intTypePromotion=1

Hiệu quả của enalapril trong điều trị protein niệu ở bệnh nhân viêm cầu thận mạn

Chia sẻ: Văng Thị Bảo Yến | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
13
lượt xem
0
download

Hiệu quả của enalapril trong điều trị protein niệu ở bệnh nhân viêm cầu thận mạn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết Hiệu quả của Enalapril trong điều trị protein niệu ở bệnh nhân viêm cầu thận mạn trình bày nghiên cứu tiến cứu được thực hiện trên 300 bệnh nhân đã được chẩn đoán xác định viêm cầu thận mạn bao gồm 2 nhóm: nhóm chứng bao gồm 150 bệnh nhân không tuân thủ dùng thuốc (nhóm chứng) và nhóm tuân thủ bao gồm 150 bệnh nhân điều trị bằng enalapril trong 2 năm 2010 - 2012,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệu quả của enalapril trong điều trị protein niệu ở bệnh nhân viêm cầu thận mạn

<br /> <br /> <br /> <br /> !"#$%&%'%('()*+(,()&!<br /> -.!/01231<br /> <br /> *45667849:;5'?:@560456=><br /> =<br /> Ÿ4?9F ;I6¡59¢5<br /> <br /> £*¤0¥*+ <br /> <br /> ¦§¨©ª«¬­¬«®¯­°±­²³©­©§«®¯­´µ¶¬·­¸¹²­º±­´»­<br /> ¼³­¬µ½¾­´¿¨­´µ¨­©«À¬­°Á¬·­¸Ã­©«Ä¬­©§«Å¬­ÆǬ­<br /> ¼Ä¬­¸¯¾­·«È²­´µ¶´­¬É¬·­©µÊ¬Ë­Ì§¨¬·­·«¿«­¼¨½¬­<br /> ¼Í¯­´Î¿­Ï®¬µ­©µÊ¬Ð­´»­©µÅ­´µÑ­°±­²³©­°Á¬·­§Ò©­<br /> ¬µÓ­Ô§¨©ª«¬­¼Á´­ÔµÕ©­µ«®¬­©§¨¬·­¬Á¹´­©«Å¯­<br /> Ö²«´§¨¿°Ï¯²«¬¯§«¿×­¬µÁ¬·­©µª¨­Ø¯Õ­©§Ù¬µ­©«Ä¬­<br /> ©§«Å¬­´Î¿­Ï®¬µ­©µÊ¬Ð­¸Ú­°Á¬·­°¹¬­µÛ¬­´Î¿­<br /> Ô§¨©ª«¬­¼Á´­©µ¨Õ©­§¿­©§¨¬·­¬Á¹´­©«Å¯­´»­©µÅ­<br /> ¼Ü¬µ­°Á¬·­¼Á´­Ö²¿´§¨¿°Ï¯²«¬¯§«¿×­ÝÞß­àáË­<br /> ̵¯Ú´­¶´­´µÄ­²ª¬­´µ¯¾Å¬Ð­©§¨¬·­¼»­´»­ª¬¿°¿â<br /> Ô§«°Ð­´µÎ­¾Ä¯­¼Á´­Ø¯¾­¼Ü¬µ­¬µÁ­©µ¯Ú´­¼«ã¯­©§Ü­<br /> ©§¨¬·­©É¬·­µ¯¾Ä©­ÕÔ˭̯¾­¬µ«À¬Ð­©§¨¬·­Ø¯Õ­©§Ù¬µ­<br /> ÕÔ­Æ䬷­¼«ã¯­©§Ü­©§¨¬·­°å²­¸±¬·Ð­°Â«­æ´µ­´Î¿­<br /> ©µ¯Ú´­¶´­´µÄ­²ª¬­´µ¯¾Å¬­¼Á´­²ç­§³¬·Ë­<br /> è·¨±«­©Õ´­Æ䬷­µ½­µ¯¾Ä©­ÕÔЭ©µ¯Ú´­¶´­´µÄ­<br /> ²ª¬­´µ¯¾Å¬­´é¬­´»­µ«®¯­Ø¯È­©§¨¬·­ÏȨ­º®­<br /> ´µÚ¬·­°½«­¸Ã­©«Ä¬­©§«Å¬­´Î¿­Ï®¬µ­©µÊ¬­²±­©§À¬­<br /> <br /> °å²­¸±¬·­²³©­©§¨¬·­¬µê¬·­©«À¯­´µæ­´»­©µÅ­<br /> ¼Õ¬µ­·«Õ­¼Á´­´µæ¬µ­°±­Ô§¨©ª«¬­¬«®¯­Ýàß­ëá˭쨭<br /> ¼»Ð­´µí¬·­©î«­©«Ä¬­µ±¬µ­¬·µ«À¬­´¶¯­¬µï²­²ä´­<br /> ©«À¯ð­¼Õ¬µ­·«Õ­µ«®¯­Ø¯È­´Î¿­ª¬¿°¿Ô§«°­©§¨¬·­<br /> ¼«ã¯­©§Ü­Ô§¨©ª«¬­¬«®¯­ç­Ï®¬µ­¬µå¬­º«À²­´Í¯­<br /> ©µÊ¬­²½¬Ë­­<br /> <br /> £*ñòó0ôòõö<br /> <br /> è·µ«À¬­´¶¯­©«Ä¬­´¶¯­¼Á´­©µÃ´­µ«®¬­©§¨¬·­<br /> ୬ɲ­à÷Þ÷­º±­à÷Þà­©§À¬­ø÷÷­Ï®¬µ­¬µå¬­¼ù­<br /> ¼Á´­´µú¬­¼¨Õ¬­ûÕ´­¼Ü¬µ­º«À²­´Í¯­©µÊ¬­²½¬­<br /> Ï¿¨­·ü²­à­¬µ»²ð­¬µ»²­ýµî¬·­©¯å¬­©µÎ­º±­<br /> ¬µ»²­¸þ­Æ䬷­ª¬¿°¿Ô§«°Ë­­<br /> èµ»²­ýµî¬·­©¯å¬­©µÎð­Ï¿¨­·ü²­¬µê¬·­<br /> Ï®¬µ­¬µå¬­º«À²­´Í¯­©µÊ¬­²½¬­©µ¿²­·«¿­<br /> ¬·µ«À¬­´¶¯­¬µÁ¬·­ýµî¬·­¸þ­Æ䬷­©µ¯Ú´­<br /> ©µÁÿ¬·­û¯¾À¬­º±­ýµî¬·­©¯å¬­©µÎ­©µª¨­¼Û¬­<br /> ©µ¯Ú´­¼«ã¯­©§ÜË­èµ»²­¸þ­Æ䬷­ª¬¿°¿Ô§«°ð­Ï¿¨­<br /> ·ü²­¬µê¬·­Ï®¬µ­¬µå¬­©¯å¬­©µÎ­¸þ­Æ䬷­<br /> YmSQM4hO]LMK|YOLM3Mm•Oa5_LXT~MkS3MrL <br /> 3OtjLOK_T ©µ¯Ú´­¼«ã¯­©§Ü­Ï﬷­ª¬¿°¿Ô§«°Ë­<br /> oKLMNOKLJPQMRSO<br /> 4?;F6;051™¢4Iœ—›Ï®¬µ­¬µå¬­º«À²­´Í¯­<br /> 6aSOh|€_LX€j~oa7XaSOhsQka<br /> ©µÊ¬­²½¬­´»­©É¬·­µ¯¾Ä©­ÕÔ­ýµî¬·­ýµÚ¬·­´µÄ­<br /> 5X[†LMrL|‘88 <br /> 5X[†bVuQQM…ijM_rL| 888 <br /> º±2µ¨3´­´»­µ³«­´µ¶¬·­©µÊ¬­µÁË­­<br /> 12<br /> <br /> 34546789<br /> <br /> <br /> <br />  !"#$!%&'<br /> ()*+,-)./*01,2345*67./),89:30;*,?@.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản