Hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với các hộ kinh doanh tại Chi cục Thuế Thái Hòa - tỉnh Nghệ An

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
18
lượt xem
5
download

Hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với các hộ kinh doanh tại Chi cục Thuế Thái Hòa - tỉnh Nghệ An

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích của bài viết này là tìm hiểu thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế các hộ kinh doanh tại Chi cục Thuế thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An. Bài viết tập trung vào hai vấn đề chính gồm: Đánh giá thực trạng quản lý thuế hộ kinh doanh dựa trên kết quả điều tra, và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với các hộ kinh doanh tại Chi cục thuế thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với các hộ kinh doanh tại Chi cục Thuế Thái Hòa - tỉnh Nghệ An

Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản<br /> <br /> Số 4/2015<br /> <br /> KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU ÑAØO TAÏO SAU ÑAÏI HOÏC<br /> <br /> HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI CÁC HỘ<br /> KINH DOANH TẠI CHI CỤC THUẾ THÁI HÒA - TỈNH NGHỆ AN<br /> IMPROVING TAXATION MANAGEMENT FOR BUSINESS HOUSEHOLDS<br /> AT THAI HOA TAXATION BRANCH – NGHE AN PROVINCE<br /> Nguyễn Ngọc Trường1, Hồ Huy Tựu2<br /> Ngày nhận bài: 28/4/2014; Ngày phản biện thông qua: 20/5/2014; Ngày duyệt đăng: 15/12/2015<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Mục đích của bài viết này là tìm hiểu thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản<br /> lý thuế các hộ kinh doanh tại Chi cục Thuế thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An. Bài viết tập trung vào hai vấn đề<br /> chính gồm: Đánh giá thực trạng quản lý thuế hộ kinh doanh dựa trên kết quả điều tra, và đề xuất một số giải<br /> pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với các hộ kinh doanh tại Chi cục thuế thị xã Thái Hòa, tỉnh<br /> Nghệ An.<br /> Từ khóa: Quản lý thuế, hộ kinh doanh, Chi cục thuế Thái Hòa, tỉnh Nghệ An<br /> ABSTRACT<br /> The paper’s purpose is to understand the reality of and suggest solutions to improve the taxation<br /> management for business households at Thaihoa taxation Branch, Nghean province. The paper focuses on<br /> three main problems: Evaluating the reality based on survey results and suggesting solutions to improve<br /> taxation management for business households at Thaihoa taxation Branch, Nghean province.<br /> Keywords: Taxation management, Thaihoa taxation Branch, Nghean province<br /> I. ĐẶT VẤN ĐỀ<br /> Chi cục Thuế thị xã Thái Hòa được thành<br /> lập kể từ ngày 03 tháng 04 năm 2008 sau khi<br /> chia tách địa giới của một huyện miền núi Nghĩa<br /> Đàn thuộc Tỉnh Nghệ An, được giao nhiệm vụ<br /> thu ngân sách chủ yếu cho địa phương. Sau<br /> khi điều chỉnh, thị xã Thái Hòa có 10 đơn vị<br /> hành chính trực thuộc, bao gồm 4 phường:<br /> Hòa Hiếu, Quang Tiến, Quang Phong, Long<br /> Sơn và 6 xã: Nghĩa Hòa, Tây Hiếu, Nghĩa Mỹ,<br /> Nghĩa Thuận, Đông Hiếu, Nghĩa Tiến [4].<br /> Do thời gian thành lập bộ máy cơ quan<br /> Chi cục thuế ngắn, lại phải quản lý thuế một<br /> <br /> 1<br /> 2<br /> <br /> địa bàn rộng, các hộ kinh doanh không tập<br /> trung, trình độ dân trí thấp. Công tác quản lý<br /> thu thuế nói chung hiện tại chưa hoàn thiện,<br /> còn nhiều vướng mắc bất cập, tình trạng hộ<br /> kinh doanh không đăng ký kê khai thuế, trốn<br /> thuế, không chấp hành pháp luật thuế ngày<br /> càng nhiều đã làm thất thoát nguồn thu không<br /> nhỏ cho địa phương, ảnh hưởng trực tiếp đến<br /> công tác quản lý thuế.<br /> Làm thế nào để tăng thu cho ngân sách<br /> địa phương, nâng cao năng lực quản lý thuế?<br /> Làm thế nào để góp phần đẩy mạnh cải<br /> cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế,<br /> <br /> Nguyễn Ngọc Trường: Cao học Quản trị kinh doanh 2011 - Trường Đại học Nha Trang<br /> TS. Hồ Huy Tựu: Khoa Kinh tế - Trường Đại học Nha Trang<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG • 127<br /> <br /> Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản<br /> <br /> Số 4/2015<br /> <br /> đáp ứng được yêu cầu về công bằng trong<br /> nghĩa vụ nộp thuế trong khi sự mất công bằng<br /> về mức thu, đối tượng thu đang thực tế diễn<br /> ra tại Chi cục thuế Thái Hòa. Đó là: Cùng một<br /> ngành nghề, địa điểm kinh doanh, đối tượng<br /> để quản lý thuế nhưng áp dụng mức thuế<br /> khoán chênh lệch giữa các hộ kinh doanh<br /> khác nhau.<br /> <br /> Thái hòa, phương pháp điều tra, khảo sát trực<br /> tiếp 350 hộ kinh doanh làm thí điểm trên 05 địa<br /> bàn kinh doanh Chợ Hiếu, Phường Hòa Hiếu,<br /> Quang Tiến, Quang phong và xã Nghĩa Tiến<br /> thuộc thị xã.<br /> <br /> 1. Đăng ký thuế (cấp mã số thuế), kê khai thuế<br /> Số liệu điều tra, khảo sát có 225 hộ/350 hộ<br /> chiếm 64,2% hộ kinh doanh đồng ý đối với các<br /> nội dung quy định của Luật quản lý thuế. So<br /> II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU<br /> với trước đây, thủ tục đăng ký thuế đã có nhiều<br /> 1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu<br /> cải cách quan trọng. Đó là việc thống nhất áp<br /> Nghiên cứu tập trung vào các cơ chế,<br /> dụng mã số thuế giữa cơ quan Hải quan và cơ<br /> chính sách thuế, thực trạng quản lý thuế đối<br /> quan Thuế, tiếp đến thống nhất mã số đăng<br /> với các hộ kinh doanh tại Chi cục thuế thị xã<br /> ký kinh doanh và đăng ký thuế thành một mã<br /> Thái Hòa và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn<br /> số, sau cùng là gộp cả 3 thủ tục đăng ký kinh<br /> thiện công tác quản lý thuế đối hộ kinh doanh<br /> doanh, đăng ký thuế, ...được thực hiện theo cơ<br /> trên địa bàn thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An.<br /> chế một cửa liên thông. Hiệu quả nổi bật của<br /> 2. Phương pháp nghiên cứu<br /> việc cải cách về thủ tục hành chính này là thời<br /> Bài viết sử dụng một số phương pháp<br /> gian thực hiện 3 thủ tục (trong đó có thủ tục<br /> nghiên cứu hệ thống hoá tư liệu, phương pháp<br /> đăng ký thuế) đã rút ngắn từ 30 ngày xuống<br /> khảo sát, thống kê mô tả sử dụng dữ liệu điều<br /> còn 5 ngày, nhưng việc quản lý mã số thuế<br /> tra thông qua phỏng vấn các hộ kinh doanh<br /> của mỗi cá nhân kinh doanh và cá nhân có thu<br /> trên địa bàn.<br /> nhập là yếu tố bắt buộc:<br /> “Mã số thuế đã cấp cho người nộp thuế<br /> III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN<br /> là chủ hộ kinh doanh hoặc một cá nhân không<br /> Qua nghiên cứu và khảo sát điều tra hộ<br /> thay đổi trong suốt cuộc đời của cá nhân đó, kể<br /> kinh doanh để lấy ý kiến đánh giá về mức độ<br /> cả trường hợp đã ngừng hoạt động kinh doanh<br /> đồng tình đối với công tác quản lý thuế, từ đó<br /> sau đó kinh doanh trở lại” [1].<br /> rút ra kết luận mức độ chấp hành pháp luật<br /> Bảng 1 đã phản ánh chi tiết tình hình thực<br /> thuế bao gồm các nội dung: Đăng ký, kê khai<br /> trạng hộ kinh doanh đăng ký thuế (cấp mã số<br /> doanh thu tính thuế; Thu nộp, nợ tiền thuế;<br /> thuế), kê khai thuế, sự thất thu về số lượng hộ<br /> Kiểm tra thuế và công tác tuyên truyền hỗ trợ<br /> người nộp thuế. Nghiên cứu đã dùng phương<br /> kinh doanh và số tiền thuế qua các năm theo<br /> pháp thu thập số liệu tại Chi cục thuế Thị xã<br /> ngành nghề.<br /> Bảng 1. Tổng hợp kết quả điều tra, khảo sát hộ kinh doanh đã lập bộ quản lý<br /> so với hộ kinh doanh đang thực tế kinh doanh giai đoạn 2011- 2013<br /> Bình quân số tiền<br /> thuế 1 hộ/ 1 tháng<br /> (triệu đồng)<br /> <br /> Số tiền thuế<br /> thất thu 1 năm<br /> (triệu đồng)<br /> <br /> 6 = 3-4<br /> <br /> 7 = 5/4/12 tháng<br /> <br /> 8 = 7x6x12 tháng<br /> <br /> 8.760<br /> <br /> 122<br /> <br /> 0,471<br /> <br /> 690<br /> <br /> 1.850<br /> <br /> 9.450<br /> <br /> 108<br /> <br /> 0,426<br /> <br /> 552<br /> <br /> 2.311<br /> <br /> 2.175<br /> <br /> 10.350<br /> <br /> 136<br /> <br /> 0,397<br /> <br /> 648<br /> <br /> 5.938<br /> <br /> 5.572<br /> <br /> 28.560<br /> <br /> 366<br /> <br /> 1,294<br /> <br /> 1.890<br /> <br /> Số hộ thực tế<br /> Số hộ<br /> kinh doanh (hộ) lập bộ (hộ)<br /> <br /> Số tiền thuế<br /> Chênh lệch<br /> lập bộ<br /> số hộ (hộ)<br /> (triệu đồng)<br /> <br /> TT<br /> <br /> Năm<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> 5<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2011<br /> <br /> 1.669<br /> <br /> 1.547<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2012<br /> <br /> 1.958<br /> <br /> 3<br /> <br /> 2013<br /> Cộng<br /> <br /> (Nguồn: Chi cục Thuế Thị xã Thái Hòa)<br /> <br /> 128 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG<br /> <br /> Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản<br /> <br /> Số 4/2015<br /> <br /> Như vậy, giai đoạn 2011-2013 ý thức tự<br /> 2. Quản lý doanh thu và thuế<br /> giác đến cơ quan thuế khai thuế, đăng ký<br /> Trong công tác quản lý thu thuế, để nâng<br /> thuế nghĩa vụ thuế của các hộ kinh doanh<br /> cao chất lượng thu ngân sách, cơ quan thuế<br /> có phát triển. Nhưng vẫn còn một số hộ kinh<br /> không chỉ tập trung quản lý tốt đối tượng nộp<br /> doanh đang cố tình trốn thuế, không chấp<br /> thuế, cần quản lý tốt doanh thu kinh doanh của<br /> hành nghĩa vụ thuế. Từ đó, dẫn đến kết quả<br /> các hộ cá thể, bảo đảm thu sát với doanh thu<br /> thất thu cho Chi cục số tiền thuế không nhỏ<br /> thực tế kinh doanh. Doanh thu của các hộ kinh<br /> qua phép tính:<br /> doanh là cơ sở để xác định số thuế phải nộp.<br /> - Năm 2011, bỏ sót 122 hộ, số tiền<br /> Việc quản lý chặt chẽ doanh thu của hộ kinh<br /> thuế 471.000 đ/tháng/hộ, 01 năm thất thu:<br /> doanh, đặc biệt hộ kinh doanh lớn có ý nghĩa<br /> 690 triệu.<br /> quyết định đến việc hoàn thành dự toán thu,<br /> - Năm 2012, bỏ sót 108 hộ, số tiền<br /> đảm bảo công bằng bình đẳng về thuế. Tùy<br /> thuế 426.000 đ/tháng/hộ, 01 năm thất thu:<br /> theo phương pháp nộp thuế của các hộ cá thể,<br /> 552 triệu.<br /> cơ quan thuế sẽ có biện pháp quản lý doanh<br /> - Năm 2013, bỏ sót 136 hộ, số tiền<br /> thu khác nhau. Bảng 2 thể hiện kết quả thực<br /> thuế 397.000 đ/tháng/hộ, 01 năm thất thu:<br /> trạng công tác điều tra điểm về doanh thu qua<br /> 648 triệu.<br /> 3 năm 2011 - 2013.<br /> Bảng 2.Thực trạng quản lý doanh thu hộ kinh doanh qua điều tra thí điểm 2 năm 2012 - 2013<br /> 2012<br /> Ngành nghề kinh Số hộ DT khoán DT điều Chênh lệch Tỷ lệ khoán/<br /> TT<br /> doanh<br /> điều tra<br /> (triệu<br /> tra (triệu +_ (triệu<br /> điều tra<br /> (hộ)<br /> đồng)<br /> đồng)<br /> đồng)<br /> (%)<br /> <br /> 2013<br /> Số hộ DT khoán DT điều Chênh lệch Tỷ lệ khoán/<br /> điều tra<br /> (triệu<br /> tra (triệu +_ (triệu<br /> điều tra<br /> (hộ)<br /> đồng)<br /> đồng)<br /> đồng)<br /> (%)<br /> <br /> 1<br /> <br /> Sản xuất<br /> <br /> 10<br /> <br /> 76<br /> <br /> 83<br /> <br /> 7,0<br /> <br /> 91,6<br /> <br /> 15<br /> <br /> 114<br /> <br /> 123<br /> <br /> 9,0<br /> <br /> 92,7<br /> <br /> 2<br /> <br /> T. Nghiệp<br /> <br /> 30<br /> <br /> 1.072<br /> <br /> 1.182<br /> <br /> 109,6<br /> <br /> 90,7<br /> <br /> 30<br /> <br /> 1.311<br /> <br /> 1.432<br /> <br /> 121,1<br /> <br /> 91,5<br /> <br /> 3<br /> <br /> Ăn uống<br /> <br /> 10<br /> <br /> 82,6<br /> <br /> 85,3<br /> <br /> 2,7<br /> <br /> 96,8<br /> <br /> 15<br /> <br /> 123,9<br /> <br /> 132<br /> <br /> 8,1<br /> <br /> 93,9<br /> <br /> 4<br /> <br /> Dịch vụ<br /> <br /> 8<br /> <br /> 86<br /> <br /> 89,1<br /> <br /> 3,1<br /> <br /> 96,5<br /> <br /> 10<br /> <br /> 107,5<br /> <br /> 110<br /> <br /> 2,5<br /> <br /> 97,7<br /> <br /> 5<br /> <br /> Vận tải<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0,0<br /> <br /> 58<br /> <br /> 1.317<br /> <br /> 1.439<br /> <br /> 122<br /> <br /> 91,5<br /> <br /> 70<br /> <br /> 1.656<br /> <br /> 1.797<br /> <br /> 140,7<br /> <br /> 92,2<br /> <br /> Cộng<br /> <br /> (Nguồn: Chi cục Thuế Thị xã Thái Hòa)<br /> <br /> Kết quả điều tra thí điểm điển hình:<br /> - Năm 2012: Chênh lệch 122.000.000<br /> đồng/58 hộ, doanh thu khoán đạt 91,5%<br /> - Năm 2013: Chênh lệch 140.700.000<br /> đồng/70 hộ, doanh thu khoán đạt 92,2%<br /> Kết quả điều tra điển hình ở các ngành<br /> nghề khác nhau cho thấy chênh lệch giữa<br /> doanh thu khoán và doanh thu điều tra là tương<br /> đối lớn. Như vậy, tình trạng thất thu doanh thu<br /> khoán trên địa bàn thị xã vẫn còn nhiều và phổ<br /> biến ở tất cả các ngành nghề.<br /> 3. Quản lý thu nộp thuế và quản lý nợ thuế<br /> Xem xét về Luật thuế:“Đội thuế liên xã,<br /> phường, thị trấn ngoài nhiệm vụ hướng dẫn,<br /> quản lý việc thực hiện các nghĩa vụ theo<br /> <br /> hợp đồng của ủy nhiệm thu thuế còn phải thực<br /> hiện kiểm tra, giám sát công tác đôn đốc thu<br /> tiền thuế nộp của ủy nhiệm thu và thực hiện<br /> đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế đối với người nộp<br /> thuế qua ủy nhiệm thu” [3].<br /> Báo cáo số liệu về nợ thuế của các hộ<br /> kinh doanh có tại Chi cục thuế, qua các năm<br /> tại Bảng 3 tổng số nợ thuế trên tổng số thu có<br /> chiều hướng tăng 2 năm, năm 2011 là 15,3%;<br /> năm 2012 là 16,6%, năm 2013 giảm chỉ còn<br /> 13,4%. Tuy nhiên, nợ thuế vẫn ở mức cao,<br /> đặc biệt tỷ lệ nợ có khả năng thu so với tổng<br /> nợ có chiều hướng tăng qua các năm, năm<br /> 2011 là 70,9%; năm 2012 là 69,8%; năm 2013<br /> là 78,8%.<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG • 129<br /> <br /> Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản<br /> <br /> Số 4/2015<br /> <br /> Bảng 3. Bảng phân loại nợ thuế qua ba năm 2011-2013<br /> <br /> ĐVT : Triệu đồng<br /> <br /> Năm<br /> <br /> Tổng số thu<br /> <br /> Tổng số nợ<br /> <br /> Nợ có khả<br /> năng thu<br /> <br /> Tổng số nợ/<br /> Tổng số thu (%)<br /> <br /> Nợ có khả năng<br /> thu/Tổng nợ (%)<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> 5= 3/4<br /> <br /> 6 = 4/3<br /> <br /> 2011<br /> <br /> 7.597<br /> <br /> 1.163<br /> <br /> 825<br /> <br /> 15,3<br /> <br /> 70,9<br /> <br /> 2012<br /> <br /> 8.103<br /> <br /> 1.347<br /> <br /> 940<br /> <br /> 16,6<br /> <br /> 69,8<br /> <br /> 2013<br /> <br /> 9.125<br /> <br /> 1.225<br /> <br /> 965<br /> <br /> 13,4<br /> <br /> 78,8<br /> <br /> Cộng<br /> <br /> 24.825<br /> <br /> 3.735<br /> <br /> 2.730<br /> <br /> 15,0<br /> <br /> 73,0<br /> <br /> (Nguồn: Chi cục Thuế Thị xã Thái Hòa)<br /> <br /> 4. Công tác kiểm tra thuế<br /> Công tác kiểm tra thuế đối với hộ kinh<br /> doanh chủ yếu là kiểm tra hộ kinh doanh có<br /> đơn tạm nghỉ kinh doanh. Hộ nghỉ kinh doanh<br /> là việc không tránh khỏi song nhiều trường<br /> hợp dựa vào đó để trốn thuế.Quản lý hộ nghỉ<br /> kinh doanh trên địa bàn thị xã Thái hòa là rất<br /> phức tạp đòi hỏi phải có sự quản lý chặt chẽ và<br /> am hiểu về địa bàn, địa chỉ thực hộ kinh doanh.<br /> Hàng năm, qua theo dõi của Chi cục thì số lượt<br /> hộ cá thể xin nghỉ kinh doanh là tương đối lớn,<br /> năm 2011 con số lượt hộ nghỉ kinh doanh là<br /> 1.800 lượt, thực hiện kiểm tra ngẫu nhiên 110<br /> hộ, năm 2012 con số lượt hộ nghỉ kinh doanh là<br /> 2.500 lượt, thực hiện kiểm tra ngẫu nhiên 210<br /> hộ, năm 2013 con số lượt hộ nghỉ kinh doanh<br /> là 2.820 lượt, thực hiện kiểm tra ngẫu nhiên<br /> 270 hộ. Phần lớn các hộ nghỉ kinh doanh là có<br /> lý do chính đáng nhưng có một số đối tượng<br /> kinh doanh có đơn xin nghỉ kinh doanh trình<br /> nộp cho cơ quan thuế nhưng thực tế lại vẫn<br /> tiến hành sản xuất kinh doanh nhằm mục đích<br /> trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế. Thực tế này đã<br /> gây ra thất thu cho ngân sách Nhà nước, mặt<br /> khác gây lên tình trạng mất công bằng trong<br /> kinh doanh. Một số hộ xin nghỉ kinh doanh một<br /> thời gian, sau đó lại tiếp tục kinh doanh nhưng<br /> không đăng ký lại với cơ quan thuế.<br /> Người nộp thuế có hành vi trốn thuế, gian<br /> lận thuế quy định tại Điều 108 của Luật Quản<br /> lý thuế ngoài việc phải nộp đủ số tiền thuế trốn,<br /> số tiền thuế gian lận thì còn bị xử phạt theo<br /> số lần tính trên số tiền thuế trốn, số tiền thuế<br /> gian lận [2].Qua khảo sát về ý kiến để hộ kinh<br /> doanh tự giác nộp tiền thuế qua xử lý phạt<br /> <br /> 130 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG<br /> <br /> hành chính đúng thời gian quy định chiếm<br /> 62,7%, đây cũng là nguyên nhân chính gây<br /> tăng số nợ đọng, thể hiện ý thức chấp hành<br /> luật thuế còn kém.<br /> 5. Về Công tác tuyên truyền<br /> “Tổ chức thành công các Hội nghị tập<br /> huấn, đối thoại hộ kinh doanh trên địa bàn Thị<br /> xã. Dự hội nghị có lãnh đạo Thị ủy, Chi cục, các<br /> hộ kinh doanh. Nội dung Hội nghị tập huấn,<br /> đối thoại chủ yếu tập trung ở công tác tuyên<br /> truyền chế độ chính sách thuế mới và giải đáp<br /> thắc mắc của NNT và trả lời trực tiếp tại Hội<br /> nghị. Tất cả câu hỏi đều được trả lời trực tiếp,<br /> đầy đủ tại hội trường, đúng trọng tâm và được<br /> người nộp thuế đồng tình, không có ý kiến<br /> gì khác”. [6].<br /> Ngoài các hình thức tiếp xúc tại cơ quan<br /> thuế, Chi cục thuế còn cử cán bộ trực tiếp<br /> quản lý đến tận cơ sở để hướng dẫn, giải đáp<br /> khi có yêu cầu; thực hiện trả lời trên điện thoại,<br /> trả lời bằng văn bản để hộ kinh doanh hiểu và<br /> thực hiện. Cập nhật văn bản luật thuế mới và<br /> công khai tại bảng tin Chi cục, hướng dẫn trực<br /> tiếp tại bộ phận giao dịch một cửa để người<br /> nộp thuế biết thực hiện.<br /> 6. Các giải pháp hoàn thiện quản lý thuế đối<br /> với các hộ kinh doanh tại Chi cục Thuế thị<br /> xã Thái hòa<br /> 6.1. Hoàn thiện công tác quản lý đăng ký, kê khai<br /> thuế; quản lý doanh thu và thuế giá trị gia tăng<br /> Xây dựng quy chế phối hợp trao đổi thông<br /> tin giữa cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký<br /> kinh doanh (Phòng cấp đăng ký kinh doanh),<br /> Phòng thống kê thị xã, Ban kế hoạch thống kê<br /> <br /> Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản<br /> phường xã tiến hành thống kê, đối chiếu và<br /> tìm hiểu nguyên nhân chênh lệch giữa số<br /> lượng hộ kinh doanh. Phối hợp với Đội quản<br /> lý thị trường, Ban trật tự công an phường xã<br /> tiến hành kiểm tra, xác minh và lập bộ những<br /> hộ kinh doanh bán buôn hàng hóa lưu động<br /> không kê khai thuế, cần thiết có thể đề xuất<br /> lãnh đạo Cục, Tổng cục thuế xây dựng quy<br /> chế phối hợp cơ quan quản lý thị trường lập<br /> biên bản tạm giữ hành chính số hàng hóa<br /> không có hóa đơn chứng từ chứng minh<br /> nguồn gốc.<br /> Có thể điều tra, xây dựng định mức doanh<br /> thu tối thiểu cho mỗi loại nhà hàng, cửa hàng<br /> làm tham khảo, đối với hoạt động xây dựng<br /> cơ bản tư nhân cán bộ thuế quản lý địa bàn<br /> cần phối hợp với hội đồng tư vấn, thanh tra<br /> xây dựng để nắm rõ từng công trình xây dựng<br /> trên địa bàn phụ trách để đấu tranh, tính thuế<br /> với các trường hợp hợp đồng xây dựng cố<br /> tình ghi thấp hơn thực tế hoặc chủ thầu không<br /> khai báo đúng giá nhận thầu. Đối với hoạt<br /> động vận tải tư nhân cần phối hợp với cán<br /> bộ khối xóm, phường xã để rà lập thông báo,<br /> giấy mời làm việc hoặc trực tiếp yêu cầu chủ<br /> hộ khai thuế. Đối với các ngành nghề khác:<br /> Thương nghiệp, dịch vụ...hàng tháng bám sát<br /> địa bàn, theo dõi doanh thu, mức độ phát triển<br /> kinh doanh của hộ để đưa vào lập bộ quản lý<br /> thuế tháng, số lượng thất thu phổ biến là các<br /> hộ kinh doanh làm dịch vụ cắt tóc, gội đầu,<br /> rửa xe, sửa xe máy, xe đạp. Mặt khác, đối với<br /> diện phải nộp thuế TNCN khi quy định tạm<br /> nộp thuế TNCN đối với những hộ có doanh<br /> thu lớn, diện giảm trừ hẹp, hiện tại “chỉ mang<br /> tính kiểm soát các nguồn thu nhập mà chưa<br /> chú trọng đến yếu tố sát thực và khả năng của<br /> người có thu nhập....... thu nhập phát sinh từ<br /> nhiều nguồn khác nhau và hình thức trả thu<br /> nhập cũng rất đa dạng, khó kiểm soát trong<br /> điều kiện ý thức tuân thủ của người nộp thuế<br /> chưa cao” [5]. Vì vậy, công tác cấp mã số thuế<br /> cá nhân của người nộp thuế và người thuộc<br /> diện giảm trừ gia cảnh phải khẩn trương và<br /> đồng bộ để quản lý kịp thời.<br /> <br /> Số 4/2015<br /> 6.2. Hoàn thiện công tác quản lý thu nộp và<br /> quản lý nợ thuế<br /> Người nộp thuế khai sai dẫn đến làm thiếu<br /> số tiền phải nộp nếu tự giác khắc phục hậu quả<br /> bằng cách nộp đủ số tiền thuế phải nộp trước<br /> khi cơ quan có thẩm quyền phát hiện thì phải<br /> nộp tiền chậm nộp, nhưng không bị xử phạt<br /> vi phạm thủ tục hành chính thuế, thiếu thuế,<br /> trốn thuế.”[7].<br /> Tại Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày<br /> 22/7/2013 đã quy định rõ: “ Đối với việc nộp<br /> thuế bằng tiền mặt, chuyển khoản cho cơ<br /> quan, tổ chức thu tiền thuế: Ngày nộp tiền thuế<br /> là ngày cơ quan, tổ chức thu tiền thuế xác nhận<br /> trên chứng từ người nộp thuế đã nộp thuế.<br /> Đối với hình thức nộp thuế qua hình thức<br /> giao dịch điện tử: Ngày nộp tiền thuế là ngày<br /> người nộp thuế thực hiện giao dịch trích tài<br /> khoản của mình tại ngân hàng để nộp thuế và<br /> được hệ thống thanh toán của ngân hàng phục<br /> vụ người nộp thuế (CoreBanking) xác nhận<br /> giao dịch nộp thuế đã thành công”.[8].<br /> Đối với Ủy nhiệm thu thuế: “... Bên được<br /> ủy nhiệm thu thuế có trách nhiệm: Thông báo<br /> và đôn đốc người nộp thuế thực hiện nộp thuế<br /> theo hợp đồng ủy nhiệm thu; cấp chứng từ thu<br /> tiền cho người nộp thuế khi thu tiền thuế; nộp<br /> tiền thuế đã thu được vào tài khoản của cơ<br /> quan quản lý thuế tại Kho bạc Nhà nước; quyết<br /> toán số tiền thuế thu được và chứng từ thu tiền<br /> thuế với cơ quan quản lý thuế; theo dõi và báo<br /> cáo với cơ quan quản lý thuế các trường hợp<br /> phát sinh người nộp thuế mới hoặc có thay đổi<br /> quy mô, ngành nghề kinh doanh của người nộp<br /> thuế trên địa bàn ủy nhiệm thu”.[8].<br /> Vì vậy, để kịp thời nộp thuế vào ngân sách<br /> đầy đủ, khắc phục tình trạng nợ đọng thuế, cần<br /> tăng cường mối quan hệ chặt chẽ với ngân<br /> hàng, kho bạc. Kết hợp với khối xóm, UBND<br /> các phường xã tuyên truyền, vận động, thông<br /> báo trên phương tiện loa FM danh sách hộ kinh<br /> doanh đã gần hết hạn ngày nộp thuế nhưng<br /> vẫn chưa nộp tiền thuế vào ngân sách nhà<br /> nước, mục đích là đôn đốc các hộ kinh doanh<br /> nộp thuế kịp thời, đúng thời gian quy định.<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG • 131<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản