intTypePromotion=3

Hóa học 12 và hướng dẫn thiết kế bài giảng (Tập 1): Phần 2

Chia sẻ: Gió Biển | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:130

0
32
lượt xem
4
download

Hóa học 12 và hướng dẫn thiết kế bài giảng (Tập 1): Phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nối tiếp nội dung phần 1 Tài liệu Thiết kế bài giảng Hóa học 12 (Tập 1) do NXB Hà Nội ấn hành, phần 2 giới thiệu tới người đọc các bài soạn về amin, amino axit và protein, polime và vật liệu polime. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hóa học 12 và hướng dẫn thiết kế bài giảng (Tập 1): Phần 2

 1. ChiFcyng 3. AMIN, AMINO AXIT VA PROTEIN Bai 9. AMIN A. MUC TIEU BAI HOC 1. Kl§n thLPC HS biit: • Dinh nghia, cdng thiic chung, dac diem cau tao danh phap cua cac amin dien hinh. • Tinh chat vat li: Quy luat bien ddi do tan, nhiet do sdi ciia cac amin. • Tinh chdt boa hgc: Tinh baza cua amin, phan iing the d nhan benzen cua anilin. HS hiiu: Nguyen nhan gay ra tinh baza cho cac amin, tai sao anilin khdng lam quy, phenolphtalein ddi mau? 2. KT nang • Nhan dang cac hgp chat amin. • Viet chinh xac cac phuang trinh hda hgc. • Quan sat, phan tich cac thi nghiem chiing minh ciia amin. • So sanh lire baza giira cac amin vdi nhau va vdi NH3. 3. Tinh cam, thai do • Hieu dugc each giai quyet mau thuan giiia cau tao va tinh chat hoa hgc cua ciia amin tao nen sir himg thii khi giai quyet van de mdi. • Thay dugc tam quan trgng cac amin trong ddi sdng va san xuat gay hiing thu cho HS khi hgc bai nay. B. C H U A N B! CUA GV VA HS • GV: - May tinh, may chieu, cac phieu hgc tap. - Hoa chat: NH3, anilin, metyl amin, nude cat, quy tim, nude brom. - Dung cu: Ong nghiem, cap dng nghiem, bd gia thi nghiem. • HS: Xem trudc bai amin. 128
 2. C. TI^N TRINH D A Y - HOC Hogt dpng cua GV Hogt dpng ciia HS Hogt dpng I I. KHAI NIEM, PHAN LOAI VA DANH PHAP 1. K H A I NIEM, PHAN LOAI GV chieu len man hinh cac cdng thiic HS quan sat, thao luan: NH3, CH3NH2, CH3-NH-CH3, (CH3)3N - So sanh Yeu cau HS: So sanh cau tao ciia NH3 + Gidng nhau: deu cd N~^(hda tri III). vdi cac chat cdn lai. Biet cac chat dd la + Khac nhau: NH3 cd hidro lien kit vdi amin tir dd neu khai niem amin? N, cac chat khac cd gdc hidrocacbon lien ket vdi N cua NH3. - Khai niem: Khi thay thi nguyen tir H trong phan tir NH3 bang gdc hidro cacbon ta thu dugc amin. GV yeu cau HS: Lap day ddng ddng cua HS thao luan: amin no don chiic, mach hd. Tir cdng thirc amin don gian nhdt CH5N —> ddng dang cd dang CH5(CH2)kN^Ck+,H2k+5N Dat k+1 = n -> CnH2n+3N (n> 1) GV: Tuong tu viet cdng thiic tdng quat HS: Cdng thiic la CnH2n-5N (n>6) ciia cac amin la ddng dang cua C6H7N. HS thao luan: GV yeu cau HS: Viet ddng phan va ggi CH3-CH2-OH ancol etylic ten cac chat cd cdng thiic phan tir CH3OCH3 dimetyl ete C2HeO. HS thao luan: C4H9N la amin no mach hd, don chiic. GV gidi thieu tuong tu C2HeO thi amin CH3-CH2-CH2-CH2-NH2 (1) ciing cd cac ddng phan vi tri nhdm N. CH3-CH2-NH-CH2-CH3 (2) Yeu cau HS: Viet ten cac amin cd cdng CH3-CH2-CH2-NH-CH3 (3) thiic C4H9N. CH3-CH(CH3)-CH2-NH2 (4) GV gidi thieu cho HS biet cac chat cd CH3-CH(CH3)-NH-CH3 (5) cdng thirc 129
 3. Hogt dpng cua GV Hogt dpng cda HS (1), (4), (7) la amin bac I CH3-CH2-N(CH3)2 (6) (2), (3), (5) la amin bac II (CH3)3C-NH2 (7) (6) la amin bac III GV yeu cdu: Neu khai niem bac amin. HS thao luan: GV luu y: Cdn phan biet bac amin va Bac amin la sd nguyen tir H trong phan bac ancol. tir NH3 bi thay thi. GV: Tir nhung ddng phan da vilt thi amin cd nhiing d^ng ddng phan nao? HS: thao luan va nhan xet. Amin cd cac loai ddng phan: - Vi tri nhdm chuc. - Bac amin. GV cho HS nghien ciiu SGK va dat vdn HS thao luan va nhan xet amin phan de traJdi cac cau hdi. lam 2 loai thdng dung la: - Cd thi chia amin thanh nhiing loai - Theo gdc hidrocacbon nao? - Cho vi du minh hga. + amin beo: CH3NH2. C2H5NH2... + amin thom: CeH H2, CH3C6H4NH2 - Theo bac amin + amin bac mgt: CH3NH2, C6H5NH2 + amin bac hai: CH3-NH-CH3, CH3-NH-CeH5 + amin bac ba: (CH3)3N Hogt dpng 2 2. DANH P H A P GV chilu len bang 3.1 (SGK) len man HS quan sat,thao luan dua ra nhan xet hinh cho HS quan sat va yeu cdu: Cd 2 each ggi ten. - Cd bao nhieu each ggi ten? + Ten gdc-chiic: cd cau tnic Ten amin = Ank + yl + amin 130
 4. Hogt dpng cda GV Hogt dpng cda HS - Neu quy tac ggi ten amin? + Ten thay thi: cd cdu tnic - Ggi ten cac amin sau day? Ten amin = Ankan + vi tri + amin CH3-CH(CH3)-CH2-NH2 + Ten thdng thudng chi ap dung cho (CH3)3C-NH2 mgt sd amin. CH3-NH-C2H5 Vi du: C6H5NH2 anilin 0-CH3-C6H5NH2 GV bd sung: Neu cd nhieu nhdm chiic HS thao luan: amin thi them cac tiep dau ngii di, tri... Dimetylamin: CH3-NH-CH3 Vi du: NH2-(CH2)6-NH2 Phenylamin: C6H5NH2 hexametylendiamin Benzylamin: C6H5CH2NH2 GV chieu len man hinh bai tap len man Hexan-1,6-diamin: NH2(CH2)6NH2 hinh cho HS thao luan o-metylpheylamin NH2 Vilt ten Cac amin cd ten sau day: dimetylamin, phenylamin, benzylamin. ^ [^"' hexan-1,6-diamin, o-metylpheylamin Etylmetylamin: C2H5-NH-CH3 etylmetylamin. Hogt dpng 3 II. TINH C H A T VAT LI GV cho HS nghien ciiu SGK va yeu cau HS: Nghien ciiu SGK va nhan xet. HS nhan xet ve: - Trang thai. - Trang thai (d nhiet do thudng). Metylamin, dimetylamin, trimetylamin. - Sir bien thien ve do tan. etylamin la chat khi cd mau khai khd - Trang thai, mau sac, kha nang hda tan chju. Cac amin khac la chat Idng hoac cua anilin. ran. - Giai thich tai sao anilin de lau ngay - La cac hgp chat khdng mau, 4 amin trong khdng khi thi cd mau den. dau deu tan tdt trong nude, thii tu cac amin cd do tan giam theo chieu tang phan tir khdi. 131
 5. Hogt dpng cua GV Hogt dpng cda HS - Anilin la chdt Idng khdng mau sdi d 184°C, it tan trong nude, tan nhilu trong dung mdi hiiu ca. - D I lau anilin ngoai khdng khi thi co mau den do anilin bi oxi khdng khi oxi hda. GV nhan xet va bd sung: tat ca cac amin HS quan sat deu ddc nhu nicotin, anilin... GV chilu len man hinh bang sau Chat C2H50H C2H5NH2 C3H8 L s 78,3°C 16,6°C -42°C va dat vdn dl: Tai sao amin va ancol cd phan tir khdi xdp xi nhau ma nhiet do sdi chenh lech nhau rat Idn. GV hudng dan HS giai quylt vdn dl HS thao luan va nhan xet. - So sanh thanh phdn cau tao cua 3 chat - DIU cd phan tii' khdi xdp xi nhau. tren. - Khac nhau la do: - YIU td nao anh hudng din nhiet do C3H8 gdm cd C,H khdng cd nhdm chuc sdi. C2H5OH cd nhdm chiic hidroxyl. - Tai sao ancol cd nhiet do sdi cao nhat. C2H5NH2 cd nhdm chiic amin. - Nhdm chiic anh hudng tdi nhiet do sdi - Ancol cd nhdm OH phdn cue nen co lien ket hidro. GV: Vay amin cd lien ket hidro hay HS: Theo khai niem vl lien kit hidro khdng? NIU cd hay so sanh lien ket thi amin cd lien ket hidro. hidro cua ancol va amin. Lien kit N-H kem phan cue hon lien kit 0-H nen lien ket hidro ciia amin ylu ban lien ket hidro ciia ancol. 132
 6. Hogt dpng cda GV Hogt dpng cua HS GV yeu cau HS kit luan vdn dl. HS ket luan van de: Amin cd lien ket hidro yeu han ancol nen cd nhiet do sdi thap ban ancol va ankan. Hogt dpng 4 III. CAU TAO PHAN T i j VA TINH C H A T H O A HOC LCAUTAOPHANTLT Cdch 1: GV yeu cau HS len bang viet cdng thirc HS len bang viet cdng thiic cau tao cau tao va neu dac diem cau triic ciia NH3. phan tir NH3. Q N / / \ H H H NH3 cd cau tao dang hinh thap 1 dinh la N va 3 dinh cdn lai la H, tren nguyen tir N cdn cd 1 cap electron tu do (chua lien ket). HS len bang viet cdng thiic cau tao GV gidi thieu cho HS bilt: Amin cd cdu tao gidng vdi NH3. Yeu cau mdt HS len N /N , bang vilt cdu tao cua metylamin. dimetylamin, trimetylamin, anilin // \ CH3 H H /I \ ^ " 3 CH3 H metylamin dimetylamin N N / / \ / / \ CH3 CH3 CH3 H H C6H5 trimetylamin anilin GV yeu cdu HS du doan tinh chdt hda HS thao luan va nhan xet: hgc cua amin. 133
 7. Hogt dpng cda GV Hogt dpng cua HS Amin cd cdu tao tuong tu amoniac - Tinh baza. - Tinh khir. - Tinh chat cua gdc hidrocacbon. Cdch 2: HS quan sat (nghien cim SGK) GV chieu hinh 3.2 SGK len man hinh - Cau tao cua amin tuong tu NH3.. (hoac cho HS nghien ciiu SGK) yeu cdu - Tinh chat cua amin tuang tu NH3. HS nhan xet ve: + Tinh baza. - Cau tao cua NH3 va cac amin. + Tinh chat ciia gdc hidrocacbon. - Du doan tinh chat hda hgc ciia amin. + Tinh khir. Hogt dpng 5 2. TINH C H A T H O A HOC a) Tinh bazff GV lam thi nghiem. Nhiing giay quy HS quan sat vao cac dung dich sau: metylamin, - Hien tugng: amoniac, anilin. Yeu cau HS quan sat, + Ong dung dung djch metyl amin, neu hien tugng va giai thich. amoniac quy tim chuyen thanh mau xanh + Ong dung anilin quy tim Ichdng doi mau GV dieu khien, hudng dan HS giai - Giai thich: thich. Metyl amin va nhieu amin khac khi tan vao nude phan ung vdi nude tuong tu NH3 sinh ra ion OH" >TTT _i_TI/^ \ PTiTTT T*" 1 (^TT~ NH3 + H2O < > [NH4] + OH CH3NH2 + H20 < > [CH3NH3] + 0H' Vi vay CH3NH2, NH3 lam quy tim hda xanh. 134
 8. Hogt dpng cda GV Hogt dpng cda HS GV bd sung: Anilin va cac amin tham HS ghi bai. phan ling rat kem vdi nude va tinh baza cua anilin rdt ylu (ylu hon CH3NH2, NH3) nen khdng lam quy tim ddi mau phenolptalein GV tiep tuc lam thi nghiem: HS quan sat va nhan xet: Nhd vai gigt dung dich vao 2 dng - Ong 1 thay anilin hau nhu khdng tan, nghiem. Ong nghiem 1: dung nude cdt lang xudng day dng nghiem. dng nghiem 2: dung dung dich HCl. - Ong 2 thay anilin tan. Yeu cau HS: Giai thich: - Quan sat. + Anilin hau nhu khdng tac dung vdi - Neu hien tugng. nude nen anilin hau nhu khdng tan, nd - Giai thich. tao van due rdi lang xudng day + Anilin tan dugc trong HCl do cd phan ling tao ra hgp chat tan trong nude C6H5NH2 + HCl ^[CeH5NH3]^Cr Phenylamoni clorua GV dat vdn dl: Tai sao amin beo(ankyl HS thao luan giai quyet van de dudi su amin) lai cd tinh baza manh hon anilin? dieu khien cua GV GV dilu khiln hudng dan HS giai quylt - Cau tao cua NH3 van de. Q y^ / / \ H H H - cdu tao cua NH3 giai thich tai sao lai NH3 cdn cd mdt cap electron tu do nen cd tinh baza ? cd kha nang nhan proton (H"*^)-> cd tinh baza. 135
 9. Hogt dpng cda GV Hogt dpng cda HS - So sanh cap electron tu do trong NH3 - So sanh NH3 va CH3NH2 va trong ankyl amin (VD: metyl amin). - So sanh cap electron tu do trong NH3 Q N va trong anilin. / / H H H CH3 H H Do cd gdc ankyl(CH3) cd hieu iing day electron len N lam cho mat do electron tu do tren nguyen tir N tang -^ de cho cap electron tu do nay (de cdng H'*') hon nen cd tinh baza manh hon NH3. - Tuong tu vdi NH3 va CeH5NH2 thi nhdm CeHs cd hieu iing hut electron cua nhdm NH2 lam giam mat do electron cua nguyen tir N so vdi mat do electron trong NH3. ,N N H H H H H CsH 605 -> lam giam kha nang nhan H'*^ -^ tinh baza ciia anilin nhd ban cua NH3 GV yeu cau HS ket luan van de. HS: Tinh baza ciia anilin cd the manh ban hay yeu hon NH3 tuy thudc vao gdc hidrocacbon lien ket vdi nita GV chieu bai tap sau len man hinh cho HS thao luan: HS thao luan Chgn dap an C. Sap xep cac chat sau theo thii tu luc baza tang ddn NH3, CH3NH2, (CH3)2NH, CH2=CH-NH2. A. CH2=CH-NH2, CH3NH2, NH3, (CH3)2NH 136
 10. Hogt dpng cda GV Hogt dpng ciia HS B. NH3, CH3NH2, CH2=CH-NH2, (CH3)2NH C. CH2=CH-NH2, NH3, CH3NH2, (CH3)2NH D. (CH3)2NH, CH3NH2, CH2=CH-NH2, NH3 GV: Tuang tu NH3 hay vilt phuong HS thao luan viet phuong trinh hda hgc trinh hda hgc ciia metylamin vdi dung 3CH3NH2 + 3H2O + FeCl3 -^ dich FeCl3. 3CH3NH3CI + Fe(OH)3i GV yeu cau HS: Viet phuang trinh hda HS: Phuang trinh hda hgc hgc chay tdng quat cua day ddng dang „ _ , . . , 6n + 3 _ metylamin 2 C n H 2 n +3N+^;—02^ 2 2nC02 + (2n + 3)H20 + N2 Hogt dpng 6 b) Phdn ling the & nhan tham cda anilin GV lam thi nghiem: HS quan sat Cho vai gigt dung dich Br2 vao 2 dng - Hien tugng: Ong nghiem dung dung nghiem: dng 1 la dung dich metyl amin, dich anilin xuat hien ket tua trang. O" dng 2 la dung dich anilin rdi lac nhe. - Giai thich: Tuong tu vdi phenol thi Yeu cau HS: nhdm -NH2 day electron vao nhan - Quan sat tham lam giau electron tai cac vi tri - Neu hien tugng ortho-para nen de dang thay thi nguyen tir hidro bang nguyen tir brom - Giai thich tao ra 2,4,6-tribrom anilin - Viet phuong trinh hda hgc - Phuong trinh hda hgc NH2 NH, JL JL [Q]+3Br2^ ^'•"O"^' +3HBr ^ ^ ^^^(trang) 137
 11. Hogt dpng cda GV Hogt dpng cua HS - Metyl amin khdng cd hien tugng tren. GV bd sung phan iing nay de nhan bilt HS thao luan. anilin. - Nhdm NH2 ddy electron vao nhan GV yeu cau HS: Chiing minh sir anh benzen lam tang mat do electron tren hudng qua lai giiia gdc phenyl vdi nhdm nguyen tir C tai cac vi tri ortho-para -^ chiic amin. de tham gia phan img the brom. - Nhdm CeHs hut electron cua nhdm NH2 lam cho cap electron tu do cua N bi giii chat ban -^ lam giam tinh baza. GV gidi thieu cho HS biet cac amin cd HS lang nghe va ghi bai. img dung: - Amin dugc dung trong tdng hgp hiru CO. Dac biet la cac diamin diing de tdng hgp polime. Vi du: Anilin la nguyen lieu trong cdng nghiep pham nhugm, polime, dugc pham... - Dieu che amin cd nhieu each nhu: + Thay the nguyen tir H trong phan tir amoniac theo sa dd. HS hoan thanh cac sa dd. +CH,I +CH3I CH3I + NH3 -^ CH3NH2 + HI NH3 -> CH3NH2 -Hi -Hi +CH3I ^ CH3I + CH3NH2 -^ (CH3)2NH + HI (CH3)2NH (CH3)3N -HI CH3I + (CH3)2NH -^ (CH3)3N + HI + Khir hgp chat nitro C6H5NO2 + 7HCldu +3Fe -^ CeH5N02 +[H](F^+Hci) ^ CeH5NH3Cl C6H5NH3CI + 3FeCl2 + 2H2O + NaOH ^CeH5NH2 GV yeu cau HS hoan thanh cac sa do tren. 138
 12. Hogt dpng cda GV Hogt dpng cua HS Hogt dpng 7 CUNG CO B A I V A B A I T A P VE N H A GV nhac lai cac ndi dung chinh da hgc. HS lang nghe va he thdng kien thirc da Yeu cau HS luu y cac diem chinh sau: hgc. - Khai niem amin. - Bac amin (phan biet vdi bac ancol). - Danh phap amin. - Tinh chat vat li. - Tinh chat ciia amin la tinh bazo (so sanh tinh baza cua cac amin vdi NH3), phan ling the ciia cac anilin. - Ung dung cua amin. GV chieu cac bai tap sau len man hinh cho HS ciing cd. \. Cd bao nhieu ddng phan la amin bac Dap an A hai trong cdng thirc C4H9N A. 3 B.2 C. 1 D.4 2. So amin tham cd cdng thiic phan tir la Dap an C C7H9N la A. 2 B.4 C.5 D. 7 3. Sap xep cac amin sau theo tinh baza Dap an B tang dan p-CH3CeH4NH2 (1), p-N02CeH4NH2 -(2), 139
 13. Hogt dpng cua GV C6H5NH2 (3), n-CeH,3NH2 (4) A.(l),(2),(3),(4) B.(2),(3),(l),(4) C(4),(2),(3),(l) D.(2),(4),(3),(l) 4. D I trung hda 25 gam dung dich ciia mdt amin don chiic X ndng do 12,4%) cdn diing 100ml dung dich HCl IM. Cdng thiic phan tir cua X la A. C3H5N B. C3H7N C. CHsN D. C2H7N Bii tap ve nha 1, 2 , 3 , 4 , 5 , 6 . (SGK) D. HU'd/NG D A N GIAI BAI TAP TRONG SGK 1. Chgn dap an C 2. Chgn dap an D 3. Vilt cac ddng phan amin a)C3H9N: CH3 - CH2 - CH2 - NH2 CH3-CH-NH CH3 Amin bac mdt amin bac mdt CH3-CH2-NH-CH3 CH3 CH3-N-CH3 Amin bac hai amin bac hai b) C7H9N CH2-NH2 NH, NH2 NH-CH3 I I ^ ^ " ©IcH. CH3 140
 14. 4. Cac sa dd tach a) CH4, CH3NH2 + ddHadu(l) CH4 t dd CH3NH3^Cr, HCl du CHjNHjt ddNaCI b) JH NH2 + dd NaOH lie deu, chiet CfiHsONa, NaOH du C6H6, C5H5NH2 + Sue CO2 du + dd HCl lac deu, chiit CfiHsOH ddNaHC03 CgHe C6H5NH3CI, HCl du + dd NaOH du C6H5NH2 NaCI 5. a) Dung dung dich axit b) Dimg giam de khir miii tanh 141
 15. 6- Mc^H,Br3NH, = 330 g a) Phuang trinh hda hgc CeH5NH2 + 3Br2 -^ CeH2Br3NH2i + 3HBr 3 mol 330gam 0,04. mol 4,4 gam 0,04.160.100 ,,^ , , ,, Vdd Br33% = JYl " ' ^^ ^ b) Phuang trinh hda hgc C6HsNH2 + 3Br2 -^ C6H2Br3NH24 + 3HBr 1 mol 330gam 0,02 mol 6,6 gam ^QHsWH, = 0,02.93 = 1,86 gam Bai 10. AMINO AXIT A. MUC TIEU BAI HOC 1. KIdn thu'c HS biit: • Khai niem, img dung va vai trd amino axit. • Dua vao dac diem cau tao de suy ra amino axit vira cd tinh axit vira cd tinh baza. • Biet dinh nghia, dieu kien monome ciia phan img triing ngung. HS hieu: Cau tnic phan tir va tinh chat hda hgc ca ban cua cac amino axit. 2. KT nang • Nhan biet va ggi ten amino axit. • Viet cac phuang trinh hda hgc ciia amino axit. • Quan sat, giai thich cac thi nghiem chimg minh. 3. Tinh cam, thai do Amino axit cd tam quan trgng trong viec tdng hgp ra protein, quyet dinh sir sdng, khi nam cac tinh chat ca ban cua nd (dinh nghia, danh phap va cac tinh chdt dac trung ciia nd) se tao himg thii cho HS khi nghien ciiu bai nay. 142
 16. Mdi quan he giiia hgp chdt cd hai nhdm chiic (axit va baza) ddi lap nhau lai tdn tai trong mdt hgp chdt. Se cd nhiing tinh chdt mdi kich thich sir td md ciia HS tham gia kham pha. B. C H U A N Bj CUA GV VA HS • GV: - May tinh, may chieu, cac phieu hgc tap. - Hinh anh, tranh ve lien quan bai hgc. - Hoa chat: Quy tim, glyxin, axit glutamic, lysin. - Dung cu: dng nghiem, cap dng nghiem. • HS: On tap kien thirc li thuyet, phuong phap giai bai tap ve amin va xem tr- udc bai amino axit. C. TI^N TRiNH DAY- HOC Hogt dpng cda GV Hogt dpng cua HS Hogt itong I KIEM TRA B A I CU GV chieu ndi dung bai tap len man hinh HS chuan bi bai. yeu cau 2 HS len bang trinh bay, cac HS khac chuan bi de nhan xet va bd sung. I. De trung hda 25 gam dung dich ciia mdt amin don chirc X ndng do 12,4%) cdn dung 100ml dung dich HCl IM. Cdng thiic phan tir cua X la HSl: A. C3HsN B. C3H7N mamin=3,lg UHCI = namin = 0,1 C. CHsN D. C2H7N => Mamin = 31 -^ D a p ,i n C 2. Cau nao dudi day khong diing? HS2 chgn dap an B A. Cac amin deu cd tinh baza B. Tinh amin cua tat ca cac baza deu manh ban NH3 C. Anilin cd tinh baza ylu hon NH3 D. Tdt ca cac amin don chiic deu chiia mdt sd le nguyen tu H trong phan tir. 143
 17. Hogt dpng cda GV Hogt dpng cda HS Hogt dpng 2 I. KHAI NIEM GV chieu len man hinh cua cac amino HS quan sat, thao luan va nhan xet: axit. NH2CH2-COOH CH3-CH-COOH NH2 HOCO-CH2-CH2-CH-COOH NH2 Yeu cau HS neu: Amino axit la hgp chat hiiu ca tap chiic - Khai nifm amino axit. ma phan tir chiia ddng thdi nhdm amino - Cdng thirc tdng quat. (NH2) va nhdm cacboxyl (COOH). Cdng thirc tdng quat la: (NH2)xR(C00H)y (X, y >1) R la gdc hidrocacbon HS quan sat, thao luan GV chieu len bang hinh 3.2 yeu cau HS - Cd 3 each ggi ten amino axit nhan xet: + Ten thay the: Cd cau triic - Cd bao nhieu each ggi ten amino axit. axit + vi tri + amino + ten axit 2 1 VD: C H, - C OOH axit-2-amino 11 ^ NH2 etanoic - Quy tac ggi ten cua moi each. - - Cho vi du. CH3 - C H - C H - COOH CH3 NH2 Axit-2-amino-3-metylbutanoic + Ten ban he thdng Xet vi tri tuong ddi ciia nhdm amino trong mach cacbon. 144
 18. Hogt dpng ciia GV Hogt dpng cua HS m E 6 Y p a C - C - C - C - C - C - COOH - Quy tac ggi ten Axit + chii cai vj tri + amino + ten axit Vi du: CH2 - COOH axit a-aminoaxetic NH2 CH3 - CH2 - COOH NH2 axit a - aminopropionic HOOCCH2-CH2-CH-COOH NH2 Axit a-aminoglutamic GV bd sung: Ten thdng thudng khdng theo quy tdc, + Ten thay the thi ten axit dugc ggi ggi theo bang ten rieng. theo ten thay the. HS lang nghe va ghi bai. + Ten ban he thdng thi axit ggi theo ten thdng thudng. GV yeu cau HS nam vung cdng thiic cau tao, cac each ggi ten cua amino axit thudng gap.nhu: NH2-CH2-COOH axit a-aminoaxetic CH3-CH-COOH NH2 axit a - aminopropionic NH2(CH2)5-COOH axit e-aminocaproic HCOO-CH2-CH2-CH-COOH NH2 axit a-aminoglutamic 145
 19. Hogt dpng cda GV Hogt dpng cda HS Hoft dpng 3 II. CAU T^O PHAN TU' VA TINH CHAT HOA HQC LCAUTAOPHANTIT GV: Viet cdng thiirc cau tag cua HS thao luan va nhan xet. NH2-CH2-COOH len bang yeu cduHS NH2-CH2-COOH nhan xet dac diem cau tao. - Cd 1 nhdm NH2 cd tinh baza. - Cd 1 nhdm COOH cd tinh axit. -> hgp chdt vira cd nhdm axit (tinh axit), vira cd nhdm baza (tinh baza) s8 tuong tac vdi nhau. GV hudng dan HS nhan xet HS thao luan va nhan xet: Nhdm - Dac diem nhdm COOH. COOH cho proton cdn nhdm NH2 nhan proton ciia nhdm COOH - Dac diem nhdm NH2. - Sir tuong tac giura 2 nhdm. NH2CH2COOH < > NH2CH2COO"+H' GV yeu cdu HS du doan tinh chdt vat li NH2CH2COO" + H ( > cuaamino axit. NH3^CH2COO" GV nhan xet va bd sung: HS thao luan - Amino axit khdng bay hoi ndng chay, Do cac amino axit la nhiing hgp chat phan buy d nhiet do tuong doi cao. ion ludng cue -> a dilu kien thudng la - Khdng tan trong dung mdi khdng chat ran ket tinh, de tan trong nude co phan cue nhu dau hda, benzen, ete...ma nhiet do ndng chay cao (tinh chdt ciia tan tdt trong nude. hgp chat ion). - Amino axit thudng cd vi nggt (mi HS lang nghe va ghi bai chinh). Hogt dpng 4 2. TINH C H A T H O A H O C GV yeu cau HS du doan tinh chdt hda HS thao luan va nhan xet: hgc ciia amino axit. 146
 20. Hogt dpng cua GV Hogt dpng cua HS - Cd nhdm NH2 cd tinh chat cua mdt baza - Cd nhdm COOH cd tinh chdt cua mgt axit-> amino axit cd tinh luong tinh. a) Tinh chat ludng tinh GV yeu cdu HS vilt phuang trinh hda HS thao luan va nhan xet: hgc cua glyxin vdi HCl, NaOH va nit ra - Phuang trinh hda hgc tinh chdt chung cua amino axit. NH2CH2COOH + HCl -^ CINH3CH2COOH NH2CH2COOH + NaOH -^ NH2CH2COONa + H2O - Kit luan: + Amino axit cd nhdm -NH2 nen phan ling dugc vdi axit vd co manh tao mudi. + Cd nhdm -COOH nen phan iing dugc vdi bazo vo ca tao ra mudi va nude. b) Tfnh chdt bazar cUa amino axit GV lam thi nghiem nhiing mdu gidy HS quan sat, thao luan va giai thich quy vao dung dich glyxin, axit - Hien tugng: glutamic, Iysin. Yeu cdu HS quan sat + Ong dimg dung dich glyxin quy tim neu hien tugng va giai thich. khdng doi mau. + Ong dung dung dich axit glutamic quy tim hda dd. + Ong dimg dung dich lysin quy tim hda xanh - Giai thich: NH2CH2COOH NH3^CH2COO- Khdng tao ra H"" hay OH" nen quy khdng ddi mau 147

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản