intTypePromotion=3

Hiệu ứng KPT Page Curl

Chia sẻ: Nguyen Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
123
lượt xem
9
download

Hiệu ứng KPT Page Curl

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiệu ứng KPT Page Curl cung cấp cho bạn một vùng tương tác cho việc cuộn các góc trong vùng ảnh được chọn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệu ứng KPT Page Curl

  1. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY HIEÄU ÖÙNG KPT PAGE CURL Hieäu öùng KPT Page Curl cung caáp cho baïn moät vuøng töông taùc cho vieäc cuoän caùc goùc trong vuøng aûnh ñöôc choïn. Trong phieân baûn tröôùc ñaây, goùc aûnh seõ ñöôïc cuoän vaø baïn coù theå ñieàu khieån höôùng cuoän baèng caùch keát hôïp vieäc thieát laäp phím CapsLock vaø nhaäp soá töø baøn phím. Hieäu öùng Page Curl naèm trong boä hieäu öùng Compact UI set of plug-ins, weve provided you with an intuitive environment for creating the curl of your dreams. Chuùng toâi cung caáp cho baïn moâi tröôøng tröïc quan ñeå taïo ra nhöõng trang cuoän aûnh tuyeät vôøi maø baïn chöa heà thaáy ñöôïc. Khôûi ñoäng chöông trình Photoshop. Choïn leänh File > Open ñeå môû file aûnh mong muoán. AÛnh trong ví duï môû töø file aûnh Ducky.psd trong thö muïc Adobe > Photoshop 6.0 > Samples. Choïn trong trình ñôn Filter > KPT 3.0 > KPT Page Curl 3.0.
  2. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY Sau ñoù vuøng laøm vieäc trong hieäu öùng KPT Page Curl xuaát hieän.
  3. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY Vuøng laøm vieäc trong hieäu öùng KPT Page Curl BAÛNG CHEÁ ÑOÄ MODE Baïn coù 2 muïc choïn trong baûng cheá ñoä Mode laø Use Foreground Color vaø Use Background Color. Baïn chæ ñôn giaûn nhaáp chuoät choïn vuøng trang baïn muoán cuoän, sau ñoù phaàn neàn trang vöøa cuoän xuaát hieän vaø ñöôïc toâ maøu Foreground hay maøy Background ñaõ choïn tröôùc ñoù cho phaàn neàn troáng trong trang vöøa cuoän. Nhaáp chuoät vaøo vuøng Mode trong cöûa soå xem tröôùc Preview Ñeå choïn cheá ñoä Mode laø Use Foreground Color hay Use Background Color, baïn chæ ñôn giaûn nhaáp chuoät vaøo vuøng Mode vaø sau ñoù choïn moät trong hai cheá ñoä maøu nhö treân.
  4. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY Nhaáp chuoät vaøo vuøng Mode ñeå hieån thò muïc choïn 2 cheá ñoä maøu cho phaàn trang naèm döôùi phaàn cuoän AÛnh cuoän ñang ñöôïc choïn cheá ñoä maøu Use Foreground Color laø maøu xanh ñaäm (Blue) laø do maøu choïn trong chöông trình chính Photoshop AÛnh ñang choïn cheá ñoä Use Background Color vôùi maøu xanh laù caây (Green) VUØNG ÑIEÀU KHIEÅN TAÏI CÖÛA SOÅ XEM TRÖÔÙC PREVIEW Xung quanh vuøng cöûa soå xem tröôùc coù 8 muõi teân maøu xaùm, cho pheùp baïn choïn khoâng chæ goùc aûnh ñöôïc cuoän maø coøn höôùng cuoän cuõng cuoän theo. Baïn coù theå nhaáp chuoät vaøo moät trong nhöõng muõi teân naøy vaø keùo sang höôùng muõi teân chæ daãn ñeå cuoän trang theo höôùng nhö muõi ñaõ chæ. Luùc naøy baïn coù theå thieát laäp höôùng trong cuoän aûnh, soá löôïng trang cuoän ñöôïc aùp ñaët vaøo.
  5. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY Sau ñaây laø moät soá maãu minh hoïa cho moät trong taùm höôùng trong trang cuoän naøy. Vôùi 8 muõi teân maøu xaùm ñieàu khieån 8 höôùng cuoän trong cöûa soå xem tröôùc Preview. AÛnh cuoän goùc treân sang phaûi AÛnh cuoän goùc treân sang traùi
  6. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY AÛnh cuoän xuoáng vaø cuoän leân beân caïnh doïc phaûi AÛnh cuoän goùc döôùi sang traùi vaø sang phaûi AÛnh cuoän xuoáng vaø cuoän leân beân caïnh doïc traùi
  7. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY Vuøng baûng maãu Page Opacity taïi goùc traùi döôùi trong cöûa soå xem tröôùc Preview cho pheùp baïn hieäu chænh ñoä môø cho trang cuoän trong aûnh. Giaù trò maëc ñònh laø 0% (baïn coù theå choïn maøu Foreground hay Background cho vuøng hieån thò beân döôùi aûnh sau khi cuoän). Nhöng baïn coù theå laøm taêng giaù trò trong muïc Opacity naøy baèng caùch nhaáp chuoät vaøo vuøng Opacity vaø keùo sang phaûi, keùo sang traùi ñeå laøm giaûm giaù trò cho ñoä môø. Vuøng choïn Opacity trong cöûa soå xem tröôùc Preview Khi giaù trò choïn taïi Opacity laø 100%, baïn coù theå thaáy roõ ñöôøng aûnh cuoän vaø aûnh khoâng xuaát hieän taïi vuøng Opacity. Trong khi ñoù neáu baïn thieát laäp giaù trò nhoû hôn, baïn seõ thaáy trang cuoän daàn daàn môø ñi vaø aûnh xuaát hieän caøng roõ taïi vuøng Opacity.
  8. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY AÛnh xuaát hieän roõ trong vuøng Opacity vaø trang cuoän daàn daàn môø ñi AÛnh xuaát hieän roõ trong vuøng Opacity vaø trang cuoän khoâng thaáy taïi giaù trò maëc ñònh 0% TRÌNH ÑÔN TUØY CHOÏN OPTIONS Trình ñôn tuøy choïn Page Curl Options chöùa 3 tuøy choïn chuaån laø About KPT 3.0, Preferences vaø Reset to Normal (thieát laäp laïi cheá ñoä bình thöôøng). Khoâng coù muïc choïn ñaëc bieät cho hieäu öùng the Page Curl. Nhaáp chuoät vaøo tam giaùc taïi goùc phaûi treân trong cöûa soå xem tröôùc ñeå hieån thò tuøy choïn Options
  9. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY Baûng tuøy choïn cheá ñoä Apply Mode vaø aûnh taïi cöûa soå xem tröôùc ñang ôû cheá ñoä Procedural + Ngoaøi ra cuõng töông töï nhö trong nhöõng hieäu öùng khaùc, hieäu öùng KPT Page Curl naøy cuõng coù cheá ñoä Apply Mode taïi vuøng Glue AÛnh cuoän vôùi cheá ñoä Multiply taïi Glue AÛnh cuoän vôùi cheá ñoä Screen taïi Glue

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản