intTypePromotion=1

Hiệu ứng KPT Spheroid Designer

Chia sẻ: Nguyen Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
106
lượt xem
17
download

Hiệu ứng KPT Spheroid Designer

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiệu ứng Spheroid Designer là hiệu ứng quan trọng nhất trong bộ lọc KPT 3, Ngoài giao diện phong phú nhất trong bất kỳ hiệu ứng nào có trong KPT 3

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệu ứng KPT Spheroid Designer

 1. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY HIEÄU ÖÙNG KPT SPHEROID DESIGNER Hieäu öùng Spheroid Designer laø hieäu öùng quan troïng nhaát trong boä loïc KPT 3. Ngoaøi giao dieän phong phuù nhaát trong baát kyø hieäu öùng naøo coù trong KPT 3, hieäu öùng Spheroid Designer mang laïi soá löôïng khaû naêng moâ hình 3D aûo vaøo trong chöông trình moâ phoûng hình aûnh 2D. Vôùi hieäu öùng Spheroid Designer, baïn coù theå taïo ra moät hoaëc nhieàu hình caàu coù nhieàu nguoàn saùng, caùc keát caáu aùnh xaï khoái moâ, cheá ñoä môø, nhieàu ñoä uoán cong khaùc nhau vaø nhieàu hôn nöõa. Caùc böôùc tieán haønh : Khôûi ñoäng chöông trình Photoshop 6.0. Choïn leänh File > Open, choïn file aûnh baát kyø (neân choïn aûnh coù dung löôïng byte nhoû). ÔÛ ñaây toâi choïn aûnh trong ñóa CD-ROM, caùc baïn coù theå choïn baát kyø aûnh naøo nhöng ñöøng choïn aûnh coù kích thöôùc quaù lôùn AÛnh xuaát hieän treân cöûa soå laøm vieäc cuûa chöông trình Photoshop
 2. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY Choïn leänh Filter > KPT 3.0 > KPT Spheroid Designer 3.0. Cöûa soå giao dieän cuûa hieäu öùng Spheroid Designer xuaát hieän NHÖÕNG ÑAËT TÍNH MÔÙI Moïi coâng cuï cuõng nhö giao dieän trong hieäu öùng Spheroid Designer ñeàu thaät söï môùi meû
 3. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY KHOÁI HÌNH CAÀU LÔÙN Ñaët ñieåm noåi baät nhaát trong hieäu öùng Spheroid Designer laø khoái hình caàu maãu ôû giöõa giao dieän ngöôøi duøng (User Interface). Maãu hình caàu naøy chæ cho baïn thaáy khoái caàu seõ hieån thò nhö theá naøo khi baïn aùp ñaët vaøo vuøng choïn trong öùng duïng chính Photoshop. õ. Giao ñieän hieäu öùng Speroid Designer Hình caàu maãu chính naøy töông ñöông vôùi vuøng cöûa soå xem tröôùc Preview ñoái vôùi haàu heát caùc hieäu öùng khaùc. Ngoaøi vieäc xem tröôùc hieäu öùng nguoàn saùng, ñoä keát caáu, cheá ñoä môø, v. . .v. . . Thaät söï baïn coù theå xoay nguoàn saùng chieáu treân khoái caàu ñeå xem noù nhö theá naøo töø nhöõng goùc aûnh khaùc nhau. Ñeå laøm ñöôïc ñieàu naøy, baïn chæ ñôn giaûn nhaáp chuoät vaøo khoái caàu vaø keùo khoái caàu sang höôùng baïn mong muoán. Khi baïn xoay, caùc goùc nguoàn saùng beân trong 4 ngoïn ñeøn seõ thay ñoåi höôùng phaûn chieáu vaøo caùc goùc xem tröôùc môùi vaøo khoái caàu naøy.
 4. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY Löu yù : Khoái caàu khoâng phaûi laø khoái caàu thaät vaø khoâng coù maët sau vì vaäy nguoàn saùng khoâng di chuyeån quanh khoái caàu aûo naøy. Khi aùnh saùng chieáu ñeán bieân cuûa hình caàu, chuùng nhaûy ñeán caïnh ñoái dieän vaø di chuyeån ñeán ñoù. Khoái caàu lôùn chính giöõa giao dieän UI Boán khoái caàu nhoû xung quanh giao dieän UI CAÙC NGOÏN ÑEØN CHIEÁU SAÙNG (LAMP) Ngay beân phaûi döôùi Sample Sphere laø 4 khoái caàu nguoàn saùng hay ñeøn chieáu saùng. Nhöõng ngoïn ñeøn naøy coù theå ñöôïc duøng ñeå phaùt saùng (Illuminate) hoaëc huùt aùnh saùng (Deluminate) khoái caàu. Baïn coù theå môû hoaëc taét caùc ngoïn ñeøn naøy, baïn chæ caàn nhaáp chuoät moät laàn vaøo khoái caàu nguoàn saùng lôùn.
 5. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY Hai khoái caàu ñang taét Thay ñoåi goùc nguoàn saùng chieáu vaøo khoái caàu, ñôn giaûn nhaáp chuoät vaø keùo vaøo trong moät khoái caàu nguoàn saùng cuûa ñeøn. Löu yù raèng goùc ñoä phaûn chieáu trong ñeøn chieáu laø goùc maø töø ñoù nguoàn saùng seõ chieáu vaøo khoái caàu cuûa baïn. Beân caïnh moãi ñeøn laø 4 nuùt khoái caàu nhoû hôn. Nhöõng nuùt naøy ñöôïc söû duïng ñeå ñieàu khieån 4 tham soá cho moãi ngoïn ñeøn ñang hoaït ñoäng. PHAÂN CÖÏC AÙNH SAÙNG (LIGHT POLARITY) Nuùt ñaàu tieân trong moãi nhoùm ñieàu khieån phaân cöïc cuûa aùnh saùng hay coøn goïi laø cöïc tính. Theo maëc ñònh, haàu heát caùc ngoïn ñeøn ñeàu coù cöïc tính döông (Positive Polarity), coù nghóa laø ngoïn ñeøn taïo ra nguoàn saùng chieáu vaøo trong khoái caàu. Tuy nhieân, neáu baïn nhaáp chuoät vaøo nuùt cöïc tính naøy, baïn coù theå thieát laäp ngoïn ñeøn naøy trôû thaønh cöïc tính aâm (Negative Polarity), seõ laøm cho nguoàn saùng huùt aùnh saùng ra khoûi khoái caàu. Cheá ñoä maøu vaø soá löôïng aùnh saùng trong khoái caàu ñöôïc caùc ñieàu khieån Light Intensity vaø Light Color xaùc ñònh cho ngoïn ñeøn hieän haønh.
 6. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY Noùi chung, ngoïn ñeøn mang cöïc tính aâm huùt maøu ñaët bieät ra khoûi khoái caàu, ñeå laïi maøu quang phoå ñoái dieän vò trí cuûa noù. Ngoïn ñeøn vôùi cöïc tính döông Ngoïn ñeøn vôùi cöïc tính aâm ÑIEÀU KHIEÅN LIGHT INTENSITY Khoái caàu nhoû phaùi sau ngoïn ñeøn cöïc tính laø ñieàu khieån Light Intensity Nuùt naøy ñieàu khieån aùnh saùng (theo tæ leä 0% ñeán 200%) töø moät ngoïn ñeøn ñaët bieät chieáu saùng vaøo khoái caàu.
 7. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY ÑIEÀU KHIEÅN HIGHLIGHT INTENSITY Nuùt Highlight Intensity ñieàu khieån cöôøng ñoä hieäu öùng vuøng aùnh saùng choùi. Khoái caàu nhoû ñieàu khieån Highlight Intensity MAØU CHO NGUOÀN SAÙNG Nhaáp chuoät vaøo nuùt naøu seõ xuaát hieän hoäp maøu Color Picker, maø töø ñoù baïn coù theå choïn moät maøu môùi cho nguoàn saùng baét nguoàn töø ngoïn ñeøn naøy. Vuøng chính giöõa hoäp maøu Color Picker coù baùnh xe maøu chuaån roõ raøng. Trong khi ñoù bieân beân ngoaøi cuûa hoäp maøu Color Picker chöùa moät doác thang ñoä maøu xaùm, cho pheùp baïn choïn maøu traéng hoaëc ñen thuaàn tuùy hoaëc maøu boùng ñoå. ÑIEÀU KHIEÅN GLOBAL Ba khoái caàu ñieàu khieån taïi goùc traùi döôùi cuûa hieäu öùng UI cho pheùp baïn thieát laäp choïn ñoä maët cong (Curvature), moâi tröôøng (Ambience), ñoä boùng möïôt (Glossiness) vaø cheá ñoä trong suoát (Transparency) cho khoái caàu.
 8. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY SPHERE CURVATURE Khoái caàu naøy ñieàu khieån ñoä maët cong trong khoái caàu lôùn. Nhaáp chuoät vaøo khoái caàu Curvature Sphere vaø keùo sang phaûi seõ laøm taêng ñoä maët cong (ñaït ñeán giaù trò 100%) trong khi ñoù nhaáp chuoät vaø keùo sang traùi seõ laøm giaûm ñoä cong (giaù trò 100%). Giaù trò choïn trong Curvature Sphere aâm seõ xuaát hieän hieäu öùng thaáu kính loài toát hôn heä thoáng thaáu kính loõm keát hôïp bình thöôøng vôùi khoái caàu. Khoái caàu Curvature Sphere vôùi giaù trò 100% vaø – 100% AMBIENT VAØ GLOSS Khoái caàu naøy ñieàu khieån caû löôïng aùnh saùng xung quanh khoái caàu laãn ñoä boùng möôït cuûa chính khoái caàu ñoù (noù aûnh höôûng nhieàu ñeán hieäu öùng aùnh saùng choùi). Nhaáp chuoät vaø keùo doïc theo truïc X seõ thay ñoåi giaù trò Gloss
 9. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY (keùo chuoät sang phaûi seõ taêng giaù trò trong khi keùo chuoät sang traùi laøm giaûm giaù trò) vaø nhaáp chuoät keùo doïc truïc Y seõ laøm thay ñoåi giaù trò trong muïc Ambient (keùo chuoät höôùng leân treân seõ taêng giaù trò choïn, trong khi keùo chuoät xuoáng döôùi seõ laøm giaù trò choïn). TRANSPARENCY Ñieàu khieån naøy seõ xaùc ñònh ñoä trong suoát cho khoái hình caàu cuûa baïn. Nhaáp chuoät vaøo ñieàu khieån naøy vaø keùo sang phaûi seõ laøm taêng ñoä trong suoát (ñaït giaù trò choïn 100%) trong khi keùo chuoät sang traùi laøm giaûm ñoä trong suoát (0%). Hieån nhieân cheá ñoä trong suoát (Transparency) hoaøn toaøn ñoái laäp vôùi cheá ñoä môø (Opacity) vì vaäy cheá ñoä trong suoát ôû giaù trò 0 seõ taïo ra moät hình khoái caàu môø hoaøn toaøn. Khi giaù trò choïn trong Transparency laø 100% seõ thaáy aûnh con maét xuaát hieän vaø giaù troï 0% taïo ra khoái caàu môø hoaøn toaøn
 10. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY Giaù trò choïn Transparency laø 100% seõ thaáy aûnh neàn xuaát hieän taïi khoái caàu lôùn BOÁN NUÙT ÑIEÅM NHOÛ ÔÛ goùc traùi beân döôùi cuûa hieäu öùng UI, ngay beân döôùi nhöõng ñieàu khieån Global laø 4 nuùt ñieàu khieån nhoû nhaèm thieát laäp soá löôïng maøu cuûa ñoä khuyeát taùn aùnh saùng (Light Diffusion), vaø cöôøng ñoä (Intensity) vaø maøu cuûa aùnh saùng xung quanh hình khoái caàu. Boán nuùt ñieàu khieån aùnh saùng khuyeát taùn LIGHT DIFFUSION (ÑOÄ KHUYEÁT ÑAÏI AÙNH SAÙNG) Light Diffusion (hoaëc Specularity - ñoä boùng möôït) aûnh höôûng ñeán ñoä boùng möôït cuûa beà maët khoái caàu hieån thò. Hieäu chænh cheá ñoä khuyeát ñaïi aùnh saùng caøng nhoû, khoái hình caàu cuûa baïn seõ xuaát hieän caøng chieáu saùng hôn vaø boùng möôït hôn. Hieäu chænh cheá ñoä khuyeát ñaïi aùnh saùng caøng lôùn, khoái hình caàu cuûa baïn xuaát hieän treân moät lôùp beà maët döôøng nhö môø ñi.
 11. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY Khoái caàu lôùn vôùi giaù trò choïn Light Diffuse laø 100% Nuùt ñieàu khieån Light Diffusion Ñieàu khieån naøy boû qua caùc thieát laäp cuïc boä ñeå neáu baïn thieát laäp ñoä khuyeát ñaïi aùnh saùng toaøn cuïc ñaït giaù trò 100% (hoaøn toaøn môø), ñieàu khieån Highlight Intensity (cho moãi ngoïn ñeøn) cuïc boä seõ khoâng coù hieäu öùng. Haõy söû duïng ñieàu khieàn naøy nhö laø moät ñieàu khieån chính cho ñoä khuyeát ñaïi aùnh saùng. DIFFUSE HUE Nhaáp chuoät vaøo nuùt ñieàu khieån naøy laøm xuaát hieän hoäp maøu Color Picker, cho pheùp baïn thay ñoåi cheá ñoä maøu cuûa aùnh saùng khuyeát taùn treân khoái caàu.
 12. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY Nuùt ñieàu khieån Diffuse Hue AMBIENT INTENSITY Nuùt naøy ñieàu khieån soá löôïng aùnh saùng xung quanh chieáu saùng vaøo hình khoái caàu. Keùo chuoät sang phaûi seõ laøm taêng soá löôïng aùnh saùng xung quanh, trong khi ñoù keùo chuoät sang traùi seõ laøm giaûm löôïng aùnh saùng xung quanh. Khi cöôøng ñoä nguoàn saùng xung quanh taêng leân, hieäu öùng nguoàn saùng khoái caàu xuaát phaùt töø ngoïn ñeøn seõ giaûm xuoáng töông xöùng. Nuùt ñieàu khieån Ambient Intensity
 13. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY AMBIENT HUE Nhaáp chuoät vaøo ñieàu khieån naøy seõ xuaát hieän hoäp maøu Color Picker, cho pheùp baïn thay ñoåi cheá ñoä maøu cuûa aùnh saùng xung quanh khoái caàu. Nuùt ñieàu khieån Ambient Hue BAÛNG BUMP MAP Taïi goùc phaûi döôùi trong hieäu öùng Spheroid Designer laø moät hình vuoâng trong toaøn hieäu öùng UI. Noù hieån thò maåu Bump Map (aùnh xaï khoái moâ) ñöôïc öùng duïng vaøo khoái caàu cuûa baïn. Moät Bump Map laø moät maãu maøu xaùm xaùc ñònh cheá ñoä keát caáu cuûa khoái caàu. Bump Map (vaø ñoä keát caáu chuùng taïo ra) bao goàm aûnh thang ñoä maøu xaùm maø nhöõng ñoaïn saùng vaø toái cuûa noù xaùc ñònh ñoä cao (hay ñoä saâu) cuûa moãi pixel treân khoái caàu. Baïn coù theå nhaáp chuoät vaø keùo vaøo trong baûng Bump Map ñeå di chuyeån ñoä keát caáu xung quanh cöûa soå, cho pheùp baïn aùp ñaët vuøng keát caáu khaùc vaøo trong khoái caàu cuûa baïn.
 14. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY Baûng Bump Map Nhaáp chuoät vaøo baûng Bump Map vaø keùo xung quanh cöûa soå vaø aûnh xuaát hieän taïi khoái caàu lôùn TRÌNH ÑÔN BUMP MAP Ngay beân traùi baûng Bump Map laø trình ñôn Bump Map, nôi maø baïn coù theå choïn loaïi Bump Map baïn muoán duøng vôùi khoái caàu cuûa baïn. Baûng Bump Map lieät keâ danh saùch ôû treân cuøng cuûa trình ñôn laø keát quûa thuaät giaûi toaùn hoïc vaø ñöôïc hieån thò trong Spheroid Designer. Baûng Bump Map lieät keâ danh saùch ôû döôùi cuøng cuûa trình ñôn thaät söï laø nhöõng aûnh Bitmap coù thang ñoä maøu xaùm maø noù ñöôïc chia tæ leä vaø sao cheùp caàn thieát cho baïn söû duïng vôùi khoái caàu.
 15. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY Baïn coù theå môû vaø xuaát file aûnh Bitmap vôùi thang ñoä maøu xaùm naøy baèng caùch söû duïng tuøy choïn Bump Map Manager ôû giöõa trình ñôn Bump Map. Nhaáp chuoät vaøo tam giaùc ngöôïc ñeå hieån thò trình ñôn Bump Map Muïc choïn Bump Map Manager hoaït ñoäng chính xaùc nhö Presets Manager, ngoaïi tröø moät vieäc baïn khoâng theå xuaát ra Bump Map. Ñeå bieát theâm chi tieát baïn coù theå tham khaûo muïc Presets Manager.
 16. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY Baûng Preset Manager BOÁN NUÙT ÑIEÅM NHOÛ Ngay beân döôùi goùc phaûi baûng Bump Map laø 4 nuùt ñieàu khieån ñeå thieát laäp nhöõng giaù trò cho Polarity (phaân cöïc), Height (ñoä cao), Rotation (höôùng xoay) vaø Zoom (ñoä khuyeát ñaïi) trong Bump Map. BUMP POLARITY Nhaáp chuoät vaøo nuùt naøy laøm ñaûo ngöôïc beà maët döông vaø aâm cuûa keát caáu.
 17. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY Nuùt ñieàu khieån Bump Polarity Khi baïn choïn moät Bump Map ñôn giaûn nhö Golfoid, noù laøm cho khoái nhoâ leân trôû thaønh truõng xuoáng hoaëc töø vuøng truõng xuoáng trôû thaønh nhoâ leân (nôi cheá ñoä keát caáu ñöôïc naâng leân hoaëc caét thaønh moät beà maët trung tính). Neáu baïn ñang laøm vieäc vôùi moät keát caáu goàm coù 2 vuøng choïn nhoâ leân hoaëc truõng xuoáng, baïn haõy nhaáp chuoät vaøo ñieàu khieån Polarity ñôn giaûm laøm chuyeån ngöôïc caùc ñieåm cao vaø thaáp. Cheá ñoä keát caáu Bubbles döông vaø aâm BUMP HEIGHT Söû duïng nuùt ñieàu khieån naøy ñeå thay ñoåi khoaûng caùch beà maët khoái caàu ñoái vôùi ñieåm cao hoaëc thaáp cuûa keát caáu (baèng caùch nhaáp chuoät vaø keùo sang traùi hay phaûi), laøm cho caùc keát caáu döông cao hôn vaø keát caáu aâm saâu hôn. Nuùt ñieàu khieån Bump Height

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản