intTypePromotion=3

Hiệu ứng KPT Glass Lens

Chia sẻ: Nguyen Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
88
lượt xem
13
download

Hiệu ứng KPT Glass Lens

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiệu ứng KPT Glass Lens cho phép bạn tạo ra hiệu ứng thấu kính trong suốt như nhìn qua ly để làm biến dạng ảnh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệu ứng KPT Glass Lens

  1. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY HIEÄU ÖÙNG KPT GLASS LENS Hieäu öùng Glass Lens cho pheùp baïn taïo ra hieäu öùng thaáu kính trong suoát nhö nhìn qua ly ñeå laøm bieán daïng aûnh. Ñieàu naøy cho pheùp baïn taïo ra laøm bieán daïng khoái vaên baûn daïng hình caàu hoaëc nhöõng cheá ñoä bieán daïng phoùng ñaïi khaùc. Trong baøi taäp tröôùc ta ñaõ duøng Spheroid Designer coù theå duøng ñeå taïo ra nhöõng hình caàu phöùc taïp, chi tieát vaø khoâng theå tin ñöôïc, nhöng Spheroid Designer khoâng taïo ra nhanh ñöôïc so vôùi hieäu öùng Glass Lens. Vôùi hieäu öùng Glass Lens chuùng ta coù theå laøm vieäc treân caû vuøng choïn hình chöõ nhaät vaø vuøng choïn hình Elip. Trong tröôøng hôïp vuøng choïn laø hình chöõ nhaät, moät vuøng choïn hình Elip (ñöôïc xaùc ñònh bôûi ñöôøng vieàn cuûa vuøng choïn hình chöõ nhaät) seõ bò taùc ñoäng. Khôûi ñoäng chöông trình Photoshop. Choïn leänh File > Open ñeå choïn file caàn môû. Trong baøi thöïc haønh naøy baïn môû file Astronaut (CMYK) taïi thö muïc Adobe > Photoshop 6.0 > Samples.
  2. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY Sau ñoù choïn leänh Filter > KPT 3.0 > KPT Glass Lens.
  3. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY Nhaáp chuoät choïn hieäu öùng KPT Glass Lens 3.0 trong boä loïc KPT 3.0 töø trình ñôn Filter Vuøng cöûa soå laøm vieäc cuûa KPT Glass Lens xuaát hieän. Nhöõng vuøng laøm vieäc trong giao dieän KPT Glass Lens BAÛNG CHEÁ ÑOÄ MODE Hieäu öùng Glass Lens coù 3 cheá ñoä Mode khaùc nhau laø Soft, Normal vaø Bright, coù theå truy caäp töø baûng cheá ñoä Mode. Nhöõng muïc choïn naøy coù theå tham chieáu ñeán vuøng aùnh saùng xuaát hieän töông taùc vôùi thaáu kính cuûa baïn. AÛnh sau ñaây laø keát quaû moät trong 3 cheá ñoä treân : AÛnh vôùi cheá ñoä Mode laø Soft
  4. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY AÛnh vôùi cheá ñoä Mode laø Bright AÛnh vôùi cheá ñoä Mode laø Normal (Do in aán traéng ñen neân vôùi caùc keát quaû theå hieän trong saùch, baïn ñoïc khoâng thaáy söï khaùc bieät, haõy xem keát quaû trong ñóa CD-ROM ñeå thaáy roõ söï khaùc bieät giöõa caùc cheá doä naøy cuõng nhö caùc ví duï khaùc trong quyeån saùch naøy). NHÖÕNG VUØNG ÑIEÀU KHIEÅN XEM TRÖÔÙC Baïn coù theå nhaáp chuoät vaø keùo vaøo trong cöûa soå xem tröôùc ñeå thay ñoåi taâm ñieåm aùnh saùng chieáu saùng treân thaáu kính cuûa baïn.
  5. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY Nhaáp chuoät keùo taïi cöûa soå xem tröôùc, giaù trò taïi beân döôùi vuøng laøm vieäc thay ñoåi taâm aùnh saùng chieáu TRÌNH ÑÔN TUØY CHOÏN OPTIONS Ngoaøi nhöõng leänh coù trong trình ñôn tuøy choïn Options chuaån, trình ñôn tuøy choïn Glass Lens coù hai leänh ñaëc bieät veà thaáu kính laø Black Blackground vaø Toggle Backlight. Black Background Khi baïn choïn leänh naøy, taát caû nhöõng vuøng choïn khoâng phaûi laø hình caàu trong vuøng choïn hình vuoâng seõ ñöôïc dieãn hoaït trong neàn maøu ñen. Toggle Backlight Khi baïn choïn leänh naøy seõ taïo ra nguoàn saùng roïi vaøo phía sau thaáu kính, taïo ra hieäu öùng aùnh saùng ñen ñeïp. Nhaáp chuoät vaø keùo trong vuøng cöûa soå xem tröôùc, khi ñoù seõ di chuyeån nguoàn saùng doïc theo sau thaáu kính.
  6. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY Nhaáp chuoät vaøo hình tam giaùc taïi goùc phaûi treân ñeå xuaát hieän tuøy choïn Options Ngoaøi ra baïn coù theå choïn caùc cheá ñoä chuyeån ñoåi taïi cheá ñoä Glue trong thuoäc tính Apply Mode vaø cheá ñoä môø taïi muïc Opacity. Choïn cheá ñoä chuyeån ñoåi thuoäc tính trong muïc Apply Mode Keùo chuoät trong cheá ñoä Opacity ñeå xaùc ñònh ñoä môø cho aûnh Sau ñaây laø moät soá aûnh taïi cheá ñoä Glue vôùi nhöõng thuoäc tính trong Apply Mode :
  7. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY Cheá ñoä Glue vôùi thuoäc tính Procedural + Cheá ñoä Glue vôùi thuoäc tính Add Cheá ñoä Glue vôùi thuoäc tính Difference Sau khi xaùc ñònh taát caû caùc thuoäc tính cho aûnh, baïn coù theå xem tröôùc toaøn aûnh taïi cöûa soå xem tröôùc Solo Preview.
  8. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY Nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng nhö hình taïi goùc traùi treân trong vuøng laøm vieäc ñeå hieån thò cheá ñoä xem tröôùc aûnh AÛnh ñöôïc xem tröôùc taïi Solo Preview Ñeå hieåu roõ phaàn lyù thuyeát caùc baïn haõy laøm thöû baøi taäp sau. Môû file Chair web page trong thö muïc Samples cuûa photoshop 6.0
  9. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY Löu file naøy vôùi teân khaùc (giaû söû laø Chair nhöng vôùi ñònh daïng .JPG). Tieáân haønh thöïc hieän hieäu öùng KPT Glass Lens ta coù keát quaû nhö hình trang beân. Caùc baïn haõy thöû nghieäm baèng caùch taïo chöõ trong Photoshop sau ñoù thöïc hieän hieäu öùng KPT Glass Lens deã thaáy keát quaû hôn. Chöõ Chair ñaõ bò beû cong
  10. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY Chöõ Tuû Sach Tin hoïc Phöông Nam vôùi cheá ñoä Procedur + vaø Normal trong KPT Glass Lens bò beû cong.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản