Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Hiệp khách hành - tập 82

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

94
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hiệp khách hành - tập 82', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp khách hành - tập 82

  1. HiÖp Kh¸ch Hµnh Nguyªn t¸c: Kim Dung - DÞch thuËt: Hµn Giang Nh¹n !"#$%&'$()*$*+,-$!.- /0$12345$6#78$%9*$:+;5
  2. HiÖp Kh¸ch Hµnh Nguyªn t¸c: Kim Dung - DÞch thuËt: Hµn Giang Nh¹n §inh-BÊt-tø thÊy ®èi ph­¬ng ng­êi nhiÒu liÒn xóc ®éng t©m linh, ®¸p: − §­îc råi! Nãi lêi ph¶i gi÷ lÊy lêi. Chóng ta ®iÒu kh«ng ra tay. VËy bªn c¸c ng­¬i chØ cã vî chång Th¹ch trng chóa mµ bªn nµy chØ hai mÑ con y. Mçi bªn ®Òu mét nam mét n÷ tû ®Êu víi nhau. Cßn ai nÊy ë ngoµi ®Ó coi th¾ng b¹i mµ th«i. L∙o ®∙ cïng Th¹ch-Ph¸-Thiªn ®éng thñ mÊy lÇn nªn l∙o biÕt râ vâ c«ng chµng thiÕu niªn nµy cßn cao h¬n vî chång Th¹ch-Thanh nhiÒu. Mai Ph­¬ng C« cã chµng trî lùc quyÕt kh«ng ®Õn nçi thÊt b¹i. M∙o-Nhu ®­a m¾t nh×n Th¹ch-Ph¸-Thiªn hái: − Nµy chó em! Chó kh«ng muèn cho chóng ta b¸o thï ph¶i ch¨ng? Th¹ch-Ph¸-Thiªn Êp óng: − Ch¸u... Th¹ch phu nh©n!... Ch¸u... §ét nhiªn chµng qu× gèi xuèng nãi tiÕp: − Ch¸u khÊu ®Çu tr­íc Th¹ch phu nh©n. Xin phu nh©n ®õng s¸t h¹i m¸ m¸ ch¸u. Chµng nãi xong ®Ëp ®Çu l¹y binh binh. Mai-Ph­¬ng-C« lín tiÕng qu¸t: − CÈu-T¹p-Chñng! §øng lªn ®i! Ai m­în mi n¨n nØ con tiÖn nh©n ®ã cho ta? MÉn-Nhu chît ®éng t©m hái: − T¹i sao ng­¬i l¹i kªu y nh­ vËy? Ph¶i ch¨ng y lµ con ruét ng­¬i?... Hay lµ...Hay lµ... Råi bµ quay l¹i hái Th¹ch Thanh: − Thanh ca! Chó em nµy t­íng m¹o gièng Ngäc nhi nh­ ®óc. Ph¶i ch¨ng Thanh ca cïng Mai tiÓu th­ ®∙ sanh ra y? Bµ b¶o tÝnh hiÒn hoµ. Tuy gÆp tr­êng hîp cõu ®Þch mµ lêi nãi vÉn nh∙ nhÆn. Typed by COI & NDT 712 http://come.to/kimdung
  3. HiÖp Kh¸ch Hµnh Nguyªn t¸c: Kim Dung - DÞch thuËt: Hµn Giang Nh¹n Th¹ch-Thanh véi l¾c ®Çu ®¸p: − Kh«ng ph¶i! Kh«ng ph¶i! Lµm g× cã chuyÖn ®ã? B¹ch-Tù-T¹i c­êi ha h¶ nãi: − L∙o ®Ö ®õng c∙i n÷a! DÜ nhiªn lµ l∙o ®Ö cïng thÞ ®∙ sinh ra th»ng nhá nµy. NÕu kh«ng thÕ th× cã lý ®©u mô ®µn bµ kia l¹i kªu, con lµ CÈu-T¹p- Chñng bao giê? §ã lµ v× Mai C« n­¬ng c¨m hËn l∙o ®Ö v« cïng! MÉn-Nhu khom l­ng bá thanh kiÕm xuèng ®Êt, nãi: − Nay c¸c vÞ ba ng­êi ®oµn tô.TiÓu muéi...xin ®i ®©y. Bµ nãi xong trë gãt tõ tõ cÊt b­íc. Th¹ch-Thanh trong lßng nãng n¶y n¾m lÊy tay vî lín tiÕng: − Nhu muéi nÕu nhu muéi ®em lßng ngê vùc cho ta th× ta h∙y giÕt chÕt con tiÖn nh©n nµy ®i, ®Ó chøng minh tÊm lßng ngay th¼ng cña ta. MÉn-Nhu nh¨n nhã c­êi nãi: − Chó nhá nµy ch¼ng nh÷ng gièng hÖt Ngäc nhi mµ l¹i gièng Thanh ca n÷a. Th¹ch-Thanh chèng kiÕm b­íc ra vung tay tr¸i mét c¸i nh»m Mai- Ph­¬ng-C« ®©m tíi. Ngê ®©u Mai-Ph­¬ng-C« l¹i kh«ng nÐ tr¸nh, ­ìn ngùc ra ®ãn lÊy. Ai còng thÊy nh¸t kiÕm nµy sÏ ®©m thñng ngùc mô. Th¹ch-Ph¸-Thiªn gi¬ ngãn tay ra bóng nghe choang mét tiÕng. Thanh tr­êng kiÕm cña Th¹ch-Thanh bÞ g∙y lµm hai ®o¹n. Mai-Ph­¬ng-C« në mét nô c­êi thª th¶m hái: − Th¹ch-Thanh, ph¶i ch¨ng ng­¬i nhÊt ®Þnh giÕt ta mµ khong hèi hËn. Th¹ch-Thanh ®¸p: − §óng thÕ! Ph­¬ng-C«! Ta l¹i nãi râ víi ng­¬i mét lÇn n÷a lµ trªn thÕ gian nµy trong lßng ta chØ cã mét m×nh MÉn-Nhu mµ th«i. C¶ ®êi Th¹ch- Thanh nµy ch­a tõng cã mét ng­êi ®µn bµ thø hai nµo. NÕu ng­¬i cßn ®em Typed by COI & NDT 713 http://come.to/kimdung
  4. HiÖp Kh¸ch Hµnh Nguyªn t¸c: Kim Dung - DÞch thuËt: Hµn Giang Nh¹n d¹ th­¬ng yªu ta, tøc lµ ng­¬i h¹i ta ®ã. C©u nµy d¹ th­¬ng yªu ta, tøc lµ ng­¬i h¹i ta ®ã. C©u nµy ta ®∙ nãi víi ng­¬i hai m­¬i n¨m vÒ tr­íc, th× giê ta vÉn gi÷ mÊy c©u ®ã. Nãi tíi ®©y, thanh ©m chuyÓn sang hoµ ho∙n, «ng nãi tiÕp: − Ph­¬ng-C«! Con ng­¬i ®∙ kh«n lín råi. Chó nhá nµy lßng d¹ th¼ng ngay, vâ c«ng tr¸c tuyÖt. ChØ trong mÊy n¨m lµ thanh danh y lõng lÉy giang hå, thµnh mét nh©n vËt thñ l∙nh trong vâ l©m. Vëy gia gia y lµ ai? Sao ng­¬i kh«ng nãi râ cho y biÕt? Th¹ch-Ph¸-Thiªn hái xen vµo: − Ph¶i ®Êy m¸ m¸ ¬i!gia gia hµi nhi lµ ai? Hµi nhi hä tªn g×? M¸ m¸ nãi cho hµi nhi hay. T¹i sao m¸ m¸ cø gäi hµi nhi lµ CÈu-T¹p-Chñng? Mai-Ph­¬ng-C« në mét nô c­êi thª th¶m nãi: − Gia gia ng­¬i lµ ai th× kh¾p thiªn h¹ chØ cã m×nh ta biÕt mµ th«i. Mô quay sang b¶o Th¹ch-Thanh: − Th¹ch-Thanh! Ta biÕt trong lßng ng­¬i chØ cã mét m×nh MÉu – Nhu nªn ®∙ tù huû dung m¹o ngay tõ ngµy Êy: Còng v× lÏ ®ã kh«ng muèn ®Ó bé mÆt xinh ®Ñp lµm chi. Th¹ch-Thanh lÈm bÈm: − Ng­¬i tù huû dung m¹o ­? Sao l¹i kh« c»n nh­ vËy? Lêi nãi cña Th¹ch-Thanh lät vµo tai Mai-Ph­¬ng-C« Mô nh¾c l¹i: − Sao l¹i lµm khæ th©n ? Sao l¹i lµm khæ th©n? Ngµy Êy ng­¬i ao dung m¹o ta víi MÉn Nhu, ai h¬n? Th¹ch-Thanh n¾m tay vî, ngÇn ngõ mét lóc råi ®¸p: − Hai m­¬i n¨m tr­íc, kÓ nh÷ng ng­êi mü n÷ næi danh trong vâ l©m th× néi nh©n ta tuy kh«ng ®Õn nçi xÊu xa, nh­ng còng kh«ng b»ng ng­¬i ®­îc. Mai-Ph­¬ng-C« tñm tØm c­êi, h¾ng giäng mét tiÕng. §inh-BÊt-Tø nãi xen vµo: Typed by COI & NDT 714 http://come.to/kimdung
  5. HiÖp Kh¸ch Hµnh Nguyªn t¸c: Kim Dung - DÞch thuËt: Hµn Giang Nh¹n − §óng thÕ! G∙ tiÓu tö Th¹ch-Thanh kia! Ng­¬i thËt lµ ngu ngèc. Ng­¬i ®∙ biÕt Ph­¬ng-C« dung m¹o xinh ®Ñp kh«ng ai b× kÞp, mµ ng­¬i l¹i kh«ng yªu y? Th¹ch-Thanh kh«ng tr¶ lêi. ¤ng n¾m chÆt tay phu nh©n h¬n, tùa hå bµ tøc giËn trong lßng, råi l¹i bá ®i... Mai-Ph­¬ng-C« l¹i hái: − Ngµy tr­íc so vâ c«ng gi÷a ta vµ MÉn-Nhu, ai cao ai thÊp? Th¹ch-Thanh ®¸p: − Ng­¬i cã m«n vâ c«ng gia truyÒn lµ “Mai-Hoa-QuyÒn”, l¹i kiªm häc ®­îc nhiÒu thø vâ c«ng cæ qu¸i ly kú... §inh-BÊt-Tø tøc m×nh ng¾t lêi: − Sao l¹i cæ qu¸i ly kú? §ã lµ nh÷ng c«ng phu mµ §inh Tø gia nhµ ng­¬i rÊt lÊy lµm ®¾c ý. Ng­¬i lµ kÎ kiÕn thøc hÑp hßi, nªn kh«ng biÕt mµ th«i. Con ng­êi ta ®∙ thÊy Ýt th× c¸i g× còng cho lµ cæ qu¸i, ly kú. Th¹ch-Thanh nãi: − §óng thÕ! Vâ c«ng ng­¬i kiªm th«ng c¶ nhµ hä §inh, hä Mai, NhÊt lµ nh÷ng m«n së tr­êng l¹i cµng hiÕm thÊy ë ®êi. Ngµy Êy néi nh©n ta ch­a häc ®­îc chan truyÒn vÒ kiÕm thuËt cña chïa Th­îng-Thanh, dÜ nhiªn nµng cßn sót h¬n ng­¬i mét bùc. Mai-Ph­¬ng-C« l¹i hái: − Sau hÕt, vÒ ®­êng v¨n häc, gi÷a ta vµ MÉn-nhu ai h¬n ? − Sau hÕt, vÒ ®­êng v¨n häc, gi÷a ta vµ MÉn-Nhu ai h¬n? Th¹ch-Thanh ®¸p: − Ng­¬i ®∙ biÕt lµm th¬ lµm tõ. Vî chång ta vÝ víi ng­¬i thÕ nµo ®­îc? Th¹ch-Ph¸-Thiªn trong lßng rÊt lÊy lµm kú.Chµng tù hái: − NÕu vËy th× m¸ m¸ ta vÒ v¨n tµi còng nh­ vÒ vâ c«ng ch¼ng thø g× kh«ng hay kh«ng giái, thÕ mµ t¹i sao ng­êi kh«ng d¹y ta? Typed by COI & NDT 715 http://come.to/kimdung
  6. HiÖp Kh¸ch Hµnh Nguyªn t¸c: Kim Dung - DÞch thuËt: Hµn Giang Nh¹n Mai-Ph­¬ng-C« c­êi l¹t nãi: − Ngoµi ra, vÒ nghÒ kim chØ thªu thïa, nÊu n­íng, ta kh«ng b»ng c« em nhµ hä MÉn ®­îc. Th¹ch-Thanh vÉn l¾c ®Çu ®¸p: − Néi nh©n ta kh«ng hiÓu thªu thïa may v¸. C¶ vÒ nÊu n­íng còng kh«ng lµnh nghÒ th× b»ng ng­¬i lµ sµnh sái tr¨m ®­êng thÕ nµo ®­îc? Mai-Ph­¬ng-C« lín tiÕng hái: − VËy th× sao hÔ ng­¬i thÊy mÆt ta lµ thuû chung vÉn l¹nh nh­ b¨ng, ch¼ng vui vÎ chót nµo c¶? lµ nghÜa lµm sao?... Mô nãi ®Õn ®©y giäng nãi run lªn, ra chiÒu khÝch ®éng v« cïng. Th¹ch-Thanh thñng th¼ng ®¸p: − Mai c« n­¬ng! Ta còng kh«ng biÕt n÷a. BÊt luËn vÒ m«n g×, c« n­¬ng còng hay h¬n MÉn-Nhu. Ch¼ng nh÷ng c« n­¬ng MÉn-Nhu mµ th«i.Ta ë chung víi c« n­¬ng còng tù thÑn m×nh kÐm cái, kh«ng xøng ®¸ng chót nµo. Mai-Ph­¬ng-c« ng¬ ngÈn xuÊt thÇn mét lóc, bçng mô la lªn mét tiÕng råi ch¹y vµo trong phßng c¨n nhµ tranh. Ai-V¨n-Hinh cïng §inh-BÊt-Tø còng ch¹y vµo theo. MÉn-Nhu tùa ®Çu vµo ngùc Th¹ch-Thanh. Bµ cÊt giäng «n hoµ nãi: − §¹i ca!Mai c« n­¬ng lµ ng­êi sè m¹ng cùc kú ®au khæ. Tuy y ®∙ giÕt con tiÓu muéi, nh­ng tiÓu muéi so víi y cßn sung s­íng h¬n nhiÒu. TiÓu muéi biÕt râ trong lßng ®¹i ca lóc nµo còng chØ cã mét m×nh tiÓu muéi. Chóng ta ®i th«i! Mèi thï nµy kh«ng cÇn tr¶ n÷a. Th¹ch-Thanh hái l¹i: − Kh«ng b¸o thï n÷a ­? MÉn-Nhu ®¸p: − Dï cã giÕt Mai c« n­¬ng th× Kiªn nhi cña chóng ta còng kh«ng thÓ sèng l¹i ®­îc. Typed by COI & NDT 716 http://come.to/kimdung
  7. HiÖp Kh¸ch Hµnh Nguyªn t¸c: Kim Dung - DÞch thuËt: Hµn Giang Nh¹n Bçng nghe tiÕng §inh-BÊt-T­a la ho¶ng: − Ph­¬ng nhi! Sao ng­¬i l¹i liÒu m×nh nh­ vËy? Ta quyÕt cïng g∙ hä Th¹ch liÒu m¹ng! Bän Th¹ch-Thanh ®Òu giËt m×nh kinh h∙i. Bçng thÊy Mai-V¨n-Hinh «m ng­êi Ph­¬ng-C« ë trong phßng ch¹y ra. Tay do bªn tr¸i Ph­¬ng-C« trÔ xuèng ®Ó lé lµn da tr¾ng ngäc. Trªn c¸nh tay mô vÉn cßn chÊm hång. §ã lµ dÊu vÕt “Thñ-Cung-Sa” 1 cña ng­êi xö n÷. Mai-V¨n-Hinh thÐt lªn: − Ph­¬ng-C« gi÷ m×nh b¨ng thanh ngäc khiÕt, §Õn nay y vÉn cßn lµ ng­êi xö n÷. Vëy th× g∙ CÈu-T¹p-Chñng kia kh«ng ph¶i do y sinh ra. Mäi ng­êi h­ëng m¾t nh×n Th¹ch-Ph¸-Thiªn. Trong lßng ai nÊy ®Òu nghi hoÆc, tù hái: − Mai-Ph­¬ng-C« cßn lµ xö n÷ th× dÜ nhiªn y kh«ng ph¶i lµ mÉu th©n Th¹ch-Ph¸-Thiªn. Vëy mÉu th©n chµng lµ ai? Phô th©n chµng lµ ai? T¹i sao Mai-Ph­¬ng-C« l¹i tù nhËn lµ mÉu th©n chµng? Th¹ch-Thanh cïng MÉn-Nhu bông b¶o d¹: − Ch¼ng lÏ ngµy ®ã Ph­¬ng-C« c­íp Kiªn nhi ®em ®i mµ kh«ng s¸t h¹i? Sau y cã ®­a ®Õn x¸c chÕt mét ®øa nhá, nh­ng mÆt mòi m¸u thÞt bÇy nhÇy, kh«ng cßn nhËn diÖn ®­îc n÷a.T¹i sao y l¹i kªu chó nhá kia lµ CÈu-T¹p- Chñng? T¹i sao g∙ gièng Ngo¹c nh­ ®óc. Th¹ch-Ph¸-Thiªn rÊt ®çi hoang mang. Chµng hái lu«n mÊy c©u: − Gia gia hµi nhi lµ ai? M¸ m¸ hµi nhi lµ ai? Hµi nhi lµ ai? (1) Ngµy x­a ng­êi ta nu«i t¾c kÌ cho nã ¨n hÕt b¶y c©n than se råi ®em chÊm vµo ng­êi con g¸i. VÕt ®á suèt ®êi kh«ng bao giê mÊt.Trõ phi ng­êi ®ã cïng phßng víi ®µn «ng th× dÊu vÕt nµy míi bÞ xo¸ nhoÌ (theo lêi chó trong th­ ) Typed by COI & NDT 717 http://come.to/kimdung
  8. HiÖp Kh¸ch Hµnh Nguyªn t¸c: Kim Dung - DÞch thuËt: Hµn Giang Nh¹n Mai-Ph­¬ng-C« ®∙ tù vÉn chÕt råi. Bao nhiªu nghÜ vÊn ch¼ng cßn ai t×m ®­îc ®¸p ¸n. HÕt http://hello.to/kimdung http://come.to/kimdung Typed by COI & NDT 718 http://come.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2