßn mét chót oai nghiªm nµo nh­ ngµy më yÕn Lap-b¸t n÷a. Th¹ch ph¸ Thiªn trong d¹ hoµi nghi liÒn hái: - VÞ cao nh©n ®ã viÕt biÕt bao nhiªu v¨n tù lªn v¸ch ®¸ khiÕn cho ng­êi ta ®i vµo ®­êng lÇm l¹c lµ cã môc ®Ých g×? Long ®¶o chóa l¾c ®Çu ®¸p: - Môc ®Ých cña hä thÕ nµo thiÖt khã mµ biÕt ®­îc. Cã khi vÞ tiÒn bèi vâ l©m ®ã kh«ng muèn bän hËu sinh l­îm ®­îc kÕt qu¶ mét c¸ch qu¸ dÔ dµng. HoÆc gi¶ nh÷ng lêi chó thÝch do ng­êi kh¸c thªm vµo còng ch­a biÕt chõng. Méc ®¶o chóa nãi: - Cã khi vÞ vâ l©m tiÒn bèi ®ã kh«ng ­a nhµ v¨n cè ý bµy ra c¹m bÉy nµy, ®Ó cho Th¹ch bang chóa lµ ng­êi kh«ng biÕt ch÷ mµ tÝnh t×nh trung hËu míi ®­îc h­ëng. Long ®¶o chóa thë dµi nãi: - C¸ch dông t©m cña vÞ tiÒn bèi ®ã qu¸ s©u s¾c thÕ nµy th× cßn trêi nµo hiÓu ®­îc? Th¹ch ph¸ Thiªn thÊy hai l∙o lé vÎ buån ch¸n n¶n, th× lßng chµng còng thÊy téi nghiÖp, chµng liÒn nãi: - Th­a hai vÞ chóa ®¶o! NÕu nh÷ng c«ng phu mµ tiÓu nh©n võa häc ®­îc qu¶ nhiªn h÷u dông th× tiÓu nh©n xin tr×nh bµy hÕt ®Ó hai vÞ hiÓu râ. B©y giê chóng ta h∙y vÒ hÕt c¶ gian phßng sè mét... TiÓu nh©n quyÕt kh«ng giÊu giÕm mét ®iÒu g×. Long ®¶o chóa nh¨n nhã c­êi l¾c ®Çu nãi: - TÊm ßng ch©n thµnh cña chó em, chóng ta xin thµnh t©m l∙nh lµ ®ñ. Chó em lµ ng­êi nh©n hËu, ®­îc h­ëng phóc duyªn nµy rÊt xøng ®¸ng. Ngµy sau chólµm l∙nh tô quÇn hïng vâ l©m, t¹o phóc cho lª d©n th× hai anh em ta dï phÝ bao nhiªu t©m huyÕt còng kh«ng ®Õn uæng c«ng. Méc ®¶o chó nãi: - ChÝnh thÕ! Nh÷ng ®iÒu bÝ mËt ®¸ng nghi vÒ ®å phæ ®∙ gi¶i quyÕt xong, lµ hai ta tho¶ m∙n t©m nguyÖn råi. Vëy th× chó em tËp luyÖn thµnh c«ng bay hai ra luyÖn ®­îc th× còng thÕ ? Typed by COI 697 http://come.to/kimdung
  2. HiÖp Kh¸ch Hµnh Nguyªn t¸c: Kim Dung - DÞch thuËt: Hµn Giang Nh¹n Th¹ch- Ph¸ -Thiªn thµnh khÈn hái l¹i: - VËy tr­ëng m«n ®em nh÷ng con nßng näc nµy nãi t­êng tËn cho mäi ng­êi nghe, nªn ch¨ng? Long ®¶o chóa në mét nô c­êi thª l­¬ng ®¸p: - ThÇn c«ng ®∙ truyÒn thô råi th× ®å phæ trªn v¸ch ®¸ còng nªn rót lui, kh«ng cßn cã lý do tån t¹i n÷a, Chó em! Chó h∙y coi l¹i ®i! Th¹ch-Ph¸-Thiªn xoay m×nh l¹i, ngã lªn v¸ch ®¸, bÊt gi¸c chµng kinh h∙i thÊt s¾c, v× trªn v¸ch ®¸ ®∙ biÕn thµnh tõng m¶nh ®¸ vôn ®ang tõ tõ rít xuèng. Nh÷ng khoa ®Êu v¨n tù chi chÝt trªn v¸ch ®¸ ®∙ mÊt m¸t nhiÒu, m­êi phÇn chØ cßn l¹i b¶y t¸m. Chµng ho¶ng hèt hái: - Sao ...sao l¹i thÕ nµy? Long ®¶o chóa ®¸p: - Chó em võa míi... Méc ®¶o chóa ng¾t lêi: - Vô nµy ®Î thñng th¼ng ®∙ råi sÏ nãi chuyÖn. B©y giê chóng ta h∙y tô héi mäi ng­êi tuyªn bè, kÕt qu¶ ®∙, nªn ch¨ng? Long ®¶o chóa hiÓu ý ngay, liÒn ®¸p: - Hay l¾m! Hay l¾m! Nµo mêi Th¹ch bang chóa! Ba ng­êi liÒn sãng vai tõ trong th¹ch thÊt ®i ra. Long ®¶o chóa truyÒn tin ®i mêi c¸c t©n kh¸ch vµ triÖu tËp c¸c ®Ö tö ra c¶ nhµ ®¹i s¶nh tô héi. Nguyªn Th¹ch-Ph¸-Thiªn hiÓu thÇn c«ng trªn v¸ch ®¸ råi chµng kh«ng nhÞn ®­îc ®em ra thö biÓu diÔn xem sao. Long, Méc hai vÞ ®¶o chóa tr«ng thÊy rÊt lÊy lµm kinh dÞ. Long ®¶o chóa liÒn tiÕn l¹i phãng ch­ëng ra”mêi” Lóc nµy Th¹ch-Ph¸-Thiªn tùa hå ng­êi bÞ tµ ma ¸m ¶nh, tù nhiªn phãng tr­ëng tr¶ ®ßn. Sau mÊy chiªu qua l¹i, Long ®¶o chóa biÕt ngay lµ khã cã thÓ chèng chäi ®­îc. Méc ®¶o chóa liÒn tiÕn vµo gi¸p c«ng. KÓ vÒ vâ c«ng hai l∙o th× hiÖn nay khã kiÕm ®­îc lÊy ng­êi thø ba t­¬ng tù, nh­ng ®èi víi Th¹ch-Ph¸- Thiªn th× dï c¶ hai l∙o hîp lùc còng kh«ng ®Þch næi, v× chµng míi häc ®­îc nh÷ng m«n vâ thÇn diÖu. Gi¶ tû hai l∙o thu chiªu th× tù nhiªn Th¹ch-Ph¸-Thiªn còng dõng tay ngay, song hai l∙o cßn muèn thö xem cho biÕt uy lùc vâ c«ng trªn v¸ch lîi h¹i ®Õn thÕ nµo. Typed by COI 698 http://come.to/kimdung
  3. HiÖp Kh¸ch Hµnh Nguyªn t¸c: Kim Dung - DÞch thuËt: Hµn Giang Nh¹n Hai l∙o m¸u tÝch song ch­ëng cµng ®¸nh cµng kÞch liÖt Ch­ëng lùc cña hai l∙o cµng m∙nh liÖt bao nhiªu th× Th¹ch-Ph¸-Thiªn còng ph¶n kÝch m∙nh liÖt bÊy nhiªu. Ch­ëng phong cïng ch­ëng lùc cña ba ng­êi th­ëng khÝ ®Ëp vµo v¸ch ®¸. MÆt v¸ch ®¸ ®Òu bÞ chÊn ®éng m¹nh thµnh ra mÒm nhòn, bïng nhïng. Nguyªn mét ch­ëng lùc cña Long,Méc ®¶o chóa còng ®ñ ®Ó, ph¸ huû v¸ch ®¸, huèng chi l¹i thªm vµo vâ c«ng t©n kú cña Th¹ch-Ph¸-Thiªn míi häc ®­îc.Ch­ëng lùc cña ba ng­êi ®∙ ®Õn bùc tuyÖt ®×nh vâ l©m nh­ng kh«ng lé liÔu.V× thÕ v¸ch ®¸ kh«ng vì ngay tøc khøc mµ chØ tõ tõ r¬i xuèng. Méc ®¶o chóa biÕt râ trong lóc Th¹ch-Ph¸-Thiªn thÝ nghiÖm vâ c«ng cña m×nh ch¼ng kh¸c g× ng­êi ®ang ë trong giÊc ngñ say s­a, ch¼ng hay biÕt g× no¹ c¶nh n÷a.V× thÕ mµ Th¹ch-Ph¸-Thiªn ng¬ ng¸c tr­íc c¶nh v¨n tù trªn v¸ch ®¸ biÕn ®æi, Long ®¶o chóa toan nãi to¹c ra, song méc ®¶o chóa ngÇn l¹i kh«ng cho nãi n÷a. L∙o sî Thach-Ph¸-Thiªn ph¶i hèi hËn v× trong khi v« ý ®∙ ph¸ huû c«ng tr×nh cña ng­êi kh¸c.V¶ l¹i v¸ch ®¸ mµ bÞ tæn h¹i mét phÇn lín còng v× hai vÞ ®¶o chóa phãng ch­ëng ra “mêi”. Lçi ë m×nh nhiÒu h¬n lµ ë ng­êi. Ba ng­êi vµo nhµ ®¹i s¶nh an to¹ råi.C¸c t©n kh¸ch vµ ®Ö tö lôc ®ôc kÐo vµo. Long ®¶o chóa truyÒn lÖnh ®i hÕt ®Ìn trong c¸c toµ th¹ch thÊt ®Ó nh÷ng ng­êi say mª nghiªn cøu vâ c«ng kh«ng chÞu ®Õn ®¹i s¶nh tô héi còng b¾t buéc ph¶i dõng l¹i, ®Õn häp cho ®ñ. Lóc nµy trong nhµ ®¹i s¶nh ®∙ ®«ng dñ nh÷ng nh©n vËt thñ L∙nh vâ l©m ®Õn ®¶o Long- Méc trong vßng ba chôc n¨m nay, trõ nh÷ng vÞ vÞ tuæi cao ®∙ t¹ thÕ. Sè ng­êi chÕt råi rÊt Ýt. Nh÷ng nh©n vËt ®Çu n∙o nµy suèt ngµy ®ªm chi quanh quÈn lui tíi trong hai m­¬i bèn gian th¹ch thÊt suèt trong thêi gian ë trªn ®¶o. Hä ®Òu nhËn mÆt nhau, trõ thiÓu sè t©n kh¸ch míi ®Õn. §©y lµ lÇn ®Çu tiªn, cã cuéc tô héi ®«ng ®¶o. Long ®¶o chóa sai tªn ®Ö tñ th­ tÞc kiÓm ®iÓm nh©n sè thÊy t©n kh¸ch ®∙ ®Õn ®«ng ®ñ, liÒn quay l¹i dÆn tªn ®Ö tö kia mÊy c©u. Tªn ®Ö tö lé vÎ ng¹c nhiªn l¹i ra chiÒu kinh h∙i. Méc ®¶o chóa còng khÏ dÆn tªn ®Ö tö thñ tÞch cña l∙o mÊy c©u. Hai tªn ®Ö tö nµy nghe s­ phô nãi råi hái l¹i cÆn kÏ mäi ®iÒu xong, míi dÉn h¬n m­ßi tªn s­ ®Ö ra khái s¶nh ®­êng hµnh ®éng. Long ®¶o chóa l¹i bªn Th¹ch-Ph¸-Thiªn khÏ b¶o chµng: - TiÓu huynh ®Ö! Nh÷ng chuyÖn võa råi ë trong nhµ th¹ch thÊt, chó nhí kü tuyÖt ®èi ®õng nãi víi ai. Chó chí ®Ó cho ng­êi ta hay m×nh ®∙ hiÓu râ nh÷ng vâ c«ng mÈu nhiÖm trªn v¸ch ®¸. NÕu chó tiÕt lé ra thÝ suèt ®êi gÆp bän ho¹n lín lao vµ phiÒn n∙o v« cïng. Th¹ch-Ph¸-Thiªn ®¸p: Typed by COI 699 http://come.to/kimdung
  4. HiÖp Kh¸ch Hµnh Nguyªn t¸c: Kim Dung - DÞch thuËt: Hµn Giang Nh¹n - TiÓu nh©n xin kÝnh cÈn tu©n theo lêi d¹y cña ®¶o chóa. Long ®¶o chóa nãi: - Thãi ®êi th­êng æ nh©n th¾ng kû. Trong m×nh chó ®∙ mang vâ c«ng tuyÖt thÕ, treen vâ l©m ch¼ng thiÕu chi ng­êi ghen ghÐt, c¨m thï. Cã ng­êi ®Õn yªu cÇu chó chØ ®iÓm, cã kÎ bøc b¸ch chó gi¶i thè lé nh÷ng ®iÒu bÝ mËt. NÕu hä kh«ng ®­îc võa lßng sÏ t×m tr¨m ph­¬ng ngh×n kÕ ra hai chøc vâ c«ng chó cao c­êng, nh­ng t©m ®Þa chó thùc thµ trung hËu, ch¼ng thÓ ®Ò phßng cho xiÕt ®­îc. V× thÕ mµ vô nµy dï sao mÆc lßng chó chí cã tiÕt lé. Th¹ch-Ph¸-Thiªn ®¸p: - TiÓu ch©n ®a t¹ ®¶o chóa ®∙ cho chØ thÞ s¸ng suèt, tiÓu nh©n c¶m kÝch v« cïng! Long ®¶o chóa l¹i n¾m lÊy tay chµng khÏ nãi: - §¸ng tiÕc lµ l∙o phu cïng Méc huynh ®Ö kh«ng thÓ ®­îc xem chó thi triÓn kú tµi, d­¬ng oai trªn chèn giang hå! Méc ®¶o chóa d­êng nh­ ®∙ hiÓu hai ng­êi ®∙ nãi g× víi nhau. L∙o quay l¹i ch¨m chó nh×n Th¹ch-Ph¸-Thiªn ra chiÒu luyÕn tiÕc : Th¹ch-Ph¸-Thiªn bông b¶o d¹: - Hai vÞ ®¶o chóa ®©y thËt cã lßng h¶o t©m ®èi víi m×nh. ChuyÕn nµy m×nh vÒ gÆp A-Tó xong, nhÊt quyÕt cïng nµng trë l¹i ®¶o b¸i yÕt hai vÞ l∙o gia. Long ®¶o chóa dÆn dß Th¹ch-Ph¸-Thiªn xong, quay vÒ chç ngåi. L∙o nh×n quÇn hïng lªn tiÕng: - Th­a c¸c vÞ h¶o b»ng h÷u! Chóng ta ®­îc cïng nhau tô héi trªn ®¶o nµy bÊy l©u còng lµ do phóc duyªn mµ gÆp. §Õn nay duyªn phËn ®∙ hÕt, vËy b©y giê lµ lóc ph¶i chia tay. QuÇn hïng nghe lêi tuyªn bè cña Long ®¶o chóa ®Òu kinh dÞ hái nhau: − T¹i sao vËy? − §¶o chóa ®∙ gÆp chuyÖn g× x¶y ra? − Hai vÞ ®¶o chóa cã ®iÒu chi d¹y b¶o? Gi÷a lóc tiÕng ng­êi x«n xao hái nhau th× ®ét nhiªn cã nh÷ng tiÕng Çm Çm väng l¹i, nh÷ng tiÕng næ khñng khiÕp nµy ch¼ng kh¸c trêi long ®Êt lë. QuÇn hïng lËp tøc im h¬i lÆng tiÕng, kh«ng hiÓu trªn ®¶o ®∙ x¶y ra biÕn cè g× träng ®¹i. Long ®¶o chóa nãi: − Th­a c¸c vÞ! Chóng ta tô héi ë ®©y chØ mong ph¸ gi¶i ®­îc nh÷ng vâ c«ng mÇu nhiÖm ghi trªn ®å gi¶i vÒ bµi ca HiÖp-Kh¸ch-Hµnh. §¸ng tiÕc lµ thêi vËn kh«ng cßn.§¶o Long-Méc nµy chØ trong chíp m¾t sÏ ch×m xuèng ®¸y biÓn. QuÇn hïng kinh h∙i thÊt s¾c nhao nhao lªn mçi ng­êi hái mét c©u: − Tai sao vËy? Typed by COI 700 http://come.to/kimdung
  5. HiÖp Kh¸ch Hµnh Nguyªn t¸c: Kim Dung - DÞch thuËt: Hµn Giang Nh¹n − §éng ®Êt ­? − Cã ph¶i Ho¶-DiÖm s¬n ph¸t næ kh«ng? − Sao ®¶o chóa biÕt? Long ®¶o chóa ®¸p: − Võa råi l∙o phu cïng Méc huynh ®Ö thÊy khu trung t©m tr¸i ®¶o nµy cã khãi löa Ho¶-DiÖm s¬n phun ra. Ho¶ s¬n ph¸t næ th× chØ trong nh¸y m¾t toµn ®¶o sÏ biÕn thµnh biÓn löa.B©y giê ®∙ nghe tiÕng Çm Çm, nguy ®Õn n¬i råi! C¸c vÞ ph¶i cÊp tèc rêi ®i. QuÇn hïng nöa tin nöa ngê, ch¼ng ai biÕt quyÕt ®Þnh ra sao. §¹i ®a sè cßn luyÕn tiÕc vâ c«ng trªn v¸ch ®¸, thµ r»ng m¹o hiÓm tÝnh m¹ng ë ®©y cßn h¬n ph¶i rêi ®i n¬i kh¸c, nªn kh«ng chÞu bá ®i. Long ®¶o chóa l¹i nãi; − NÕu c¸c vÞ kh«ng tin th× xuèng th¹ch thÊt coi l¹i xem. C¸c gian phßng ®Òu bÞ rung ®éng, t­êng v¸ch bÞ ph¸ huû ca råi.Dï cho kh«ng ph¶i ®éng ®Êt, nói löa kh«ng phun, th× ë l¹i ®©y còng ch¼ng ®­îc g× n÷a. QuÇn hïng nghe nãi v¸ch ®¸ bÞ ph¸ huû, th¶y ®Òu kinh h∙i tíi tÊp ch¹y ra khái nhµ ®¹i s¶nh, vät ®Õn khu th¹ch thÊt. Th¹ch- Ph¸- Thiªn còng ch¹y ®i theo mäi ng­êi th× qu¶ nhiªn thÊy c¸c gian th¹ch thÊt chÊn ®éng xiªu vÑo, ®å h×nh trªn t­êng ®Òu bÞ ph¸ huû. Chµng biÕt ®©y lµ hai vj cè ý sai ®Ö tö ph¸ huû ®i. Lßng chµng rÊt ®çi ban kho¨n tù nghÜ: − Tr¨m ®iÒu ngang ngö v× ta.ChÝnh m×nh ®∙ g©y ra v¹ lín nµy. Trong quÇn hïng còng cã ng­êi coi biÕt t×nh h×nh cã ®iÒu ngo¾t ngoÐo. Nh÷ng toµ th¹ch thÊt bÞ ph¸ huû nµy do ë tay ng­êi lµm ra, chø kh«ng ph¶i v× ®éng ®Êt. Ng­êi ®ã liÒn gi¬ tay lªn la gäi quÇn hïng kÐo vÒ nhµ ®¹i s¶nh ®Ó chÊt vÊn Long, Méc ®¶o chóa. Nh­ng võa ®Õn cña s¶nh ®­êng ®∙ nghe thÊy tiÕng ng­êi kªu khãc om sßm. QuÇn hïng cµng lÊy lµm kinh dÞ, ngã vµo xem th× thÊy hai vÞ Long Méc ®¶o chóa ngåi nh¾m m¾t l¹i, bän tÖ tö v©y quanh hai l∙o, naawmf phôc xuèng ®Êt khãc rßng lªn cùc kú th¶m thiÕt. Th¹ch- Ph¸ -Thiªn bá vÝa, trèng ngùc ®¸nh th×nh t­ëng chõng nh­ tr¸i tim muèn nh¶y ra ngoµi miÖng. Chµng rÏ ®¸m ®«ng tiÕn ra, la gäi: − Long ®¶o chóa! Méc ®¶o chóa! Hai vÞ lµm sao thÕ? Chµng thÊy hai ng­êi cøng ®¬, th× ra ®∙ chÕt råi. Th¹ch Ph¸ Thiªn quay sang hái Tr­¬ng- Tam, Lý -Tø: − Hai vÞ ®¶o chóa dang b×nh yªn v« sù mµ sao l¹i chÕt ngay chãng thÕ? Tr­¬ng Tam nghÑn ngµo ®¸p: Typed by COI 701 http://come.to/kimdung
  6. HiÖp Kh¸ch Hµnh Nguyªn t¸c: Kim Dung - DÞch thuËt: Hµn Giang Nh¹n − Hai vÞ gia s­ tr­íc ki quy tiªn cã nãi : “ý nguyÖn c¸c vÞ ®∙ ®­îc hoµn toµn tho¶ m∙n, tuy l×a bá câi ®êi nh­ng kh«ng cã ®iÒu chi o¸n giËn n÷a”. Th¹ch ph¸ Thiªn trong lßng ®au xãt, bÊt gi¸c khãc rèng lªn. Chµng cã biÕt r»ng hai vÞ ®¶o chóa së dÜ chÕt mét c¸ch ®ét ngét. Mét lµ v× tuæi giµ, hai l∙o thÊy nh÷ng bÝ mËt vÒ vâ c«ng trªn ®å gi¶i ®∙ ®­îc phanh phui, kh«ng cßn bËn bÞu ®Õn viÖc ®êi n÷a. Hai lµ nhËn cuéc ®Êu ch­ëng víi chµng, néi lùc chµng lµ mét c¸i kho v« tËn mµ hai l∙o søc cïng lùc kiÖt kh«ng chèng næi råi l©m vµo t×nh tr¹ng ngän ®Ìn kh« dÇu. Gi¶ tû chµng biÕt m×nh cã liªn quan rÊt lín ®Õn c¸i chÕt cña hai l∙o, th× chµng cßn hèi hËn h¬n n÷a vµ tù tr¸ch m×nh ®∙ g©y nªn tai ho¹, mèi th­¬ng t©m kh«ng biÕt ®Õn ®©u mµ kÓ. Mét tªn ®Ö tö Th­ - Toµ m×nh mÆc ¸o vµng lau n­íc m¾t dâng d¹c tuyªn bè: − Th­a quÝ vÞ t©n kh¸ch! Tr­íc khi gia s­ quy tiªn cã di mÖnh c¸c vÞ nªn cÊp tèc rêi khái ®¶o. VÞ nµo ®∙ nhËn ®­îc nh÷ng tÊm bµi ®ång “Th­ëng thiÖn Ph¹t ¸c” sau nµy cã khi dïng ®Õn, xin gi÷ lÊy ®õng vøt bá ®i. Khi nµo c¸c vÞ cã viÖc g× khã kh¨n xin mêi ®Õn häp ë xãm chµi nhá ngoµi b∙i biÓn, anh em t¹i h¹ cã thÓ ®em chót søc män ra gióp ®ì c¸c vÞ. QuÇn hïng trong khi thÊt väng, còng ®­îc mét ®iÓm vui mõng, bông b¶o d¹: − Bän ®Ö tö cña Long, Méc ®¶o chóa ®Òu lµ nh÷ng tay b¶n l∙nh phi th­êng, nÕu ®­îc hä ra tay viÖn trî th× dï m×nh cã gÆp nh÷ng ho¹ ho¹n tÇy ®×nh, còng cã thÓ gi¶i quyÕt ®­îc. L¹i nghe tªn ®Ö tö Th­- Toµ mÆc ¸o xanh nãi: − Ngoµi b∙i biÓn ®∙ chuÈn bÞ thuyÒn bÌ ®Çy ®ñ, c¸c vÞ cã thÓ ®¨ng tr×nh ngay ®­îc. QuÇn hïng ®Òu tíi tÊp phôc l¹y tr­íc thi thÓ hai vÞ ®¶o chóa ®Ó b¸i biÖt ra vÒ. Tr­¬ng Tam, Lý Tø n¾m chÆt tay Th¹ch Ph¸ Thiªn ra chiÒu l­u luyÕn, Tr­¬ng Tam nãi: − Tam ®Ö! B÷a nay tam ®Ö trë vÒ Trung Nguyªn th«i! Sau nµy cã dÞp, tiÓu huynh sÏ ®Õn th¨m tam ®Ö. Th¹ch Ph¸ Thiªn g¹t lÖ chia tay. Chµng ®i theo bän B¹ch Tù T¹i, Ph¹m NhÊt Phi, Cao Tam n­¬ng tö ra bê biÓn, xuèng thuyÒn. ChuyÕn nµy, mäi ng­êi ®i biÓn b»ng nh÷ng chiÕc thuyÒn lín, mçi thuyÒn cã thÓ chë ®­îc d­ tr¨m ng­êi, chØ cÇn n¨m s¸u chiÕc lµ ®ñ chë quÇn hïng. ThuyÒn nhæ neo, d­¬ng buåm ra kh¬i. Trong quÇn hïng, nh÷ng ng­êi nµo ®∙ ... hai ba chôc n¨m, hä say mª ®iªn cuång nh÷ng vâ c«ng ... ®å gi¶i. B÷a nay thÊy v¸ch ®¸ c¸c c¨n nhµ th¹ch thÊt bÞ ph¸ huû , ®Òu tiÕc. Cßn bän ng­êi míi ®Õn, nghÜ tíi toµn m¹ng vÒ quª qu¸n th× vui s­íng h¬n lµ luyÕn tiÕc. Typed by COI 702 http://come.to/kimdung
  7. HiÖp Kh¸ch Hµnh Nguyªn t¸c: Kim Dung - DÞch thuËt: Hµn Giang Nh¹n §¶o Long-Méc mçi lóc mét xa, Th¹ch Ph¸ Thiªn chît nhí tíi ®iÒu g×, l­ng chµng to¸t må h«i ­ít ®Ém bÊt gi¸c dËm ch©n la lªn: − Háng!... Háng bÐt råi!... B÷a nay lµ mång mÊy råi? B¹ch Tù T¹i còng giËt m×nh la ho¶ng: − Trêi ¬i! Chßm r©u l∙o kh«ng ngít rung ®éng... lµ còng kh«ng biÕt... b÷a nay lµ... mång mÊy råi. §Inh BÊt Tø ngåi trong gãc thuyÒn c­êi l¹i lªn tiÕng: − Mång mÊy hay m­êi mÊy th× lµm sao? Th¹ch Ph¸ Thiªn ®¸p: − §inh Tø gia gia! Gia gia nhí chóng ta ®Õn ®¶o Long Méc bao nhiªu ngµy råi kh«ng? §inh BÊt Tø thñng th¼ng ®¸p: − B¶y m­¬i ngµy còng thÕ, t¸m chôc ngµy còng vËy. Ai mµ nhí ®­îc? Th¹ch Ph¸ Thiªn bån chån trong d¹, c¬ hå sa n­íc m¾t, chµng quay l¹i hái Cao Tam n­¬ng tö: − Chóng ta tíi ®¶o nh»m ngµy mång t¸m th¸ng ch¹p. B÷a nay ®∙ sang mång mÊy th¸ng giªng råi nhØ? Cao Tam n­¬ng tö bÊm ®èt tay tÝnh nhÈm, råi ®¸p: − Chóng ta ë trªn ®¶o n¨m m­¬i b¶y ngµy. B÷a nay ®∙ sang th¸ng hai nÕu kh«ng ph¶i mång s¸u th× lµ mång b¶y. Th¹ch Ph¸ Thiªn cïng B¹ch Tù T¹i ®ång thanh la ho¶ng: − Th¸ng hai råi ­? Cao Tao n­¬ng tö ®¸p: − DÜ nhiªn lµ th¸ng hai råi! B¹ch Tù T¹i ®Êm ngùc, gµo lªn: − ChÕt råi! ThËt chÕt råi! §inh BÊt Tø c­êi ha h¶ reo lªn: − Hay qu¸! Hay qu¸! Th¹ch- Ph¸ -Thiªn tøc giËn nãi: - §inh Tø gia gia! Bµ bµ ®∙ hiÓu lµ nÕu ®Õn mång t¸m th¸ng giªng kh«ng thÊy B¹ch gia gia trë vÒ th× ng­êi nh¶y xuèng biÓn tù tö. ThÕ mµ sao §inh- Tø gia gia... l¹i c­êi ®­îc? C¶ A Tó ... nµng còng b¶o ®©m ®Çu xuèng biÓn... Typed by COI 703 http://come.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2