intTypePromotion=1

Hoàn thiện xuất nhập khẩu và các vướng mắc của doanh nghiệp - 1

Chia sẻ: Tt Cao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
41
lượt xem
4
download

Hoàn thiện xuất nhập khẩu và các vướng mắc của doanh nghiệp - 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lời nói đầu Hoạt động ngoại thương góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam trong những năm qua. Tuy nhiên cán cân ngoại trưởng của chúng ta cho đến nay hầu như chưa được cân đối, phải thường xuyên nhập siêu có nghĩa là trị giá nhập khẩu lớn hơn giá trị xuất khẩu. Điều này không hẳn là sự tác động xấu đến nền kinh tế. Đối với đất nước ta đang trong thời kỳ đầu mở cửa nền kinh tế chuyển dần từ cơ chế bao cấp sang nền kinh tế...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hoàn thiện xuất nhập khẩu và các vướng mắc của doanh nghiệp - 1

  1. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Lời nói đầu Hoạt động ngoại thương góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam trong những n ăm qua. Tuy nhiên cán cân ngo ại trưởng của chúng ta cho đ ến nay hầu như chưa được cân đối, phải thường xuyên nhập siêu có nghĩa là trị giá nhập kh ẩu lớn hơn giá trị xuất khẩu. Điều này không hẳn là sự tác động xấu đến nền kinh tế. Đối với đ ất n ước ta đang trong thời kỳ đ ầu mở cửa nền kinh tế chuyển dần từ cơ chế bao cấp sang nền kinh tế thị trư ờng cơ sở vật chất còn thiếu thốn, nghèo n àn, khoa học công nghệ lạc hậu. Nhập khẩu là một giải pháp để khắc phục bổ sung những khiếm khuyết đó , tạo nên bước đột phá đưa nền sản xuất của n ước nhà dần theo kịp các nước trong khu vực và thế giới, là bước đệm tạo tiền đề cho xuất khẩu h àng hoá dịch vụ trong tương lai. Th ực tế kinh doanh nhập khẩu h àng hoá của các công ty Việt Nam hiện nay ch ưa thực sự đ em lại hiệu quả như mong muốn. Có nhiều vướng mức xuất phát từ bản thân doanh nghiệp và nhà nư ớc cần phải khắc phục kịp thời. Nhận thấy đư ợc vai trò của hoạt động nhập khẩu nên trong thời gian thực tập ở công ty MESCO tôi đã lựa chọn đề tài: "Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động nhập khẩu của Công ty MESCO" với kiến thức và sự hiểu biết còn hạn hẹp nhưng tôi cũng xin mạnh dạn đ ưa ra ý kiến đóng góp của mình với mong muốn hoạt động nhập khẩu của công ty ngày càng được ho àn thiện, hoạt động có hiệu quả đ ạt được mục tiêu của công ty ho àn thành kế hoạch Bộ đã giao cho. Chương I: Một số vấn đề lý luận về hoạt động xuất nhập khẩu I. Khái niệm, vai trò của hoạt động nh ập khẩu 1 . Khái niệm
  2. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Th ương m ại quốc tế là một trong những hình thức chủ yếu của hoạt động kinh doanh quốc tế. Đó là ho ạt động mua bán trao đổi hàng hoá dịch vụ vượt qua biên giới của một quốc gia. Nó gồm có hai bộ phận cơ bản cấu thành là nhập khẩu và xuất khẩu. Hai bộ phận này có mối quan hệ mật thiết bổ sung lẫn nhau nhờ sự phối h ợp nhịp nhàng giữa chúng m à thương m ại quốc tế mở ra những cơ hội mới cho tất cả các doanh nghiệp và người tiêu dùng trên toàn th ế giới. Người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn lớn hơn đối với các hàng hoá dụch vụ ngo ài ra nó còn là nhân tố quan trọng tạo ra công ăn việc làm ở nhiều nư ớc. Trong đó nhập khẩu được hiểu là quá trình hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức nước ngoài được một nước mua nhằm phục vụ quá trình sản xuất, tiêu dùng hoặc tái xuất khẩu nhằm mục tiêu thu lợi nhuận. 2 . Vai trò của hoạt động nhập khẩu Ngh ị quyết hội nghị lần thứ IX của Ban cháp hành trung ương Đảng khóa IX đẫ xác đ ịnh: tiếp tục chủ động hội nhập, thực hiện có hiệu quả các cam kết và lộ trình hội nhập kinh tế, chuẩn bị tốt các điều kiện trong nước đ ể sớm gia nhập WTO. Để thực h iện tốt chủ trương này, m ột mặt phải biết phát huy cao độ tiềm năng và lợi thế trong nước, tranh thủ mọi nguồn ngoại lực để nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế doanh nghiệp và hàng hoá Việt Nam, mặt khác cũng hết sức quan trọng đó là hoàn thiện các biện pháp quản lý nhập khẩu h àng hoá nhằm đáp ứng yêu cầu sớm gia nh ập WTO. Điều này cho th ấy vai trò của nhập khẩu h àng hoá rất quan trọng đối với sự phát triển của một quốc gia đ iều này được thể hiện cụ thể qua những đ iểm cơ bản sau: Th ứ nhất nhờ có hoạt động nhập khẩu mà người tiêu dùng trong n ước có đựa sự lựa chọn lớn hơn đối với hàng hoá dịch vụ, nó bổ sung những thiếu hụt về cầu do sản
  3. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com xuất trong nước không có khả năng sản xuất từ đó đáp ứng được nhu cầu của thị trường nội đ ịa, nâng cao mức sống của người dân, đ a d ạng hoá mặt hàng về chủng lo ại. Th ứ hai, nhập khẩu sẽ phá vỡ tình trạng độc quyền trong nước, phần lớn các mặt h àng nh ập khẩu thường có tính cạnh tranh cao về chất lượng sản phẩm, kiểu dáng, giá cả… vì vậy các nh à sản xuất trong nước muốn tồn tại được cần phải tìm mọi b iện pháp nhằm nâng cao chất lư ợng sản phẩm, hạ giá thành để tăng khả năng cạnh tranh với hàng ngoại nhập, từ đó tình trạng độc quyền bị xoá bỏ và ngư ời hư ởng lợi chính là người tiêu dùng trong nước. Nhập khẩu cũng là chiếc cầu nối giữa nền kinh tế trong nước với nền kinh tế thế giới, nhất là đối với Việt Nam trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế. Nó là một trong những công cụ hữu hiệu giúp chúng ta xoá bỏ n ền kinh tế tự cung tự cấp để tiến tới nền kinh tế thị trường. Th ứ ba, nhập khẩu giúp các nước nâng cao được trình độ khoa học công nghệ, kỹ thuật tiên tiến của các nước công nghiệp trên thế giới. Vì nhập khẩu thường xảy ra đối với các n ước kém phát triển có trình độ khoa học kỹ thuật thấp kém, không có khả năng sản xuất được các mặt hàng có hàm lượng chất xám cao, hoặc do trình độ thiết bị máy móc lạc hậu nên sản xuất với chi phí cao. Trư ớc thực trạng đó họ phải tiến hành nhập khẩu. Thông qua hoạt động nhập khẩu máy móc thiết bị hiện đ ại, các sáng kiến kỹ thuật được chuyển giao giữa các quốc gia nhờ vậy mà các nước kém phát triển có thể bắt kịp trình độ công nghệ tiên tiến trên th ế giới góp phần vào ho ạt động sản xuất trong nước phát triển. Th ứ tư, nhập kh ẩu thúc đẩy hoạt động xuất khẩu. Thông qua hoạt động nhập khẩu các máy móc thiết bị hiện đ ại được nhập về, các nguyên liệu có chi phí thấp. Các
  4. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com yếu tố này góp ph ần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành sản phẩm qua đó tăng ưu thế cạnh tranh không những trên thị trường nội đ ịa m à còn ảnh hưởng tới thị trường xuất khẩu. Đặc biệt là đối với các nước kém phát triển có giá nhân công rẻ như Việt Nam đây là một lợi thế lớn. Th ứ năm, nhập khẩu nó thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế của một nư ớc diễn ra nhanh h ơn. Vì nhập khẩu sẽ làm cho môi trư ờng cạnh tranh diễn ra gay gắt, các chủ th ể kinh tế phải luôn tự đổi mới hoàn thiện mình mới mong đứng vững trên thị trường. Trong quá trình cạnh tranh các chủ thể yếu kém sẽ bị loại khỏi cuộc chơi, chỉ có chủ thể mạnh áp dụng công nghệ kỹ thuật tiên tiến mới tồn tại được đ iều này nó kéo theo sự phát triển của xã hội. Th ứ sáu, thông qua hoạt động nhập khẩu các chủ thể kinh tế giữa các quốc gia có cơ hội giao lưu học hỏi kinh nghiệm của nhau, tạo điều kiện cho quá trình phân công lao động và h ợp tác kinh tế quốc tế ngày càng phát triển đồng thời tận dụng được lợi thế so sánh của mỗi quốc gia. Vì mỗi quốc gia đều có lợi thế so sánh nên ho ạt động nhập khẩu nó tạo điều kiện thuận lợi cho cả hai bên trên cơ sở hợp tác hoá cùng có lợi. Th ứ bảy, nhập khẩu nó đ áp ứng được nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng trong n ước, góp phần làm cho quá trình sản xuất và tiêu dùng trong nước diễn ra thường xuyên và ổ n định vì không ph ải lúc n ào th ị trường trong nước cũng cung cấp được các yếu tố đầu vào đ áp ứng cho sản xuất trong nước diễn ra. Ví nh ư Việt Nam ph ải nhập khẩu phôi thép nên không có nhập khẩu sản xuất trong nước sẽ trì trệ. Mặt khác nhu cầu tiêu dùng trong nước ngày càng tăng vì vậy nhập khẩu sẽ khắc phục được hiện tư ợng mất cân đối giữa cung và cầu trong nước.
  5. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Nói tóm lại hoạt động nhập khẩu đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển nền kinh tế của một quốc gia. Thông qua hoạt động nhập khẩu quan hệ hợptác kinh tế quốc tế ngày càng đư ợc mở rộng, góp phần tăng năng su ất lao động, trình độ phân công lao động ngày càng cao, đời sống người dân đ ược nâng cao về vật chất lẫn tinh th ần. Điều n ày được thể hiện rõ ở các nước kém và đang phát triển điển h ình như Việt Nam. Chúng ta đã chủ động tiến hành hoạt động nhập khẩu đ ể phục vụ cho quá trình công nghiệp hoá, hiện đ ại hoá đất n ước; thúc đẩy cơ giới hoá nông n ghiệp, tác động đẩy mạnh thuỷ lợi hoá, sinh học hoá, phục vụ công nghiệp chế b iến nông lâm thuỷ sản để nâng cao chất lượng phục vụ cho xuất khẩu. Thúc đẩy sự ra đời của ngành công nghiệp lắp ráp điện tử, công nghiệp may mặc… tạo ra những sản phẩm có giá trị cao. 3 . Các hình thức nhập khẩu Nhập khẩu trực tiếp là hình thức nhập khẩu khá phổ biến đối với các doanh nghiệp nhưng do trình độ phát triển ngày càng cao, do sự tác động của điều kiện kinh doanh, đ iều kiện môi trường n ên các doanh nghiệp đ ã sáng tạo ra nhiều hoạt động nhập khẩu sao cho phù hợp với khả năng của doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp tuỳ theo điều kiện của m ình là lựa chọn hình thức phù hợp. Sau đây là m ột số hình thức nhập khẩu mà doanh nghiệp Việt Nam thường áp dụng. 3 .1. Nhập khẩu trực tiếp Nhập khẩu trực tiếp là ho ạt động độc lập của công ty, khi tiến hành nhập khẩu theo phương thức n ày doanh nghiệp phải tự m ình nghiên cứu thị trư ờng trong và ngoài nước, tính toán chi phí, đảm bảo kinh doanh nhập khẩu có lợi nhuận. Tuân thủ theo chính sách pháp lu ật quốc gia và quốc tế. Hình thức nhập khẩu trực tiếp hai bên
  6. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com (bên nhập khẩu và bên xuất khẩu) trục tiếp giao dịch với nhau, việc mua bán không ràng buộc lẫn nhau. Trong đó bên nhập khẩu phải: - Phải chịu trách nhiệm pháp lý về mọi hoạt động, phải tự nghiên cứu thị trường, chịu mọi chi phí giao dịch, giao nhận, lưu kho, chi phí qu ảng cáo, chi phí tiêu thụ h àng hoá và thu ế giá trị gia tăng. - Doanh nghiệp nhập khẩu trực tiếp được tính hạn ngạch nhập khẩu và khi tiêu thụ h àng hoá nhập khẩu sẽ được tính vào doanh số và phải chịu thuế giá trị gia tăng. - Để tiến tới ký kết hợp đồng hai bên thường phải qua một quá trình giao dịch, thương lượng với nhau về điều kiện giao dịch. - Độ rủi ro của hoạt động nhập khẩu này th ường cao h ơn các ho ạt động nhập khẩu khác nhưng lợi nhuận lại cao hơn. 3 .2. Nhập khẩu uỷ thác Nhập khẩu uỷ thác là ho ạt động nhập khẩu phải thông qua trung gian. Bên trung gian nhận sự uỷ thác của doanh nghiệp tiến hành giao d ịch, đàm phán với đối tác nhập khẩu đ ể làm thủ tục nhập khẩu theo yêu cầu của bên u ỷ thác. Nhập khẩu uỷ thác có những đặc điểm chủ yếu sau: Bên nh ận uỷ thác không phải bỏ vốn, không phải xin hạn ngạch, không phải nghiên cứu thị trư ờng công việc n ày thuộc bên u ỷ thác. Bên nhận sự uỷ thác chỉ đứng ra đ ại d iện cho bên u ỷ thác để tìm và giao dịch với bên đối tác nước ngoài, ký kết hợp đồng và làm thủ tục nhập h àng, thay mặt bên uỷ thác khiếu kiện, đòi bồi thường với đối tác nước ngoài khi có sự vi phạm hợp đồng gây thiệt hại. Quyền lợi m à bên nh ận uỷ thác có được từ bên u ỷ thác là phí u ỷ thác. Thông thường doanh nghiệp nhận uỷ thác được hư ởng một khoản thù lao trị giá 0,5% đến 1,5%
  7. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com tổng giá trị hợp đồng và phải nộp thuế thu nhập trên nguồn thu n ày, khi tiến hành nhập khẩu doanh nghiệp nhận uỷ thác chỉ tính kim ngạch xuất nhập khẩu chứ không tính vào doanh số và nộp thuế giá trị gia tăng. Việc sử dụng trung gian giúp cho doanh nghiệp giảm được mức độ rủi ro do những n gười trung gian thường hiểu biết về thị trường, pháp luật và tập quán địa ph ương. Do đó họ có khả n ăng đẩy mạnh việc buôn bán tránh bớt rủi ro cho người uỷ thác. Mặt khác các nhà trung gian thwongf có cơ sở vật chất nhất định nên khi sử dụng họ, người uỷ thác đó phải đầu tư trực tiếp ra nư ớc ngoài. Tuy nhiên khi sử dụng doanh nghiệp uỷ thác họ bị chia rẽ lợi nhuận, mất sự liên lạc trực tiếp với thị trường 3 .3. Nhập khẩu song song Đề cập đến nhập khẩu song song là đề cập đến hoạt động thương mại gắn liền với h àng hoá ch ứa đựng đối tượng SHCN (Sở hữu công nghiệp) được bảo hộ, nhập khẩu song song được hiểu là một nhà nhập khẩu không có mối liên hệ nào với chủ đối tượng SHCN, tiến hành hành vi nhập khẩu một hàng hoá nhất định chứa đựng đối tượng SHCN nói trên đã được cung cấp bởi một nhà phân phối được cấp licence hoặc chủ đối tượng SHCN. Nh ư vậy, một loại hàng hoá chứa đựng đối tượng SHCN sẽ đ ược ít nhất hia nhà khác nhau cung cấp trên một thị trường và chỉ có một trong các nhà phân phối này được đồng ý chủ sở hữu đối tượng SHCN về việc thực hiện hành vi thương m ại đối với đối tượng SHCN đó. Đặc điểm của nhập khẩu song song: - Chủ SHCN và nhà nhập khẩu không có mối liên hệ nào. - ít nhất có hai nhà phân phối cung cấp trên một thị trường được chỉ định bở CSHCN
  8. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com - Liên quan trực tiếp đ ến hai mảng quan trọng của thương mại hiện đ ại đó là: tự do thương m ại và việc bảo hộ quyền SHCN. Nhập khẩu song song làm xuất hiện xung đột lợi ích giữa các bên liên quan. Do có h ành vi nh ập khẩu song song mà bên có quyền với đối tượng SHCN không khai thác hết được quyền của mình đối với đối tư ợng SHCN. Nhưng nhập khẩu song song mang lại lợi ích rất thiết thực đối với thị trường: Khuyến khích tự do cạnh tranh, vì vậy việc cho phép nhập khẩu song song hay không sẽ dẫn đ ến khả n ăng b ắt buộc phải lực chọn giữa việc bảo hộ nguyên tắc tự do cạnh tranh và việc bảo hộ quyền SHCN. Đâ y là một mảng của thương m ại hiện đ ại, đối mặt với vấn đ ề này mỗi quốc gia đều đư a ra quan đ iểm của m ình. Nhìn chung vấn đ ề nhập khẩu song song được giải quyết linh hoạt ở các nước khác nhau. 3 .4. Nhập khẩu đối lưu Nhập khẩu đối lưu là phương thức giao dịch trao đổi hàng hoá, trong đó nh ập khẩu gắn liền với xuất khẩu. Thanh toán không bằng tiền mặt mà dùng hàng hoá có giá trị tương đương để trao đổi hay còn gọi nhập kh ẩu theo phương thức hàng đổi hàng. Lo ại h ình nhập khẩu này có những đặc điểm sau: - Trong mỗi hợp đồng có những đ iều kiện ràng buộc lẫn nhau khiến cho người nhập khẩu cũng đồng thời là người xuất khẩu. - Điều kiện cân bằng phải cân bằng về mặt hàng, về giá cả, cân bằng về mặt tổng giá trị hàng giao cho nhau và cân b ằng về đ iều kiện giao hàng. - Người nhập khẩu cùng một lúc thu lãi từ hai hoạt động: nhập khẩu và xuất khẩu đ iều này làm lợi cho cả hai b ên.
  9. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com - Trong quá trình trao đổi h àng hoá d ịch vụ hai bên phải quy đ ịnh thống nhất lấy một đồng tiền làm vật ngang giá chung cho quá trình trao đổi. 3 .5. Nhập khẩu tái xuất Nhập khẩu tái xuất là hoạt động mua hàng hoá từ nước ngo ài về nhưng mục đích không ph ải đ ể tiêu dùng trong nước mà xuất khẩu sang nước thứ ba nh ằm thu một khoản ngoại tệ lớn hơn. Mặt h àng này ch ưa qua chế biến ở nư ớc mình mà đ ược xuất khẩu trực tiếp sang nước thứ ba. Như vậy, hoạt động nhập khẩu tái xuất luôn thu hút b a nước: nước xuất khẩu, n ước tái xuất và nước nhập khẩu. Đặc điểm của hoạt động tái xuất: - Người kinh doanh tái xuất phải ký hai hợp đồng một hợp đồng nhập khẩu và một h ợp đồng xuất khẩu không chịu thuế XNK - Hàng hoá có thể chở thẳng từ n ước xuất khẩu sang nước nhập khẩu nhưng nước tái xuất nhận tioền từ nước nhập khẩu và thanh to án tiền cho nước xuất khẩu. - Về mặt thanh toán, nhiều hợp đồng tái xuất quy định dùng phương thức thư tín dụng giáp lưng. Kinh doanh theo hình thức này đò i hỏi sự nhạy bén tình hình thị trường và giá cả, sự chính xác và chặt chẽ trong hợp đồng mua bán. 3 .6. Nhập khẩu gia công Nhập khẩu gia công là hình thức nhập khẩu trong đó bên nhập khẩu nhập nguyên liệu hoặc bán thành phẩm của bên đặt gia công để chế biến ra thành phẩm, giao lại cho bên đặt gia công và nhận thù lao Đặc điểm của hình thức n ày: - Hoạt đ ộng nh ập khẩu gắn liền với hoạt động sản xuất
  10. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com - Cả hai bên cùng có lợi: bên đ ặt gia công giúp họ tận dụng được nguyên liệu và gia công rẻ của nước nhận gia công. Đối với b ên nhận gia công giúp tạo công ăn việc làm trong nước, tiếp nhận được thiết bị công ngh ệ mới. - Bên nhận gia công chịu mọi chi phí và rủi ro của quá tình sản xuất gia công. - Hoạt động n ày về phương thức thanh toán người ta có thể áp dụng nhiều phương thức thanh toán như: nhờ thu, thành toán b ằng thư tín dụng Trên đây ta xét một số hình th ức nhập khẩu cơ bản. Trong đó nh ập khẩu trực tiếp là hoạt động phổ biến nhất và tồn tại lâu đời nhất. Trải qua nhiều biến đổi của x• hội hoạt động nhập khẩu có nhiều h ình thức được sáng tạo ra nhằm đáp ứng nhu cầu thay đổi đó. Việc áp dụng hình thức n ào là tuỳ thuộc và điều kiện và trình độ cũng như năng lực của mỗi doanh nghiệp, mỗi quốc gia. Đứng trước thực trạng đó mỗi quốc gia mỗi tổ chức quốc tế đều đưa ra quan đ iểm của m ình. Bởi đây là m ột vấn đ ề nhạy cảm liên quan đến thương mại của mỗi quốc gia, cho nên không phải quốc gia nào cũng có được quan điểm rõ ràng nh ất quán. Nhìn chung vấn đề nhập khẩu được giải quyết hết sức linh hoạt ở các nước khác nhau. 4 . Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động nhập khẩu Hoạt động thương mại nói chung và ho ạt động nhập khẩu nói riêng đều chịu ảnh hưởng đến nhiều yếu tố khác nhau như : kinh tế, chính trị, luật pháp văn hoá, xã hội… Các yếu tố này sẽ gây ảnh hư ởng tích cực hay tiêu cực đến hiệu quả kinh doanh. Nhìn chung ta có thể chia nhóm ảnh hưởng đến hoạt động nhập khẩu là nhóm chủ quan và nhóm khách quan. 4 .1. Các yếu tố chủ quan

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản