intTypePromotion=1

Hiệu quả từ nguồn năng lượng khí sinh học Biogas - Nguyễn Hiệp

Chia sẻ: Nguyennghe Nguyennghe | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
69
lượt xem
3
download

Hiệu quả từ nguồn năng lượng khí sinh học Biogas - Nguyễn Hiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để phát triển nguồn khí sinh học bền vững định hướng thị trường nhằm cải thiện sinh kế và chất lượng cuộc sống của người dân thì biện pháp sử dụng nguồn năng lượng khí sinh học Biogas là một biện pháp hữu ích, nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Hiệu quả từ nguồn năng lượng khí sinh học Biogas" dưới đây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệu quả từ nguồn năng lượng khí sinh học Biogas - Nguyễn Hiệp

HIEU QUA TlJ NGUON NANG LlJONG<br /> KHI SINH HOC 6IOGAS<br /> Nguyen Hi$p<br /> <br /> <br /> Di'phdl IricH khi sinh Inn- hen vifnt: diiih hififni^ thi irififng nhdm cdi ihien sinh ke vd chdt<br /> litona nun Mum cua miiuti dan, nam 20111 iinh lUu Gianti da duoc liu .\onv uiihiep &. PI \ / chon<br /> iham iiia hop phan phai liicn Lhiion^ liinh khi unh hoc ihuin dif an: ".\dnii iiw dial lifting, an<br /> loan sun plunn nun:- //;;///«/' ra phai trien chitting irinh khi \inh hoc ". thifnim Innh na\ difoc<br /> \gdn hdng phai irii'n ( hdu \ hd im<br /> <br /> hi?ng nam gan day, phong trao chan hpc, ldi Ich, each si? dung khi va san pham phu<br /> <br /> N nudi gia siic gia cam phat trien<br /> manh d cac dia phu'dng trong tinh<br /> Bac Giang. De tranh d nhilm mdi trUdng, nha't<br /> ba thai eiia he thd'ng biogas cho eac hd tham gia<br /> xay dufng he thdng biogas. Giai quye't viec xii ly<br /> chat thai chan nudi, lam sach mdi tru'dng, tranh<br /> anh hu'dng den ddi sdng, sinh hoat cua ngu'di<br /> la mdi tru'dng chan nudi, nang cao chat lu'dng<br /> cuoc sd'ng con ngUdi, nhieu dia phu'dng d Bac dan, nang cao ve sinh an toan thufe pham; gdp<br /> Giang da tich ci?c hudng ling viec xay .dUng ham phan giam thieu viec sii dung phan tifdi, nifdc<br /> khi sinh hpc biogas, coi cdng nghe biogas la mdt tieu gia siic, gia cam ttfdi va bdn eho cay trong,<br /> giai phap dong bd, thiic day phat trien chan nudi nha't la cay rau mau. Hien nay, cdng nghe khi<br /> hang hoa theo quy md gia trai - trang trai. sinh hpcbiogas dang thiic si? mang lai nhu'ng ket<br /> Dif an nang cao chat lu'dng an toan san qua rd ret, ddr^ gdp quan trpng vao chifdng<br /> trinh phat trien ehan nudi gia siic gia cam cho<br /> pham ndng nghiep va phat trien chu'dng trinh khi<br /> cac dia phifdng tren dia ban toan tinh Bac Giang.<br /> sinh hpc tinh Bac Giang da thifc hien cho nganh<br /> Dvf an Khi sinh hpe tinh Bae Giang da va dang<br /> chan nudi, do Bd Ndng nghiep PTNT lam chii<br /> trien khai eho nganh chan nudi mang lai hieu<br /> dau ttf. Trong dif an cd 4 hdp phan, trong dd cd<br /> qua rd ret.<br /> hdp phan giam nguy cd tif chat thai chan nudi<br /> du'dc trie'n khai tai tinh Bac Giang. Day la duf an Hdp phan phat trien ehifdng trinh khi sinh<br /> nam trong chu'dng trinh do Ngan hang phat trien hpc tai Bac Giang du'dc thifc hien d ta't ca huyen, '<br /> Chau A tai trd giai doan 2010 den 2015. Di? an thanh phd, trong dd mi tien thifc hien tai cac<br /> ciing cac ky thuat vien eac huyen tien hanh khao viing chan nudi tap trung vdi quy md xay difng<br /> sat thife trang cac hd chan nudi, dong thdi nit 2.500 he thd'ng biogas choxac hd, eac trang trai<br /> kinh nghiem trong viec xay difng ham biogas tif chan nudi vi?a va ldn tren dia ban toan tinh.<br /> nhiing nam trifdc de trien khai dif an ed hieu Tong vd'n dau tU cho hdp phan la tren 7 ty dong,<br /> qua. Tuyen chpn mdi huyen ttf 1-2 dpi thd xay, trong dd vd'n vay ADB chiem 90 %, vdn dd'i ling<br /> la nhiing thd xay da dufdc Di? an dao tao, tap tif ngan sach tinh 10%, du'dc thifc hien tif nam<br /> huan de trien khai xay difng theo diing quy trinh 2010 den 2015. Nam 2010, Bac Giang da triln<br /> chuan, tiing cd kinh nghiem trong xay difng,ham khai cae ldp tap huan vl ky thuat siif dung ham<br /> biogas. Ngoai ra cac hd xay difng cdng trinh khi biogas cho hang tram hd chan nudi cd sd lifdng<br /> ~ §inh hpc deu du'dc tap huan each suf dung, van viia va ldn tren toan tinh. Va eac nam tiep theo,<br /> • hanh, bao du'dng cdng trinh va cac thiet bi nhif tiep tuc trien khai tap huan vl ky thuat sii dung<br /> bep, den... ham biogas cho sd hd chan nudi edn lai trong dif<br /> Muc tieu ciia chifdng trinh khi sinh hpc an, td ehiie cae hoat ddng tuyen truyin, dao tao<br /> nham nang cao nhan thiifc v l edng nghe khi sinh dpi ngu ky thuat vien xay dUng ham biogas va<br /> <br /> <br /> St05/2010 K HcdN«©«VGHl|:<br /> O AOHQC<br /> www.bacgiang.gov.vn/skhrn<br /> KHOfI HOC & DOI SONG M<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Nhiing thof xay lanji nghe du'ijfc tap huan bai ban de dam bao xay ham biogas diing ky thuat<br /> cac nam tiep theo se td chiic giam sat, danh gia sinh hpc phuc vu sinh hoat va nguon phan bdn<br /> phat trie'n chUdng trinh khi sinh hpc tren dia ban. hiiu cd vi sinh cho trong trpt, gdp phan phat trien<br /> Cdng nghe khi sinh hpc la cdng nghe xii ly nIn ndng nghiep bin vifng.<br /> cac chat thai hi?u cd nhU: Phan cac loai* gia siic, TrUdc kia d xa TU Mai huyen Yen DUng la<br /> gia cam, phan ngUdi... nhd tac ddng ciia vi sinh mdt trong nhifng dia phUdng kha 6 nhiem do<br /> vat phan huy, yem khi trong mdi trUdng khdng chat thai tif chan nudi ldn lara bau khdng khi<br /> cd dxy tao thanh cac loai khi nhuf metan, dxy, ngdt ngat, hdi hara. Vay ma nay yiing que nhd<br /> hydrd, sulfua hydro... trong dd khi raetan chiera be nay da trd thanh rapt lang sinh thai - kinh te'<br /> 75%, khi me tan chay du'dc nen khi sinh hpc phat trien, ddi sd'ng nhan dan khdng ngifng dUdc<br /> ciing chay dUdc diing de dun na'u, thap sang, va- nang cao. Dd la nhd hang chuc hp dan d day<br /> chay cac ddng cd dd't trong... sd'ng bang nghi chan nudi ldn dIu sii dung ham<br /> • Trong nhifng nam qua, toan tinh Bac Giang biogas cdng nghe mdi. Gid day hp rat yen tam vi<br /> da xay dufng dupc tren 5.000 cdng trinh, quy md khi sinh hpc dem lai nguon chat dot sach, nguon<br /> mdi cdng trinh ti? 6-12m3 gia tri dau tU ti? 6-10 dien nang phuc vu sinh hoat va san xua't; giai<br /> trieu dong, mdi hd tham gia dif an dUdc hd trd quyet dufdc tinh trang d nhilm mdi trrtfdng va<br /> 1.200.000 dong, nhilu nhat la d cac huyen Luc cung cap rapt lu'dng phan bdn hifu cd sach cho<br /> Nam, Yen Dung, Viet Yen... Viec ling dung, san xuat ndng nghiep de tao ra nhiing san phai<br /> xay dung cdng trinh khi sinh hpc da mang lai ket ndng nghiep sach.<br /> qua thuye't phuc trong viec giai quyet d nhilm Hien nay, de xay difng mdt ham biogas<br /> mdi tru'dng khdng khi, mdi tru'dng phan thai, trung binh mat khoang tif 6-8 trieu dong. Tha'y<br /> nifde thai, do phat trien chan nudi gay nen, tif dd dufdc nguon ldi ti? ham biogas rat nhilu gia dinh<br /> "gdp phan giam thieu dich benh gay ra cho con mong mudn du'dc lam, rapt sd gia dinh trong xa<br /> ngifdi va gia siic. Ben canh viec cai thien mdi cd dilu kien kinh te cung da tien hanh xay difng.<br /> tru'dng, cac hd gia dinh cdn dupe iiguon khi dd't<br /> Ddi vdi cac hd phat trien kinh te gia dinh tii chan<br /> <br /> www.bacgiang.gov.vn/skhcn<br /> KH O A H^QC S005/2010<br /> KHO^ Hi?C & Dtfl sdNG<br /> nudi va trong trpt thi suf dung hara biogas la rapt sua't may khdng thay ddi so vdi chay bang dau<br /> hu'dng di diing, gdp phan bao ve siic khoe va ve diesel, hay xang. Theo tinh toan thi suf dung khi<br /> sinh mdi tnfdng. Viec dau tu", sii dung ham khi biogas cho chay may phat dien loai 2KW se tiet<br /> bioga da dem lai hieu qua kinh te eho cac hd gia kiem hdn 50%; lOKW se tiet kiem hdn 60% chi<br /> dinh, dae biet nhiing hd ehan nudi vdi quy md phi so vdi chay dau diesel va tiet kiem khoang<br /> ldn, hay quy md trang trai. Tie't giam chi phi ve gan 40% so vdi suf dung dien lifdi kinh doanh.<br /> dien nang, nguon nhien lieu nhif xang, dau, tao Trong liie dien lifdi bi ciip luan phien nhif hien<br /> mdi tru'dng xanh, sach khdng bi d nhilm. Viee nay thi viee suf dung khi biogas vao chay may<br /> dau tu khdng ldn, sii dung dufdc lau dai. Dae biet phat dien eiia gia dinh la giai phap rat hieu qua.<br /> viec chuyen giao khoa hpc ky thuat cho cac hd Tan dung tdi da ngudn chat thai gay d nhilm<br /> cd nhu cau dl dang, nhanh chdng va kha thuan mdi trifdng. Giam thieu miii hdi tac ddng den<br /> mdi trufdng. Ti? dd giam thieu mam benh eho<br /> tien, nhilu hd gia dinh cd the ap dung lam theo.<br /> ngu'di va g'ia siic. Chu ddng difdc ngudn dien eho<br /> Gia dinh anh Nguyin Van Chien, Thdn Tif viee ehan nudi ciia trang trai va sinh hoat ciia<br /> Mai, xa Tif Mai huyen Yen Diing la mdt vl du. gia dinh. Cac trang trai chan nudi d vung sau,<br /> gia dinh anh la mdt trong nhiing hd chan nudi dien ap yeu, gia dien eao thi may phat dien<br /> ldn nai va ldn thufdng pham, binh quan mdi liia biogas la giai phap tdi ifu nha't. Cung cap nguon<br /> nudi ti? 20 den 30 con. Trifdc day chat thai cua phan hiiu cd sach de tao ra san phan ndng<br /> ldn ngay nao ciing dupe day ra cd'ng ranh ciia nghiep sach, khdng ehi dap ufng nhu cau trong<br /> lang, miii hdi rat khd chiu gay anh hu'dng den nu'dc ma edn phuc vu xua't khau. Viee suf dung<br /> gia dinh va hang xdm. De giai quyet van d l nay khi sinh hpc phat dien cung gdp phan giai phdng<br /> anh Chien da quyet dinh dau tif xay difng ham phu ni? va tre em trong cac cdng viec ndi trd<br /> khi sinh hpc biogas. nang nhpe, tie't kiem difde thdi gian giiip hp cd<br /> Hien nay, phong trao xay difng ham khi dieu kien hpe hanh, giai tri va thif gian td't.<br /> sinh hpc biogas dang phat trien nhanh d eac<br /> Viec lifng dung edng nghe ham khi biogas<br /> viing ndng thdn ciia tinh Bae Giang. Toan tinh<br /> da tao ra ngudn nang lifdng mdi vdi tinh nang da<br /> cd tren 5000 ham biogas dang sii" dung hieu qua.<br /> dung la mdt chu'dng trinh hiiu ich dd'i vdi cdng<br /> Khdng difng tai day, nhilu gia dinh khdng chi<br /> dong ngufdi dan d thdn trong tien trinh cdng<br /> dimg khi biogas lam chat ddt ma cung si? dung<br /> nghiep hoa hien dai hda da't nifde. Nd eung cap<br /> khi biogas thay xang, dau de chay may phat<br /> khi nhien lieu sach khdng khdi bui, d l su' dung<br /> dien, rat thich hdp cho viing ndng thdn miin niii.<br /> dun na'u va thap sang... Cung cap ba thai sach<br /> Qua thii nghiem cho tha'y, 1 ham khi biogas<br /> khdng hdi thdi va khdng cd cac mam benh va cd<br /> cd the tich tif 5m-^ trd len cd the dii chay may<br /> dai, giau chat dinh difdng lam phan bdn eai tao<br /> phat dien cd cdng sua't tif 2,5 - 5 KVA. Viee thay<br /> da't, tao ra san pham ndng nghiep sach; xuf ly<br /> the cac loai may phat dien chay bang ddng cd<br /> phan rac va nifdc thai, lam sach mdi tnfdng, loai<br /> xang vdi cdng sua't nhd IKW, 2KW va 4KW<br /> bd khdi bui va ndng bufe khi dun na'u, han che<br /> sang sii dung nhien lieu khi biogas ddi vdi cae<br /> cac benh phdi va mat cho ngufdi npi trd... Ta't ca<br /> hd ehan nudi nhd khoang tif 10 den 30 con ldn<br /> nhiing dieu ky dieu nang lifdng khi sinh hpc dem<br /> thit la rat thich hdp. Ngifdi chan nudi chi tdn ehi<br /> lai gdp phan phat trien mot nen ndng nghiep<br /> phi cho mdt lan lap dat ham khi biogas va<br /> sinh thai bin vffng. Neu nhif dif an: Nang eao<br /> khoang 1 trieu dong cho bd chuyen ddi edng<br /> chat lufdng an toan san pham ndng nghiep va<br /> nang la cd the sii dung du'dc nguon nang lufdng<br /> nay. Theo tinh toan, nhiet lifdng hifu Ich cua Im^ phat tri|n chifdng trinh khi sinh hpe tinh Bac<br /> sinh hpc tifdng du'dng vdi 0,95 lit dau, gan bang Giang difdc trien khai rapt each cd hieu qua tuf<br /> 4,4 kg ciii, 6 kg rdm ra, tifdng du'dng 4,5 KW nay den nam 2015 se ngay cang gdp phan nang<br /> dien. Khi chuyen sang dung nhien lieu biogas, eao hieu qua v l mat kinh te eung nhu bao ve<br /> may chay em hdn, khi thai sach hdn va cdng mdi tnfdng eho ngifdi dan khu vife ndng thdn./.<br /> <br /> <br /> S0O5/2OIO<br /> KH O A J H Q C www.bacgiang.gov.vn/skhcn<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2