intTypePromotion=1

Hoàn thiện công nghệ sản xuất vật liệu hàn chất lượng cao dùng cho đóng tàu: Báo cáo chế tạo hệ thống trộn nguyên liệu sản xuất thuốc hàn

Chia sẻ: Nguyen Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
114
lượt xem
14
download

Hoàn thiện công nghệ sản xuất vật liệu hàn chất lượng cao dùng cho đóng tàu: Báo cáo chế tạo hệ thống trộn nguyên liệu sản xuất thuốc hàn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hoàn thiện công nghệ sản xuất vật liệu hàn chất lượng cao dùng cho đóng tàu phần 1 ... và công nghệ công trình khoa học cấp nhà nớc dự án hoàn thiện công nghệ sản xuất vật liệu hàn chất lợng cao dùng cho đóng tàu Chuyên đề báo cáo chế tạo hệ thống trộn nguyên liệu sản ... tạo hệ thống trộn nguyên liệu sản xuất thuốc hàn Cơ quan chủ trì: Công ty công nghiệp tàu thủy Nam Triệu Chủ nhiệm dự án: KS Trần Quang Vũ 515 3-5 Hải Phòng - 2004 ... ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hoàn thiện công nghệ sản xuất vật liệu hàn chất lượng cao dùng cho đóng tàu: Báo cáo chế tạo hệ thống trộn nguyên liệu sản xuất thuốc hàn

 1. bé khoa häc vµ c«ng nghÖ ch−¬ng tr×nh khoa häc c«ng nghÖ cÊp nhµ n−íc ======== ======== dù ¸n “ HOµN THIÖN C¤NG NGHÖ S¶N XUÊT VËT LIÖU HµN CHÊT L¦îNG CAO DïnG CHO §ãNG TµU” M∙ Sè: Dù ¸n ®éc lËp cÊp nhµ n−íc X©y dùng tæng thÓ quy tr×nh s¶n xuÊt trªn c¬ së chuyÓn giao c«ng nghÖ cña n−íc ngoµi C¬ quan chñ tr× dù ¸n: C«ng ty C«ng nghiÖp tµu thuû nam triÖu Chñ nhiÖm dù ¸n: KS. trÇn quang vò h¶i phßng 2004
 2. Môc lôc STT Tªn th− môc Trang X©y dùng tæng thÓ qui tr×nh s¶n xuÊt trªn c¬ së chuyÓn giao c«ng nghÖ cña n−íc ngoµi 1 Kh¶o s¸t ®¸nh gi¸ tæng thÓ mÆt b»ng s¶n xuÊt 1 2 ThiÕt kÕ x©y dùng hÖ thèng cung cÊp n¨ng l−îng 1 3 ThiÕt kÕ x©y dùng hÖ thèng cÊp tho¸t n−íc 1 4 Quy tr×nh tæ chøc s¶n xuÊt vËt liÖu hµn 2 5 Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ t¸c ®éng ¶nh h−ëng ®Õn m«i tr−êng cña chÊt 12 th¶i (r¾n, láng, khÝ) 6 Nghiªn cøu x©y dùng c¸c gi¶i ph¸p xö lý chÊt th¶i r¾n láng khÝ 13 7 Nghiªn cøu thiÕt kÕ thiÕt bÞ xö lý m«i tr−êng 15
 3. X©y dùng tæng thÓ quy tr×nh s¶n xuÊt trªn c¬ së chuyÓn giao c«ng nghÖ cña n−íc ngoµi 1. Kh¶o s¸t ®¸nh gi¸ tæng thÓ mÆt b»ng s¶n xuÊt. C«ng ty C«ng nghiÖp vËt liÖu hµn ®−îc x©y dùng trªn tæng diÖn tÝch diÖn tÝch lµ 24.311m2. cã kÝch th−íc chiÒu dµi 161m vµ chiÒu r«ng dµi 151m, ®Ó phôc vô cho s¶n xuÊt vËt liÖu hµn. Khu nhµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt ®−îc thiÕt kÕ vµ x©y dùng trªn diÖn tÝch mÆt b»ng lµ 324m2 chiÒu dµi cña nhµ ®iÒu hµnh 40m vµ chiÒu réng nhµ ®iÒu hµnh 8,1m ®−îc thiÕt kÕ x©y dùng 3 tÇng lµm viÖc l¾p ®Æt hÖ thèng ®Çy ®ñ ®¶m b¶o cho hµng tr¨m ng−êi lµm viÖc. Khu nhµ ¨n cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ®−îc x©y dùng trªn diÖn tÝch 576m2 víi chiÒu dµi 24m vµ chiÒu réng lµ 24m ®−îc thiÕt kÕ x©y khÐp kÝn 3 tÇng ®Ó phôc vô cho häp, ¨n nghØ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty. Khu trung t©m thÝ nghiÖm ®−îc x©y dùng trªn diÖn tÝch 248m2 chiÒu dµi 26,7m vµ chiÒu réng dµi 9,3m ®−îc thiÕt kÕ x©y dùng 2 tÇng ®Ó lµm viÖc ®Ó kiÓm tra chÊt l−îng s¶n phÈm vËt liÖu hµn vµ c¸c ngµnh kh¸c. Ph©n x−ëng s¶n xuÊt d©y hµn ®−îc thiÕt kÕ vµ x©y dùng trªn diÖn tÝch 1.950m2 víi chiÒu dµi 78,5m vµ chiÒu réng lµ 25m ®−îc thiÕt kÕ nhµ khung ®¶m b¶o cho s¶n xuÊt víi khèi l−îng hµng ngh×n tÊn s¶n phÈm mçi n¨m. vµ l¾p ®Æt trang thiÕt bÞ ®Çy ®ñ phôc vô cho s¶n xuÊt víi n¬i lµm viÖc tho¸ng m¸t. Ph©n x−ëng s¶n xuÊt d©y hµn lâi thuèc hµn ®−îc thiÕt kÕ vµ x©y dùng trªn diÖn tÝch 1.950m2 víi chiÒu dµi 78,5m vµ chiÒu réng lµ 25m ®−îc thiÕt kÕ nhµ khung ®¶m b¶o cho s¶n xuÊt víi khèi l−îng hµng ngh×n tÊn s¶n phÈm mçi n¨m vµ l¾p ®Æt trang thiÕt bÞ ®Çy ®ñ phôc vô cho s¶n xuÊt víi n¬i lµm viÖc tho¸ng m¸t. Ph©n x−ëng s¶n xuÊt que hµn ®−îc thiÕt kÕ vµ x©y dùng trªn diÖn tÝch 3.946m2 víi chiÒu dµi 92,37m vµ chiÒu réng lµ 42,72m ®−îc thiÕt kÕ nhµ khung ®¶m b¶o cho s¶n xuÊt víi khèi l−îng hµng ngh×n tÊn s¶n phÈm mçi n¨m vµ l¾p ®Æt trang thiÕt bÞ ®Çy ®ñ phôc vô cho s¶n xuÊt víi n¬i lµm viÖc tho¸ng m¸t. 2. ThiÕt kÕ x©y dùng hÖ thèng cung cÊp n¨ng l−îng. Cã c¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ kÌm theo 3. ThiÕt kÕ x©y dùng hÖ thèng cÊp tho¸t n−íc. Cã c¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ kÌm theo 1
 4. 4. Quy tr×nh tæ chøc s¶n xuÊt vËt liÖu hµn. 4.1, Quy tr×nh s¶n xuÊt que hµn. 4.1.1, L−u ®å quy tr×nh s¶n xuÊt que hµn. Ph«i thÐp Nguyªn liÖu Nguyªn Kalisilicat côc liÖu ®¬n M¸y th¸o cuén Pha thuèc Hoµ tan vµ c« theo ®¬n ®Æc Kalisilicat Lµm s¹ch kÐo kh« M¸y trén Thïng chøa thuèc kh« Kalisilicat láng Gom cuén M¸y trén thuèc −ít M¸y n¾n th¼ng, c¾t M¸y Ðp 70 tÊn Khay chøa M¸y cÊp M¸y Ðp lâi que que 250 tÊn Lß SÊy kh« SÊy ngoµi B¨ng que hµn kh«ng khÝ chuyÒn §ãng NhËp kho gãi 2
 5. 4.1.2, ThuyÕt minh d©y chuyÒn s¶n xuÊt que hµn. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt que hµn sÏ tr¶i qua 03 c«ng ®o¹n chÝnh sau. 4.1.2.1, C«ng ®o¹n kÐo kh«, n¾n th¼ng vµ c¾t que hµn Ph«i thÐp ®−îc nhËp vÒ víi mçi l« kho¶ng tõ 100 – 200 tÊn sau ®ã kiÓm tra chÊt l−îng ph«i thÐp nh− thµnh phÇn ho¸ häc vµ ®é bÒn c¬ tÝnh tr−íc khi ®−a vµo s¶n xuÊt. Sau khi ph«i thÐp ®· ®−îc kiÓm tra sÏ ®−îc ®−a vµo s¶n xuÊt ph«i thÐp ®−îc ®−a vµo thiÕt bÞ th¸o cuén cã khèi l−îng kho¶ng 2000kg ®−îc ®i qua thiÕt bÞ th¸o cuén vµ ®i vµo thiÕt bÞ gom d©y tr−íc khi ®i vµo m¸y ®¸nh gØ c¬ häc, sau ®ã ®i ra vµ vµo thiÕt bÞ ch¶i l¹i ®Ó lo¹i bá nèt nh÷ng líp gØ ch−a s¹ch trong m¸y t¸ch c¬ häc sau ®ã nã ®i qua m¸y kÐo kh« t¹i m¸y kÐo kh« cã c¸c Block kÐo(cã 8 Block kÐo) vµ nã sÏ ®i qua c¸c Block tíi nh÷ng ®−êng kÝnh theo yªu cÇu cña tõng lo¹i que hµn kh¸c nhau cuèi cïng ph«i ®i qua m¸y cuén l¹i víi khèi l−îng kho¶ng 800kg. Tõ nh÷ng cuén d©y cã kÝch th−íc ®· ®Þnh cì cã khèi l−îng kho¶ng 800 kg sÏ ®−îc ®−a vµo m¸y n¾n th¼ng vµ c¾t que víi c¸c kÝch th−íc que chiÒu dµi quy ®Þnh sau khi ®−îc n¾n th¼ng vµ c¾t thµnh que hµn c¸c que hµn ®−îc cho vµo gi¸ ®ùng vµ chuyÓn tíi m¸y cÊp que. 4.1.2.2, C«ng ®o¹n hoµ tan n−íc thuû tinh Kalisilicat. ChÊt kÕt dÝnh(n−íc thuû tinh) ®−îc s¶n xuÊt b»ng hÖ thèng hoµ tan n−íc thuû tinh. Thuû tinh côc sau khi ®−îc mua vÒ víi c¸c kÝch th−íc côc kh¸c nhau sau ®ã ®−îc nghiÒn nhá tíi kÝch th−íc phï hîp vµ ®−îc ®−a vµo nåi hoµ tan víi kho¶ng 25 - 300Be vµ sau ®ã x¶ ra bÓ l¾ng tiÕp ®ã dïng m¸y b¬m hót lªn thïng c« ®Æc cã c¸nh khuÊy t¹i ®©y diÔn ra qu¸ tr×nh c« ®Æc n−íc thuû tinh ®· ®−îc hoµ tan ®¹t tíi khèi l−îng riªng vµ ®é nhít theo yªu cÇu lµ kho¶ng 38Be cuèi cïng thuû tinh láng ®−îc x¶ xuèng bÓ thµnh phÈm t¹i bÓ thµnh phÈm nµy n−íc thuû tinh sÏ ®−îc nguéi ®Õn nhiÖt ®é m«i tr−êng vµ sau ®ã dung m¸y b¬m, b¬m vµo c¸c tÐc chøa mang vÒ x−ëng s¶n xuÊt. 4.1.2.3, C«ng ®o¹n pha chÕ thuèc hµn tõ c¸c nguyªn vËt lÖu ®¬n. Tõ c¸c nguyªn vËt liÖu ®¬n lÎ sÏ ®−îc pha theo ®¬n thuèc cña tõng s¶n phÈm vµ sau ®ã tiÕn hµnh trén kh« víi thêi gian tõ 20 - 25 phót th× sÏ ®−îc ®−a ra víi c¸c bao nhá 50 kg/ bao hoÆc c¸c bao cã khèi l−îng 1000kg. Thuèc hµn ®· ®−îc trén kh« s½n víi khèi l−îng ë trong bao 50kg hoÆc 1000kg, sau ®ã ®−îc c©n vµ ®−a vµo m¸y trén −ít víi mét khèi l−îng nhÊt ®Þnh vµ tõ ®©y ta tiÕn hµnh trén −ít b»ng c¸ch cho n−íc thuû tinh ®¶m b¶o 3
 6. chÊt l−îng vµo trén víi thuèc ®· trén kh« s½n víi tû lÖ n−íc thuû tinh thÝch hîp cho phï hîp víi tõng lo¹i s¶n phÈm, thêi gian trén −ít kho¶ng tõ 10 - 15 phót th× sÏ ®−îc ®−a ra xe ®ùng thuèc ®· trén −ít. Sau khi ®· thuèc ®· ®−îc trén −ít dïng xe ®ùng thuèc mang tíi m¸y Ðp 70tÊn Ðp thµnh c¸c b¸nh cã kÝch th−íc ®−êng kÝnh b¸nh 20 cm vµ chiÒu dµi kho¶ng 20 - 25 cm vµ ®−îc ®−a vµo m¸y Ðp 250 tÊn. Sau khi thuèc ®· ®−îc Ðp thµnh b¸nh vµ chuyÓn vµo m¸y Ðp 250 tÊn vµ que hµn ®· ®−îc c¾t vµ ®−îc chuyÓn vµo m¸y cÊp ng−êi ta b¾t ®Çu tiÕn hµnh s¶n xuÊt que hµn. T¹i ®©y thuèc vµ ph«i que hµn sÏ ®−îc Ðp ®ång thêi ra s¶n phÈm que hµn sau ®ã nã ®i qua b¨ng t¶i ra thiÕt bÞ ch¶i ®Çu ®u«i que hµn, thiÕt bÞ ®¸nh dÊu m¸c s¶n phÈm tr−íc khi dïng gi¸ ®ùng c¸c s¶n phÈm que hµn lµm kh« ngoµi kh«ng khÝ. Sau khi c¸c s¶n phÈm ®−îc lµm kh« ngoµi kh«ng khÝ víi thêi gian nhÊt ®Þnh ®Ó c¸c s¶n phÈm kh« th× ®−îc ®−a vµo lß sÊy t¹i lß sÊy còng phô thuéc vµo ®−êng kÝnh vµ lo¹i s¶n phÈm mµ ta cã c¸c thêi gian sÊy vµ nhiÖt ®é sÊy kh¸c nhau sau khi sÊy ®−îc lµm nguéi s¶n phÈm trong nhê c¸c qu¹t giã tr−íc khi ®−a ra ngoµi vµ ®−îc ®ãng gãi s¶n phÈm tr−íc khi sö dông. S¶n phÈm que hµn ®iÖn cña c«ng ty C«ng nghiÖp vËt liÖu hµn Nam TriÖu cã ký hiÖu lµ NA 6013, NB 6013, NT6013, NA 7016, NA 7018. S¶n phÈm que hµn ®iÖn cã kÝch th−íc ®−êng kÝnh 2,50 x 350; 3,25 x 350; 4,00 x 400; 5,00 x 450 mm 4.2, Quy tr×nh s¶n xuÊt d©y hµn. Trong c«ng nghÖ s¶n xuÊt d©y hµn ®Æc cã hai lo¹i s¶n phÈm d©y hµn ®Æc lµ d©y hµn hµn trong líp khÝ b¶o vÖ (d©y hµn CO2) vµ d©y hµn hµn d−íi líp thuèc ®ã lµ d©y hµn hå quang ch×m. 4.2.1, L−u ®å quy tr×nh s¶n xuÊt d©y hµn ®Æc CO2 vµ d©y hµn hå quang ch×m 4
 7. Ph«i thÐp HÖ thèng th¸o cuén ThiÕt bÞ gom ph«i ThiÕt bÞ ch¶i rØ BÓ m¹ M¸y M¸y kÐo kh« ®ång cuén l¹i M¸y M¸y kÐo cuén l¹i −ít M¸y BÓ m¹ Chia cuén cuén l¹i ®ång §ãng gãi NhËp Kho 5
 8. 4.2.2, ThuyÕt minh d©y chuyÒn s¶n xuÊt d©y hµn lâi ®Æc 4.2.2.1, D©y chuyÒn s¶n xuÊt d©y hµn hå quang ch×m(hµn d−íi líp thuèc). Ph«i ®−îc kiÓm tra tr−íc khi ®−îc s¶n xuÊt, ph«i thÐp sau khi ®· ®−îc kiÓm tra chÊt l−îng sÏ ®−îc cÈu ®−a lªn thiÕt bÞ th¸o d©y vµ tõ ®©y ph«i thÐp ®−îc ®i vµo m¸y t¸ch rØ c¬ häc sau ®ã qua thiÕt bÞ ch¶i tiÕp lÇn thø hai cho s¹ch triÖt ®Ó tr−íc khi ®i vµo m¸y kÐo kh« t¹i m¸y kÐo kh« cã 8 Block kÐo. Nãi chung s¶n phÈm d©y hå quang ch×m cã c¸c kÝch th−íc kh¸c nhau nªn tuú theo ®−êng kÝnh mµ d©y ®−îc ®i qua c¸c Block tíi ®−êng kÝnh theo yªu cÇu sau khi ph«i ®i tõ m¸y kÐo kh« sÏ ®i vµo bÓ m¹ t¹i bÓ m¹ cã 4 ng¨n lÇn l−ît qua bÓ tÈy axit, bÓ m¹ ®ång, bÓ lµm s¹ch b»ng n−íc, bÓ b«i tr¬n sau ®ã nã qua Block cuèi cïng ®©y còng lµ Block ®Þnh vÞ l¹i ®−êng kÝnh s¶n phÈm tr−íc khi s¶n phÈm d©y hµn ®i qua thiÕt bÞ bï dÉn sang Rulo cña m¸y cuén l¹i. Mçi Rulo cuén l¹i cã khèi l−îng s¶n phÈm kho¶ng 800 kg. Sau khi Rulo ®−îc cuén l¹i víi khèi l−îng kho¶ng 800kg s¶n phÈm sÏ ®−a sang m¸y chia cuén t¹i m¸y chia cuén c¸c s¶n phÈm sÏ ®i qua thiÕt bÞ bï vµ ®i tíi tang s¾t ®· ®−îc l¾p s½n t¹i m¸y chia cuén víi khèi l−îng 25kg/ cuén tr−íc khi ®−a tíi m¸y hót ch©n kh«ng, ®ãng gãi s¶n phÈm. S¶n phÈm d©y hµn d−íi líp thuèc b¶o vÖ (d©y hµn Hå quang ch×m) cña C«ng ty C«ng nghiÖp vËt liÖu hµn Nam TriÖu, ký hiÖu lµ Vinashin NA - EH14. S¶n phÈm NA - EH14 cã c¸c ®−êng kÝnh 2,4; 3,2; 4,0mm 4.2.2.2, D©y chuyÒn s¶n xuÊt d©y hµn khÝ b¶o vÖ (d©y CO2). Giai ®o¹n kÐo kh« t−¬ng tù nh− s¶n xuÊt d©y hå quang ch×m nh−ng t¹i d©y chuyÒn kÐo kh« cña d©y CO2 th× ph«i thÐp kh«ng ®−îc m¹. Sau khi qua c«ng ®o¹n kÐo kh« ph«i ®−îc ®−a tíi m¸y cuén l¹i cã khèi l−îng cuén kho¶ng 800 kg vµ sÏ ®−îc chuyÓn sang m¸y kÐo −ít t¹i m¸y kÐo −ít ph«i sÏ ®i qua thiÕt bÞ th¸o cuén vµ ®i qua c¸c Puli dÉn h−íng vµ ®i vµo c¸c khu«n kÐo tíi kÝch th−íc cÇn thiÕt vµ sau ®ã ®i qua bÓ m¹ ®ång, t¹i bÓ m¹ cã 5 ng¨n lÇn l−ît bÓ tÈy axit, bÓ röa b»ng n−íc, bÓ m¹ ®ång, bÓ röa l¹i b»ng n−íc, bÓ dÇu b«i tr¬n tr−íc khi qua Block cuèi cïng, ®©y còng lµ Block ®Þnh vÞ l¹i ®−êng kÝnh s¶n phÈm d©y hµn tr−íc khi s¶n phÈm d©y hµn ®i qua thiÕt bÞ bï dÉn sang Rulo cña m¸y cuén l¹i. Mçi Rulo cuén l¹i cã khèi l−îng s¶n phÈm kho¶ng 800 kg. Sau khi s¶n phÈm ®−îc cuén víi khèi l−îng kho¶ng 800kg sÏ ®−a sang m¸y chia cuén t¹i m¸y chia cuén c¸c s¶n phÈm sÏ ®i qua thiÕt bÞ bï vµ ®i tíi 6
 9. tang nhùa ®· l¾p s½n t¹i m¸y chia cuén víi khèi l−îng 15 kg/ cuén tr−íc khi ®−a tíi m¸y hót ch©n kh«ng, ®ãng gãi s¶n phÈm. S¶n phÈm d©y hµn khÝ b¶o vÖ (d©y hµn CO2) cña c«ng ty C«ng nghiÖp vËt liÖu hµn Nam TriÖu cã ký hiÖu lµ Vinashin NA 70 S. S¶n phÈm NA 70S cã c¸c ®−êng kÝnh 0,8; 0,9; 1,0; 1,2; 1,6mm 4.3, Quy tr×nh s¶n xuÊt d©y hµn lâi thuèc C«ng nghÖ s¶n xuÊt d©y hµn lâi thuèc lµ c«ng nghÖ míi nhÊt trong lÜnh vùc s¶n xuÊt vËt liÖu hµn trªn thÕ giíi. S¶n phÈm d©y hµn lâi thuèc cã nhiÒu −u ®iÓm h¬n c¸c lo¹i d©y hµn ®Æc hiÖn ®ang ®−îc sö dông réng r·i t¹i ViÖt Nam vµ trªn thÕ giíi nh−: dÔ hµn, ®é ngÊu cao, mèi hµn ®Ñp, ®é bÒn c¬ tÝnh cao cã thÓ hµn tÊt c¶ c¸c lo¹i vËt liÖu thÐp. 4.3.1, L−u ®å quy tr×nh s¶n suÊt d©y hµn lâi thuèc B¸n thµnh phÈn d©y ThiÕt bÞ hµn lâi thuèc th¸o cuén M¸y c¸n d©y hµn lâi thuèc Gom BÓ m¹ cuén ®ång Chia cuén §ãng gãi NhËp Kho 7
 10. 4.3.2, ThuyÕt minh d©y chuyÒn s¶n xuÊt d©y hµn lâi thuèc. Quy tr×nh s¶n xuÊt d©y hµn lâi thuèc ®−îc thùc hiÖn qua ba c«ng ®o¹n. Tuy nhiªn, tr−íc khi ®−a vµo s¶n xuÊt ph«i d©y ®· ë d¹ng b¸n thµnh phÈm (ph«i cã ®−êng kÝnh mm vµ bªn trong lâi ®· cã thuèc). §©y lµ c«ng nghÖ s¶n xuÊt d©y hµn lâi thuèc kh«ng vÕt. ¬ 4.3.2.1, C«ng ®o¹n c¸n ph«i Tr−íc khi ®−îc ®−a vµo m¸y c¸n 8 ®Çu c¸n ph«i qua thiÕt bÞ th¸o cuén, t¹i ®©y ph«i d©y ®−îc c¸n nhá dÉn qua c¸c ®Çu c¸n. Qua mçi ®Çu c¸n ®−êng kÝnh cña ph«i d©y ®−îc vuèt nhá dÇn theo thø tù nh− sau: §Çu c¸n §−êng kÝnh c¸n (mm) Tèc ®é (m/gi©y) 1 2,8 2,41 2 2,6 2,81 3 2,4 3,28 4 2,2 3,91 5 2,0 4,71 6 1,85 5,55 7 1,70 6,51 8 1,60 7,41 KÕt thóc c«ng ®o¹n 1 d©y cã ®−êng kÝnh lµ 1.6mm vµ ®−îc quÊn vµo rul« víi träng l−îng kho¶ng 600kg/ rul«. 4.3.2.2, C«ng ®o¹n m¹ vµ hoµn thµnh d©y Nguyªn liÖu ®Çu vµo cña c«ng ®o¹n nµy lµ s¶n phÈm cña c«ng ®o¹n c¸n d©y. §−êng kÝnh d©y tiÕp tôc ®−îc lµm nhá bëi c¸c khu«n chuèt bãng vµ vuèt nhá d©y tr−íc khi chuyÓn vµo bÓ m¹. Stt Khu«n kÐo §−êng kÝnh (mm) Tèc ®é (m/gi©y) 1 Khu«n kÐo nhá 1 1,5 8,43 2 Khu«n kÐo nhá 2 1,4 9,68 3 Khu«n kÐo m¹ 1,3 11,26 8
 11. 4 Khu«n chuèt bãng 1 1,2 13,25 5 Khu«n chuèt bãng 2 1,0 BÓ m¹ chøa c¸c dung dÞch sau: CuSO4.5H2O : chiÕm 4% H2SO4 : chiÕm 15%. Sau khi m¹ xong d©y ®−îc trung hoµ axit b»ng soda vµ n−íc. KÕt thóc c«ng ®o¹n nµy d©y ®−îc cuén vµo rul« víi träng l−îng 600kg/rul« vµ ®−îc chuyÓn ®Õn m¸y chia cuén. [ 4.3.3.3, C«ng ®o¹n chia cuén Sau khi m¹, d©y ®−îc th¸o tõ rul« ®Ó chia thµnh c¸c cuén nhá cã ®é xÕp líp chÝnh x¸c víi träng l−îng tõ 15 kg/cuén. C¸n bé kü thuËt sÏ tiÕn hµnh kiÓm tra c¸c yÕu tè sau: - §é bãng líp m¹ ®ång b¸m trªn bÒ mÆt d©y hµn. - §−êng kÝnh d©y sau khi m¹. - Träng l−îng cuén. C¸c c«ng ®o¹n s¶n xuÊt ®−îc gi¸m s¸t bëi c¸n bé kü thuËt trong tõng ca theo yªu cÇu kü thuËt cña c«ng nghÖ s¶n xuÊt d©y hµn lâi thuèc. 4.4, Quy tr×nh kü thuËt hoµ tan kali silicat 4.4.1, Giíi thiÖu Kali silicat (tªn th−¬ng m¹i th−êng gäi lµ thuû tinh láng) lµ mét trong nh÷ng vËt liÖu quan träng trong c«ng nghiÖp s¶n xuÊt que hµn ®iÖn. Víi vai trß lµ chÊt kÕt dÝnh vµ dÉn ch¸y nã lµ thµnh thÇn cÇn thiÕt chiÕm tû träng lín trong vá bäc que hµn. §é nhít vµ nång ®é ®−îc ®iÒu chØnh dÔ dµng trong ph¹m vi réng víi nguån gèc v« c¬ nªn kali silicat ®−îc dïng réng r·i trong c¸c lo¹i que hµn ®iÖn. T¶ng kali silicat lµ hîp chÊt cña SiO2 víi K2CO3 ®−îc biÓu diÔn b»ng ph¶n øng sau: K2CO3 + nSiO2 = K2O.nSiO2 + CO2↑ 9
 12. M«dun lµ ®Æc tÝnh c¬ b¶n cña t¶ng thuû tinh láng ®Ó x¸c ®Þnh c¸c tÝnh chÊt cña thuû tinh láng. Nã lµ tû lÖ gi÷a sè ph©n tö SiO2 vµ sè ph©n tö K2O nh©n víi mét h»ng sè cô thÓ nh− sau: Spt SiO2 M= Spt K2O/ 1,563 + Spt Na2O/ 1,033 Modun (M) cña Kali silicat cho s¶n xuÊt que hµn ®iÖn ®−îc dïng nh− sau: - Víi thiÕt bÞ Ðp b»ng thuû tinh lùc M = 3,2 ÷ 3,7 nång ®é 38 ÷ 400Be §é nhít 200 ÷ 350 CP (Centipoa). 4.4.2, Quy tr×nh kü thuËy hoµ tan trong hÖ thèng lß quay. 4.4.2.1, ChuÈn bÞ vËt t−: - Than c¸m hoÆc than KÝp lª côc 4 (than don) - Cñi kh« ( mçi lÇn sÊy lß 50 kg). - N−íc s¹ch (n−íc mÒm vµ kh«ng bÈn) 4m3/ngµy. 4.4.2.2, Quy tr×nh a, B¬m n−íc s¹ch vµo thïng quay ®Õn vÞ trÝ n−íc trµn, vÞ trÝ n−íc trµn ®−îc vÝt b»ng mét Bul«ng Φ14 mÆt phÝa tr¸i cña thïng quay. do vËy tr−íc khi b¬m n−íc ph¶i th¸o ra, sau khi b¬m n−íc xong ph¶i vÝt trë l¹i. N−íc ®−îc cÊp vµo thïng quay ®Çu trôc phÝa tr¸i. Chó ý lµ ®Æt vÞ trÝ thïng quay sao cho lç n−íc trµn n»m ë phÝa d−íi. b, N¹p liÖu. Tr−íc khi ®−îc n¹p vµo thïng quay, thuû tinh côc ®−îc ®Ëp nhá kÝch th−íc ≤ 20 mm b»ng m¸y nghiÒn bóa. Mçi lÇn nhËp 180kg qua cöa nhËp phÝa tr¸i thïng quay. c, SÊy lß. Sau khi n¹p n−íc vµ thuû tinh côc vµo thïng quay ®Õn b−íc sÊy lß. Lß chØ sÊy khi ®· ngõng ho¹t ®éng mét thêi gian vµ do vËt liÖu chÞu löa dÔ bÞ vì do bÞ xung nhiÖt nªn ph¶i n©ng nhiÖt chËm lóc ban ®Çu. Dïng cñi kho cho vµo lß vµ dïng giÎ tÈm dÇu ®Ó chÊp löa. Sau khi ®èt b»ng cñi 30 phót th× cho than. 10
 13. NÕu dïng than c¸m th× than ph¶i ®−îc trén bïn vµ n¾m viªn cho nªn cã thÓ dïng than kÝp lª lo¹i nhá ( than don) cho thuËn tiÖn. Sau khi cho than dïng qu¹t giã ch¹y nhÑ, gi÷ nhiÖt ®é trong buång ®èt trong kho¶ng 140 ÷ 160oC. Chó ý tr−íc khi ch©m löa sÊy ph¶i cho thïng quay ho¹t ®éng ®Ó chèng bÞ khª vµ ph¸ háng th©n thïng. d, KiÓm tra nång ®é vµ x¶. Sau khi ch¹y ®−îc 3 tiÕng lÊy dông cô kiÓm tra (Bompe kÕ) nång ®é. Dïng dÞch ®−îc lÊy qua v¶i x¶. NÕu dung dÞch ®¹t ≥ 250 Be th× x¶ vµo bÓ thø nhÊt ®Ó l¾ng. Khi dïng dÞch ®· x¶ hÕt th× tiÕp tôc cÊp n−íc vµ thuû tinh côc ®· nghiÒn vµo lß vµ ch¹y tiÕp. NÕu dung dÞch ch−a ®¹t th× tiÕp tôc cho quay. Giai ®o¹n nµy 30 phót kiÓm tra nång ®é mét lÇn. e, C« ®Æc. Sau khi dïng dÞch ®· l¾ng (kho¶ng 60phót) b¬m dung dÞch lªn thïng c« thø nhÊt. §ång thêi cho ®èt lß cña thïng c«( quy tr×nh nh− ®èt lß thïng quay) vµ cho c¸nh khuÊy ho¹t ®éng. Dung dÞch cã thÓ b¬m ®Õn møc c¸ch mÆt trªn thïng c« 20 cm. Trong tr−êng hîp dung dÞch x¶ nhiÒu th× cho ch¹y thïng c« thø 2. Chó ý. Lß cña thïng c« ®Æc ®−îc cÊp nhiÖt ®Õn møc dung dÞch trong thïng bèc h¬i n−íc nh−ng kh«ng ®−îc s«i, nhiÖt ®é dung dÞch trong nåi c« ®Æc kho¶ng tõ 90 ÷ 950C. NÕu ®Ó s«i SiO2 sÏ t¸ch hái hçn hîp lµm mÊt tÝnh chÊt liªn kÕt cña thuû tinh láng. Sau khi lß c« ®Æc ch¹y ®−îc 2 giê th× b¾t ®Çu kiÓm tra nång ®é. ë nhiÖt ®é cßn nãng nÕu dung dÞch ®¹t nång ®é 38 ÷ 390Be lµ ®−îc vµ më van x¶ vµo bÓ chøa thø 2 ®Ó æn ®Þnh sau ®ã tiÕp tôc b¬m vµo c¸c tÐc chøa vµ mang ®i sö dông. 4.4.2.3, An toµn vµ vÖ sinh lao ®éng Ngoµi nh÷ng qui ®Þnh chung an toµn vÒ ®iÖn vµ vÊn ®Ò kh¸c ®èi víi thiÕt bÞ hoµ tan Kali Silicat cÇn nghiªm chØnh thùc hiÖn nh÷ng ®iÒu sau. - Sau mçi ca lµm viÖc ph¶i th«ng ®Çu trôc phÝa tr¸i thïng quay v× ®©y lµ cöa bèc h¬i vµ c©n b»ng ¸p suÊt trong vµ ngoµi thïng. - Kh«ng ®−îc dïng tay ®Ó kÐo ®ai vµ xÝch cña bé chuyÓn ®éng lß quay. 11
 14. - Mçi ngµy 24h ra xØ lß mét lÇn, nÕu than xÊu cã thÓ ph¶i ra xØ mçi ca mét lÇn - Lµm vÖ sinh s¹ch sÏ mÆt lß, xung quanh n¬i ®Ó thuû tinh côc nghiÒn vµ ch−a nghiÒn. - Trªn ®©y lµ nh÷ng b−íc quy tr×nh c¬ b¶n cho hÖ thèng hoµ tan, c« ®Æc n−íc thuû tinh Kali Silicat. 5. Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ t¸c ®éng ¶nh h−ëng ®Õn m«i tr−êng cña c¸c chÊt th¶i (r¾n, láng, khÝ....) C«ng ty C«ng nghiÖp VËt liÖu hµn Nam TriÖu s¶n xuÊt ra Que hµn, D©y hµn phôc vô cho c¸c ngµnh ®ãng tµu vµ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng. Trong qua tr×nh s¶n xuÊt nh÷ng s¶n phÈm nµy, ®· th¶i ra ngoµi m«i tr−êng mét sè th¶i cã ¶nh h−ëng ®Õn m«i tr−êng. V× hµm l−îng Ýt, sè l−îng th¶i ra ngoµi m«i tr−êng kh«ng nhiÒu, nªn ¶nh h−ëng ®Õn m«i tr−êng xung quanh lµ rÊt Ýt vÉn n»m trong ph¹m vi cho phÐp. Dï chÊt th¶i, th¶i ra Ýt hay nhiÒu còng ¶nh h−ëng, t¸c ®éng ®Õn m«i tr−êng vµ nh÷ng ng−êi lµm viÖc xung quanh. 5.1. §èi víi chÊt th¶i lµ khÝ. Khi sÊy que hµn khÝ CO2, CO, SO2,SO3,H2S, NOx nh÷ng chÊt khÝ nµy ®−îc sinh ra trong qua tr×nh sÊy que hµn ë nhiÖt ®é cao, nh÷ng nguyªn vËt liÖu trong thuèc hµn bÞ ®èt ch¸y ë nhiÖt ®é 4500C cã oxi kh«ng khÝ tham gia. Khi nh÷ng chÊt ®éc ®−îc sinh ra sÏ bay ra ngoµi kh«ng khÝ, ¶nh h−ëng ®Õn m«i tr−êng xung quanh cô thÓ nh− sau: 5.1.1, KhÝ sunfur¬ (SO2): Lµ chÊt khÝ g©y « nhiÔm kh¸ ®iÓn h×nh, nÕu hµm l−îng lín t¸c ®éng m¹nh ®Õn m«i tr−êng nh− t¹o ra m−a axit khi t¸c dông víi h¬i n−íc, ph¸ ho¹i mïa mµng, c©y cèi, lµm chÕt c¸c sinh vËt d−íi n−íc, g©y ¨n mßn c¸c c«ng tr×nh sÊy dùng. Nguy hiÓm cho con ng−êi lµ nÕu hÝt ph¶i khÝ SO2 sÏ biÖt s−ng niªm m¹c phæi hoÆc g©y ra sù co th¾t phÕ qu¶n. 5.1.2, KhÝ sunfuahi®ro (H2S). KhÝ nµy cã mïi trøng thèi g©y khã chÞu, nÕu nång ®é kho¶ng 5ppm lµ g©y nhøc ®Çu, tæn th−¬ng c¬ quan h« hÊp. NÕu nång ®é cao khÝ nµy nhanh chãng th©m nhËp s©u vµo phæi, vµo m¸u vµ cã thÓ g©y tö vong. 5.1.3, KhÝ CO vµ CO2. 12
 15. ChÊt khÝ nµy cã tÝnh chÊt khö m¹nh, t¸c h¹i gi¶m hång cÇu trong m¸u. KhÝ CO2 nÕu nång ®é thÊp kh«ng cã h¹i, nh−ng ë nång ®é cao sÏ lµm t¨ng nhiÖt ®é tr¸i ®Êt. 5.1.4, KhÝ Nit¬ (NOx): Cã t¸c dông víi hång cÇu trong m¸u lµm cho m¸u gi¶m kh¶ n¨ng vËn chuyÓn oxy, g©y bÖnh thiÕu m¸u, khi hÝt ph¶i sÏ g©y bÖnh vÒ tim, phæi vµ gan. Trªn ®©y lµ nh÷ng t¸c h¹i cña chÊt khÝ sinh ra trong qua tr×nh sÊy que hµn ë nhiÖt ®é cao vµ trong ng¨n bÓ m¹ ®ång cña hai ph©n x−ëng d©y hµn. 5.2, §èi víi chÊt th¶i láng. ChÊt th¶i láng trong sinh ho¹t vµ trong s¶n xuÊt nã ¶nh h−ëng trùc tiÕp ®Õn nguån n−íc, ®Êt ®ai vµ c¸c sinh vËt sèng kh¸c, nã ®−îc th¶i xuèng ®Êt, cho ra s«ng lµm « nhiÔm nguån n−íc c¸c sinh vËt trong n−íc bÞ nhiÔm ®éc, nã ¶nh h−ëng trùc tiÕp vµ ¶nh h−ëng gi¸n tiÕp ®Õn søc khoÎ cña con ng−êi. ChÊt th¶i láng trong nhµ m¸y chóng ta ®−îc sinh ra tõ trong s¶n xuÊt nh÷ng bÓ m¹ ®ång vµ n−íc sinh ho¹t cã c¸c ho¸ chÊt axit trong n−íc vµ hµm l−îng CuSO4 do vËy ta ph¶i cã thu håi l¹i chÊt th¶i láng ®Ó xö lý. 5.3, §èi víi chÊt th¶i r¾n. Hµng ngµy trong sinh ho¹t vµ trong s¶n suÊt c«ng nghiÖp ®· th¶i vµo m«i tr−êng xung quanh v« vµn c¸c lo¹i chÊt th¶i r¾n. NÕu c¸c lo¹i chÊt th¶i nµy kh«ng ®−îc thu gom vµ xö lý th× nã lµ nguån g©y ra « nhiÔm m«i tr−êng rÊt quan träng. ChÊt th¶i trong c«ng nghiÖp gåm: ChÊt bao b× b»ng nhùa, giÊy, c¸c chÊt th¶i b»ng silicat nh− chai lä thñy tinh, thuèc hµn bÞ háng, mét sè lâi que hµn bÞ háng... 6. Nghiªn cøu x©y dùng c¸c gi¶i ph¸p xö lý chÊt th¶i r¾n, láng, khÝ. 6.1, Xö lý chÊt th¶i r¾n: C¸c chÊt th¶i r¾n mµ c«ng ty s¶n xuÊt chñ yÕu lµ vá bao b×, thuèc hµn phÕ phÈm, r¸c th¶i trong sinh ho¹t h×nh thµnh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. §èi víi phÕ liÖu lµ thuèc hµn chóng t«i ®· xö lý b»ng ph−¬ng ph¸p lµ t¸i chÕ l¹i tÊt c¶ thuèc hµn cña c¸c lo¹i s¶n phÈm bÞ háng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. 13
 16. Cßn c¸c chÊt th¶i kh¸c nh− r¸c th¶i phÕ liÖu rØ s¾t, vá bao b× háng kh«ng t¸i chÕ ®−îc h×nh thµnh trong sinh ho¹t vµ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt t¹i c¸c ph©n x−ëng nh− sÏ ®−îc c«ng ty ®« thÞ m«i tr−êng xö lý c¸c nguyªn liÖu ®ã. §èi víi chÊt th¶i r¾n víi khèi l−îng nhá ta cã thÓ xö lý b»ng c¸ch ®èt ë n¬i quy ®Þnh, ®Þa ®iÓm thuËn lîi ®Ó khi ®èt kh«ng g©y « nhiÔm m«i tr−êng xung quanh c«ng ty, ng−êi d©n xung quanh, lµm cho c¶nh qua m«i tr−êng ®−îc s¹ch sÏ. T×m c¸ch tËn dông, t¸i chÕ nh÷ng nguyªn vËt liÖu cã thÓ tËn dông vµo môc ®Ých s¶n xuÊt, thÝ dô que hµn bÞ háng ta cã thÓ tËn dông lÊy lâi que,t¸i chÕ l¹i thuèc que hµn. Ch«n lÊp c¸c chÊt th¶i r¾n kh«ng thÓ tËn dông vµ t¸i sinh ®−îc. 6.2, Xö lý chÊt th¶i láng: N−íc th¶i tõ C«ng ty gåm cã n−íc th¶i sinh ho¹t vµ n−íc th¶i c«ng nghiÖp. 6.2.1, N−íc th¶i sinh ho¹t: HiÖn nay tæng sè lao ®éng trong C«ng ty lµ 150 ng−êi nªn vÊn ®Ò xö lý n−íc th¶i lµ v« cïng cÇn thiÕt. §Ó xö lý l−îng n−íc nµy, C«ng ty ¸p dông biÖn ph¸p ®−a toµn bé n−íc th¶i sinh ho¹t ®Õn bÓ chøa n−íc th¶i riªng th«ng qua hÖ thèng ®−êng èng. T¹i ®©y n−íc th¶i ®−îc xö lý s¬ bé b»ng c¸c biÖn ph¸p vi sinh ®èi víi c¸c chÊt dÔ ph©n hñy, lµm l¾ng ®Ó ph©n t¸ch c¸c t¹p chÊt kh«ng tan trong n−íc. Sau ®ã n−íc ®−îc ®−a vµo hÖ thèng bÓ läc gåm cã bÓ läc s¬ cÊp, bÓ läc thø cÊp tr−íc khi theo ®−êng èng dÉn ®æ ra s«ng ®æ ra s«ng. 6.2.2, N−íc th¶i c«ng nghiÖp s¶n xuÊt: - Th−êng chøa mét sè chÊt hãa cã tÝnh axÝt, baz¬ vµ mét sè t¹p chÊt kh¸c tõ c¸c ph©n x−ëng vµ ®−îc xö lý b»ng c¸ch chuyÓn ®Õn c¸c bÓ chøa riªng biÖt ®èi víi tõng lo¹i. T¹i ®©y n−íc sÏ ®−îc trung hßa axÝt, baz¬. Sau ®ã n−íc ®−îc chuyÓn ®Õn hÖ thèng bÓ läc s¬ cÊp, thø cÊp tr−íc khi theo ®−êng èng dÉn ®æ ra s«ng. ChÊt th¶i láng nÕu lµ chÊt ®éc cã h¹i cho sinh vËt ta cã thÓ cho vµo trong mét b×nh chøa ®Ó mang ®i ®Õn mét n¬i nµo ®ã ®Ó xö lý, ta kh«ng thÓ ®æ xuèng nguån n−íc ®−îc g©y « nhiÔm nguån n−íc t¸c ®éng ®Õn m«i tr−êng sinh th¸i, lµm mÊt c©n b»ng sinh th¸i. HoÆc cho vµo mét hÖ thèng xö lý n−íc th¶i th«ng th−êng gåm bé phËn xö lý c¬ häc vµ xö lý sinh häc. 14
 17. Xö lý c¬ häc lµ: dïng c¸c ph−¬ng ph¸p ®Ó t¸ch c¸c chÊt th¶i r¾n cã trong n−íc th¶i Xö lý sinh häc: dïng vi khuÈn, vi sinh ®Ó ph©n gi¶i c¸c chÊt. 6.3, Xö lý chÊt th¶i khÝ: Ta cã thÓ xö lý chÊt th¶i khÝ cã rÊt nhiÒu ph−¬ng ph¸p kh¸c nhau nh− t¸ch läc ,ng−ng tô vµ hÊp thô. Ph−¬ng ph¸p t¸ch läc bôi ph−íng ph¸p ®¬n gi¶n vµ hiÖu qu¶. Trong m«i tr−êng lµm viÖc kh«ng khÝ thõ¬ng rÊt bôi, nã ¶nh h−ëng ®Õn søc kháe con ng−êi liªn quan ®Õn ®−êng h« hÊp. Do ®ã trong c¸c ph©n x−ëng s¶n xuÊt rÊt cÇn hÖ thèng läc bôi ë nh÷ng chç cã kh¶ n¨ng g©y bôi nhÊt. Mét sè chÊt th¶i khÝ ®éc ta cã thÓ lµm theo ph−¬ng ph¸p hÊp thô qua dung dÞch, hoÆc than ho¹t tÝnh.ThÝ dô khÝ CO2 cã thÓ hÊp thô qua n−íc v«i trong ®Ó cã thÓ läc khÝ ®−îc tinh khiÕt. KhÝ SO2 cã thÓ qua th¸p tiÕp xóc b»ng n−íc ®Ó chuyÓn thµnh chÊt axit ta cã thÓ dïng ®−îc. 7. Nghiªn cøu thiÕt kÕ thiÕt bÞ sö lý m«i tr−êng. 7.1, ThiÕt bÞ läc b»ng c¸c líp h¹t. KhÝ vµo C¸c líp läc KhÝ ra Nguyªn lý ho¹t ®éng cña thiÕt bÞ läc: khÝ bôi vµo qua thiÕt bÞ h×nh trô hoÆc h×nh èng.Trong thiÕt bÞ ®æ c¸c h¹t xèp trªn mÆt sµng cã lç. 15
 18. KÝch th−íc c¸c h¹t tõ 0,3 – 0,5 cm, vËt liÖu chÕ t¹o h¹t cã thÓ lµ sái, ®¸ v«i hoÆc than cèc. Lo¹i thiÕt bÞ nµy dïng ®Ó t¸ch h¹t bôi cã tÝnh keo dÝnh hoÆc bôi trong c¸c hçn hîp khÝ th¶i cã nhiÖt ®é cao. Xong mét qu¸ tr×nh läc ng−êi ta x¶ n−íc vµ thæi khÝ vµo ®Ó c¸c h¹t bôi bong ra khái líp h¹t vµ ®ång thêi röa s¹ch h¹t läc bôi. 7.2. S¬ ®å tinh chÕ khÝ th¶i t¸ch SO2 vµ NOx KhÝ ®· t¸ch SO2 KhÝ th¶i tõ lß ®èt §−êng dÉn Xóc t¸c ®Ó chuyÓn khÝ hãa NOx NH3 HÊp phô SO2 TuÇn hoµn cña than ho¹t tÝnh T¸i sinh than ho¹t tÝnh 7.3. M« h×nh xö lý n−íc th¶i: N−íc s¹ch N−íc th¶i BÓ chøa Thiªt bÞ lµm l¾ng ThiÕt bÞ läc n−íc v«i 16
 19. Trªn ®©y lµ b¸o c¸o x©y dùng tæng thÓ quy tr×nh s¶n xuÊt trªn c¬ së chuyÓn giao c«ng nghÖ cña n−íc ngoµi Chñ nhiÖm dù ¸n C¬ quan chñ tr× dù ¸n (ký tªn) (§ãng dÊu, ký tªn) TrÇn Quang Vò 17
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2