intTypePromotion=1

Hoá trị ung thư phổi không tế bào nhỏ tại bệnh viện Thống Nhất

Chia sẻ: Nguyễn Tuấn Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
19
lượt xem
0
download

Hoá trị ung thư phổi không tế bào nhỏ tại bệnh viện Thống Nhất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích của nghiên cứu nhằm đánh giá khả năng dung nạp và kết quả trước mắt của hóa trị liệu với các thuốc chống ung thư thế hệ mới trong điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hoá trị ung thư phổi không tế bào nhỏ tại bệnh viện Thống Nhất

Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 9 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2005<br /> <br /> HOAÙ TRÒ UNG THÖ PHOÅI KHOÂNG TEÁ BAØO NHOÛ<br /> TAÏI BEÄNH VIEÄÂN THOÁNG NHAÁT<br /> Ñoã Kim Queá*<br /> <br /> TOÙM TAÉT<br /> Ung thö phoåi khoâng teá baøo nhoû laø loaïi ung thö thöôøng gaëp vaø laø nguyeân nhaân gaây töû vong haøng ñaàu<br /> trong caùc beänh ung thö. Hoùa trò laø phöông phaùp ñieàu trò chính cho ung thö phoåi khoâng teá baøo nhoû ôû giai<br /> ñoaïn tieán xa, hoaù trò taân boå trôï vaø hoùa trò boå trôï hieän ñang ñöôïc ñaùnh giaù coù caûi thieän tieân löôïng cho<br /> nhöõng tröôøng hôïp coøn khaû naêng phaãu thuaät. Muïc ñích cuûa nghieân cöùu nhaèm ñaùnh giaù khaû naêng dung<br /> naïp vaø keát quaû tröôùc maét cuûa hoùa trò lieäu vôùi caùc thuoác choáng ung thö theá heä môùi trong ñieàu trò ung thö<br /> phoåi khoâng teá baøo nhoû. Trong thôøi gian 17 thaùng töø thaùng 3 naêm 2003 tôùi thaùng 8 naêm 2004 chuùng toâi ñaõ<br /> aùp duïng hoùa trò cho 32 tröôøng hôïp ung thö phoåi khoâng teá baøo nhoû vôùi caùc phaùc ñoà coù Platinium. 30 trong<br /> soá 32 tröôøng hôïp ñöôïc duøng heát 4 chu kyø theo phaùc ñoà. Tæ leä giaûm tieåu caàu laø 5.9%, ruïng toùc 52.9%, buoàn<br /> noân vaø noân 5.9%, ngöùa 23.5%. Trong 21 tröôøng hôïp hoùa trò cho ung thö phoåi khoâng teá baøo nhoû ôû giai<br /> ñoaïn tieán xa coù 6 tröôøng hôïp coù ñaùp öùng hoaøn hoaøn, 7 tröôøng hôïp ñaùp öùng moät phaàn, vaø 1 tröôøng hôïp<br /> beänh tieán trieån naëng theâm. Hoùa trò lieäu vôùi Carboplatin phoài hôïp vôùi Gemcitabin hay Paclitaxel hay<br /> Docetaxel laø phöông phaùp ñieàu trò coù ñoä dung naïp toát cho nhöõng tröôøng hôïp ung thö phoåi khoâng teá baøo<br /> nhoû coøn khaû naêng phaãu thuaät cuõng nhö ôû giai ñoaïn tieán xa.<br /> <br /> SUMMARY<br /> CHEMOTHERAPY FOR NON SMALL CELL LUNG CANCER<br /> IN THONG NHAT HOSPITAL<br /> Do Kim Que * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 9 * Supplement of No 1 * 2005: 103 – 108<br /> <br /> Non small cell lung cancer is one of leading causes of death of cancer. Chemotherapy is the main<br /> method to treat for advanced NSCLC, neoadjuvant and adjuvant chemotherapy is accessing having<br /> advantage for resectable NSCLC. The aims of this study are evaluate the tolerance and short term results<br /> of chemotherapy with new anticancer drugs for NSCLC. During 17 months from march 2003 to August<br /> 2004 we treat for 32 patients who have NSCLC with Platium based regimens. Thirty of thirty-two cases<br /> received completely regimen. 5.9% have thrombocytopenia, alopecsive in 52.9%, nause and vomitting in<br /> 5.9% and itching in 23.5%. 13 of 21 advanced NSCLC have response with chemotherapy 6 of them have<br /> completely response. Chemotherapy with new drug are effective for NSCLC not only avanced stage but<br /> also resectable NSCLC.<br /> <br /> ÑAËT VAÁN ÑEÀ<br /> Ung thö phoåi laø loaïi ung thö thöôøng gaëp ôû caû<br /> nam laãn nöõ vaø laø nguyeân nhaân gaây töû vong haøng ñaàu<br /> trong caùc beänh ung thö. Hieän nay taàn suaát ung thö<br /> phoåi coù khuynh höôùng giaûm nheï taïi caùc nöôùc phaùt<br /> trieån nhöng laïi taêng cao ôû caùc nöôùc ñang phaùt trieån.<br /> Taïi Myõ trong naêm 2001 coù 169.500 tröôøng hôïp<br /> <br /> ung thö phoåi môùi phaùt hieän, vaø treân 157.400 tröôøng<br /> hôïp ung thö phoåi ñaõ bò töû vong.1,3<br /> Theo baùo caùo cuûa UÛy ban phoøng choáng ung thö<br /> quoác gia Vieät nam tæ leä ung thö phoåi ôû nam giôùi laø<br /> 30.7 / 100.000 daân vaø 6.7 / 100.000 daân ôû nöõ giôùi.<br /> Phaãu thuaät hieän nay vaãn laø phöông phaùp ñieàu trò<br /> chính trong ung thö phoåi, tuy nhieân ña soá caùc tröôøng<br /> hôïp ung thö phoåi ñöôïc phaùt hieän ôû giai ñoaïn muoän<br /> <br /> * Khoa Ngoaïi – Beänh vieän Thoáng nhaát TP. HCM.<br /> <br /> 103<br /> <br /> khoâng coøn chæ ñònh ñieàu trò phaãu thuaät. Theo<br /> Socinski taïi Myõ hôn 40% caùc tröôøng hôïp ung thö phoåi<br /> ñöôïc phaùt hieän ôû giai ñoaïn IV ñaõ coù di caên xa, 40 – 70<br /> % nhöõng tröôøng hôïp ung thö phoåi ôû giai ñoaïn I – III<br /> sau ñieàu trò phaãu thuaät vaø / hoaëc xaï trò taïi choã xuaát<br /> hieän di caên xa.9<br /> Caùc nghieân cöùu gaàn ñaây ñaõ chöùng minh hoùa trò<br /> ñem laïi keát quaû toát cho nhöõng tröôøng hôïp ung thö<br /> phoåi ôû giai ñoaïn muoän, tuy nhieân hoùa trò boå trôï sau<br /> moå vaãn coøn ñöôïc baøn caõi.<br /> Caùc nghieân cöùu trong nöôùc veà ung thö phoåi<br /> nguyeân phaùt ñaõ ñöôïc thöïc hieän khaù nhieàu, tuy nhieân<br /> caùc nghieân cöùu laâm saøng veà hieäu quaû cuûa hoùa trò cuõng<br /> nhö caùc nghieân cöùu veà hoùa trò boå trôï trong ung thö<br /> phoåi nguyeân phaùt coøn ít.<br /> Muïc tieâu nghieân cöùu cuûa chuùng toâi nhaèm ñaùnh<br /> giaù khaû naêng dung naïp cuõng nhö lôïi ích cuûa hoùa trò<br /> trong ñieàu trò ung thö phoåi khoâng phaûi teá baøo nhoû.<br /> <br /> ÑOÁI TÖÔÏNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN<br /> CÖÙU<br /> <br /> 0: Ngöôøi khoûe maïnh bình thöôøng<br /> 1: Hoaït ñoäng bình thöôøng, khoâng theå laøm vieäc<br /> gaéng söùc.<br /> 2: Hoaït ñoäng bình thöôøng nhöng caàn coù söï gaéng<br /> söùc.<br /> 3: Töï chaêm soùc nhöng khoâng theå laøm caùc hoaït<br /> ñoäng gaéng söùc, caàn nghæ ngôi treân 50% thôøi gian.<br /> 4: Khoâng theå tö chaêm soùc veä sinh caù nhaân.<br /> Caùc trieäu chöùng laâm saøng:<br /> <br /> Ho:<br /> Ho ra maùu:<br /> Ñau ngöïc:<br /> Khoù thôû:<br /> Xeùt nghieäm sinh hoùa:<br /> <br /> Chöùc naêng thaän<br /> Men gan<br /> CEA.<br /> Xeùt nghieäm huyeát hoïc:<br /> <br /> Ñoái töôïng nghieân cöùu<br /> <br /> Hoàng caàu<br /> <br /> Toaøn boä beänh nhaân ung thö phoåi khoâng phaûi teá<br /> baøo nhoû ñöôïc hoùa trò hoaëc hoùa trò boå trôï taïi beänh vieän<br /> Thoáng nhaát trong thôøi gian töø thaùng 3/2003 tôùi thaùng<br /> 8/2004.<br /> <br /> Huyeát saéc toá<br /> <br /> Phöông phaùp<br /> Nghieân cöùu tieàn cöùu moâ taû caét doïc.<br /> Tieâu chuaån choïn beänh<br /> Ung thö phoåi ñaõ coù chaån ñoaùn giaûi phaãu beänh lyù.<br /> PS ECOG: 1 - 2<br /> Baïch caàu haït > 1500 /ul<br /> Tieåu caàu > 100,000 / ul<br /> Ñaùnh giaù beänh nhaân tröôùc ñieàu trò (baûng<br /> theo doõi)<br /> <br /> Ñaùnh giaù theå traïng beänh nhaân döïa theo thang<br /> ñieåm PS ECOG cuûa Nhoùm nghieân cöùu ung thö mieàn<br /> ñoâng (Performance Status of Eastern Corporation<br /> Oncology Group)<br /> <br /> 104<br /> <br /> Baïch caàu haït<br /> Tieåu caàu.<br /> Chaån ñoaùn hình aûnh hoïc<br /> <br /> X quang phoåi thaúng, CT scan tröôùc ñieàu trò vaø sau<br /> 4 chu kyø. Ñaùnh giaù kích thöôùc khoái u, haïch di caên.<br /> Chaån ñoaùn giaûi phaãu beänh<br /> <br /> Noäi soi pheá quaûn, sinh thieát haïch thöôïng ñoøn,<br /> khoái u trong nhöõng tröôøng hôïp sau moå.<br /> Giai ñoaïn tröôùc moå hoaëc sau moå ôû nhöõng tröôøng<br /> hôïp coù ñöôïc ñieàu trò phaãu thuaät.<br /> Döïa treân keát quaû CT scan ngöïc coù caûn quang, noäi<br /> soi pheá quaûn hoaëc ñaùnh giaù trong moå vaø keát quaû giaûi<br /> phaãu beänh sau moå.<br /> Ñaùnh giaù giai ñoaïn ung thö phoåi theo phaân giai<br /> ñoaïn naêm 1997 cuûa UÛy ban choáng ung thö hoa kyø<br /> (AJCC) vaø lieân hieäp choáng ung thö quoác teá (UICC).<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 9 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2005<br /> <br /> Phaùc ñoà<br /> <br /> Hieäu quaû laâm saøng:<br /> <br /> Duøng 3 – 4 chu kyø, Ñoái vôùi nhöõng tröôøng hôïp coù<br /> ñieàu trò phaãu thuaät hoùa trò baét ñaàu sau phaãu thuaät töø 3<br /> – 6 tuaàn.<br /> <br /> Caûi thieän caùc trieäu chöùng laâm saøng.<br /> Kích thöôùc u<br /> Keát quaû XN tumor maker.<br /> <br /> Moãi chu kyø duøng<br /> <br /> Thôøi gian coù bieåu hieän taùi phaùt.<br /> <br /> Paclitaxel 70-80mg / m2 da duøng haøng tuaàn N1,<br /> N8, N15. Laëp laïi moãi 4 tuaàn.<br /> Carboplatin 180-200 mg / m2 da duøng moãi 4<br /> tuaàn vaøo ngaøy 1.<br /> Hoaëc<br /> <br /> Gemcitabin 1000 mg / m2 da duøng haøng tuaàn<br /> N1, N8, N 15. Laëp laïi moãi 4 tuaàn.<br /> Carboplatin 180-200 mg / m2 da duøng moãi 4<br /> tuaàn vaøo ngaøy 1.<br /> Hoaëc:<br /> <br /> Docetaxel 80 mg mg / m2 da duøng vaøo ngaøy 1<br /> Laëp laïi moãi 4 tuaàn.<br /> <br /> Thôøi gian soáng theâm.<br /> <br /> KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU<br /> Trong thôøi gian 8 thaùng töø 3/03 ñeán 8/04 chuùng<br /> toâi ñaõ ñieàu trò cho 150 tröôøng hôïp ung thö phoåi.<br /> Trong ñoù chuùng toâi hoaù trò cho 32 beänh nhaân vôùi caùc<br /> ñaëc ñieåm.<br /> Tuoåi vaø giôùi<br /> Coù 11 nam vaø 6 nöõ<br /> Tuoåi trung bình: 64.65, nhoû nhaát laø 43 vaø lôùn<br /> nhaát laø 81<br /> 6<br /> <br /> Carboplatin 180-200 mg / m2 da duøng ngaøy 1.<br /> Laëp laïi moãi 4 tuaàn.<br /> <br /> 5<br /> <br /> Ñaùnh giaù beänh nhaân sau moãi chu kyø<br /> (baûng theo doõi)<br /> <br /> 3<br /> <br /> Caùc trieäu chöùng laâm saøng.<br /> Xeùt nghieäm sinh hoùa, huyeát hoïc<br /> Chaån ñoaùn hình aûnh hoïc<br /> Ñaùnh giaù keát quaû<br /> Ñoä dung naïp thuoác:<br /> Caùc taùc duïng phuï:<br /> <br /> Ruïng toùc.<br /> Chaùn aên.<br /> Dò öùng<br /> Noân oùi, tieâu chaûy.<br /> Ñau nhöùc cô,<br /> Ñau khôùp.<br /> Vieâm gan.<br /> Suy tuûy<br /> Giaûm lieàu / ngöng thuoác do taùc duïng phuï/ suy<br /> tuûy/suy gan.<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> 4<br /> 2<br /> <br /> 2<br /> 1<br /> 0<br /> <br /> 1<br /> 0<br /> 70<br /> <br /> Baûng 1: Ñaëc ñieåm moâ hoïc:<br /> Ñaëc ñieåm giaûi phaãu beänh<br /> Ung thö teá baøo lôùn<br /> Ung thö bieåu moâ teá baøo vaûy<br /> Ung thö bieåu moâ tuyeán<br /> <br /> Soá BN<br /> 2<br /> 4<br /> 26<br /> <br /> %<br /> 5.9<br /> 5.9<br /> 88.2<br /> <br /> Baûng 2: Chaån ñoaùn giai ñoaïn ung thö phoåi:<br /> Giai ñoaïn<br /> IA - IIA<br /> IIB<br /> IIIA<br /> IIIB<br /> IV<br /> <br /> Soá BN<br /> 0<br /> 3<br /> 8<br /> 19<br /> 2<br /> <br /> %<br /> 0<br /> 17.7<br /> 23.5<br /> 52.9<br /> 5.9<br /> <br /> Phaùc ñoà hoaù trò<br /> Chuùng toâi aùp duïng 1 trong 3 phaùc ñoà ñieàu trò:<br /> Gemcitabin + Carboplatin<br /> <br /> 105<br /> <br /> Paclitaxel + Carboplatin<br /> Doxetaxel + Carboplatin<br /> 2<br /> 14<br /> <br /> Theo caùc nghieân cöùu treân theá giôùi thì hoùa trò giuùp<br /> beänh nhaân keùo daøi cuoäc soáng theâm töø 9 – 13 thaùng,<br /> ñoàng thôøi hoùa trò cuõng laøm giaûm nheï caùc trieäu chöùng<br /> cuûa ung thö ôû giai ñoaïn cuoái.<br /> Chuùng toâi aùp duïng 3 phaùc ñoà hoùa trò cho ung thö<br /> phoåi laø Docetaxel + Carboplatin duøng moãi 3 tuaàn hay<br /> Gemcitabin + Carboplatin hoaëc Palitaxel +<br /> carboplatin duøng haøng tuaàn.<br /> <br /> 16<br /> <br /> Theo phaàn lôùn caùc nghieân cöùu gaàn ñaây trong hoaù<br /> trò ung thö phoåi khoâng phaûi teá baøo nhoû cho thaáy phaùc<br /> ñoà phoái hôïp coù platinum vaø moät thuoác choáng ung thö<br /> theá heä môùi cho tæ leä ñaùp öùng cao. (baûng 5)<br /> <br /> Gemcitabin+Carboplatin<br /> Paclitaxel+Carboplatin<br /> Docetaxel+Carboplatin<br /> <br /> Caùc taùc duïng ngoaïi yù<br /> Baûng 3<br /> Taùc duïng ngoaïi yù<br /> Giaûm baïch caàu haït<br /> Giaûm tieåu caàu<br /> Thieáu maùu<br /> Buoàn noân, noân<br /> Ruïng toùc<br /> Ngöùa<br /> Maát nguû<br /> <br /> Soá BN<br /> 2<br /> 2<br /> 6<br /> 3<br /> 21<br /> 5<br /> 5<br /> <br /> %<br /> 6.25<br /> 6.25<br /> 18.75<br /> 9.38<br /> 65.63<br /> 15.63<br /> 15.63<br /> <br /> Veà möùc ñoä dung naïp thuoác chuùng toâi nhaän thaáy<br /> taát caû caùc tröôøng hôïp cuûa chuùng toâi ñeàu chaáp nhaän<br /> ñieàu trò tôùi chu kyø cuoái cuøng theo phaùc ñoà.<br /> Baûng 5: Keát quaû hoùa trò ung thö phoåi khoâng teá baøo<br /> nhoû.<br /> Taùc giaû<br /> <br /> Phaùc ñoà ñieàu trò<br /> <br /> Sandler12<br /> Sandler<br /> Schiller13<br /> Schiller<br /> Schiller<br /> Schiller<br /> Bonomi2<br /> Shepherd14<br /> Takiguchi16<br /> Grigorescu5<br /> Parente10<br /> Rinaldi11<br /> Langer6<br /> Srimuninnimit15<br /> <br /> Cisplatin<br /> Cisplatin + Gemcitabin<br /> Paclitaxel+Cisplatin<br /> Cisplatin+Gemcitabin<br /> Cisplatin+Docetaxel<br /> Paclitaxel+Carboplatin<br /> Etoposide+Cisplatin<br /> Cisplatin+tirapazamine<br /> Cisplatin+irrinotecan<br /> Carboplatin+Gemcitabin<br /> Carboplatin+Gemcitabin<br /> Gemcitabin+Cisplatin<br /> Carboplatin+Paclitaxel<br /> Carboplatin+Paclitaxel<br /> <br /> Taùc duïng<br /> Baûng 4<br /> Taùc duïng<br /> Giaûm ho<br /> Giaûm ñau<br /> Khoâ dòch maøng phoåi<br /> Khoái u<br /> Ñaùp öùng toaøn phaàn<br /> Ñaùp öùng 1 phaàn<br /> <br /> Soá BN<br /> 7 / 15<br /> 5 / 27<br /> 2/2<br /> 6 /21<br /> 7 /21<br /> <br /> %<br /> 46.67<br /> 18.52<br /> 100.0<br /> 61.9<br /> 28.57%<br /> 33.33%<br /> <br /> BAØN LUAÄN<br /> Ung thö phoåi laø moät beänh lyù khaù thöôøng gaëp,<br /> trong thôøi gian 18 thaùng qua taïi beänh vieän chuùng toâi<br /> ñaõ nhaän ñieàu trò cho 152 tröôøng hôïp ung thö phoåi.<br /> Phaàn lôùn caùc tröôøng hôïp ñeàu ñöôïc phaùt hieän ôû giai<br /> ñoaïn muoän. Trong nghieân cöùu cuûa chuùng toâi coù tôùi<br /> 70% caùc tröôøng hôïp ung thö phoåi ôû giai ñoaïn III vaø IV,<br /> maëc duø khoa chuùng toâi chæ nhaän nhöõng tröôøng hôïp<br /> coøn coù khaû naêng ñieàu trò phaãu thuaät.<br /> Cho tôùi nay phaãu thuaät vaãn laø phöông phaùp ñieàu<br /> trò chuû yeáu tuy nhieân ñoái vôùi nhöõng tröôøng hôïp ung<br /> thö phoåi ôû giai ñoaïn tieán trieån thì vai troø cuûa hoùa trò<br /> trôû neân voâ cuøng quan troïng.<br /> <br /> 106<br /> <br /> Soá Tæ Thôøi<br /> BN leä gian<br /> ñaùp soáng<br /> öùng TB<br /> (tuaàn)<br /> 262 11 30<br /> 260 30 36<br /> 292 21 31<br /> 288 21 32<br /> 293 17 30<br /> 290 15 33<br /> 193 12 30<br /> 270 15 27<br /> 98 29 40<br /> 56 21 46<br /> 34 56 44<br /> 45 42 62<br /> 22 55 49<br /> 23 52 51<br /> <br /> Tæ leä<br /> soáng<br /> 1<br /> naêm<br /> 28<br /> 39<br /> 31<br /> 36<br /> 31<br /> 35<br /> 32<br /> 21<br /> 40<br /> 23<br /> NR<br /> 53<br /> 45<br /> NR<br /> <br /> Caùc taùc duïng phuï thöôøng gaëp<br /> Ruïng toùc<br /> <br /> 13/16 tröôøng hôïp söû duïng Paclitaxel coù hieän<br /> töôïng ruïng toùc, trong ñoù coù 3 tröôøng hôïp ruïng hoaøn<br /> toaøn. Qua thôøi gian theo doõi coù taát caû caùc tröôøng hôïp<br /> naøy toùc moïc laïi sau khi chaám döùt ñôït ñieàu trò 2 thaùng.<br /> Chaùn aên<br /> <br /> Gaëp trong 20% caùc tröôøng hôïp.<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 9 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2005<br /> <br /> Caùc taùc duïng treân heä taïo maùu khoâng<br /> ñaùng keå<br /> <br /> Chuùng toâi chæ gaëp 2 tröôøng hôïp giaûm tieåu caàu<br /> coøn 20.000 sau 2 laàn ñieàu trò Gemcitabin vaø<br /> carboplatin ôû chu kyø ñaàu, tuy nhieân sau khi ngöng<br /> thuoác 1 tuaàn tieåu caàu trôû laïi bình thöôøng vaø tieáp tuïc<br /> duøng thuoác heát 4 chu kyø.<br /> 2 tröôøng hôïp hoàng caàu giaûm döôùi 2 trieäu / mm3<br /> phaûi truyeàn maùu trong giai ñoaïn ñang hoaù trò.<br /> <br /> ñoä dung naïp cao. Tæ leä phaûi chænh lieàu hoaëc ngöng<br /> thuoác thaáp.<br /> Tæ leä ñaùp öùng vôùi ñieàu trò raát ñaùng khích leä.<br /> Tuy nhieân caàn theâm thôøi gian theo doõi ñeå coù theå<br /> ñaùnh giaù keát quaû laâu daøi cuõng nhö ñaùnh giaù thôøi gian<br /> soáng theâm vaø tæ leä soáng 2 naêm, 5 naêm.<br /> <br /> TAØI LIEÄU THAM KHAÛO<br /> 1<br /> <br /> 2 tröôøng hôïp caàn truyeàn maùu sau khi chaám döùt 4<br /> chu kyø hoaù trò 2 thaùng.<br /> Ngöùa<br /> <br /> Thöôøng gaëp ôû chu kyø ñaàu trong ñieàu trò vôùi<br /> Gemcitabin, tuy nhieân sau khi duøng khaùng histamin<br /> thì khoâng gaëp ôû caùc chu kyø sau. Trieäu chöùng naøy ít<br /> thaáy ghi nhaän trong caùc nghieân cöùu trong vaø ngoaøi<br /> nöôùc khaùc.<br /> Trong soá 32 tröôøng hôïp ung thö phoåi ñaõ ñöôïc hoaù<br /> trò coù 2 tröôøng hôïp khoâng ñaùp öùng, beänh nhaân xuaát<br /> hieän daáu hieäu di caên xa sau khi ñieàu trò 2 thaùng.<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> Chuùng toâi ñaùnh giaù ñaùp öùng döïa treân keát quaû CT<br /> scan, theo Mac Manus (thì tæ leä ñaùp öùng seõ chính xaùc<br /> hôn vaø cao hôn neáu ñaùnh giaù döïa treân PET, tuy nhieân<br /> phöông tieän naøy coøn ñaét tieàn vaø khoâng phaûi trung<br /> taâm naøo cuõng thöïc hieän ñöôïc 8.<br /> <br /> 5<br /> <br /> Trong nghieân cöùu cuûa mình vôùi 74 beänh nhaân<br /> Mac Manus ghi nhaän tæ leä coù ñaùp öùng treân CT scan laø<br /> 64% so vôùi PET laø 84%. Vaø tæ leä khoâng ñaùp öùng vaø<br /> beänh tieán trieån laø 27% treân CT scan so vôùi PET chæ<br /> coøn 17%(8).<br /> <br /> 7<br /> <br /> Ña soá caùc tröôøng hôïp ung thö phoåi ôû giai ñoaïn<br /> tieán xa coù ñaùp öùng moät phaàn vaø giaûm caùc trieäu chöùng<br /> do ung thö.<br /> Nhöõng tröôøng hôïp hoùa trò boå trôï sau phaãu thuaät<br /> caét thuøy phoåi coøn ñang ñöôïc tieáp tuïc theo doõi.<br /> <br /> 6<br /> <br /> 8<br /> <br /> 9<br /> <br /> 10<br /> <br /> KEÁT LUAÄN<br /> Qua nghieân cöùu 32 tröôøng hôïp hoùa trò ung thö<br /> phoåi vôùi caùc thuoác choáng ung thö theá heä môùi chuùng<br /> toâi ruùt ra moät soá keát luaän:<br /> Hoùa trò vôùi thuoác choáng ung thö theá heä môùi coù<br /> <br /> 11<br /> <br /> Betticher DC, Schmitz SH, Totsch M, et al: Mdiastinal<br /> lymph node clearance after Docetaxel-Cisplatin<br /> Neoadjuvant chemotherapy is pronogtic of survival in<br /> patient with stage IIIA pN2 Non small cell lung<br /> cancer: A multicenter phase II trial. J Clin Oncol 21:<br /> 1752-1759, 2003.<br /> Bonomi P, Kim K, Fairclough D et al, Comparison of<br /> survival and quanlity of life in advanced non-small<br /> cell lung cancer patients treated with two dose levels<br /> of paclitaxel combined with cisplatin versus etoposide<br /> with cisplatin: results of an Eastern Cooperative<br /> Oncology Group trial. J Clin Oncol 2000;18(3):623-631.<br /> Conundrums in the management of lung cancer:<br /> Challenges I lung cancer pathology. Am Soc Clin<br /> Oncol 2003, p164-169<br /> Gajra A, Newman N, Gamble GP, Kohman LJ,<br /> Graziano SL: Effect of number of lymph nodes on<br /> outcome in patients with stage I non small cell lung<br /> cancer. J Clin Oncol 21: 1029-1034, 2003.<br /> Grigorescu AC, Draghici NI, Gutulescu N, Gemcitabin<br /> plus carboplatin versus Cisplatin plus viblastin in<br /> stage<br /> Langer CJ, Mac Aleer CA, Bonjo CA et al, Paclitaxel<br /> by 1 hour infusion in combination with carboplatin in<br /> advanced non-small cell lung carcinoma. Eur J cancer<br /> 2000;36(2):183-193.<br /> Leong SS,Tan EH, Fong KW, et al: Randomized<br /> double blind trial of combined modality treatment<br /> with or without amifostin in unresectable stage II non<br /> small cell cancer. J Clin Oncol 21: 1767-1774, 2003.<br /> Mac Manus MP, Hicks RJ, Mathews JP et al, Positron<br /> Emission tomography is superior to computed<br /> tomography scanning for response-assessment after<br /> radical radiotherapy odr chemotherapy in patients<br /> with non-small cell lung cancer. J Clin Oncol. 2003;<br /> 21:1285-1292<br /> Mark A. Socinski:Adressing the optimal duration of<br /> therapy in advanced, metastatic non small cell lung<br /> cancer. American society of clinical oncology 2003,<br /> p144-152<br /> Parente B, Barroso A, Conde S, Moura-Sa J, Seada J,<br /> A randomized phase III study of Gemcitabin and<br /> carboplatinum versus vinorelbine and carboplatinum<br /> in advanced non-small cell lung cancer. Lung cancer<br /> 2000;29(suppl 1):61.<br /> Rinaldi M, Crino L, Scagliotti GV et al, A three weeks<br /> schedule of gemcitabine-cisplatin in advanced nonsmall cell lung cancer with two different cisplatin dose<br /> levels: A phase II randomized trial. Ann Oncol<br /> 2000;11(10):1295-1300.<br /> <br /> 107<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2