intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Hoàn thiện công tác quản lý thuế nhập khẩu tại Chi cục Hải quan khu kinh tế Cửa khẩu Cầu Treo

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
27
lượt xem
5
download

Hoàn thiện công tác quản lý thuế nhập khẩu tại Chi cục Hải quan khu kinh tế Cửa khẩu Cầu Treo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết này tìm hiểu thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Khu kinh tế Cửa khẩu Cầu Treo - Hà Tĩnh. Bài viết tập trung vào hai vấn đề chính: (1) Xác định được những ưu, nhược điểm và nguyên nhân và (2) Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế nhập khẩu tại Chi cục. Bài viết đã chỉ ra những hạn chế cơ bản và quan trọng nhất trong công tác quản lý thuế nhập khẩu tại Chi cục. Trên cơ sở đó, một hệ thống các giải pháp toàn diện được đề xuất bao gồm: (1) Hoàn thiện tổ chức bộ máy và hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực; (2) Tăng cường thực hiện liêm chính; (3) Hoàn thiện việc công tác thu thập và xử lý thông tin quản lý rủi ro, kiểm tra sau thông quan, kiểm tra xác định trị giá tính thuế; (4) Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu qua biên giới; và cuối cùng (5) là hiện đại hóa cơ sở vật chất trang bị.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hoàn thiện công tác quản lý thuế nhập khẩu tại Chi cục Hải quan khu kinh tế Cửa khẩu Cầu Treo

Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản<br /> <br /> Số 4/2014<br /> <br /> KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU ÑAØO TAÏO SAU ÑAÏI HOÏC<br /> <br /> HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ NHẬP KHẨU TẠI CHI CỤC<br /> HẢI QUAN KHU KINH TẾ CỬA KHẨU CẦU TREO<br /> IMPROVING THE MANAGEMENT WORK OF IMPORT TAXATION AT THE CUSTOMS<br /> DEPARTMENT OF CAUTREO BORDER GATE’S ECONOMICAL ZONE<br /> Trần Trọng Bình1, Hồ Huy Tựu2<br /> Ngày nhận bài: 07/4/2014; Ngày phản biện thông qua: 08/5/2014; Ngày duyệt đăng: 01/12/2014<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Bài viết này tìm hiểu thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế nhập khẩu tại Chi<br /> cục Hải quan Khu kinh tế Cửa khẩu Cầu Treo - Hà Tĩnh. Bài viết tập trung vào hai vấn đề chính: (1) Xác định được những<br /> ưu, nhược điểm và nguyên nhân và (2) Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế nhập khẩu tại Chi<br /> cục. Bài viết đã chỉ ra những hạn chế cơ bản và quan trọng nhất trong công tác quản lý thuế nhập khẩu tại Chi cục. Trên<br /> cơ sở đó, một hệ thống các giải pháp toàn diện được đề xuất bao gồm: (1) Hoàn thiện tổ chức bộ máy và hoàn thiện công<br /> tác quản trị nguồn nhân lực; (2) Tăng cường thực hiện liêm chính; (3) Hoàn thiện việc công tác thu thập và xử lý thông tin<br /> quản lý rủi ro, kiểm tra sau thông quan, kiểm tra xác định trị giá tính thuế; (4) Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chống buôn<br /> lậu qua biên giới; và cuối cùng (5) là hiện đại hóa cơ sở vật chất trang bị. Vì công tác quản lý thuế nhập khẩu luôn là vấn<br /> đề nóng trong thời gian gần đây, bài viết có giá trị tham khảo cao cho Chi cục cũng như toàn ngành Hải quan Việt Nam.<br /> Từ khóa: quản lý thuế nhập khẩu, Chi cục Hải quan Khu kinh tế Cửa khẩu Cầu Treo<br /> <br /> ABSTRACT<br /> The paper aims to understand the real situation of and suggest solutions to improve the management work of import<br /> taxation at the Customs Department of Cautreo Border Gate’s Economical Zone, Hatinh. The paper focuses on two main<br /> problems: (1) Determing strengths, weaknesses and their causes; and (2) Suggesting solutions to improve the management<br /> work of import taxation at the Department. The paper shows the most basic and imporatnt shortcomings in the management<br /> work of import taxation at the Department and suggests a comprehensive set of solutions from (1) Improving mechanism<br /> organization and human resource; (2) Enhancing integrity; (3) Improving collecting and processing risk management data,<br /> enhancing the customs cleareance-after control, inspecting the tariff value; (4) Enhancing the examiniation of<br /> border-acrossing smuggling; Finally, (5) Moderning infrastructure. For import taxation management is a hot issue in<br /> recent time, the paper has a high reference value for the Department as well as the whole of Vietnamses Customs.<br /> Keywords: the management work of import taxation, Customs department of Cautreo Border Gate’s Economical Zone<br /> I. ĐẶT VẤN ĐỀ<br /> Đối với bất kỳ một quốc gia, vùng lãnh thổ nào<br /> trên thế giới, thuế luôn là một công cụ để thể hiện<br /> quyền lực nhà nước của quốc gia, vùng lãnh thổ<br /> đó. Đồng thời, thuế còn là nguồn tài chính chủ yếu<br /> để phục vụ nhu cầu chi tiêu của toàn xã hội. Tại<br /> Việt Nam, số thu thuế từ hoạt động xuất nhập khẩu<br /> của ngành Hải quan đóng góp một phần đáng kể<br /> vào nguồn thu ngân sách của cả nước. Tỷ trọng thu<br /> từ hải quan từ 2008 đến 2011 chiếm trên dưới 22%<br /> <br /> 1<br /> 2<br /> <br /> tổng thu, con số này trong năm 2012 là 17,7%; tính<br /> đến hết tháng 10 năm 2013 là khoảng 19% [3].<br /> Trong đó, thuế nhập khẩu chiếm tới 25% tỉ trọng thu<br /> thuế của quốc gia [1, 2]. Việt Nam đã chính thức trở<br /> thành thành viên của Tổ chức thương mại thế giới<br /> (WTO). Vì thế, công tác quản lý và thu thuế trong bối<br /> cảnh hội nhập kinh tế quốc tế cần phải được điều<br /> chỉnh linh hoạt, phù hợp với thông lệ quốc tế, đồng<br /> thời cũng thể hiện được vai trò bảo hộ sản xuất trong<br /> nước, tạo nguồn thu cho Ngân sách Nhà nước.<br /> <br /> Trần Trọng Bình: Cao học Quản trị kinh doanh 2012 - Trường Đại học Nha Trang<br /> TS. Hồ Huy Tựu: Khoa Kinh tế - Trường Đại học Nha Trang<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG • 81<br /> <br /> Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản<br /> <br /> Số 4/2014<br /> <br /> Công tác quản lý và thu thuế cần phải được hiện đại<br /> hóa một cách toàn diện về phương pháp quản lý,<br /> thủ tục hành chính, bộ máy tổ chức, đội ngũ cán bộ,<br /> áp dụng rộng rãi công nghệ tin học…<br /> Cùng với xu thế đó, Khu kinh tế cửa khẩu quốc<br /> tế Cầu Treo đang nỗ lực phấn đấu đến năm 2020<br /> sẽ trở thành một khu kinh tế tổng hợp đa ngành,<br /> đa lĩnh vực, và được quy hoạch thành trọng điểm<br /> của khu vực Bắc Trung bộ Việt Nam, có vị trí chiến<br /> lược trong phát triển Hành lang kinh tế Đông - Tây.<br /> Vì vậy, vấn đề hoàn thiện quản lý công tác xuất nhập<br /> khẩu nói chung, và quản lý thuế nhập khẩu trở thành<br /> một nhiệm vụ cấp bách của Chi cục Hải quan cửa<br /> khẩu Cầu Treo. Tuy nhiên, công tác quản lý thuế<br /> nhập khẩu trên địa bàn khu kinh tế của Chi cục trong<br /> những năm qua vẫn còn nhiều bất cập, hiệu quả đạt<br /> được từ công tác quản lý thuế nhập khẩu chưa cao.<br /> Do đặc điểm địa lý, xã hội của khu kinh tế cửa khẩu<br /> Cầu Treo, hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép<br /> hàng hóa ngày càng tinh vi, diễn biến hết sức phức<br /> tạp. Bên cạnh đó, tình trạng lợi dụng chính sách<br /> quản lý thuế nhập khẩu của các đối tượng nộp thuế<br /> Khai thuế<br /> <br /> ↓↑<br /> <br /> II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU<br /> 1. Mô hình phân tích<br /> Theo mô hình doanh nghiệp tự kê khai, nộp<br /> thuế hiện nay, việc quản lý thuế nhập khẩu gồm 4<br /> nhóm công việc như sau: quản lý khai thuế; quản lý<br /> nộp thuế; xét miễn, giảm thuế, hoàn thuế, không thu<br /> thuế; xem xét khiếu nại về thuế và thanh tra thuế.<br /> Toàn bộ nội dung được minh họa ở sơ đồ 1 [4, 5].<br /> <br /> DOANH NGHIỆP<br /> Thanh khoản<br /> <br /> Nộp thuế<br /> <br /> - Kê khai đầy đủ các<br /> tiêu chí vào tờ khai<br /> Hải quan<br /> - Đăng ký làm thủ tục<br /> nhập khẩu hàng hóa<br /> <br /> để gian lận thương mại, trốn thuế vẫn thường xuyên<br /> xảy ra như: cố tình khai sai mã số hàng hóa để được<br /> áp mức thuế suất thấp hơn, khai thấp giá trị thực<br /> tế hàng hóa, khai sai số lượng, chủng loại… nhằm<br /> làm giảm số tiền thuế phải nộp dẫn đến gây thất thu<br /> cho ngân sách Nhà nước. Xuất phát từ những lý do<br /> đó, việc đi sâu nghiên cứu những vấn đề liên quan<br /> đến công tác quản lý thuế nhập khẩu, đánh giá tình<br /> hình quản lý thuế nhập khẩu của Chi cục và đề ra<br /> giải pháp đồng bộ, mang tính chiến lược cho hoạt<br /> động quản lý thuế nhập khẩu đang là một đòi hỏi<br /> cấp thiết. Đây chính là mục tiêu giải quyết chính của<br /> bài viết.<br /> <br /> - Kê khai nộp thuế<br /> - Tiến hành nộp thuế tại Kho bạc Nhà<br /> nước hoặc tại cơ quan Hải quan<br /> →<br /> <br /> ↓↑<br /> <br /> Khiếu nại<br /> <br /> Thanh tra<br /> <br /> - Lập bộ hồ sơ thanh<br /> Gửi văn<br /> khoản thuế đối với hàng<br /> bản khiếu<br /> là NLSX hàng XK hoặc<br /> nại về thuế<br /> là công văn đề nghị miễn,<br /> (nếu có)<br /> giảm, hoàn đối với loại<br /> đến cơ<br /> → hàng tạm nhập tái xuất → quan Hải →<br /> hoặc hàng hóa không<br /> quan<br /> thuộc đối tượng chịu thuế<br /> - Gửi hồ sơ thanh khoản<br /> hoặc đơn đề nghị đến cơ<br /> quan Hải quan<br /> <br /> HẢI QUAN<br /> <br /> - Tiếp nhận khai báo<br /> - Tiến hành theo dõi quá trình chấp hành<br /> của doanh nghiệp<br /> nghĩa vụ nộp thuế của Nhà nước<br /> - Kiểm tra việc khai<br /> - Tiếp nhận chứng từ nộp thuế của doanh<br /> báo thuế của Doanh<br /> nghiệp và tiến hành nhập máy xóa nợ thuế<br /> nghiệp<br /> cho doanh nghiệp trên mạng quản lý nợ thuế<br /> - Ra QĐ ấn định thuế<br /> - Tiến hành tính phạt chậm nộp thuế nếu<br /> nếu thấy sự khai báo<br /> doanh nghiệp nộp quá hạn so với thời<br /> của doanh nghiệp → hạn đã quy định trong văn bản Luật<br /> →<br /> chưa chính xác hoặc<br /> - Nếu doanh nghiệp cố tình chây ỳ không<br /> không trung thực<br /> chịu nộp thuế đúng thời hạn được quy<br /> - Thực hiện công tác<br /> định trong Luật thì tiến hành cưỡng chế<br /> kế toán theo dõi thu<br /> thuế doanh nghiệp<br /> nộp tiền thuế của<br /> - Sử dụng các biện pháp đôn đốc thu đòi<br /> các tổ chức, cá nhân<br /> nợ đọng thuế như phối hợp với các cơ<br /> nộp thuế<br /> quan ban ngành công an, toàn án…<br /> <br /> ↓↑<br /> <br /> - Tiếp nhận hồ sơ thanh<br /> khoản hoặc đơn đề nghị<br /> miễn giảm hoàn<br /> - Kiểm tra bộ hồ sơ khai<br /> thuế<br /> - Ra quyết định miễn giảm<br /> hoàn<br /> <br /> ↓↑<br /> <br /> Xem xét,<br /> trả lời việc<br /> khiếu nại<br /> về thuế<br /> cho doanh<br /> nghiệp<br /> →<br /> <br /> ↓↑<br /> <br /> Tiến hành<br /> thanh tra<br /> thuế khi có<br /> nghi ngờ<br /> hoặc định kỳ<br /> →<br /> <br /> Hình 1. Mối quan hệ giữa doanh nghiệp và Hải quan trong quy trình quản lý thuế nhập khẩu<br /> <br /> 82 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG<br /> <br /> Chấp hành<br /> việc thanh<br /> tra khi có yêu<br /> cầu của cơ<br /> quan quản lý<br /> thuế<br /> <br /> Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản<br /> 2. Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên<br /> cứu<br /> Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của bài viết<br /> tập trung vào công tác quản lý thuế nhập khẩu tại<br /> Chi cục Hải quan Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo Hà Tĩnh, diễn ra trong thời gian 5 năm qua từ<br /> 2009 - 2013. Dựa trên phương pháp luận duy vật<br /> biện chứng để xem xét một cách khách quan, toàn<br /> diện, lịch sử, đồng dựa trên các quan điểm, đường<br /> lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước<br /> về những vấn đề liên quan. Nguồn dữ liệu chính của<br /> bài viết là dữ liệu thứ cấp được thu từ các website,<br /> phần mềm trị giá tính thuế GTT01, báo cáo tổng<br /> kết các năm của Chi cục Hải quan Khu kinh tế cửa<br /> khẩu Cầu Treo và của Cục Hải quan Hà Tĩnh, số liệu<br /> thống kê của cơ quan quản lý, sách báo, tạp chí…<br /> Việc phân tích phương pháp tổng hợp, so sánh sử<br /> dụng kết hợp nghiên cứu tài liệu với thực tiễn.<br /> III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN<br /> 1. Quản lý khai thuế<br /> Từ năm 2010, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã<br /> được Tổng cục hải quan phê duyệt kế hoạch triển<br /> khai thí điểm thủ tục hải quan điện tử và là 1 trong<br /> 13 Cục Hải quan thực hiện thủ tục Hải quan điện<br /> tử. Số thuế thu qua việc thực hiện thủ tục hải quan<br /> điện tử năm 2012 đạt 19,8 tỷ đồng chiếm gần 84%;<br /> năm 2013 đạt hơn 97 tỷ đồng chiếm 97% trên tổng<br /> số thuế của Chi cục Hải quan Khu kinh tế cửa khẩu<br /> Cầu Treo1. Theo quy trình hải quan điện tử, khi<br /> Doanh nghiệp đăng ký tờ khai hải quan điện tử, Hệ<br /> thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan (sau đây gọi<br /> tắt là Hệ thống) tự động tiếp nhận, kiểm tra, cấp<br /> số đăng ký, phân luồng tờ khai hải quan điện tử.<br /> Trường hợp thông tin khai của người khai hải quan<br /> gửi đến chưa phù hợp (chuẩn dữ liệu, tỷ giá tính<br /> thuế…), hệ thống sẽ tự động phản hồi cho người<br /> khai hải quan “Thông báo từ chối tờ khai hải quan<br /> điện tử” trong đó hướng dẫn người khai hải quan<br /> những nội dung cần điều chỉnh, bổ sung hoặc từ<br /> chối đăng ký và nêu rõ lý do. Trường hợp thông tin<br /> khai của người khai hải quan phù hợp, hệ thống sẽ<br /> tự động phản hồi “Thông báo hướng dẫn làm thủ<br /> tục hải quan điện tử” cho người khai hải quan trong<br /> đó bao gồm số tờ khai, các chỉ dẫn và kết quả phân<br /> luồng tờ khai.<br /> 2. Quản lý nộp thuế<br /> Sau khi tiếp nhận khai thuế, căn cứ kết quả<br /> tự kê khai tính thuế của đối tượng nộp thuế hoặc<br /> 1<br /> <br /> Số 4/2014<br /> kết quả kiểm tra ấn định thuế, cơ quan Hải quan<br /> có trách nhiệm hướng dẫn đối tượng nộp thuế nộp<br /> ngân sách theo đúng quy định. Đối tượng nộp thuế<br /> có thể nộp tiền thuế trực tiếp tại cơ quan Hải quan,<br /> Kho bạc Nhà nước hoặc tại các ngân hàng. Cán<br /> bộ kế toán thuế căn cứ vào chứng từ ghi số thuế<br /> phải thu và các Quyết định ấn định thuế (nếu có),<br /> số thuế doanh nghiệp còn nợ trên mạng theo dõi nợ<br /> để tiến hành theo dõi thu thuế, quản lý nợ thuế và<br /> thanh khoản thuế cho doanh nghiệp. Sau khi doanh<br /> nghiệp nộp thuế, cán bộ kế toán thuế căn cứ biên<br /> lai thu thuế hoặc giấy báo có tiến hành nhập số liệu<br /> vào chương trình kế toán thuế (KTT559) để giải tỏa<br /> nợ thuế cho doanh nghiệp, chương trình KTT559 sẽ<br /> tự tính số tiền phạt chậm nộp thuế do doanh nghiệp<br /> nộp chậm so với ngày ân hạn thuế (nếu có).<br /> 3. Quản lý theo dõi nợ<br /> Chi cục thực hiện nghiêm túc công tác đôn<br /> đốc, thu đòi nợ đọng thuế, không để phát sinh nợ<br /> xấu. Hàng ngày cán bộ theo dõi nợ thuế kiểm tra<br /> danh sách các doanh nghiệp nợ thuế trên chương<br /> trình KTT559. Đối với các doanh nghiệp gần đến<br /> ngày hết thời gian ân hạn, bảo lãnh nộp thuế thì<br /> gọi điện thông báo, nhắc nhở doanh nghiệp biết để<br /> nộp thuế; trường hợp đã đến hạn nộp thuế nhưng<br /> doanh nghiệp chưa nộp thì tiến hành gọi điện thoại<br /> nhắc nhở, gửi giấy mời giám đốc doanh nghiệp đến<br /> để làm việc về số thuế doanh nghiệp chưa đóng.<br /> Đối với các doanh nghiệp nợ chây ỳ (nợ quá hạn 90<br /> ngày kể từ ngày hết thời hạn ân hạn nộp thuế) thì 03<br /> ngày trước thời hạn áp dụng các biện pháp cưỡng<br /> chế theo quy định, Chi cục sẽ thông báo bằng văn<br /> bản để doanh nghiệp biết. Nếu quá ngày thứ 90<br /> doanh nghiệp không làm thủ tục thanh khoản,<br /> không nộp thuế thì Chi cục sẽ áp dụng các biện<br /> pháp cưỡng chế theo quy định.<br /> 4. Quản lý cưỡng chế thuế<br /> Tại Chi cục Hải quan Khu kinh tế cửa khẩu Cầu<br /> Treo, sau khi thực hiện các biện pháp đốc thu thuế,<br /> hồ sơ nộp thuế đã quá hạn 90 ngày so với ngày cuối<br /> cùng được ân hạn thuế nhưng doanh nghiệp vẫn<br /> không đến thanh khoản thuế thì sẽ tiến hành cưỡng<br /> chế thuế theo điều 93 của Luật Quản lý thuế. Các<br /> biện pháp cưỡng chế trên chấm dứt hiệu lực, kể từ<br /> khi doanh nghiệp nộp tiền thuế, tiền phạt được nộp<br /> đủ vào ngân sách Nhà nước. Việc thực hiện các<br /> biện pháp cưỡng chế thuế nhằm thu hồi nợ đọng<br /> tiền thuế, tiền nợ phạt chậm nộp thuế luôn được<br /> lãnh đạo Chi cục quan tâm. Đến nay, do thực hiện<br /> <br /> Chi cục Hải quan Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG • 83<br /> <br /> Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản<br /> <br /> Số 4/2014<br /> <br /> tốt công tác quản lý thuế, cũng như đặc thù của khu<br /> kinh tế cửa khẩu, tại Chi cục không tồn tại nợ đọng<br /> khó thu.<br /> <br /> để có biện pháp theo dõi và có cơ sở kiểm tra quản<br /> lý các doanh nghiệp này trong quá trình thực hiện<br /> làm thủ tục Hải quan.<br /> <br /> 5. Công tác hoàn thuế, miễn thuế, không thu thuế<br /> Công tác miễn thuế tại Khu kinh tế cửa<br /> khẩu Cầu Treo chủ yếu thực hiện đối với hàng<br /> hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của các dự<br /> án ưu đãi đầu tư. Tuy nhiên, đây cũng là vấn đề<br /> tương đối nhạy cảm từ việc xác định đúng đối<br /> tượng, hàng hóa, vật tư được miễn thuế đến việc<br /> kiểm soát lượng hàng hóa thực tế nhập khẩu so<br /> với danh mục miễn thuế đã được cấp. Do đặc<br /> thù loại hình này lượng hàng hóa nhập khẩu lớn,<br /> khi đăng ký danh mục không thể chi tiết nên các<br /> doanh nghiệp thường lợi dụng để nhập khẩu<br /> hàng hóa không được chi tiết trong danh mục<br /> hoặc nhập khẩu các loại vật tư, nguyên liệu trong<br /> nước đã sản xuất được nhưng khai báo trong<br /> nước chưa sản xuất được nhằm trốn thuế ở khâu<br /> nhập khẩu.<br /> <br /> 8. Đánh giá chung<br /> Trong những năm qua, được sự chỉ đạo sát<br /> sao của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh và các cấp lãnh<br /> đạo tại địa phương cũng như sự nỗ lực phấn đấu<br /> vươn lên vượt qua thử thách, khó khăn đồng thời<br /> vận dụng linh hoạt các chính sách, pháp luật vào<br /> thực tiễn công tác… Chi cục Hải quan Khu kinh tế<br /> cửa khẩu Cầu Treo đã thu được một số thành quả<br /> đáng ghi nhận.<br /> Thứ nhất, công tác quản lý khai thuế được thực<br /> hiện tốt, việc triển khai thủ tục hải quan điện tử đã<br /> đáp ứng được yêu cầu thông quan nhanh hàng hóa<br /> do quy trình thủ tục đơn giản, rõ ràng, dễ thực hiện.<br /> Doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, chi phí, nhân<br /> lực, tạo được sự chủ động và cắt giảm chi phí, hạ<br /> giá thành sản phẩm.<br /> Thứ hai, công tác phòng chống buôn lậu và vận<br /> chuyển trái phép hàng hóa đạt kết quả tốt, kết quả<br /> thu thuế tăng trưởng cao. Từ năm 2010 đến nay,<br /> kết quả thu NSNN luôn đạt và vượt chỉ tiêu, đặc biệt<br /> năm 2013 số thuế nhập khẩu đã tăng 424% so với<br /> năm 2012.<br /> Bên cạnh những mặt đạt được, công tác quản<br /> lý thuế nhập khẩu của Chi cục vẫn còn một số<br /> tồn tại.<br /> Thứ nhất, một số văn bản pháp quy liên quan<br /> công tác quản lý thuế nhập khẩu còn nhiều bất cập.<br /> Ví dụ, Luật Doanh nghiệp qui định về thủ tục thành<br /> lập Doanh nghiệp còn nhiều sơ hở như không có<br /> quá trình xác minh... nên việc mở doanh nghiệp để<br /> lợi dụng hưởng chính sách ưu đãi thuế tại Khu kinh<br /> tế Cửa khẩu vẫn thường xuyên xảy ra... Nguyên<br /> nhân chủ yếu là do khả năng thích nghi chưa cao<br /> sau gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO và<br /> ký kết nhiều Hiệp định song phương, đa phương với<br /> các nước, tổ chức trên thế giới.<br /> Thứ hai, các hành vi gian lận thương mại chưa<br /> được kiểm soát hiệu quả do các đối tượng lợi dụng<br /> sơ hở về chính sách quản lý thuế của Nhà nước<br /> hoặc của cơ quan hải quan để thực hiện các hành vi<br /> gian lận thương mại với thủ đoạn tinh vi nhằm trốn<br /> thuế trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan.<br /> Thứ ba, hoạt động kiểm tra sau thông quan và<br /> thanh tra thuế chưa đạt hiệu quả cao một mặt do<br /> nguyên nhân khách quan là sự thiếu tin cậy của hóa<br /> đơn chứng từ trong nước, tình trạng sử dụng tiền<br /> mặt trong thanh toán, giao dịch mua bán hàng hóa<br /> diễn ra phổ biến… Ngoài ra, còn có nguyên nhân<br /> chủ quan là đội ngũ công chức thực hiện công tác<br /> này còn thiếu và yếu về năng lực.<br /> <br /> 6. Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế<br /> nhập khẩu<br /> Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo về thuế<br /> nhập khẩu được thực hiện tốt, đảm bảo đúng trình<br /> tự, thủ tục theo quy định. Kết quả: từ năm 2010 đến<br /> 2013, đơn vị đã tiếp nhận 11 đơn khiếu nại, tố cáo<br /> liên quan đến công tác quản lý thuế nhập khẩu.<br /> Trong đó chủ yếu các doanh nghiệp khiếu nại về<br /> Quyết định truy thu thuế của Chi cục đối với hàng<br /> nhập khẩu do sử dụng C/O mẫu D không đúng quy<br /> định để hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu.<br /> 7. Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại<br /> và xử lý vi phạm pháp luật về thuế nhập khẩu<br /> Có thể nói địa bàn hoạt động đấu tranh chống<br /> buôn lậu, gian lận thương mại Chi cục Hải quan<br /> Khu kinh tế Cầu Treo quản lý tương đối rộng và<br /> phức tạp. Hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại<br /> thường tập trung ở các địa điểm giáp ranh giữa Khu<br /> kinh tế và nội địa Việt Nam. Trong những năm qua,<br /> Chi cục Hải quan Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo đã<br /> phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Cục Hải<br /> quan tỉnh Hà Tĩnh tổ chức điều tra cơ bản, nghiên<br /> cứu nắm tình hình tại địa bàn, chủ động đề xuất<br /> phối hợp kiểm tra đối tượng trọng điểm, cập nhật<br /> nghiên cứu hồ sơ hàng ngày trên hệ thống cơ sở dữ<br /> liệu để phân tích, đánh giá kịp thời phát hiện những<br /> dấu hiệu nghi vấn, đề ra biện pháp đấu tranh có<br /> hiệu quả. Ngoài ra, Chi cục thường xuyên xây dựng<br /> kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu và vận chuyển<br /> hàng hóa trái phép, xây dựng danh mục các mặt<br /> hàng nhạy cảm, có thuế suất cao, có khả năng gian<br /> lận và lập danh sách các doanh nghiệp trọng điểm<br /> <br /> 84 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG<br /> <br /> Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản<br /> Thứ tư, hệ thống cơ sở vật chất còn thiếu đồng<br /> bộ, trang thiết bị còn lạc hậu. Việc kiểm tra, giám sát<br /> hàng hóa nhập khẩu gần như được thực hiện bằng<br /> phương pháp thủ công. Các trang thiết bị máy móc<br /> nghiệp vụ còn thiếu và chưa được trang bị đồng<br /> bộ với đổi mới quy trình nghiệp vụ, hệ thống phần<br /> mềm chưa được đa tích hợp, việc áp dụng thủ tục<br /> hải quan điện tử còn nhiều hạn chế mà nổi bật là hệ<br /> thống mạng và tính kết nối với các hệ thống khác,<br /> hiện hệ thống chưa có các chức năng quan trọng<br /> như báo cáo, chức năng xử lý tờ khai sau khi được<br /> giám định có điều chỉnh về tên hàng, mã số.<br /> Ngoài ra, hệ thống mạng hải quan hiện chưa<br /> kết nối với các tổ chức thương mại, các cơ quan<br /> quản lý nhà nước như Thuế, Kho bạc, Ngân hàng...<br /> Vì vậy, nhiều khâu vẫn phải thực hiện theo phương<br /> pháp thủ công dẫn tới ùn tắc, chậm trễ thời gian giấy<br /> tờ do khâu chuyển tiếp bàn giao chứng từ.<br /> 9. Các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý<br /> thuế nhập khẩu tại Chi cục<br /> 9.1. Hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực<br /> Giải pháp này tập trung vào một số việc cụ thể.<br /> Thứ nhất là căn cứ công việc chuyên môn hiện tại<br /> và tương lai để rà soát, đánh giá đúng thực trạng<br /> chất lượng nguồn nhân lực của Chi cục. Trên cơ<br /> sở đó để xác định nguồn nhân lực còn thiếu và yếu<br /> về năng lực chuyên môn thuộc các khâu nghiệp vụ<br /> trọng tâm cần tuyển dụng, bổ sung cho phù hợp<br /> với yêu cầu đổi mới công tác cán bộ trong thời kỳ<br /> mới. Trong đó, ưu tiên lựa chọn tuyển dụng bổ sung<br /> nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao để bố<br /> trí vào công tác giám sát quản lý, thuế, giá, thủ tục<br /> hải quan và đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian<br /> lận thương mại. Thứ hai là cần có phương án đề<br /> xuất Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh<br /> có cơ chế ưu tiên điểm tuyển dụng hoặc ban hành<br /> cơ chế tuyển dụng phù hợp đặc thù công việc hoặc<br /> có chính sách đãi ngộ xứng đáng, hỗ trợ thêm về tài<br /> chính nhằm nâng cao thu nhập, đảm bảo mức lương<br /> và phụ cấp cho công chức mới được tuyển dụng<br /> vào ngành hải quan tương xứng với mức thu nhập<br /> do các công ty liên doanh đầu tư nước ngoài trả cho<br /> người lao động. Ưu tiên tuyển chọn người tài gồm<br /> các sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, các chuyên ngành<br /> phù hợp với đặc thù công việc chuyên môn của Hải<br /> quan ở các trường đại học vào bổ sung nguồn nhân<br /> lực cho ngành. Tiếp đến là xây dựng cơ cấu tuyển<br /> dụng bổ sung nguồn nhân lực theo các chuyên<br /> ngành cần thiết cho nguồn nhân lực còn thiếu và<br /> yếu của các ngạnh bậc công chức cần tuyển dụng<br /> trên cơ sở yêu cầu công việc từng thời điểm đảm<br /> bảo phù hợp với tình hình thực tiễn của công tác tổ<br /> chức cán bộ. Cuối cùng là tổ chức tiếp nhận hồ sơ,<br /> <br /> Số 4/2014<br /> sơ tuyển nhằm chọn những cá nhân có đủ tiêu<br /> chuẩn, điều kiện để tuyển vào ngành hải quan và<br /> tổ chức thi tuyển nghiêm túc, công bằng, minh bạch<br /> hoặc tổ chức xét tuyển đối với những chuyên ngành<br /> khó tuyển dụng nhân lực cho các vùng công tác có<br /> chế độ ưu đãi đặc biệt như các khu vực miền núi,<br /> vùng sâu và công tác đấu tranh chống buôn lậu, ma<br /> túy. Ngoài ra, Chi cục cần chú ý đến việc bố trí và<br /> sử dụng cán bộ hợp lý hơn. Muốn thế, Chi cục cần<br /> lựa chọn cán bộ công chức có trình độ chuyên môn,<br /> đúng năng lực sở trường để bố trí vào từng vị trí<br /> công việc cụ thể nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Thực<br /> hiện quy chế luân chuyển cán bộ không nhất thiết<br /> theo thời gian công tác mà chú trọng vào hiệu quả<br /> công việc. Nếu một cá nhân đã được bố trí vào một<br /> vị trí nhất định và hiệu quả công việc tốt thì có thể<br /> tiếp tục bố trí vào vị trí đó hoặc luân chuyển nhưng<br /> phải đến các đơn vị khác và làm cùng vị trí đó trừ<br /> trường hợp có vấn đề cần áp dụng biện pháp luân<br /> chuyển để phòng ngừa sai phạm, bảo vệ cán bộ. Bố<br /> trí, sử dụng cán bộ theo hướng chuyên môn hóa,<br /> đặc biệt là các công tác nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ,<br /> thuế, giá, kế toán thuế, đấu tranh chống buôn lậu,<br /> gian lận thương mại nhằm mang lại hiệu quả cao<br /> nhất trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Trong<br /> công tác đào tạo và bồi dưỡng, Chi cục cần tiến<br /> hành rà soát, đánh giá và phân loại cán bộ công<br /> chức trong toàn Chi cục. Cần phải xác định các vị<br /> trí công việc để lựa chọn cán bộ đào tạo, việc lựa<br /> chọn đào tạo này được thực hiện từ đội ngũ nhân<br /> viên cho đến lãnh đạo. Từ đó, tùy theo năng lực của<br /> từng người, yêu cầu công việc như thế nào để có<br /> kế hoạch đào tạo. Do đặc thù nguồn nhân lực của<br /> Chi cục Hải quan Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo<br /> không đồng đều về độ tuổi, có khoảng cách khá lớn<br /> giữa các thế hệ, vì vậy cần có kế hoạch đào tạo bồi<br /> dưỡng riêng phù hợp với tình hình thực tế.<br /> 9.2. Tăng cường thực hiện liêm chính hải quan đối<br /> với đội ngũ công chức làm công tác quản lý thuế<br /> Liêm chính Hải quan là một nội dung quan trọng<br /> trong chiến lược xây dựng Hải quan hiện đại, chính<br /> quy. Với vị trí công việc nhạy cảm, thường xuyên<br /> tiếp xúc với tiền, hàng rất dễ dẫn đến các tiêu cực<br /> như tham nhũng, gây phiền hà, sách nhiễu trong<br /> quá trình thực thi nhiệm vụ. Vì vậy, việc tăng cường<br /> thực hiện liêm chính hải quan phải được thực hiện<br /> thường xuyên và đồng bộ với nhiều giải pháp, đó là:<br /> Xây dựng quy chế, quy định chuẩn mực đạo đức,<br /> phẩm chất của người Hải quan được làm, không<br /> được làm để cán bộ công chức thực hiện nhằm nâng<br /> cao trách nhiệm và tinh thần thái độ phục vụ nhân<br /> dân; Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ (định<br /> kỳ hoặc đột xuất) để chống phiền hà, sách nhiễu tại<br /> đơn vị. Với quan điểm là phòng ngừa nên công tác<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG • 85<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản