intTypePromotion=3

Hóa học 9 - Thiết kế bài giảng Tập 1

Chia sẻ: Võ Đức Dương | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:236

1
486
lượt xem
143
download

Hóa học 9 - Thiết kế bài giảng Tập 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung sẽ giới thiệu cách thiết kế bài giảng Hóa học 9 theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh. Hy vọng ebook này sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích, góp phần hỗ trợ thầy cô giáo đang giảng dạy môn Hóa học 9 trong việc nâng cao hiệu quả bài giảng của mình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hóa học 9 - Thiết kế bài giảng Tập 1

 1. cao cù gi¸c (Chñ biªn) Vò Minh Hμ ThiÕt kÕ bμi gi¶ng ho¸ häc trung häc c¬ së 9 tËp mét nHμ xuÊt b¶n hμ néi – 2005 1
 2. ThiÕt kÕ bµi gi¶ng Ho¸ häc 9 - TËp mét Cao Cù Gi¸c (Chñ biªn) Nhμ xuÊt b¶n Hμ néi - 2005 ChÞu tr¸ch nhiÖm xuÊt b¶n: NguyÔn kh¾c o¸nh Biªn tËp: Ph¹m quèc tuÊn VÏ b×a: NguyÔn TuÊn Tr×nh bµy: th¸i s¬n - s¬n l©m Söa b¶n in: ph¹m quèc tuÊn 373 – 373 (V) M· sè : 02dGV/778/05 HN – 05 In 3000 cuèn, khæ 17 x 24 cm, t¹i C«ng ty cæ phÇn in 15. GiÊy phÐp xuÊt b¶n sè: 02dGV/778/CXB. CÊp ngµy 23/5/2005. In xong vµ nép l−u chiÓu quý III/2005. 2
 3. Lêi nãi ®Çu §Ó hç trî cho viÖc d¹y, häc m«n Ho¸ häc 9 theo ch−¬ng tr×nh s¸ch gi¸o khoa míi ban hµnh n¨m häc 2005 − 2006, chóng t«i viÕt cuèn ThiÕt kÕ bµi gi¶ng Ho¸ häc 9, tËp 1, 2. S¸ch giíi thiÖu mét c¸ch thiÕt kÕ bµi gi¶ng Ho¸ häc 9 theo tinh thÇn ®æi míi ph−¬ng ph¸p d¹y häc nh»m ph¸t huy tÝnh tÝch cùc nhËn thøc cña häc sinh. VÒ néi dung: S¸ch b¸m s¸t néi dung s¸ch gi¸o khoa Ho¸ häc 9 theo ch−¬ng tr×nh Trung häc c¬ së míi gåm 70 tiÕt. ë mçi tiÕt ®Òu chØ râ môc tiªu vÒ kiÕn thøc, kÜ n¨ng, th¸i ®é, c¸c c«ng viÖc cÇn chuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh, c¸c ph−¬ng tiÖn trî gi¶ng cÇn thiÕt nh»m ®¶m b¶o chÊt l−îng tõng bµi, tõng tiÕt lªn líp. Ngoµi ra s¸ch cã më réng, bæ sung thªm mét sè néi dung liªn quan ®Õn bµi häc b»ng nhiÒu ho¹t ®éng nh»m cung cÊp thªm t− liÖu ®Ó c¸c thÇy, c« gi¸o tham kh¶o vËn dông tuú theo ®èi t−îng häc sinh tõng ®Þa ph−¬ng. VÒ ph−¬ng ph¸p d¹y häc: S¸ch ®−îc triÓn khai theo h−íng tÝch cùc ho¸ ho¹t ®éng cña häc sinh, lÊy c¬ së cña mçi ho¹t ®éng lµ nh÷ng viÖc lµm cña häc sinh d−íi sù h−íng dÉn, gîi më cña thÇy, c« gi¸o. S¸ch còng ®−a ra nhiÒu h×nh thøc ho¹t ®éng hÊp dÉn, phï hîp víi ®Æc tr−ng m«n häc nh−: thÝ nghiÖm, quan s¸t vËt thËt hay m« h×nh, th¶o luËn, thùc hµnh,... nh»m ph¸t huy tÝnh ®éc lËp, tù gi¸c cña häc sinh. §Æc biÖt s¸ch rÊt chó träng tíi kh©u thùc hµnh trong tõng bµi häc, ®ång thêi còng chØ râ tõng ho¹t ®éng cô thÓ cña gi¸o viªn vµ häc sinh trong mét tiÕn tr×nh D¹y - Häc, coi ®©y lµ hai ho¹t ®éng cïng nhau trong ®ã c¶ häc sinh vµ gi¸o viªn ®Òu lµ chñ thÓ. Chóng t«i hi väng cuèn s¸ch nµy sÏ lµ tµi liÖu tham kh¶o h÷u Ých, gãp phÇn hç trî c¸c thÇy, c« gi¸o ®ang gi¶ng d¹y m«n Ho¸ häc 9 trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ bµi gi¶ng cña m×nh. Chóng t«i rÊt mong nhËn ®−îc ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c thÇy, c« gi¸o vµ b¹n ®äc gÇn xa ®Ó cuèn s¸ch ®−îc hoµn thiÖn h¬n. C¸c t¸c gi¶ 3
 4. 4
 5. «n tËp TiÕt 1 A. Môc tiªu • Gióp HS hÖ thèng l¹i c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n ®· ®−îc häc ë líp 8, rÌn luyÖn kÜ n¨ng viÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng, kÜ n¨ng lËp c«ng thøc. • ¤n l¹i c¸c bµi to¸n vÒ tÝnh theo c«ng thøc vµ tÝnh theo ph−¬ng tr×nh ho¸ häc, c¸c kh¸i niÖm vÒ dung dÞch, ®é tan, nång ®é dung dÞch. • RÌn luyÖn kÜ n¨ng lµm c¸c bµi to¸n vÒ nång ®é dung dÞch. B. ChuÈn bÞ cña GV vμ HS • GV: HÖ thèng bµi tËp, c©u hái. • HS: ¤n tËp l¹i c¸c kiÕn thøc ë líp 8. C. tiÕn tr×nh bμi gi¶ng Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng 1 I. ¤n tËp c¸c kh¸i niÖm vµ c¸c néi dung lÝ thuyÕt c¬ b¶n ë líp 8 vµ ch÷a bµi tËp 1 (15 phót) GV: Nh¾c l¹i cÊu tróc, néi dung chÝnh HS: Nghe. cña SGK ho¸ 8: - HÖ thèng l¹i c¸c néi dung chÝnh ®· häc ë líp 8. - Giíi thiÖu ch−¬ng tr×nh ho¸ 9. (GV chiÕu trªn mµn h×nh c¸c néi dung ®· nªu ë trªn). GV: Chóng ta sÏ luyÖn tËp l¹i mét sè d¹ng bµi tËp vËn dông c¬ b¶n mµ c¸c em ®· ®−îc häc ë líp 8. 5
 6. Bµi tËp 1: GV chiÕu ®Ò bµi lªn mµn h×nh: Em h·y viÕt c«ng thøc ho¸ häc cña c¸c chÊt cã tªn gäi sau vµ ph©n lo¹i chóng (theo mÉu sau): C«ng Ph©n TT Tªn gäi thøc lo¹i 1 Kali cacbonat 2 §ång (II) oxit 3 L−u huúnh trioxit 4 Axit sunfuric 5 Magie nitrat 6 Natri hi®roxit 7 Axit sunfuhidric 8 ®iphotpho pentaoxit 9 Magie clorua 10 S¾t (III) oxit 11 Axit sunfur¬ 12 Canxi photphat 13 S¾t (III) hi®roxit 14 Ch× (II) nitrat 15 Bari sunfat GV: Gîi ý: HS: C¸c kiÕn thøc, kh¸i niÖm, kÜ n¨ng §Ó lµm ®−îc bµi tËp trªn chóng ta cÇn ®−îc vËn dông trong bµi lµ: ph¶i sö dông nh÷ng kiÕn thøc nµo? 1) Quy t¾c ho¸ trÞ: b a (GV cho HS th¶o luËn ®Ò xuÊt ý VD: Trong hîp chÊt A x B y th× kiÕn cña m×nh trong thêi gian kho¶ng x.a = y.b. 3 phót). 6
 7. – Khi HS nªu ý kiÕn, GV yªu cÇu c¸c → ¸p dông quy t¾c ho¸ trÞ ®Ó lËp em nh¾c l¹i c¸c kh¸i niÖm ®ã lu«n. (hoÆc viÕt) c«ng thøc cña c¸c hîp chÊt (GV chiÕu trªn mµn h×nh c¸c kh¸i trªn. niÖm, kiÕn thøc mµ HS nªu ë d−íi 2) §Ó lµm ®−îc bµi tËp trªn chóng ta ph¶i thuéc kÝ hiÖu c¸c nguyªn tè ho¸ ®©y). häc, c«ng thøc cña c¸c gèc axit, ho¸ trÞ th−êng gÆp cña c¸c nguyªn tè ho¸ häc, cña c¸c gèc axit GV: Yªu cÇu HS nh¾c l¹i c¸c thao t¸c 3) Muèn ph©n lo¹i ®−îc c¸c hîp chÊt chÝnh khi lËp c«ng thøc ho¸ häc cña trªn, ta ph¶i thuéc c¸c kh¸i niÖm oxit, baz¬, axit, muèi vµ c«ng thøc chung chÊt (khi biÕt ho¸ trÞ). GV: Yªu cÇu HS nh¾c l¹i kÝ hiÖu, ho¸ cña c¸c lo¹i hîp chÊt ®ã. trÞ cña mét sè nguyªn tè, gèc axit... GV: Em h·y nªu c«ng thøc chung cña − Oxit: RxOy − Axit: HnA 4 lo¹i hîp chÊt v« c¬ ®· häc ë líp 8. − Baz¬: M(OH)m − Muèi: MnAm. GV: Gäi HS gi¶i thÝch c¸c kÝ hiÖu: – R: lµ kÝ hiÖu cña nguyªn tè ho¸ häc. – A: lµ gèc axit cã ho¸ trÞ b»ng n. – M: lµ kÝ hiÖu cña nguyªn tè kim lo¹i (ho¸ trÞ m). GV: C¸c em h·y vËn dông ®Ó lµm bµi HS: Lµm bµi tËp 1. tËp 1. GV: ChiÕu bµi lµm cña HS lªn mµn HS: PhÇn bµi lµm cña bµi tËp 1 ®−îc h×nh vµ cïng HS söa sai (nÕu cã). tr×nh bµy trong b¶ng sau: TT Tªn gäi C«ng thøc Ph©n lo¹i 1. Kali cacbonat K2CO3 Muèi 2. §ång (II) oxit CuO Oxit baz¬ 7
 8. TT Tªn gäi C«ng thøc Ph©n lo¹i 3. L−u huúnh trioxit SO3 Oxit axit 4. axit sunfuric H2SO4 Axit 5. Magie nitrat Mg(NO3)2 Muèi 6. Natri hidroxit NaOH Baz¬ 7. Axit sunfuhidric H2S Axit 8. §i photpho pentaoxit P2O5 Oxit axit 9. Magie clorua MgCl2 Muèi 10. Axit sunfur¬ H2SO3 Axit 11. S¾t (III) oxit Fe2O3 Oxit 12. Canxi photphat Ca3(PO4)2 Muèi 13. S¾t (III) hi®roxit Fe(OH)3 Muèi 14. Ch× (II) nitrat Pb(NO3)2 Muèi 15. Bari sunfat BaSO4 Muèi Ho¹t ®éng 2 Bµi tËp 2 (15 phót) GV: ChiÕu ®Ò bµi tËp 2 lªn mµn h×nh: Bµi tËp 2: Gäi tªn, ph©n lo¹i c¸c hîp chÊt sau: Na2O, SO2, HNO3, CuCl2, CaCO3, Fe2(SO4)3, Al(NO3)3, Mg(OH)2, CO2, FeO, K3PO4, BaSO3. GV: Yªu cÇu HS nh¾c l¹i c¸c kiÕn HS: §Ó lµm bµi tËp 2 ta cÇn ph¶i biÕt: thøc cÇn vËn dông ®Ó lµm bµi tËp 2 1) Kh¸i niÖm vÒ 4 lo¹i hîp chÊt v« c¬: (GV chiÕu lªn mµn h×nh c¸c néi dung oxit, axit, baz¬, muèi. mµ HS nªu sau ®©y). 2) C¸ch gäi tªn 4 lo¹i hîp chÊt trªn. 8
 9. 3) Ph¶i thuéc c¸c kÝ hiÖu ho¸ häc cña nguyªn tè, tªn cña gèc axit. GV: Em h·y nh¾c l¹i: c¸ch gäi tªn oxit, axit, baz¬, muèi (HS nh¾c l¹i – GV chiÕu lªn mµn h×nh). GV: C¸c em h·y vËn dông c¸c kiÕn HS: Lµm bµi tËp 2. thøc trªn ®Ó lµm bµi tËp 2. GV: ChiÕu trªn mµn h×nh bµi lµm cña PhÇn bµi lµm cña HS ®−îc tr×nh bµy mét sè HS. trong b¶ng sau: TT C«ng thøc Tªn gäi Ph©n lo¹i 1. Na2O Natri oxit Oxit baz¬ 2. SO 2 L−u huúnh ®ioxit Oxit axit 3. HNO3 Axit nitric Axit 4. CuCl2 §ång (II) clorua Muèi 5. CaCO3 Canxi cacbonat Muèi 6. Fe2(SO4)3 S¾t (III) sunfat Muèi 7. Al(NO3)3 Nh«m nitrat Muèi 8. Mg(OH)2 Magie hi®roxit Baz¬ 9. HCl Axit clohi®ric Axit 10. H3PO4 Axit photphoric Axit 11. Ba(OH)2 Bari hi®roxit Baz¬ 12. CO2 Cacbon ®ioxit Oxit axit 13. FeO S¾t (II) oxit Oxit baz¬ 14. K3PO4 Kali photphat Muèi 15. BaSO3 Bari sunfit Muèi 9
 10. Ho¹t ®éng 3 Bµi tËp 3 (13 phót) GV: ChiÕu ®Ò bµi tËp 3 lªn mµn h×nh: Bµi tËp 3: Hoµn thµnh c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng sau: a) P + O2 → ? b) Fe + O2 → ? c) Zn + ? → ? + H2 d) ? + ? → H2O e) Na + ? → ? + H2 f) P2O5 + ? → H3PO4 g) CuO + ? → Cu + ? GV: Gäi HS nh¾c l¹i c¸c néi dung HS: §èi víi bµi tËp 3, ta ph¶i lµm c¸c cÇn lµm ë bµi tËp 3. néi dung sau: 1) Chän chÊt thÝch hîp ®iÒn vµo dÊu ? 2) C©n b»ng ph−¬ng tr×nh ph¶n øng vµ ghi c¸c ®iÒu kiÖn cña ph¶n øng (nÕu cã). GV: §Ó chän ®−îc chÊt thÝch hîp HS: §Ó chän ®−îc chÊt thÝch hîp, ta ®iÒn vµo dÊu ?, ta ph¶i l−u ý ®iÒu g×? ph¶i thuéc tÝnh chÊt ho¸ häc cña c¸c chÊt. GV: Yªu cÇu HS nh¾c l¹i tÝnh chÊt ho¸ häc cña c¸c chÊt ®· häc ë líp 8 (GV chiÕu lªn mµn h×nh). 1) TÝnh chÊt ho¸ häc cña oxi. 2) TÝnh chÊt ho¸ häc cña hi®ro. 3) TÝnh chÊt ho¸ häc cña n−íc. Ngoµi ra: cßn ph¶i biÕt c¸ch ®iÒu chÕ oxi, hi®ro, trong phßng thÝ nghiÖm vµ trong c«ng nghiÖp. 10
 11. GV: C¸c em h·y ¸p dông lÝ thuyÕt HS: Lµm bµi tËp 3: trªn ®Ó lµm bµi tËp 3. o a) 4P + 5O2 ⎯t → 2P2O5 ⎯ o b) 3Fe + 2O2 ⎯t → Fe3O4 ⎯ c) Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2 o d) 2H2 + O2 ⎯t → 2H2O ⎯ e) 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2 f) P2O5 + 3H2O → 2H3PO4 o g) CuO + H2 ⎯t → Cu + H2O. ⎯ Ho¹t ®éng 4 DÆn dß – bµi tËp vÒ nhµ (2 phót) GV: Nh¾c HS néi dung sÏ luyÖn tËp ë tiÕt 2 vµ yªu cÇu HS «n tËp c¸c néi dung sau: 1) C¸c b−íc lµm cña bµi to¸n tÝnh theo c«ng thøc vµ ph−¬ng tr×nh ho¸ häc. 2) C¸c biÓu thøc: – ChuyÓn ®æi m, n, V. – TØ khèi cña chÊt khÝ. – TÝnh nång ®é mol vµ nång ®é phÇn tr¨m. Phô lôc: phiÕu häc tËp Bµi tËp 1: GV chiÕu ®Ò bµi lªn mµn h×nh: Em h·y viÕt c«ng thøc ho¸ häc cña c¸c chÊt cã tªn gäi sau vµ ph©n lo¹i chóng (theo mÉu sau): TT Tªn gäi C«ng thøc Ph©n lo¹i 1 Kali cacbonat 2 §ång (II) oxit 11
 12. TT Tªn gäi C«ng thøc Ph©n lo¹i 3 L−u huúnh trioxit 4 Axit sunfuric 5 Magie nitrat 6 Natri hi®roxit 7 Axit sunfuhidric 8 ®iphotpho pentaoxit 9 Magie clorua 10 S¾t (III) oxit 11 Axit sunfur¬ 12 Canxi photphat 13 S¾t (III) hi®roxit 14 Ch× (II) nitrat 15 Bari sunfat Bµi tËp 2: Gäi tªn, ph©n lo¹i c¸c hîp chÊt sau: Na2O, SO2, HNO3, CuCl2, CaCO3, Fe2(SO4)3, Al(NO3) 3, Mg(OH)2, CO2, FeO, K3PO4, BaSO3. Bµi tËp 3: Hoµn thµnh c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng sau: a) P + O2 → ? b) Fe + O2 → ? c) Zn + ? → ? + H2 d) ? + ? → H2O e) Na + ? → ? + H2 f) P2O5 + ? → H3PO4 g) CuO + ? → Cu + ? 12
 13. «n tËp (TiÕp) TiÕt 2 A. Môc tiªu HS biÕt ®−îc: • Nh÷ng tÝnh chÊt ho¸ häc chung cña baz¬ vµ viÕt ®−îc ph−¬ng tr×nh ho¸ häc t−¬ng øng cho mçi tÝnh chÊt. • VËn dông nh÷ng hiÓu biÕt cña m×nh vÒ tÝnh chÊt ho¸ häc cña baz¬ ®Ó gi¶i thÝch nh÷ng hiÖn t−îng th−êng gÆp trong ®êi sèng s¶n xuÊt. • VËn dông ®−îc nh÷ng tÝnh chÊt cña baz¬ ®Ó lµm c¸c bµi tËp ®Þnh tÝnh vµ ®Þnh l−îng. B. ChuÈn bÞ cña GV vμ HS • GV: M¸y chiÕu, giÊy trong, bót d¹. hÖ thèng bµi tËp vµ c©u hái gîi ý. • HS: ¤n tËp c¸c néi dung mµ GV ®· nh¾c ë tiÕt tr−íc. C. tiÕn tr×nh bμi gi¶ng Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng 1 «n l¹i c¸c c«ng thøc th−êng dïng (10 phót) GV: Yªu cÇu c¸c nhãm HS hÖ thèng HS: Th¶o luËn nhãm (3 phót). l¹i c¸c c«ng thøc th−êng dïng ®Ó lµm bµi tËp. GV: ChiÕu lªn mµn h×nh néi dung th¶o luËn mµ c¸c nhãm ®· ghi l¹i (l−u l¹i ë gãc b¶ng ®Ó sö dông). GV: Gäi mét sè HS gi¶i thÝch c¸c kÝ HS: C¸c c«ng thøc th−êng dïng: m hiÖu trong c¸c c«ng thøc ®ã. 1) n = M →m=n×M 13
 14. m →M = . n V nkhi = 22,4 → V = n × 22,4 (V lµ thÓ tÝch khÝ ®o ë ®ktc) GV: Gäi HS gi¶i thÝch d A . MA M =A 2) d A = H2 M H2 2 H2 (trong ®ã A lµ chÊt khÝ hoÆc A ë thÓ h¬i) MA dA = 29 KK GV: Gäi HS gi¶i thÝch: CM, n, V, C%, 3) C = n M V mG, mdd... m C% = ct × 100%. m dd Ho¹t ®éng 2 II. «n l¹i mét sè d¹ng bµi tËp c¬ b¶n ë líp 8 (32 phót) 1. Bµi tËp tÝnh theo c«ng thøc ho¸ häc (10 phót) GV: ChiÕu ®Ò bµi tËp 1 lªn mµn h×nh: Bµi tËp 1: TÝnh thµnh phÇn phÇn tr¨m c¸c nguyªn tè cã trong NH4NO3. GV: Gäi HS nh¾c l¹i c¸c b−íc lµm HS: C¸c b−íc lµm bµi tËp tÝnh theo chÝnh. c«ng thøc ho¸ häc: 1) TÝnh khèi l−îng mol. 2) TÝnh % c¸c nguyªn tè. GV: C¸c em h·y ¸p dông lµm bµi tËp 1. HS: 1) M NH 4 NO3 = 14 × 2 + 1 × 4 + 16 × 3 = 80 (gam). 14
 15. 28 × 100% = 35% 2) %N = 80 4 × 100% = 5% %H = 80 %O = 100% – (35% + 5%) = 60% hoÆc: 48 × 100% = 60%. %O = 80 GV: GV vµ HS nhËn xÐt vµ söa sai (nÕu cã). GV: ChiÕu lªn mµn h×nh ®Ò bµi tËp 2: Bµi tËp 2: Hîp chÊt A cã khèi l−îng mol lµ 142. Thµnh phÇn phÇn tr¨m vÒ khèi l−îng cña c¸c nguyªn tè cã trong A lµ: %Na = 32,39% %S = 22,54% cßn l¹i lµ oxi. H·y x¸c ®Þnh c«ng thøc cña A. GV: Gäi mét HS nªu c¸c b−íc lµm HS: Nªu c¸c b−íc lµm. bµi. GV: Yªu cÇu HS lµm bµi tËp 2 vµo vë (giÊy trong). GV: ChiÕu bµi lµm cña HS lªn mµn HS: h×nh hoÆc gäi mçi HS gi¶i mét phÇn * Gi¶ sö c«ng thøc cña A lµ NaxSyOz ta cña bµi tËp 2 (nh»m môc ®Ých luyÖn cã: 23x tËp ®−îc cho nhiÒu HS). × 100% = 32,39% 142 32,39 × 142 → 23x = 100 → x = 2. 15
 16. 32 y × 100% = 22,54% * 142 22,54 × 142 →y= =1 100 × 32 %O = 100% – (32,39% + 22,5%) = 45,07% 16 z → × 100% = 45,07% 142 45,07 × 142 →z= =4 100 × 16 c«ng thøc ph©n tö cña hîp chÊt A lµ Na2SO4. 2. Bµi tËp tÝnh theo ph−¬ng tr×nh ho¸ häc (22 phót) GV: ChiÕu ®Ò bµi tËp 3 lªn mµn h×nh: Bµi tËp 3: Hoµ tan 2,8 gam s¾t b»ng dung dÞch HCl 2M võa ®ñ. a) TÝnh thÓ tÝch dung dÞch HCl cÇn dïng. b) TÝnh thÓ tÝch khÝ tho¸t ra (ë ®ktc). c) TÝnh nång ®é mol cña dung dÞch thu ®−îc sau ph¶n øng (coi thÓ tÝch cña dung dÞch thu ®−îc sau ph¶n øng thay ®æi kh«ng ®¸ng kÓ so víi thÓ tÝch cña dung dÞch HCl ®· dïng). GV: Gäi mét HS nh¾c l¹i d¹ng bµi tËp. HS: D¹ng bµi tËp lµ bµi tËp tÝnh theo ph−¬ng tr×nh (cã sö dông ®Õn nång ®é mol). GV: Em h·y nh¾c l¹i c¸c b−íc lµm HS: C¸c b−íc lµm chÝnh lµ: chÝnh cña bµi tËp tÝnh theo ph−¬ng tr×nh. 1) §æi sè liÖu cña ®Ò bµi (nÕu cÇn). 2) ViÕt ph−¬ng tr×nh hãa häc. 16
 17. 3) ThiÕt lËp tØ lÖ vÒ sè mol cña c¸c chÊt trong ph¶n øng (hoÆc tØ lÖ vÒ khèi l−îng, vÒ thÓ tÝch...). 4) TÝnh to¸n ®Ó ra kÕt qu¶. GV: Gäi HS lµm tõng phÇn theo hÖ HS1 (®æi sè liÖu): thèng c©u hái gîi ý cña GV. 2,8 m nFe = = = 0,05 (mol) M 56 HS2 (viÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng): Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 HS3 (thiÕt lËp c¸c tØ lÖ vÒ sè mol vµ tÝnh to¸n): Theo ph−¬ng tr×nh: a) nHCl = 2 × nFe = 2 × 0,05 = 0,1 (mol) n → Ta cã: CM HCl = V n 0,1 → VddHCl = = = 0,05 (lit). CM 2 GV: Cã thÓ gäi c¸c HS kh¸c nªu c¸c b) n H2 = nFe = 0,05 mol biÓu thøc tÝnh. → V H 2 = n × 22,4 = 0,05 x 22,4 = 1,12 (lÝt). c) dung dÞch sau ph¶n øng cã FeCl2 theo ph−¬ng tr×nh: n FeCl 2 = nFe = 0,05 (mol) → Vdd sau ph¶n øng = Vdd HCl = 0,05 (lit). → Ta cã: 0,05 n = 1 M. CM FeCl = = 0,05 V 2 GV: NhËn xÐt vµ chÊm ®iÓm, ®ång thêi nh¾c l¹i c¸c b−íc lµm chÝnh. 17
 18. GV: ChiÕu ®Ò bµi tËp 4 lªn mµn h×nh Bµi tËp 4: Hßa tan m1 gam bét Zn cÇn dïng võa ®ñ m2 gam dung dÞch HCl 14,6%. Ph¶n øng kÕt thóc, thu ®−îc 0,896 lÝt khÝ (ë ®ktc). a) TÝnh m1 vµ m2. b) TÝnh nång ®é phÇn tr¨m cña dung dÞch thu ®−îc sau ph¶n øng. GV: Cho c¸c HS th¶o luËn nhãm vÒ HS: Th¶o luËn nhãm, sau ®ã nªu ý sù kh¸c nhau gi÷a bµi tËp 3 vµ bµi tËp kiÕn cña nhãm m×nh. 4 (nh÷ng ®iÓm kh¸c nhau vÒ c¸ch tiÕn hµnh lµm). GV: Chèt l¹i c¸ch lµm bµi tËp 4 vµ chiÕu lªn mµn h×nh. 1) TÝnh n H 2 . 2) ViÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng. 3) TÝnh sè mol cña Zn, HCl, ZnCl2 theo sè mol cña H2. 4) TÝnh to¸n. L−u ý: ë phÇn b HS ph¶i tÝnh l¹i khèi l−îng dung dÞch sau ph¶n øng (sö dông ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l−îng) mdd sau ph¶n øng = mZn + mdd HCl – m H2 = m1 + m2– m H2 . GV: Yªu cÇu HS lµm bµi tËp 4 theo HS: Lµm bµi tËp 4. c¸c b−íc trªn. GV: ChiÕu bµi lµm cña HS lªn mµn h×nh vµ gäi c¸c HS kh¸c nhËn xÐt. HS: Tr×nh bµy bµi lµm bµi tËp 4: V 0,896 n H2 = = = 0,04 (mol) 22,4 22,4 18
 19. Ph−¬ng tr×nh: Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2↑. Theo ph−¬ng tr×nh: nZn = nZnCl 2 = n H 2 = 0,04 (mol) nHCl = 2 × n H2 = 2 × 0,04 = 0,08 (mol). a) m1 = mZn = M × n = 0,04 × 65 = 2,6 (gam) mHCl = n × m = 0,08 × 36,5 = 2,92 (gam) m m2 = mddHCl = HCl × 100% C% 2,92 × 100% = = 20 (gam). 14,6% b) Dung dÞch sau ph¶n øng cã ZnCl2 mZnCl 2 = n × M = 0,04 × 136 = 5,44 (gam) mdd sau ph¶n øng = 2,6 + 20 – 0,04 × 2 = 22,52 (gam) m → C%ZnCl 2 = ct × 100% m dd 5,44 × 100% = 24,16%. = 22,52 Ho¹t ®éng 3 DÆn dß – Cñng cè (3 phót) GV: DÆn HS «n l¹i kh¸i niÖm oxit, ph©n biÖt ®−îc kim lo¹i vµ phi kim ®Ó phËn biÖt ®−îc c¸c lo¹i oxit. Phô lôc: PhiÕu häc tËp Bµi tËp 1: TÝnh thµnh phÇn phÇn tr¨m c¸c nguyªn tè cã trong NH4NO3 19
 20. Bµi tËp 2: Hîp chÊt A cã khèi l−îng mol lµ 142. Thµnh phÇn phÇn tr¨m vÒ khèi l−îng cña c¸c nguyªn tè cã trong A lµ: %Na = 32,39% %S = 22,54% cßn l¹i lµ oxi. H·y x¸c ®Þnh c«ng thøc cña A. Bµi tËp 3: Hoµ tan 2,8 gam s¾t b»ng dung dÞch HCl 2M võa ®ñ. a) TÝnh thÓ tÝch dung dÞch HCl cÇn dïng. b) TÝnh thÓ tÝch khÝ tho¸t ra (ë ®ktc). c) TÝnh nång ®é mol cña dung dÞch thu ®−îc sau ph¶n øng (coi thÓ tÝch cña dung dÞch thu ®−îc sau ph¶n øng thay ®æi kh«ng ®¸ng kÓ so víi thÓ tÝch cña dung dÞch HCl ®· dïng). Bµi tËp 4: Hßa tan m1 gam bét Zn cÇn dïng võa ®ñ m2 gam dung dÞch HCl 14,6%. Ph¶n øng kÕt thóc, thu ®−îc 0,896 lÝt khÝ (ë ®ktc). a) TÝnh m1 vµ m2. b) TÝnh nång ®é phÇn tr¨m cña dung dÞch thu ®−îc sau ph¶n øng. Ch−¬ng I - C¸c lo¹i hîp chÊt v« c¬ TÝnh chÊt ho¸ häc cña oxit TiÕt 3 kh¸i qu¸t vÒ sù ph©n lo¹i oxit A. Môc tiªu • HS biÕt ®−îc nh÷ng tÝnh chÊt ho¸ häc cña oxit baz¬, oxit axit vµ dÉn ra ®−îc nh÷ng ph−¬ng tr×nh ho¸ häc t−¬ng øng víi mçi tÝnh chÊt. • HS hiÓu ®−îc c¬ së ®Ó ph©n lo¹i oxit baz¬ vµ oxit axit lµ dùa vµo nh÷ng tÝnh chÊt ho¸ häc cña chóng. • VËn dông ®−îc nh÷ng hiÓu biÕt vÒ tÝnh chÊt ho¸ häc cña oxit ®Ó gi¶i c¸c bµi tËp ®Þnh tÝnh vµ ®Þnh l−îng. 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản