intTypePromotion=3

Hiệu ứng KPT Planer Tiling

Chia sẻ: Nguyen Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
55
lượt xem
4
download

Hiệu ứng KPT Planer Tiling

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiệu ứng KPT Planer Tiling là một công cụ tương tác , bước đơn giản để tạo ra mặt phẳng lát đều vô tận hoàn toàn so với phiên bản 2.0 trước đây của chương trình Kai`s Power Tools . .. .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệu ứng KPT Planer Tiling

  1. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT- HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY HIEÄU ÖÙNG KPT PLANAR TILING Hieäu öùng Planar Tiling laø moät coâng cuï töông taùc, böôùc ñôn ñeå taïo ra maët phaúng laùt ñeàu voâ taän hoaøn toaøn môùi so vôùi phieân baûn 2.0 tröôùc ñaây cuûa chöông trình Kai’s Power Tools.. Hieäu öùng naøy coù theå ñöôïc duøng ñeå taïo ra maët phaúng voâ taän vôùi vuøng nhìn töø hai phía hoaëc vuøng nhìn phoái caûnh hoaøn haûo ñeå taïo ra aûnh neàn töø nhöõng aûnh gheùp Khôûi ñoäng chöông trình Photoshop. Choïn leänh File > Open, môû file aûnh mong muoán coù treân ñóa cöùng cuûa baïn.
  2. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT- HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY Choïn leänh Filter > KPT 3.0 > KPT Planar Tiling 3.0. Cöûa soå laøm vieäc cuûa hieäu öùng KPT Planar Tiling xuaát hieän. Nhaáp chuoät vaøo ñaây choïn baûng cheá ñoä Mode. AÛnh xuaát hieän trong cöûa soå xem tröôùc Preview
  3. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT- HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY BAÛNG CHEÁ ÑOÄ MODE Baûng cheá ñoä Mode trong hieäu öùng KPT Planar Tiling cho pheùp baïn chuyeån ñoåi tôùi lui giöõa cheá ñoä Parquet Tiling vaø cheá ñoä Perspective Tiling. Cheá Ñoä Parquet Tiling Cheá ñoä Parquet Tiling moâ phoûng vuøng nhìn hai phía cuûa maët phaúng laùt ñeàu voâ taän. Vôùi cheá ñoä Parquet Tiling, baïn coù theå hieäu chænh khoaûng caùch caùc aûnh xeáp keà nhau vaø goùc xoay maët phaúng. Nhaáp chuoät vaøo vuøng Mode ñeå hieån thò cheá ñoä Parquet Tiling vaø cheá ñoä Perspective Tiling AÛnh ñang ôû cheá ñoä Parquet Tiling Cheá Ñoä Perspective Tiling Cheá ñoä Perspective Tiling moâ phoûng vuøng nhìn phoái caûnh trong vuøng maët phaúng voâ taän nhö theå maët phaúng ñöôïc laùt ñeàu (titled) töø phoái caûnh ngöôøi xem.
  4. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT- HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY Vôùi cheá ñoä Perspective Tiling, baïn coù theå xaùc ñònh goùc ñoä vaø soá löôïng doác nghieâng taïo ra cho maët phaúng. VUØNG ÑIEÀU KHIEÅN TAÏI CÖÛA SOÅ XEM TRÖÔÙC PREVIEW Ñoái vôùi caû hai tuøy choïn Parquet vaø Perspective Tiling, vuøng cöûa soå xem tröôùc Preview cho pheùp baïn ñieàu khieån hai höôùng (Ví duï, keùo vuøng ñieàu khieån theo chieàu doïc vôùi moät tham soá vaø keùo vuøng ñieàu khieån theo chieàu ngang vôùi moät tham soá khaùc). AÛnh ñang ôû cheá ñoä Perspective Tiling Ñoái vôùi cheá ñoä Parquet Tiling, baïn coù theå keùo chuoät höôùng leân ñeå taêng tæ leä trong maët phaúng (laøm taêng kích thöôùc töøng aûnh xeáp keà rieâng bieät), vaø keùo chuoät höôùng xuoáng ñeå giaûm tæ leä. Baïn coù theå keùo chuoät sang traùi ñeå xoay maët phaúng theo chieàu kim ñoàng hoà, vaø keùo sang phaûi ñeå xoay maët phaúng theo ngöôïc chieàu kim ñoàng hoà.
  5. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT- HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY Keùo chuoät höôùng xuoáng leân treân trong cöûa soå xem tröôùc ñeå thay ñoåi kích thöôùc nhöõng aûnh xeáp keà Keùo chuoät höôùng xuoáng phaûi trong cöûa soå xem tröôùc ñeå thay ñoåi kích thöôùc nhöõng aûnh xeáp keà. Luùc naøy baïn seõ thaáy nhieàu aûnh xuaát hieän trong cöûa soå coù kích thöôùc nhoû Keùo chuoät sang phaûi trong cöûa soå xem tröôùc xoay aûnh theo chieàu kim ñoàng hoà
  6. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT- HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY Keùo chuoät sang traùi trong cöûa soå xem tröôùc xoay aûnh theo ngöôïc chieàu kim ñoàng hoà Ñoái vôùi cheá ñoä Planar Tiling, khi baïn keùo chuoät höôùng leân treân seõ haï thaáp vuøng phoái caûnh vaø keùo chuoät sang traùi hay phaûi taïo ñoä nghieâng cho maët phaúng theo höôùng ñoái nghòch nhau. Keùo chuoät höôùng xuoáng ñeå taïo ñoä nghieâng höôùng aûnh ñeán gaàn
  7. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT- HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY Keùo chuoät höôùng leân thay ñoåi höôùng thay ñoåi vuøng phoái caûnh Keùo chuoät sang traùi ñeå xoay ñoä nghieâng vuøng phoái caûnh sang phaûi Keùo chuoät sang phaûi ñeå xoay ñoä nghieâng vuøng phoái caûnh sang traùi TRÌNH ÑÔN TUØY CHOÏN OPTIONS Trình ñôn tuøy choïn Planar Tiling Options chæ chöùa 3 tuøy choïn chuaån laø About KPT 3.0, Preferences vaø Reset to Normal. Khoâng coù caùc muïc tuøy choïn ñaët bieät cho hieäu öùng Planar Tiling.
  8. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT- HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY Nhaáp chuoät vaøo goùc phaûi treân ñeå hieån thò tuøy choïn Options. Baây giôø, baïn coù theá choïn cheá ñoä Glue cho aûnh. AÛnh vôùi cheá ñoä Darken Only trong cheá ñoä Perspective Tiling Caùc baïn thöû thieát keá maãu nhö hình döôùi ñaây :
  9. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT- HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY AÛnh goác Gôïi yùù thöïc hieän Caùc baïn haõy thöû thieát keá maãu bìa sau :
  10. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT- HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY Caùc baïn haõy thöû thieát keá maãu bìa sau :

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản