intTypePromotion=1
ADSENSE

Hồ Chí Minh và những chuyện kể về tấm gương đạo đức của Người (Tập 5): Phần 1

Chia sẻ: Trần Thị Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:68

71
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu ra đời nhân kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 105 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, 40 năm Thành phố vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Thành ủy tiếp tục tổ chức biên soạn tài liệu Những chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - tập 5. Tài liệu có kết cấu nội dung gồm 3 chương, phần 1 tài liệu thể hiện 2 nội dung chính: Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và những chiến sĩ cách mạng trung kiên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hồ Chí Minh và những chuyện kể về tấm gương đạo đức của Người (Tập 5): Phần 1

NHÖÕNG CHUYEÄN KEÅ<br /> VEÀ TAÁM GÖÔNG ÑAÏO ÑÖÙC<br /> <br /> HOÀ CHÍ MINH<br /> Taäp 5<br /> <br /> THÀNH ỦY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> BAN TUYÊN GIÁO<br /> <br /> NHÖÕNG CHUYEÄN KEÅ<br /> <br /> VEÀ TAÁM GÖÔNG ÑAÏO ÑÖÙC<br /> <br /> HOÀ CHÍ MINH<br /> Taäp 5<br /> <br /> Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ<br /> Thành phố Hồ Chí Minh - 2016<br /> <br /> Trôøi coù boán muøa: Xuaân, Haï, Thu, Ñoâng.<br /> Ñaát coù boán phöông: Ñoâng, Taây, Nam, Baéc.<br /> Ngöôøi coù boán ñöùc: Caàn, Kieäm, Lieâm, Chính.<br /> Thieáu moät muøa, thì khoâng thaønh trôøi.<br /> Thieáu moät phöông, thì khoâng thaønh ñaát.<br /> Thieáu moät ñöùc, thì khoâng thaønh ngöôøi.<br /> HOÀ CHÍ MINH - 1949<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2