intTypePromotion=3

Hiệu ứng KPT Seamless W elder

Chia sẻ: Nguyen Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
54
lượt xem
3
download

Hiệu ứng KPT Seamless W elder

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiệu ứng KPT Seamless W elder là công cụ vô giá để tạo ra ảnh ở dạng lát đều không có đường gấp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệu ứng KPT Seamless W elder

  1. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT- HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY HIEÄU ÖÙNG KPT SEAMLESS WELDER Hieäu öùng KPT Seamless Welder laø moät coâng cuï voâ giaù ñeå taïo ra aûnh ôû daïng laùt ñeàu khoâng coù ñöôøng gaáp. Noù coù theå ñöôïc söû duïng ñeå taïo ra caùc maãu Destop, caùc baûn hoïa ñoà khoái cho nhöõng chöông trình öùng duïng 3D, caùc maãu deät vaø maãu thieát keá treân giaáy vôùi nhieàu keát quaû mang tính saùng taïo vaø trang trí khaùc. Hieäu öùng KPT Seamless Welder thöïc hieän coâng vieäc baèng caùch ñoïc caùc ñieåm pixel töø beân ngoaøi vuøng choïn, di chuyeån noù sang phía ñoái dieän, laät nhanh noù, hoaø troän noù vôùi caùc goùc trong vuøng choïn. Quaù trình naøy taïo ra moät daïng nhöõng aûnh xeáp keà nhau treân cuøng moät maët phaúng goïi laø Tile. Khôûi ñoäng chöông trình Photoshop. Choïn leänh File > Open, môû file aûnh mong muoán coù treân ñóa cöùng cuûa baïn.
  2. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT- HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY Choïn tieáp treân trình ñôn Filter > KPT 3.0 > KPT Seamless Welder 3.0 Chuù yù : Seamless Welder ñoïc caùc ñieåm pixel töø beân ngoaøi vuøng choïn. Ñaûm baûo raèng coù moät ít vuøng troáng coøn laïi (ít nhaát laø 10% kích thöôùc vuøng choïn) giöõa vuøng choïn beân ngoaøi vaø goùc aûnh.
  3. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT- HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY BAÛNG CHEÁ ÑOÄ MODE Baûng cheá ñoä Mode trong KPT Seamless Welder cho pheùp baïn chuyeån ñoåi giöõa 2 cheá ñoä Seamless Weld vaø Reflective Weld. CHEÁ ÑOÄ SEAMLESS WELD Theo maëc ñònh, Seamless Weld ñoïc caùc ñieåm pixel töø beân ngoaøi vuøng choïn, nhö ñaõ moâ taû ôû treân. CHEÁ ÑOÄ REFLECTIVE WELD Neáu baïn choïn cheá ñoä Reflective Weld, caùc aûnh xeáp keà nhau seõ ñöôïc taïo ra baèng caùch phaûn chieáu caùc ñieåm pixel töø beân trong vuøng choïn toát hôn laø hoaø troän caùc ñieåm pixel töø beân ngoaøi vuøng choïn.
  4. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT- HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY Ghi Chuù : Khi baïn nhìn trong aûnh thaáy chaúng coù gì khaùc bieät giöõa hai cheá ñoä Seamless Weld vaø Reflective Weld, nhöng baïn haõy chuù yù thaät kyõ khi chuyeån töø cheá ñoä naøy sang cheá ñoä khaùc, seõ coù moät söï thay ñoåi roõ reät. Do aûnh ñöôïc in ra treân neàn ñen traéng vì theá baïn khoâng thaáy ñöôïc söï thay ñoåi töø hai cheá ñoä treân. VUØNG ÑIEÀU KHIEÅN XEM TRÖÔÙC PREVIEW Nhaáp chuoät trong cöûa soå xem tröôùc Preview Window vaø keùo sang phaûi seõ laøm taêng cöôøng ñoä (Intensity) hieäu öùng Seamless Welder, trong khi ñoù neáu keùo chuoät sang traùi seõ laøm giaûm cöôøng ñoä hieäu öùng naøy. AÛnh ôû muïc choïn Preview Edge Matching vôùi cöôøng ñoä Intensity laø 0% vaø 100% TRÌNH ÑÔN TUØY CHOÏN OPTIONS Ngoaøi caùc muïc tuøy choïn chuaån ra, trình ñôn tuøy choïn Options trong Seamless Welder goàm coù moät leänh laø Preview Edge Matching, cho pheùp baïn xem tröôùc moät phieân baûn coù 4 goùc aûnh xeáp keà nhau trong vuøng choïn. Cho pheùp baïn coù yù töôûng toát hôn veà caùc goùc aûnh khi caùc goùc aûnh ñöôïc ñaët xeáp keà nhau.
  5. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT- HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY AÛnh ôû cheá ñoä ban ñaàu vaø aûnh choïn Preview Edge Matching Ngoaøi ra baïn cuõng coù theå choïn cheá ñoä tuøy choïn taïi vuøng Glue. Taïi ñaây, baïn coù 10 muïc tuøy choïn, sau ñaây laø moät trong nhöõng tuøy choïn ñoù. AÛnh vôùi tuøy choïn Procedural+ vaø Preview Edge Matching.
  6. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT- HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY AÛnh vôùi tuøy choïn Difference vaø Preview Edge Matching. AÛnh vôùi tuøy choïn Multiply vaø Preview Edge Matching. AÛnh vôùi tuøy choïn Screen vaø Preview Edge Matching.
  7. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT- HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY AÛnh goác Haõy thöû thöïc nghieäm vôùi aûnh goác treân vôùi hieäu öùng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản