intTypePromotion=1

Hiệp khách hành - tập 80

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
75
lượt xem
4
download

Hiệp khách hành - tập 80

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hiệp khách hành - tập 80', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp khách hành - tập 80

  1. HiÖp Kh¸ch Hµnh Nguyªn t¸c: Kim Dung - DÞch thuËt: Hµn Giang Nh¹n !"#$%&'$()*$*+,- ./0$1023$456$7!)($8-2!$9-:2$6; Méc ®¶o chóa ngã lªn ®Çu Long ®¶o chóa “å “ mét tiÕng. Tuy l∙o ch¼ng b¶o sao, nh­ng hai ng­êi hiÓu ngay l∙o muèn nãi: - C¶ ®Çu tãc l∙o còng b¹c, ph¶i riªng g× m×nh ta? Long, Méc hai vÞ ®¶o chóa nh×n nhau bu«ng mét tiÕng thë dµi. §ét nhiªn c¶ hai l∙o lé vÎ giµ nua kh¸c th­êng, kh«ng cßn mét chót oai nghiªm nµo nh­ ngµy më yÕn Lap-b¸t n÷a. Th¹ch ph¸ Thiªn trong d¹ hoµi nghi liÒn hái: - VÞ cao nh©n ®ã viÕt biÕt bao nhiªu v¨n tù lªn v¸ch ®¸ khiÕn cho ng­êi ta ®i vµo ®­êng lÇm l¹c lµ cã môc ®Ých g×? Long ®¶o chóa l¾c ®Çu ®¸p: - Môc ®Ých cña hä thÕ nµo thiÖt khã mµ biÕt ®­îc. Cã khi vÞ tiÒn bèi vâ l©m ®ã kh«ng muèn bän hËu sinh l­îm ®­îc kÕt qu¶ mét c¸ch qu¸ dÔ dµng. HoÆc gi¶ nh÷ng lêi chó thÝch do ng­êi kh¸c thªm vµo còng ch­a biÕt chõng. Méc ®¶o chóa nãi: - Cã khi vÞ vâ l©m tiÒn bèi ®ã kh«ng ­a nhµ v¨n cè ý bµy ra c¹m bÉy nµy, ®Ó cho Th¹ch bang chóa lµ ng­êi kh«ng biÕt ch÷ mµ tÝnh t×nh trung hËu míi ®­îc h­ëng. Long ®¶o chóa thë dµi nãi: - C¸ch dông t©m cña vÞ tiÒn bèi ®ã qu¸ s©u s¾c thÕ nµy th× cßn trêi nµo hiÓu ®­îc? Th¹ch ph¸ Thiªn thÊy hai l∙o lé vÎ buån ch¸n n¶n, th× lßng chµng còng thÊy téi nghiÖp, chµng liÒn nãi: - Th­a hai vÞ chóa ®¶o! NÕu nh÷ng c«ng phu mµ tiÓu nh©n võa häc ®­îc qu¶ nhiªn h÷u dông th× tiÓu nh©n xin tr×nh bµy hÕt ®Ó hai vÞ hiÓu râ. B©y giê chóng ta h∙y vÒ hÕt c¶ gian phßng sè mét... TiÓu nh©n quyÕt kh«ng giÊu giÕm mét ®iÒu g×. Long ®¶o chóa nh¨n nhã c­êi l¾c ®Çu nãi: - TÊm ßng ch©n thµnh cña chó em, chóng ta xin thµnh t©m l∙nh lµ ®ñ. Chó em lµ ng­êi nh©n hËu, ®­îc h­ëng phóc duyªn nµy rÊt xøng ®¸ng. Ngµy sau chólµm l∙nh tô quÇn hïng vâ l©m, t¹o phóc cho lª d©n th× hai anh em ta dï phÝ bao nhiªu t©m huyÕt còng kh«ng ®Õn uæng c«ng. Méc ®¶o chó nãi: - ChÝnh thÕ! Nh÷ng ®iÒu bÝ mËt ®¸ng nghi vÒ ®å phæ ®∙ gi¶i quyÕt xong, lµ hai ta tho¶ m∙n t©m nguyÖn råi. Vëy th× chó em tËp luyÖn thµnh c«ng bay hai ra luyÖn ®­îc th× còng thÕ ? Typed by COI 697 http://come.to/kimdung
  2. HiÖp Kh¸ch Hµnh Nguyªn t¸c: Kim Dung - DÞch thuËt: Hµn Giang Nh¹n Th¹ch- Ph¸ -Thiªn thµnh khÈn hái l¹i: - VËy tr­ëng m«n ®em nh÷ng con nßng näc nµy nãi t­êng tËn cho mäi ng­êi nghe, nªn ch¨ng? Long ®¶o chóa në mét nô c­êi thª l­¬ng ®¸p: - ThÇn c«ng ®∙ truyÒn thô råi th× ®å phæ trªn v¸ch ®¸ còng nªn rót lui, kh«ng cßn cã lý do tån t¹i n÷a, Chó em! Chó h∙y coi l¹i ®i! Th¹ch-Ph¸-Thiªn xoay m×nh l¹i, ngã lªn v¸ch ®¸, bÊt gi¸c chµng kinh h∙i thÊt s¾c, v× trªn v¸ch ®¸ ®∙ biÕn thµnh tõng m¶nh ®¸ vôn ®ang tõ tõ rít xuèng. Nh÷ng khoa ®Êu v¨n tù chi chÝt trªn v¸ch ®¸ ®∙ mÊt m¸t nhiÒu, m­êi phÇn chØ cßn l¹i b¶y t¸m. Chµng ho¶ng hèt hái: - Sao ...sao l¹i thÕ nµy? Long ®¶o chóa ®¸p: - Chó em võa míi... Méc ®¶o chóa ng¾t lêi: - Vô nµy ®Î thñng th¼ng ®∙ råi sÏ nãi chuyÖn. B©y giê chóng ta h∙y tô héi mäi ng­êi tuyªn bè, kÕt qu¶ ®∙, nªn ch¨ng? Long ®¶o chóa hiÓu ý ngay, liÒn ®¸p: - Hay l¾m! Hay l¾m! Nµo mêi Th¹ch bang chóa! Ba ng­êi liÒn sãng vai tõ trong th¹ch thÊt ®i ra. Long ®¶o chóa truyÒn tin ®i mêi c¸c t©n kh¸ch vµ triÖu tËp c¸c ®Ö tö ra c¶ nhµ ®¹i s¶nh tô héi. Nguyªn Th¹ch-Ph¸-Thiªn hiÓu thÇn c«ng trªn v¸ch ®¸ råi chµng kh«ng nhÞn ®­îc ®em ra thö biÓu diÔn xem sao. Long, Méc hai vÞ ®¶o chóa tr«ng thÊy rÊt lÊy lµm kinh dÞ. Long ®¶o chóa liÒn tiÕn l¹i phãng ch­ëng ra”mêi” Lóc nµy Th¹ch-Ph¸-Thiªn tùa hå ng­êi bÞ tµ ma ¸m ¶nh, tù nhiªn phãng tr­ëng tr¶ ®ßn. Sau mÊy chiªu qua l¹i, Long ®¶o chóa biÕt ngay lµ khã cã thÓ chèng chäi ®­îc. Méc ®¶o chóa liÒn tiÕn vµo gi¸p c«ng. KÓ vÒ vâ c«ng hai l∙o th× hiÖn nay khã kiÕm ®­îc lÊy ng­êi thø ba t­¬ng tù, nh­ng ®èi víi Th¹ch-Ph¸- Thiªn th× dï c¶ hai l∙o hîp lùc còng kh«ng ®Þch næi, v× chµng míi häc ®­îc nh÷ng m«n vâ thÇn diÖu. Gi¶ tû hai l∙o thu chiªu th× tù nhiªn Th¹ch-Ph¸-Thiªn còng dõng tay ngay, song hai l∙o cßn muèn thö xem cho biÕt uy lùc vâ c«ng trªn v¸ch lîi h¹i ®Õn thÕ nµo. Typed by COI 698 http://come.to/kimdung
  3. HiÖp Kh¸ch Hµnh Nguyªn t¸c: Kim Dung - DÞch thuËt: Hµn Giang Nh¹n Hai l∙o m¸u tÝch song ch­ëng cµng ®¸nh cµng kÞch liÖt Ch­ëng lùc cña hai l∙o cµng m∙nh liÖt bao nhiªu th× Th¹ch-Ph¸-Thiªn còng ph¶n kÝch m∙nh liÖt bÊy nhiªu. Ch­ëng phong cïng ch­ëng lùc cña ba ng­êi th­ëng khÝ ®Ëp vµo v¸ch ®¸. MÆt v¸ch ®¸ ®Òu bÞ chÊn ®éng m¹nh thµnh ra mÒm nhòn, bïng nhïng. Nguyªn mét ch­ëng lùc cña Long,Méc ®¶o chóa còng ®ñ ®Ó, ph¸ huû v¸ch ®¸, huèng chi l¹i thªm vµo vâ c«ng t©n kú cña Th¹ch-Ph¸-Thiªn míi häc ®­îc.Ch­ëng lùc cña ba ng­êi ®∙ ®Õn bùc tuyÖt ®×nh vâ l©m nh­ng kh«ng lé liÔu.V× thÕ v¸ch ®¸ kh«ng vì ngay tøc khøc mµ chØ tõ tõ r¬i xuèng. Méc ®¶o chóa biÕt râ trong lóc Th¹ch-Ph¸-Thiªn thÝ nghiÖm vâ c«ng cña m×nh ch¼ng kh¸c g× ng­êi ®ang ë trong giÊc ngñ say s­a, ch¼ng hay biÕt g× no¹ c¶nh n÷a.V× thÕ mµ Th¹ch-Ph¸-Thiªn ng¬ ng¸c tr­íc c¶nh v¨n tù trªn v¸ch ®¸ biÕn ®æi, Long ®¶o chóa toan nãi to¹c ra, song méc ®¶o chóa ngÇn l¹i kh«ng cho nãi n÷a. L∙o sî Thach-Ph¸-Thiªn ph¶i hèi hËn v× trong khi v« ý ®∙ ph¸ huû c«ng tr×nh cña ng­êi kh¸c.V¶ l¹i v¸ch ®¸ mµ bÞ tæn h¹i mét phÇn lín còng v× hai vÞ ®¶o chóa phãng ch­ëng ra “mêi”. Lçi ë m×nh nhiÒu h¬n lµ ë ng­êi. Ba ng­êi vµo nhµ ®¹i s¶nh an to¹ råi.C¸c t©n kh¸ch vµ ®Ö tö lôc ®ôc kÐo vµo. Long ®¶o chóa truyÒn lÖnh ®i hÕt ®Ìn trong c¸c toµ th¹ch thÊt ®Ó nh÷ng ng­êi say mª nghiªn cøu vâ c«ng kh«ng chÞu ®Õn ®¹i s¶nh tô héi còng b¾t buéc ph¶i dõng l¹i, ®Õn häp cho ®ñ. Lóc nµy trong nhµ ®¹i s¶nh ®∙ ®«ng dñ nh÷ng nh©n vËt thñ L∙nh vâ l©m ®Õn ®¶o Long- Méc trong vßng ba chôc n¨m nay, trõ nh÷ng vÞ vÞ tuæi cao ®∙ t¹ thÕ. Sè ng­êi chÕt råi rÊt Ýt. Nh÷ng nh©n vËt ®Çu n∙o nµy suèt ngµy ®ªm chi quanh quÈn lui tíi trong hai m­¬i bèn gian th¹ch thÊt suèt trong thêi gian ë trªn ®¶o. Hä ®Òu nhËn mÆt nhau, trõ thiÓu sè t©n kh¸ch míi ®Õn. §©y lµ lÇn ®Çu tiªn, cã cuéc tô héi ®«ng ®¶o. Long ®¶o chóa sai tªn ®Ö tñ th­ tÞc kiÓm ®iÓm nh©n sè thÊy t©n kh¸ch ®∙ ®Õn ®«ng ®ñ, liÒn quay l¹i dÆn tªn ®Ö tö kia mÊy c©u. Tªn ®Ö tö lé vÎ ng¹c nhiªn l¹i ra chiÒu kinh h∙i. Méc ®¶o chóa còng khÏ dÆn tªn ®Ö tö thñ tÞch cña l∙o mÊy c©u. Hai tªn ®Ö tö nµy nghe s­ phô nãi råi hái l¹i cÆn kÏ mäi ®iÒu xong, míi dÉn h¬n m­ßi tªn s­ ®Ö ra khái s¶nh ®­êng hµnh ®éng. Long ®¶o chóa l¹i bªn Th¹ch-Ph¸-Thiªn khÏ b¶o chµng: - TiÓu huynh ®Ö! Nh÷ng chuyÖn võa råi ë trong nhµ th¹ch thÊt, chó nhí kü tuyÖt ®èi ®õng nãi víi ai. Chó chí ®Ó cho ng­êi ta hay m×nh ®∙ hiÓu râ nh÷ng vâ c«ng mÈu nhiÖm trªn v¸ch ®¸. NÕu chó tiÕt lé ra thÝ suèt ®êi gÆp bän ho¹n lín lao vµ phiÒn n∙o v« cïng. Th¹ch-Ph¸-Thiªn ®¸p: Typed by COI 699 http://come.to/kimdung
  4. HiÖp Kh¸ch Hµnh Nguyªn t¸c: Kim Dung - DÞch thuËt: Hµn Giang Nh¹n - TiÓu nh©n xin kÝnh cÈn tu©n theo lêi d¹y cña ®¶o chóa. Long ®¶o chóa nãi: - Thãi ®êi th­êng æ nh©n th¾ng kû. Trong m×nh chó ®∙ mang vâ c«ng tuyÖt thÕ, treen vâ l©m ch¼ng thiÕu chi ng­êi ghen ghÐt, c¨m thï. Cã ng­êi ®Õn yªu cÇu chó chØ ®iÓm, cã kÎ bøc b¸ch chó gi¶i thè lé nh÷ng ®iÒu bÝ mËt. NÕu hä kh«ng ®­îc võa lßng sÏ t×m tr¨m ph­¬ng ngh×n kÕ ra hai chøc vâ c«ng chó cao c­êng, nh­ng t©m ®Þa chó thùc thµ trung hËu, ch¼ng thÓ ®Ò phßng cho xiÕt ®­îc. V× thÕ mµ vô nµy dï sao mÆc lßng chó chí cã tiÕt lé. Th¹ch-Ph¸-Thiªn ®¸p: - TiÓu ch©n ®a t¹ ®¶o chóa ®∙ cho chØ thÞ s¸ng suèt, tiÓu nh©n c¶m kÝch v« cïng! Long ®¶o chóa l¹i n¾m lÊy tay chµng khÏ nãi: - §¸ng tiÕc lµ l∙o phu cïng Méc huynh ®Ö kh«ng thÓ ®­îc xem chó thi triÓn kú tµi, d­¬ng oai trªn chèn giang hå! Méc ®¶o chóa d­êng nh­ ®∙ hiÓu hai ng­êi ®∙ nãi g× víi nhau. L∙o quay l¹i ch¨m chó nh×n Th¹ch-Ph¸-Thiªn ra chiÒu luyÕn tiÕc : Th¹ch-Ph¸-Thiªn bông b¶o d¹: - Hai vÞ ®¶o chóa ®©y thËt cã lßng h¶o t©m ®èi víi m×nh. ChuyÕn nµy m×nh vÒ gÆp A-Tó xong, nhÊt quyÕt cïng nµng trë l¹i ®¶o b¸i yÕt hai vÞ l∙o gia. Long ®¶o chóa dÆn dß Th¹ch-Ph¸-Thiªn xong, quay vÒ chç ngåi. L∙o nh×n quÇn hïng lªn tiÕng: - Th­a c¸c vÞ h¶o b»ng h÷u! Chóng ta ®­îc cïng nhau tô héi trªn ®¶o nµy bÊy l©u còng lµ do phóc duyªn mµ gÆp. §Õn nay duyªn phËn ®∙ hÕt, vËy b©y giê lµ lóc ph¶i chia tay. QuÇn hïng nghe lêi tuyªn bè cña Long ®¶o chóa ®Òu kinh dÞ hái nhau: − T¹i sao vËy? − §¶o chóa ®∙ gÆp chuyÖn g× x¶y ra? − Hai vÞ ®¶o chóa cã ®iÒu chi d¹y b¶o? Gi÷a lóc tiÕng ng­êi x«n xao hái nhau th× ®ét nhiªn cã nh÷ng tiÕng Çm Çm väng l¹i, nh÷ng tiÕng næ khñng khiÕp nµy ch¼ng kh¸c trêi long ®Êt lë. QuÇn hïng lËp tøc im h¬i lÆng tiÕng, kh«ng hiÓu trªn ®¶o ®∙ x¶y ra biÕn cè g× träng ®¹i. Long ®¶o chóa nãi: − Th­a c¸c vÞ! Chóng ta tô héi ë ®©y chØ mong ph¸ gi¶i ®­îc nh÷ng vâ c«ng mÇu nhiÖm ghi trªn ®å gi¶i vÒ bµi ca HiÖp-Kh¸ch-Hµnh. §¸ng tiÕc lµ thêi vËn kh«ng cßn.§¶o Long-Méc nµy chØ trong chíp m¾t sÏ ch×m xuèng ®¸y biÓn. QuÇn hïng kinh h∙i thÊt s¾c nhao nhao lªn mçi ng­êi hái mét c©u: − Tai sao vËy? Typed by COI 700 http://come.to/kimdung
  5. HiÖp Kh¸ch Hµnh Nguyªn t¸c: Kim Dung - DÞch thuËt: Hµn Giang Nh¹n − §éng ®Êt ­? − Cã ph¶i Ho¶-DiÖm s¬n ph¸t næ kh«ng? − Sao ®¶o chóa biÕt? Long ®¶o chóa ®¸p: − Võa råi l∙o phu cïng Méc huynh ®Ö thÊy khu trung t©m tr¸i ®¶o nµy cã khãi löa Ho¶-DiÖm s¬n phun ra. Ho¶ s¬n ph¸t næ th× chØ trong nh¸y m¾t toµn ®¶o sÏ biÕn thµnh biÓn löa.B©y giê ®∙ nghe tiÕng Çm Çm, nguy ®Õn n¬i råi! C¸c vÞ ph¶i cÊp tèc rêi ®i. QuÇn hïng nöa tin nöa ngê, ch¼ng ai biÕt quyÕt ®Þnh ra sao. §¹i ®a sè cßn luyÕn tiÕc vâ c«ng trªn v¸ch ®¸, thµ r»ng m¹o hiÓm tÝnh m¹ng ë ®©y cßn h¬n ph¶i rêi ®i n¬i kh¸c, nªn kh«ng chÞu bá ®i. Long ®¶o chóa l¹i nãi; − NÕu c¸c vÞ kh«ng tin th× xuèng th¹ch thÊt coi l¹i xem. C¸c gian phßng ®Òu bÞ rung ®éng, t­êng v¸ch bÞ ph¸ huû ca råi.Dï cho kh«ng ph¶i ®éng ®Êt, nói löa kh«ng phun, th× ë l¹i ®©y còng ch¼ng ®­îc g× n÷a. QuÇn hïng nghe nãi v¸ch ®¸ bÞ ph¸ huû, th¶y ®Òu kinh h∙i tíi tÊp ch¹y ra khái nhµ ®¹i s¶nh, vät ®Õn khu th¹ch thÊt. Th¹ch- Ph¸- Thiªn còng ch¹y ®i theo mäi ng­êi th× qu¶ nhiªn thÊy c¸c gian th¹ch thÊt chÊn ®éng xiªu vÑo, ®å h×nh trªn t­êng ®Òu bÞ ph¸ huû. Chµng biÕt ®©y lµ hai vj cè ý sai ®Ö tö ph¸ huû ®i. Lßng chµng rÊt ®çi ban kho¨n tù nghÜ: − Tr¨m ®iÒu ngang ngö v× ta.ChÝnh m×nh ®∙ g©y ra v¹ lín nµy. Trong quÇn hïng còng cã ng­êi coi biÕt t×nh h×nh cã ®iÒu ngo¾t ngoÐo. Nh÷ng toµ th¹ch thÊt bÞ ph¸ huû nµy do ë tay ng­êi lµm ra, chø kh«ng ph¶i v× ®éng ®Êt. Ng­êi ®ã liÒn gi¬ tay lªn la gäi quÇn hïng kÐo vÒ nhµ ®¹i s¶nh ®Ó chÊt vÊn Long, Méc ®¶o chóa. Nh­ng võa ®Õn cña s¶nh ®­êng ®∙ nghe thÊy tiÕng ng­êi kªu khãc om sßm. QuÇn hïng cµng lÊy lµm kinh dÞ, ngã vµo xem th× thÊy hai vÞ Long Méc ®¶o chóa ngåi nh¾m m¾t l¹i, bän tÖ tö v©y quanh hai l∙o, naawmf phôc xuèng ®Êt khãc rßng lªn cùc kú th¶m thiÕt. Th¹ch- Ph¸ -Thiªn bá vÝa, trèng ngùc ®¸nh th×nh t­ëng chõng nh­ tr¸i tim muèn nh¶y ra ngoµi miÖng. Chµng rÏ ®¸m ®«ng tiÕn ra, la gäi: − Long ®¶o chóa! Méc ®¶o chóa! Hai vÞ lµm sao thÕ? Chµng thÊy hai ng­êi cøng ®¬, th× ra ®∙ chÕt råi. Th¹ch Ph¸ Thiªn quay sang hái Tr­¬ng- Tam, Lý -Tø: − Hai vÞ ®¶o chóa dang b×nh yªn v« sù mµ sao l¹i chÕt ngay chãng thÕ? Tr­¬ng Tam nghÑn ngµo ®¸p: Typed by COI 701 http://come.to/kimdung
  6. HiÖp Kh¸ch Hµnh Nguyªn t¸c: Kim Dung - DÞch thuËt: Hµn Giang Nh¹n − Hai vÞ gia s­ tr­íc ki quy tiªn cã nãi : “ý nguyÖn c¸c vÞ ®∙ ®­îc hoµn toµn tho¶ m∙n, tuy l×a bá câi ®êi nh­ng kh«ng cã ®iÒu chi o¸n giËn n÷a”. Th¹ch ph¸ Thiªn trong lßng ®au xãt, bÊt gi¸c khãc rèng lªn. Chµng cã biÕt r»ng hai vÞ ®¶o chóa së dÜ chÕt mét c¸ch ®ét ngét. Mét lµ v× tuæi giµ, hai l∙o thÊy nh÷ng bÝ mËt vÒ vâ c«ng trªn ®å gi¶i ®∙ ®­îc phanh phui, kh«ng cßn bËn bÞu ®Õn viÖc ®êi n÷a. Hai lµ nhËn cuéc ®Êu ch­ëng víi chµng, néi lùc chµng lµ mét c¸i kho v« tËn mµ hai l∙o søc cïng lùc kiÖt kh«ng chèng næi råi l©m vµo t×nh tr¹ng ngän ®Ìn kh« dÇu. Gi¶ tû chµng biÕt m×nh cã liªn quan rÊt lín ®Õn c¸i chÕt cña hai l∙o, th× chµng cßn hèi hËn h¬n n÷a vµ tù tr¸ch m×nh ®∙ g©y nªn tai ho¹, mèi th­¬ng t©m kh«ng biÕt ®Õn ®©u mµ kÓ. Mét tªn ®Ö tö Th­ - Toµ m×nh mÆc ¸o vµng lau n­íc m¾t dâng d¹c tuyªn bè: − Th­a quÝ vÞ t©n kh¸ch! Tr­íc khi gia s­ quy tiªn cã di mÖnh c¸c vÞ nªn cÊp tèc rêi khái ®¶o. VÞ nµo ®∙ nhËn ®­îc nh÷ng tÊm bµi ®ång “Th­ëng thiÖn Ph¹t ¸c” sau nµy cã khi dïng ®Õn, xin gi÷ lÊy ®õng vøt bá ®i. Khi nµo c¸c vÞ cã viÖc g× khã kh¨n xin mêi ®Õn häp ë xãm chµi nhá ngoµi b∙i biÓn, anh em t¹i h¹ cã thÓ ®em chót søc män ra gióp ®ì c¸c vÞ. QuÇn hïng trong khi thÊt väng, còng ®­îc mét ®iÓm vui mõng, bông b¶o d¹: − Bän ®Ö tö cña Long, Méc ®¶o chóa ®Òu lµ nh÷ng tay b¶n l∙nh phi th­êng, nÕu ®­îc hä ra tay viÖn trî th× dï m×nh cã gÆp nh÷ng ho¹ ho¹n tÇy ®×nh, còng cã thÓ gi¶i quyÕt ®­îc. L¹i nghe tªn ®Ö tö Th­- Toµ mÆc ¸o xanh nãi: − Ngoµi b∙i biÓn ®∙ chuÈn bÞ thuyÒn bÌ ®Çy ®ñ, c¸c vÞ cã thÓ ®¨ng tr×nh ngay ®­îc. QuÇn hïng ®Òu tíi tÊp phôc l¹y tr­íc thi thÓ hai vÞ ®¶o chóa ®Ó b¸i biÖt ra vÒ. Tr­¬ng Tam, Lý Tø n¾m chÆt tay Th¹ch Ph¸ Thiªn ra chiÒu l­u luyÕn, Tr­¬ng Tam nãi: − Tam ®Ö! B÷a nay tam ®Ö trë vÒ Trung Nguyªn th«i! Sau nµy cã dÞp, tiÓu huynh sÏ ®Õn th¨m tam ®Ö. Th¹ch Ph¸ Thiªn g¹t lÖ chia tay. Chµng ®i theo bän B¹ch Tù T¹i, Ph¹m NhÊt Phi, Cao Tam n­¬ng tö ra bê biÓn, xuèng thuyÒn. ChuyÕn nµy, mäi ng­êi ®i biÓn b»ng nh÷ng chiÕc thuyÒn lín, mçi thuyÒn cã thÓ chë ®­îc d­ tr¨m ng­êi, chØ cÇn n¨m s¸u chiÕc lµ ®ñ chë quÇn hïng. ThuyÒn nhæ neo, d­¬ng buåm ra kh¬i. Trong quÇn hïng, nh÷ng ng­êi nµo ®∙ ... hai ba chôc n¨m, hä say mª ®iªn cuång nh÷ng vâ c«ng ... ®å gi¶i. B÷a nay thÊy v¸ch ®¸ c¸c c¨n nhµ th¹ch thÊt bÞ ph¸ huû , ®Òu tiÕc. Cßn bän ng­êi míi ®Õn, nghÜ tíi toµn m¹ng vÒ quª qu¸n th× vui s­íng h¬n lµ luyÕn tiÕc. Typed by COI 702 http://come.to/kimdung
  7. HiÖp Kh¸ch Hµnh Nguyªn t¸c: Kim Dung - DÞch thuËt: Hµn Giang Nh¹n §¶o Long-Méc mçi lóc mét xa, Th¹ch Ph¸ Thiªn chît nhí tíi ®iÒu g×, l­ng chµng to¸t må h«i ­ít ®Ém bÊt gi¸c dËm ch©n la lªn: − Háng!... Háng bÐt råi!... B÷a nay lµ mång mÊy råi? B¹ch Tù T¹i còng giËt m×nh la ho¶ng: − Trêi ¬i! Chßm r©u l∙o kh«ng ngít rung ®éng... lµ còng kh«ng biÕt... b÷a nay lµ... mång mÊy råi. §Inh BÊt Tø ngåi trong gãc thuyÒn c­êi l¹i lªn tiÕng: − Mång mÊy hay m­êi mÊy th× lµm sao? Th¹ch Ph¸ Thiªn ®¸p: − §inh Tø gia gia! Gia gia nhí chóng ta ®Õn ®¶o Long Méc bao nhiªu ngµy råi kh«ng? §inh BÊt Tø thñng th¼ng ®¸p: − B¶y m­¬i ngµy còng thÕ, t¸m chôc ngµy còng vËy. Ai mµ nhí ®­îc? Th¹ch Ph¸ Thiªn bån chån trong d¹, c¬ hå sa n­íc m¾t, chµng quay l¹i hái Cao Tam n­¬ng tö: − Chóng ta tíi ®¶o nh»m ngµy mång t¸m th¸ng ch¹p. B÷a nay ®∙ sang mång mÊy th¸ng giªng råi nhØ? Cao Tam n­¬ng tö bÊm ®èt tay tÝnh nhÈm, råi ®¸p: − Chóng ta ë trªn ®¶o n¨m m­¬i b¶y ngµy. B÷a nay ®∙ sang th¸ng hai nÕu kh«ng ph¶i mång s¸u th× lµ mång b¶y. Th¹ch Ph¸ Thiªn cïng B¹ch Tù T¹i ®ång thanh la ho¶ng: − Th¸ng hai råi ­? Cao Tao n­¬ng tö ®¸p: − DÜ nhiªn lµ th¸ng hai råi! B¹ch Tù T¹i ®Êm ngùc, gµo lªn: − ChÕt råi! ThËt chÕt råi! §inh BÊt Tø c­êi ha h¶ reo lªn: − Hay qu¸! Hay qu¸! Th¹ch- Ph¸ -Thiªn tøc giËn nãi: - §inh Tø gia gia! Bµ bµ ®∙ hiÓu lµ nÕu ®Õn mång t¸m th¸ng giªng kh«ng thÊy B¹ch gia gia trë vÒ th× ng­êi nh¶y xuèng biÓn tù tö. ThÕ mµ sao §inh- Tø gia gia... l¹i c­êi ®­îc? C¶ A Tó ... nµng còng b¶o ®©m ®Çu xuèng biÓn... Typed by COI 703 http://come.to/kimdung
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2