intTypePromotion=4

Hiệu quả ăn bổ sung để cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em ở nông thôn Phú Thọ

Chia sẻ: Nữ Nữ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
24
lượt xem
3
download

Hiệu quả ăn bổ sung để cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em ở nông thôn Phú Thọ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu can thiệp được tiến hành tại 6 xã tỉnh Phú Thọ nhằm đánh giá hiệu quả cải thiện tình trạng dinh dưỡng ở trẻ em lứa tuổi ăn bổ sung của thực phẩm tự nhiên giàu dinh dưỡng và thực phẩm công nghiệp có tăng cường vi chất. Toàn bộ trẻ em từ 6 đến 12 tháng tuổi ở các xã được nhận can thiệp inh dưỡng dưới dạng thức ăn bổ sung (sản phẩm trên thị trường) hoặc thức ăn tự nhiên do gia đình mua và tự nấu. Các bà mẹ được nâng cao nhận thức về thực hành ăn bổ sung. Tình trạng dinh dưỡng, khẩu phần, tỷ lệ thiếu máu và thiếu Vitamin A được cải thiện đáng kể, nhóm sử dụng thực phẩm công nghiệp được cải thiện tốt hơn nhóm ăn thực phẩm tựu nhiên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệu quả ăn bổ sung để cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em ở nông thôn Phú Thọ

| TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU |<br /> <br /> Hieäu quaû aên boå sung ñeå caûi thieän tình traïng<br /> dinh döôõng cho treû em ôû noâng thoân Phuù Thoï<br /> TS. Tӯ<br /> Nam<br /> Phѭѫng,<br /> Töø Ngӳ,<br /> Ngöõ, Ths.<br /> Th.S.HuǤnh<br /> Huyønh<br /> Nam<br /> Phöông,<br /> KS. Phí<br /> PhíNgӑc<br /> NgoïcQuyên<br /> Quyeânvàvaøcӝng<br /> coängsӵsöïViӋn<br /> - Vieä<br /> n Dinh<br /> döôõng<br /> KS.<br /> Dinh<br /> Dѭӥng<br /> <br /> Nghieân cöùu can thieäp ñöôïc tieán haønh taïi 6 xaõ ôû tænh Phuù Thoï nhaèm ñaùnh giaù hieäu quaû caûi thieän tình<br /> traïng dinh döôõng ôû treû em löùa tuoåi aên boå sung cuûa thöïc phaåm töï nhieân giaøu dinh döôõng vaø thöïc<br /> phaåm coâng nghieäp coù taêng cöôøng vi chaát. Toaøn boä treû em töø 6 ñeán 12 thaùng tuoåi ôû caùc xaõ ñöôïc nhaän<br /> can thieäp dinh döôõng döôùi daïng thöùc aên boå sung (saûn phaåm treân thò tröôøng) hoaëc thöùc aên töï nhieân<br /> do gia ñình mua vaø töï naáu. Caùc baø meï ñöôïc naâng cao nhaän thöùc veà thöïc haønh aên boå sung.Tình traïng<br /> dinh döôõng, khaåu phaàn, tyû leä thieáu maùu vaø thieáu Vitamin A ñöôïc caûi thieän ñaùng keå, nhoùm söû duïng<br /> thöïc phaåm coâng nghieäp ñöôïc caûi thieän toát hôn nhoùm aên thöïc phaåm töï nhieân.<br /> The intervention study was conducted in 6 rural communes of PhuTho province in order to evaluate<br /> the efficacy of weaning food (using either nutrient-rich natural food or micro-nutrient fortified flour)<br /> on the improvement of nutritional status of children at weaning age. All children from 6 to 12 months<br /> old were given food supplementation either in the form of package instant weaning food (a market<br /> product) or home-cooked food. Their mothers received specific training on weaning food practice.<br /> Anthropometrical status, food consumption, anemia and Vitamin A deficiency have been remarkably<br /> improved with a better situation found in the group using fortified flour than that in the group using<br /> natural foods.<br /> <br /> 1. Ñaët vaán ñeà<br /> Suy dinh döôõng ôû treû nhoû aûnh höôûng laâu daøi tôùi<br /> söï phaùt trieån cuûa caû trí löïc vaø söùc khoeû cuûa treû cuõng<br /> nhö nguy cô maéc caùc beänh chuyeån hoùa veà sau naøy1.<br /> Treû em Vieät Nam sau khi sinh ra vaø trong voøng 6<br /> thaùng ñaàu, phaùt trieån gioáng nhö treû em ôû caùc nöôùc<br /> phaùt trieån, nhöng treû caøng lôùn thì söï phaùt trieån caøng<br /> keùm. Beân caïnh caùc nguyeân nhaân nhö moâi tröôøng vaø<br /> caùc beänh nhieãm khuaån, aên boå sung chöa hôïp lyù laø<br /> moät nguyeân nhaân quan troïng.<br /> Böôùc vaøo thôøi kyø aên boå sung, khaåu phaàn aên cuûa<br /> treû coù söï giaûm suùt. Moät maët caùc baø meï trôû laïi laøm<br /> vieäc bình thöôøng khieán vieäc buù meï giaûm, soá löôïng<br /> vaø chaát löôïng cuûa caùc böõa aên boå sung coøn chöa ñuû,<br /> treû ít ñöôïc quan taâm chaêm soùc hôn, vaø vieäc maéc caùc<br /> beänh nhieãm khuaån thöôøng xuyeân laøm giaûm khaû<br /> naêng tieâu hoaù vaø haáp thu cuûa treû. Sai laàm thöôøng<br /> gaëp trong thöïc haønh aên boå sung cuûa treû em, nhaát laø<br /> treû em ôû noâng thoân laø thôøi ñieåm aên boå sung quaù<br /> sôùm, aên ít böõa trong ngaøy, kieâng khem, thieáu ña<br /> daïng trong thöïc phaåm, vaø thieáu hieåu bieát veà kyõ<br /> <br /> thuaät cheá bieán thöïc phaåm.<br /> Hieän nay, xu theá söû duïng caùc thöïc phaåm coâng<br /> nghieäp (caùc loaïi boät dinh döôõng cho treû aên daëm) coù<br /> ñaày ñuû naêng löôïng vaø caùc vi chaát dinh döôõng ngaøy<br /> caøng ñöôïc ngöôøi tieâu duøng, nhaát laø daân thaønh thò,<br /> höôûng öùng2. Caâu hoûi ñaët ra cho chuùng toâi laø can<br /> thieäp veà thöïc haønh aên boå sung laø coù hieäu quaû treân<br /> coäng ñoàng hay khoâng vaø lieäu thöïc haønh aên boå sung<br /> döïa treân chieán löôïc söû duïng caùc thöïc phaåm saün coù<br /> ôû ñòa phöông moät caùch hôïp lyù coù hieäu quaû hôn vieäc<br /> söû duïng thöïc phaåm coâng nghieäp trong vieäc phoøng<br /> choáng suy dinh döôõng cho treû hay khoâng (cuï theå laø<br /> caûi thieän tình traïng dinh döôõng, thieáu maùu vaø thieáu<br /> Vitamin A3). Nghieân cöùu naøy nhaèm tìm ra giaûi phaùp<br /> ñeå khuyeán nghò cho caùc can thieäp veà aên boå sung vaø<br /> giaùo duïc dinh döôõng ñang ñöôïc öu tieân haøng ñaàu<br /> trong caùc moâ hình can thieäp dinh döôõng.<br /> <br /> 2. Ñoái töôïng vaø phöông phaùp nghieân cöùu<br /> 2.1. Ñòa ñieåm nghieân cöùu: Nghieân cöùu can thieäp<br /> cho 2 nhoùm<br /> Taïp chí Y teá Coâng coäng, 4.2005, Soá 3 (3)<br /> <br /> 29<br /> <br /> | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU |<br /> <br /> - Nhoùm can thieäp baèng aên boät taêng cöôøng vi<br /> chaát (A) : huyeän Tam Noâng (Phuù Thoï)<br /> - Nhoùm can thieäp baèng aên thöïc phaåm giaøu dinh<br /> döôõng saün coù taïi ñòa phöông (B): huyeän Caåm Kheâ<br /> (Phuù Thoï).<br /> Thôøi gian nghieân cöùu: 1 naêm (töø 5/2002 ñeán<br /> 5/2003)<br /> 2.2. Ñoái töôïng nghieân cöùu:<br /> Côõ maãu ñöôïc tính toaùn theo coâng thöùc cuûa thöû<br /> nghieäm can thieäp4.<br /> α = xaùc suaát sai laàm loaïi I<br /> <br /> n=<br /> <br /> 2.(Z 1-α/2 - Zβ) . δ<br /> (µ1 - µ2)2<br /> <br /> β = xaùc suaát sai laàm loaïi II<br /> δ = Ñoä bieán thieân cuûa Hb<br /> <br /> µ1 = Trung bình noàng ñoä Hb cuûa treû nhoùm A<br /> µ2 = Trung bình noàng ñoä Hb cuûa treû nhoùm B<br /> <br /> Moãi nhoùm caàn 49 treû (6-12 thaùng tuoåi), ñöôïc<br /> tính vaøo söï khaùc nhau veà noàng ñoä Hb giöõa 2 nhoùm<br /> sau khi can thieäp laø 5g/L vôùi ñoä tin caäy vaø thuyeát<br /> phuïc cuûa nghieân cöùu töông öùng laø 95% (α= 0.05)<br /> vaø 90% (β = 0.1), coù tính ñeán khaû naêng boû cuoäc<br /> laø 20%.<br /> Do nghieân cöùu ñöôïc tieán haønh döôùi daïng can<br /> thieäp treân coäng ñoàng, toaøn boä soá treû trong ñoä tuoåi<br /> 6-12 thaùng ñeàu ñöôïc nhaän can thieäp, nhöng soá lieäu<br /> nghieân cöùu (chæ soá sinh hoaù maùu vaø khaåu phaàn) chæ<br /> ñöôïc thu thaäp ôû 100 treû (50 ôû nhoùm A vaø 50 ôû nhoùm<br /> B) ñöôïc choïn ngaãu nhieân theo tyû leä daân soá ôû caùc xaõ.<br /> 2.3. Moâ taû can thieäp:<br /> - Taïi nhoùm can thieäp A: treû töø 6 thaùng tuoåi ñöôïc<br /> hoã trôï aên boät coù taêng cöôøng vi chaát (saûn phaåm treân<br /> thò tröôøng cuûa coâng ty NUTRIFOOD) trong 180<br /> ngaøy, moãi ngaøy 2 böõa. Coù 3 loaïi boät ñöôïc söû duïng<br /> laø Boät söõa rau cuû, Boät thòt rau ngoùt vaø Boät tröùng caø<br /> roát. Moãi treû ñöôïc caáp moät löôïng boät haøng tuaàn<br /> töông öùng vôùi 60g boät/ngaøy, toång coäng moãi treû nhaän<br /> trong ñôït can thieäp laø 10,8 kg boät caùc loaïi.<br /> - Taïi nhoùm can thieäp B: treû töø 6 thaùng tuoåi ñöôïc<br /> hoã trôï mua thöïc phaåm giaøu dinh döôõng 2 böõa/ngaøy<br /> trong 180 ngaøy theo thöïc ñôn ñöôïc laäp theo tuaàn<br /> ñöôïc khuyeán nghò bôûi Vieän Dinh döôõng (8 loaïi ñöôïc<br /> thay ñoåi thöôøng xuyeân5). Moãi treû ñöôïc nhaän soá tieàn<br /> töông öùng laø 2.400 ñ/ngaøy, caáp cho caùc nhoùm baø meï<br /> phaân coâng ñi chôï, naáu vaø phaân phoái thöïc phaåm.<br /> - Nhöõng böõa coøn laïi trong ngaøy, treû aên thöïc<br /> phaåm cuûa gia ñình. Taïi taát caû caùc xaõ ñeàu coù caùc lôùp<br /> hoïc giaùo duïc dinh döôõng, taäp trung vaøo chuû ñeà thöïc<br /> 30<br /> <br /> Taïp chí Y teá Coâng coäng, 4.2005, Soá 3 (3)<br /> <br /> haønh aên boå sung.<br /> 2.4. Phöông phaùp tieán haønh:<br /> 2.4.1. Soá lieäu ñöôïc thu thaäp tröôùc vaø sau can<br /> thieäp 12 thaùng:<br /> - Khaåu phaàn aên cuûa treû: thu thaäp baèng phöông<br /> phaùp hoûi ghi 24 giôø qua keát hôïp vôùi caân ñong kieåm<br /> tra (choïn maãu ngaãu nhieân trong nhoùm ñoái töôïng)<br /> - Tình traïng dinh döôõng: caân naëng vaø chieàu daøi<br /> naèm cuûa treû (toaøn boä treû 0 ñeán 24 thaùng tuoåi treân<br /> ñòa baøn)<br /> 2.4.2. Soá lieäu ñöôïc thu thaäp tröôùc vaø sau can<br /> thieäp 6 thaùng: thu thaäp maãu maùu ôû cuøng 100 ñoái<br /> töôïng tröôùc vaø sau nhaän can thieäp.<br /> - Noàng ñoä hemoglobin ñöôïc xaùc ñònh baèng<br /> phöông phaùp Cyanmethemoglbion (Sigma-KIT),<br /> thieáu maùu ñöôïc xaùc ñònh khi Hb
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2