intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Hoàn thiện cơ chế Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ ở Việt Nam - Từ tiếp cận lý thuyết hệ thống xã hội

Chia sẻ: Kinh Kha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

65
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lý thuyết hệ thống xã hội là một trong các lý thuyết quan trọng của xã hội học. Khả năng ứng dụng nghiên cứu của nó là rất lớn. Thuyết hệ thống nhấn mạnh vào chức năng cân bằng, ổn định trật tự của xã hội,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hoàn thiện cơ chế Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ ở Việt Nam - Từ tiếp cận lý thuyết hệ thống xã hội

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghi<br /> <br /> Ho<br /> <br /> c u Chí h s ch v Qu<br /> <br /> T p 33<br /> <br /> thiệ cơ chế Đ g ã h đạo<br /> m chủ ở Việt Nam - Từ tiếp c<br /> <br /> 4 (2017) 37-41<br /> <br /> h<br /> <br /> Nguyễ Đì h Tấ<br /> <br /> ước qu<br /> hâ dâ<br /> thuyết hệ th g xã hội<br /> *<br /> <br /> Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam<br /> Nh<br /> g y 10 th g 8 ăm 2017<br /> Chỉ h sửa g y 25 th g 9 ăm 2017; Chấp h đă g g y 10 th g 10 ăm 2017<br /> <br /> Tóm tắt: L thuyết hệ th g xã hội một tro g c c thuyết qua trọ g của xã hội học. Kh<br /> ă g g du g ghi c u của ó rất ớ . Thuyết hệ th g hấ mạ h v o ch c ă g câ bằ g<br /> ổ đị h tr t tự của xã hội; ó cũ g đồ g thời đòi hỏi mọi th h vi của xã hội ph i ph t huy tí h<br /> chủ độ g của b thâ tro g việc thực hiệ c c vai trò của mì h so g cũ g đồ g thời ph i biết<br /> tuâ thủ hữ g đòi hỏi chu g của c hệ th g hệ th g. Thuyết hệ th g cũ g hấ mạ h v o việc<br /> mỗi c hâ ph i thực hiệ khô g chỉ một vai trò m<br /> một t p hợp c c vai trò (c theo chiều<br /> “ ga g” v c theo chiều “dọc”). Một tro g hữ g ghi c u g dụ g thuyết có<br /> ghĩa<br /> việc v dụ g thuyết tiếp c hệ th g v o việc ho thiệ cơ chế Đ g ã h đạo h ước<br /> qu<br /> hâ dâ<br /> m chủ. Đó việc coi xã hội một hệ th g ớ ; tro g đó bao gồm hiều hệ<br /> th g co . Mỗi hệ th g co có hữ g ch c ă g kh c hau so g đồ g thời ại có cù g một ch c<br /> nă g chu g của hệ th g.<br /> Từ khóa: Đ g ã h đạo<br /> <br /> h<br /> <br /> ước qu<br /> <br /> hâ dâ<br /> <br /> thuyết hệ th<br /> <br /> g xã hội<br /> <br /> s xuất) cù g với cơ cấu xã hội do phươ g<br /> th c xã hội đó quy đị h. Chủ ghĩa M c – Lê<br /> i chỉ ra rằ g phươ g th c s xuất Tư b<br /> chủ ghĩa<br /> ề t g tr đó hì h th h hệ<br /> th g chí h trị tư s<br /> h ước tư s . Phươ g<br /> th c s xuất xã hội chủ ghĩa<br /> ề t g của<br /> hệ th g chí h trị xã hội chủ ghĩa h ước<br /> ph p quyề xã hội chủ ghĩa.<br /> Chính vị trí của hệ th g chí h trị ở kiế<br /> trúc thượ g tầ g quy đị h vai trò của ó tro g<br /> xã hội. vai trò th hất của ó khô g ph i làm<br /> thay cho hữ g ch c ă g của c c bộ ph<br /> tro g cơ sở hạ tầ g m<br /> tìm mọi c ch để củ g<br /> c b o vệ kết cấu ki h tế - cơ sở hạ tầ g của<br /> ó. Vai trò th hai đị h hướ g cho sự ph t<br /> triể đẩy ha h mặt y hoặc kiềm chế mặt<br /> kh c tạo điều kiệ t t hất cho sự ph t triể .<br /> Vai trò th ba duy trì v tă g cườ g tí h mục<br /> <br /> 1. Cơ chế Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý,<br /> nhân dân Làm chủ- Từ tiếp cận sơ đồ bốn<br /> chức năng “AGIL”<br /> Dưới gi c độ của Xã hội học cơ chế Đ g<br /> lãnh đạo Nh ước qu<br /> hâ dâ<br /> m chủ<br /> bị quy đị h bởi vị trí v vai trò của ó tro g hệ<br /> th g xã hội. Do v y cầ ph i tìm hiểu thấu đ o<br /> vấ đề y. Theo qua điểm của Chủ ghĩa duy<br /> v t ịch sử của chủ ghĩa M c- L i hệ th g<br /> chí h trị một bộ ph tro g kiế trúc thượ g<br /> tầ g của xã hội. Kiế trúc thượ g tầ g y<br /> được hì h th h tr cơ sở hạ tầ g- hệ th g<br /> c c qua hệ ki h tế (một t p hợp c c qua hệ<br /> <br /> _______<br /> <br /> <br /> m chủ<br /> <br /> ĐT.: 84-912636069.<br /> Email: nguyenanhtanxhh@gmail.com<br /> <br /> https://doi.org/10.25073/2588-1116/vnupam.4073<br /> <br /> 37<br /> <br /> 38<br /> <br /> N.Đ. Tấn / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghiên c u Chính sách và Quản lý, T p 33, Số 4 (2017) 37-41<br /> <br /> đích v tí h chất hoạt độ g của chế độ ki h tế<br /> mới. L thuyết hệ th g giúp ta hì h du g cụ<br /> thể hơ vị trí của hệ th g xã hội. Theo thuyết<br /> hệ th g tổ g qu t có thể phâ biệt được b<br /> vấ đề ch c ă g chủ yếu của b chiều cạ h<br /> của của qu trì h v cấu trúc hệ th g. Tươ g<br /> g với tọa độ “hướ g goại-cô g cụ” ch c<br /> ă g thích ghi: A(Adaptatio ). Tươ g g với<br /> tọa độ “hướ g goại-mục ti u” ch c ă g đạt<br /> được mục ti u G (Goa -Attai me t). Tươ g<br /> g với tọa độ “hướ g ội-mục đích” ch c<br /> ă g i kết I (I tergrative). Tươ g g với<br /> tọa độ “hướ g ôi-cô g cụ” ch c ă g duy<br /> trì khuô mẫu v qu<br /> sự că g thẳ g k hiệu<br /> là L (Pattern Meintenance and tension –<br /> 1<br /> Management) [1]. “Theo hệ quy chiếu “hướ g<br /> ội- hướ g goại”; bất kỳ một hệ th g o<br /> cũ g cầ ph i đ m b o câ bằ g m i qua hệ<br /> bên trong- bên ngoài v đ m b o sự ổ đị h b<br /> tro g cũ g hư thích ghi với b<br /> go i” [1].<br /> Như v y<br /> thuyết hệ th g tổ g qu t dưới<br /> dạ g sơ đồ b ch c ă g có thể phâ tích một<br /> hệ th g thuộc bất kỳ cấp độ o th h c c tiểu<br /> hệ th g từ cấp độ kỹ thu t đế cấp độ qu lý,<br /> thiết chế v tổ g thể xã hội.<br /> Theo Parso s [2] mỗi xã hội uô<br /> một<br /> chỉ h thể một tổ g thể bao gồm hiều hệ th g<br /> “co ”ở b tro g. Mỗi hệ th g có hữ g vị trí<br /> v vai trò hất đị h đồ g thời thực hiệ hữ g<br /> ch c ă g hất đị h. Giữa c c hệ th ng con có<br /> hữ g đườ g phâ ra h để phâ chia ra h giới<br /> giữa chú g. Nhờ đườ g phâ ra h y m c c<br /> hệ th g co tồ tại một c ch tươ g đ i độc p<br /> v khô g bị ph vỡ. Như g mặt kh c c c hệ<br /> th g co<br /> y khô g tồ tại một c ch t ch rời<br /> nhau, hoàn toàn cách biệt với hau m uô có<br /> sự t c độ g qua ại ẫ hau; thâm h p v o<br /> hau; chú g ph i thích ghi với hau V câ<br /> bằ g với hau; câ bằ g c với b tro g v<br /> câ bằ g c với b<br /> go i. Một hệ th g dù<br /> hỏ hay ớ thì cũ g đều ph i hướ g tới câ<br /> bằ g ổ đị h i kết thích ghi v tích hợp.<br /> Nếu khô g ó sẽ khô g thể tồ tại v ph t triể<br /> bì h thườ g được. C c hệ th g cũ g uô cầ<br /> <br /> _______<br /> 1<br /> <br /> L Ngọc Hù g L thuyết Xã hội học hiệ đại H Nội<br /> 2013, tr.140-141.<br /> <br /> được tổ ch c kiểm tra ếu khô g ó sẽ bị hỗ<br /> oạ .Tuy hi<br /> cũ g khô g<br /> tổ ch c v<br /> kiểm tra qu gặt ghèo bởi hư v y ó sẽ<br /> khô g có môi trườ g thích hợp để hoạt độ g.<br /> Tro g hữ g trườ g hợp đó chú g sẽ bị bó<br /> buộc thiếu cơ hội v điều kiệ để ph t triể .<br /> Bởi v y chú g ta cầ ph i tạo ra hữ g h h<br /> a g a to rộ g rãi để c c th h vi tổ ch c<br /> tro g hệ th g có thể v độ g một c ch thu<br /> ợi dễ cơ độ g v s g tạo. Một xã hội ếu bị<br /> tổ ch c một c ch qúa c g hắc bị “qua i u”<br /> hóa có qu ít hữ g môi trườ g tự do để hoạt<br /> độ g úc đó sẽ dẫ đế trì trệ xơ c g v có<br /> guy cơ ta vỡ. Cũ g theo<br /> thuyết y mỗi<br /> xã hội uô có một s hệ th g co cơ b v<br /> tuyệt đ i cầ thiết đ i với sự tồ tại v ph t<br /> 2<br /> triể của ó [3]. Đó c c hệ th g Ki h tế<br /> chí h trị ph p u t gia đì h vă ho v.v.<br /> Tro g c c hệ th g co<br /> y hệ th g chí h trị<br /> hệ th g tươ g đ i độc p v được coi<br /> qua trọ g hất. Nó có vai trò đề ra hữ g mục<br /> ti u chu g cho sự ph t triể của to xã hội; ó<br /> tạo ra hữ g đị h hướ g “khu g”- hữ g điểm<br /> tựa cho hữ g diễ đ chu g rộ g ớ cho mọi<br /> th h vi của xã hội để họ được cù g hau<br /> th o u<br /> đồ g thời cổ vũ khuyế khích thúc<br /> đẩy mọi gười vươ tới hữ g mục ti u do hệ<br /> th g chí h trị đặt ra. ự ổ đị h câ bằ g hay<br /> hỗ oạ sự ă g độ g ph t triể bề vữ g<br /> hay trì trệ … phụ thuộc rất hiều v o hữ g<br /> đị h hướ g chí h trị đú g đắ hay sai ệch tiế<br /> bộ hay b o thủ s g tạo i h hoạt hay gi o<br /> điều m y móc của hệ th g chí h trị đặc biệt<br /> ph i kể đế<br /> hạt hâ của ó<br /> c c Đ g<br /> chí h trị v h ước đa g điều h h xã hội.<br /> Hệ th g chí h trị<br /> một tiểu hệ th g<br /> tuyệt đ i cầ thiết để thực hiệ c c y u cầu<br /> ch c ă g của c tổ g thể hệ th g xã hội. Vai<br /> trò của hệ th g chí h trị x c đị h mục ti u<br /> ph t triể của c hệ th g xã hội cũ g hư cho<br /> từ g tiểu hệ th g xã hôi cù g hướ g tới sự<br /> đồ g thu với c c mục ti u chu g. Đ g<br /> một<br /> bộ ph qua trọ g hất của hệ th g<br /> <br /> _______<br /> 2<br /> <br /> Đọc: Joachim Matthes Một s vấ đề<br /> u v phươ g<br /> ph p ghi c u co gười v xã hội Chươ g trì h khoa<br /> học v cô g ghệ cấp h ước KX-07, H., 1994, tr.54-56.<br /> <br /> N.Đ. Tấn / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghi n c u Chính sách và Quản lý, T p 33, Số 4 (2017) 37-41<br /> <br /> chí h trị. Đ g cầ đưa ra hữ g đị h hướ g<br /> chiế ược hằm ã h đạo h ước v to xã<br /> hội. Đ g ph i đề ra được hữ g đườ g i v<br /> qua điểm đú g đắ cho mọi hoạt độ g của h<br /> ước v to xã hội. Nh ước<br /> gười ph t<br /> gô<br /> gười thực thi sự ã h đạo của Đ g.<br /> Đ g thực hiệ vai trò ã h đạo xã hội của mì h<br /> thô g qua h ước bằ g h ước; s c mạ h<br /> của Đ g hiệu ực qu<br /> thực tế của Nh<br /> ước. Đ g khô g bao biệ<br /> m thay Nh ước<br /> m ã h đạo bằ g đườ g i chủ trươ g bằ g<br /> việc gi m s t kiểm tra kiểm so t trực tiếp gi<br /> tiếp v thườ g xuy đ i với Nh ước. Nh<br /> ước mạ h thì Đ g mạ h. Đ g cử hữ g<br /> Đ g vi ưu tú của mì h tham gia v o c c cơ<br /> qua ch c ă g của h ước thô g qua bầu cử<br /> g cử dâ chủ của bộ m y chí h quyề h<br /> ước v hiệu ực ã h đạo của Đ g chí h<br /> hiệu qu hoạt độ g của Nh ước (của c c cơ<br /> qua cô g quyề ).Nh ước một bộ ph cơ<br /> b của hệ th g chí h trị ó có vai trò huy<br /> độ g c c guồ ực v thực thi c c quyề ực<br /> để thực hiệ mục ti u của c hệ th g chí h trị.<br /> Nh ước ã h đạo xã hội bằ g c c chí h s ch<br /> ph p u t c c quy tắc quy chế quy đị h đã<br /> được ph p u t hóa v chuẩ mực hóa. Nhữ g<br /> chí h s ch ph p u t v c c chuẩ mực quy tắc<br /> xã hội được thể chế hóa tr<br /> cơ sở hữ g<br /> đừơ g i chiế ược hữ g chủ trươ g v<br /> hữ g guy tắc ã h đạo cơ b của Đ g.<br /> Hệ th g chí h trị có vai trò x c đị h mục ti u<br /> v hữ g đị h hướ g chu g cho c tổ g thể xã<br /> hội cho c c tiểu hệ th g kh c.<br /> 2. Thực hiện vai trò lãnh đạo nhà nước của<br /> Đảng cầm quyền<br /> Nh ước ta đặt dưới sự ã h đạo của Đ g<br /> cộ g s Việt Nam. Đ i với Đ g ta cầm<br /> quyề<br /> một s mệ h ịch sử mới mẻ v khó<br /> khă . Đ g cộ g s Việt Nam ã h đạo hâ<br /> dâ gi h chí h quyề (sau sự ưa chọ khách<br /> qua v ghi m khắc của ịch sử) đã trở th h<br /> Đ g duy hất cầm quyề . Phươ g th c ã h<br /> đạo của Đ g cầm quyề đ i với h ước<br /> được thực hiệ qua c c tổ ch c v co đườ g<br /> sau đây:<br /> <br /> 39<br /> <br /> Qua các tổ ch c của Đảng và Đảng vi n:<br /> Đ g cộ g s Việt Nam vừa tổ ch c cao<br /> hất ở cấp tru g ươ g vừa bao gồm h g vạ tổ<br /> ch c cơ sở Đ g v h g tri u c bộ Đ g<br /> vi tro g c c tổ ch c chí h trị ki h tế vă<br /> hóa xã hội. Do v y hiệu qu ã h đạo của Đ g<br /> cò phụ thuộc v o c c tổ ch c Đ g v Đ g<br /> vi ở c c cươ g vị kh c hau m họ đ m h<br /> ở c c tổ ch c đó. Chí h hoạt độ g của họ sẽ<br /> góp phầ qua trọ g tro g việc đưa đườ g i<br /> chủ trươ g chí h s ch của Đ g v Nh ước<br /> v o cuộc s g v<br /> ực ượ g quyết đị h đ i<br /> với việc hiệ thực hóa vai trò của Đ g tro g<br /> hệ th g chí h trị. L Đ g cầm quyề mỗi<br /> c bộ Đ g vi của Đ g uô thể hiệ tí h<br /> Đ g của mì h với tư c ch<br /> một cô g dâ<br /> một cô g ch c một đại biểu dâ cử. Mỗi Đ g<br /> vi<br /> dù ở cươ g vị o đều ph i ho th h<br /> tr ch hiệm Đ g vi<br /> đề cao tr ch hiệm<br /> chí h trị v ph i tuâ thủ quy đị h của ph p<br /> u t. Đ g ã g đạo thô g qua tổ ch c Đ g v<br /> đề cao tr ch hiệm Đ g vi đã trở th h y u<br /> cầu b c thiết tro g điều kiệ xã hội v hệ th g<br /> chí h trị đa dạ g . Để b o đ m cho c c tổ ch c<br /> Đ g hoạt độ g có hiệu qu v từ g bước thể<br /> chế hóa tổ ch c của Đ g ph i xây dự g cơ<br /> cấu tổ ch c ch c ă g hiệm vụ quy chế hoạt<br /> độ g của c c cấp ủy sở c c cơ qua của Đ g<br /> từ tru g ươ g đế địa phươ g phù hợp với<br /> ch c ă g hiệm vụ của c c tổ ch c tro g hệ<br /> th g chí h trị. Cầ đặc biệt qua tâm xây dự g<br /> đội gũ c bộ Đ g vi vừa có b<br /> ĩ h<br /> chí h trị vữ g v g vừa có hiểu biết sâu sắc<br /> chuy mô có tư duy mới v kỹ ă g về hoạt<br /> độ g chí h trị góp phầ th h cô g tro g cô g<br /> t c Đ g. Theo thuyết hệ th g t p hợp vai<br /> chí h ở đây. L một gười vừa ph i một<br /> Đ g vi ưu tú tuyệt đ i tru g th h với<br /> tưở g của Đ g tru g ki với mục ti u v c c<br /> hiệm vụ chí h trị của Đ g so g cũ g vừa<br /> ph i<br /> một c bộ cô g ch c mẫ c<br /> đ m<br /> hiệm v ho th h xuất sắc bổ ph của một<br /> cô g ch c; vừa ph i thể hiệ mì h hư một<br /> cô g dâ gươ g mẫu t tụy tro g việc thực<br /> hiệ<br /> ghĩa vụ bổ ph của mì h. C bộ<br /> Đ g vi vi ch c cô g ch c vừa với tư<br /> c ch của tổ ch c Đ g Vừa với tư c ch cơ<br /> <br /> 40<br /> <br /> N.Đ. Tấn / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghiên c u Chính sách và Quản lý, T p 33, Số 4 (2017) 37-41<br /> <br /> qua cô g quyề thực hiệ hữ g vai của mì h<br /> đ i với hâ dâ vừa chịu sự gi m s t của hâ<br /> dâ chịu sự chất vấ ph biệ của hâ dâ<br /> sự đ h gi ph bì h v ph i đ p g hữ g<br /> y u cầu đòi hỏi của hâ dâ tr ời hữ g đòi<br /> hỏi của hâ dâ tro g cuộc s g dâ si h.<br /> Qua bộ máy nhà nước:<br /> Bộ m y h ước cô g cụ của Đ g c m<br /> quyề ở ước ta.Đ g v Nh ước có cù g<br /> một mục ti u chu g xây dự g một đất ước<br /> Việt Nam “dâ gi u Nước mạ h xã hội dâ<br /> chủ cô g bằ g vă mi h”; đồ g thời đều<br /> “cô g bộc” trung thành của hâ dâ ; có cù g<br /> một đ i tượ g ã h đạo qu<br /> hâ dâ Dâ tộc qu c gia.<br /> Tất hi<br /> Đ g khô g ph i<br /> Nh ước.<br /> Đ g tổ ch c chí h trị cao hất của giai cấp<br /> cô g hâ của hâ dâ ao độ g tổ ch c tham<br /> mưu s g su t đội quâ ti pho g của dâ<br /> tộc gười ã h đạo duy hất của h ước ã h<br /> đạo trực tiếp tuyệt đ i v to diệ Nh ước.<br /> Nh ước - trụ cột của hệ th g chí h trị<br /> tổ<br /> ch c cô g quyề ma g tí h cưỡ g chế<br /> tổ<br /> ch c th g hất bao gồm c 3 h h quyề ực<br /> cơ b của hân dân là p ph p tư ph p v<br /> h h ph p. Đ g cộ g s Việt Nam<br /> Đ g<br /> cầm quyề Đ g duy hất độc quyề ã h đạo<br /> Nh ước. Nh ước thực hiệ ch c ă g thể<br /> chế hóa c c qua điểm đườ g i chủ trươ g<br /> của Đ g th h hiế ph p ph p u t chí h<br /> sách, kế hoạch cụ thể để tổ ch c hâ dâ thực<br /> hiệ . Đ g ã h đạo Nh ước thô g qua cô g<br /> t c c bộ v xây dự g đội gũ c bộ chủ ch t<br /> tro g c c cơ qua Nh ước đo thể chí h trị<br /> xã hội; thực hiệ đú g guy tắc: Đ g ã h<br /> đạo cô g t c tổ ch c v qu<br /> c bộ.<br /> Nh ước th g hất qu<br /> hữ g vấ đề<br /> cơ b của xã hội đồ g thời giao quyề hạ v<br /> phâ đị h tr ch hiệm cho c c g h c c cấp<br /> của địa phươ g t c thực hiệ phâ cấp qu<br /> giao quyề chủ độ g cho c c cấp c c g h<br /> tổ ch c thực hiệ ph p u t v c c vă b ph p<br /> quy của tru g ươ g.<br /> Để đ m b o sự ã h đạo của Đ g thô g<br /> qua bộ m y h ước một c ch hiệu qu cầ<br /> tr h hữ g xu hướ g hoặc<br /> tổ ch c Đ g<br /> <br /> bao biệ<br /> m thay ca thiệp qu sâu v o cô g<br /> việc thuộc ch c ă g hiệm vụ qu<br /> điều<br /> h h của Nh ước hoặc buô g ỏ g sự ã h<br /> đạo của Đ g t ch rời tổ ch c cơ sở với tổ<br /> ch c chí h trị ki h tế. Xây dự g Nh ước<br /> vữ g mạ h thuộc về tr ch hiệm của Đ g.<br /> Mọi hoạt độ g của Đ g Ph i m cho Nh<br /> ước vữ g mạ h.<br /> 3. Sự vận dụng tiếp cận hệ thống trong việc<br /> phát huy quyền làm chủ của nhân dân<br /> L u ph t huy quyề<br /> m chủ của hâ<br /> dâ có thể v dụ g từ thuyết xã hội hóa của<br /> Parso s. Theo thuyết hệ th g tổ g qu t của<br /> Parso s câu tr ời qua trọ g hất của Xã hội<br /> học : "L m thế o m c c c hâ có ă g<br /> ực thực hiệ được c c vai trò của họ”. Theo<br /> thuyết hệ th g tổ g qu t: “C c c hâ ph t<br /> triể c c ă g ực thực hiệ c c vai trò xã hội<br /> 3<br /> tro g qu trì h xã hội hóa” [1] (quá trình<br /> tươ g t c với gười kh c). Qu trì h xã hội hóa<br /> chủ yếu được thực hiệ qua 3 giai đoạ (qua 3<br /> địa chỉ): Gia đì h Nh trườ g C c tổ ch c<br /> xã hội.<br /> Ph t huy quyề<br /> m chủ t p thể của hâ<br /> dâ có guồ g c sâu sa từ một h ước dâ<br /> chủ. Thuyết hệ th g tổ g qu t coi trọ g sự độc<br /> p tươ g đ i của mỗi tiểu hệ th g hấ mạ h<br /> đế tí h tổ g thể của xã hội đế cấu trúc xã<br /> hội đi từ xã hội để hiểu c hâ . Tro g thuyết<br /> hệ th g khô g ói đế co gười h h độ g<br /> m coi hệ th g một tr t tự m gười ta t c<br /> độ g ẫ hau theo đòi hỏi chu g của hệ th g.<br /> Parso s xuất ph t từ to bộ tr t tự từ trì h độ<br /> chu g “cao” của hệ th g để đi đế co gười<br /> h h độ g. Ở đây hệ th g quy đị h co<br /> gười cò co gười chỉ L một thực thể xuất<br /> hiệ hư thực hiệ ch c ă g cu hệ th g.<br /> Thuyết hệ th g coi co gười h h độ g cũ g<br /> một tiểu hệ th g v b cạ h co gười<br /> cũ g một hệ th g kh c. Mỗi co gười ại<br /> tổ hợp của hiều hệ th g hỏ hơ : vă hóa<br /> <br /> _______<br /> 3<br /> <br /> L Ngọc Hù g L thuyết Xã hội hoc hiệ đại NXB. Đại<br /> học qu c gia H. 2013, tr.147.<br /> <br /> N.Đ. Tấn / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghi n c u Chính sách và Quản lý, T p 33, Số 4 (2017) 37-41<br /> <br /> h h vi đạo đ c…. Mỗi xã hội một hệ th g<br /> của hệ th g v vì v y co gười một c i gì<br /> đó cao hơ co<br /> gười. Chí h vì v y tro g<br /> thuyết hệ th g go i việc tô trọ g tr t tự của<br /> hệ th g đòi hỏi ph i coi trọ g co gười h h<br /> độ g coi tro g hữ g c hâ - m b thâ ó<br /> cũ g một tiểu hệ th g - tổ hợp của rất hiều<br /> hệ th g hỏ hơ . ự chủ độ g thích ghi của<br /> hữ g co gười h h độ g y đồ g h h với<br /> việc tự guyệ tuâ thủ phục tù g hữ g đòi<br /> hỏi chu g của hệ th g c c gi i ph p tất yếu<br /> cầ thiết của vấ đề tr t tự - một gi i ph p về<br /> trât tự xã hội m thuyết hệ th g rất hấ mạ h.<br /> L m chủ t p thể vì v y sự v dụ g s g tạo<br /> gi i ph p về tr t tự của thuyết hệ th g. Co<br /> gười h h độ g ở đây<br /> hữ g thực thể s g<br /> tạo vừa tự do tự gi c vừa th c đầy đủ về<br /> tr ch hiệm c hâ tự guyệ tự gi c tuâ<br /> <br /> 41<br /> <br /> thủ hữ g quy tắc chuẩ mực chu g của to<br /> xã hội. Co gười h h độ g ở đây khô g ph i<br /> hữ g c hâ ri g rẽ t ch bạch khỏi c c c<br /> hâ kh c m<br /> một t p thể một t p hợp c c c<br /> hâ đồ g thời tro g cù g một úc thực hiệ<br /> hiều vai xã hội.<br /> Tài liệu tham khảo<br /> [1] Lê Ngọc Hù g L thuyết xã hội học hiệ đại<br /> NXB. Đại học qu c gia H Nội H. 2013.<br /> [2] Talcott Parsons. The Social System. Glencoe<br /> ILLinais: The Pree.Press, 1951.<br /> [3] Joachim Matther Một s vấ đề<br /> u<br /> v<br /> phươ g ph p ghi c u co gười v xã hội<br /> Chươ g trì h khoa học cô g ghệ cấp Nh ước<br /> KX.07, H., 1994.<br /> <br /> Comp eti g the Mecha ism of the Party’s Leadership<br /> the tate’s Ma ageme t a d the Peop e’s Mastery i Viet am<br /> - From the Social System Theory Approach<br /> Nguyen Dinh Tan<br /> Ho Chi Minh National Academy of Politics, 135 Nguyen Phong Sac, Nghia Tan, Hanoi, Vietnam<br /> <br /> Abstract: Social system theory is one of the important theories of sociology. Its applicability is<br /> huge. System theory emphasizes the balancing and stabilizing function of the social order; It also<br /> requires all members of society to promote their autonomy in carrying out their roles as well as to<br /> comply with the common requirements of the whole system. The system also emphasizes that each<br /> person must perform not only one role but rather a set of roles (both "horizontally" and "vertically").<br /> One of the major theoretical application studies is the application of system theory approach to the<br /> comp etio of the mecha ism of the party’s eadership the state’s ma ageme t a d the peop e’s<br /> mastery. That is to regard the society as a large system, including many subsystems. Each subsystem<br /> has different functions, but at the same time, has the same general function of the system.<br /> Keywords: Party’s Leadership tate’s Ma ageme t Peop e’s Mastery social system theory<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2