intTypePromotion=3

Hiệu ứng KPT 3D Stereo Noise

Chia sẻ: Nguyen Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
57
lượt xem
5
download

Hiệu ứng KPT 3D Stereo Noise

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Với phiên bản mới nhất la 3D Stereo Noise này bạn có thêm các công cụ mới thực hiện một cách dễ dàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệu ứng KPT 3D Stereo Noise

  1. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY HIEÄU ÖÙNG KPT 3D STEREO NOISE Coù leõ söï ham thích caùc baïn baét ñaàu môø daàn nhöng söï quyeán ruõ cuûa KPT vaãn coøn ñoù. Hình aûnh thöïc theå kính 3 chieàu (3D) chuùng ta ñaõ coù theå thöïc hieän bôûi nhieàu chöông trình nhö 3D Studio Max töø laâu nhöng thöïc hieän ñöôïc noù khoâng phaûi laø vaàn ñeà ñôn giaûn. Vôùi phieân baûn môùi nhaát laø 3D Stereo Noise naøy caùc baïn coù theâm coâng cuï môùi thöïc hieän moät caùch deã daøng. Moät aûnh thöïc theå kính 3D ñöôïc taïo ra baèng vieäc baét ñaàu vôùi moät aûnh maøu xaùm (Greyscale image) vaø sau ñoù aùp ñaët noù vaøo hieäu öùng 3D Stereo Noise. Caùc vuøng toái nhaát trong aûnh seõ xuaát hieän saâu nhaát, vì leõ ñoù nhöõng vuøng maøu traéng vaø maøu xaùm xuaát hieän khoâng saâu. Neáu nhöõng aûnh naøy caùc baïn khoâng bieát caùch khai thaùc söû duïng, tröôùc tieân chuùng coù theå khoâng coù giaù trò ngheä thuaät gì. Caùch phoå bieán ñeå taäp cho maét cuûa baïn xem nhöõng aûnh loaïi naøy laø taäp trung vaøo moät ñoái töôïng ôû xa vaø sau ñoù di chuyeån aûnh thöïc theå chaàm chaäm vaøo trong taàm nhìn cuûa baïn.
  2. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY Daàn daàn ñoái maét cuûa baïn seõ trôû neân quen vôùi tieâu ñieåm môùi vaø seõ nhìn vaøo aûnh ñöôïc maõ hoaù (Encoded image) thaønh caùc möùc ñoä taïp nhieãu khaùc nhau. Taäp laøm ñöôïc ñieàu naøy coù theå laøm cho baïn hôi naûn, nhöng moät khi baïn laøm ñöôïc, noù raát höõu ích cho caùc baïn. Khôûi ñoäng chöông trình Photoshop 6.0. Choïn trình ñôn File > Open, choïn file aûnh baát kyø. ÔÛ ñaây toâi choïn aûnh trong ñóa CD-ROM, caùc baïn coù theå choïn baát kyø aûnh naøo khaùc nhöng khoâng neân choïn aûnh coù kích thöôùc lôùn quaù Choïn leänh Filter > KPT 3.0 > KPT 3D Stereo Noise 3.0.
  3. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY AÛnh xuaát hieän treân maøn hình vôùi caùc ñieåm laám chaám nhö nhieãu treân truyeàn hình. (Muoán thaáy aûnh neàn baïn nhôù choïn Opaque coù giaù trò giaûm xuoáng BAÛNG CHEÁ ÑOÄ MODE Baûng Mode trong hieäu öùng 3D Stereo Noise cho pheùp baïn choïn moät trong caùc cheá ñoä nhö Monochrome Noise (Taïp nhieãu ñôn saéc), Color Noise (Taïp nhieãu maøu) vaø No Noise (khoâng coù taïp nhieãu). Ghi chuù : Vieäc choïn No Noise coù theå raát coù ích neáu baïn muoán xem aûnh cuûa baïn ôû cheá ñoä trong suoát vaøo tröôùc khi theâm vaøo ñoä taïp nhieãu. AÛnh vôùi cheá ñoä Monochrome Noise
  4. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY AÛnh vôùi cheá ñoä Color Noise AÛnh vôùi cheá ñoä No Noise AÛnh vôùi cheá ñoä No Noise khoâng coù Intensity (0%) CAÙC ÑIEÀU KHIEÅN XEM TRÖÔÙC Nhaáp chuoät trong vuøng cöûa soå xem tröôùc vaø keùo sang traùi hay phaûi, cho pheùp baïn hieäu chænh cöôøng ñoä (Intensity) trong hieäu öùng Noise. Keùo chuoät sang phaûi seõ laøm taêng löôïng taïp nhieãu trong khi keùo chuoät sang traùi seõ laøm giaûm cöôøng ñoä taïp nhieãu.
  5. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY TRÌNH ÑÔN TUØY CHOÏN OPTIONS Trình ñôn tuøy choïn Options trong hieäu öùng 3D Stereo Noise chæ coù moät leänh ñaët bieät laø Draw Focus Dots, chuyeån ñoåi giöõa cheá ñoä hieån thò vaø khoâng hieån thò hai chaám tieâu ñieåm vuoâng trong cöûa soå xem tröôùc Preview. Khi duøng nhöõng chaám ñieåm tieâu cöï naøy, baïn coù theå deã daøng boïc leân aûnh bò maõ hoaù. Ñeå duøng ñöôïc nhöõng tieâu ñieàm naøy, baïn coù theå hieäu chænh tieâu ñieåm cuûa baïn cho ñeán khi hai tieâu ñieåm trôû thanh ñieåm chính xaùc thöù ba. Haõy ñeå maét cuûa baïn taïm ngöøng laïi trong traïng thaùi ñoù cho ñeán khi aûnh maõ hoaù trôû neân roõ raøng. Hai tieâu cöï trong vuøng cöûa soå xem tröôùc Hai tieâu cöï thu nhoû laïi trong vuøng cöûa soå xem tröôùc.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản