intTypePromotion=3

Hoạt động của công đoàn Nga, Trung Quốc và bài học kinh nghiệm đối với hoạt động công đoàn Việt Nam

Chia sẻ: Trần Minh Luân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
24
lượt xem
4
download

Hoạt động của công đoàn Nga, Trung Quốc và bài học kinh nghiệm đối với hoạt động công đoàn Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết Hoạt động của công đoàn Nga, Trung Quốc và bài học kinh nghiệm đối với hoạt động công đoàn Việt Nam trình bày Nghiên cứu kinh nghiệm hoạt động các mô hình công đoàn khác nhau trên thế giới nhằm phục vụ cho hoạt động của công đoàn Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là yêu cầu cấp thiết,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hoạt động của công đoàn Nga, Trung Quốc và bài học kinh nghiệm đối với hoạt động công đoàn Việt Nam

KINH NGHIÏÅM - THÛÅC TIÏÎN<br /> <br /> HOAÅ<br /> T ÀÖÅNG CÖNG ÀOAÂN CUÃA<br /> A NGA, TR<br /> BAÂI HOÅC KINH NGHIÏÅM<br /> T ÀÖÅNG<br /> ÀÖËI<br /> CÖNG<br /> VÚÁI<br /> ÀOAÂN<br /> HOAÅ V<br /> ÀÙÅNG XUÊN GIAÁP - ÀÖÎ HÖÌNG THÙÆNG*<br /> Ngaây nhêån:22/12/2017<br /> Ngaây phaãn biïån:<br /> 25/12/2017<br /> Ngaây duyïåt àùng:<br /> 29/12/2017<br /> <br /> Toám tùæt: <br /> Nghiïn cûáu kinh nghiïåm hoaåt àöång caác mö hònh cöng àoaân khaác nhau trïn thïë giúái nhùçm <br /> cöng àoaân Viïåt Nam trong àiïìu kiïån kinh tïë thõ trûúâng àõnh hûúáng xaä höåi chuã nghôa laâ yïu cêìu cêë<br /> taác giaã têåp trung nghiïn cûáu kinh nghiïåm hoaåt àöång cöng àoaân cuãa Nga vaâ Trung Quöëc trong àiïìu <br /> àoaân Nga, Trung Quöëc tham gia tñch cûåc vaâo soaån thaão luêåt vïì lônh vûåc quan hïå lao àöång - xaä hö<br /> têåp thïí àïí tûâ àoá ruát ra baâi hoåc cho hoaåt àöång cöng àoaân Viïåt Nam.<br /> Tûâ khoáa: <br /> hoaåt àöång cöng àoaân cuãa Nga, hoaåt àöång cöng àoaân cuãa Trung Quöëc, kinh nghiïåm cho<br /> <br /> TRADE UNION ACTIVITIES IN RUSSIA, CHINA AND EXPERIENCE FOR TRADE UNION<br /> <br /> Abstract: <br /> Studying the experience  of trade unions’ activities in the world in order to support the activities o<br /> union in the context of socialist- oriented market economy is an important requirement. Thus, in this article, th<br /> experience of trade union activities in Russia and China in the context of market economy. <br /> Trade unions in Russia and China have actively participated in the drafting of laws on labor-social relatio<br /> collective labor disputes to draw lessons for trade union activities in Vietnam. <br /> Key words<br /> : Trade Unions’ activities in Russia, Trade Union’s activities in China, experience for Vietnam T<br /> <br /> T<br /> <br /> hûåc tiïîn lõch sûã àaä cho thêëy phong traâo Cöng àöëi vúái chuáng  ta,  möëi quan têm  lúán  nhêët  laâ  kinh<br /> àoaân thïë giúái laâ möåt l<br /> ûåc lûúång xaä höåi àöng nghiïåm cuãa hoå trong giai àoaån thoaát khoãi tònh traång<br /> àaão, coá vai troâ quan troång vaâ coá aãnh hûúãngkhuãng hoaãng àïí ruát ra baâi hoåc kinh nghiïåm cho hoaåt<br /> nhêët àõnh àïën tiïën trònh phaát triïín cuãa xaä höåi loaâiàöång cöng àoaân Viïåt Nam.<br /> ngûúâi. Hiïån nay thïë giúái àang trong böëi caãnh vêån<br /> 1. Hoaåt àöång cöng àoaân úã Nga<br /> àöång, biïën àöíi àêìy phûác taåp vúái nhûäng diïîn biïën khoá Phong traâo cöng àoaân úã Nga bùæt nguöìn tûâ àêìu<br /> lûúâng, àùåc biïåt trong lônh vûåc lao àöång vaâ viïåc laâm. thïë kyã XX vaâ liïn quan àïën phong traâo caách maång,<br /> Do àoá phong traâo Cöng àoaân cêìn giaãi quyïët nhiïìu vúái hoaåt àöång cuãa Àaãng Lao àöång xaä höåi dên chuã<br /> vêën àïì múái tranh thuã àûúåc thúâi cú múái vaâ khùæc phuåc<br /> Nga, vaâ sau àoá laâ Àaãng Cöång saãn. Cöng àoaân trúã<br /> nhiïìu khoá khùn àïí phaát triïín. Theo taâi liïåu cuãa Töí thaânh töí chûác àêìu tiïn àoaân kïët quêìn chuáng röång raäi<br /> chûác Lao àöång quöëc tïë (ILO), hiïån 30% dên söë söëng cuãa ngûúâi lao àöång. Viïåc húåp phaáp hoáa caác hoaåt<br /> úã mûác ngheâo trïn toaân cêìu chó giûä 2% töíng thu nhêåp àöång cöng àoaân diïîn ra sau cuöåc caách maång Thaáng<br /> toaân cêìu. Tònh hònh trïn àaä laâm cho phong traâo Cöng Hai nùm 1917. Vaâ àïën nùm 1918, Höåi àöìng Trung<br /> àoaân caác nûúác vaâ thïë giúái coá nhiïìu nöåi dung vaâ muåcûúng caác Cöng àoaân Liïn xö àûúåc thaânh lêåp, àaä töìn<br /> tiïu hoaåt àöång khaác nhau àïí baão vïå lúåi ñch ngûúâi lao taåi suöët thúâi kyâ Liïn Xö cuä. Sau cuöåc Caách maång<br /> àöång, song cöng àoaân úã möîi nûúác coá àùåc thuâ riïng Thaáng Mûúâi, vai troâ cuãa cöng àoaân trong àiïìu kiïån<br /> khöng giöëng nhau; Tuy nhiïn viïåc tham khaão kinh<br /> kinh tïë múái àûúåc xem xeát laåi, vò trong àiïìu kiïån xaä<br /> nghiïåm cuãa nhau laâ vêën àïì cêìn thiïët vaâ böí ñch. Tûâ<br /> kinh nghiïåm cuãa caác nûúác coá thõ trûúâng phaát triïín, * Àaåi hoåc Cöng àoaân<br /> 50 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân<br /> Söë 10 thaáng 12/2017<br /> <br /> KINH NGHIÏÅM - THÛÅC TIÏÎN<br /> höåi chuã nghôa, giai cêëp cöng nhên tûâ tònh traång bõ aáp phuåc höìi sau chiïën tranh nïìn kinh tïë quöëc gia. Trong<br /> bûác àaä trúã thaânh möåt giai cêëp cêìm quyïìn, viïåc baão tûúng lai, vai troâ cöng àoaân trong xaä höåi àûúåc cuãng<br /> vïå quyïìn lúåi ngûúâi lao àöång do caác cöng àoaân khöng cöë, hoå nhêån àûúåc nhiïìu quyïìn cuäng nhû sûå aãnh hûúãng<br /> coân laâ möåt cuöåc àêëu tranh giai cêëp nûäa. Vaâ nhû vêy, cuãa hoå àöëi vúái sûå phaát triïín cuãa doanh nghiïåp vaâ<br /> chûác nùng cuãa cöng àoaân àûúåc àõnh hûúáng laåi àïí nïìn kinh tïë thûåc hiïån caãi thiïån phuác lúåi cho ngûúâi lao<br /> xêy dûång chuã nghôa xaä höåi, nêng cao hiïåu quaã kinh àöång. Trong cöng taác quaãn lyá cöng àoaân, xêy dûång<br /> tïë, tùng nùng suêët lao àöång vaâ thu huát ngûúâi lao möåt hïå thöëng baão hiïím xaä höåi, kiïím soaát vïì baão höå<br /> àöång tham gia quaãn lyá saãn xuêët.<br /> lao àöång, àaâo taåo chuyïn mön, v.v.<br /> V.I.Lïnin laâ möåt trong nhûäng ngûúâi coá nhûäng àoáng<br /> Quaá trònh caãi caách cöng àoaân bùæt àêìu suåp àöí<br /> goáp nhêët àõnh vïì vai troâ múái cuãa cöng àoaân, öng àaä trong thúâi kyâ Xö Viïët. Àêy laâ giai àoaån rêët quan troång<br /> àûa ra nöåi dung múái hoaåt àöång cuãa cöng àoaân, caách vúái lõch sûã nûúác Nga coá liïn quan àïën khuãng hoaãng<br /> thûác vaâ phûúng phaáp laâm viïåc cuãa cöng àoaân. Hoaåt kinh tïë vaâ sûå àoái ngheâo cuãa ngûúâi dên. Thay cho caác<br /> àöång cöng àoaân cêìn “thu huát ngûúâi lao àöång phaát Cöng àoaân Xö Viïët - möåt töí chûác àoaân thïí quêìn<br /> triïín kinh tïë, göìm caác hoaåt àöång saãn xuêët tûâ viïåcchuáng duy nhêët cuãa ngûúâi lao àöång tûâng töìn taåi úã<br /> mua nguyïn liïåu àïën viïåc laâm ra saãn phêím, öng àaä<br /> Liïn Xö hún 70 nùm, úã nûúác Nga thúâi kyâ hêåu Xö<br /> coá nhûäng yá tûúãng cuå thïí vïì hïå thöëng kinh tïë - xaä höåi<br /> Viïët àaä coá gêìn 150 liïn hiïåp cöng àoaân àûúåc àùng<br /> chuã nghôa cuãa nhaâ nûúác, àöìng thúâi àaãm baão thûåckyá vúái tham voång giaânh vai troâ laâ chuã thïí cuãa caác möëi<br /> hiïån quyïìn lúåi thûåc tïë cuãa ngûúâi cöng nhên, nöng quan hïå lao àöång - xaä höåi tûâ phña ngûúâi lao àöång.<br /> dên khi thûåc hiïån kïë hoaåch” [3, tr 268].<br /> Liïn hiïåp Cöng àoaân Àöåc lêåp cuãa Nga (FNPR) àûúåc<br /> Möåt trong nhûäng vêën àïì chñnh laâ àaåi diïån cho lúåi thaânh lêåp nhû möåt töí chûác àöåc lêåp vúái nhaâ nûúác, caác<br /> ñch cuãa têët caã nhoám ngûúâi lao àöång trong viïåc quaãn àaãng chñnh trõ vaâ caác cêëu truác kinh doanh. Vaâ chñnh<br /> lyá nhaâ nûúác vö saãn. Trong àiïìu kiïån cuãa chuã nghôa FNPR à aä khúãi xûúáng sûå phaát triïín quan hïå àöëi taác<br /> xaä höåi, cöng àoaân thûåc hiïån chûác nùng baão vïå trong xaä höåi, àïí trúã thaânh cú súã cho viïåc àiïìu chónh quan<br /> nghôa röång, phaãi chöëng laåi bêët cûá biïíu hiïån naâo cuãahïå lao àöång - xaä höåi trong àiïìu kiïån kinh tïë múái.<br /> chïë àöå quan liïu trong nïìn kinh tïë vaâ trong böå maáy Hiïån nay, FNPR laâ hiïåp höåi lúán nhêët, bao göìm 95%<br /> nhaâ nûúác. Lenin àaä viïët: “Caán böå nhaâ nûúác mùæc bïånhthaânh viïn cöng àoaân (20 triïåu ngûúâi), bao göìm 42<br /> quan liïu, nhûng àêy laâ thûåc tïë cuãa giai àoaån chuyïín<br /> hiïåp höåi ngaânh nghïì vaâ 80 töí chûác cöng àoaân ngaânh<br /> tiïëp” [4, tr 327]. Vaâ cöng àoaân cêìn baão vïå ngûúâi lao laänh thöí, 5 hiïåp höåi cöng àoaân khaác cuãa Nga coân<br /> àöång khoãi nhûäng biïíu hiïån quan liïu tûâ böå maáy nhaâ laåi húåp taác vúái FNPR trïn cú súã thoãa thuêån. Trong<br /> nûúác. Àöìng thúâi, öng khöng chó nhêån thêëy àònh cöng hoaåt àöång cuãa mònh, FNPR àûúåc hûúáng dêîn do<br /> coá khaã nùng xaãy ra, maâ coân cho rùçng cöng nhên lao àiïìu lïå vaâ cuäng dûåa vaâo caác vùn baãn quy phaåm<br /> àöång coá quyïìn àònh cöng. Khi àònh cöng diïîn ra, hoå<br /> quöëc tïë phöí biïën, nhû: Hiïën chûúng Liïn húåp quöëc,<br /> coá thïí bõ aãnh hûúãng do nhûäng yïëu töë: “möåt mùåt, chïëTuyïn ngön Thïë giúái vïì Nhên quyïìn, Cöng ûúác vaâ<br /> àöå quan liïu cuãa nhaâ nûúác vêîn coân, viïåc baão vïå khuyïën nghõ cuãa Töí chûác Lao àöång Quöëc tïë (ILO)<br /> phêìn coân soát laåi cuãa chuã nghôa tû baãn trong caác töívaâ caác vùn baãn khaác.<br /> chûác cuãa nhaâ nûúác vö saãn, vaâ mùåt khaác - trònh àöå FNPR chuã àöång húåp taác vúái hún 100 töí chûác cöng<br /> nhêån thûác  vaâ vùn hoaá  cuãa ngûúâi lao  àöång thêëp” àoaân tûâ 70 nûúác trïn thïë giúái, vúái Töí chûác Lao àöång<br /> [4,  tr 328]. Nhiïåm vuå cuãa cöng àoaân trong trûúâng Quöëc tïë - ILO (Chuã tõch FNPR - Shmakov M.V. laâ<br /> húåp naây laâ giaãi quyïët mêu thuêîn nhanh choáng, coá thaânh viïn cuãa Höåi àöìng Haânh chñnh). FNPR cuäng laâ<br /> tñnh àïën lúåi ñch cuãa caác nhoám ngûúâi lao àöång, phêënthaânh viïn cuãa Töíng Liïn àoaân Cöng àoaân caác nûúác<br /> àêëu cho sûå phaát triïín kinh tïë cuãa àêët nûúác laâm nïìn SNG, Liïn minh Cöng àoaân Quöëc tïë (ITUC), Höåi<br /> taãng cho sûå tùng trûúãng vêåt chêët vaâ tinh thêìn cuãa àöìng Khu vûåc toaân chêu Êu cuãa ITUC (Öng Shmakov<br /> ngûúâi lao àöång, cuöëi cuâng seä tùng cûúâng võ thïë cuãa M.V. laâ Phoá Chuã tõch vaâ laâ thaânh viïn cuãa Ban chêëp<br /> chñnh cöng àoaân. Möåt söë àiïìu chónh hoaåt àöång cöng haânh ITUC) [5].<br /> àoaân àaä àûúåc thûåc hiïån liïn quan àïën Chiïën tranh<br /> Trong nïìn kinh tïë thõ trûúâng, muåc tiïu cuãa möîi<br /> AÁi quöëc vô àaåi (1941-1945), khi cöng àoaân nöî lûåc doanh nghiïåp laâ töëi àa hoáa lúåi nhuêån, cöng àoaân coá<br /> phaát triïín sûå saáng taåo vaâ nùng àöång cuãa ngûúâi lao xu hûúáng chuã àöång baão vïå quyïìn lúåi cuãa ngûúâi lao<br /> àöång, trûúác mùæt cêìn thiïët cho mùåt trêån, vaâ sau àoá àïí àöång coá thu nhêåp, vaâ bùçng nhiïìu caách hoå àaä thaânh<br /> <br /> 51 cöng àoaâ<br /> Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc<br /> Söë 10 thaáng 12/2017<br /> <br /> KINH NGHIÏÅM - THÛÅC TIÏÎN<br /> cöng. FNPR tham gia vaâo viïåc soaån thaão luêåt liïn<br /> àiïìu naây dêîn àïën sûå gia tùng maånh söë cuöåc àònh<br /> bang vaâ khu vûåc aãnh hûúãng àïën caác vêën àïì vïì quan cöng cuãa ngûúâi lao àöång [6]. So vúái gêìn 1.400 cuöåc<br /> hïå xaä höåi, lao àöång vaâ lônh vûåc lao àöång, tuên thuãàònh cöng nùm 2014 úã Trung Quöëc, caác vuå àònh cöng<br /> caác quyïìn cuãa ngûúâi lao àöång. Àùåc biïåt, Liïn hiïåp trong nùm 2015 àaä tùng hún gêëp àöi, vaâ hún gêëp 3<br /> Cöng àoaân Àöåc lêåp Nga àaä tham gia tñch cûåc vaâo lêìn nùm 2013, vaâ hún gêëp 14 lêìn söë vuå àònh cöng<br /> viïåc xêy dûång vaâ thöng qua Böå luêåt Lao àöång vaâ möåt àûúåc ghi nhêån vaâo nùm 2011. Nùm 2015 ûúác tñnh coá<br /> söë luêåt khaác.<br /> khoaãng 2.800 cuöåc àònh cöng [7].<br /> Cöng àoaân tham gia giaãi quyïët tranh chêëp lao<br /> Trong trûúâng húåp nhû vêåy, cöng àoaân àaä gùåp rêët<br /> àöång têåp thïí, kïí caã trong quaá trònh töë tuång. Hoå coánhiïìu khoá khùn. Möåt mùåt, hoaåt àöång cuãa cöng àoaân<br /> quyïìn töí chûác vaâ tiïën haânh àònh cöng theo quy àõnh vêîn phuå thuöåc vaâo Àaãng Cöång saãn, mùåt khaác cöng<br /> cuãa phaáp luêåt. Nhûäng vuå biïíu tònh àaåi chuáng àaä trúã<br /> àoaân phaãi tòm nhûäng hònh thûác múái, thûåc tïë, trong<br /> thaânh “Tuên thuã quyïìn lúåi cuãa ngûúâi lao àöång! Àïí coá khuön khöí cuãa mö hònh quaãn lyá tû baãn. Cöng àoaân<br /> möåt cuöåc söëng töët àeåp!”, “Vò lao àöång hiïåu quaã trïnàaä hiïíu àûúåc sûå thay àöíi vai troâ cuãa mònh (nhû ruát<br /> thïë giúái khöng coá chiïën tranh vaâ trûâng phaåt!”. Nöî lûåckhoãi vai troâ phên phöëi “truyïìn thöëng” caác lúåi ñch xaä<br /> cuãa cöng àoaân àaä thaânh cöng trong viïåc loaåi boã biïíu höåi) vaâ tòm ra phûúng phaáp hoaåt àöång múái vaâ hiïåu<br /> hiïån tiïu cûåc nhû viïåc sûã duång möåt ngaây laâm viïåc quaã nhêët.<br /> bêët thûúâng, sûã duång thiïët bõ laåc hêåu, chêåm traã lûúng. Cöng àoaân àaä tòm biïån phaáp cuãng cöë võ trñ vaâ caãi<br /> Hiïån nay cöng àoaân tham gia quaãn lyá àïí haån chïë thiïån hoaåt àöång cuãa mònh, chñnh nhúâ sûå giuáp àúä cuãa<br /> mûác tùng thuïë àöëi vúái caác dõch vuå nhaâ úã vaâ dõch vuå<br /> Àaãng Cöång saãn, vaâ coá àûúåc nguöìn höî trúå cêìn thiïët:<br /> xaä höåi, nêng mûác lûúng, àaãm baão baão höå lao àöång thêím quyïìn, quyïìn lûåc vaâ phûúng tiïån àïí giaãi quyïët<br /> vaâ tuên thuã caác àaãm baão xaä höåi cuãa ngûúâi sûã duång<br /> nhûäng mêu thuêîn ngaây caâng gia tùng. Cöng àoaân<br /> lao àöång.<br /> bùæt àêìu tham gia tñch cûåc hún vaâo caác cuöåc thaão<br /> 2. Hoaåt àöång cöng àoaân úã Trung Quöëc<br /> luêån trûúác khi àònh cöng, chuyïín sûå bêët maän cuãa<br /> Nguöìn göëc cuãa cöng àoaân Trung Quöëc àaä diïîn ra ngûúâi lao àöång sang khiïëu naåi àûúåc gûãi túái cú quan<br /> vaâo nùm 1925, trong phong traâo caách maång, nhûng<br /> tû phaáp vaâ àaãng phaái, taåo thuêån lúåi tiïëp nhêån caác<br /> hoå khöng thay àöíi võ trñ phaáp lyá cho àïën nùm 1948. khiïëu naåi naây túái cú quan coá thêím quyïìn. Vaâ böå maáy<br /> Hiïån nay, ngoaâi chûác nùng cuãa cöng àoaân truyïìn nhaâ nûúác cuãa àaãng àaä nhêån ra rùçng trong quaá trònh<br /> thöëng, Cöng àoaân Trung Quöëc lêåp ra möåt söë uãy ban: caãi caách cêìn dûåa vaâo möåt cöng àoaân coá khaã nùng<br /> nhû vïì viïåc laâm, tranh chêëp lao àöång, thanh tra lao<br /> àaãm baão sûå öín àõnh trong xaä höåi.<br /> àöång, vïì kiïím soaát tùng trûúãng giaá caã, ngoaâi ra,<br /> Hiïåp höåi cöng àoaân bùæt àêìu tham gia tñch cûåc<br /> cuäng tham gia tñch cûåc vaâo viïåc giaãi quyïët vêën àïì vïì trong viïåc xêy dûång luêåt trong lônh vûåc luêåt lao àöång,<br /> xaä höåi, giaãi trñ, vaâ cuäng tiïën haânh nghiïn cûáu khoataåo àiïìu kiïån cho ngûúâi lao àöång tham gia trong dûå<br /> hoåc trong lônh vûåc viïåc laâm. Tuy nhiïn, khöng phaãi thaão luêåt vaâ sau àoá àïå trònh àïì xuêët naây cho cú quan<br /> têët caã caác cam kïët àïìu coá kïët quaã töët. Chñnh laâ quan lêåp phaáp.<br /> hïå thõ trûúâng àaä goáp phêìn vaâo thïí hiïån möåt söë hiïån Töí chûác cöng àoaân úã Trung Quöëc giaãi quyïët vêën<br /> tûúång tiïu cûåc liïn quan àïën viïåc vi phaåm phaáp luêåt àïì vïì viïåc laâm, múã röång kïnh tuyïín duång, thöng qua<br /> lao àöång, chùèng haån nhû chêåm thanh toaán tiïìn lûúng<br /> viïåc höî trúå viïåc laâm tûå do dûúái hònh thûác phaát triïín<br /> vaâ lûúng giaãm suát, tùng thúâi gian laâm viïåc trong ngaây doanh nghiïåp tû nhên, taåo àiïìu kiïån cho sûå phaát<br /> vûúåt quaá tiïu chuêín àaä àûúåc àõnh ra vaâ khöng tuên triïín kinh tïë nhanh, bïìn vûäng vaâ thûåc hiïån chñnh<br /> thuã tiïu chuêín vïì an toaân vïå sinh lao àöång. Ngoaâi saách cuãa chñnh phuã.<br /> ra, söë lûúång ngûúâi lao àöång laâm viïåc taåm thúâi tùng<br /> Cöng àoaân àaä giaãi quyïët àûúåc vêën àïì núå tiïìn<br /> lïn, cuäng nhû söë ngûúâi thêët nghiïåp caâng nhiïìu hún. lûúng, goáp phêìn tùng trûúãng tiïìn lûúng cho ngûúâi<br /> Bïn caånh àoá, nhaâ nûúác, trong khuön khöí chñnh saách lao àöång. Chuã àöång nêng cao chêët lûúång lûåc lûúång<br /> tû nhên hoáa, àaä taåo cho doanh nghiïåp sûå àöåc lêåp lao àöång, töí chûác hún 6000 trung têm àaâo taåo cho<br /> kinh tïë. Àiïìu naây ài keâm vúái viïåc xoáa boã traách nhiïåmcöng nhên lao àöång.<br /> quaãn lyá doanh nghiïåp vò möëi quan hïå vúái ngûúâi lao<br /> Cöng àoaân cöng nhêån têìm quan troång cuãa thoaã<br /> àöång. Trïn thûåc tïë, nhaâ nûúác traánh giaãi quyïët nhûäng ûúác têåp thïí, dûúái hònh thûác thoãa thuêån giûäa ngûúâi<br /> vêën àïì phaát sinh trong quaá trònh lao àöång. Nhûäng sûã duång lao àöång vaâ ngûúâi lao àöång dûåa vaâo töí chûác<br /> 52 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân<br /> Söë 10 thaáng 12/2017<br /> <br /> KINH NGHIÏÅM - THÛÅC TIÏÎN<br /> cöng àoaân cú súã. Cöng àoaân cuäng uãng höå viïåc phöí cuãa ngûúâi lao àöång vêîn coân bõ vi phaåm nghiïm troång<br /> biïën thoãa ûúác lao àöång têåp thïí taåi caác doanh nghiïåp maâ cöng nhên lao àöång laåi chûa coá ngûúâi àaåi diïån<br /> coá vöën àêìu tû nûúác ngoaâi, phöí biïën caác àiïìu khoaãn chñnh thûác cuãa mònh àûáng ra baão vïå.<br /> trong vùn baãn phaáp luêåt hiïån haânh: Luêåt Cöng àoaân<br /> Thûá hai, coi troång vaâ àêíy maånh hún nûäa viïåc<br /> (1992) vaâ Luêåt Lao àöång (1994) [8]. Tûâ nùm 1996, phaát huy cú chïë ba bïn trong quan hïå lao àöång.<br /> caác cuöåc thaão luêån têåp thïí vïì vêën àïì lao àöång coá sûå Cú chïë naây nhùçm taåo möëi quan hïå haâi hoâa goáp<br /> tham gia cuãa Böå Lao àöång, Töíng Cöng höåi Trung phêìn öín àõnh doanh nghiïåp, öín àõnh xaä höåi. Úàtêìm<br /> Quöëc, UÃy ban Thûúng maåi vaâ Kinh tïë Nhaâ nûúác vaâvô mö laâ sûå tûúng taác giûäa Chñnh phuã vúái tû caách àaåi<br /> Hiïåp höåi Doanh nghiïåp Trung Quöëc àaä chñnh thûác diïån cho Nhaâ nûúác vaâ töí chûác cuãa ngûúâi lao àöång,<br /> thûåc hiïån. Cú chïë ba bïn nhùçm nöî lûåc giaãi quyïët caác ngûúâi sûã duång lao àöång nhùçm giaãi quyïët caác vêën àïì<br /> vêën àïì vïì lao àöång àïí coá thïí caãi thiïån àaáng kïí vïì hoaåch àõnh vaâ thûåc hiïån caác chñnh saách kinh tïë - xaä<br /> quan hïå lao àöång - xaä höåi, giaãm thiïíu söë lûúång xung höåi. Úàtêìm vi  mö,  laâ sûå tûúng  taác giûäa ngûúâi sûã<br /> àöåt lao àöång vaâ öín àõnh phaát triïín xaä höåi.<br /> duång lao àöång vúái àaåi diïån cuãa têåp thïí lao àöång laâ<br /> Viïåc phên tñch caác mö hònh hoaåt àöång cöng àoaân Cöng àoaân trong viïåc thûåc hiïån caác chïë àöå, chñnh<br /> trong àiïìu kiïån khaác nhau cuãa àúâi söëng kinh tïë - xaä saách coá liïn quan àïën ngûúâi lao àöång nhû kyá thoãa<br /> höåi àaä cho thêëy sûå tûúng àöìng vïì sûå phaát triïín quan ûúác lao àöång têåp thïí, xêy dûång vaâ thûåc hiïån quy<br /> hïå lao àöång - xaä höåi, chuã yïëu laâ do quan hïå thõ trûúâng, chïë, giaám saát thûåc hiïån caác chñnh saách àöëi vúái ngûúâi<br /> mùåt khaác hònh thûác thûåc hiïån coá thïí thêëy möåt söë<br /> lao àöång.<br /> àiïím chung. Úàcaác nûúác, cöng àoaân àöi khi cuäng<br /> Thûá ba, tùng cûúâng vaâ àêíy maånh viïåc xêy dûång<br /> tham gia vaâo cöng taác lêåp phaáp trong lônh vûåc quan vaâ hoaân thiïån hïå thöëng phaáp luêåt àïí àiïìu chónh haânh<br /> hïå lao àöång, nöî lûåc giaãi quyïët tranh chêëp lao àöång vi cuãa caác chuã thïí trong quan hïå lao àöång.<br /> trong töë tuång trûúác khi xeát xûã, baão vïå quyïìn vaâ lúåi Nïëu hïå thöëng phaáp luêåt yïëu vaâ thiïëu seä taåo cú<br /> ñch cuãa ngûúâi lao àöång vaâ tham gia tñch cûåc vaâo quaá höåi cho caác haânh vi xêm phaåm lúåi ñch cuãa nhau xaãy<br /> trònh àaâo taåo vaâ àaâo taåo laåi ngûúâi lao àöång.<br /> ra, tûâ àoá mêu thuêîn xuêët hiïån vaâ gêy nïn tònh traång<br /> 3. Baâi hoåc kinh nghiïåm àöëi vúái hoaåt àöång<br /> tranh chêëp lao àöång, àònh cöng. Àêy laâ nguyïn nhên<br /> cöng àoaân Viïåt Nam<br /> laâm xêëu ài quan hïå lao àöång trong doanh nghiïåp. Do<br /> Cöng àoaân Nga, Trung Quöëc hoaåt àöång trong<br /> vêåy, xêy dûång hïå thöëng phaáp luêåt àuã maånh laâ yïu<br /> nhûäng àiïìu kiïån kinh tïë - chñnh trõ - xaä höåi, vùn hoáa... cêìu cêìn thiïët àïí haån chïë àïën mûác thêëp nhêët nhûäng<br /> khaác nhau nhûng àïìu lêëy lúåi ñch ngûúâi lao àöång laâm tiïu cûåc phaát sinh cuãa nïìn kinh tïë thõ trûúâng.<br /> muåc tiïu cho moåi giaãi phaáp hoaåt àöång cuãa mònh. Tûâ<br /> nhûäng baâi hoåc trïn trong viïåc phaát huy vai troâ cuãa töí Taâi liïåu tham khaão<br /> chûác Cöng àoaân vïì viïåc baão vïå lúåi ñch ngûúâi lao 1.  Karl Marxvaâ  F.  Engels.  Tuyïn  ngön cuãa  àaãng  cöång  saãn/ Taác<br /> phêím, taái b<br /> aãn lêìn thûá 2 - M., 1964. (tiïëng Nga)<br /> àöång trong nïìn kinh tïë múã maâ Cöng àoaân Viïåt Nam<br /> 2.  Bernachek M.,  Gambrell-McCormick  R.,  Hymen R. Caác  hiïåp<br /> coá thïí tiïëp thu àoá laâ:<br /> höåi  cöng  àoaân  úã  Chêu  Êu.  Giaãi  phaáp  àöíi  múái  trong  thúâi  kyâ<br /> Thûá nhêët, àêíy maånh hún nûäa viïåc thaânh lêåp cöng<br /> khuãng hoaãng. URL: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/ukraine/<br /> àoaân úã caác doanh nghiïåp.<br /> 10869.pdf (ngaây truy cêåp: 20/9/ 2016). (Tiïëng Nga)<br /> Àïí baão vïå lúåi ñch cho ngûúâi lao àöång trong doanh 3.  LeninV.I.  Möåt lêìn nûäa  vïì  cöng  àoaân,  tònh  hònh hiïån  taåi vaâ  vïì<br /> nghiïåp nhêët thiïët phaãi thaânh lêåp töí chûác Cöng àoaân. nhûäng  sai  lêìm  cuãa  Trotsky  vaâ  Bukharin  /  Phiïn  baãn  àêìy  àuã.<br /> In  lêìn  thûá 5.  M.,  1965-1981.<br /> Vò  töí chûác Cöng àoaân seä àaåi diïån cho ngûúâi  lao 4. Lenin V.I. Höåi nghõ cêëp cao cuãa Matxcova/ Phiïn baãn àêìy àuã.<br /> àöång khi àaâm phaán, thûúng lûúång, giaãi quyïët nhûäng<br /> In  lêìn  thûá 5.  M.,  1965-1981.<br /> tranh chêëp lao àöång xaãy ra ngay úã doanh nghiïåp vúái 5. Trang web chñnh thûác cuãa Liïn hiïåp Cöng àoaân Àöåc lêåp Nga.<br /> ngûúâi sûã duång lao àöång, thûåc hiïån viïåc baão vïå quyïìn URL: http://www.fnpr.ru/n/252/4890.html (ngaây truy cêåp: ngaây<br /> 15 thaáng 4 nùm  2016).<br /> lúåi húåp phaáp cuãa ngûúâi lao àöång.<br /> 6.  Cöng àoaân úã Trung  Quöëc. URL: http://www.gmpr.ru/section/<br /> Tuy nhiïn, úã Viïåt Nam àïën nay múái chó coá khoaãng<br /> international/10315/ (ngaây truy cêåp ngaây 27 thaáng 8 nùm 2016).<br /> (Tiïëng  Nga)<br /> trïn 60% doanh nghiïåp coá töí chûác Cöng àoaân. Àêy<br /> 7.  https://baomoi.com/kinh-te-trung-quoc-cham-lai-dinh-conglaâ möåt khoá khùn, trúã ngaåi trong viïåc baão vïå lúåi ñch<br /> tang len/c/18911226.epi (ngaây truy cêåp: ngaây 18 thaáng 3 nùm<br /> cuãa ngûúâi lao àöång. Búãi leä úã caác doanh nghiïåp chûa 2016).<br /> coá töí chûác cöng àoaân thò quyïìn vaâ lúåi ñch chñnh àaáng 8. Luêåt Cöng àoaân (2012), Nxb Lao  àöång Haâ Nöåi.<br /> <br /> 53 cöng àoaâ<br /> Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc<br /> Söë 10 thaáng 12/2017<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản