intTypePromotion=3

Hiệu ứng KPT Testure Explorer P2

Chia sẻ: Nguyen Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
52
lượt xem
5
download

Hiệu ứng KPT Testure Explorer P2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chế độ này thay thế điều khiển Post Bluring trong những phiên bản trước đó của hiệu ứng Gradient Designer

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệu ứng KPT Testure Explorer P2

  1. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY HIEÄU ÖÙNG KPT TEXTURE EXPLORER CHEÁ ÑOÄ MAØU BLUR Cheá ñoä naøy thay theá ñieàu khieån Post Blurring trong nhöõng phieân baûn tröôùc ñoù cuûa hieäu öùng Gradient Designer. Nhaáp chuoät vaøo ñieàu khieån naøy vaø keùo sang phaûi seõ laøm taêng ñoä môø trong maøu Gradient, coù hieäu quaû laøm nhoeø caùc goùc maøu trong khi ñoù keùo chuoät sang traùi laøm giaûm ñoä môø. CHEÁ ÑOÄ MAØU SQUEEZE Nhaáp chuoät vaøo ñieàu khieån naøy vaø keùo sang traùi hoaëc phaûi, cho pheùp baïn neùn vuøng maøu Gradient töø sang moät phía. Vieäc neùn maøu Gradient luoân baét ñaàu taïi chính giöõa daáu moùc nhoïn vaø di chuyeån ñeán keát thuùc moät phía. Neáu baïn muoán neùn maøu Gradient baét ñaàu taïi moät nôi naøo ñoù ngoaøi vuøng chính giöõa, baïn phaûi thao taùc
  2. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY baèng tay baèng caùch nhaán phím Option (maùy Macintosh) hoaëc phím Alt (maùy Windows) vaø nhaáp chuoät keùo ngay treân thanh maøu Gradient. Nhaáp chuoät vaøo nuùt Squeeze vaø keùo sang traùi hay phaûi, seõ thaáy vuøng maøu trong daûi maøu bò neùn veà moät phía CHEÁ ÑOÄ MAØU CYCLE Nhaáp chuoät vaøo ñieàu khieån naøy vaø keùo sang traùi hoaëc phaûi, cho pheùp baïn xoay vuøng maøu Gradient töø sang moät phía. Chuù yù raèng baïn ñang khoâng xoay maøu Hue trong maøu Gradient maø baïn ñang xoay chính maøu Gradient. Baïn coù theå thöïc hieän baèng tay baèng caùch giöõ phím Command (hoaëc Control) trong khi nhaáp chuoät keùo ngay treân thanh maøu Gradient. HÖÔÙNG XOAY KEÁT CAÁU Baûng naøy ñöôïc duøng ñeå xoay Source Texture. Baïn chæ ñôn giaûn nhaáp chuoät vaøo baûng naøy vaø keùo xung quanh ñeå thay ñoå hhöôùng keát caáu cuûa baïn.
  3. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY BAÛNG OPACITY Baûng Opacity cho pheùp baïn choïn caùc aûnh neàn Background maãu khaùc nhau maø baïn coù theå thöû nghieäm maøu Gradient vaø noù cho pheùp baïn xaùc ñònh toaøn boä möùc ñoä môø cho maøu Gradient. Nhaáp chuoät vaøo baûng Opacity cho pheùp baïn xem qua taát caû caùc Background maãu khaùc nhau, öùng duïng vaøo nhieàu loaïi aûnh. Nhaáp vaø giöõ chuoät trong baûng Opacity, baïn seõ thaáy xuaát hieän trình ñôn caùc loaïi aûnh neàn Background. Cho pheùp baïn xem qua töøng loaïi aûnh Background baïn muoán. AÛnh neàn Background vôùi muïc choïn Detail and Color vaø Tone, Color and Detail. AÛnh neàn Background vôùi muïc choïn Large Checkerboard vaø Detail
  4. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY Neáu baïn nhaáp chuoät vaøo baûng Opacity vaø keùo nhanh chuoät sang traùi hay phaûi, baïn seõ khoâng thaáy trình ñôn caùc maãu aûnh neàn naøy xuaát hieän. Thay vì laø ñieàu ñoù, baïn coù theå hieäu chænh ñoä môø Opacity trong baûng naøy baèng caùch keùo chuoät sang traùi laøm taêng ñoä môø hay sang phaûi laøm aûnh trôû neân trong suoát hôn. Khi baïn keùo chuoät sang traùi gaàn ñeán giaù trò nhoû nhaát (laøm trong suoát aûnh), baïn seõ thaáy aûnh neàn xuaát hieän trong baûng Opacity vaø trong vuøng cöûa soå. AÛnh neàn xuaát hieän trong baûng Opacity AÛnh neàn xuaát hieän trong cöûa soå xem tröôùc (Source Texture) BAÛNG GLUE Baûng Glue cho pheùp baïn choïn caùc keânh vaän haønh khaùc nhau ñeå xaùc ñònh ñoä keát caáu seõ töông taùc vôùi aûnh neàn Background hoaëc vuøng choïn.
  5. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY Khi baïn nhaáp chuoät vaøo baûng Glue vaø keùo seõ xuaát hieän trình ñôn caùc cheá ñoä choïn Apply Mode cho aûnh taïi cöûa soå xem tröôùc. Baïn coù theå tham khaûo muïc Apply Modes ñeå bieát theâm chi tieát. Caùc tuøy choïn trong baûng Glue vaø aûnh xuaát hieän taïi cöûa soå xem tröôùc khi choïn muïc Lighten Only (baûng Opacity giaù trò 100%) BIEÅU TÖÔÏNG KAI VAØ NUÙT HELP Cuõng nhö ñoái vôùi haàu heát caùc hieäu öùng khaùc, bieåu töôïng Kai Logo hieån thò keát caáu trong vuøng toaøn maøn hình vaø nuùt Help höôùng daãn cho baïn caùch duøng hieäu öùng naøo ñoù trong Kais Power Tools. Baïn coù theå tham khaûo muïc Common Features ñeå bieát theâm chi tieát. Bieåu töôïng Kai vaø nuùt Help taïi goùc traùi treân trong giao dieän UI
  6. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY AÛnh xuaát hieän lôùn khi nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng Kai TRÌNH ÑÔN TUØY CHOÏN OPTIONS Ngoaøi caùc leänh chuaån laø Help vaø Preferences, trình ñôn Option trong KPT Gradient Designer cho pheùp baïn thay ñoåi daûi maøu phoå quang, thay ñoåi thuoäc tính laøm nhaún trong maøu Gradient vaø taét môû moái lieân keát taïm thôøi. Trình ñôn tuøy choïn options LEÄNH HELP VAØ PREFERENCES Leänh Help vaø Preferences trong hieäu öùng Texture Explorer cuõng gioáng nhö caùc leänh Help vaø Preferences trong nhöõng boä loïc khaùc. Ñeå bieát theâm chi tieát haõy tham khaûo muïc Help and Preferences.
  7. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY MUÏC CHOÏN FILL SELECTION Khi choïn muïc naøy, keát caáu cuûa baïn seõ toâ vuøng choïn ôû ñoä phoùng ñaïi ñöôïc xaùc ñònh trong hieäu öùng Texture Explorer (baèng caùch duøng bieåu töôïng Zoom In (daáu +) vaø Zoom Out (daáu -) trong vuøng cöûa soå xem tröôùc). Muïc choïn Fill Selection trong trình ñôn Option vaø bieåu töôïng Zoom In, Zoom Uot trong vuøng cöûa soå Source Texture (Current Texture Preview) MUÏC CHOÏN SCALE TO SELECTION Khi muïc choïn naøy ñöôïc choïn, keát caáu cuûa baïn seõ ñöôïc veõ theo tæ leä phuø hôïp vôùi vuøng choïn xaáp xæ vôùi cuøng tæ leä ñoù trong cöû soå xem tröôùc. TRÌNH ÑÔN PRESETS Naèm taïi chính giöõa döôùi cuøng trong giao dieän UI laø moät nuùt tam giaùc ngöôïc maøu xaùm duøng ñeå truy caäp caùc trình ñôn Preset. Baïn coù theå tham khaûo trong muïc Presets ñeå bieát theâm chi tieát.
  8. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY Nhaáp chuoät vaøo hình tam giaùc ngöôïc ñeå choïn caùc maãu Preset trong thö vieän maãu Presets. Thö vieän maãu Presets NHÖÕNG ÑIEÀU KHIEÅN CHUAÅN Cuõng nhö caùc hieäu öùng khaùc, taïi goùc phaûi döôùi cuøng trong giao dieän ngöôøi duøng Texture Explorer laø caùc nuùt Delete (xoaù) Preset, Add (theâm) Preset, Cancel vaø OK. Tham khaûo chi tieát taïi muïc Presets. Caùc ñieàu khieån chuaån (töø phaûi qua) : OK, Cancel, Add Preset vaø Delete Preset. Moät soá maãu trong KPT Texture Explorer
  9. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY Moät soá maãu trong KPT Texture Explorer Moät soá maãu trong KPT Texture Explorer
  10. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY Moät soá maãu trong KPT Texture Explorer

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản