Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Hiệp khách hành - tập 9

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

150
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hiệp khách hành - tập 9', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp khách hành - tập 9

  1. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung HOÀI THÖÙ CHÍN QUYEÁT CHAÚNG CAM TAÂM THAÁY BAÁT BAÈNG Taï Yeân Khaùch duø laø keû taøn aùc ñeán ñaâu, nhöng thaáy gaõ aên xin ñoái ñaõi vôùi mình moät caùch chaân thaät nhö vaäy cuõng khoâng tieän vaän noäi löïc ñeå haïi gaõ. Laõo laïnh luøng noùi: -Ta vaãn maïnh khoûe nhö thöôøng, coù beänh taät gì ñaâu ? Naøy ! Mi haõy coi ñaây ! Coù phaûi côn noùng cuûa ta lui roài khoâng ? Laõo noùi xong caàm laáy baøn tay gaõ aên xin ñaët leân traùn mình. Gaõ aên xin sôø traùn laõo thaáy maùt laïnh, noù caøng hoang mang hôn hoát hoaûng la leân: -UÙi chao ! Thieät laø nguy quaù ! Laõo baù baù ! Baù baù cheát ñeán nôi roài ! Taï Yeân Khaùch vöøa töùc giaän vöøa buoàn cöôøi hoûi: -Thaèng nhoû naøy ! Sao mi toaøn noùi höôu noùi vöôïn ? Laøm sao maø mi baûo ta cheát ñeán nôi roài ? Gaõ aên xin ñaùp: -Coù moät laàn maù maùù chaùu maéc beänh. Ngöôøi maù maù luùc noùng nhö löûa, luùc laïi laïnh laïnh nhö baêng. Maù maù chaùu keâu la raàm rì: “Ta cheát ñaây! Ta cheát ñeán nôi roài! Ñau ñôùn theá naøy thaø cheát ñi coøn hôn!” Sau quaû nhieân beänh maù maù chaùu raát laø traàm troïng, maáy laàn cheát huït. Maù maù chaùu naèm lieät giöôøng hai thaùng trôøi môùi khoûi. Baây giôø chaùu thaáy laõo baù baù cuõng gioáng heät nhö vaäy. Ngöôøi baù baù vöøa noùng nhö than hoàng maø baây giôø ñaõ laïnh toaùt. Chaùu e baù baù seõ cheát maát khoâng thì phaûi beänh naëng maáy thaùng môùi khoûi. Taï Yeân Khaùch tuûm tæm cöôøi noùi: -Ta khaùc, khoâng gioáng maù maù mi ñaâu. Ta khoâng beänh taät chi caû. Mi baát taát phaûi lo ngaïi. Gaõ aên xin thaáy Taï Yeân Khaùch baûo vaäy thì khoâng noùi gì nöõa, chæ kheõ laéc ñaàu ra veû khoâng tin. Taï Yeân Khaùch cuøng gaõ aên xin laïi ñi moät hoài nöõa. Baây giôø ñaõ vaøo luùc ñuùng ngoï, maët trôøi noùng nhö thieâu nhö ñoát. Gaõ aên xin chaïy vaøo beân ñöôøng haùi baûy taùm chieác laù caây lôùn. Taï Yeân Khaùch thaáy vaäy thì cho laø gaõ coøn tính con nít, ñi haùi laù ñeå nghòch chôi neân laõo cuõng khoâng hoûi gì ñeán. Ngôø ñaâu gaõ aên xin haùi nhöõng laù caây ñoù veà keát thaønh caùi noùn. Gaõ caàn ñöa cho Taï Yeân Khaùch roàøi noùi: 74 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  2. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung -Luùc naøy trôøi noùng döõ maø baù baù ñang beänh, baù baù ñoäi chieác noùn naøy leân cho ñôõ naéng. Taï Yeân Khaùch bò gaõ aên xin laøm cho dôû cöôøi dôû khoùc, nhöng laõo cuõng khoâng nôõ töø choái taám loøng toát cuûa gaõ. Laõo caàm chieác noùn ñoäi leân ñaàu. Trôøi ñang noùng döõ, Taï Yeân Khaùch ñoäi caùi noùn vaøo roài cuõng thaáy maùt meû hôn ñeå ñaàu traàn. Hai ngöôøi ñi chaúng maáy choác laïi tôùi moät thò traán nhoû. Gaõ aên xin noùi: -Baù baù khoâng coù tieàn. Khoâng chöøng baù baù sinh beänh laø vì buïng ñoùi. Vaäy baây giôø hai baùc chaùu mình haõy vaøo quaùn côm aên moät böõa thaät no, khoâng chöøng baù baù nheï beänh ñi cuõng neân. Gaõ noùi xong daét tay Taï Yeân Khaùch ñi thaúng vaøo moät quaùn côm gaàn ñoù. Töø nhoû tôùi nay, gaõ aên xin chöa töøng vaøo quaùn côm bao giôø, gaõ khoâng bieát caùch goïi nhaø haøng mua baùn thöùc aên theá naøo, lieàn thoø tay vaøo boïc coù bao nhieâu baïc vuïn cuøng tieàn ñoàng ñeàu moùc heát ra ñeå treân baøn roài goïi ñieám tieåu nhò laïi noùi: -Hai baùc chaùu ta muoán aên moät böõa côm coù thòt coù caù. Ngöôi thu laáy tieàn naøy. Choã baïc ñoù coù tôùi dö ba laïng vaø ñuû tieàn laøm moät maâm coã thònh soaïn. Ñieám tieåu nhò caû möøng. Gaõ baûo nhaø beáp gieát gaø naáu thòt haàm caù. Chaúng bao laâu, moät maâm côm ñaày thöùc aên baøy ra. Taï Yeân Khaùch laïi keâu tieåu nhò laáy hai caân röôïu traéng. Gaõ aên xin tröôùc nay chöa bieát muøi röôïu laø gì neân töôûng ai cuõng uoáng ñöôïc. Gaõ thaáy Taï Yeân Khaùch roùt röôïu ra cheùn uoáng, gaõ cuõng laøm böøa theo roài böng cheùn röôïu leân uoáng moät hôùp. Nhöng röôïu vöøa uoáng vaøo, ñaõ phaûi nhoå ra ngay roài keâu leân: -Trôøi ôi! Cay quaù! Cay quaù! Thöù naøy khoâng aên ñöôïc. Theá roài gaõ chæ aên côm aên thòt chöù khoâng daùm uoáng röôïu nöõa. Taï Yeân Khaùch buïng baûo daï: -Thaèng nhoû naøy tuy ngaây thô khoâng hieåu vieäc ñôøi nhöng trôøi phuù cho gaõ ñöùc tính haøo hieäp, maø trí oùc cuõng khoâng ñeán noãi ngu xuaån. Giaû tæ maø gaõ ñöôïc daïy doã ñeå huaán luyeän ñeán nôi ñeán choán taát seõ thaønh moät nhaân vaät noåi danh trong voõ laâm. Nhöng roài laõo laïi laåm baåm: -Hôõi ôi! Ngöôøi ñôøi vong ôn phuï nghóa thì nhieàu, coøn hieáu haïnh trung haäu thì raát ít. Mình ñaõ bò moät thaèng ñoà ñeä suùc sinh laøm cho khoán ñoán coøn chöa ñuû hay sao maø laïi ñònh thu ñoà ñeä nöõa? Laõo coøn ñang ngaãm nghó thì gaõ aên xin ñaõ caát tieáng hoûi: -Laõo baù ôi! Laõo coù thaáy ñôõ chuùt naøo khoâng? Taï Yeân Khaùch ñaùp cho yeân chuyeän: -Ñôõ laém roài! 75 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  3. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Mieäng laõo traû lôøi maø trong buïng nghó thaàm: -Mi coù ñoàng tieàn naøo ñeàu doác ra heát roài, chæ aên moät böõa naøy laø saïch trôn. Neáu böõa sau muoán aên côm maø khoâng chòu xin ta thì laáy ñaâu ra tieàn maø aên? Mình phaûi tìm ñeán thò traán lôùn ñoåi vaøng laáy tieàn roài seõ tính. Taï Yeân Khaùch cuøng gaõ aên xin uoáng xong, ra khoûi nhaø haøng dôøi thò traán nhìn veà phía ñoâng maø ñi. Taï Yeân Khaùch boãng gôïi chuyeän: -Tieåu nhai nhi! Maù maù mi hoï gì ? Y coù noùi vôùi mi bao giôø khoâng? Gaõ aên xin ñaùp: -Maù maù thì laø maù maù chôù maù maù coøn hoï gì nöõa? Taï Yeân Khaùch noùi: -Ta bieát theá roài. Nhöng con ngöôøi ta ai maø chaúng coù hoï teân? Gaõ aên xin ngôù ngaån noùi: -Theá chaùu hoï gì? Taï Yeân Khaùch ñaùp: -Ta khoâng bieát neân môùi hoûi mi. Caùi teân Caåu taïp Chuûng khoù nghe laém. Mi coù muoán ta ñaët cho mi moät caùi hoï caùi teân khoâng? Giaû tæ gaõ aên xin thích chí xin laõo moät caùi teân caùi hoï thì laõo maõn nguyeän laém vì ñaõ truùt xong nôï roài. Khoâng ngôø gaõ aên xin laïi höõng hôø ñaùp: -Baù baù thích chaùu coù hoï thì cuõng ñöôïc nhöng chaùu sôï maù maù chaùu khoâng chòu. Maù maù chaùu vaãn goïi chaùu laø Caåu taïp Chuûng chaùu cuõng quen roài. Baây giôø chaùu coù ñoåi teân maù maù chaùu cuõng khoâng thích ñaâu. Caùi teân Caåu taïp chuûng laøm sao maø khoù nghe? Taï Yeân Khaùch nhíu caëp loâng maøy nghó thaàm: -Ba chöõ Caåu taïp Chuûng laøm sao maø khoù nghe thì trong moät luùc mình cuõng khoâng bieát giaûi thích theá naøo cho gaõ hieåu roõ ñöôïc. Giöõa luùc aáy, boãng nghe trong moät khu röøng meù taû phía tröôùc coù tieáng khí giôùi chaïm nhau laùt chaùt. Taï Yeân Khaùch laø moät tay laõo luyeän trong voõ laâm. Laõo vöøa nghe thaáy giaät mình kinh haõi töï hoûi: -ÔÛ ñaây sao laïi coù ngöôøi ñaùnh nhau? Hai ngöôøi naøy thuû phaùp raát mau leï, voõ coâng hoï khoâng phaûi laø haïng taàm thöôøng. Laõo lieàn gheù tai kheõ baûo gaõ aên xin: -Chuùng ta vaøo choã kia xem hoï laøm gì? Ngöôi nhôù ngaäm mieäng ñöøng coù leân tieáng nghe khoâng? 76 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  4. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Roài laõo giô tay ra caép gaõ aên xin, thi trieån khinh coâng chaïy veà phía coù tieáng khí giôùi vang leân. Laõo chæ nhoâ leân huïp xuoáng maáy caùi ñaõ ñeán sau moät goác caây lôùn. Gaõ aên xin töôûng nhö mình ñi treân maây thì laáy laøm thích thuù voâ cuøng! Gaõ muoán baät leân tieáng cöôøi khoaùi traù, nhöng laïi nhôù lôøi Taï Yeân Khaùch ñinh ninh daën baûo voäi ñöa tay leân bòt mieäng. Taï Yeân Khaùch vaø gaõ aên xin naáp sau moät goác caây nhìn ra thì thaáy boán ngöôøi ñang quaàn nhau chieán ñaáu. Cuoäc tæ ñaáu luùc cöïc kyø khoác lieät, thaønh cuïc dieän ba ngöôøi ñaùnh moät. Ngöôøi bò bao vaây laø moät laõo giaø maët ñoû, raâu baïc chuøng xuoáng ñeán roán. Trong tay laõo khoâng coù binh khí. Ba gaõ hôïp coâng thì moät gaõ thaân hình cao leâu ngheâu maø gaày khaúng khiu. Moät gaõ laø ñaïo nhaân maët vaøng. Coøn gaõ nöõa thì töôùng maïo cöïc kyø xaáu xa quaùi dò. Treân maù gaõ coù hai veát seïo raát lôùn giao nhau thaønh hình chöõ thaäp. Gaõ cao gaày söû thanh tröôøng kieám. Ñaïo nhaân söû ñoàng chuøy. Coøn Xuùù haùn töû thì söû moät thanh quyû ñaàu ñao. Taï Yeân Khaùch thaáy laõo giaø bò vaây ñaùnh ñaõ thoï thöông roài nhöng song chöôûng cuûa laõo vaãn ñaûo ñi ñaûo laïi phoùng ra nhöõng chieâu cöïc kyø duõng maõnh. Laõo ñang chaïy quanh moät goác caây traùnh taû neù höõu. Nhôø coù goác caây lôùn maø laõo coøn choáng ñöôïc vôùi khí giôùi cuûa ba ngöôøi beân ñòch. Tay traùi laõo ra chieâu caàm naõ, coøn tay phaûi luùc laø quyeàn, luùc bieán thaønh chöôûng raát mau leï. Baûn laõnh laõo thöïc khoâng phaûi taàm thöôøng. Taï Yeân Khaùch ôû ñaèng xa coi maáy chieâu ñaõ nhaän ra laõo laø ai roài. Laõo thaáy laõo giaø kia laâm vaøo theá haï phong thì ra chieàu ñaéc yù laåm baåm: -Mình cöù töôûng laø ai? Teù ra laø Ñaïi Bi laõo nhaân treân ñaûo Baïch Kinh. Böõa nay laõo laâm vaøo tình theá “Huøm xuoáng bình nguyeân bò choù lôøn” xem chöøng laõo khoù loøng thoaùt khoûi kieáp naïn naøy. Taï Yeân Khaùch khoâng nhaän ra ba ngöôøi kia laø ai, nhöng laõo bieát hoï ñeàu laø nhöõng tay baûn laõnh khoâng phaûi laø taàm thöôøng, nhaát laø gaõ cao ngheäu, thanh tröôøng kieám cuûa gaõ voït leân nhöõng luoàng kieám quang nhö tuyeát rôi hoa raéc. Ñöôøng kieám chôït taû chôït höõu khieán cho ñoái phöông khoâng bieát ñaâu maø löôøng. Nhöõng chieâu kieám mau leï vaø maõnh löïc phi thöôøng ñaùng vaøo baäc cao thuû haïng nhaát trong voõ laâm hieän nay. Ñaïo nhaân xöû caëp chuyø cuõng phoùng ra nhöõng chieâu thöùc quaùi dò. Thöôøng thöôøng y chaïy quanh goác caây lôùn ñeå ñaùnh vaøo caïnh söôøn Ñaïi Bi laõo nhaân. Gaõ Xuù haùn töû thì coâng löïc kinh hoàn. Thanh quyû ñaàu ñao rít leân nhöõng tieáng vuø vuø laøm chaán ñoäng caû maøng tai ngöôøi nghe. Taï Yeân Khaùch ngaám ngaàm kinh haõi nghó thaàm: 77 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  5. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung -Laâu nay mình khoâng laên loän trong giang hoà. Baây giôø môùi bieát boïn voõ laâm Trung Nguyeân ñaõ saûn xuaát ra voâ soá nhaân vaät xuaát saéc. Sao mình laïi khoâng nhaän ra chieâu soá cuûa caû ba ngöôøi naøy thuoäc moân phaùi naøo? Neáu ba tay naøy baûn laõnh taàm thöôøng thì Ñaïi Bi laõo nhaân ñaâu ñeán noãi phaûi hoang mang ñeán theá. Giaû tæ ba ngöôøi naøy vaây ñaùnh chính mình ñaây, chöa chaéc mình ñaõ naém ñöôïc phaàn thaéng. Boãng nghe ñaïo nhaân caát gioïng aám ôù noùi: -Baïch kinh ñaûo chuùa! Bang Tröôøng Laïc chuùng ta vôùi ñaûo chuùa voán khoâng coù thuø haän lôùn. Baây giôø ñaûo chuùa cöù chòu thua ñi vaø öng thuaän gia nhaäp ñoàng minh vôùi baûn bang thì boïn ta laäp töùc cuøng laõo trôû neân choã baïn thaân. Nhö vaäy chaû hay hôn ö? Toäi gì maø laõo phaûi vaát vaû choáng ñôõ, coù hoài ñi ñeán choã uoång maïng. Ñaïi Bi laõo nhaân töùc giaän ñaùp: -Ta ñöôøng ñöôøng laø ñaáng ñaïi tröôïng phu. Coù lyù ñaâu laïi gia nhaäp vaøo haøng nguõ cuûa boïn ñeâ heøn voâ lieâm sæ nhö caùc ngöôi? Caùc ngöôi muoán ta gia nhaäp ñoàng minh vôùi boïn taø phaùi thì khoâng bao giôø ta chòu ñaâu. Caùc ngöôi ñöøng mô töôûng haõo huyeàn nöõa! Ñoät nhieân laõo vöôn tay traùi ra chieâu caàm naõ chuïp xuoáng vai Xuù haùn töû. Taï Yeân Khaùch la thaàm: -Chieâu “Long traûo thuû” thaät laø tuyeät dieäu! Chieâu naøy beà ngoaøi troâng coù veû chaäm chaïp nhöng thaät ra noù thaàn toác phi thöôøng. Gaõ Xuù haùn töû tuy thaân phaùp mau leï luùn thaáp vai xuoáng ñeå traùnh maø cuõng chaäm maát roài. Gaõ cao ngheäu thaáy vaäy giaät mình kinh haõi höôi tröôøng kieám nhaèm vaøo mi maét Ñaïi Bi laõo nhaân ñaâm tôùi. Ñoù laø keá hoaïch bao vaây nöôùc Nguî ñeå cöùu nöôùc Trieäu, khieán cho Ñaïi Bi laõo nhaân phaûi vuït tay veà. Boãng nghe ñaùnh roaïc moät tieáng! Vai aùo beân höõu gaõ Xuù haùn töû bò moùc raùch moät maûng lôùn. Ñoàng thôøi maùu töôi chaûy ñaàm ñìa. Chieâu “Long traûo thuû” cuûa Ñaïi Bi laõo nhaân ñaõ moùc ñöùt moät mieáng thòt lôùn ôû vai gaõ. Ba ngöôøi noåi hung phoùng chieâu ra ñaùnh tôùi taáp nhö gioù taùp möa sa. Taï Yeân Khaùch nghe ñaïo nhaân töï xöng Bang phaùi mình thì ngaám ngaàm kinh ngaïc töï hoûi: -Tröôøng Laïc laø bang phaùi naøo? Trong bang ñaõ coù nhöõng tay cao thuû ñeán theá naøy maø mình chöa töøng nghe ai noùi tôùi laø nghóa laøm sao? Boãng thaáy boán ngöôøi caøng ñaùnh caøng hung döõ. Gaõ Xuù haùn töû gaàm keân moät tieáng vung ñao queùt ngang. Ñaïi Bi laõo nhaân neù mình traùnh khoûi ñoàng thôøi phoùng quyeàn ñaùnh tôùi ñaïo nhaân. 78 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  6. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung “Phaäp” moät tieáng vang leân! Löôõi quyû ñaàu ñao cuûa gaõ Xuù haùn töû ñaõ ñaâm saâu vaøo thaân caây. Gaõ duøng söùc maïnh coá ruùt ra nhöng ruùt khoâng ñöôïc. Ñaïi Bi laõo nhaân, nhaân cô hoäi naøy haï thaáp khuyûu tay xuoáng thuùc vaøo sau löng gaõ Xuù haùn töû. Nguyeân Ñaïi Bi laõo nhaân bò ba tay ñaïi cao thuû vaây ñaùnh, phaûi choáng ñôõ vaát vaû voâ cuøng. Laõo töï löôïng söùc mình khoù loøng thoaùt naïn. Giöõa luùc ñang chieán ñaáu cöïc kyø khoác lieät, laõo vaãn lieác maét quan saùt boán maët taùm phöông vaø bieát raèng sau goác caây lôùn thaáp thoaùng coù boùng ngöôøi aån naáp. Laõo töôûng ngöôøi naøy cuõng veà phe ñòch nhaân neân nghó thaàm: -Hieän giôø môùi coù ba teân maø mình coøn chöa naém vöõng phaàn naøo maø choáng choïi noåi. Neáu ñoái phöông laïi theâm cöôøng vieän thì haäu quaû chöa bieát ñeán ñaâu maø löôøng. Ñaïi Bi laõo nhaân coøn ñeå yù bieát raèng trong ba ñòch nhaân tröôùc maët thì gaõ Xuù haùn töû voõ coâng töông ñoái suùt keùm hôn hai ngöôøi kia. Laõo lieàn buïng baûo daï: -Baây giôø chæ coù ñöôøng loái duy nhaát ñeå maø thoaùt thaân laø phaûi maïo hieåm tröø khöû ñi moät teân. Vì theá maø luùc chuaån bò duøng khuyûu tay huyùch vaøo löng Xuù haùn töû, laõo vaän ñeán chín thaønh coâng löïc. Boãng nghe tieáng binh moät tieáng! Khuyûu tay Ñaïi Bi laõo nhaân huyùch truùng vaøo sau löng Xuù haùn töû, laõo möøng thaàm trong buïng lieàn quanh leï goác caây ñeå toan boài theâm moät ñoøn nöõa ñeå loaïi haún Xuù haùn töû ra khoûi voøng chieán. Giöõa luùc aáy ñaïo nhaân söû ñoàng chuyø töø phía sau goác caây nhoaøi ngöôøi ñaùnh tôùi. Ñaïi Bi laõo nhaân vung tay traùi ñeán ñeå gaït quaû chuyø thì tröôùc maét aùnh baïch quang laáp loaùng. Laõo voäi neù sang beân taû ñeå traùnh. Khoâng ngôø laõo tuoåi giaø laïi chieán ñaáu ñaõ laâu, tinh löïc khoâng coøn ñöôïc sung maõn nhö ngaøy treû tuoåi, laõo ñònh laïng ngöôøi ñi ba thöôùc thì vöøa traùnh khoûi, nhöng môùi laïng ngöôøi ra ñöôïc baûy taác thì “soät” moät tieáng, muõi tröôøng kieám cuûa gaõ cao ngheäu ñaâm vaøo vai beân taû Ñaïi Bi laõo nhaân vaø ñoùng chaët vaøo caønh caây. Bieán dieãn khuûng khieáp vaø ñoät ngoät naøy khieán cho gaõ aên xin khoâng nhòn ñöôïc nöõa buoät mieäng la hoaûng: -UÙùi chao! Töø luùc gaõ thaáy ba ngöôøi vaây ñaùnh moät laõo giaø trong loøng gaõ ñaõ raát laáy laøm baát bình. Baây giôø thaáy laõo nhaân bò kieàm cheá thì vöøa kinh haõi, vöøa töùc giaän voâ cuøng. Boãng nghe laõo cao ngheäu laïnh luøng hoûi: -Baïch Kinh ñaûo chuùa! Thaät laø ñaûo chuùa khoâng öa ñieàu nheï nhaøng töû teá. Tröôùc taïi haï ñaõ kính thænh ñaûo chuùa gia nhaäp ñoàng minh nhöng ñaûo chuùa cöù naèng naëc khoâng öng thuaän, vaäy baây giôø ñaõ chòu ñaàu haøng Bang Tröôøng Laïc chöa? 79 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  7. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Ñaïi Bi laõo nhaân trôïn caëp maét troøn xoe, töùc giaän haàm haàm quaùt leân: -Mi ñaõ bieát ta laø Baïch Kinh ñaûo chuùa. Chaúng leõ Baïch Kinh ñaûo chuùa laïi phaûi uoán goái ñaàu haøng boïn thaát phu hay sao? Laõo heát söùc giaät maïnh ra vôùi quyeát taâm thaø laø chòu boû nöûa vai beân traùi ñeå thoaùt khoûi löôõi tröôøng kieám, ñaëng lieàu maïng vôùi gaõ cao ngheäu. Ñaïo nhaân lieàn khoa tay chuøy leân nhaèm ñaùnh vaøo ngöôøi Ñaïi Bi laõo nhaân. Bòch moät tieáng! Ñaàu chuøy ñaõ ñaäp vaøo ngöïc laõo moät ñoøn raát naëng. Laõo nghieâng ñaàu ñi, mieâng hoäc maùu töôi. Xuù haùn töû lieàn laáy daây loøi toùi raøng buoäc Ñaïi Bi laõo nhaân vaøo goác caây. Gaõ aên xin khoâng nhaãn naïi ñöôïc nöõa, lieàn nhaûy xoå ra la leân: -Chao oâi! Boïn ngöôi thaät laø ñoà toài. Ba ngöôøi ñaùnh moät laõo giaø töû teá. Nhö theá khoâng ñöôïc. Taï Yeân Khaùch nhíu caëp loâng maøy nghó thaàm: -Thaèng nhoû naøy gaây söï raéc roái roài ñaây. Nhöng theá cuõng hay. Khoâng chöøng mình laïi möôïn tay ba ngöôøi kia gieát phöùt gaõ ñi thì duø mình coù thaáy gaõ cheát maø khoâng cöùu cuõng chaúng phaûi laø phaûn boäi lôøi theà. Neáu gaõ khoâng muoán cheát quay ñaàu laïi caàu cöùu mình cuõng laø xong vieäc. Trong ba gaõ kia coù moät gaõ bò troïng thöông roài, chæ coøn hai gaõ thì mình ñaâu coù sôï hoï nöõa? Taï Yeân Khaùch coøn ñang ngaãm nghó suy tính thì gaõ aên xin ñaõ chaïy ñeán beân goác caây ñöùng chaën tröôùc maët Ñaïi Bi laõo nhaân la leân: -Caùc chuù döøng laøm khoù deã laõo baù naøy ñöôïc khoâng? Gaõ cao ngheäu töø tröôùc ñaõ löu taâm thaáy sau goác caây lôùn thaáp thoaùng coù boùng ngöôøi aån nuùp. Gaõ chöa hieåu ngöôøi nuùp ñoù laø baïn hay laø thuø neân trong loøng vaãn baên khoaên. Baây giôø gaõ thaáy moät ñöùa nhoû töø sau goác caây chaïy ra. Gaõ vöøa troâng thaáy thaân phaùp gaõ aên xin ñaõ bieát ngay thaèng nhoû naøy khoâng hieåu voõ coâng chi heát, maø sao noù daùm caû gan lôùn maät xoâng vaøo choã chieán tröôøng? Vaäy nhaát ñònh noù ñaõ chòu meänh leänh cuûa ngöôøi naøo sai khieán. Gaõ cao ngheäu nghó vaäy roài laåm baåm: -AÂu laø ta thöû haêm doaï thaèng quyû con naøy thì ngöôøi ñöùng ôû sau taám maøn ñeå giaät daây noù taát nhieân phaûi chöôøng maët ra. Quyeát ñònh chuû yù roài, gaõ vöôn tay ruùt laáy thanh quyû ñaàu ñao ôû thaân caây vöøa lôùn tieáng quaùt hoûi: -Thaêng quyû con kia! Ai ñaõ sai mi ra can thieäp vaøo vieäc cuûa laõo giaø naøy? Mi coøn nhoû tuoåi sao daùm ñi nghe keû khaùc xoâng vaøo choã göôm ñao naøy? Ta ñang ñònh haï saùt laõo giaø ñaây. Mi coù cuùt ñi khoâng thì baûo? Gaõ vöøa noùi vöøa giô thanh quyû ñaàu ñao leân töïa hoà saép cheùm ngang moät caùi cho gaõ aên xin phaûi ñöùt ñoâi ngay töùc khaéc. 80 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  8. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Gaõ aên xin veû maët thaûn nhieân ñaùp: -Laõo baù ñaây laø ngöôøi töû teá. Caùc ngöôi laø ngöôøi ñoäc aùc. Ta chæ giuùp ngöôøi töû teá. Ngöôi ñònh gieát ngöôøi thì ta khoâng ñi ñaâu. Ñaây chaéc laø maãu thaân gaõ aên xin coù luùc trong loøng vui veû ngaãu nhieân noùi chuyeän coå tích cho gaõ nghe. Trong caùc chuyeän coå tích thì thieáu chi ngöôøi töû teá cuøng ngöôøi ñoäc aùc ? Taâm ñòa nhöõng ñöùa nhoû bao giôø cuõng höôùng veà ñieàu thieän, öa giuùp ñôõ nhöõng ngöôøi töû teá vaø ñaû kích keû gian taø. Ñoù laø ñöùc tính trôøi phuù cho con ngöôøi, chaúng coù chi laø laï. Gaõ cao ngheäu töùc giaän hoûi: -Mi coù quen bieát laõo khoâng maø baûo laø ngöôøi töû teá ? Gaõ aên xin ñaùp: -Vöøa roài laõo baù baûo caùc ngöôi ôû taø bang gì gì ñoù, laõo baù duø cheát cuõng khoâng chòu nhaäp boïn vôùi caùc ngöôi. Theá thì dó nhieân caùc ngöôi laø haïng ngöôøi taøn baïo xaáu xa roài coøn gì ? Gaõ noùi xong quay laïi toan côûi daây loøi toùi cho Ñaïi Bi laõo nhaân. Ñaïo nhaân xoay tay laïi ñaùnh boáp moät caùi vaøo maët gaõ aên xin, khieán gaõ phaûi ñaàu vaùng maét hoa. Maù beân traùi söng vuø leân vaø coøn in naêm veát ngoùn tay ñoû öûng. Gaõ aên xin thöïc khoâng bieát trôøi cao ñaát daøy. Hoâm qua taïi Haàu Giaùm taäp, Ngoâ Ñaïo Nhaát bò boïn ngöôøi traïi Kim Ñao ñeán vaây ñaùnh, moät laø gaõ chöa bieát Ngoâ Ñaïo Nhaát laø ngöôøi töû teá hay ngöôøi xaáu xa, hai laø, maáy ngöôøi ñaùnh nhau treân noùc nhaø, Ngoâ Ñaïo Nhaát vöøa töø treân noùc laên xuoáng ñaõ bì song caâu cuûa Lyù Ñaïi nguyeân ñaâm vaøo buïng ngay. Neáu khoâng theá thì loøng daï nghóa hieäp cuûa anh chaøng ngaây thô naøy khoâng chöøng cuõng chaïy ra can thieäp. Coøn nhöõng chuyeän nguy ngaäp xaûy ñeán cho mình thì gaõ khoâng caàn hieåu tôùi. Thöïc ra duø gaõ coù bieát roõ laø ñi can thieäp vcaøo vieäc ngöôøi ngoaøi taát nguy hieåm cho mình, nhöng baàu maùu noùng ñaõ soâi leân thì coù khi bieát laø nguy hieåm ñaáy maø vaãn hieân ngang xoâng vaøo. Gaõ cao ngheäu thaáy teân aên xin tính khí cöông cöôøng khoâng bieát sôï haõi laø gì thì khoâng khoûi ñem loøng ngôø vöïc. Gaõ töï hoûi: -Thaèng loûi naøy khoâng hieåu noù yû vaøo ñieåm töïa vöõng chaûi naøo maø daùm ngang nhieân ngoã nghòch tröôùc maët baûn höông chuû ôû bang Tröôøng Laïc ? Gaõ cao ngheäu laïi gheù maét nhìn veà phía sau goác caây laø choã gaõ aên xin aån naáp. Quaû nhieân gaõ nhìn thaáy laáp loù coù boùng ngöôøi gaày oám thì gaõ nghó ngay tôùi moät nhaân vaät lieàn laåm baåm: -Döôøng nhö laõo naøy ngöôøi ta vaãn ñoàn ñaïi laø chuû nhaân Huyeàn thieát leänh, danh hieäu laõo laø Ma Thieân cö só Taï Yeân Khaùch, chaúng hieåu coù ñuùng khoâng ? Nhöng coi boä daïng laõo thì gioáng laém. Gaõ lieàn giô thanh quyû ñaàu ñao leân coá yù quaùt to cho Taï Yeân Khaùch nghe tieáng: 81 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  9. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung -Ta khoâng bieát lai lòch mi ra sao ? Sö tröôûng mi ôû moân phaùi naøo ? Vaø chæ thaáy mi laø moät ñöùa aên xin ngu ngoác, chaúng hieåu bieát gì thì ta coù cheùm cheát mi cuõng chaúng sao. Gaõ noùi xong khoa ñao leân vuø vuø laøm boä cheùm xuoáng ñaàu gaõ aên xin. Khoâng ngôø gaõ aên xin tính neát raát cöông ngaïnh. Gaõ ñöùng yeân khoâng nhuùc nhích. Gaõ cao ngheäu vung ñao leân boå xuoáng ñænh ñaàu gaõ aên xin coøn caùch chöøng vaøi taác môùi thu ñao veà, buoät mieäng khen: -Thaèng nhoû naøy gioûi ñaây ! Mi quaû nhieân lôùn maät ! Ñaïo nhaân tính noùng nhö löûa laïi vung tay phaûi leân ñaùnh moät chöôûng. Chöôûng naøy ñaïo nhaân taùt vaøo maù beânhöõu thaèng nhoû. Caùi taùt naøy so vôùi laàn tröôùc coøn traø6m troïng hôn. Duø sao thì gaõ aên xin cuõng chæ laø moät ñöùa con nít. Gaõ ñau quaù khoâng nhòn ñöôïc khoùc oøa leân. Gaõ cao ngheäu noùi: -Ngöôi ñaõ sôï ñoøn thì mau mau traùnh ñi ! Gaõ aên xin vöøa khoùc vöøa noùi: -Caùc ngöôi haõy boû ñi tröôùc ñöøng laøm khoù deå gì laõo baù baù ñaây laø ta khoâng khoùc nöõa. Gaõ cao ngheäu khoâng nín ñöôïc phaûi phì cöôøi. Ñaïo nhaân laïi vung chaân ñaù gaõ aên xin laên xuoáng ñaát. Gaõ aên xin baây giôø söng heát caû maët muõi. Gaõ loàm coàm boø daäy vaø vaãn ñöùng tröôùc maët Ñaïi Bi laõo nhaân ñeå hoä veä cho laõo. oOo 82 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2