intTypePromotion=3

Hiệu ứng KPT Stereo Noise

Chia sẻ: Nguyen Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
80
lượt xem
10
download

Hiệu ứng KPT Stereo Noise

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bump Rotation : Nút này cho phép bạn xoay kết cấu . Kéo chuột sang phải để xoay kết cấu theo hướng cùng chiều kim đồng hồ hoặc ngược lại

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệu ứng KPT Stereo Noise

 1. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY HIEÄU ÖÙNG KPT 3D STEREO NOISE BUMP ROTATION Nuùt naøy cho pheùp baïn xoay keát caáu. Keùo chuoät sang phaûi ñeå xoay keát caáu theo höôùng cuøng chieàu kim ñoàng hoà hoaëc keùo chuoät sang traùi ñeå xoay keát caáu theo höôùng ngöôïc chieàu kim ñoàng hoà. Nuùt ñieàu khieån Bump Rotation BUMP ZOOM Nuùt ñieàu khieån naøy lieân quan ñeán kích thöôùc keát caáu. Nhaáp chuoät vaø keùo sang phaûi laøm taêng tæ leä phaàn traêm ñoä phoùng ñaïi, thu nhoû keát caáu hieän haønh coù hieäu quûa. Nuùt ñieàu khieån Bump Zoom
 2. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY Cheá ñoä keát caáu Bubbles taïi ñoä phoùng ñaïi 0% vaø 90% MUTATION TREE Mutation Tree (Caây bieán ñoåi), taïi goùc traùi treân trong hieäu öùng UI, cho pheùp baïn xem nhöõng bieán ñoåi ngaãu nhieân cuûa khoái caàu. Nhaáp chuoät vaøo baát kyø nuùt naøo trong Mutation Tree seõ taïo ra moät khoái caàu môùi, vôùi nhöõng thuoäc tính xaùc ñònh ngaãu nhieân. Choïn Mutation Tree caøng lôùn baïn seõ thaáy hình caàu ngaãu nhieân môùi cuûa baïn caøng nhieàu thay ñoåi. Vì vaäy, neáu khoái caàu hieän haønh cuûa baïn gaàn nhöõng gì baïn muoán, haõy nhaáp chuoät vaøo vò trí thaáp treân Mutation Tree ñeå coù nhöõng thay ñoåi tinh vi hôn.
 3. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY Neáu baïn muoán xem caùi gì ñoù khaùc bieät hoaøn toaøn, haõy nhaáp chuoät vaøo Mutation Tree choïn vò trí cao hôn. Caùc nuùt Matation Tree taïi goùc traùi treân trong giao dieän TRÌNH ÑÔN MUTATION Trình ñôn Mutation naèm ngay beân döôùi Mutation Tree, cho pheùp baïn xaùc ñònh maët naøo cuûa khoái caàu baïn muoán bieán ñoåi. MUÏC CHOÏN MUTATE ALL VAØ MUTATE NONE Theo cheá ñoä maëc ñònh, muïc choïn Mutate All laøm cho taát caû caùc tham soá khoái caàu bò bieán ñoåi ngaãu nhieân khi baïn nhaáp chuoät vaøo moät quûa boùng trong Mutation Tree. Muïc choïn Mutate None taét taát caû nhöõng bieán ñoåi. Duøng muïc choïn naøy ñeå taét taát caû nhöõng bieán ñoåi moät caùch nhanh choùng ñeå baïn coù theå môû moät hoaëc hai tham soá.
 4. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY Noù thöôøng hoaït ñoäng nhanh hôn khi taét ñi nhöõng tham soá bieán ñoåi rieâng bieät. CAÙC MUÏC CHOÏN KHAÙC Caùc muïc choïn khaùc trong trình ñôn Mutation cho pheùp baïn xaùc ñònh chính xaùc tham soá naøo seõ bò nhöõng thay ñoåi laøm aûnh höôûng ñeán. Baát kyø tuyø choïn naøo, beân caïnh noù coù daáu kieåm seõ bò aûnh höôûng. Vieäc choïn moät tuøy choïn seõ hieäu chænh cheá ñoä taét môû tham soá ñoù, theâm hay xoaù chaám roãng khi thích hôïp. NHÖÕNG CHAÁM ÑIEÅM VUØNG NHÔÙ (MEMORY DOT) Chín nuùt löôùi ôû goùc phaûi treân trong hieäu öùng UI laø nhöõng chaám ñieåm vuøng nhôù. Nhöõng chaám naøy ñöôïc duøng ñeå löu laïi caùc cheá ñoä thieát laäp trong phaàn hieäu öùng Spheroid Designer nhanh choùng vaø deã daøng. Chuùng boå sung nhöõng maãu Presets trong Spheroid Designer (seõ ñöôïc ñeà caäp ngay beân döôùi) vaø coù nhöõng öu ñieåm rieâng. Chín nuùt chaám ñieåm vuøng nhôù taïi goùc phaûi treân trong giao dieän.
 5. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY Nhaáp chuoät vaøo baát kyø nuùt chaám naøo chöa söû duïng (coù maøu naâu) seõ naïp taát caû nhöõng thoâng tin veà khoái caàu hieän haønh ñoù vaøo trong chaám ñieåm vuøng nhôù. Nhaáp chuoät vaøo nuùt ñaõ duøng roài seõ xaùc laäp laïi khoái caàu sang cheá ñoä thieát laäp söû duïng khi chaám ñieåm vuøng nhôù ñöïôc thieát laäp ñaàu tieân. Ñeå xoaù moät Memory Dot, baïn haõy giöõ phím Option (Maùy Macintosh) hoaëc phím Alt (Maùy Windows) trong khi nhaáp chuoät vaøo nhöõng nuùt naøy. Naïp caùc cheá ñoä thieát laäp vaøo trong moät chaám vuøng nhôù, baïn coù theå tieáp tuïc caùc bieán ñoåi xa hôn caùc khoái caàu cuûa baïn, bieát raèng baïn coù theå trôû veà caùc cheá ñoä thieát laäp tröôùc ñoù baèng caùch nhaáp chuoät. Öu ñieåm ñaàu tieân trong vieäc söû duïng Memory Dot toát hôn vieäc löu tröõ caùc maãu Preset laø söû duïng Memory Dots khoâng ñoøi hôû baïn phaûi ngöng coâng vieäc ñang laøm cuûa baïn laïi ñeå löu moät maãu Preset. Caùch khaùc, öu ñieåm cuûa nhöõng maãu Preset laø baïn coù theå teân 9 chaám ñieåm cuøng moät luùc. APPLY BUBBLES Gaàn goùc phaûi döôùi cuûa gia dieän UI laø moät loaït caùc nhoùm boït maøu naâu. Nhöõng nhoùm naøy thaät söï laø caùc nuùt ñeå choïn soá löôïng hình caàu baïn muoán taïo ra khi nhaáp chuoät vaøo nuùt OK. Baïn coù theå choïn caùc giaù trò töø phaûi sang laø 1, 10, 50, 100, 500 hoaëc 1000, phuï thuoäc vaøo nhoùm baïn choïn.
 6. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY Ngoaøi cheá ñoä Apply Bubbles, baïn cuõng coù trình ñôn Apply (naèm ngay beân döôùi Apply Bubbles). Nhaáp chuoät vaøo hình tam giaùc ñeå xuaát hieän trình ñôn naøy. Nhaáp chuoät vaøo hình tam giaùc ñeå xuaát hieän trình ñôn Apply Buddles TRÌNH ÑÔN APPLY Trình ñôn Apply chöùa caùc tuøy choïn cho nhieàu khoái caàu ñöôïc saép xeáp trong vuøng choïn cuûa baïn. MUÏC CHOÏN APOLLONIAN PACKING Tuøy choïn Apollonian Packing saép xeáp caùc khoái caàu trong vuøng choïn theo kích thöôùc ngaãu nhieân vaø khoâng choàng leân nhau. Apollonian Packing thaät lyù töôûng khi baïn muoán taïo ra nhöõng gioït bong boùng möa aûo hoaëc caùc hieäu öùng töï nhieân khaùc AÛnh dieãn hoïat vôùi muïc choïn Apollonian Packingtaïo ra nhöõng gioït möa bong boùng aûo
 7. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY Ñeå thaáy ñöôïc caùch dieãn hoaït nhö treân, baïn nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng Kai taïi goùc traùi treân trong giao dieän vaø seõ thaáy ñöôïc aûnh dieãn hoaït. MUÏC CHOÏN RANDOM SPHERES Muïc choïn Random Spheres gioáng töông töï vôùi muïc Appolonian Packing nhöng cho pheùp choàng caùc khoái caàu leân nhau vaø taïo ra soá löôïng khoái caàu ñöôïc Apply Bubbles xaùc ñònh. AÛnh vôùi muïc choïn Random Spheres MUÏC CHOÏN RANDOM ELLIPSES Tuøy choïn Random Ellipses gioáng vôùi tuøy choïn Random Spheres nhöng caùc khoái caàu seõ bò bieán daïng ngaãu nhieân theo truïc X vaø Y ñeå taïo ra Ellipxoit (töùc laø hình caàu Elip).
 8. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY MUÏC CHOÏN GENESIS PACKING Tuøy choïn Genesis Packing trong trình ñôn Apply seõ duøng cheá ñoä thieát laäp hieän haønh ñöôïc xaùc ñònh trong hoäp thoaïi Genesis Editor. Vôùi Genesis Editor baïn coù theå coù caùc caây coù daïng hình caàu, boâng tuyeát (Snowflake) vaø nhieàu hôn theá nöõa (baïn coù theå xem beân döôùi). CAÙC MUÏC TUØY CHOÏN KHAÙC Ngoaøi muïc choïn Apollonian Packing, Genesis Packing, Random Spheres vaø Ellipses, chuùng ta coù moät vaøi maãu Packing (goùi) khaùc cho vieäc tieâu khieån vaø giaûi trí cuûa baïn. Haõy thöôûng thuùc chuùng ! MUÏC CHOÏN USE SHADOWS Khi baïn choïn muïc naøy, khoái caàu seõ ñöôïc aùp ñaët vaøo trong aûnh goác vôùi caùc boùng ñoå rieâng. AÛnh vôùi muïc choïn Use Shadows
 9. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY MUÏC CHOÏN USE MUTATION Khi baïn choïn muïc naøy, moãi khoái caàu seõ bò thay ñoåi khi noù ñöôïc öùng duïng tuøy thuoäc vaøo cöôøng ñoä vaø tham soá ñöôïc söû duïng cuoái cuøng trong trình ñôn Mutation Tree vaø Mutation. Tuøy choïn naøy ñaët bieät coù hieäu quûa vôùi vieäc xaùc laäp muïc Mutation Tree. AÛnh vôùi muïc choïn Use Mutation MUÏC CHOÏN SPHERES ON PATH Muïc choïn naøy cho pheùp baïn öùng duïng khoái caàu vaøo moät ñöôøng daãn ñöôïc xaùc ñònh baèng moät vuøng choïn nhaún. Ñaây laø moät phöông phaùp tuyeät vôøi ñeå taïo ra nhöõng öùng duïng tinh xaûo vaø töï nhieân cho caùc khoái caàu. MUÏC CHOÏN GENESIS EDITOR Choïn muïc choïn Genesis Editor trong trình ñôn Apply seõ xuaát hieän giao dieän Genesis Editor. Giao dieän Genesis Editor ñöôïc söû duïng ñeå taïo ra caùc caáu hình coù daïng kyø laï nhö ngoâi sao (Star), boâng tuyeát (Snowflake), phaân töû DNA, v. v. . .
 10. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY Giao dieän Genesis Editor laø moät vuøng raát saâu ñeå thí nghieäm caùc caáu hình coù daïng hình caàu. Ngoaøi vieäc taïo ra nhöõng caáu hình naøy, giao dieän Genesis Editor coøn cho pheùp baïn löu laïi caùc aûnh chuyeån ñoäng nhö taïo ñoaïn phim QuickTime. VUØNG XEM TRÖÔÙC PREVIEW ÔÛ giöõa cuûa giao dieän Genesis Editor laø moät vuøng xem tröôùc roäng lôùn. Trong khi baïn thay ñoåi baát kyø ñieàu khieån naøo, vuøng xem tröôùc seõ caäp nhaät nhöõng thay ñoåi trong neàn maøu traéng ñen vôùi caùc voøng troøn ñôn giaûn hieån thò khoái caàu cuûa baïn. Tuy nhieân, khi baïn taïm döøng, vuøng xem tröôùc seõ ñöôïc caäp nhaät söû duïng caùc hình caàu ñuû maøu vaø ñöôïc dieãn hoïa ñaày ñuû. CAÙC ÑIEÀU KHIEÅN Trong moãi 4 goùc cuûa giao dieän Genesis Editor laø caùc nhaõn Amount, Spacing, Angle vaø Size cuûa hình caàu trong aûnh cuûa baïn. Nhaáp chuoät vaøo caùc nhaõn naøy ñeå kích hoaït caùc ñieàu khieån cho töøng boä tham soá naøy.
 11. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY Moät khi kích hoaït caùc ñieàu khieån naøy, nhaáp chuoät vaø keùo sang traùi hay phaûi cho pheùp baïn taêng hoaëc giaûm tham soá theo yeâu caàu. Caùc nhaõn vaø caùc ñieàu khieån taïi 4 goùc trong giao dieän Genesis Editor AMOUNT Ñieàu khieån Amount goàm coù (töø traùi sang phaûi) Total Spheres, Branch Deviation, Secondary Branching vaø Initial Branching. SPACING Ñieàu khieån Spacing goàm coù Branch Length, Branching Deviation, Spheres per Branch vaø Kinkiness.
 12. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY ANGLE Ñieàu khieån Angle goàm coù Rotate, Branch Twist, Branch Spread vaø Branch Angle. SIZE Ñieàu khieån Size goàm coù 3D Offset Vertical, 3D Offset Horizontal, Shrink/Grow vaø Zoom. FILM STRIP Ñieàu khieån Film Strip naèm doïc beân döôùi giao dieän Genesis Editor ñöôïc duøng ñeå löu laïi caùc cheá ñoä thieát laäp Genesis chuyeån ñoäng khaùc nhau. Nhaáp chuoät baát kyø vaøo Frame naøo ñeå naïp caùc cheá ñoä thieát laäp hieän haønh vaøo Frame ñoù. Khi baïn nhaán phím Option (ñoái vôùi maùy Mac) hoaëc phím Alt (ñoái vôùi maùy Windows) vaø nhaáp chuoät vaøo moät Frame naøo ñoù, Frame ñoù seõ bò xoaù. Moät khi baïn ñaõ nhaäp caùc cheá ñoä thieát laäp vaøo caùc Frame, daáu chaám ñieåm ñoû coù theå ñöôïc duøng ñeå löu hoaëc xem tröôùc chuyeån ñoäng. Ñoaïn FilmStrip trong giao dieän Genesis Editor
 13. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY CAÙC DAÁU CHAÁM ÑIEÅM ÑOÛ (RED DOT) Khi baïn ñaõ taïo ra ñöôïc moät ñoaïm Frame trong Film Strip vôùi caùc thieát laäp mong muoán. Sau ñoù baïn coù theå löu ñoaïn Frame chuyeån ñoäng naøy laïi vôùi ñònh daïng .AVI trong cheá ñoä QuickTime baèng caùch nhaáp chuoät vaøo chaám ñieåm ñoû lôùn (beân traùi), khi ñoù hoäp thoaïi Create an AVI File xuaát hieän. Nhaäp vaøo teân file vaø ñöôøng daãn caàn löu, sau ñoù nhaáp chuoät vaøo nuùt Save. Nhaáp chuoät vaøo daáu chaám ñieåm ñoû lôùn ñeå löu Frame Choïn ñöôøng daãn vaø teân cho file caàn löu Nhaáp chuoät vaøo daáu chaám ñieåm nhoû seõ cho pheùp baïn xem tröôùc chuyeån ñoäng treân maøn hình. Trong khi chuyeån ñoäng ñang dieãn hoaït, baïn nhaáp chuoät vaøo baát cöù vuøng naøo treân maøn hình ñeå ngöøng chuyeån ñoäng vaø trôû veà giao dieän Genesis Editor.
 14. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY BAÛNG MAØU COLOR SWATCH Beân phaûi caùc daáu chaámñieåm maøu ñoû laø baûng maøu nhoû Color Swatch (hình vuoâng nhoû), coù theå ñöôïc duøng ñeå thieát laäp maøu neàn Background cho vuøng xem tröôùc trong Genesis Editor. Khôûi ñaàu laø maøu ñen, maøu neàn Background xem tröôùc naøy coù theå ñöôïc thay ñoåi baèng caùch nhaáp chuoät vaøo baûng maøu Color Swatch, sau ñoù hoäp thoaïi maøu Color Picker xuaát hieän. Nhaáp chuoät vaøo baûng maøu bieåu töôïng hình vuoâng Choïn moät maøu cho maøu neàn Background TRÌNH ÑÔN CAÙC MAÃU PRESETS Bieåu töôïng hình tam giaùc ngöôïc taïi goùc phaûi döôùi trong Genesis Editor laø trình ñôn caùc maãu Presets. Nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng naøy seõ xuaát hieän trình ñôn Presets coù chöùa vaøi maãu Genesis thuù vò.
 15. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY Nhaáp chuoät vaøo tam giaùc ngöôïc ñeå xuaát hieän trình ñôn Presets. Sau ñaây laø moät soá maãu trong trình ñôn Presets naøy vôùi neàn Background laø maøu traéng: Maãu Spiral Cage Maãu Standard
 16. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY Maãu Coral Maãu Alien Starfish Maãu Spiral Rings
 17. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY Maãu Spiral Rings khoâng choïn maøu neàn NUÙT CANCEL VAØ NUÙT APPLY ÔÛ goùc phaûi döôùi cuøng laø 2 nuùt Cancel vaø Apply maø noù seõ thoaùt ra trôû veà hieäu öùng Spheroid Designer sau khi boû qua (Cancel) hoaëc chaáp nhaän (Apply) caùc cheá ñoä thieát laäp Nuùt Cancel vaø nuùt trong Genesis Editor hieän haønh Apply TRÌNH ÑÔN TUØY CHOÏN OPTIONS Trình ñôn tuøy choïn Options chöùa caùc leänh ñeå truy caäp heä thoáng trôï giuùp tröïc tuyeán vaø Preferences (caùc tham chieáu), vaø choïn caùc Channel vaän haønh.
 18. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY MUÏC CHOÏN ABOUT KPT 3.0/HELP Leänh naøy laøm xuaát hieän heä thoáng trôï giuùp tröïc tuyeán KPT 3, cho pheùp baïn truy caäp caùc höôøng daãn chi tieát söû duïng caùc thuoäc tính trong saûn phaåm naøy maø khoâng caàn thoaùt ra khoûi chöông trình hieäu öùng Spheroid Designer. Muïc Help trong hieäu öùng KPT Spheroid Designer MUÏC CHOÏN RESET TO NORMAL Nhaáp chuoät choïn tuøy choïn naøy (hoaëc duøng phím noùng töông ñöông laø Command -E treân maùy Macintosh hay Control-E treân maùy Windows) xaùc laäp laïi taát caû caùc tham soá trong hieäu öùng Spheroid Designer sang giaù trò maëc ñònh, khoái caàu coù maøu xaùm, phaúng. MUÏC CHOÏN APPLY MODES Ñaây laø vuøng nôi baïn coù theå choïn baát kyø muïc choïn naøo coù trong 10 cheá ñoä öùng duïng baïn muoán aùp ñaët cho vuøng choïn treân khoái caàu cuûa baïn.
 19. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY Ñeå bieát theâm chi tieát giaûi thích ho muïc choïn Apply Mode, baïn coù theå tham khaûo muïc Apply Mode. MUÏC CHOÏN PREFERENCES Leänh naøy laøm xuaát hieän hoäp thoïai Preferences. Ñeå bieát theâm chi tieát haõy tham khaûo muïc Preferences. TRÌNH ÑÔN PRESETS ÔÛ giöõa döôùi cuøng cuûa giao dieän ngöôøi duøng laø moät nuùt hình tam giaùc duøng ñeå truy caäp trình ñôn Presets ñöôïc thieát laäp saún. Baïn coù theå tham khaûo muïc trình ñôn Presets ñeå bieát theâm chi tieát. Nhaáp chuoät vaøo hình tam giaùc ñeå xuaát hieän thö vieän caùc maãu Presets Thö vieän caùc maãu Presets xuaát hieän
 20. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY CAÙC ÑIEÀU KHIEÅN CHUAÅN Taïi goùc phaûi döôùi cuøng trong giao dieän ngöôøi duøng laø caùc nuùt Delete Preset, Add Preset, Cancel vaø OK. Caùc baïn tham khaûo chi tieát caùc ñieàu khieån naøy taïi muïc Presets. Caùc ñieàu khieån trong giao dieän UI Khi baïn nhaáp chuoät vaøo Add Presets bieåu töôïng daáu (+), Hoäp thoaïi Add Preset Name xuaát hieän cho pheùp baïn theâm maãu Preset vaøo trong thö vieän. Haõy nhaäp teân cho maãu Preset naøy. Khi baïn nhaáp chuoät vaøo Delete Preset bieåu töôïng daáu tröø (-), cho pheùp baïn xoaù caùc maãu Preset coù trong thö vieän maãu.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản