Hiểu Biết Về Thẻ Tín Dụng

Chia sẻ: Rin Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
475
lượt xem
241
download

Hiểu Biết Về Thẻ Tín Dụng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cung cấp những hiểu biết căn bản về thẻ tín dụng của ngân hàng thương mại

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiểu Biết Về Thẻ Tín Dụng

  1. tieàn ñeán kòp coâng ty tröôùc ngaøy haïn. Traùnh caùc phöông caùch traû tieàn phuùt cuoái seõ ñoøi hoûi leä phí. Tìm nhöõng phöông caùch Caùc Loaïi traû tieàn qua maïng ñieän toaùn, qua ñieän thoaïi hay traû tieàn töï ñoäng maø khoâng coù leä phí. Chi phí vöôït giôùi haïn tín duïng: Tính neáu quyù vò vöôït quaù giôùi Theû Tín Duïng Hieåu Bieát haïn tín duïng. Lôøi Maùch: Bieát giôùi haïn tín duïng cuûa quyù vò. Haõy goïi tröôùc tôùi coâng ty tín duïng neáu quyù vò caàn taêng möùc. Hoûi coâng ty tín duïng veà nhöõng dòch vuï mieãn phí göûi thö ñieän toaùn ñeán baùo Tín duïng laø moät coâng cuï taøi tröôùc cho quyù vò khi ñeán gaàn giôùi haïn tín duïng cuûa quyù vò. Leä phí sao cheùp hoùa ñôn: Tính neáu quyù vò caàn theâm baûn sao chính coù giaù trò vaø caàn thieát. Noù caùc hoùa ñôn haøng thaùng. coù theå giuùp quyù vò thieát laäp quaù Theû tín duïng (credit cards) Lôøi Maùch: Caát caùc hoùa ñôn trong voøng ba naêm qua ôû moät nôi trình duøng tín duïng, mua haøng • Coâng tín duïng quay voøng an toaøn. Neáu quyù vò ghi danh ñeå coù theå vaøo trang coâng khoaûn qua ñieän toaùn, quyù vò coù theå cheùp caùc trang hoùa ñôn xuoáng hoùa deã daøng, vaø khai thaùc quyeàn • Ñaët möùc haïn tín duïng • Traû toaøn boä chi tieâu, traû tieàn nôï toái thieåu hay traû moät phaàn ñöa vaøo maùy ñieän toaùn cuûa mình. lôïi vaø dòch vuï cung caáp bôûi coâng Veà Chi phí ngöng traû tieàn: Tính khi quyù vò ngöng traû tieàn moät ty tín duïng. Theû naïp (charge cards) chi phieáu tieän duïng töø coâng tín duïng cuûa quyù vò. • Taát caû chi tieâu ñeàu phaûi traû toaøn boä haøng thaùng Lôøi Maùch: Traùnh duøng chi phieáu tieän duïng. Neáu quyù vò duøng Khoâng quaûn lyù tín duïng moät caùch • Khoâng tính tieàn lôøi moät chi phieáu vaø bò maát, quyù vò khoâng theå traùnh chi phí naøy. • Khoâng coù giôùi haïn chi tieâu hay tín duïng khoân ngoan coù theå ñöa ñeán vieäc: Chi phí chuyeån tieàn töø coâng qua coâng: Tính khi quyù vò Theû tín duïng coù baûo ñaûm (secured credit duøng theû tín duïng ñeå chuyeån tieàn hay khi mua ngaân phieáu, soå soá cards) • Tyû suaát tín duïng taêng Theû hay caùc theû tieàn soøng baøi. • Ñöôïc baûo ñaûm baéng tieàn ñaët coïc vaøo moät coâng khoaûn Lôøi Maùch: Traû tieàn cho caùc dòch vuï naøy baèng chi phieáu caù cao (annual percentage • Giôùi haïn tín duïng baèng vôùi soá tieàn ñaët trong coâng nhaân hay tieàn maët. rate, APR) Theû tín duïng haïng thaáp (sub-prime credit Tín Duïng • Caùc chi phí khoâng caàn cards) Caåm Nang Ñöôïc Phaùt Haønh Bôûi: thieát • Möùc tín duïng thaáp, leä phí cao, tyû suaát cao • Nhaém vaøo nhöõng ngöôøi vôùi ñieåm tín duïng thaáp • Ñieåm tín duïng cuûa quyù vò Cô Quan Taùc Ñoäng Giôùi Tieâu Thuï (Consumer Action, www. Theû tín duïng traû tröôùc hay theû coù tröõ giaù trò consumer-action.org) suy suït • “Naïp tröôùc” (loaded) vaøo coâng baèng tieàn maët, khoaûn nôï Trang ñieän toaùn cuûa CA cung caáp caùc nghieân cöùu veà theû tín • Trong töông lai bò töø choái hay tín duïng duïng mieãn phí vôùi caùc tyû suaát tieàn lôøi, chi phí vaø caùc ñieàu kieän tín duïng • Giaù trò theû ruùt xuoáng khi duøng theû khaùc cho hôn vaøi chuïc theû tín duïng, cuõng nhö caùc aán baûn vaø • Coù theå ñöôïc “naïp theâm” (reloaded) ñeå boû theâm tieàn vaøo höôùng daãn löïa choïn vaø söû duïng theû tín duïng. Coá vaán noùi tieáng • Khoâng tính tieàn lôøi Hoa, Anh Vaên vaø Taây Ban Nha. 415-777-9635 vaø 213-624- • Coù leä phí ñaàu tieân ñeå mua vaø naïp theû, vaø leä phí sau ñoù khi 8327, TTY: 415-777-9456; e-mail: hotline@consumer-action. naïp theâm org. Taát caû caùc haäu quaû American Express (www.americanexpress.com) nguy haïi ñeàu coù theå traùnh ñöôïc. Chi tieát trong caåm nang naøy seõ giuùp quyù vò: Lôøi Maùch veà vieäc quaûn lyù taøi chính, baûo veä traùnh gian laän, du lòch, vaø mua haøng qua maïng ñieän toaùn vaø hôn nöõa. Töø trang • Hieåu bieát veà caùc loaïi theû tín duïng. nhaø, haõy baám vaøo “Veà American Express” (About American • Gaïn loïc töø nhöõng giôùi thieäu môøi moïc ñeå choïn theû tín duïng Express) vaø sau ñoù vaøo “Höôùng Daãn Ngöôøi Tieâu Thuï” (Con- sumer Resources) vaø sau ñoù “Hoûi American Express” (Ask AÁn Baûn Cuûa thích hôïp cho quyù vò. • Hieåu bieát veà nhöõng giôùi haïn vaø ñieàu kieän tín duïng. American Express). Cô Quan Taùc Ñoäng Giôùi Tieâu Thuï • Traùnh leä phí vaø tyû suaát phaït vaï. • Bieát nôi tìm ñeán ñeå bieát theâm chi tieát vaø söï giuùp ñôõ. © Consumer Action 2005
  2. Caùc môøi moïc theû tín duïng vò moät coâng tín duïng coù möùc haïn thaáp hôn. • Caùc môøi moïc tín duïng “khoâng leä phí haøng naêm” coù theå baét Caùc Ñieàu Kieän vaø Giôùi Haïn Theû seõ bò phaït bôûi vaøi coâng ty tín duïng neáu quyù vò khoâng traû tieàn ñuùng Tín Duïng Thöôøng coù hai loaïi môøi moïc theû tín duïng – ñaõ ñöôïc chaáp thuaän tín haïn cho theû tín duïng hay traû nôï caùc ngaân haøng khaùc. buoäc quyù vò phaûi duøng theû moät soá laàn hy quyù vò seõ bò tính “leä phí duïng tröôùc (pre-approved) vaø môøi moïc xin tín duïng (invitations to cho vieäc khoâng hoaït ñoäng,” töông töï nhö leä phí haøng naêm. APR ruùt tieàn maët (cash advance APR): Tyû suaát tính neáu apply). Caùc quaûng caùo naøy ñöôïc ñöa ñeán qua böu ñieän, ñieän tho- Khi quyù vò nhaän theû tín duïng môùi, quyù vò cuõng seõ nhaän ñöôïc moät quyù vò duøng theû ñeà ruùt tieàn maët. Haàu heát caùc theû tín duïng tính tyû aïi, trang ñieän toaùn, vaø trao taän maët taïi moät vaøi cöûa haøng. • “Tyû suaát coá ñònh giôùi thieäu” (fixed introductory rate) laø coá “giao keøo ngöôøi caàm theû tín duïng,” moät hôïp ñoàng treân luaät giöõa suaát cao hôn cho vieäc ruùt tieàn maët hôn laø tyû suaát tính cho vieäc mua ñònh, nhöng chæ trong voøng moät thôøi gian giôùi thieäu, nhö laø trong quyù vò vaø coâng ty tín duïng. Baèng caùch duøng theû tín duïng, quyù Caùc môøi moïc ñaõ ñöôïc chaáp thuaän tín duïng tröôùc döïa voøng saùu thaùng. Tyû suaát seõ thay ñoåi sau thôøi haïn ñoù vaø coù theå haøng. vaøo quaù trình duøng tín duïng cuûa quyù vò. Luaät lieân bang baét buoäc vò ñoàng yù chaáp thuaän nhöõng ñieàu kieän vaø giôùi haïn ghi trong hôïp trôû thaønh moät “tyû suaát thay ñoåi” (variable rate). ñoàng. Tyû suaát haøng ngaøy (daily periodic rate): Tyû suaát APR laø nhöõng môøi moïc naøy phaûi ñöôïc baûo ñaûm. Ñieàu ngoaïi leä duy • Caùc tyû suaát coá ñònh coù theå ñöôïc thay ñoåi baát cöù luùc naøo sau cuûa quyù vò chia ra 365 ngaøy. nhaät laø neáu quyù vò traõi qua moät söï tuoät doác tín duïng nghieâm troïng Nhöõng ñieàu kieän vaø giôùi haïn trong hôïp ñoàng ngöôøi tín duïng coù sau khi söï môøi moïc ñöôïc ñöa ra. khi ñöôïc thoâng baùo tröôùc 15 ngaøy. Tyû suaát coá ñònh cuõng coù theå theå thay ñoåi baát cöù luùc naøo. Caùc thay ñoåi thöôøng ñöôïc thoâng baùo Phaân xöû (arbitration): Moät hình thöùc giaûi ñaùp tranh luaän thay ñoåi neáu quyù vò traû treã hay töï ñaët mình vaøo vò theá bò phaït vôùi tôùi quyù vò qua böu ñieän. Khi quyù vò duøng theû tín duïng sau khi coù thöôøng coù hieäu löïc maø khoâng ñöôïc quyeàn choáng aùn. Caùc ñieàu Caùc môøi moïc xin tín duïng chæ yeâu caàu quyù vò xin tín duïng. tyû suaát phaït vaï – chaúng haïn nhö, traû tieàn treã hay traû chi phieáu Ñieàu naøy khoâng baét buoäc laø phaûi coù söï chaáp thuaän tín duïng. thoâng baùo thay ñoåi ñieàu kieän, ñieàu naøy coù nghóa laø quyù vò chaáp phaân xöû coù theå ngaên chaän quyù vò khoâng ñöôïc kieän caùo coâng ty khoâng coù tieàn maët. thuaän caùc thay ñoåi ñoù, cho duø quyù vò khoâng ñoïc thoâng baùo. Haõy treân toøa thay tham gia caùc toá tuïng taäp theå (class action lawsuits). Ñeå so saùnh nhöõng giôùi haïn caên baûn cuûa caùc theû tín duïng, haõy nhìn vaøo khung ghi roû phaân suaát lôøi, kyø haïn vaø leä phí haøng naêm, vaø • Coù nhieàu môøi moïc bao goàm cô hoäi chuyeån nôï coøn laïi töø moät ñoïc taát caû nhöõng gì coâng ty tín duïng göûi ñeán. Duø vaäy, vaøi coâng ty cho pheùp quyù vò ñöa ñôn kieän treân toøa tieåu nhöõng chi tieát khaùc. Khung naøy, ñöôïc ghi chuù theo luaät, thöôøng theû tín duïng khaùc maø khoâng phaûi traû leä phí. Haõy hoûi neáu quyù thaåm (small claims court) neáu soá tieàn quyù vò tranh chaáp naèm trong Haõy caát laïi caùc ñieàu kieän vaø giôùi haïn trong moät hoà sô deã tìm tôùi, ñöôïc ghi chuù vôùi caùc chöõ “phaân trình” (disclosures) hay “sô löôïc vò coù theå chôø laáy theû ñeå chuyeån nôï. Neáu soá nôï quyù vò muoán giôùi haïn cuûa toøa tieåu thaåm. ñeå quyù vò coù theå ñoïc ñöôïc khi quyù vò coù thaéc maéc. ñieàu kieän.” chuyeån qua cao hôn laø giôùi haïn tín duïng môùi, coâng ty seõ chæ Chuyeån nôï (balance transfers): Vieäc coù theå chuyeån nôï töø chuyeån moät phaàn cuûa soá nôï, vaø ñeå laïi phaàn nôï soùt laïi trong coâng Tyû suaát tín duïng haøng naêm (annual percentage rate, Tröôùc khi nhaän söï môøi moïc, quyù vò caàn bieát laø: moät theû tín duïng sang theû khaùc. Neáu aùp duïng, tieàn lôøi treân soá nôï tín duïng cuõ. APR): tieàn lôøi theû, ñöôïc tính laø tyû suaát haøng naêm. chuyeån seõ baét ñaàu ñöôïc tính ngay. • Khoâng phaûi taát caû ñieàu kieän gì ñeàu ñöôïc ghi chuù trong thö môøi ñaàu tieân. Caùc chi tieát quan troïng chæ coù theå ñöôïc tìm thaáy trong • Vaøi khi, theû tín duïng coù nhöõng tyû suaát tín duïng thaáp giôùi thieäu Tyû suaát leân xuoáng (variable rates): Tyû suaát thay ñoåi theo Chi phieáu tieän duïng (convenience checks): Chi phieáu ñeå chuyeån nôï töø theû khaùc chöù khoâng aùp duïng cho vieäc duøng tín moät coâng thöùc nhö laø Tyû Suaát Toát Nhaát (Prime Rate) + 3%. Neáu “giao keøo ngöôøi caàm theû tín duïng” ñöôïc göûi keøm vôùi theû tín duïng noái lieàn vôùi coâng khoaûn tín duïng cuûa quyù vò. Chi phieáu coù theå duïng mua haøng. Trong tröôøng hôïp naøy, caùc tieàn traû tín duïng cuûa theû tín duïng cuûa quyù vò coù moät tyû suaát thay ñoåi, APR seõ thay ñoåi môùi cuûa quyù vò. ñöôïc duøng ñeå chuyeån nôï töø moät theû khaùc hay mua haøng hay traû quyù vò seõ thöôøng ñöôïc traû tröôùc cho caùc phaàn nôï vôùi tyû suaát thaáp khi tyû suaát lôøi thay ñoåi. • Quyù vò coù theå khoâng ñuû tieâu chuaån cho moät soá söï môøi moïc maø tieàn. tröôùc. Caùc moùn nôï vôùi tyû suaát cao hôn seõ chæ ñöôïc traû sau phaàn quyù vò nhaän ñöôïc. Khi xin tín duïng, quyù vò coù theå ñöôïc nhaän cho nôï vôùi tyû suaát thaáp. Coù khi phaàn chuyeån nôï tín duïng keøm sau Tyû suaát coá ñònh (fixed rates): Tyû suaát coá ñònh cho theû tín Ngaøy haïn traû tieàn (payment due date): Ngaøy cuoái ñeå traû tín duïng vôùi moät soá ñieàu kieän khoâng ñöôïc toát nhaát. ñieàu kieän quyù vò phaûi duøng theû tín duïng mua haøng ít nhaát vaøi laàn duïng cuûa quyù vò, chæ coù theå thay ñoåi sau khi quyù vò nhaän ñöôïc tieàn maø khoâng bò phaït. Nhieàu coâng ty tín duïng baét buoäc tieàn traû moãi thaùng. thoâng baùo tröôùc 15 ngaøy. phaûi ñeán tröôùc giôø nhaát ñònh trong ngaøy haïn traû tieàn. • Caùc môøi moïc tín duïng thöôøng ghi: “Quyù vò ñaõ ñöôïc chaáp thuaän cho moät coâng tín duïng leân ñeán $100,000.” Nhöõng chöõ chính laø Neáu quyù vò coù thaéc maéc veà nhöõng môøi moïc tín duïng, haõy vieáng Tyû suaát neáu khoâng traû nôï hay phaït vaï (default or pen- Tyû Suaát Toát Nhaát (Prime Rate): “Chæ soá” (index) thöôøng “leân ñeán.” Khi quyù vò xin tín duïng, quyù vò seõ khoâng bieát seõ nhaän thaêm trang ñieän toaùn cuûa coâng ty ñeå bieát theâm chi tieát hay goïi soá alty rate): Moät tyû suaát cao hôn seõ bò tính neáu quyù vò traû treã, kyù ñöôïc duøng nhaát ñeå tính coâng thöùc tyû suaát leân xuoáng (variable ñöôïc bao nhieâu. Coâng ty tín duïng coù theå – vaø thöôøng – seõ cho quyù ñieän thoaïi mieãn phí tröôùc khi quyù vò ghi ñôn xin tín duïng. chi phieáu khoâng coù tieàn hay neáu tín duïng bò hö haïi. Quyù vò cuõng rate). Traùnh Leä Phí Theû Tín Duïng theû khoâng ñöôïc baûo ñaûm khi coâng khoaûn ñöôïc môû. tröôùc, thöôøng ñöôïc tính vôùi leä phí toái thieåu. ngoaøi Hoa Kyø, hay ñònh mua haøng töø caùc doanh thöông ngoaïi Quyù vò coù theå traùnh bò tính leä phí baèng caùch quaûn lyù coâng khoaûn Lôøi Maùch: Traû hoùa ñôn ñuùng haïn ñeå traùnh theû bò xoùa boû vaø Lôøi Maùch: Chi phí tieàn öùng tröôùc raát toán keùm cho vieäc laáy quoác qua maïng ñieän toaùn hay qua ñieän thoaï, haõy thaêm doø vaø cuûa quyù vò. Döôùi daây laø moät danh saùch nhöõng chi phí thöôøng leä vaø seõ bò tính chi phí môû coâng khoaûn ra laïi. tieàn maët. Khoâng nhöõng laø quyù vò phaûi traû leä phí, nhöõng tieàn tìm moät theû vôùi caùch hoaùn ñoåi coù lôïi cho quyù vò. caùch ñeå traùnh bò tính caùc khoaûn ñoù: Chi phí chuyeån nôï: Tính cho vieäc chuyeån nôï töø moät theû tín lôøi cho soá tieàn öùng tröôùc cuõng seõ baét ñaàu ñöôïc tính ngay laäp Chi phí traû treã: Tính neáu quyù vò traû treã, coù khi cho duø neáu Chi phí haøng naêm hay haøng thaùng: Thöôøng bò tính treân töùc. Haõy duøng theû ATM hay theû ghi nôï ñeå ruùt tieàn maët töø nhaän ñöôïc trong ngaøy haïn, nhöng sau giôø haïn ñònh. duïng sang theû khaùc, thöôøng ñöôïc tính theo moät phaân soá cuûa cuûa soá nhöõng theû naïp (charge cards), caùc theû coù thöôûng vaø cho ñieåm haøng ngaân khoaûn hay coâng tieát kieäm cuûa quyù vò taïi caùc maùy ATMs. Lôøi Maùch: Luoân luoân traû hoùa ñôn ñuùng thôøi haïn. Neáu quyù nôï chuyeån. khoâng vaø treân caùc theû coù baûo ñaûm vaø caùc theû tín duïng haïng thaáp. Chi phí taêng giôùi haïn tín duïng: Tính cho vieäc taêng giôùi haïn vò göûi tieàn traû qua böu ñieän, haõy göûi ñi ít nhaát baûy ngaøy tröôùc Lôøi Maùch: Khi quyù vò xin theû môùi, haõy hoûi veà nhöõng chi phí Coù khi cuõng coù theå bò tính neáu quyù vò khoâng duøng theû vaøi laàn moãi tín duïng. ñeå coù theå ñeán kòp coâng ty caáp theû. Haõy nghó ñeán caùc caùch chuyeån nôï. Haàu heát caùc coâng ty tín duïng khoâng tính chi phí naêm. Lôøi Maùch: Haàu heát caùc coâng ty tín duïng khoâng tính chi phí traû tieàn khaùc, nhö laø traû tieàn qua maïng ñieän toaùn, traû tieàn qua cho ngöôøi môùi coù theû tín duïng trong moät hai thaùng. Lôøi Maùch: Haõy nghó ñeán giaù trò toång quaùt cuûa theû khi so saùnh naøy. Neáu coâng ty cuûa quyù vò tính chi phí naøy, haõy nghó ñeán ñieän thoaïi hay töï ñoäng traû tieàn töø ngaân haøng cuûa quyù vò. Chi phí chi phieáu khoâng baûo chöùng hay cho haøng traû vieäc xin theû tín duïng khaùc. theû coù leä phí vaø theû khoâng tính leä phí. Neáu quyù vò nghó ñeán Chi phí traû tieàn qua ñieän thoaïi hay ñieän toaùn: Tính bôûi vieäc laáy theû coù thöôûng hay ñieåm haøng khoâng, haõy tính kyû laø laïi: Tính neáu chi phieáu cuûa quyù vò neáu bò traû laïi. Chi phí hoaùn ñoåi hoái xuaát: Tính khi quyù vò mua haøng ôû vaøi coâng ty neáu traû tieàn qua ñieän thoaïi hay ñieän toaùn. nhöõng lôïi ích vaø dòch vuï cuûa theû coù ñaùng giaù vôùi leä phí cuûa Lôøi Maùch: Haõy baûo ñaûm laø quyù vò coù ñuû tieàn trong coâng ngoaïi quoác, hay khi mua haøng cuûa nhöõng coâng ty goác ngoaøi Hoa Lôøi Maùch: Göûi tieàn traû hoùa ñôn caøng sôùm caøng toát, ñeå cho theû. khoaûn ñeå traû chi phieáu. Kyø, vaø caùc tieàn tính phaûi ñoåi sang Myõ kim. Chi phí haønh chính: Tính treân theû tín duïng haïng thaáp vaø vaøi Chi phí tieàn öùng tröôùc: Tính theo phaàn traêm soá tieàn öùng Lôøi Maùch: Neáu quyù vò ñònh duøng theû tín duïng khi du lòch

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản