intTypePromotion=1

Hoa văn tứ quý trong mỹ thuật thời Nguyễn

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
335
lượt xem
42
download

Hoa văn tứ quý trong mỹ thuật thời Nguyễn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mỹ thuật thời Nguyễn có lễ phải là một đề tài nghiên cứu thật dày công. Do nhiều biến đổi của lịch sử, xã hội cũng như những chuyển động trong giao lưu văn hóa với thế giới bên ngoài, nhìn chung, thẩm mỹ xã hội thời đó đã chứa đựng rất nhiều biến thái. Một góc nhỏ của mỹ thuật thời Nguyễn được đề cập trong bài viết dưới đây phần nào giúp bạn đọc hình dung được sự biến thái ấy.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hoa văn tứ quý trong mỹ thuật thời Nguyễn

VAN HOA NGHF THUAT TROMC MIWC<br /> <br /> <br /> [/HOA VAN Tir OUY<br /> TRONC MY THUAT THCll N C U Y I N<br /> DAO THI THUY ANH<br /> <br /> <br /> kfnh mau rue rd (nha thd Ham Long, nha thd<br /> LTS: Niy thuit thdi Nguyin cd ie phai i i Ldn d Ha Ndi). Nhung ldp kidn true lin lupt<br /> mft di^ tii nghien cum thit diy cing. Do dupc kit ciu chat che, dan xen \'di iiliQng dudng<br /> nhii'u bi^n d£i cua iich sur, xa hf i cung nhu cong gpi cam giac nhu chi'nh nhung ldp ciiili hoa<br /> nhiihg chuyin dfng trong giao luu vin hda sen dang dm ap he thd'ng kien true nhi thd, nhu<br /> vdi thi gidi bdn ngoii, nhin chung. Mm my d nha thd Dai On (Chuang My), nha thd Bing Sd<br /> xa hf i thdi dd da chira dpig rit nhiiu biln ("rhudng Tin), nha thd Ha Hdi, nha thd Ke Set<br /> thii. Mft gie nhd cua my thuit thdi Nguyin (Thanh Tri, Ha Ndi)...<br /> duoc d i cip hong bii vilt dudi diy phin nio Thdi Nguyin, cac cinh li bieu thj eho tfnh<br /> gidp ban doe hinh dung dugc su biln thii iy. thien nhien dupc nghe nhin kidu thQc hda da<br /> Hy vong, tdi diy, chung tdi so cd djp d l cip dang trong trang trf kidn true. Hoa van hinh<br /> siu rfng hon v l mft chu d l nghiin ciru ri't bdng sen gpi len tfnh chat dae biet lam hdi<br /> cuIn hit vi ding diifoe quan tim niy. tudng den tda sen cua Phat. Tuy vao tQng vj trf<br /> cd nhQng gdc nhin tudng minh vd hoa sen ma ta<br /> Hoa sen tha'y nhung bidn hinh tu bieu tupng bdng sen<br /> Kien true canh \'at hda da tao nen nhQng net dupc sing tao tren co sd cich dieu hinh the.<br /> phong phu trong cic dd in kiln true thdi Nguyin Dac biet, cd thd dl dang nhan ra su giao thoa<br /> TK XIX. Hoa sen mang tfnh chat thuin my giua phong each Tiy Au va phong cich Ddng<br /> quyen hda trong ve tao nha. Kie'n true thdi Phuong trong nghe thuit trang trf kidn true thdi<br /> Nguyin khdng ehi phit tridn don le mdt the loai Nguyin. Tren cic miu cua sudn nha, treft cac<br /> cung dinh ma phit tridn manh ve kidn true tdn gd nde nha thd hp Trieu, hp Nguyin Huy, hp<br /> giao: den dii, lang tim, nha thd, ehua thip,... TQ Cao (Trilu Khue, Ha Ndi), ngudi ta vin tha'y<br /> Bac chf Nam. nhQng cdng trinh kien true vdi dd xuat hien nhdm "tQ huu": mai, lien, cue, true,<br /> in dupc nghien cQu ky ludng kit ca'u ty le, phong trong dd motip hoa - li sen dupc cich dieu theo<br /> thiiy da dupe the nghiem tren nhilu md hinh ldn mdt kilu thQc hoan toan dac biet, gpi lai hinh<br /> nhd. Duong thdi, nhi thd Cdng giao dupc xay anh dai sen eiia due Phat.<br /> dung d khip noi tren ci nudc, su dung he thdng Tii bien chd cua cic nghe nhan da bdc Id<br /> vdm bin nguyet kieu Roman vdi nhung tru trong kidu thuc Id hda: L i sen dupc bien hinh<br /> chd'ng dd tao hanh lang nghi ll. Dd li su kit hpp nhu bidu tuong con rua (quy - mdt trong tQ linh)<br /> giQa ba phong cich Roman, Gothique, kien true trong nhQng trang trf dau gdi d thip phat (thip<br /> Tay Ban Nha nen kien true cd chidu eao thanh chua Thien Mu - Hue); hoac tren cic trang trf<br /> thoat; kidn true mii cong kit hpp vudng trdn dau edt tru, trang trf ludn nde, ludn mai, bidu<br /> tupng trung eho dit trdi, hay sir hda hpp ami tupng hoa sen dupe cich dieu hda eao, nhai la<br /> duong. O cac tinh midn Bic, kidn true nha thd trong kidn true chua, den, mieu... L i sen khic<br /> chii ydu kdt hpp cung trdn gdc nhpn, phin ndi tia dudng gan nhu hinh khic ha dd lac thu tren<br /> thit la nhung vdm cudn cong bup sen vdi cac gd mai rua, diu rua ngdc len sinh ddng, ngd<br /> trang tri tinh tl, kdt hpp trang trf tranh tudng va nghinh va hoan toan an nhap vdi nhung dii sen<br /> <br /> <br /> U|S6 320<br /> Thang 2-2011<br /> MY THUAT - KIEN TR['\C<br /> <br /> va bup sen dupc each dieu mim mai trong dai kieu thQc hda theo trf tudng tupng phong phu.<br /> trang trf chu nhat nim ngang. Cue nim trong bd tif thdi, va cdn dupc gui gim<br /> Sdng nudc cung dupc cich dieu nhjp nhing tham y trong tif quy: mai, lan, cue, true. Phdi<br /> tao thinh mdt motip li sen bien hinh mang theo hpp vdi nhung dudng net tinh td vdi nhQng net<br /> Idi chuc tung sang quy, vung bin va huong sic khic cham ngon lanh linh hoat, nghe nhan xua<br /> dai lau. Con rua chfnh la bieu trung cho sir \'inh da phd'i hpp nhung tinh hoa vao trong sir mdc<br /> cuu vi trudng tdn, kit hpp hai hinh miu niy mac ma lai nang len quydn nang cua bdng cue<br /> trong mdt bidu tupng trang trf chfnh la dilu (dien Long An, Hue).<br /> nghe nhan mud'n gui gim vio dd y niem trudng Diem trang trf ndi bat trong cac cdng trinh<br /> cuu ciia nhan cich Phat giio. kidn true ta vin thudng gap li cic dau tan cung<br /> Nghe thuat cham khic vi cic dii phu dieu cua cic nde mii, eae dau mut cua cac nde tam<br /> ldn di kem vdi cic cdng trinh kiln true (gpi giie la hoa van cue day cich dieu vdi nhQng<br /> ehung la trang trf kidn true) cung dupe coi la quy tic nhat djnh. Tren cic dudng vien mii nha<br /> bidu miu cho ve dep tinh khiei, trang nha va cd tai Hud, cue day don gian dupe lap di lap lai.<br /> tinh td. Tren cac buc binh phong, canh cua, Hoac tren mpt sd ehi tidt trang trf canh eua gd<br /> kham thd, cau ddi, ke but,... bdng sen kidu thQc vdi ky thuat cham long va cham thung, lai cd sir<br /> hda dupc kit hpp vdi cic hoa day, dd'i mat trdi- each dieu tQ nhung dai hoa day va li dan quyen<br /> dd chi'nh la sir so sinh bdng sen gid'ng nhu nhau thanh nhung dudng xoin rit sinh ddng,<br /> chfnh nhan quan tu: Tia sing mat trdi chieu rpi hinh miu trung tam bao gid cung li bdng cue<br /> bdng sen. Nghe nhan da rat kheo leo trong viec cich dieu vdi ldp nhuy trdn vi cic tua tda ddu<br /> nhan hinh hda motip trang trf, cham khic: vdi xung quanh tao sir dang ddi. Du trong bd cue<br /> nhung net cham khdng rdi rim, khdng qui ciu dpc hoac bd cue ngang, hoa cue ludn ludn dupc<br /> ky nhung bidu tupng bdng sen hda ddu rdng kdt thd hien vdi su thanh thoit, quydn ru nhung<br /> hpp trong mang cham da thu hut diem nhin bdi cung rit nhe nhang.<br /> cac dai hda day dang ddi. May dupc each dieu Kidn true nha thd phuang Tay dupc trang<br /> hda bing cic hinh x-oin nhe nhing chum lai d hoang long liy song khdng thd thidu dupc cua<br /> trung tam tao ra hinh diu rdng mieng rdng dang sd hoa hdng. Tuy nhien, d nhidu nha thd Cdng<br /> ngam chQ phiic. giao Viet Nam dupc xay dung dudi trieu<br /> Hoa sen thd hien rd net quy luat phd quit Nguyin, eua sd hoa hdng lai dupc bien dieu<br /> trong thien nhien: am duong, ddng tinh, nhung thinh cua sd hinh bdng cue, vf du nhu cua sd<br /> canh hoa vQa nhe nhing vua li sir tfeh hpp cua nha thd Phung Khoang, nhi thd ling Tim (Hi<br /> vu tru nhan sinh, tung Idp cinh mdng manh Ndi). TQ bdng cue kidu thQc hda cho din bdng<br /> nhung chua dung ben trong la sir ddn nhan anh cue hda diu rdng tren kien true nhi thd cho ddn<br /> sing tu nhien, nhung gipt suong long lanh mdi nhQng dai phu dieu cham thung cdnh Id hda<br /> sing sdm va sir tinh dieu eua trdi dai hpp lai. long vi kidu thQc trang trf bdng day tren cic<br /> Hoa sen cung chfnh la eon ngudi. rudng nha gd cd ddu thd hien sir sing tao cua<br /> Hoa ciic nghe nhan (nhi cd hp Trieu, Trilu Khue, Hi<br /> Cung nhu hoa sen, da tQ lau hoa cue dupe Ndi; nha cd tai Dai Ndi Hue). Nhirng dii phu<br /> lira chpn lim bieu tupng ciia Phat giao. Cac dieu lien tuc, mat dp trang trf diy song vin<br /> nghe nhan da thue hien cic hoa van Ii, hoa tren khdng rdi mit tai chua Bdi Khe (Thudng Tfn,<br /> cac cau dd'i, tren cic bd phan kiln true va nhilu H i Ndi) nhd su khoing dat ma tinh td trong net<br /> md thQc khic. Trong dd hoa cue chfnh la hien cham. Cd khi la sir sip xdp motip chim vdi mdt<br /> than cua su quy hidm. Mua thu, cue nd hoa vdi loai thao mdc nao dd hoac thao mdc dupe kidu<br /> nhQng thuy ldn cua bdng cue dai dda vQa sang thQc hda thanh con vat linh trong nhQng dd in<br /> quy lai vua nhu hien than eua sir ddi dao sinh trang trf ddc dio. Ngay ca dd trd'ng - mdt tin vat<br /> khf. The gidi thuc vat dupc bien cai dudi dang cung ed sir lira chpn motip la cue hda rdng (cue<br /> <br /> <br /> So'320|g<br /> Thang 2-2011<br /> VAN HOA NGHE THUAT TROMC MIWC<br /> <br /> hda long giao) ben canh nhQng dim miy each la mdt vj thud'c quy, phdng ngua va chd'ng lai<br /> dieu hinh day. ma quy ic ddc. O Viet Nam, hoa mai la dQc<br /> De trang trf cic binh phong, cic lang tim hanh cua ngudi thieu nu:<br /> thd (lang Khai Djnh, lang Tu DQc, dien thd d Lach minh vd be' bdng mai<br /> An Lang, Hue) ddn cic didm trin bia Van Mieu Be rdi. cita ddng then gdi, uy nghi<br /> Mao Diln (Hung Yen), Vd Mieu (Dai Ndi Bdng mai cung chfnh la hien than cua ve<br /> Hue) va cac tic phim tranh ghep gdm tai dien dep nQ nhi, mdng manh nhung kfn dio, y nhi.<br /> thd Khai Djnh, nghe nhan thdi dd da su dung Bdng mai cung dupc gin vdi nhidu bidu tupng<br /> nhieu hpa tilt ve ldng vao nhau. md phdng ve khac dd dl cao y tudng ve ve dep nhan cich:<br /> dep bdng cue, bdng mai vdi phong phu cich thd mai didu - la cay mai va nhung con chim; mai<br /> hien. Dilu dd chung td tu duy thim my thdi hac, cay mai va eon chim hac hoac con cd<br /> Nguyin khi sinh ddng va phong phu. tring. Than cd manh mai cin min dd'i chinh vdi<br /> Trong cic edt mat tiin d cic ngdi ehua miin bdng mai nhe nhang tinh khiet la ve dep tao nha<br /> Bic (chua Bdi Khe, chua Dau d huyen Thudng dupc dd cap nhidu trong cic mang dd tii trang<br /> Tfn, chua Phuc Khanh, d phd Tay Son, chua trf kidn true. Sir bidn thai cua/motip bdng mai<br /> Tridu Khue, Thanh Xuan, Ha Ndi) xuit hien li trong trang trf kidn true dupc thien bidn van<br /> cue dai cong, manh nhd tupng trung dudi hinh nhung tuu ehung vin la y tudng ea ngpi ve<br /> phupng xde canh dupe kieu thuc hda trong hinh dep phim chat eon ngudi, gin vdi hinh miu<br /> miu vat linh. Cd the ndi, bidu tupng tu nhien ngudi phu nu duyen ding, e a'p, thanh cao. Hinh<br /> khdng bao gid bj bidn ddi, ehi cd ldp y nghia tuong hoa mai dupe kdt hap vdi dang dieu sinh<br /> bidu trung cua nd mdi dupe bien hda tuong Qng ddng trong timg vj trf kidn true, kd ca nhung chi<br /> vdi sir each tan, bidn dieu hinh thd phu hpp y dd tidt kien true nhd nhat nhu trang tri diem edt tru<br /> sang tao cua nghe nhan. ddn nhirng mang diu du ldn tai dinh lang Xdm,<br /> Hoa mai dinh HQu Bd, dinh Huong Lang (Vinh Phuc),<br /> Khdng ngoai trQ y nghia tupng trung cho dinh tren, dinh dudi thd DQc thinh td Phung<br /> mua xuan, hoa mai nhe nhing di sau vao nghe Hung (Trieu Khue, Ha Ndi), hoa vin cQ chum<br /> thuat tao hinh nhu mdt thu choi tao nha. Hoa chim nhu the, nam cinh hoa trdn trja xinh xin<br /> mai dupe thd hien trong cic dd in trang trf kidn xde nd nam hudng vin tuu trung hudng tam<br /> true vua mang y nghia trang trf, lam dep vQa bing Idp nhuy vdi nhung tua cinh thanh mdng,<br /> khic sau timg thd gd cam xuc, y tinh va nhirng didm them nhQng ddm nhd la net cham phi nhe<br /> net tu nhien trong tam thQc con ngudi. Ngudi nhang. Hoa mai cQng gid'ng nhu hoa dao vdi<br /> nghe .si mang theo ci he tu tudng vao timg md hinh thQc xinh xinh nam canh nhung diem khac<br /> thQc trang trf. Mai la bidu trung cua dQc quan biet dupc thd hien d bdng mai la mai dupc thich<br /> tu, la ve dep tao nha cua tam hdn: mai edt cdch, Qng ngay ca khi anh ning git gao nhat. Chinh<br /> tuyet tinh thdn. nhQng tia ning mat trdi khic nghiet dd nhu<br /> Nghe nhan tidp tuc nhan cich hda mdt loai ving thu lua cang lim cho hoa mai them tuoi<br /> hoa theo nhQng quy udc dao due va quan niem nhuan, vang sing va long Iiy hon. Bit dupe<br /> sdng truyin thd'ng: canh hoa mai hoac canh hoa thin y tu tu nhien vd'n ed, ngudi xua da dd hoa<br /> dio dupc biln ddi thanh chim phung (mai hda mai bdc Id khf chat mdt cich sinh ddng nhit<br /> ky lan)... Nhung net khic cham tudng vd tinh qua tQng nhan td tao hinh: dudng net dirt khoat<br /> mi hQu y dd trudc hit la thu choi tao nha ciia nhung thanh nhe, bdng mai nhd be khdng cin<br /> ngudi nghe si, hp tu do phdng tung trong sing miu sic nhung nhirng Idp cham cao thi'p, dp gd<br /> tao song tai bidn chd lai li d sir kdt hpp thao ndi thay ddi phong phu da tao ra inh sang<br /> mdc \di nhirng con vat quydn nang ky bf. Loii huydn dieu tQ nhung ldp cinh, tao ra cic sic do<br /> hoa mai trd nen cd dQc tfnh ma thudt. tQ nhQng mang cham khic trang trf trong kie'n<br /> Ngay tQ xa xa, ngudi Trung Qud'c da coi mai true.<br /> <br /> <br /> Sd 320<br /> 11 Thang 2-2011<br /> i;y^5i ;7,!-:., MY THUAT-KIEN TRUC<br /> <br /> NhQng dd gd, da xuit hien trong cham khic kdt hai nhinh mai chfnh li bpt sdng. Hai chum<br /> hinh bdng mai d my thuat thdi Nguyin la net mai dang dd'i hai ben tao thd can bing trong<br /> dien hinh rieng cua phong cich cac dng vua ding ve phi thd rat tu nhien da lim cho bdng<br /> trieu Nguyin. Tu trang trf cham khic kien true mai sinh ddng hon. Cung li mai, nhung cay mai<br /> den cic mang cham trang trf va phu dieu d tu gia tren Nghj dinh (dinh ddng thQ nam trong chfn<br /> tren cic dd vat dung ngudi ta vin thay hoa mai dinh) lai dupc bien hinh va kidu thQc hda thanh<br /> mang net dep sau sic nhu nhirng ngudi phii nQ hinh con tuin ldc. TQ gd'c cay mai to dam, chic<br /> phuong Ddng. Tren nhung chide dia cham bing khde vdi su diem xuydt cac bdng hoa cinh to,<br /> nhilu chit lieu khac nhau, nhQng trip dung, rdi than mai thu nhd din mdt chut, lai bdng<br /> ruong an, cic chan bin, chan ghi, nhung rudng chdc vuan len theo hudng chdch cheo, bit ngd<br /> mii chdng diem den nhQng vat dung sang quy d mdt nhinh mai tich ra ngi ngang ben song song<br /> cung dinh Hul, ben canh cic loai hoa va cac vdi mat dat nd'i dai nhu sung huou vdi chum hoa<br /> motip trang trf khic, hoa mai chilm mdt vj trf nhd va cac tua li non mem mai. Nghe nhan due<br /> quan trpng. Dac biet, tren chfn dinh ddng cdn lai ddng da kheo leo tao nen tfnh hien thuc nhung<br /> d Hue din hdm nay, cd hinh miu hoa mai nam te vi den tung chi tiet, lam cho bdng mai nhu<br /> cinh quen thudc nhung la canh dupc each dieu dupc tidp them sinh lire tu y nghia ldc tii - tupng<br /> rit ddc dao, lai them than cay dupc tich nhinh trung cho udc mudn dat nudc thjnh vupng, ddi<br /> tQ ldp sdng tren ddng kenh Vj Td. Li cinh ludt dio sinh khf... Hoa mai trong cham khic, dieu<br /> tren mat nude nhung tich theo hai hudng va ndi khic thdi Nguyin da gdp them sir cudng phu<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Tung hoa rong True hoa rong Mai hda lan<br /> <br /> <br /> Sd 320 VTI<br /> Thang 2-2011<br /> VAN HOA NGHE THUAT TROMC MIWC<br /> <br /> cho nghe thuat tao hinh thdi Nguydn. Mai cdn quanh, bup tren nhd mem, hai cong ru xudng,<br /> xuit hien trong hiu hdt cic loai hinh nghe thuat, gd'c cay dupe tao hinh kheo leo thanh diu rdng<br /> tQ cae md thQc nhd be den nhQng hinh miu phQc vdi than hinh map map. Hinh khic diu rdng<br /> tap, mai khdng don le ma gin kit cung nhung dupc nhd ra tQ than cay, vdi tu the hien ngang<br /> bilu tupng khic lam tang them td chat thim my vung trai, rdng nhu nha ngpc phun chau, cic tin<br /> cho thio mdc. cay cd vi tu nhien mang theo li tung nhu nhung ban tay nhd xoe ra tung Idp,<br /> vupng khf vi tinh thin an lac dupe gui gim noi tung Idp tao nen yeu td dpng. NhQng tan la tren<br /> tam hdn sing tao cua nghe nhan. ngpn cay manh nhd, thua, cing xudng dudi thin<br /> Trong ca chilu dai Ijch su cua my thuat cay vi gd'c cing dam din, chfnh didu dd da tao<br /> truyin thd'ng Viet Nam, ngudi ta vin thudng dilu kien cho hinh anh diu rdng them rd net va<br /> quen vdi hoa sen, hoa cue trong bidu tupng tfn sinh ddng hon. Hinh khic trang tri kidu nhu vay<br /> ngudng, ft ai khai thie cai dep nhe nhang thanh cd the tim thay tren cac canh cua gd cua nhung<br /> khiet tQ bdng mai trong cham khic ed Viet gian nha cd hay cic mang cham khic ludn nde,<br /> Nam. Rieng viec bdng hoa mai xuat hien nhidu vin dd tai dinh, nhu dinh Dinh Bang, dinh ling<br /> trong cic trang trf kiln true thdi Nguyin xQng Dilm (Bic Ninh), dinh Mai Ddng (Ha Ndi)...<br /> ding dupc nghien cQu ky ludng hon vdi cic Trong sir bidn hda, tung, true kdt hpp vdi cac<br /> kiln giai tu da dien gdc nhin nhu ljch su, xa hdi, loai chim, cd khi lai la mdt thQc qua le chi (vai)<br /> tam Iy, thim my,... hay dao, bf da trd thanh su trang trf cd dien.<br /> Cay tung, cay true Duoc cic nghe nhan dae ta cdng phu, tinh td,<br /> Cay tung cay true cung la motip mang pham cay tung, true the hien sinh ddng dudi nhilu<br /> chit cua chi'nh nhan quan tu. Trong dd, true li dang thQc cich dieu va bidn the. Dang tranh<br /> sir bidu trung bit tu dupc su dung khi nhidu cudn true Trung Hoa da cd ft nhidu anh hudng<br /> trong trang trf ndi that kien true. Anh hudng ddn phong cich tao hinh ngudi Viet. Ke ca<br /> ciia nghe thuat Trung Hoa ed, nhQng hinh miu nhQng bQc tranh nhd hay nhung hinh miu hoa<br /> mang theo bidu tupng cua tung, true vdi con ldc van tren gdm tudng don so nhung lai la nhung<br /> chfnh la sir bidu thj cua tudi thpfcay tung), phuc gui gim tam tinh sau sic.<br /> ldc ddi dio(con huou). Tung, true edn Ii khf cay cd va con vat nhu hien than ciia su kdt<br /> phieh hien ngang xanh tuoi mai mai, nhQng tan hop bit kha Iy. Nhung buc tranh theu cung dinh<br /> la xanh ludn ludn chju lire trudc mua ning cung thdi Nguyin, nhQng bQc hpa ddng que tren gdm<br /> chfnh la hinh anh tupng trung chQa dung nhidu cd hoa lam, nhQng hinh ve phii son tren cic<br /> y nghia. Trong sir biln hda kidu thQc trang trf, ruong thd dupe thd hien bdi nhung dudng net<br /> cay tung cdn chQa dung phim chit hien ngang tinh td. Cung la motip tung, true, hac, huou<br /> va khi dupc gin vdi bidu tupng con hac tring lai nhung sir each dieu te vi, phu hop vdi timg vi trf<br /> gia tang them y nghia vl sir chju dung, cin min trang trf Iai chfnh li sir tu do ciia pham tru hoa<br /> nhu khf phieh ngudi Viet. didu trong hdi hpa thdi Nguyin.<br /> cay tung, cay true dupe nghe nhan dua vio Thdng qua eie de tai va dang dd an trang tri<br /> trong nghe thuit dieu khic chu ydu vdi cic dai cd cay, hoa li, hoa van tu quy trong my thuit<br /> phu dieu bing cac ky thuat cham khic phong thdi Nguydn, chung ta ed the thay dupc nhieu<br /> phu. Ky thuat dd da chung td ve dep cua bidu Idp nghia van hda da dang. Sir ke thua cac<br /> tupng cay tung trong tidm thuc cua nghe nhan. motip thuc vat cic thdi ky trudc nhu hoa sen,<br /> Hoac d mQc dp tinh xao hon, tung dupc kidu hoa cue thdi Ly - Trin nhung gia tang y nghia<br /> thuc hda trong nhieu dd in trang trf cdnh tung d cic chi tidt tao hinh; su cich dieu hinh the, su<br /> hda rdng, cdy tnic hda long hoac qua ban tay gia tang cac yeu td dudng net, chi tiei phan nao<br /> kheo leo ciia cic nghe nhan, cay true dupc udn dd ndi len nhung y tudng thim my eua cic vj<br /> thanh rdng: vin tren co sd than true udn khue vua tridu Nguydn a<br /> sinh ddng, eie nhinh cay tda ddu ra xung D.TT.A<br /> <br /> ™ So 320<br /> SM Thang 2-2011<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2