intTypePromotion=1
ADSENSE

Hình ảnh người phụ nữ trong truyện ngắn Thạch Lam

Chia sẻ: Thiên Lăng Sở | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

24
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thạch Lam được ngưỡng mộ là cây bút truyện ngắn xuất sắc với tấm lòng đồng cảm, thương xót con người. Trong bài viết của ông, một số trang viết về những người nghèo sống ở nông thôn và thành phố, đặc biệt là những người phụ nữ phải gánh chịu nhiều cay đắng và bất công của chế độ xã hội trong quá khứ vào những năm 1930. Dưới ngòi bút của ông, diện mạo của phụ nữ hiện thực, sống động như thật với tất cả những gì bình dị nhưng đầy sâu sắc và đầy tính dân tộc. Có thể nhận thức được tấm lòng nhân hậu, tâm hồn nhân đạo và tư tưởng tiến bộ đáng trân trọng của Thạch Lam qua những hình ảnh và vẻ đẹp thiên nhiên đầy tính nhân văn của người phụ nữ trong tác phẩm của ông. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hình ảnh người phụ nữ trong truyện ngắn Thạch Lam

  1. HœNH ƒNH NG×ÍI PHÖ NÚ TRONG TRUY›N NGN TH„CH LAM Th nh ùc B£o Th­ng Tr÷íng ¤i håc S÷ ph¤m H  Nëi II 1 °t v§n · Nâi tîi Th¤ch Lam chóng ta th÷íng ngh¾ ¸n mët trong nhúng c¥y bót truy»n ng­n ti¶u biºu nh§t cõa v«n håc Vi»t Nam tr÷îc C¡ch m¤ng. Sè l÷ñng t¡c ph©m khæng nhi·u, song Th¤ch Lam ¢ kh¯ng ành ÷ñc mët phong c¡ch ngh» thuªt ëc ¡o vîi lèi h nh v«n câ nhi·u ùc s¡ng t¤o (chú dòng cõa Nguy¹n Tu¥n). â công ch½nh l  sü k¸t tinh cõa mët t¥m hçn nh¤y c£m v  cuëc sèng tøng tr£i, cõa sü çng c£m vîi th¡i ë c£m thæng chia s´, cõa t§m láng y¶u th÷ìng v  tr¥n trång con ng÷íi ang chàu cuëc sèng âi r²t, cì cüc. 2 Nëi dung nghi¶n cùu Th¤ch Lam vi¸t nhi·u v· ng÷íi lao ëng ngh±o, v· nhúng sè phªn b§t h¤nh trong x¢ hëi cô v  °c bi»t, h¼nh £nh ng÷íi phö nú cù trð i trð l¤i trong tøng trang vi¸t cõa æng. â câ thº l  ng÷íi b  hi·n tø vîi cæ h ng xâm ð mët l ng qu¶ y¶n b¼nh (D÷îi bâng ho ng lan), mët ng÷íi mµ lam lô v§t v£ (Nh  mµ L¶), mët cæ h ng x²n t¦n t£o (Cæ h ng x²n), nhúng cæ g¡i ph£i chàu ki¸p sèng cì cüc cõa cuëc íi l m d¥u (Mët íi ng÷íi, Hai l¦n ch¸t), nhúng cæ g¡i i¸m tõi nhöc, trì tråi trong ¶m giao thøa (Tèi ba m÷ìi). . . Hå hi»n l¶n ch¥n thüc, sinh ëng vîi c£ mët th¸ giîi t¥m hçn phong phó. Th¤ch Lam l  c¥y bót n¬m trong Tü lüc v«n o n song tü t¼m cho m¼nh mët "lèi i ri¶ng" - "i g¦n tîi chõ ngh¾a hi»n thüc v  nghi¶ng v· ph½a ng÷íi ngh±o vîi ni·m c£m thæng ch¥n th nh". Vi¸t v· ng÷íi phö nú trong x¢ hëi cô, Th¤ch Lam h÷îng tîi mi¶u t£ hå mët c¡ch ch¥n thüc bði æng quan ni»m: ". . . èi vîi tæi, v«n ch÷ìng khæng ph£i l  mët c¡ch em ¸n cho ng÷íi åc sü tho¡t li hay sü qu¶n; tr¡i l¤i, v«n ch÷ìng l  mët thù kh½ giîi thanh cao v  ­c lüc m  chóng ta câ, º vøa tè c¡o v  thay êi mët c¡i th¸ giîi gi£ dèi v  t n ¡c, vøa l m cho láng ng÷íi th¶m trong s¤ch v  phong phó hìn" (Líi tüa Giâ ¦u mòa) [1]. 2.1 Nhúng ng÷íi phö nú l¦m than Trong truy»n cõa Th¤ch Lam, ta ½t g°p h¼nh £nh thi¸u nú thà th nh l£ lìi vîi nhúng thó vui tao nh¢, vîi nhúng t¼nh y¶u l¢ng m¤n, mì mëng. Ng÷íi phö nú trong t¡c ph©m cõa æng luæn ph£i èi di»n vîi sü kh­c nghi»t cõa cuëc sèng, vîi c¡i âi ngh±o v  sü l¦m than. Hå l  nhúng cæ g¡i ph£i chàu c£nh sèng l m d¥u tõi cüc, luæn bà ¡nh ªp bði ng÷íi chçng vô phu, bà ay nghi¸n bði mµ chçng ¡c nghi»t (Mët íi ng÷íi) hay bà ²p g£ cho mët k´ "vøa l©n th©n vøa ngu ¦n" (Hai l¦n ch¸t). Cuëc sèng cõa hå l  th¸ giîi l¤nh l³o, buçn t´ vîi nhúng c£m gi¡c ch¡n n£n v  c¡i ch¸t ang tø tø chi¸m l¾nh t¥m hçn. Ð truy»n ng­n 1
  2. Nh  mµ L¶, ta b­t g°p néi ¡m £nh ¸n gh¶ sñ cõa c¡i ngh±o, c¡i âi. Nâ khi¸n cho cuëc íi cõa mµ L¶ v   n con æng óc luæn èi di»n vîi c£nh âi lay l­t v  ch¿ câ ÷ñc sü sung s÷îng khi câ ng÷íi m÷în l m vîi ni·m vui ¸n tëi nghi»p: "câ ÷ñc b¡t g¤o v  m§y çng xu v· nuæi lô con âi ñi ð nh ". C¡i ngh±o nh÷ mët mân nñ truy·n ki¸p luæn b¡m ch°t l§y cuëc íi mµ L¶: "khi sinh ra b¡c ¢ th§y nâ rçi v  tø §y nâ theo b¡c m¢i". ¸n c£ lóc ch¸t c¡i ngh±o v¨n khæng buæng tha ng÷íi phö nú §y v  hi»n húu trong ti¸ng k¶u th§t thanh ¦y ai o¡n: "Tríi ìi! Sao tæi khê th¸ n y..." [1]. Công vi¸t v· cuëc sèng cõa nhúng ki¸p "ngüa ng÷íi, ng÷íi ngüa" song kh¡c vîi cæ g¡i i¸m cõa Nguy¹n Cæng Hoan l­m m¡nh khâe ch±o k²o v  løa bàp l  h¼nh £nh tõi nhöc, trì tråi, cæ ìn cõa hai cæ g¡i i¸m trong Tèi ba m÷ìi. V o tèi ba m÷ìi, thíi iºm thi¶ng li¶ng cõa méi con ng÷íi trong mët n«m th¼ công ch½nh l  lóc hå ph£i tü èi di»n vîi ch½nh m¼nh, èi di»n vîi cuëc sèng ¦y cì cüc º rçi tr n ngªp trong t¥m hçn l  sü ch¡n n£n vîi néi buçn, sü tõi hê. Câ thº nâi, vi¸t v· ng÷íi phö nú, Th¤ch Lam ¢ cè g­ng t¡i hi»n nhúng cuëc íi mët c¡ch ch¥n thüc, khæng tæ v³, khæng l½ t÷ðng hâa. Cuëc sèng trong x¢ hëi cô vîi ¦y r¨y b§t cæng, vîi nhúng quan ni»m, hõ töc, l¹ gi¡o phong ki¸n h  kh­c l  nguy¶n nh¥n t§t y¸u ©y ng÷íi phö nú v o c£nh khèn còng. Cuëc sèng cõa hå nh÷ nhúng minh chùng sèng ëng º tè c¡o mët x¢ hëi væ nh¥n ¤o. Sü s¥u s­c cõa Th¤ch Lam khæng ch¿ døng l¤i ð vi»c tè c¡o hi»n thüc x¢ hëi qua h¼nh £nh cõa nhúng ng÷íi phö nú m  cán gióp ng÷íi åc c£m nhªn th§m th½a néi au cõa hå tr÷îc sü b§t cæng cõa cuëc íi. 2.2 ... Mang v´ µp t¥m hçn Vi¸t v· ng÷íi phö nú Vi»t Nam tr÷îc c¡ch m¤ng th¡ng T¡m, vîi bao néi cì cüc, khê au trong cuëc sèng, ngái bót Th¤ch Lam khæng "kh¡ch quan chõ ngh¾a" m  bëc lë mët néi ni·m çng c£m, mët t§m láng xât th÷ìng, mët th¡i ë n¥ng niu v  tr¥n trång. Ph¡t hi»n, n¥ng ï nhúng c¡i tèt º cuëc íi "câ nhi·u cæng b¬ng, nhi·u th÷ìng y¶u hìn", "ph¡t hi»n c¡i µp ch½nh ð ché m  khæng ai ngí tîi, t¼m c¡i µp k½n ¡o v  che l§p cõa sü vªt, cho ng÷íi kh¡c mët b i håc træng nh¼n v  th÷ðng thùc" (Theo dáng) [1] l  thi¶n chùc, l  þ thùc th÷íng trüc trong t÷ t÷ðng Th¤ch Lam. Ch½nh v¼ vªy, ¬ng sau c¡i hi»n thüc nghi»t ng¢ §y, Th¤ch Lam ¢ nhªn ra v´ µp cõa ng÷íi phö nú v  thº hi»n nâ mët c¡ch s¥u s­c, c£m ëng. Ng÷íi phö nú trong t¡c ph©m cõa Th¤ch Lam công ph£i chàu sü t¡c ëng m¤nh m³ cõa íi sèng hi»n thüc, ph£i vªt lën vîi c¡i âi, c¡i ngh±o song ng÷íi åc v¨n nhªn th§y n²t kh¡c bi»t giúa hå vîi nhúng ng÷íi phö nú trong t¡c ph©m cõa c¡c nh  v«n hi»n thüc còng thíi. Ng÷íi phö nú trong s¡ng t¡c cõa Nguy¹n Cæng Hoan, Vô Trång Phöng tü ¡nh m§t m¼nh trong qu¡ tr¼nh vªt lën vîi cuëc sèng, trong qu¡ tr¼nh m÷u sinh. Ng÷íi phö nú trong t¡c ph©m cõa Th¤ch Lam tuy công l  n¤n nh¥n cõa x¢ hëi, m°c dò ch÷a câ ÷ñc v´ µp to n vµn nh÷ chà Dªu trong T­t ±n cõa Ngæ T§t Tè, song qua c¡ch mi¶u t£ cõa æng, trong s¥u th¯m t¥m hçn hå v¨n giú ÷ñc nhúng ph©m ch§t tèt µp, ¡ng tr¥n trång. Vi¸t v· cuëc sèng cõa nhúng cæ g¡i l¦u xanh, Th¤ch Lam khæng h· câ giång khinh b¤c m  tr¡i l¤i ¢ kh¡m ph¡, di¹n t£ mët c¡ch s¥u s­c nhúng þ ngh¾, t¼nh c£m trong t¥m hçn hå. Trong Tèi ba m÷ìi, ngay chèn nh  s«m b©n th¿u, æ u¸ th¼ Li¶n v  Hu» v¨n h÷îng v· tê ti¶n mët c¡ch th nh k½nh v  bi¸t tõi hê vîi cuëc sèng nhì nhîp cõa ch½nh m¼nh. Hå v¨n l  con ng÷íi bði hå cán câ láng tü trång, bi¸t hê thµn v  cán bi¸t ÷îc mì ÷ñc trð v· vîi nhúng ng y t÷ìi µp trong qu¡ khù. N²t µp §y ch½nh l  nhúng iºm s¡ng khæng d¹ m§t trong t¥m hçn hå. V  k½ ùc t÷ìi µp, h¤nh phóc trong hå luæn l  ni·m ëng vi¶n an õi, n¥ng ï nhúng t¥m hçn cæ ëc, nhä b² §y tr÷îc vüc th¯m cõa sü sa ng¢. Ch½nh 2
  3. v¼ vªy, nhúng cæ g¡i trong Tèi ba m÷ìi hi»n l¶n ¡ng th÷ìng hìn ¡ng tr¡ch. Th¤ch Lam khæng ch¿ l  nh  v«n kh¡m ph¡ ra c¡i ¡ng y¶u, ¡ng tr¥n trång cõa nhúng con ng÷íi bà ©y v o c£nh sèng còng cüc m  cán l  ng÷íi bi¸t n¥ng niu, tr¥n trång kh¡t vång sèng b¼nh dà mang t½nh ng÷íi cõa ng÷íi phö nú. åc ùa con, dò câ ¡c c£m bao nhi¶u vîi thâi tham lam, keo ki»t cõa b  C£ th¼ khi k¸t thóc c¥u chuy»n, ng÷íi åc l¤i c ng c£m thæng vîi nh¥n vªt tr÷îc sü ng©n ngì, nuèi ti¸c khi b  C£ ph£i tr£ l¤i ùa con cho chà Sen. Th¤ch Lam ¢ nh¼n th§y, khìi dªy v  kh¯ng ành ph¦n tèt µp cán giú ÷ñc ð ng÷íi  n b  keo ki»t, ëc ¡c n y l  sü "th±m muèn v  ao ÷îc" c¡i h¤nh phóc ÷ñc l m mµ. Ni·m kh¡t khao h¤nh phóc ÷ñc l m mµ l  n²t µp r§t nh¥n b£n trong t¥m hçn cõa b  C£ nâi ri¶ng v  cõa ng÷íi phö nú nâi chung. Nâ v÷ñt l¶n tr¶n t§t c£ nhúng gi¡ trà vªt ch§t t¦m th÷íng, dung töc v  câ thº l m thay êi t¥m t½nh, suy ngh¾, h nh ëng cõa con ng÷íi. Ch¿ câ i·u n y mîi l½ gi£i thäa ¡ng cho h nh ëng l¤ lòng cõa b  C£ khi tø chèi nhªn l¹ vªt v  º chùng tä m¼nh khæng giªn ¢ "mð tõ l§y hai çng b¤c mîi ÷a cho chà Sen". ‰n sau trang vi¸t cõa Th¤ch Lam v· ng÷íi phö nú l  mët tr¡i tim nh¥n hªu, th¡i ë çng c£m, chia s´ vîi ni·m kh¡t khao nh¥n b£n: "ch¿ mët chót ¥u y¸m, mët chót t¼nh th÷ìng công õ n¥ng ï an õi nhúng con ng÷íi §y" ( Líi tüa Giâ ¦u mòa). óng nh÷ Vô B¬ng ¢ nhªn ành: "Trong nhâm Phong Hâa - Ng y Nay, Ho ng ¤o l  ng÷íi l½ thuy¸t, Kh¡i H÷ng l  ng÷íi ph¡ n¸p cô º ti¸n ¸n mët íi sèng mîi, tüu chung ·u l  ng÷íi th÷ìng y¶u c£, nh÷ng muèn nâi tîi mët ng÷íi tæn thí nh¥n b£n thªt sü, mët ng÷íi xât xa çng b o tø t¥m can t¼ ph¸ th÷ìng ra th¼ ng÷íi §y ch½nh l  Th¤ch Lam" [2]. 2.3 V  n²t µp truy·n thèng H¼nh £nh ng÷íi phö nú trong truy»n ng­n Th¤ch Lam hi»n l¶n vîi v´ µp ¬m th­m v  b¼nh dà cõa ng÷íi phö nú truy·n thèng, th§m ÷ñm hçn d¥n tëc. Truy»n ng­n Cæ h ng x²n ¢ gñi cho ng÷íi åc h÷îng tîi nhúng phi¶n chñ qu¶ trò phó quen thuëc g­n bâ vîi íi sèng t¥m hçn ng÷íi Vi»t Nam b¬ng c¥u ca dao · tø: Chñ huy»n mët th¡ng s¡u phi¶n G°p cæ h ng x²n k¸t duy¶n Ch¥u, Tr¦n. Chñ phi¶n, cæ h ng x²n ¢ trð th nh h¼nh £nh r§t éi quen thuëc trong t¥m hçn ng÷íi Vi»t Nam. Song trong c¡i x¢ hëi nûa T¥y, nûa ta, , …u l¨n lën vîi nhi·u xu h÷îng sèng lai c«ng th¼ vi»c mi¶u t£ º kh¯ng ành v´ µp cõa ng÷íi phö nú Vi»t Nam qua h¼nh £nh cæ h ng x²n quen thuëc v¨n l  mët sü th nh cæng trong s¡ng t¡c cõa Th¤ch Lam. T¥m hi»n l¶n trong t¡c ph©m l  h¼nh £nh cõa mët cæ g¡i t¦n t£o, hi¸u th£o v  gi u ùc hi sinh. M°c dò ph£i g¡nh tr¶n æi vai "nhä b²" g¡nh n°ng khâ nhåc cõa cuëc sèng, ph£i chàu c£nh sèng "tø tuêi tr´ cho ¸n lóc tuêi gi , to n khâ nhåc v  lo sñ, ng y nå d»t ng y kia nh÷ t§m v£i thæ sì", song cæ h ng x²n v¨n µp bði suy ngh¾ ¦y tr¡ch nhi»m vîi gia ¼nh. óng nh÷ Vô Ngåc Phan nhªn x²t: "Cæ h ng x²n cõa Th¤ch Lam l  ng÷íi ti¶u biºu cho h¤ng  n b  thæn qu¶, hi sinh cho nh  m¼nh v  nh  chçng, suèt íi trong c£nh tèi t«m v  còng khê, khæng bi¸t câ ng y vui" [3]. Ð truy»n ng­n D÷îi bâng ho ng lan, h¼nh £nh mët ng÷íi b  hi·n tø nh÷ mët b  ti¶n trong truy»n cê t½ch vîi mët cæ h ng xâm dàu d ng, d¹ th÷ìng luæn træng ñi ng÷íi i xa ¢ t¤o n¶n sü y¶n b¼nh, th¥n thuëc, trð th nh nìi n÷ìng tüa vúng ch­c cõa Thanh méi khi g°p khâ kh«n. V  ngay c£ nhúng cæ g¡i trong Tèi ba m÷ìi, dò câ ph£i sèng c£nh nhì nhîp, song hå khæng ho n to n tuy»t vång, bði trong s¥u th¯m t¥m hçn v¨n le lâi ¡nh s¡ng cõa c¡i thi»n, c¡i µp. â l  sü th nh k½nh h÷îng v· tê ti¶n khi n«m h¸t t¸t ¸n, l  sü tü èi di»n vîi ch½nh m¼nh, vîi cuëc sèng. Câ buçn th÷ìng, câ au în song hå v¨n bi¸t tõi hê, ti¸c nuèi nhúng k¿ ni»m, k½ ùc tèt µp. . . 3
  4. 3 K¸t luªn Câ thº kh¯ng ành, Th¤ch Lam ¢ mi¶u t£ ch¥n thüc, sinh ëng cuëc sèng cõa ng÷íi phö nú Vi»t Nam tr÷îc C¡ch m¤ng. Hìn th¸ hå hi»n l¶n vîi n²t µp truy·n thèng v  ÷ñm hçn d¥n tëc, chùng tä t÷ t÷ðng ngh» thuªt v  c¡i nh¼n nh¥n ¤o r§t ¡ng tr¥n trång cõa nh  v«n. i·u n y khæng ph£i d¹ d ng câ ÷ñc èi vîi mët nh  v«n sèng ð t¦ng lîp tr¶n trong x¢ hëi. T€I LI›U THAM KHƒO [1] Nhi·u ng÷íi so¤n, 1998. Tuyºn tªp Th¤ch Lam. Nxb V«n håc, H  Nëi. [2] Nhi·u ng÷íi so¤n, 1998. Th¤ch Lam - V· t¡c gia v  t¡c ph©m. Nxb Gi¡o döc, H  Nëi. [3] Vô Ngåc Phan, 1994. Nh  v«n hi»n ¤i. Nxb V«n håc, Hëi nghi¶n cùu v  gi£ng d¤y v«n håc Th nh phè Hç Ch½ Minh. [4] Nhi·u t¡c gi£, 2000. V«n håc 11. Tªp 1, Nxb Gi¡o döc, H  Nëi. ABSTRACT The image of women in Thach Lam's short stories Thach Lam is admired as an outstanding short story writer with his sympathy and compassion for human beings. In his writing, a number of pages were contributed to the poor that live in rural and city situations, especially the women who were burdened with plenty of the bitter and unfair of past sociocracy in the 1930s. Under his penmanship, the appearance of women was reality, lifelike with all the ordinary but full of the profound and full of nationality. A heart with compassionate, a humane soul and a respectable progressive ideology of Thach Lam can be aware through the images and the humane natural beauty of the women in his works. 4
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2