intTypePromotion=1

Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước tại tỉnh Khánh Hòa

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
68
lượt xem
12
download

Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước tại tỉnh Khánh Hòa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu phân tích công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước tại tỉnh Khánh Hòa. Nghiên cứu dựa trên dữ liệu của các cơ quan quản lý Nhà nước và điều tra khảo sát chuyên gia để xác định các nguyên nhân cơ bản cho các vấn đề còn tồn tại trong công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng. Qua đó, đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước tại Khánh Hòa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước tại tỉnh Khánh Hòa

Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản<br /> <br /> Số 2/2015<br /> <br /> KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU ÑAØO TAÏO SAU ÑAÏI HOÏC<br /> <br /> HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG<br /> CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG SỬ DỤNG NGUỒN VỐN<br /> NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI TỈNH KHÁNH HÒA<br /> COMPLETION OF QUALITY MANAGEMENT OF CONSTRUCTION USING<br /> OF STATE BUDGET IN KHANH HOA PROVINCE<br /> Cao Thanh Vũ1, Nguyễn Thị Hiển2<br /> Ngày nhận bài: 15/01/2015; Ngày phản biện thông qua: 06/02/2015; Ngày duyệt đăng: 10/6/2015<br /> <br /> TÓM TẲT<br /> Nghiên cứu phân tích công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước tại tỉnh<br /> Khánh Hòa. Nghiên cứu dựa trên dữ liệu của các cơ quan quản lý Nhà nước và điều tra khảo sát chuyên gia để xác định các<br /> nguyên nhân cơ bản cho các vấn đề còn tồn tại trong công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng. Qua đó, đề xuất một<br /> số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà<br /> nước tại Khánh Hòa: (i) Rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn quy phạm pháp luật; (ii) Cải thiện các yếu tố liên<br /> quan đến kết quả khảo sát; (iii) Hoàn thiện quá trình quản lý của cơ quan quản lý Nhà nước; (iv) Hoàn thiện quá trình quản<br /> lý của chủ đầu tư; (v) Hoàn thiện quá trình quản lý của các nhà thầu; (vi) Hoàn thiện quá trình giám sát, phản biện xã hội.<br /> Từ khóa: quản lý chất lượng, công trình xây dựng, Khánh Hòa<br /> <br /> ABSTRACT<br /> The study analyzes quality management of construction which is using of state budget in Khanh Hoa province. This<br /> study based on the data of the state management agencies and expert surveys to determine the underlying cause for the<br /> exist problems in quality management of construction. Thereby, it proposes solutions to improve the quality management<br /> of construction which is using of state budget in Khanh Hoa: (i) Revise, amend, supplement legal guidance documents;<br /> (ii) Improving the factors which related to the results of the survey; (iii) Improving the management process of state<br /> management agencies; (iv) Improving the management process of the investor; (v) Improving the management process of<br /> the contractor; (vi) Improving the monitoring process, social debate.<br /> Keywords: quality management, construction, Khanh Hoa<br /> <br /> I. ĐẶT VẤN ĐỀ<br /> Khánh Hòa là một đô thị trọng điểm và là trung<br /> tâm phát triển kinh tế - xã hội của khu vực Duyên hải<br /> Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, phấn đấu đầu tư xây<br /> dựng phát triển đến năm 2020 trở thành đô thị trực<br /> thuộc Trung ương. Qua đó góp phần tích cực để<br /> thúc đẩy cho sự phát triển chung của các tỉnh trong<br /> khu vực và cả nước. Với nguồn thu ngân sách bình<br /> quân hàng năm trên 10.000 tỷ đồng; trong đó nguồn<br /> vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước cho các công<br /> trình xây dựng là rất lớn (chiếm 25 - 30% tổng đầu tư<br /> <br /> 1<br /> 2<br /> <br /> phát triển toàn xã hội) [4]. Hiện nay, trên địa bàn<br /> tỉnh Khánh Hòa có khoảng gần 1.000 doanh nghiệp<br /> có tham gia vào lĩnh vực hoạt động xây dựng, do<br /> đó công tác quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chất<br /> lượng trong lĩnh vực xây dựng cần phải được quan<br /> tâm giám sát chặt chẽ liên tục và thường xuyên. Vì<br /> vậy trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước đối<br /> với việc quản lý chất lượng công trình xây dựng là<br /> vấn đề quan trọng và cốt lõi để đầu tư xây dựng<br /> công trình đạt hiệu quả cao đáp ứng nhu cầu ngày<br /> càng tốt hơn cho xã hội. Do đó, việc nghiên cứu<br /> <br /> Cao Thanh Vũ: Cao học Quản trị kinh doanh 2012 - Trường Đại học Nha Trang<br /> TS. Nguyễn Thị Hiển: Trường Đại học Nha Trang<br /> <br /> 188 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG<br /> <br /> Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản<br /> “Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng các công<br /> trình xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà<br /> nước tại tỉnh Khánh Hòa” là cần thiết.<br /> II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU<br /> 1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu<br /> 1.1. Đối tượng nghiên cứu<br /> Đối tượng của nghiên cứu này là công tác quản<br /> lý chất lượng các công trình xây dựng sử dụng<br /> nguồn vốn ngân sách Nhà nước tại tỉnh Khánh Hòa.<br /> 1.2. Phạm vi nghiên cứu<br /> Phạm vi nghiên cứu là công tác quản lý chất<br /> lượng các công trình xây dựng sử dụng nguồn vốn<br /> ngân sách Nhà nước tại tỉnh Khánh Hòa giai đoạn<br /> 2009 - 2013.<br /> 2. Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu<br /> 2.1. Dữ liệu nghiên cứu<br /> Nghiên cứu này sử dụng đồng thời số liệu thứ<br /> cấp và sơ cấp. Dữ liệu thứ cấp được thu thập thông<br /> qua báo cáo tổng kết của Ủy ban nhân dân tỉnh<br /> Khánh Hòa, Sở Xây dựng Khánh Hòa…, các thông<br /> tin qua mạng Internet. Dữ liệu sơ cấp được thu thập<br /> trực tiếp bởi tác giả thông qua bảng câu hỏi điều tra<br /> chuyên gia.<br /> 2.2. Phương pháp nghiên cứu<br /> Các phương pháp được áp dụng trong nghiên<br /> cứu này là: thống kê, mô tả, tổng hợp, phân tích, so<br /> sánh. Bên cạnh đó, phương pháp chuyên gia được<br /> thực hiện nhằm đánh giá ưu điểm, nhược điểm của<br /> công tác quản lý chất lượng. Các chuyên gia được<br /> mời phỏng vấn bao gồm các Sở: Kế hoạch và Đầu<br /> tư, Xây dựng, Y tế, Giao thông vận tải; Ban Quản<br /> lý dự án Cải thiện vệ sinh môi trường thành phố<br /> Nha Trang, Ban Quản lý dự án các công trình Trọng<br /> Điểm, Ban Quản lý dự án các công trình Giao thông<br /> và Thủy lợi, Ban Quản lý dự án các công trình Xây<br /> dựng dân dụng.<br /> III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN<br /> 1. Tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà<br /> nước công tác quản lý chất lượng công trình<br /> xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước tại<br /> Khánh Hòa<br /> Ngoài các chức năng quản lý Nhà nước về chất<br /> lượng công trình xây dựng được quy định trước đây,<br /> thì nay theo quy định mới các cơ quan quản lý công<br /> trình xây dựng chuyên ngành còn được bổ sung<br /> thêm các chức năng như: kiểm tra thường xuyên,<br /> định kỳ theo kế hoạch hàng năm các tổ chức, cá<br /> nhân, công trình xây dựng trên địa bàn, thẩm tra<br /> <br /> Số 2/2015<br /> hồ sơ thiết kế xây dựng công trình chuyên ngành<br /> (kể cả nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước); kiểm<br /> tra công tác nghiệm thu, bàn giao đưa công trình<br /> vào sử dụng.<br /> Theo quy định hiện nay, Sở Xây dựng thực hiện<br /> thẩm tra thiết kế công trình: nhà máy xi măng cấp<br /> II và cấp III; nhà chung cư từ cấp III trở lên, nhà ở<br /> riêng lẻ từ 07 tầng trở lên; công trình công cộng từ<br /> cấp III trở lên; công trình hạ tầng kỹ thuật từ cấp III<br /> trở lên (sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước),<br /> cấp II trở lên (các nguồn vốn khác) và công trình xử<br /> lý chất thải rắn độc hại.<br /> Trong cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Xây dựng,<br /> Phòng Kỹ thuật Chất lượng (đơn vị trực thuộc và<br /> chịu trách nhiệm chính trong thực thi nhiệm vụ quản<br /> lý chất lượng công trình xây dựng) hiện nay chỉ có<br /> 04 biên chế. Do vậy, với các chức năng, nhiệm vụ<br /> được tăng thêm như đã nêu trên, thì khả năng đảm<br /> nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao là vô cùng<br /> khó khăn.<br /> Nhờ công tác quản lý Nhà nước về chất lượng<br /> công trình xây dựng, trong những năm gần đây<br /> ngành xây dựng Khánh Hòa có nhiều tiến bộ, đã có<br /> nhiều công trình đạt giải thưởng kiến trúc. Tuy nhiên,<br /> trong quá trình triển khai tại tỉnh Khánh Hòa cũng<br /> gặp rất nhiều hạn chế, yếu kém gây ảnh hưởng đến<br /> công tác quản lý chất lượng công trình. Một số sự<br /> cố liên quan đến xây dựng công trình như: Sự cố sạt<br /> lở Khu nội trú của Trường THPT Lạc Long Quân huyện Khánh Vĩnh (năm 2010); Hư hỏng đường Nha<br /> Trang đi Đà Lạt (đoạn Diên Khánh: Khánh Vĩnh năm 2012); Sự cố dầm sàn tầng 3 - công trình Trung<br /> tâm y tế dự phòng - thị xã Ninh Hòa không đạt mác<br /> bê tông theo thiết kế - năm 2012) [3].<br /> 2. Kết quả khảo sát công tác quản lý chất lượng<br /> sử dụng nguồn vốn ngân sách tại tỉnh Khánh Hòa<br /> Dựa trên nghiên cứu của Nguyễn Thị Bích Ngọc<br /> (2008) [2], Trịnh Ngọc Chuân (2002) [1]…và ý kiến<br /> của các chuyên gia, tác giả xây dựng bảng khảo sát<br /> công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng sử<br /> dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước tỉnh Khánh<br /> Hòa. Thông qua ý kiến của các chuyên gia đang<br /> hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng và các<br /> chủ thể quản lý, khai thác, sử dụng công trình xây<br /> dựng, để đánh giá công tác quản lý chất lượng các<br /> công trình xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách<br /> Nhà nước tại tỉnh Khánh Hòa, kết quả sơ bộ về sự<br /> đánh giá của người tham gia xây dựng đối với công<br /> tác quản lý chất lượng công trình xây dựng sử dụng<br /> vốn ngân sách Nhà nước tại Khánh Hòa.<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG • 189<br /> <br /> Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản<br /> <br /> Số 2/2015<br /> <br /> Bảng 1. Thống kê mô tả giá trị trung bình (mean) kết quả khảo sát công tác quản lý chất lượng<br /> sử dụng nguồn vốn ngân sách tại tỉnh Khánh Hòa<br /> Biến<br /> quan sát<br /> <br /> Nội dung<br /> <br /> Công trình Công trình Công trình Công trình Công trình<br /> dân dụng công nghiệp giao thông thủy lợi<br /> khác<br /> <br /> Các yếu tố liên quan đến năng lực quản lý<br /> NLQL1<br /> <br /> Năng lực quản lý của Sở Xây dựng (Sở quản<br /> lý công trình xây dựng chuyên ngành) trong<br /> quản lý chất lượng của công trình.<br /> <br /> 1,88<br /> <br /> 2,88<br /> <br /> 3,00<br /> <br /> 2,88<br /> <br /> 3,00<br /> <br /> NLQL2<br /> <br /> Năng lực quản lý của đơn vị tư vấn giám sát<br /> các công trình xây dựng sử dụng vốn ngân<br /> sách được chọn.<br /> <br /> 1,75<br /> <br /> 2,88<br /> <br /> 2,75<br /> <br /> 2,75<br /> <br /> 2,88<br /> <br /> NLQL3<br /> <br /> Năng lực quản lý của đơn vị tư vấn quản lý<br /> dự án sử dụng vốn ngân sách của Khánh<br /> Hòa được chọn.<br /> <br /> 1,75<br /> <br /> 3,00<br /> <br /> 2,75<br /> <br /> 2,88<br /> <br /> 3,00<br /> <br /> NLQL4<br /> <br /> Năng lực quản lý của đơn vị chủ đầu tư xây<br /> dựng có sử dụng vốn ngân sách được tỉnh<br /> chọn.<br /> <br /> 1,88<br /> <br /> 2,88<br /> <br /> 3,00<br /> <br /> 2,63<br /> <br /> 3,00<br /> <br /> Các yếu tố liên quan đến công nghệ – kỹ thuật<br /> CN1<br /> <br /> Mức độ ứng dụng công nghệ mới của đơn vị<br /> thi công trong xây dựng công trình vốn ngân<br /> sách của tỉnh.<br /> <br /> 2,50<br /> <br /> 2,75<br /> <br /> 2,75<br /> <br /> 1,63<br /> <br /> 2,38<br /> <br /> CN2<br /> <br /> Chất lượng công tác giám sát của tư vấn đối<br /> với công trình sử dụng vốn ngân sách của<br /> tỉnh đã thực hiện tốt theo qui định.<br /> <br /> 2,88<br /> <br /> 2,88<br /> <br /> 2,50<br /> <br /> 1,75<br /> <br /> 3,00<br /> <br /> CN3<br /> <br /> Công tác kiểm tra về chất lượng công trình<br /> của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng<br /> công trình của tỉnh đã làm hết chức trách và<br /> nghiêm túc<br /> <br /> 3,00<br /> <br /> 2,75<br /> <br /> 2,63<br /> <br /> 1,75<br /> <br /> 3,13<br /> <br /> CN4<br /> <br /> Khả năng thẩm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật - dự<br /> toán của Sở Xây dựng (Sở quản lý công trình<br /> xây dựng chuyên ngành) đạt yêu cầu về tiến<br /> độ và hiệu quả<br /> <br /> 2,63<br /> <br /> 3,00<br /> <br /> 2,88<br /> <br /> 1,88<br /> <br /> 3,00<br /> <br /> CN5<br /> <br /> Công tác tổ chức đấu thầu của chủ đầu tư<br /> đúng luật và hiệu quả<br /> <br /> 2,88<br /> <br /> 2,88<br /> <br /> 2,75<br /> <br /> 2,88<br /> <br /> 2,88<br /> <br /> CN6<br /> <br /> Chất lượng của hồ sơ thiết kế kỹ thuật – dự<br /> toán các công trình xây dựng sử dụng vốn<br /> ngân sách nhà nước đạt yêu cầu<br /> <br /> 2,88<br /> <br /> 2,75<br /> <br /> 2,75<br /> <br /> 2,00<br /> <br /> 2,88<br /> <br /> CN7<br /> <br /> Năng lực chuyên môn của các đơn vị tư vấn<br /> thiết kế các công trình sử dụng vốn ngân<br /> sách của tỉnh Khánh Hòa đạt yêu cầu<br /> <br /> 2,75<br /> <br /> 2,88<br /> <br /> 2,50<br /> <br /> 1,88<br /> <br /> 2,88<br /> <br /> Các yếu tố liên quan đến nguồn nhân lực<br /> NL1<br /> <br /> Chất lượng nguồn nhân lực của các Nhà thầu<br /> xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách<br /> đáp ứng yêu cầu về chất lượng công trình<br /> <br /> 2,63<br /> <br /> 2,88<br /> <br /> 1,50<br /> <br /> 2,88<br /> <br /> 2,75<br /> <br /> NL2<br /> <br /> Chất lượng nguồn nhân lực của Sở Xây dựng<br /> (Sở quản lý công trình xây dựng chuyên<br /> ngành) đáp ứng yêu cầu công tác quản lý<br /> chất lượng công trình<br /> <br /> 3,00<br /> <br /> 2,88<br /> <br /> 1,63<br /> <br /> 3,13<br /> <br /> 3,00<br /> <br /> 190 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG<br /> <br /> Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản<br /> <br /> Số 2/2015<br /> <br /> NL3<br /> <br /> Chất lượng nguồn nhân lực của các đơn vị tư<br /> vấn xây dựng công trình vốn ngân sách đáp<br /> ứng yêu cầu<br /> <br /> 2,88<br /> <br /> 2,88<br /> <br /> 1,50<br /> <br /> 2,88<br /> <br /> 3,13<br /> <br /> NL4<br /> <br /> Chất lượng nguồn nhân lực quản lý xây dựng<br /> cơ bản của các chủ đầu tư đáp ứng yêu cầu<br /> <br /> 2,75<br /> <br /> 2,88<br /> <br /> 1,75<br /> <br /> 3,00<br /> <br /> 2,88<br /> <br /> 2,75<br /> <br /> 3,00<br /> <br /> 2,88<br /> <br /> 2,75<br /> <br /> 3,13<br /> <br /> Các yếu tố liên quan đến sự trao đổi thông tin<br /> TT1<br /> <br /> Sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi<br /> thông tin của ban chỉ huy công trường và chủ<br /> đầu tư cùng cơ quan quản lý Nhà nước về<br /> chất lượng công trình kịp thời<br /> <br /> TT2<br /> <br /> Các thông tin về công trình xây dựng được<br /> công khai đầy đủ tại địa điểm thi công<br /> <br /> 2,88<br /> <br /> 2,88<br /> <br /> 2,75<br /> <br /> 3,00<br /> <br /> 2,75<br /> <br /> TT3<br /> <br /> Sự giám sát của các tổ chức xã hội và người<br /> dân đối với các công trình phục vụ dân sinh<br /> sử dụng vốn ngân sách được phát huy tối đa<br /> <br /> 2,88<br /> <br /> 3,00<br /> <br /> 2,75<br /> <br /> 2,88<br /> <br /> 2,88<br /> <br /> Các yếu tố liên quan đến tài chính<br /> TC1<br /> <br /> Năng lực tài chính của đơn vị thi công các<br /> công trình sử dụng vốn ngân sách được đảm<br /> bảo<br /> <br /> 3,00<br /> <br /> 1,88<br /> <br /> 2,63<br /> <br /> 3,00<br /> <br /> 3,13<br /> <br /> TC2<br /> <br /> Tiến độ cấp vốn cho các công trình sử dụng<br /> vốn ngân sách của tỉnh đúng tiến độ<br /> <br /> 2,88<br /> <br /> 2,00<br /> <br /> 2,63<br /> <br /> 2,88<br /> <br /> 3,00<br /> <br /> TC3<br /> <br /> Thủ tục thanh toán, cấp phát vốn các công<br /> trình sử dụng vốn ngân sách của tỉnh nhanh<br /> gọn, kịp thời.<br /> <br /> 3,00<br /> <br /> 2,00<br /> <br /> 2,50<br /> <br /> 2,88<br /> <br /> 2,75<br /> <br /> Các yếu tố liên quan đến vật tư, thiết bị<br /> VT1<br /> <br /> Kế hoạch cung ứng vật tư thiết bị của đơn vị<br /> thi công các công trình xây dựng sử dụng vốn<br /> ngân sách được đảo bảo<br /> <br /> 3,00<br /> <br /> 3,00<br /> <br /> 2,50<br /> <br /> 3,00<br /> <br /> 1,88<br /> <br /> VT2<br /> <br /> Chủng loại vật tư, thiết bị được chỉ định sử<br /> dụng cho công trình sử dụng vốn ngân sách<br /> Nhà nước là hiệu quả<br /> <br /> 2,75<br /> <br /> 2,75<br /> <br /> 2,50<br /> <br /> 2,88<br /> <br /> 1,63<br /> <br /> VT3<br /> <br /> Công tác phê duyệt điều chỉnh các phát sinh<br /> do sự biến động giá của vật tư, nhân công,<br /> thiết bị của các cơ quan quản lý Nhà nước<br /> kịp thời không làm ảnh hưởng đến tiến độ thi<br /> công<br /> <br /> 2,13<br /> <br /> 3,00<br /> <br /> 2,88<br /> <br /> 2,75<br /> <br /> 1,38<br /> <br /> CT1<br /> <br /> Điều kiện địa chất, thuỷ văn ở địa điểm xây<br /> dựng của các công trình sử dụng vốn ngân<br /> sách nhà nước được lựa chọn hợp lý, hiệu<br /> quả<br /> <br /> 3,00<br /> <br /> 3,25<br /> <br /> 3,13<br /> <br /> 3,00<br /> <br /> 3,25<br /> <br /> CT2<br /> <br /> Địa điểm của các công trình xây dựng sử<br /> dụng vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh Khánh<br /> Hòa phù hợp với qui hoạch chung, việc giải<br /> phóng mặt bằng tiết kiệm, hiệu quả.<br /> <br /> 2,75<br /> <br /> 3,00<br /> <br /> 3,00<br /> <br /> 3,00<br /> <br /> 2,75<br /> <br /> CT3<br /> <br /> Điều kiện cơ sở hạ tầng, kỹ thuật ở địa điểm<br /> xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách<br /> được triển khai kịp thời đảm bảo tốt cho việc<br /> thi công công trình<br /> <br /> 3,00<br /> <br /> 2,63<br /> <br /> 2,88<br /> <br /> 2,63<br /> <br /> 2,s75<br /> <br /> Các yếu tố liên quan đến địa điểm xây dựng công trình<br /> <br /> (Nguồn: Tính toán từ dữ liệu điều tra)<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG • 191<br /> <br /> Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản<br /> Qua bảng thống kê mô tả, với các chỉ tiêu được<br /> đo bởi thang Likert (5 điểm), kết quả cho thấy đánh<br /> giá của các chuyên gia liên quan trong lĩnh vực xây<br /> dựng về công tác quản lý chất lượng các công trình<br /> xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước<br /> tại Khánh Hòa như sau: Đối với công tác quản lý<br /> chất lượng công trình dân dụng, điểm trung bình<br /> thấp nhất là các yếu tố liên quan đến năng lực quản<br /> lý; Đối với công tác quản lý chất lượng công trình<br /> công nghiệp, điểm trung bình thấp nhất là các yếu<br /> tố liên quan đến tài chính; Đối với công tác quản lý<br /> chất lượng công trình giao thông, điểm trung bình<br /> thấp nhất là các yếu tố liên quan đến nguồn nhân<br /> lực; Đối với công tác quản lý chất lượng công trình<br /> thủy lợi, điểm trung bình thấp nhất là các yếu tố liên<br /> quan đến công nghệ - kỹ thuật; Đối với công tác<br /> quản lý chất lượng công trình khác, điểm trung bình<br /> thấp nhất là các yếu tố liên quan đến vật tư, thiết bị.<br /> 3. Đánh giá chung về công tác quản lý chất<br /> lượng các công trình xây dựng sử dụng vốn<br /> ngân sách Nhà nước tại tỉnh Khánh Hòa<br /> 3.1. Những thành tựu đạt được<br /> Những năm gần đây, do tăng cường công tác<br /> quản lý nên chất lượng các công trình xây dựng trên<br /> địa bàn tỉnh Khánh Hòa được nâng lên rõ rệt. Từ<br /> năm 2007 đến năm 2013, trên địa bàn tỉnh có rất<br /> nhiều công trình được Bộ Xây dựng và Công đoàn<br /> ngành xây dựng Việt Nam công nhận là công trình<br /> đạt Huy chương Vàng - chất lượng cao và bằng<br /> công trình chất lượng cao.<br /> Có được kết quả đó là nhờ địa phương đã tập<br /> trung các nguồn lực dành cho đầu tư xây dựng kết<br /> cấu hạ tầng được tăng cao. Các công trình xây dựng<br /> đưa vào sử dụng đã phần nào đáp ứng được nhu<br /> cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đổi mới.<br /> Để tăng cường công tác quản lý dự án, quản lý<br /> chất lượng công trình xây dựng, các cơ quan quản<br /> lý Nhà nước về xây dựng tại tỉnh Khánh Hòa đã triển<br /> khai thực hiện một số nội dung công việc sau:<br /> - Ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể việc<br /> áp dụng văn bản pháp quy như Luật, Nghị định,<br /> Thông tư, các tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng nhằm<br /> tạo ra môi trường pháp lý cho việc tổ chức thực hiện<br /> quản lý chất lượng công trình xây dựng.<br /> - Đề ra các chủ trương, chính sách khuyến<br /> khích đầu tư trang thiết bị hiện đại, sản xuất vật liệu<br /> mới, nghiên cứu và ứng dụng thành tựu khoa học<br /> trong xây dựng, đào tạo cán bộ, công nhân nhằm<br /> nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu quản lý đầu<br /> tư xây dựng nói chung và quản lý chất lượng công<br /> trình xây dựng nói riêng.<br /> <br /> 192 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG<br /> <br /> Số 2/2015<br /> - Tăng cường quản lý chất lượng thông qua các<br /> tổ chức chuyên lo về chất lượng tại các hội đồng<br /> nghiệm thu các cấp, các cục giám định chất lượng,<br /> phòng giám định.<br /> - Có chính sách khuyến khích các đơn vị, tổ chức<br /> thực hiện theo tiêu chuẩn quốc tế (ISO) 9001:2000,<br /> tuyên dương các đơn vị đăng ký và đạt công trình<br /> huy chương vàng chất lượng cao của ngành, công<br /> trình chất lượng tiêu biểu của liên ngành.<br /> Phải thấy rằng các văn bản hướng dẫn cụ thể<br /> việc áp dụng văn bản pháp quy về cơ bản đã đủ điều<br /> kiện để quản lý chất lượng công trình xây dựng. Chỉ<br /> cần các tổ chức từ cơ quan cấp trên Chủ đầu tư,<br /> Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, các Nhà thầu (khảo<br /> sát, tư vấn lập dự án đầu tư, thiết kế, tư vấn giám<br /> sát, thi công xây lắp) thực hiện đầy đủ chức năng<br /> của mình một cách có trách nhiệm theo đúng trình<br /> tự quản lý, thực hiện nghiêm các tiêu chuẩn, quy<br /> phạm nghiệm thu công trình xây dựng.<br /> 3.2. Những tồn tại và nguyên nhân<br /> - Cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực xây<br /> dựng chưa đủ năng lực kiểm tra kiểm soát từ khâu<br /> thẩm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật – dự toán công trình,<br /> thẩm định dự án, đến công tác lập quy hoạch, lập hồ<br /> sơ thiết kế, công tác kiểm tra nghiệm thu công trình<br /> hoàn thành đưa vào sử dụng.<br /> - Nhận thức về công tác quản lý chất lượng của<br /> một số Chủ đầu tư còn hạn chế.<br /> - Nhà thầu chưa tuân thủ đầy đủ các điều kiện<br /> về quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn kỹ thuật<br /> của dự án. Nhiều tổ chức tư vấn xây dựng, doanh<br /> nghiệp xây lắp năng lực chuyên môn còn yếu.<br /> - Cơ quan thanh tra, kiểm tra chưa phát huy hết<br /> tác dụng. Việc thực hiện chế tài về xử phạt vi phạm<br /> hành chính trong hoạt động xây dựng đôi khi chưa<br /> thật kiên quyết.<br /> - Công tác giám sát cộng đồng, phản biện xã<br /> hội: các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội,<br /> tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp có liên<br /> quan theo quy định của pháp luật chưa được quan<br /> tâm đúng mức, chưa có điều kiện tiến hành các hoạt<br /> động hợp pháp trong công tác giám sát các dự án<br /> đầu tư.<br /> Về nguyên nhân có thể phân thành 2 loại: Về<br /> nguyên nhân khách quan: hệ thống văn bản, luật<br /> qui định của Trung ương còn nhiều bất cập, thiếu<br /> nhất quán… Về nguyên nhân chủ quan: Hệ thống<br /> quản lý chất lượng các công trình xây dựng sử dụng<br /> vốn ngân sách Nhà nước tại Khánh Hòa còn tồn tại<br /> nhiều yếu kém, còn mang tính chủ quan.<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2