intTypePromotion=3

HOÀN CHỈ NH QUY TRÌNH TRỒNG CẢI MẦM BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦY CANH

Chia sẻ: Sunshine_2 Sunshine_2 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
58
lượt xem
13
download

HOÀN CHỈ NH QUY TRÌNH TRỒNG CẢI MẦM BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦY CANH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cải mầm là loại rau an toàn được biết nhiều tại Việt Nam từ tháng 08/2001 đến nay, rau mầm được xem là món rau trộn khá lạ trong mâm cơm gia đình của nhiều người và là nhà máy sản xuất nhiều Vitamin phong phú nhất là Vitamin E, C và B. Tuy nhiên, việc trồng theo quy trình cũ hiện nay gặp nhiều trở ngại vì lệ thuộc vào tro, dễ bị nhiễm nấm, tốn kém thời gian và khó thành công. Vì thế, với mong muốn giới thiệu về công nghệ trồng cải mầm bằng phương pháp...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HOÀN CHỈ NH QUY TRÌNH TRỒNG CẢI MẦM BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦY CANH

  1. HOÀN CH NH QUY TRÌNH TR NG C I M M B NG PHƯƠNG PHÁP TH Y CANH Nguy n Tr n Nh n Gi i1 , Nguy n Th Thúy Di m2, Nguy n Th M Duyên3 1. GI I THI U Vi c ng ñ c th c ph m do hóa ch t b o v th c v t chi m t l cao. Tuy ng ñ c không gây nguy hi m t c th i nhưng gây nh hư ng lâu dài có th gây ung thư (Võ Th B ch Mai, 2003). các vùng s n xu t rau, vi c s d ng thu c tr sâu r t ph bi n, k c các lo i thu c có ngu n g c b c m như: lân, clo, cacbamat. Các lo i thu c tr sâu ñ c h i thư ng phun lên rau v i n ng ñ g p 10-20 l n tiêu chu n, có khi 50 l n, th m chí có nơi trư c khi thu ho ch 1-3 ngày v n phun thu c. Nhi u ngư i lái buôn nhúng rau, ñ u vào dung d ch Azodrin ñ rau ñ u có màu xanh láng khi mang ra ch bán (Võ Th Hình 1. C i m m B ch Mai, 2003). Vì th , nhu c u rau an toàn ñang là m t xu th c p thi t hi n t i. C i m m là lo i rau an toàn ñư c bi t nhi u t i Vi t Nam t tháng 08/2001 ñ n nay, rau m m ñư c xem là món rau tr n khá l trong mâm cơm gia ñình c a nhi u ngư i và là nhà máy s n xu t nhi u Vitamin phong phú nh t là Vitamin E, C và B. Tuy nhiên, vi c tr ng theo quy trình cũ hi n nay g p nhi u tr ng i vì l thu c vào tro, d b nhi m n m, t n kém th i gian và khó thành công. Vì Hình 2. H t c i ñang n y m m th , v i mong mu n gi i thi u v công ngh tr ng c i m m b ng phương pháp th y canh d a trên nh ng kinh nghi m b n thân t th c ti n áp d ng thành công ngoài th c t , chuyên ñ này ñư c th c hi n. 2. QUY TRÌNH S N XU T 2.1. Chu n b nguyên v t li u - H t gi ng: H t c i tr ng ñư c ch n l c k các ð i lý cung c p gi ng. - Vành khung mư p có chi u cao 3-4 cm, r ng 35 cm, dài 55cm - Xơ d a (l y ph n m nh v n). - Gi y th m nư c. - Dung d ch dinh dư ng: L n lư t pha tr n các dung d ch ña lư ng, vi lư ng theo m t công th c thích h p: 500g KNO3, 300g Ca(NO3)2.5H2O, 100g NH4NO3, 200g MgSO4.7H2O, 100g H3PO4, trong 1000 lít nư c (Võ Th Hình 3. B sung nư c B ch Mai, 2003). 2.2. Phương pháp ti n hành - Xơ d a cũ ho c m i ñem v lo i l y ph n m nh v n. Sau ñó, ñư c x lý b ng clorine v i n ng ñ 50mg/L trong 30 phút ñ di t m m b nh. - Cho xơ d a ñã ñư c tr n v i dung d ch dinh dư ng theo t l thích h p vào khay. Sau ñó, can ph ng m t xơ d a r i tr i lên m t m t l p gi y th m nư c nh m tăng cư ng ñ m cho h t. - ð ng th i, h t gi ng ñã ñư c x lý ti t trùng b ng clorine v i n ng ñ 20mg/L trong 30 phút. H t ñư c ngâm 2 sôi 3 l nh nh m kích thích Hình 4. Ki m tra c i m m h t n y m m t t. - Sau khi h t ñã ñư c chu n b t t, ti n hành s ñ u trên khay mư p v i m t ñ 0,5 kg/8 khay. Sau ñó, ph m t l p xơ d a lên trên h t m m ñ tăng cư ng ñ m. Cu i cùng, chuy n khay vào nơi thoáng mát tránh ánh sáng. 1 SV l p ðH4SH2, ngành Công ngh Sinh h c, K. NN - TNTN. 2 Gi ng viên BM. Công ngh Sinh h c, K. NN-TNTN. Email: nttdiem@agu.edu.vn 3 Gi ng viên BM. Công ngh Sinh h c, K. NN - TNTN. Email: ntmduyen@agu.edu.vn Thoâng tin khoa hoïc ð i h c An Giang S 29, 06/2007 11
  2. - Ti p t c theo dõi ki m tra ñ m hàng ngày. Thông thư ng, nên cung c p ñ m cho h t 2 l n/ngày b ng cách tư i nư c s d ng vòi sen. - Khi ñ n này th 4, cho c i m m ti p xúc v i ánh sáng m t tr i nh m giúp chúng t ng h p Vitamin, ch t dinh dư ng và quang h p. Khi ñó, lá m m s có màu xanh r t ñ p m t. - ð n ngày th 5-6, ti n hành c t b r m m, ñem m m c i ñi r a và s d ng. - Thông thư ng v i phương pháp này, tr ng c i m m có th ñ t ñư c năng su t 4kg c i m m/0,5 kg h t. 2.3. M t s ưu ñi m c a phương pháp - Không s d ng thu c tr sâu b nh và các hóa ch t ñ c h i khác. - Không c n ñ t, ch c n không gian ñ ñ t d ng c tr ng. - Tr ng ñư c b t c th i ñi m nào trong năm. - Năng su t cao. - S n ph m hoàn toàn s ch và an toàn, ñ ng nh t, giàu dinh dư ng và tươi ngon. Hình 5. Thu ho ch c i m m - Không tích lũy ch t ñ c, không gây ô nhi m môi trư ng (Võ Th B ch Mai, 2003) 3. K T LU N C i m m là m t lo i rau có nhi u giá tr dinh dư ng c n thi t ñư c b sung trong kh u ph n ăn c a m i gia ñình hàng ngày. Vi c áp d ng phương pháp tr ng c i m m th y canh có nhi u ưu ñi m trong vi c ñáp ng yêu c u v ñ m b o ch t lư ng s n ph m và s c kh e cho ngư i s d ng. Phương pháp này có th áp d ng cho các lo i rau m m khác. V i nhu c u c p thi t hi n nay v ch t lư ng s n ph m, vi c áp d ng theo cách Hình 6. Tr l nh c i m m tr ng rau m m này c n thi t ñư c nhân r ng và phát tri n. TÀI LI U THAM KH O: Nguy n Văn T i, Lê Cao Ân. 1995. Dư lư ng Nitrat và ch t lư ng nông ph m. Thông tin Khoa h c Công ngh Lâm ð ng. H i Liên hi p Khoa h c - S n xu t ðà L t. Võ Th B ch Mai. 2003. Th y canh cây tr ng (K thu t tr ng tr t m i). TP. HCM. NXB ð i h c Qu c gia Tp.HCM Thoâng tin khoa hoïc ð i h c An Giang S 29, 06/2007 12

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản