intTypePromotion=1
ADSENSE

Hỗ trợ giải bài tập đại số

Chia sẻ: Monkey68 Monkey68 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:51

2.542
lượt xem
113
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần mềm này hoạt động như một gia sư, cung cấp kiến thức, củng cố lý thuyết,hướng dẫn giải,rèn luyện kỹ năng thực hành, kiểm tra mức độ tiếp thu, giúp đỡ ôn tập...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hỗ trợ giải bài tập đại số

 1. LUẬN VĂN PHẦN MỀM HỖ TRỢ GIẢI BÀI TẬP ĐẠI SỐ
 2. HÖÎ TRÚÅ GIAÃI BAÂI TÊÅP ÀAÅI SÖË 1 MUÅC LUÅC MUÅC LUÅC ..................................................................................................... 1 CHÛÚNG 1: ÀÙÅT VÊËN ÀÏÌ .......................................................................... 2 1 Àùåt Vêën Àïì ............................................................................................. 2 SÚ LÛÚÅC NÖÅI DUNG LUÊÅN VÙN .............................................................. 3 CHÛÚNG 2: KHAÃO SAÁT HIÏÅN TRAÅNG VAÂ PHÊN TÑCH YÏU CÊÌU .......... 4 2 Khaão Saát Hiïån Traång Vaâ Phên Tñch Yïu Cêìu ............................................ 4 CHÛÚNG 3: PHÊN TÑCH ............................................................................. 8 3 Phên Tñch ................................................................................................ 8 BAÂI TÊÅP - CAÁCH GIAÃI BAÂI HOÅC ................................................................10 Baâi giaãi .....................................................................................................10 CHÛÚNG 4: THIÏËT KÏË ...............................................................................11 4 Thiïët Kïë .................................................................................................11 CHÛÚNG 5: CAÂI ÀÙÅT VAÂ NGHIÏÅM THU ..................................................42 5 Caâi àùåt vaâ nghiïåm thu .............................................................................42 CHÛÚNG 6: KÏËT LUÊÅN .............................................................................43 6 Kïët luêån .................................................................................................43 PHÊÌN PHUÅ LUÅC ..........................................................................................45 1 Phên loaåi caác baâi têåp ...............................................................................45 1.2 Phên loaåi theo daång baâi têåp:..................................................................46 CAÁC TAÂI LIÏÅU THAM KHAÃO .....................................................................51 http://www.ebooks.vdcmedia.com
 3. HÖÎ TRÚÅ GIAÃI BAÂI TÊÅP ÀAÅI SÖË 2 CHÛÚNG 1: ÀÙÅT VÊËN ÀÏÌ 1 Àùåt Vêën Àïì Trong quaá trònh hoåc têåp cuãa mònh, hoåc sinh khöng chó lïn lúáp nghe giaãng baâi maâ coân phaãi thûåc haânh laâm baâi têåp úã nhaâ. Àöëi vúái nhûäng mön hoåc nhû Toaán, Lyá, Hoáa, Anh Vùn... trong luác laâm baâi têåp úã nhaâ hoåc sinh coá thïí àoåc caác saách tham khaão àïí tòm lúâi giaãi nhûäng luác cêìn thiïët hay têåp laâm thïm nhûäng baâi nêng cao trong àoá. Têët caã caác loaåi saách tham khaão thûúâng coá phêìn hûúáng dêîn giaãi chi tiïët hay gúåi yá dûåa vaâo àoá hoåc sinh coá thïí tûå reân luyïån khaã nùng cuãa mònh. Vò vêåy hiïån nay loaåi saách giuáp hoåc töët, hûúáng dêîn giaãi baâi têåp... àûúåc caác giaáo viïn soaån rêët nhiïìu, phong phuá caã vïì nöåi dung lêîn hònh thûác. Cuâng möåt mön hoåc coá rêët nhiïìu saách tham khaão cuãa nhiïìu taác giaã khaác nhau. Vúái nhu cêìu tham khaão saách baâi têåp ngaây caâng cao cuâng vúái sûå phaát triïín cuãa Tin Hoåc, nhêët laâ sûå phaát triïín nhaãy voåt cuãa cöng nghïå phêìn cûáng laâm cho giaá maáy vi tñnh ngaây caâng haå, cuäng chñnh vò vêåy maâ nhiïìu em hoåc sinh hiïån nay àaä àûúåc cha meå mua cho maáy vi tñnh phuåc vuå cho viïåc hoåc têåp giaãi trñ cuãa caác em. Trònh àöå tin hoåc cuãa hoåc sinh cuäng laâ vêën àïì àûúåc quan têm trong caác trûúâng hoåc, cuå thïí laâ trong nhiïìu trûúâng àaä àûa böå mön Tin Hoåc laâm mön hoåc chñnh cuãa trûúâng taåo àïìu kiïån thuêån lúåi cho hoåc sinh tiïëp cêån vúái nïìn cöng nghïå thöng tin. Toám laåi, chñnh vò nhu cêìu tham khaão saách trong quaá trònh hoåc têåp vaâ sûå höî trúå maånh meä cuãa maáy tñnh, chuáng ta cêìn coá caác phêìn mïìm giuáp àúä cho hoåc sinh thûåc hiïån tham khaão nhûäng hûúáng dêîn baâi têåp ngay trïn maáy möåt caách coá hiïåu quaã. Phêìn mïìm naây hoaåt àöång nhû laâ möåt gia sû, cung cêëp kiïën thûác, cuãng cöë lyá thuyïët, hûúáng dêîn giaãi, reân luyïån kyä nùng thûåc haânh, kiïím tra mûác àöå tiïëp thu, giuáp àúä ön têåp... giuáp cho hoåc sinh hoåc têåp ngaây caâng tiïën böå hún. Do àoá, chûúng trònh höî trúå giaãi baâi têåp taåi nhaâ mön Àaåi söë cho hoåc sinh lúáp 9 àûúåc xêy dûång. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 4. HÖÎ TRÚÅ GIAÃI BAÂI TÊÅP ÀAÅI SÖË 3 SÚ LÛÚÅC NÖÅI DUNG LUÊÅN VÙN Chûúng 1: Àùåt vêën àïì vïì nhu cêìu xêy dûång chûúng trònh höî trúå giaãi baâi têåp taåi nhaâ mön Àaåi söë cho hoåc sinh lúáp 9. Chûúng 2: Khaão saát hiïån traång vaâ phên tñch yïu cêìu cuãa viïåc höî trúå giaãi baâi têåp taåi nhaâ mön Àaåi söë cho hoåc sinh lúáp 9. Chûúng 3: Phên tñch, àûa ra mö hònh àöëi tûúång cuãa chûúng trònh. Chûúng 4: Thiïët kïë chûúng trònh, àûa ra mö hònh lûu trûä dûä liïåu, giao diïån, vaâ xûã lyá cuãa chûúng trònh. Chûúng 5: Caâi àùåt vaâ thûã nghiïåm chûúng trònh. Chûúng 6: Kïët luêån. Phuå luåc: http://www.ebooks.vdcmedia.com
 5. HÖÎ TRÚÅ GIAÃI BAÂI TÊÅP ÀAÅI SÖË 4 CHÛÚNG 2: KHAÃO SAÁT HIÏÅN TRAÅNG VAÂ PHÊN TÑCH YÏU CÊÌU 2 Khaão Saát Hiïån Traång Vaâ Phên Tñch Yïu Cêìu 2.1 Hiïån traång 2.1.1 Hiïån traång vïì mùåt töí chûác Hiïån traång Baâi têåp toaán lúáp 9 mön Àaåi Söë coá cú cêëu töí chûác göìm caác böå phêån sau: - Hoåc sinh. - Giaáo viïn. - Phuå huynh. - Nhaâ trûúâng, baån beâ. - Hïå thöëng baâi têåp. Toám laåi, cú cêëu töí chûác coá thïí toám lûúåc trong sú àöì sau: Hoåc sinh giaáo viïn Phuå huynh Giaãng baâi, kiïím tra, àaánh giaá. Höî trúå, giaám saát Phöëi húåp àûa ra kïë hoaåch hoåc têåp töët cho hoåc sinh Baâi têåp Giaãi baâi têåp Soaån baâi têåp Hònh 2.1 2.1.2 Hiïån traång vïì mùåt nghiïåp vuå Àöëi vúái hoåc sinh: cöng viïåc cuãa möåt hoåc sinh göìm: - Hoåc lyá thuyïët: trong vúã baâi hoåc, trong saách giaáo khoa, hay trong phêìn toám tùæt lyá thuyïët cuãa möåt cuöën saách hûúáng dêîn giaãi baâi têåp naâo àoá, hay coá thïí úã daång hûúáng dêîn caách giaãi chung cho tûâng daång baâi têåp. - Giaãi baâi têåp: Giaãi caác baâi têåp bùæt buöåc maâ giaáo viïn, hay phuå huynh yïu cêìu. Choån loaåi baâi têåp maâ mònh thñch giaãi trong söë caác baâi têåp coân laåi trong saách giaáo http://www.ebooks.vdcmedia.com
 6. HÖÎ TRÚÅ GIAÃI BAÂI TÊÅP ÀAÅI SÖË 5 khoa maâ giaáo viïn khöng yïu cêìu hay loaåi baâi têåp laâm thïm, nêng cao trong saách baâi têåp, saách hûúáng dêîn, saách tham khaão. - Xem hûúáng dêîn trong quaá trònh giaãi baâi têåp: trong luác giaãi baâi têå p, nïëu gùåp vêën àïì maâ hoåc sinh khöng giaãi quyïët àûúåc thò coá thïí hoãi thêìy cö, cha meå, anh chõ, baån beâ cuãa mònh àïí àûúåc lúâi hûúáng dêîn, hoùåc coá thïí tham khaão lúâi hûúáng dêîn giaãi trong caác saách hûúáng dêîn, tuây theo mûác àöå cuãa baâi toaán maâ hoåc sinh seä coá àûúåc nhûäng thöng tin cêìn thiïët àïí giaãi baâi toaán àoá. ÚÃ àêy hoåc sinh coá thïí seä chó àûúåc hûúáng dêîn daång gúåi yá hay hûúáng dêîn phûúng phaáp chung àïí giaãi baâi toaán naây, hoùåc thêåm chñ coá thïí àûúåc hûúáng dêîn chi tiïët (baâi giaãi hoaân chónh). - Kiïím tra kïët quaã (àöëi chiïëu vúái àaáp aán): hoåc sinh coá thïí kiïím tra kïët quaã baâi laâm cuãa mònh bùçng caách so saánh kïët quaã baâi laâm cuãa mònh vúái kïët quaã baâi laâm cuãa baån beâ, hay nhúâ thêìy cö, cha meå, anh chõ, baån beâ xem vaâ àaánh giaá, hay coá thïí àöëi chiïëu vúái baâi giaãi coá sùén trong saách hûúáng dêîn giaãi baâi têåp. Tûâ àoá ruát ra nhûäng kinh nghiïåm giaãi baâi têåp, böí sung cho mònh nhûäng kiïën thûác coân thiïëu hoùåc chûa nùæm vûäng. - Lêåp caác kïë hoaåch hoåc têåp àïí chuêín bõ cho caác kyâ kiïím tra, kyâ thi hoùåc àïí nêng cao, reân luyïån thïm kyä nùng giaãi baâi têåp cuãa hoåc sinh. Viïåc lêåp kïë hoaåch coá thïí àûúåc dûåa theo caác gúåi yá cuãa giaáo viïn, cuãa phuå huynh, cuãa baån beâ nhùçm khùæc phuåc nhûäng vêën àïì maâ hoåc sinh chûa nùæm vûäng, nhûäng yïëu àiïím maâ hoåc sinh cêìn khùæc phuåc. - Giaãi thûã caác böå àïì thi àïí laâm quen vúái mûác àöå àïì thi, vúái caác daång trong böå àïì. Tûâ àoá hoåc sinh reân luyïån thïm caác kyä nùng coân chûa nùæm vûäng, nhûäng vêën àïì mùæc phaãi trong quaá trònh giaãi baâi têåp. - Hïå thöëng caác baâi têåp thaânh caác daång baâi têåp coá caách giaãi chung, giöëng nhau, coá cuâng aáp duång möåt söë cöng thûác chung. Viïåc hïå thöëng caác baâi têåp thaânh caác daång baâi têåp coá thïí laâ nhúâ caác saách hûúáng dêîn, nhúâ giaáo viïn vaâ dûåa vaâo kinh nghiïåm, hiïíu biïët maâ hoåc sinh àaä coá trong quaá trònh hoåc vaâ giaãi baâi têåp. - Ghi caác caách giaãi hay, caác cöng thûác quan troång, caác vêën àïì maâ hoåc sinh hay mùæc löîi trong quaá trònh giaãi baâi têåp àïí coá thïí thûúâng xuyïn xem laåi. Àöëi vúái giaáo viïn: cöng viïåc cuãa giaáo viïn coá thïí bao göìm - Soaån giaáo aán: chuêín bõ baâi giaãng àïí giaãng trïn lúáp. - Giaãng baâi: lïn lúáp giaãng baâi cho hoåc sinh vaâ cho baâi têåp vïì nhaâ cuâng vúái nhûäng gúåi yá (nïëu coá). - Kiïím tra baâi hoåc vaâ vúã baâi têåp cuãa hoåc sinh xem hoåc sinh coá hoåc baâi vaâ laâm baâi têåp vïì nhaâ hay khöng (kiïím tra miïång). - Hïå thöëng caác baâi têåp thaânh caác daång baâi têåp coá caách giaãi chung àïí hoåc sinh dïî nùæm baâi hún. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 7. HÖÎ TRÚÅ GIAÃI BAÂI TÊÅP ÀAÅI SÖË 6 - Soaån caác baâi têåp kiïím tra cuâng vúái àaáp aán vaâ thang àiïím cuãa tûâng baâi. - Töí chûác kiïím tra, chêëm vaâ phaát baâi kiïím tra, cöång àiïím. - Àaánh giaá, xïëp loaåi hoåc sinh. Àöëi vúái phuå huynh: - Theo doäi vaâ kiïím tra tònh hònh hoåc têåp cuãa con em mònh bùçng caách doâ lyá thuyïët, xem nhûäng nhêån xeát cuãa giaáo viïn, kïët quaã chêëm baâi cuãa giaáo viïn vïì con em mònh. - Kiïím tra baâi têåp vïì nhaâ bùçng caách kiïím tra vúã baâi têåp xem con em mònh coá laâm baâi vïì nhaâ do giaáo viïn yïu cêìu hay khöng. - Cho baâi têåp laâm thïm àïí reân luyïån kyä nùng cho con em mònh. - Liïn hïå vúái giaáo viïn àïí biïët vïì tònh hònh hoåc têåp cuãa con em mònh, coá thïí phöëi húåp vúái giaáo viïn àïí àûa ra nhûäng biïån phaáp, nhûäng kïë hoaåch nhùçm caãi thiïån viïåc hoåc cuãa con em mònh. Nhaâ trûúâng, baån beâ: - Àêy laâ möi trûúâng hoåc têåp vaâ reân luyïåïn cuãa hoåc sinh. Hoåc sinh coá thïí trao àöíi nhûäng vêën àïì trong hoåc têåp vúái baån beâ, vúái caác thêìy cö giaáo khaác, coá thïí xem saách tham khaão thïm trong thû viïån... Hïå thöëng baâi têåp: - Göìm caác baâi têåp trong caác böå àïì, trong caác baâi hoåc cuãa saách giaáo khoa, trong caác daång baâi têåp (daång baâi têåp vïì cùn bêåc hai, daång baâi têåp vïì cùn bêåc ba... coá aáp duång möåi söë cöng thûác giöëng nhau vaâ coá caách giaãi giöëng nhau). Caác baâi têåp coá thïí laâ baâi têåp bùæt buöåc laâm hoùåc baâi têåp nêng cao hoùåc baâi têåp ön têåp (ön kiïím tra, ön thi hoåc kyâ, töët nghiïåp...). Xin xem chi tiïët vïì hïå thöëng baâi têåp úã phêìn phuå luåc cuöëi luêån vùn naây. 2.1.3 Hiïån traång vïì mùåt tin hoåc - Trònh àöå tin hoåc: Hoåc sinh coá laâm quen vúái maáy tñnh röìi. - Cêëu hònh phêìn cûáng: Nhûäng cêëu hònh phêìn cûáng coá thïí sûã duång àûúåc hïå àiïìu haânh Windows 9x/2000, coá caâi caác font chûä tiïëng Viïåt. 2.2 Yïu cêìu 2.2.1 Yïu cêìu chûác nùng Lûu trûä: - Hïå thöëng lyá thuyïët àûúåc toám tùæt. - Hïå thöëng baâi têåp (àïì baâi, loaåi baâi têåp, mûác àöå khoá dïî, thang àiïím, àaáp aán, caách giaãi). - Caác kïë hoaåch hoåc têåp. - Caác böå àïì thi thûã. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 8. HÖÎ TRÚÅ GIAÃI BAÂI TÊÅP ÀAÅI SÖË 7 - Baâi giaãi cuãa hoåc sinh (nöåi dung baâi giaãi, thúâi àiïím laâm baâi hay thúâi àiïím sûãa baâi lêìn cuöëi cuâng, àiïím söë). - Kïë hoaåch tûå hoåc bao göìm caác thöng tin (Ngaây bùæt àêìu, Ngaây kïët thuác dûå kiïën, Caác baâi têåp cêìn laâm). - Caác ghi chuá cuãa hoåc sinh trong quaá trònh giaãi baâi têåp. Tra cûáu: Caác baâi têåp theo caác tiïu chuêín - Loaåi baâi têåp. - Baâi hoåc lyá thuyïët. - Böå àïì. - Kïë hoaåch. Tñnh toaán: - Chêëm àiïím cho tûâng baâi giaãi cuãa hoåc sinh. - Tñnh àiïím, nhêån xeát vaâ xïëp loaåi quaá trònh hoåc têåp cuãa hoåc sinh theo khoaãng thúâi gian (tûâ ngaây àïën ngaây), theo baâi hoåc lyá thuyïët, theo daång baâi têåp, theo kïë hoaåch. - Phaát sinh caác baâi têåp theo àuáng yïu cêìu cuãa giaáo viïn hoùåc phuå huynh: viïåc phaát sinh hoaân toaân theo thiïët kïë cuãa giaáo viïn vaâ khöng coá sûå phaát sinh tûå àöång tûâ maáy tñnh. - Phaát sinh caác baâi têåp theo caác mêîu baâi têåp coá sùén: giaáo viïn coá thïí choån bêët kyâ baâi têåp naâo maâ mònh muöën phaát sinh, röìi sûãa laåi baâi têåp cuâng caách giaãi cuãa baâi têåp àoá theo yá mònh, sau àoá lûu thaânh baâi têåp múái. Kïët xuêët: - Caác baâi giaãi cuãa möåt baâi têåp. - Caác baãng kïët quaã cuâng vúái caác àaánh giaá viïåc hoåc têåp. 2.2.2 Yïu cêìu phi chûác nùng Tñnh tiïën hoaá: - Dïî daâng phaát triïín cho caác loaåi baâi têåp khaác vïì àaåi söë, vïì baâi têåp noái chung. Tñnh tiïån duång: - Giao diïån thên thiïån vúái ngûúâi sûã duång, taåo caãm giaác thoaãi maái trong luác duâng chûúng trònh hoåc têåp. Muöën vêåy, giao diïån phaãi trûåc quan cho pheáp tûâng bûúác hûúáng dêîn hoåc sinh giaã i baâi têåp. Tñnh hiïåu quaã: - Möi trûúâng thûåc hiïån (cêëu hònh trung bònh): Windows 9x/2000/NT, trïn maáy tñnh 586 vúái 16MB RAM. Tñnh tûúng thñch: - Dïî tñch húåp vúái caác phêìn mïìm baâi têåp khaác. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 9. HÖÎ TRÚÅ GIAÃI BAÂI TÊÅP ÀAÅI SÖË 8 Ngoaâi ra, khöëi lûúång baâi têåp tham khaão phaãi tûúng àöëi hoaân chónh, nghôa laâ phaãi coá àêìy àuã caác loaåi baâi têåp vúái nhiïìu mûác àöå khaác nhau vaâ söë lûúång tûâng loaåi àuã àïí tham khaão. Coá taâi liïåu hûúáng dêîn sûã duång keâm theo phêìn mïìm. Cho pheáp in caác ghi chuá, caác baâi giaãi cuãa hoåc sinh ra giêëy. CHÛÚNG 3: PHÊN TÑCH 3 Phên Tñch 3.1 Mö hònh àöëi tûúång 3.1.1 Sú àöì àöëi tûúång chñnh Àöëi tûúång chñnh cuãa phêìn mïìm laâ àöëi tûúång BAÂI TÊÅP 3.1.2 Mö taã àöëi tûúång 3.1.2.1 Baâi têåp Diïîn giaãi: caác baâi têåp maâ hoåc sinh giaãi Baãng mö taã thuöåc tñnh: STT Thuöåc tñnh Kiïíu Raâng buöåc Diïîn giaãi Ghi chuá. 1/ Tïn_BT Chuöîi Khaác röîng Tïn cuãa baâi têåp Vñ duå: Baâi têåp 1_1 2/ Mûác àöå Söë Rúâi raåc Mûác àöå khoá dïî cuãa baâi têåp (àaánh giaá theo trònh àöå bònh Thûúâng) 3/ Loaåi baâi têåp Söë Rúâi raåc Loaåi baâi têåp 4/ Àïì baâi Chuöîi Khaác röîng Nöåi dung cuãa baâi têåp Vñ duå: giaãi phûúng trònh bêåc hai x2-3*x+2 = 0 5/ Thúâi gian cêìn laâm Söë Nguyïn dûúng Khoaãng thúâi gian trung bònh àïí hoaân thaânh baâi têåp Tñnh theo àún võ phuát BAÂI TÊÅP Hònh 3.1 6/ Ghi chuá hûúáng dêîn Chuöîi Chuöîi kyá tûå ghi chuá vïì baâi têåp. 7/ Baâi hoåc Àöëi tûúång phuå Baâi hoåc liïn quan baâi têåp http://www.ebooks.vdcmedia.com
 10. HÖÎ TRÚÅ GIAÃI BAÂI TÊÅP ÀAÅI SÖË 9 8/ Caách giaãi Àöëi tûúång phuå Caách giaãi cuãa baâi têåp 3.1.2.2 Àöëi tûúång phuå Baâi hoåc Diïîn giaãi: àöëi tûúång phuå Baâi hoåc laâ caác baâi hoåc lyá thuyïët. Baãng mö taã thuöåc tñnh: Stt Thuöåc tñnh Kiïíu Raâng buöåc Diïîn giaãi Ghi chuá 1/ Tïn_BH Chuöîi Duy nhêët Tïn baâi hoåc 2/ Chûúng Söë Chûúng baâi hoåc theo SGK 3/ Nöåi Dung Chuöîi Nöåi dung cuãa baâi hoåc 4/ Ghi chuá Hûúáng dêîn Chuöîi Caác cöng thûác, caác lûu yá maâ hoåc sinh cêìn nhúá àïí giaãi baâi têåp. 3.1.2.3 Àöëi tûúång phuå Caách giaãi Diïîn giaãi: àöëi tûúång phuå Caách giaãi laâ caách giaãi tûúng ûáng cuãa baâi têåp. Baãng mö taã thuöåc tñnh: Stt Thuöåc tñnh Kiïíu Raâng buöåc Diïîn giaãi Ghi chuá 1/ Tïn_CG Chuöîi Duy nhêët Tïn caách giaãi 2/ Nöåi Dung Chuöîi Nöåi dung caách giaãi 3/ Àiïím Söë Àiïím chuêín 4/ Ghi chuá hûúáng dêîn Chuöîi Caác hûúáng dêîn gúåi yá, baâi giaãi mêîu 3.1.3 Sú àöì àöëi tûúång múã röång 3.1.3.1 Àöëi tûúång Baâi giaãi Diïîn giaãi: àöëi tûúång phuå Baâi giaãi laâ baâi giaãi tûúng ûáng cuãa baâi têåp do hoåc sinh laâm. Baãng mö taã thuöåc tñnh: Stt Thuöåc tñnh Kiïíu Raâng buöåc Diïîn giaãi Ghi chuá 1/ Tïn_BG chuöîi khaác röîng; Tïn baâi giaãi 2/ Nöåi dung chuöîi khaác röîng; Nöåi dung baâi giaãi 3/ Àiïím söë àiïím hoåc sinh àaåt àûúåc http://www.ebooks.vdcmedia.com
 11. HÖÎ TRÚÅ GIAÃI BAÂI TÊÅP ÀAÅI SÖË 10 BAÂI TÊÅP - CAÁCH GIAÃI BAÂI HOÅC Baâi giaãi Hònh 3.2 Tïn àöëi tûúång: Quan hïå 1 – nhiïìu: Àöëi tûúång: Giaãi thñch caác kyá hiïåu: 4 Hoåc Sinh Chuöîi Khaác röîng Möåt baâi giaãi phaãi cuãa möåt hoåc sinh naâo àOÁ: Tïn ngûúâi giaãi baâi têåp 3.2 Mö taã caác xûã lyá 3.2.1 Baâi têåp Stt Maä söë Haânh àöång Loaåi YÁ nghôa Ghi chuá 1/ BT_XL1 Nhêåp àïì baâi têåp. Khúãi taåo Taåo ra baâi têåp Nhêåp àïì baâi cuãa baâi têåp. 2/ BT_XL2 Nhêåp loaåi baâi têåp. Khúãi taåo Taåo ra loaåi baâi têåp 3/ BT_XL3 Nhêåp mûác àöå khoá dïî. Khúãi taåo Taåo ra mûác àöå khoá dïî cuãa baâi têåp göìm dïî, trung bònh, khoá. 4/ BT_XL4 Sûãa àïì baâi. Cêåp nhêåt Sûãa àïì 5/ BT_XL5 Thïí hiïån baâi têåp. Cung cêëp thöng tin. Trònh baây baâi têåp 6/ BT_XL6 Tòm baâi têåp Cung cêëp thöng tin. Tòm caác baâi têåp theo caác tiïu chuêín 7/ BT_XL7 Xoaá baâi têåp Cêåp nhêåt 3.2.2 Àöëi tûúång phuå Baâi hoåc Stt Maä söë Haânh àöång Loaåi YÁ nghôa Ghi chuá 1/ BH_XL1 Nhêåp baâi hoåc. Khúãi taåo Taåo baâi hoåc múái 2/ BH_XL2 Sûãa baâi hoåc. Cêåp nhêåt Sûãa baâi hoåc 3/ BH_XL3 Thïí hiïån baâi hoåc. Cung cêëp thöng tin. Trònh baây baâi hoåc 4/ BH_XL4 Xoaá baâi hoåc. Cêåp nhêåt. Huãy baâi hoåc 3.2.3 Àöëi tûúång phuå Caách giaãi Stt Maä söë Haânh àöång Loaåi YÁ nghôa Ghi chuá 1/ CG_XL1 Nhêåp caách giaãi . Khúãi taåo. Taåo ra caách giaãi. Taåo ra khung caách giaãi 2/ CG_XL2 Phaát sinh caách giaãi theo yïu cêìu . Khúãi taåo. Taåo caách giaãi 3/ CG_XL3 Sûãa caách giaãi. Cêåp nhêåt. Sûãa caách giaãi 4/ CG_XL4 Xoaá caách giaãi. Cêåp nhêåt Xoaá caách giaãi 3.2.4 Àöëi tûúång phuå Baâi giaãi http://www.ebooks.vdcmedia.com
 12. HÖÎ TRÚÅ GIAÃI BAÂI TÊÅP ÀAÅI SÖË 11 Stt Maä söë Haânh àöång Loaåi YÁ nghôa Ghi chuá 1/ BG_XL1 Nhêåp baâi giaãi. Khúãi taåo Taåo ra baâi giaãi 2/ BG_XL2 Sûãa baâi giaãi Cêåp nhêåt Sûãa baâi giaãi 3/ BG_XL3 Thûåc hiïån giaãi. Xûã lyá tñnh toaán. Thao taác giaãi baâi têåp 4/ BG_XL4 Chêëm àiïím. Xûã lyá tñnh toaán. Chêëm kïët quaã cho baâi giaãi CHÛÚNG 4: THIÏËT KÏË 4 Thiïët Kïë 4.1 Thiïët kïë dûä liïåu 4.1.1 Sú àöì logic Baãng tham söë Baâi têåp Àöì thõ Mûác àöå Baâi giaãi Chi tiïët BG Chi tiïët CG Caách giaãi Hoåc sinh Söí tay Kïët quaã CTBG Chi tiïët kïë hoaåch Kïët quaã lûåa choån Biïíu àöì Doâng biïíu àöì Kïë hoaåch Baãng xeát dêëu Daång Baâi têåp Chûúng Loaåi Baâi têåp Lûåa choån KQCTCG Baâi hoåc http://www.ebooks.vdcmedia.com
 13. HÖÎ TRÚÅ GIAÃI BAÂI TÊÅP ÀAÅI SÖË 12 Doâng BXD Kïët quaã chi tiïët CG Giaá trõ biïën Baãng tham söë chuöîi Böå àïì Hònh 4.1 4.1.2 Giaãi thñch chûác nùng cuãa caác thaânh phêìn trong sú àöì logic STT Tïn Baãng Ghi chuá 1/ Baâi têåp Àöëi tûúång thao taác chñnh cuãa chûúng trònh, moåi àöëi tûúång khaác àïìu coá chûác nùng dûåa trïn àöëi tûúång naây (nhû viïåc lêåp kïë hoaåch hoåc têåp thò cuäng dûåa trïn baâi têåp...). 2/ Baâi hoåc: Àïí höî trúå hoåc sinh hoåc lyá thuyïët theo caác baâi hoåc. 3/ Chûúng: Chûúng göìm caác baâi hoåc 4/ Daång baâi têåp: Daång baâi têåp göìm caác baâi têåp coá caách giaãi giöëng nhau, cuâng aáp duång möåt söë cöng thûác vïì möåt chuã àïì naâo àoá (nhû giaãi phûúng trònh cùn bêåc 2, giaãi bêët phûúng trònh cùn bêåc 2...) naâo àoá. Xin xem thïm phêìn phuå luåc. 5/ Loaåi baâi têåp: Nhû loaåi baâi têåp vïì cùn bêåc 2, cùn bêåc 3... 6/ Baãng mûác àöå: Caác mûác àöå (khoá, dïî vaâ trung bònh) cuãa möåt baâi têåp. 7/ Böå àïì: Thûúâng bao göìm caác baâi têåp coá daång cú baãn, àoâi hoãi hoåc sinh nùæm vûäng caách giaãi. Àöëi tûúång naây cêìn thiïët coá trong chûúng trònh àïí cho hoåc sinh laâm quen vúái caác böå àïì thi (chûác nùng höî trúå hoåc sinh thi thûã). 8/ Caách giaãi: Caách giaãi baâi têåp. Caách giaãi naây seä àûúåc duâng àïí phaát sinh ra khung baâi giaãi àïí hoåc sinh giaãi baâi têåp vaâ chêëm àiïím baâi giaãi cuãa hoåc sinh. Caách giaãi coá àaáp aán cho baâi têåp. Baãng A : Baãng A àûúåc caâi trong cú súã dûä liïåu (table A) Baãng B Baãng A : Möåt phêìn tûã trong Baãng B coá quan hïå vúái nhiïìu phêìn tûã trong baãng A giaãi thñch caác kyá hiïåu: 9/ Chi tiïët caách giaãi: àêy laâ bûúc giaãi trong caách giaãi, seä coá hûúáng dêîn gúåi yá cho tûâng bûúác (hay chi tiïët caách giaãi) naây. Möåt bûúác giaãi coá thïí úã 4 daång sau: + Caác vùn baãn cuâng vúái caác ö EditBox àïí hoåc sinh nhêåp kïët quaã tñnh àûúåc hay coá thïí choån kïët quaã àuáng tûâ caác kïët quaã coá sùén + Khung àöì thõ àïí hoåc sinh veä. + Khung biïíu àöì àïí hoåc sinh tñnh caác giaá trõ trong biïíu àöì. + Khung xeát dêëu caác phûúng trònh. 10/ Àöì thõ: Àïí höî trúå hoåc sinh veä àöì thõ (theo chûúng trònh hoåc àaåi söë lúáp 9 hiïån nay, chûúng trònh caâi àùåt seä höî trúå veä 2 phûúng trònh y = ax2ø vaâ y = ax +b). Möåt chi tiïët caách giaãi cho pheáp coá nhiïìu àöì thõ cuâng veä trïn möåt hïå truåc toaå àöå. â http://www.ebooks.vdcmedia.com
 14. HÖÎ TRÚÅ GIAÃI BAÂI TÊÅP ÀAÅI SÖË 13 11/ Giaá trõ biïën: Àïí lûu giaá trõ caác hïå söë cuãa caác phûúng trònh àöì thõ (a cho phûúng trònh y = ax2ø vaâ a,b cho y = ax +b) 12/ Biïíu àöì: Àïí höî trúå hoåc sinh veä biïíu àöì thõ. Biïíu àöì seä göìm caác doâng coá sùén giaá trõ vaâ caác doâng cêìn phaãi tñnh giaá trõ (tñnh dûåa trïn caác doâng coá sùén giaá trõ) 13/ Doâng biïíu àöì: Lûu thöng tin cho tûâng doâng biïíu àöì: caác giaá trõ cho caác ö vaâ kiïíu doâng (doâng hiïín thõ giaá trõ hoùåc doâng maâ hoåc sinh cêìn tñnh kïët quaã) 14/ Baãng xeát dêëu Àïí höî trúå hoåc sinh lêåp baãng xeát dêëu. Cho pheáp xeát dêëu nhiïìu phûúng trònh. Coá caác miïìn xeát dêëu (laâ caác giaá trõ maâ caác phûúng trònh coá giaá trõ bùçng 0) 15/ Doâng baãng xeát dêëu: caác dêëu cuãa möîi phûúng trònh. 16/ Kïët quaã chi tiïët caách giaãi: lûu caác thöng tin cho möåt kïët quaã cêìn tñnh (àûúåc hiïín thõ dûúái daång möåt EditBox àïí hoåc sinh nhêåp kïët quaã tñnh àûúåc vaâo). Chûáa chiïìu daâi EditBox duâng àïí hiïín thõ EditBox vaâ kïët quaã chuêín àïí chêëm kïët quaã hoåc sinh nhêåp vaâo. 17/ Lûåa choån kïët quaã chi tiïët caách giaãi: caác lûåa choån àïí hoåc sinh choån lûåa choån àuáng cho möåt kïët quaã cêìn tñnh. 18/ Baâi giaãi: Lûu baâi giaãi vaâ àiïím baâi giaãi cuãa hoåc sinh. 19/ Chi tiïët baâi giaãi: lûu caác kïët quaã maâ hoåc sinh tñnh àûúåc tûúng ûáng theo 4 daång chi tiïët caách giaãi vaâ àiïím cuãa chi tiïët caách giaãi (bûúác giaãi) naây. 20/ Kïët quaã chi tiïët baâi giaãi: kïët quaã maâ hoåc sinh tñnh àûúåc. 21/ Kïët quaã lûåa choån: Lûåa choån maâ hoåc sinh àaä choån cho möåt kïët quaã cêìn tñnh (nïëu laâ möåt kïët quaã khöng nhêåp trûåc tiïëp). 22/ Hoåc sinh: Chûúng trònh höî trúå nhiïìu hoåc sinh giaãi baâi têåp. 23/ Kïë hoaåch: Cho pheáp hoåc sinh choån caác baâi têåp cho kïë hoaåch hoåc têåp. 24/ Chi tiïët kïë hoaåch: Lûu maä baâi têåp thuöåc vaâo kïë hoaåch hoåc têåp naâo. 25/ Söí tay: Ghi caác lûu yá maâ hoåc sinh cêìn nhúá, àïí xem laåi dïî daâng. 26/ Baãng tham sö:ë Tuây choån caác tham söë kiïíu söë 27/ Baãng tham söë chuöîi: Tuây choån caác tham söë kiïíu chuöîi 4.1.3 Baãng mö taã thuöåc tñnh 4.1.3.1 Baâi têåp Stt thuöåc tñnh kiïíu raâng buöåc Diïîn giaãi 1/ Ma_BT Integer khoaá chñnh. Maä baâi têåp xaác àõnh duy nhêët baâi têåp 2/ Ma_DBT Byte Khoaá ngoaåi. Maä daång baâi têåp xaác àõnh baâi têåp thuöåc daång naâo 3/ Ma_BH Byte Khoaá ngoaåi. Maä baâi hoåc xaác àõnh baâi têåp thuöåc baâi hoåc naâo 4/ Ma_Bo_De Byte Khoaá ngoaåi. Maä böå àïì xaác àõnh baâi têåp thuöåc böå àïì naâo 5/ Ma_MD Byte Khoaá ngoaåi. Maä mûác àöå xaác àõnh baâi têåp coá mûác àöå naâo(khoá, http://www.ebooks.vdcmedia.com
 15. HÖÎ TRÚÅ GIAÃI BAÂI TÊÅP ÀAÅI SÖË 14 dïî, trung bònh) 6/ Ten_BT Char (50) Tïn baâi têåp. Vñ duå:Baâi 1 7/ De_Bai Char Àïì baâi. Nöåi dung cuãa baâi têåp 8/ Thoi_Gian_Lam_TB Integer >0 Thúâi gian dûå kiïën trung bònh laâm xong baâi têåp.Tñnh theo àún võ phuát 9/ Trang_Sach Char (50) Thöng tin vïì võ trñ baâi têåp trong saách. Vñ duå:SGK/100 4.1.3.2 Baâi hoåc Stt thuöåc tñnh Kiïíu Raâng buöåc Diïîn giaãi 1/ Ma_BH Byte Khoaá chñnh Maä baâi hoåc xaác àõnh duy nhêët baâi hoåc 2/ Ma_Chuong Byte Khoaá ngoaåi Maä chûúng xaác àõnh baâi hoåc thuöåc chûúngbaâi hoåc naâo 3/ Ten_BH Char Tïn baâi hoåc 4.1.3.3 Chûúng Stt Thuöåc tñnh kiïíu raâng buöåc diïîn giaãi 1/ Ma_Chuong Byte khoaá chñnh maä chûúng 2/ Ten_Chuong Char Tïn cuãa chûúng 4.1.3.4 Daång baâi têåp Stt Thuöåc tñnh Kiïíu Raâng buöåc Diïîn giaãi 1/ Ma_DBT Integer Khoaá chñnh Maä daång baâi têåp 2/ Ma_LBT Byte Khoaá ngoaåi Maä loaåi baâi têåp 3/ Ten_DBT Char Tïn loaåi baâi têåp 4.1.3.5 Loaåi baâi têåp Stt thuöåc tñnh Kiïíu Raâng buöåc Diïîn giaãi 1/ Ma_LBT Byte Khoaá chñnh 2/ Ten_LBT Char Tïn loaåi baâi têåp 4.1.3.6 Baãng mûác àöå Stt Thuöåc tñnh Kiïíu Raâng buöåc Diïîn giaãi 1/ Ma_MD Byte Khoaá chñnh Maä mûác àöå 2/ Ten_MD Char(50) Tïn mûác àöå 4.1.3.7 Böå àïì Stt Thuöåc tñnh Kiïíu Raâng buöåc Diïîn giaãi 1/ Ma_Bo_De Byte Khoaá chñnh Maä böå àïì 2/ Ten_Bo_De Char Tïn cuãa böå àïì 4.1.3.8 Caách giaãi Stt Thuöåc tñnh Kiïíu Raâng buöåc Diïîn giaãi 1/ Ma_CG Long Integer. Khoaá chñnh Maä caách giaãi 2/ Ma_BT Integer Khoaá ngoaåi Maä baâi têåp http://www.ebooks.vdcmedia.com
 16. HÖÎ TRÚÅ GIAÃI BAÂI TÊÅP ÀAÅI SÖË 15 3/ Thu Byte Thûá tûå caách giaãi 4/ Àap_An Char Àaáp aán mêîu cho caách giaãi 4.1.3.9 Chi tiïët caách giaãi Stt Thuöåc tñnh Kiïíu Raâng buöåc Diïîn giaãi 1/ Ma_CTCG Long Integer. Khoaá chñnh Maä chi tiïët caách giaãi xaác àõnh duy nhêët caách giaãi 2/ Ma_CG Long Integer. Khoaá ngoaåi Maä Caách giaãi 3/ Thu Byte Thûá: xaác àõnh chi tiïët caách giaãi thûá mêëy trong caách giaãi 4/ Huong_Dan Char Lúâi hûúáng dêîn tûúng ûáng vúái chi tiïët caách giaãi 5/ Noi_Dung Char Coá chûáa caác kñ hiïåu (±) àïí khi hiïín thõ seä chuyïín caác kñ hiïåu thaânh caác ö EditBox, vñ duå: Delta = Cùn2(b) – 4*a*c = ± - 4*±*± = ±. Hoåc sinh seä nhêåp caác kïët quaã vaâo caác ö EditBox 6/ Diem Double Àiïím chuêín àïí chêëm cho chi tiïët caách giaãi 7/ Kieu Byte Rúâi raåc. Kiïíu = 1: laâ daång kïët quaã chi tiïët caách giaãi. Kiïíu = 2: laâ daång veä àöì thõ. Kiïíu = 3: laâ daång veä biïíu àöì Kiïíu = 4: laâ daång veä baãng xeát dêëu 4.1.3.10 Àöì thõ Stt Thuöåc tñnh Kiïíu Raâng buöåc Diïîn giaãi 1/ Ma_DT Integer Khoaá chñnh 2/ Ma_CTCG Long Integer Khoaá ngoaåi Möîi chi tiïët caách giaãi tûúng ûáng vúái viïåc veä möåt hoùåc nhiïìu àöì thõ trïn cuâng möåt hïå truåc toaå àöå 3/ Thu Byte Thûá tûå 4/ Loai_DT Byte Rúâi raåc. 1:veä àûúâng thùèng y = ax+b 2: veä y = ax² 4.1.3.11 Giaá trõ biïën Stt Thuöåc tñnh Kiïíu Raâng buöåc Diïîn giaãi 1/ Ma_Bien Long Integer. Khoaá chñnh Maä biïën 2/ Ma_DT Integer Khoaá ngoaåi Maä àöì thõ 3/ Ten Char(50) Tïn 4/ Gia_Tri Double Giaá trõ 4.1.3.12 Biïíu àöì Stt Thuöåc tñnh Kiïíu Raâng buöåc Diïîn giaãi 1/ Ma_BD Integer Khoaá chñnh. Maä biïíu àöì 2/ Ma_CTCG Long Integer. Khoaá ngoaåi . Maä chi tiïët caách giaãi 3/ Thu Byte Thûá tûå 4/ So_Dong Byte Söë doâng cuãa biïìu àöì 5/ So_Cot Byte Söë cöåt cuãa biïìu àöì 4.1.3.13 Doâng biïíu àöì Stt Thuöåc tñnh kiïíu raâng buöåc http://www.ebooks.vdcmedia.com
 17. HÖÎ TRÚÅ GIAÃI BAÂI TÊÅP ÀAÅI SÖË 16 Diïîn giaãi 1/ Ma_DBD Long Integer. Khoaá chñnh. Maä doâng biïíu àöì 2/ Ma_BD Integer Khoaá ngoaåi. Maä biïíu àöì 3/ Ten_Bien Char(50) y = 2x 4/ Cac_Gia_Tri Char 3,5,7 5/ Ket_Qua_Can_Tinh Luêån lyá (Yes/ No). TRUE: hoåc sinh phaãi tñnh caác giaá trõ trïn. FALSE: caác giaá trõ trïn coá sùén 4.1.3.14 Baãng xeát dêëu Stt Thuöåc tñnh Kiïíu Raâng buöåc Diïîn giaãi 1/ Ma_BXD Integer Khoaá chñnh. Maä baãng xeát dêëu 2/ Ma_CTCG Long Integer. Khoaá ngoaåi . Maä chi tiïët caách giaãi 3/ Ten_Bien Char(50) Tïn biïën cuãa caác biïíu thûác cêìn xeát dêëu. 4/ Cac_Mien Char Caác giaá trõ cuãa biïën àïí xeát dêëu 4.1.3.15 Doâng baãng xeát dêëu Stt thuöåc tñnh kiïíu raâng buöåc Diïîn giaãi 1/ Ma_DBXD Long Integer. Khoaá chñnh. Maä doâng baãng xeát dêëu 2/ Ma_BXD Söë Khoaá ngoaåi. Maä baãng xeát dêëu 3/ Thu söë thûá tûå 4/ Bieu_Thuc Char(50) Biïíu thûác chûáa biïën 5/ Cac_Dau Char: Caác dêëu duâng àïí chêëm baâi 4.1.3.16 Kïët quaã chi tiïët caách giaãi Stt Thuöåc tñnh Kiïíu Raâng buöåc Diïîn giaãi 1/ Ma_KQCTCG Long Integer. Khoaá chñnh Maä kïët quaã chi tiïët caách giaãi 2/ Ma_CTCG Long Khoaá ngoaåi Maä chi tiïët caách giaãi 3/ Thu Byte Thûá tûå 4/ Gia_Tri Char(50) Kïët quaã àuáng àûúåc duâng àïí chêëm kïët quaã cuãa hoåc sinh nhêåp vaâo. Nïëu laâ röîng thò giaá trõ naây seä àûúåc choån tûâ caác kïët quaã cho trûúác. 5/ Chieu_Dai_Edit Integer Chiïìu daâi cuãa ö EditBox àïí hoåc sinh nhêåp kïët quaã maâ hoåc sinh tñnh ra 4.1.3.17 Lûåa choån kïët quaã chi tiïët caách giaãi (CTCG) Stt Thuöåc tñnh kiïíu raâng buöåc Diïîn giaãi 1/ Ma_LCKQCTCG Long Integer. Khoaá chñnh. Maä lûåa choån kïët quaã chi tiïët caách giaãi 2/ Ma_KQCTCG Long Integer. Khoaá ngoaåi Maä kïët quaã chi tiïët caách giaãi http://www.ebooks.vdcmedia.com
 18. HÖÎ TRÚÅ GIAÃI BAÂI TÊÅP ÀAÅI SÖË 17 3/ Thu Byte Thûá tûå 4/ Tinh Luêån lyá (Yes/No). Cho biïët lûåa choån àuáng hay sai 5/ Noi_Dung Char Nöåi dung cuãa lûåa choån 4.1.3.18 Baâi giaãi Stt Thuöåc tñnh kiïíu raâng buöåc Diïîn giaãi 1/ Ma_BG Long Integer. Khoaá chñnh. Maä baâi giaãi xaác àõnh duy nhêët baâi giaãi 2/ Ma_HS Integer Khoaá ngoaåi. Maä hoåc sinh xaác àõnh baâi giaãi cuãa hoåc sinh naâo 3/ Ma_CG Long Integer Khoaá ngoaåi. Maä caách giaãi xaác àõnh baâi giaãi theo caách giaãi naâo 4/ Thoi_Diem_Giai Ngaây Thúâi àiïím bùæt àêìu giaãi 5/ Diem Söë Àiïím chêëm cho baâi giaãi 4.1.3.19 Chi tiïët baâi giaãi Stt Thuöåc tñnh Kiïíu Raâng buöåc Diïîn giaãi 1/ Ma_CTBG Long Integer. Khoaá chñnh Maä chi tiïët baâi giaãi xaác àõnh duy nhêët chi tiïët baâi giaãi 2/ Ma_BG Long Integer. Khoaá ngoaåi Maä baâi giaãi xaác àõnh chi tiïët baâi giaãi thuöåc baâi giaãi naâo 3/ Buoc Byte Bûúác: xaác àõnh chõ tiïët baâi giaãi naây laâ bûúác thûá mêëy trong toaân böå baâi giaãi. 4/ Diem Double Àiïím chêëm cho Chi tiïët baâi giaãi 4.1.3.20 Kïët quaã chi tiïët baâi giaãi Stt Thuöåc tñnh Kiïíu Raâng buöåc Diïîn giaãi 1/ Ma_KQCTBG Long Integer. Khoaá chñnh Maä kïët quaã chi tiïët baâi giaãi 2/ Ma_CTBG Long Integer. Khoaá ngoaåi Maä chi tiïët baâi giaãi 3/ Ket_Qua Char(50) Kïët quaã cuãa hoåc sinh nhêåp vaâo 4.1.3.21 Kïët quaã lûåa choån Stt Thuöåc tñnh Kiïíu Raâng buöåc Diïîn giaãi 1/ Ma_KQLC Long Integer Khoaá chñnh. Maä kïët quaã lûåa choån 2/ Ma_KQCTBG Long Integer Khoaá ngoaåi. Maä kïët quaã chi tiïët baâi giaãi 3/ Thu Byte Lûåa choån maâ hoåc sinh choån 4.1.3.22 Hoåc sinh Stt Thuöåc tñnh Kiïíu Raâng buöåc Diïîn giaãi 1/ Ma_HS Integer Khoaá chñnh Maä hoåc sinh 2/ Ten_HS Char Tïn hoåc sinh 4.1.3.23 Kïë hoaåch hoåc têåp http://www.ebooks.vdcmedia.com
 19. HÖÎ TRÚÅ GIAÃI BAÂI TÊÅP ÀAÅI SÖË 18 Stt Thuöåc tñnh Kiïíu Raâng buöåc Diïîn giaãi 1/ Ma_KHHT Long Integer. Khoaá chñnh Maä kïë hoaåch hoåc têåp 2/ Ma_HS Integer Khoaá ngoaåi Maä hoåc sinh 3/ Ten_KHHT Char Tïn kïë hoaåch 4/ Ngay_Bat_Dau: Ngaây Ngaây bùæt àêìu phaãi trûúác ngaây kïët thuác. Ngaây bùæt àêìu 5 Ngay_Ket_Thuc Ngaây Ngaây kïët thuác 4.1.3.24 Chi tiïët kïë hoaåch hoåc têåp Stt Thuöåc tñnh Kiïíu Raâng buöåc Diïîn giaãi 1/ Ma_BT Integer Khoaá chñnh Maä baâi têåp 2/ Ma_KHHT Long Integer. Khoaá chñnh Maä kïë hoaåch hoåc têåp 4.1.3.25 Söí tay hoåc sinh Stt Thuöåc tñnh Kiïíu Raâng buöåc Diïîn giaãi 1/ Ma_ST Char Khoaá chñnh Maä söí tay cuäng laâ tïn söí tay 2/ Ma_HS Char Khoaá ngoaåi Maä hoåc sinh xaác àõnh söí tay cuãa hoåc sinh naâo 3/ Ngay_Ghi Ngaây Ngaây ghi laâ ngaây söí tay àûúåc cêåp nhêåt lêìn cuöëi cuâng 4/ Noi_dung Char Nöåi dung cuãa söí tay 4.1.3.26 Baãng tham söë Stt Thuöåc tñnh Kiïíu Raâng buöåc Diïîn giaãi 1/ Ma_TS Integer Khoaá chñnh Maä tham söë 2/ Ten_Tham_So Char(50) Tïn tham söë. Caác tham söë vïì àiïím chuêín nhû: mûác àiïím gioãi, khaá, trung bònh, àiïím yïu cêìu mûác gioãi, khaá, trung bònh, biïn àiïím. 3/ Gia_Tri Double Giaá trõ cuãa tham söë 4.1.3.27 Baãng tham söë chuöîi Stt Thuöåc tñnh Kiïíu Raâng buöåc Diïîn giaãi 1/ Ma_TS Integer Khoaá chñnh Maä tham söë 2/ Ten_Tham_So Char(50) Tïn tham söë. Caác tham söë vïì lúâi nhêån xeát tûúng ûáng cho hoåc lûåc cuãa hoåc sinh 3/ Gia_Tri Char Giaá trõ cuãa tham söë chuöîi 4.1.4 Mö taã caác raâng buöåc trïn sú àöì logic. STT Maä söë Mö taã raâng buöåc Caác baãng liïn quan Ghi chuá 1/ RB1 Möîi baâi têåp chó coá möåt caách giaãi. Baâi têåp, Caách giaãi. Nïëu coá nhiïìu caách giaãi cho möåt baâi têåp thò coá 2 caách giaãi quyïët: Caách 1: Caách giaãi coá nhiïìu caách giaãi bïn trong Caách 2: Chia thaânh nhiïìu baâi têåp coá àïì giöëng nhau vaâ caách giaãi khaác nhau 2/ RB2 Möîi baâi giaãi chó thuöåc vaâo möåt caách giaãi nhûng möåt caách giaãi coá thïí coá nhiïìu baâi giaãi Baâi giaãi, Caách giaãi, Nhiïìu hoåc sinh giaãi baâi têåp http://www.ebooks.vdcmedia.com
 20. HÖÎ TRÚÅ GIAÃI BAÂI TÊÅP ÀAÅI SÖË 19 3/ RB3 Möîi hoåc sinh chó coá möåt baâi giaãi cho möåt baâi têåp naâo àoá. Baâi giaãi, Baâi têåp. Khi hoåc sinh choån baâi têåp mònh àaä giaãi thò seä àûúåc giaãi tiïëp baâi giaãi cuä 4/ RB4 Möåt baâi têåp phaãi thuöåc vaâo möåt baâi hoåc hay möåt daång baâi têåp hay möåt böå àïì. Baâi têåp, Baâi hoåc, Daång baâi têåp, Böå àïì Àïí khi xoaá baâi têåp ra khoãi caã 3 (Baâi hoåc, Daång baâi têåp, Böå àïì) thò baâi têåp bõ xoaá khoãi cú súã dûä liïåu 5/ RB5 Möåt kïët quaã chi tiïët caách giaãi coá thïí àûúåc lûåa choån tûâ caác kïët quaã coá sùén hay khöng àûúåc lûåa choån tûâ caác kïët quaã coá sùén . Kïët quaã chi tiïët caách giaãi, Lûåa choån kïët quaã chi tiïët caách giaãi. Möåt kïët quaã àïí hoåc sinh tñnh coá thïí laâ nhêåp vaâo hay àûúåc choån tûâ caác kïët quaã coá sùén 6/ RB6 Möåt chi tiïët caách giaãi coá thïí coá nhiïìu àöì thõ veä trïn cuâng hïå truåc toaå àöå. Chi tiïët caách giaãi, Àöì thõ. Höî trúå 2 daång àöì thõ: y = ax2 vaâ y = ax + b. 7/ RB7 Möåt chi tiïët caách giaãi coá thïí coá möåt biïíu àöì. Chi tiïët caách giaãi, Biïíu àöì. 8/ RB8 Möåt chi tiïët caách giaãi coá thïí coá möåt baãng xeát dêëu. Chi tiïët caách giaãi, Baãng xeát dêëu. 9/ RB9 Möåt chi tiïët caách giaãi coá thïí laâ caác vùn baãn cuâng vúái caác ö àïí hoåc sinh nhêåp kïët quaã tñnh toaán. Chi tiïët caách giaãi. Khung baâi giaãi coá caác chuöîi baâi giaãi cuâng caác ö EditBox àïí hoåc sinh nhêåp kïët quaã 10/ RB10 Möåt chi tiïët caách giaãi phaãi laâ möåt trong 4 daång sau: caác vùn baãn cuâng vúái caác ö; àïí hoåc sinh nhêåp kïët quaã; hay daång àöì thõ, hay daång biïíu àöì hay daång baãng xeát dêëu . Chi tiïët caách giaãi, Àöì thõ, Biïíu àöì, Baãng xeát dêëu. 11/ RB11 Möåt kïë hoaåch coá nhiïìu chi tiïët kïë hoaåch Kïë hoaåch, Chi tiïët kïë hoaåch Möåt kïë hoaåch coá nhiïìu baâi têåp 12/ RB12 Möåt baâi hoåc phaãi thuöåc vaâo möåt chûúng. Baâi hoåc, Chûúng 13/ RB13 Möåt daång baâi têåp phaãi thuöåc vaâo möåt loaåi baâi têåp Loaåi baâi têåp, Daång baâi têåp 14/ RB14 Möåt baâi têåp phaãi thuöåc vaâo möåt mûác àöå naâo àoá (dïî, trung bònh vaâ khoá) Baâi têåp, Baãng mûác àöå. 4.2 Thiïët kïë giao diïån Sú lûúåc giao diïån: Giao diïån cuãa phêìn mïìm höî trúå hoåc sinh giaãi baâi têåp àaåi söë lúáp 9 coá hai phên hïå: phên hïå daânh cho hoåc sinh, vaâ phên hïå daânh cho giaáo viïn. Phên hïå hoåc sinh: seä àûúåc cung cêëp cho hoåc sinh àïí höî trúå hoåc sinh giaãi baâi têåp àaåi söë lúáp 9: hoåc lyá thuyïët, choån baâi têåp àïí giaãi, xem hûúáng dêîn giaãi baâi têåp, lêåp kïë hoaåch hoåc têåp, ghi söí tay, xem kïët quaã hoåc têåp. Phên hïå giaáo viïn: seä àûúåc duâng cho giaáo viïn àïí thïm, sûãa, xoaá caác baâi têåp, baâi hoåc, chûúng, daång baâi têåp, loaåi baâi têåp vaâ böå àïì, tuyâ choån caác tham söë. 4.2.1 Sú àöì liïn kïët caác maân hònh cuãa phên hïå Hoåc Sinh http://www.ebooks.vdcmedia.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=2542

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2