intTypePromotion=3

Hóa học 12 và hướng dẫn thiết kế bài giảng (Tập 1): Phần 1

Chia sẻ: Gió Biển | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:126

0
33
lượt xem
7
download

Hóa học 12 và hướng dẫn thiết kế bài giảng (Tập 1): Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Thiết kế bài giảng Hóa học 12 (Tập 1) bám sát nội dung Tài liệu giáo khoa Hóa học 12 theo chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Ở mỗi tiết dạy đều chỉ rõ mục tiêu về kiến thức, kĩ năng, thái độ, các công việc cần chuẩn bị của giáo viên và học sinh, các phương tiện trợ giảng cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng từng bài, từng tiết lên lớp. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 Tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hóa học 12 và hướng dẫn thiết kế bài giảng (Tập 1): Phần 1

 1. CAO CM GIAC (Chii bi^n) Thiet ke bdi giang H6A HOC 12 TAP M O T N H A X U A T B A N H A N0I
 2. TS. CAO CU" GlAC (Chu bi^n) - ThS. H 6 THANH THUY THI£T K£ BAI GIANG HOAHOC > ^ T^PM^ NHA XUAT BAN HA NOI
 3. J-cfi noi dau Di hd trg cho viec dgy - hoc mon Hod hoc 12 theo chuang trinh sdch gido khoa (SGK) mai dp dung tic ndm hoc 2008 - 2009, chung tdi biin sogn cuon Thiit ki bdi gidng Hod hgc 12 tap 1, 2. Sdch giai thieu cdch thiet ki bdi gidng theo tinh thdn ddi mai phucmg phdp dgy hoc nhdm phdt huy tinh tich cue nhdn thuc ciia hoc sinh (HS). Ve ngi dung: Sdch bdm sdt ngi dung SGK Hod hoc 12 theo chuang trinh chudn cua Bo Gido due vd Ddo tgo ban hdnh. O mdi tiit dgy diu chi ro muc tieu ve kien thicc, ki ndng, thdi do, cdc cdng viec cdn chudn bi cita gido viin (GV) vd hoc sinh (HS), cdc phuang tiin trg gidng cdn thiit nhdm dam bdo chdt lugng timg bdi, tiing tiet lin lap. Ngodi ra sdch cdn ma rgng, bo sung thim mot sd ngi dung liin quan den bdi gidng bdng nhieu hogt do/ig nhdm cung cdp them tu lieu de cdc thdy, co gido tham khdo, van dung tuy theo doi tugng vd muc dich dgy hoc. Ve phucmg phdp dgy - hoc: Sdch duac trien khai theo huang tich cue hod hogt dong cua HS, lay ca sd cua mdi hogt dong Id nhicng viec lam cua HS dual su huang ddn, ggi ma cua thdy, cd gido. Sdch ciing dua ra nhieu hlnh thicc hogt dong hdp ddn, phii hgp vai dgc trung mdn hoc nhu: thi nghiem, quan sdt vdt that hay md hlnh, thdo ludn, thuc hdnh,... nhdm phdt huy tinh dgc lap, tu gidc ciia HS. Ddc biit sdch rdt chii trong tai khdu thuc hdnh trong bdi hoc, dong tthai ciing chi ro tieng hogt dgng cu the ciia GV vd HS trong mot tien trinlh DAY -HOC, coi day Id.hai hogt dgng ciing nhau trong do cd HS vd GV deu Id chu the. Chung toi hi vong cuon sdch ndy se Id tdi lieu tham khdo hiru ich, gdp phdn ho trg cdc thdy, co gido dang tr.uc tiep gidng dgy mon Hod hoc 12 trdng viec ndng cao chdt lugng bdi gicing ciia minh. Rdt mong nhgn dugc y kien ddng gdp ciia cdc thdy, co gid'O vd bgn dgc gdn xa de cuon sdch dugc hodn thien hem. CAC TAC GlA
 4. ON TAP D A U NAM A. MUG TIEU BAI HOC 1. Ki§n thu'c On tap he thong hoa kien thuc ve: • Sir dien li, khai niem axit-baza, pH cua dung dich va phan ung trao d6i ion trong dung dich dien H, nhom nita-photpho, nhom cacbon-silic. • Cac khai niem: Chat huu ca, cong thiic va cku tnic phan tii, danh phap cac hop chat hOxi ca, cac loai phan ling huu ca ca ban (phan ung thS, phan ling cong, phan ung tach...), dong dang, dong phan c4u tao va d6ng phan lap thg. • Hieu dugc moi quan he giiia cau tao ciia hgp ch4t hiru ca vai nhiing tinh chat vat li, tinh chat hoa hpc. • Khac sau dugc nhiing tinh chat vat li, tinh chSt hoa hoc, bilt nhung ling dung va phuang phap dieu che cac loai hgp chat hiru ca trong chuang trinh hoa hgc lap 11. • Khac sau nhung quy tac, quy luat trong hoa huu ca nhu: Quy tac Mac-cop- nhi-cop, quy tac the vao nhan tham, quy tac tach Zai-xep... de chuan bj kien thiic nghien ciiu cac hgp chat hiiu ca phiic tap han (hoa hgc 12). 2. KT nang • Ren luyen kT nang dua vao cau tao cua chat de suy ra tinh chat va ling dung cua chat va ngugc lai tu tinh chat cua chat de du doan cau tao cua cac chat. • Bilt van dung li thuyet hoa hgc de giai quyet mgt so van de dan gian trong dai song, trong san xuat. • Phat trien kT nang tu hgc, biet lap bang tong ket kien thiic, biet each tom tat cac ngi dung chinh trong bai, timg chuang. • Ren luyen kT nang giai bai tap xac dinh cong thiic phan tir cua hgp chat. 3. Tinh cam, thai do • Thong qua viec ren luyen tu duy bien chiing trong viec xet moi quan he nhan qua giira cdu tao va tinh chat cua chat, lam cho HS hung thu hgc tap va yeu thich mon hoa hgc han. • Ren thai do lam viec khoa hgc, nghiem tiic.
 5. B. C H U A N B! Q U A GVVA HS • GV: May tinh, may chieu, he thong bai tap va cac cau hoi ggi y. • HS: On tap cac kien thiic thong qua boat dgng giai bai t ^ . C. TI^N TRJNH DAY - HOC GV t6 chiic cac nhom HS thao luan cac ngi dung cin on tap a lop U duoi dang cac bai tap trac nghiem khach quan. Hogt dgng 1 SUDlfiN LI 1. Cho 2 dung dich HCl va CH3COOH co ciing n6ng do CM. SO sanh pH cua 2 dung dich nhan thay: A. HCl < CH3COOH B. HCl > CH3COOH C. bang nhau D. khong so sanh dugc Ddp dn A 2. Cho 9,6 gam Cu va 100ml dung dich hon hgp HNO3 1,5M va HCl 2M thi sinh ra V lit NO (dktc). Gia tri cua V la A. 1,97 lit B. 2,24 lit C. 2,68 lit D. 4,48 lit Ddp dn B 3. Khang dinh nao sau day la diing? A. Chat dien ly la chat tan dugc trong nuac B. Do dien li a cang lan thi hang so can bang K cang tang va chat dien li cang manh C. Do dien li a cang lan khi dung dich chat dien li cang loang D. Trong dung dich chat dien li chi ton tai cac ion Ddp dn C 4. Chat phai them vao dung dich nuac de lam pH thay doi tir 12 xuong 101a A. Nuac cat B. Natri hidroxit C. Hidro clorua D. Natri axetat Ddp dn C 5. Khi CO can hoac pha loang dung dich: A. Nong do mol cac chat ti le thuan vai the tich B. Nong do mol cac chat ti le nghich vai the tich C. Khoi lugng chat tan va khoi lugng dung dich khong thay d6i D. Nong do cac chat khong thay doi Ddp dn B
 6. 6. Doi vai dung dich axit yeu HNO2 0,1M neu bo qua sir dien li cua nuac thi danh gia nao sau day la diing? A. p H > l , 0 B. pH=l,0 C. [H1 > [NO2-] D. [H"] < [NO2"] Ddp dn A 7. Do dien li a cua axit yeu tang theo do pha loang dung dich. Khi do gia tri hang so phan li axit Ka thay d6i nhu thi nao? A. Tang B. Giam C. Khong d6i D. Khong xac dinh Ddp dn C 8. Do dien li a cua CH3COOH se thay d6i nhu the nao khi nho vai gigt dung dich NaOH vao dung dich axit axetic? A. Tang B. Giam C. Khong doi D. Khong xac djnh Ddp dn A 9. Trgn V, lit dung dich HCl (pH = 5) vai V2 lit dung dich NaOH (pH = 9) thu dugc dung djch co pH = 8. Ti le ViA'2 la A. 1/3 B. 3/1 C. 9/11 D. 11/9 Ddp dn C 10. Xac dinh pH cua dung dich CH3COOH 0,01M? A. pH = 2,0 B. p H > 2 , 0 C. pH < 2,0 D. Khong xac dinh Ddp dn B 11. Co cac dung dich dien li manh cimg nong do mol: NaHC03, NaOH, Na2C03, Ba(0H)2. Hay sap xep cac dung dich do theo chieu pH cua dung dich tang dan? A. NaHC03 < NaOH < Ba(0H)2 < Na2C03 B. NaHCOs < Na2C03 < Ba(0H)2 < NaOH C. NaHC03 < Na2C03 < NaOH = Ba(0H)2 D. NaHC03 < Na2C03 < NaOH < Ba(0H)2 Ddp dn D 12. Co bao nhieu gam KCIO3 tach ra khoi dung dich khi lam lanh 350 gam dung dich KCIO3 bao hoa a 80"C xu6ng 20°C? Bilt do tan cua KCIO3 a 80°C va 20°C lan lugt la 40g/100g nuac va 8g/100g nuac. A. 95 gam B. 80 gam C. 60 gam D. 115 gam Ddp dn B
 7. 13. Muoi nao sau day bi thiiy phan? A.NH4CI B. Ba(N03)2 C.CaCl2 D. MgS04 Ddp dn A 14. Chat nao sau day la luang tinh? A. NaHS04, Na2C03, CHjCOONa B. NaHS04, NaHC03,NaHS C. NaHC03, (NH4)2C03, CH3COONH4 D. Zn(0H)2, AI2O3, Al Ddp dn C 15. Mgt dung dich co chira cac ion: Na"^: 0,1 mol; K"": 0,05 mol; Ba^"": 0,05 mol; Cl": 0,1 mol; N03~: x mol. Khoi lugng mu6i c6 trong dung dich X la: A. 23,95 gam B. 18,25 gam C. 42,00 gam D. 36,25 gam Ddp dn A 16. De bao quan dung dich muoi Fe2(S04)3 tranh bi thuy phan, nguoi ta thuang them vao do vai gigt: A. Dung dich NaOH B. Dung dich BaCh C. Dung djch NH3 D. Dung dich H2SO4 Ddp dn D 17. Dung dich dien li dan dugc dien la do: A. Su chuyen dich cua cac electron B. Su chuyen dich cua cac cation C. Sir chuyen dich cua cac phan tir hoa tan D. Su chuyen djch cua cac ion Ddp dn D 18. Phan img nao sau day tao ra dugc ket tua? A. FeS04 + KMn04 + H2SO4 -^ B. Fe2(S04)3 + KI ^ C. Fe(N03)3 + Fe ^ D. Fe(N03)3 + KOH -^ Ddp dn D 19. Trgn 100 ml dung dich co pH = 1 g6m HCl va HNO3 vai 100 ml dung dich NaOH nong do a (mol/1) thu dugc 200 ml dung dich co pH = 12. Gia tri cua a la A. 0,15 B. 0,30 C. 0,03 D. 0,12 Ddp dn D
 8. 20. Nhung chat nao sau day co thi t6n tai ddng thai trong mgt dung dich A. A\^\ Na^ K^ c r C03^' B. Ba^^ CP K^ NO3", S04^" C. Na^ c r , H\ NO3", C03^" D. Na^ NH4''. Ca^^ NO3" Cl" Ddp dn D Hogt dgng 2 NITO - PHOTPHO 1. Cau hinh electron lop ngoai ciing cua cac nguyen to nhom VA dugc bieu dien tong quat la A. ns^np'* B. ns^np^ C. ( n - l ) d " ' n s V D. ( n - l ) d ' " n p ' Ddp dn B 2. Trong nhom Nita (VA), khi di tir nito den bitmut, phat bieu nao sau day diing? A. Do am dien cua cac nguyen to tang dan B. Ban kinh nguyen tir cua cac nguyen to giam dan C. Bitmut the hien tinh kim loai trgi han tinh phi kim D. Asen the hien tinh kim loai trgi han tinh phi kim Ddp dn C 3. Trong cong nghiep khi nita dugc san xuat theo phuang phap nao sau day? A. Chung cat phan doan khong khi long B. Nhiet phan dung dich NH4NO2 bao hoa C. Diing photpho de dot chay oxi khong khi D. Cho khong khi di qua bgt dong nung nong Ddp dn A 4. 0 nhiet do cao (1000°C), N2 tac dung vai Al (dang bgt) tao thanh hgp chat X. Cong thiic diing cua X la: A.AI2N3 B.AI3N2 CAIN D.AI5N3 Ddp dn C 5. Thanh phan chinh co chiia P cua quang Apatit la A. Ca3(P04)2 B.NH4H2PO4 C. Ca(H2P04)2 D. CaHP04 Ddp dn A
 9. 6. Cho phuang trinh hoa hgc ciia phan ung tong hgp amoniac N2 (k) + 3H2 (k) < '"'" > 2NH3 (k) Khi tang nong do ciia hidro len 2 lan, toe do phan ling thuan A. tang len 8 lan B. tang len 6 lan C. tang len 2 lan D. giam di 2 Idn Ddp dn A 7. Hap thu X mol NO2 vao dung dich chiia x mol NaOH thi dung dich thu dugc CO A. pH = 7" B. p H > 7 C. p H < 7 D. pH = 0 Ddp dn B 8. Khi thuc hien phan ling dot chay NH3 trong O2 co mat xac tac Pt a 850 - 900°C, phan irng nao sau day xay ra? A. 4NH3 + 3O2 -> 2N2 + 6H2O B. 4NH3 + 4O2 -^ 2N0 + N2 + 6H2O C. 4NH3 + 5O2 ^ 4N0 + 6H2O D. 2NH3 + 2O2 -> N2O + 3H2O Ddp dn C 9. Tong he so (cac so nguyen, toi gian) ciia tat ca cac chat trong phuang trinh phan ling giOa Cu vai dung dich PINO3 dac, nong la A. 10 B. 9 C. 8 D. 11 Ddp dn A 10. Kim loai Cu tan dugc trong dung dich nao sau day? A. dung dich NH3 B. dung dich KNO3 C. dung dich KNO3 + NH3 D. dung dich KNO3 + HCl Ddp dn D 11. Khi nho tir tir dung dich NH3 den du vao dung dich CUSO4 thi san phdm co mau xanh tham cua: A. Cu(0H)2 B. [Cu(NH3)4]S04 C. [Cu(NH3)4](0H)2 D. [Cu(NH3)4]^^ Ddp dn D 10
 10. 12. Cho khi NH3 vao nuac dung dich thu dugc la: A. NH4OH B. NH4^NH3, OH" C. NH4OH, NH3 D. NH4\NH40H, OH" Ddp dn B 13. De dieu che HNO3 trong phong thi nghiem, cac hoa chat can sir dung la: A. Dung dich NaNOs va dung dich H2SO4 dac B. Tinh thi NaNOs va dung dich H2SO4 dac C. Dung dich NaN03 va dung dich HCl dac D. Tinh the NaNOs va dung dich HCl dac Ddp dn B 14. De nhan biet ion P04^" trong dung dich muoi, nguai ta thuang dimg thuoc thii AgN03 bai vi: A. Phan iing tao khi mau nau B. Phan img tao dung dich c6 mau vang C. Phan ung tao ket tua co mau vang D. Phan iing tao khi khong mau hoa nau trong khong khi Ddp dn C 15. Co 4 dung dich rieng biet AICI3, ZnCb, FeCh, CuCb. N I U them dung dich KOH du roi them tilp dung dich NH3 du vao 4 dung dich tren thi so chat ket tua thu dugc la A. 4 B. 3 C. 2 D. 1 Ddp dn D 16. Nung mgt kh6i lugng Cu(N03)2 say mgt thai gian dimg lai, lam ngugi, roi can thdy khoi lugng giam 0,54 gam. Vay khIi lugng Cu(N03)2 da bi nhiet phan la A. n.^4aam B. 0,74 gam C. 0,94 gam D. 0,47 gam Ddp dn C 17. Khi 1amlf>i nghiem vai photpho trang can chu y nao sau day A. Cam P trang bang tay co deo gang B. Tranh cho P trang tiep xiic vai nuac C. Co the de P tiing ngoai khong khi 11
 11. D. Dimg cap gap nhanh mau P trang ra khoi Ig va ngam ngay vao chau dung nuac khi chua diing den Ddp dn D 18. Phan ung nhiet phan khong dung la A. 2KNO3 ^ ^ 2KNO2 + O2 B. NH4NO2 - ^ ^ N2 + 2H2O C. NH4CI - ^ NH3 + HCl D. NaHC03 — ^ NaOH + CO2 Ddp dn D 19. Cho 0,1 mol P2O5 vao dung dich chira 0,35 mol KOH. Dung dich thu dugc c6 cac chat: A. K3PO4, K2HPO4 B. K2HPO4, KH2PO4 C. K3PO4, KOH D. H3PO4, KH2PO4 Ddp dn B 20. Nhiet phan hoan toan 34,65 gam hon hgp gom KNO3 va Cu(N03)2, thu dugc hon hgp khi X (ti khoi cua X so vai khi hidro bang 18,8). Khoi lugng Cu(N03)2 trong hon hgp ban dau la A. 20,50 gam B. 11,28 gam C. 9,40 gam D. 8,60 gam Ddp dn C Hogt dgng 3 CACBON - SILIC 1. So oxi hoa cao nhat cua silic the hien a hgp chat nao sau day? A. SiO B. Si02 C. SiH4 D. Mg2Si4 Ddp dn B 2. Dung dich A lam quy tim nga mau xanh, dung dich B khong lam doi mau quy tim. Trgn A va B thay xuat hien ket tua. Hai dung dich A va B co the la A. NaOH va K2SO4 B. NaOH va FeCb C. K2CO3 va Ba(N03)3 D. Na2C03 va KNO3 Ddp dn C 3. Na2C03 lin tap chat NaHC03. Dung each nao sau day de loai bo tap chdt thu dugc Na2C03 tinh khilt? A. Hoa tan vao nuac roi lgc B. Cho tac dung vai NaOH C. Cho tac dung vai HCl D. Nung den khoi lugng khong d6i Ddp dn D 12
 12. 4. Khi nao sau day gay cam giac chong mat, buon non khi sir dung bep than a nai thilu khong khi? A. CO B. CO2 C SO2 D. H2S Ddp dn A 5. De thu dugc CO2 tinh khiet tir phan img CaC03 vai dung dich HCl nguofi ta cho san pham khi di qua lan lugt cac binh nao sau day? A. NaOH va H2SO4 dac B. H2SO4 dac va NaOH C. H2SO4 dac va NaHC03 D. NaHC03 va H2SO4 dac Ddp dn D 6. Loai than nao sau day dugc dimg de che tao thilt bi lgc nuac, lgc khi? A. Than chi B. Than coc C. Than hoat tinh D. Than da Ddp dn C 7. Phan iing nao sau day sai? • A. Si02 + 4HF -> SiF4 + 2H2O B. Si02 + 4HC1 -^ SiCU + 2H2O C. Si02 + 2C — ^ Si + 2C0 D. Si02 + 4Mg — ^ Si + 2MgO Ddp dn B 8. Cho luong khi CO di qua ong dung 14,4 gam FeO nung nong. Sau phan iing thay khoi lugng trong ong sii la 12 gam. Phan tram FeO da bi khir la A. 80% B. 60% C. 55% D. 75% Ddp dn D 9. Nung 19,0 gam hon hgp X gom NaHC03, Na2C03 tai khoi lugng khong doi thu dugc 15,9 gam chat ran. So mol moi muoi trong X la A. 0,1 mol NaHC03 va 0,2 mol Na2C03 B. 0,1 mol NaHC03 va 0,1 mol Na2C03 C. 0,2 mol NaHC03 va 0,1 mol Na2C03 D. 0,2 mol NaHC03 va 0,2 mol Na2C03 Ddp dn B 10. Mgt loai da voi chiia 80% CaC03 con lai la tap chdt tra. Nung m gam da mgt thai gian thu dugc chat rdn nang 0,78m gam. Hieu sudt phan huy CaC03 la A. 78% B. 37,8% C. 75,9% D. 62,5% Ddp dn D 13
 13. 11. Nghien thiiy linh thuang thanh bgt, r6i cho vao nuac cdt da co vai giot phenolphtalein, thi nuac se co A. Mau tim B. Mau xanh C. Mau hdng D. Mau do Ddp dn C 12. Mgt loai thuy tinh c6 thanh phdn: 70,559% Si02; 10,980%) CaO; 18,340% K2O. Cong thirc hoa hgc cua thiiy tinh nay duai dang oxit la A. K20.2Ca0.6Si02 B. K20.Ca0.5Si02 C. K20.Ca0.4Si02D. KjO.CaO.eSiOz Ddp dn D 13. Phan iing nao sau day dung de giai thich hien tugng tao thanh thach nhii trong cac hang dgng tu nhien? A. CO2 + Ca(0H)2 -^ CaC03i + H2O B. CaO + CO2 < > CaC03 C. Ca(HC03)2 - ^ CaC03^ + C 0 2 t + H2O D. CaC03 + CO2 + H2O ( > Ca(HC03)2 Ddp dn D 14. Khir hoan toan 24 gam hon hgp CuO va Fe203 co ti le mol 1:1 can 8,96 lit CO(dktc). Phan tram khoi lugng cua CuO va Fe203 trong hon hgp lan lugt la A. 33,33% va 66,67% B. 66,67%va 33,33% C. 25,33% va 74,67% D. 74,67% va 25,33% Ddp dn A 15. Cho hon hgp NaHC03, CaC03 tac dung hit dung dich HCl du. Khi thu dugc cho tac dung het vai dung dich Ba(0H)2 du thu dugc 1,97 gam ket tua. So mol cua hon hgp hai muoi la A. 0,10 mol B. 0,01 mol C. 0,05 mol D. 0,5 mol Ddp dn B 16. Hoa tan hoan toan 4 gam hon hgp MCO3 va RCO3 vao dung dich HCl thdy thoat ra V lit khi (dktc). Dung dich thu dugc dem co can thu dugc 5,1 gam muoi khan. V co gia tri la A. 1,12 lit B. 2,24 lit C. 3,36 lit D. 4,48 lit Ddp dn B 14
 14. 17. Tac nhan chu yeu gay mua axit la A. SO2 va NO2 . B. CH4 va NH3 C. CO va CH4 D. CO va CO2 Ddp dn A 18. Phan irng nao sau day khong xay ra? A. CO2 + dung dich Na2C03 -^ B. CO2 + C -> C. CO2 + CaC03 + H2O -^ D. CO2 + BaS04 + H2O -^ Ddp dn D 19. Rot tir tir nuac vao coc cho sEn m gam Na2CO3.10H2O cho du 250 ml. Khudy deu cho muoi tan het thu dugc dung dich co n6ng do 0,1M. Gia tri m la A. 6,51gam B. 7,15 gam C. 8,15 gam D. 9,15 gam Ddp dn B 20. Cho vao ong nghiem l-2ml dung djch Na2Si03 dac. Sue khi CO2 vao tan day ong nghiem thay ket tua H2Si03 xuat hien: A. Dang tinh the B. Dang keo C. Dang vo dinh hinh D. Dang long khong tan Ddp dn B Hogt dgng 4 DAI CUONG VE HOA HOC H C U CO 1. Hgp chat nao sau day la hgp chat hiiu ca? A. CH3CN B. CaC2 ' C.NaN D. HCN Ddp dn A 2. Hgp chat Z co cong thiic dan gian nhat la CH3O va c6 ty khoi so vai hidro bang 31,0. Cong thiic phan tir cua Z la A. CH3O B. C2H6O2 C. C2H6O D. C3H9O3 Ddp dn B 3. Chat nao sau day chi co lien ket dan? A. CH4 B. C2H4 C. C6H6 D. CH3COOH Ddp dn A 4. Dong phan la nhiing chat: A. Co cung phan tir khoi 15
 15. B. Co ciing cong thiic phan tir C. Co thanh phan phan tit ban kem nhau mgt s6 nhom CH2 D. Co cau tao hoa hgc giong nhau Ddp dn B 5. Dimetylxiclopropan co bao nhieu dong phan mach vong? A. 2 B.3 C.4 D.5 Ddp dn A 6. Hgp chat C4H8 c6 bao nhieu dong phan? A. 2 B.3 C.5 D.6 Ddp dn D 7. Oxi hoa hoan toan m gam mgt chdt hiiu ca A bdng CuO va cho hap thu toan bg san phdm khi va hai vao mgt binh co chiia 0,5 lit dung dich Ca(0H)2 0,1 M thi thdy khIi lugng binh tang len 3,72 gam, co 4 gam kit tua va khoi lugng CuO giam 1,92 gam. Gia tri m la A. 1,5 gam B. 1,8 gam C. 3,6 gam D. 3,0 gam Ddp dn B 8. Ket luan nao sau day la dung? A. Phan iing ciia cac chat him ca thuang xay ra rat nhanh B. Phan img ciia cac chat hiiu ca thuang xay ra rat cham va theo nhieu huang khac nhau C. Phan img cua cac chat hiiu ca thuang xay ra rat cham va chi theo mgt huang xac dinh D. Phan iing cua cac chat hiiu ca thuang xay ra nhanh va khong theo mgt huang xac dinh Ddp dn B 9. Dau mo la mgt hon hgp nhieu hidrocacbon. De co san pham nhu xang, dau hoa, mazut,... trong nha may lgc dau da sir dung phuang phap tach nao? A. Chung cat thuang B. Chung cdt phan doan C. Chung cat a ap suat thap D. Chung cat loi cuon hai nuac Ddp dn B
 16. 10. Phuang phap chung cdt phan doan dimg dl tach cac chat? A. Co do tan trong nuac khac nhau B. Co khoi lugng mol khac nhau C. Co nhiet do soi xap xi nhau D. Co nhiet do soi each nhau Ddp dn D 11. Phan tir nao sau day co cac nguyen tii cacbon nam tren ciing mgt duang thang A. Propan B. Butan C. Propen D. Propin Ddp dn D 12. Kieu lai hoa nao diing cho cacbon cua hgp chdt sau sp^ sp^ sp^ sp sp sp A. CH2 = C = C H 2 B. C H 2 = C = C H 2 sp^ sp sp^ sp- sp^ sp C. CH2 =C = CH2 D. CH2 = C = CH2 Ddp dn C 13. Khi cho brom tac dung vai mgt hidrocacbon thu dugc mgt san pham chiia brom CO ti khoi hai so vai khong khi bang 5,207. Cong thiic phan tir cua hidrocacbon la: A.C5H,2 B. CsHio C.C5H8 D. C6H,2 Ddp dn A 14. Ddt chay hoan toan 4,48 lit (dktc) CH4 sau do dan toan bg san pham chay vao binh dung nuac voi trong du thi khoi lugng dung dich trong binh: A. Tang 6 gam B. Giam 4 gam C. Tang 4 gam D. Giam 6 gam Ddp dn B 15. D6t chay hoan toan 0,09 gam hgp chat chiia C, H, O cho 0,132 gam CO2 va 0,054 gam H2O. Ti khoi hai cua chat nay so vai hidro bang 30. Cong thiic phan tir cua hgp chat la A. C3H8O B. C2H4O2 C. C2H6O D. C4H8O2 Ddp dn B 17
 17. 16. Chat nao sau day co nhiet do soi thdp nhdt? A. pentan B. isopentan C. neopentan D. xiclopentan Ddp dn C 17. Phan iing clo hoa metan c6 mat anh sang xay ra theo ca chi nao? A. Co che the goc B. Ca chi cong hgp C. Ca che the nucleophin D. Ca che the electrophin Ddp dn A 18. Butan C4H10 co the co cac dang dong phan nao sau day? A. Dong phan cau tao ve nhom chirc B. Dong phan cau tao ve mach cacbon C. Dong phan cau tao ve vi tri nhom chirc D. Dong phan hinh hgc Ddp dn B 19. Phan iing cua /err-butylbromua vai H2O chay theo ca che nao, biet mgt so dir lieu thuc nghiem sau day: (CH3)3CBr + H2O -> (CH3)3COH + HBr Thi nghiem [(CH3)3CBr] [H2O] Toe do tuang doi 1 0,01 0,01 1 2 0,02 0,01 2 3 0,02 0,02 2 A. SNI B. SN2 C. El D. E2 Ddp dn A Nguyen tir cacbon trong phan tir chat nao sau daj A. Metan B. Axetilen C. Etilen D. Etan Ddp dn C Hogt dgng 5 HIDROCACBON NO 1. Khi brom hoa mgt ankan chi thu dugc mgt dan xuat monobrom duy nhat co ti khoi hai doi vai hidro la 75,5. Ten ciia ankan do la A. 2.2,3-trimetylpentan B. 2.2-dimetylpropan C. 3.3-dimetylhecxan D. isopentan Ddp dn B
 18. Khi crackinh hoan toan mgt thi tich ankan X thu dugc ba the tich hon hgp Y (cac thi tich khi do a ciing dilu kien nhiet do va ap sudt); ti khoi cua Y so vai H2 bang 12. Cong thiic phan tir ciia X la A. C5H,2 B. C3H8 C. C4H,o D. C6H,4 Ddp dn A Cho isopentan tac dung voi CI2 theo ti le so mol 1: 1, so san pham monoclo toi da thu dugc la A. 2 B.4 C.3 D.5 Ddp dn B Hidrocacbon mach ha X trong phan tir chi chiia lien kit a va co hai nguyen tir cacbon bac ba trong mgt phan tir. Dot chay hoan toan 1 thi tich X sinh ra 6 the tich CO2 (a cung dieu kien nhiet do, ap sudt). Khi cho X tac dung vai CI2 (theo ti le so mol 1: 1), so dan xuat monoclo toi da sinh ra la A. 3 B.4 C.2 D.5 Ddp dn C Cong thiic dan gian nhat cua mgt hidrocacbon la CnH2n+2- Hidrocacbon do thuoc day dong dang cua A. anken B. ankin C. ankadien D. ankan Ddp dn D Dot chay hoan toan mgt hidrocacbon X thu dugc 0,11 mol CO2 va 0,132 mol H2O. Khi X tac dung vai khi clo (theo ti le so mol 1:1) thu dugc mgt san pham him ca duy nhat. Ten ggi cua X la A. 2-metylbutan B. 2-metylpropan C. 2,2-dimetylpropan D. etan Ddp dn C Khi cho ankan X (trong phan tir co phan tram khoi lugng cacbon bang^ 83,72%)) tac dung vai clo theo ti le so mol 1:1 (trong dieu kien chieu sang) chi thu dugc 2 dan xuat monoclo dong phan cua nhau. Ten cua X la A. 3-metylpentan B. butan C. 2,3-dimetylbutan D. 2-metylpropan Ddp dn C 19
 19. 8. Dot chay hoan toan mgt thi tich khi thien nhien g6m metan, etan, propan bdng oxi khong khi (trong khong khi, oxi chilm 20% thi tich), thu dugc 7,84 lit khi CO2 (a dktc) va 9,9 gam nuac. Thi tich khong khi (a dktc) nho nhdt can diing de dot chay hoan toan lugng khi thien nhien tren la A. 84,0 lit B. 78,4 lit C. 56,0 lit D. 70,0 lit Ddp dn D 9. Dot chay hoan toan hon hgp hai hidrocacbon dong dang thu dugc 7,84 lit CO2 (dktc) va 8,1 gam H2O. Tong so mol hai hidrocacbon dem dot la A. 0,1 mol B. 0,05 mol C. 0,2 mol D. 0,15 mol Ddp dn A 10. Crackinh 20 lit butan thu dugc 36 lit h6n hgp khi g6m C4H10, C2H4, C2H6, C3H6, CH4 (cac khi do a cimg dilu kien) theo 2 phuang trinh hoa hgc C4H10 -» C2H4 + C2H6 C4H,o ^ CH4 + C3H6 Hieu suat qua trinh crac kinh la: A. 60% B. 70% C. 80% D. 90% Ddp dn C 11. Hidrocacbon X tac dung vai dung dich brom thu du c 1,3-dibrombutan. Xla: A. but-l-'en B. but-2-en C. 2-metyI propen D. metyl xiclopropan Ddp dn D 12. Dot chay hoan toan 0,02 mol ankan A trong khi clo vira du. Sap pham chay sue qua dung dich AgN03 du thay tao thanh 22,96 gam' ket tua trang. Cong thiic phan tir ciia A la: A. CH4 B. C3H8 C. C2H6 D. C4H10 Ddp dn B 13. Dot chay hoan toan hidrocacbon X bang mgt lugng oxi vira du. San pham khi va hai dugc ddn qua binh dung H2SO4 dac thi the tich giam han mgt nira. X thuoc day dong dang nao? A. Ankan B. Anken C. Xicloankan D. Ankin Ddp an-A 20
 20. 14. Hgp chat 2,3-dimetylbutan khi phan iing vai clo (anh sang) theo ty le mol 1:1 thu dugc bao nhieu san pham monoclo? A.l B.2 C.3 D.4 Ddp dn B 15. Cho cac phat bieu sau: a) Cac nguyen tir cacbon trong phan tir butan nam tren mgt duong thang b) Trong phan iing the cua metan vai clo, san phdm tao ra co ca etan c) Phan tir xiclopropan de tham gia phan ung thi hon la phan img cong d) Co dang xen ke cua etan ben hon cdu dang che khudt cua no. Co bao iihieu phat bilu dung? A.l B.2 C.3 D.4 Ddp dn B 16. Khi clo hoa hoan toan mgt ancol A thu dugc ddn xudt B chira clo. Bilt MB - MA = 201. A la ankan nao sau day? A.CH4 B. C2H6 C. C3H8 D. C4H10 Ddp dn B 17. Crackinh 560 lit C4H10 (dktc) xay ra cac phan img C4H,o^CH4+C3H6 (1) C4H,o^C2H6+C2H4 (2) C4H,o -^ H2 + C4H8 (3) Thu dugc 1010 lit (dktc) hon hgp khi X. The tich C4Hio(dktc) chua phan iing la A. 110 lit B. 55 lit C. 165 lit D. 80 lit Ddp dn A 18. Trong so cac xicloankan co so cacbon tir C5 den Cs, vong nao la ben nhat? A. Xiclopentan B. Xiclohexan C. Xicloheptan D. xiclooctan Ddp dn B 19. Trong phan iing clo hoa CH4 bang CI2 (as), phan iing nao sau day la phan iing tat mach? A. C H 4 + ' C l ^ •CH3+HCI B. CI2 ^ ^ - > • C 1 + ' C l C. •CH3+ CI2 -^ CH3CI + 'Cl D. •CH3+ ' C H j ^ C2H6 Ddp dn D 21

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản