Hoạt động của Tổng Hội Xây dựng Việt Nam

Chia sẻ: Thao Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
130
lượt xem
13
download

Hoạt động của Tổng Hội Xây dựng Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngày 6/3/2009, Đoàn Chủ tịch (ĐCT) Tổng Hội Xây dựng Việt Nam (THXDVN) đã họp mở rộng tại TP Hải Dương. Tham dự có các Ủy viên Đoàn Chủ tịch và đại diện các Hội Xây dựng các tỉnh, TP trực thuộc phía Bắc (từ Hà Tĩnh trở ra). Sau lời khai mạc của Chủ tich THXDVN Trần Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký THXDVN Phạm Thế Minh đã trình bày báo cáo “Hoạt động của THXDVN từ sau Đai hội VI và Chương trình công tác năm 2009”....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hoạt động của Tổng Hội Xây dựng Việt Nam

  1. Hoạt động của Tổng Hội Xây dựng Việt Nam vn Lãnh đạo THXDVN chủ trì Hội nghị d. ol nc .v Các vị đại biểu dự Hội nghị w Ngày 6/3/2009, Đoàn Chủ tịch (ĐCT) Tổng Hội Xây dựng Việt Nam (THXDVN) đã họp mở rộng tại TP Hải Dương. Tham dự có các Ủy viên Đoàn Chủ tịch và w đại diện các Hội Xây dựng các tỉnh, TP trực thuộc phía Bắc (từ Hà Tĩnh trở ra). Sau lời khai mạc của Chủ tich THXDVN Trần Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký THXDVN Phạm Thế Minh đã trình bày báo cáo “Hoạt động của w THXDVN từ sau Đai hội VI và Chương trình công tác năm 2009”. Các Ủy viên ĐCT, đại diện một số Hội Xây dựng của các tỉnh TP trực thuộc: Hải Dương, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Hà Nội,…và Công ty Tư vấn & Dịch vụ XD Hải Dương đã tham gia thảo luận. Các đại biểu đã đánh giá cao những hoạt động phong phú và tích cực từ Đai hội VI, tháng 8/2008, đến nay và nhất trí thông qua Chương trình công tác năm 2009 . Dưới đây là trích báo cáo tại Hội nghị: Mét sè ho¹t ®éng chñ yÕu cña Tæng Héi tõ th¸ng 9/2008 ®Õn nay: 1. C«ng t¸c tæ chøc
  2. Sau §¹i héi Tæng Héi lÇn thø VI, §oμn Chñ tÞch Tæng Héi ®· ph©n c«ng nhiÖm vô cho c¸c thμnh viªn §oμn Chñ tÞch, ra quyÕt ®Þnh bé m¸y gióp viÖc §oμn Chñ tÞch gåm: V¨n phßng Tæng Héi, Tr−ëng §¹i diÖn V¨n phßng PhÝa Nam vμ MiÒn Trung, c¸c Ban chuyªn m«n: Ban Tæ chøc, Ban ChÝnh s¸ch, Ban Kü s−, Ban Th«ng tin tuyªn truyÒn, Ban ChÊt l−îng, Ban Khoa häc c«ng nghÖ, Ban §èi ngo¹i, Ban §μo t¹o, Ban Tμi chÝnh, Héi ®ång Khoa häc C«ng nghÖ, Héi ®ång Thi ®ua khen th−ëng, Chñ nhiÖm C©u l¹c bé chuyªn gia x©y dùng l·o thμnh vμ Th−êng trùc Gi¶i th−ëng Loa Thμnh. Tæng Héi XDVN cö Tr−ëng Ban Kü s− cña Tæng Héi tham gia ñy ban Gi¸m s¸t cña ViÖt Nam ®Ó thùc hiÖn tháa thuËn thõa nhËn lÉn nhau vÒ dÞch vô t− vÊn kü thuËt trong ASEAN cña Bé X©y dùng. vn Sau §¹i héi VI cña Tæng Héi XDVN, Héi ChiÕu s¸ng ®« thÞ ViÖt Nam ®· tæ chøc §¹i héi lÇn thø II. d. Héi X©y dùng tØnh Sãc Tr¨ng ®· tiÕn hμnh §¹i héi thμnh lËp lÇn thø I (08/10/2008). (26/9/2008); Héi X©y dùng Bμ RÞa ol Héi X©y dùng tØnh B×nh §Þnh tiÕn hμnh §¹i héi nhiÖm kú 2008 ~ 2013 Vòng Tμu ®· tæ chøc §¹i héi lÇn thø III (6/11/2008); §¹i héi hîp nhÊt 2 Héi X©y dùng TP. Hμ Néi vμ tØnh Hμ T©y nc (27~28/11/2008); Héi X©y dùng Qu¶ng Ng·i tiÕn hμnh §¹i héi lÇn thø V (05/12/2008). 2. Thùc hiÖn chøc n¨ng t− vÊn, ph¶n biÖn vμ gi¸m ®Þnh x· héi .v Tæng Héi ®· lμm tèt mèi quan hÖ víi Liªn HiÖp Héi vμ c¸c Héi b¹n nh»m cïng phèi hîp ®Ó triÓn khai mét sè c«ng t¸c vÒ t− vÊn ph¶n biÖn x· héi. Tæng Héi ®· w lμm tèt vai trß lμ thμnh viªn §oμn Gi¸m s¸t cña Uû ban Th−êng vô Quèc Héi vÒ ph¸p luËt x©y dùng, ®· ®ãng gãp nhiÒu ý kiÕn vμ ®−îc chÊp nhËn ®−a vμo NghÞ w quyÕt cña Quèc Héi t¹i kú häp thø IV n¨m 2008. Tæng Héi ®· trùc tiÕp tham gia t− vÊn ph¶n biÖn c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p w luËt, c¸c dù ¸n quy ho¹ch theo ch−¬ng tr×nh cña Bé X©y dùng, Bé KÕ ho¹ch vμ §Çu t−; víi c¸c Uû ban Kinh tÕ, Uû ban Khoa häc, C«ng nghÖ & M«i tr−êng cña Quèc Héi vÒ nhμ ë chung c−, vÒ ®Çu t− x©y dùng, vÒ c¸c LuËt liªn quan ®Õn ho¹t ®éng x©y dùng, ®Æc biÖt lμ dù th¶o LuËt Söa ®æi mét sè quy ®Þnh ®Õn c¸c LuËt liªn quan ®Õn ®Çu t− x©y dùng c¬ b¶n vμ LuËt Quy ho¹ch ®« thÞ, ®−îc ®¸nh gi¸ rÊt tèt. NhiÒu vÊn ®Ò bøc xóc vÒ x©y dùng cña x· héi ®· ®−îc c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o Tæng Héi ph¸t biÓu trªn b¸o, ®μi truyÒn h×nh nh−: Quy ho¹ch ®−êng bé khu d©n c−, chñ tr−¬ng b¸n nhμ biÖt thù ë Hμ Néi, vÊn ®Ò quy ho¹ch cña thñ ®« liªn quan ®Õn hiÖn t−îng óng ngËp ë Hμ Néi vμ TP. Hå ChÝ Minh, qu¶n lý vμ sö dông ®Êt ®ai, vÊn ®Ò ®Òn bï gi¶i to¶ phôc vô cho c¸c dù ¸n, vÊn ®Ò thÞ tr−êng bÊt ®éng
  3. s¶n, vÒ viÖc x©y dùng kh¸ch s¹n SAS ë c«ng viªn Thèng nhÊt,... Th«ng qua ph−¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, cã nhiÒu ý kiÕn rÊt hay vμ còng cßn ý kiÕn cÇn tranh luËn ch−a thèng nhÊt nh−ng ®· thÓ hiÖn vai trß cña tæ chøc Tæng Héi XDVN ®· lμm tèt chøc n¨ng cña tæ chøc x· héi nghÒ nghiÖp víi tinh thÇn kh¸ch quan, khoa häc, ®−îc b¸o chÝ d− luËn quan t©m. 3. tæ chøc Héi th¶o vn d. ol Hội thảo “Qui hoạch đầu tư & vận hành kết cấu hạ tầng” nc Sau §¹i héi VI, ®−îc sù ®ång ý cña Thñ t−íng ChÝnh phñ, Tæng Héi ®· tæ chøc Héi th¶o Quy ho¹ch ®Çu t− vμ vËn hμnh kÕt cÊu h¹ tÇng , Héi th¶o nh»m nhËn diÖn vμ ®¸nh gi¸ c¸c mÆt m¹nh yÕu cña thÓ chÕ ph¸t triÓn kÕt cÊu h¹ tÇng hiÖn .v hμnh, ®Ó trªn c¬ së ®ã ®Ò nghÞ ChÝnh phñ xóc tiÕn viÖc so¹n th¶o ChiÕn l−îc vμ quy ho¹ch ph¸t triÓn tæng hîp hÖ thèng kÕt cÊu h¹ tÇng quèc gia trong giai ®o¹n 2011 2020. w Tæng Héi XDVN ®· chñ tr× tæ chøc to¹ ®μm víi chñ ®Ò: “§μo t¹o ®¹i häc theo nhu cÇu x· héi trong lÜnh vùc x©y dùng nh»m lμm râ nhu cÇu ®μo t¹o ®¹i häc w trong lÜnh vùc x©y dùng theo chiÕn l−îc ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, nhu cÇu cña c¸c doanh nghiÖp, nhu cÇu cña ng−êi häc. Trao ®æi th¶o luËn vÒ c¸c biÖn ph¸p w kÕt nèi vμ tr¸ch nhiÖm cña Nhμ n−íc, c¸c c¬ së ®μo t¹o, c¬ së sö dông nguån nh©n lùc vμ ng−êi ®−îc ®μo t¹o. Sau c¸c Héi th¶o to¹ ®μm ®Òu cã b¸o c¸o kÕt qu¶ göi ChÝnh phñ, c¸c Bé Ngμnh ®Ó xem xÐt. Ngoμi Héi th¶o th−êng niªn cña Tæng Héi, c¸c Héi chuyªn ngμnh còng ®· tæ chøc mét sè héi th¶o to¹ ®μm theo chuyªn ngμnh cña m×nh. §iÓn h×nh lμ Héi nghÞ Khoa häc quèc tÕ lÇn thø II cña Liªn ®oμn bª t«ng Ch©u ¸ (The Asian Concrete Federation ACF) vÒ C«ng nghÖ vμ kÕt cÊu bª t«ng bÒn v÷ng trong ®iÒu kiÖn khÝ hËu vμ m«i tr−êng tù nhiªn ®Þa ph−¬ng do Héi C«ng nghiÖp bª t«ng ViÖt Nam ®¨ng cai tæ chøc t¹i TP. Hå ChÝ Minh tõ 11 ~
  4. 13/11/2006. Héi nghÞ cã 160 b¸o c¸o khoa häc cña c¸c chuyªn gia tõ 19 n−íc vμ vòng l·nh thæ trªn thÕ giíi, trong ®ã ViÖt Nam cã 30 b¸o c¸o. Tham gia héi nghÞ cã trªn 300 ®¹i biÓu trong ®ã cã 163 kh¸ch n−íc ngoμi. C¸c Héi chuyªn ngμnh kh¸c còng ®· tæ chøc c¸c héi th¶o nh−: Héi ChiÕu s¸ng ®« thÞ ViÖt Nam tæ chøc Héi th¶o khoa häc toμn quèc n¨m 2008 t¹i TP. Hå ChÝ Minh vμo ®Çu th¸ng 11/2008; Héi VËt liÖu X©y dùng ViÖt Nam ®· tæ chøc Héi th¶o quèc tÕ lÇn thø II C«ng nghÖ míi & thiÕt bÞ hiÖn ®¹i cho s¶n xuÊt xi m¨ng trong 3 ngμy. Tæ chøc Héi th¶o “§¸ èp l¸t ViÖt Nam – Thêi c¬ vμ th¸ch thøc vμ Héi th¶o Ph¸t triÓn VLXD vn kh«ng nung vμ bª t«ng nhÑ – xu h−íng tÊt . d. ol nc Khai mạc Triển lãm Xây dựng-Vật liệu xây dựng-Bất động sản Héi §Ëp lín ViÖt Nam ®· phèi hîp tæ chøc Héi th¶o “¶nh h−ëng cña ®éng ®Êt .v ®Õn c«ng tr×nh x©y dùng . Héi M«i tr−êng x©y dùng ViÖt Nam ®· phèi hîp víi Héi ®ång C«ng tr×nh xanh w ViÖt Nam tæ chøc héi th¶o vÒ C«ng tr×nh xanh vμ thÝch nghi víi biÕn ®æi khÝ hËu trong 3 ngμy ®Çu th¸ng 12/2008. w Héi KHKT C«ng tr×nh Hμng kh«ng VN tæ chøc Héi th¶o Quy ho¹ch hÖ thèng s©n bay cøu n¹n . w Héi C¶ng ®−êng thuû vμ ThÒm lôc ®Þa ViÖt Nam tæ chøc Héi th¶o khoa häc C¶ng biÓn vμ luång vμo c¸c c¶ng biÓn . Trung t©m Khoa häc §μo t¹o vμ ChuyÓn giao C«ng nghÖ X©y dùng thuéc Tæng héi XDVN ®· phèi hîp víi ViÖn Kü thuËt X©y dùng TiÒn chÕ IFF Weimar (CHLB §øc) tæ chøc cuéc héi th¶o “S¶n phÈm bª t«ng tiÒn chÕ – s¶n phÈm bª t«ng hiÖu qu¶, bÒn v÷ng vμ th©n thiÖn víi m«i tr−êng” (9/2008) Héi X©y dùng H¶i D−¬ng tæ chøc Héi th¶o “§iÒu kiÖn lμm viÖc an toμn lao ®éng trong x©y dùng .
  5. Héi X©y dùng B¾c Ninh tæ chøc Héi th¶o vÒ Gi¶i ph¸p th¸o gì khã kh¨n cho nhμ thÇu x©y dùng trong t×nh tr¹ng biÕn ®éng gi¸ VLXD ®· ®−a ra c¸c nhãm gi¶i ph¸p th¸o gì khã kh¨n. T¹i c¸c Héi th¶o trªn ®· cã nhiÒu b¸o c¸o cã ý nghÜa khoa häc vμ thùc tiÔn vμ thu hót ®−îc ®«ng ®¶o c¸c nhμ chuyªn m«n vμ cã ý nghÜa lý luËn còng nh− thùc tiÔn s©u s¾c. 4. nghiªn cøu khoa häc Tæng Héi ®· th«ng b¸o tíi c¸c Héi Chuyªn ngμnh ®¨ng ký vμ ®· lËp danh môc c¸c ®Ò tμi ®¨ng ký trong kÕ ho¹ch n¨m 2010 theo kªnh cña Liªn HiÖp Héi, chê ý vn kiÕn cña Liªn HiÖp Héi. C¸c ®Ò tμi Ph¸t triÓn ®« thÞ bÒn v÷ng th«ng qua chÝnh s¸ch ®Êt ®« thÞ” vμ ®Ò tμi “Nghiªn cøu x©y dùng chÝnh s¸ch tμi chÝnh vμ c¬ chÕ ph¸t triÓn hÖ thèng cÊp d. n−íc, tho¸t n−íc c¸c vïng kinh tÕ träng ®iÓm phÝa Nam hiÖn ®ang ®−îc c¸c Chñ nhiÖm ®Ò tμi chuÈn bÞ c¸c thñ tôc cÇn thiÕt ®Ó tiÕn hμnh nghiÖm thu. Tæng Héi XDVN vμ Héi C«ng nghiÖp Bª t«ng VN tiÕp tôc theo dâi kh¶ n¨ng ol hîp t¸c víi Héi X©y dùng NhËt B¶n ®Ó triÓn khai c¸c thñ tôc vÒ Dù ¸n x©y dùng tiªu chuÈn vμ ®μo t¹o c¸n bé chuyªn ngμnh bª t«ng ViÖt Nam . nc Tæng Héi dù kiÕn lËp danh s¸ch c¸c chuyªn gia ®Çu ngμnh trªn mét sè chuyªn ngμnh hÑp ho¹t ®éng trong c¸c Héi chuyªn ngμnh, nh»m bæ sung vμo c¸c Ban chuyªn m«n, Héi ®ång Khoa häc C«ng nghÖ cña Tæng Héi vμ khi cÇn thiÕt cã thÓ .v tiÕn hμnh phèi hîp víi c¸c Bé, Ban, Ngμnh cã liªn quan ®Ó tham gia c¸c ho¹t ®éng t− vÊn ph¶n biÖn. C«ng viÖc nμy sÏ tiÕp tôc trong qóy I/2009. w 5. ®èi ngo¹i vμ th«ng tin Tæng Héi ®· ®Èy m¹nh mèi quan hÖ hîp t¸c song ph−¬ng ®· cã víi c¸c Héi w X©y dùng n−íc ngoμi. Tõ ngμy 17 ~ 22/11/2008, Chñ tÞch Tæng Héi XDVN ®· th¨m Lμo theo lêi mêi cña Héi KiÕn tróc s− vμ Kü s− x©y dùng Lμo. Tæng Héi ®· w cö ®¹i diÖn tham gia Héi nghÞ kü s− Mü; NhiÒu thμnh viªn cña Tæng Héi ®· tham gia Héi nghÞ kü s− ASEAN häp t¹i Th¸i Lan vμ tham gia ®¨ng b¹ kü s− chuyªn nghiÖp ASEAN. Tæng Héi ®· lμm thñ tôc cö 1 sinh viªn tham gia thùc tËp theo ch−¬ng tr×nh hîp t¸c víi Héi X©y dùng NhËt B¶n. NhiÒu Héi chuyªn ngμnh còng ®· lμm tèt c«ng t¸c ®èi ngo¹i, ®iÓn h×nh lμ c¸c Héi §Ëp lín ViÖt Nam, Héi VLXD ViÖt Nam, Héi C«ng nghiÖp bª t«ng VN, Héi M«i tr−êng x©y dùng ViÖt Nam, Héi C¬ häc §Êt vμ §Þa kü thuËt c«ng tr×nh ViÖt Nam, Héi KHKT c«ng tr×nh Hμng kh«ng ViÖt Nam, C¸c Héi nμy ®· triÓn khai nhiÒu Héi th¶o cã kh¸ch n−íc ngoμi tham dù vμ tham dù nhiÒu Héi th¶o quèc tÕ.
  6. Héi §Ëp lín ViÖt Nam ®ang khÈn tr−¬ng triÓn khai c«ng t¸c chuÈn bÞ cho Héi nghÞ quèc tÕ vÒ ®Ëp lín sÏ tæ chøc ë ViÖt Nam vμo n¨m 2010. Trong thêi gian qua, c«ng t¸c th«ng tin ®· ®−îc ®Èy m¹nh. Website cña Tæng Héi ®· ®−îc n©ng cÊp vμ cã chÊt l−îng h¬n, bæ sung c¸c th«ng tin vÒ ho¹t ®éng cña Tæng Héi nhanh chãng. T¹p chÝ Ng−êi X©y dùng ra ®Òu ®Æn vμ hîp t¸c tèt víi c¸c Héi thμnh viªn cña Tæng Héi. NhiÒu Héi chuyªn ngμnh cã trang Website vμ t¹p chÝ riªng. Héi VLXD ViÖt Nam tæ chøc triÓn l·m chuyªn ngμnh x©y dùng, VLXD vμ BÊt ®éng s¶n. 6. C¸c c«ng t¸c kh¸c. L·nh ®¹o Tæng Héi ®· lμm viÖc víi l·nh ®¹o Trung t©m Khoa häc ®μo t¹o vμ vn ChuyÓn giao c«ng nghÖ x©y dùng vÒ ph−¬ng ¸n ph¸t triÓn Trung t©m. L·nh ®¹o Tæng Héi ®· gãp nhiÒu ý kiÕn cho ph−¬ng ¸n ph¸t triÓn Trung t©m, l·nh ®¹o Trung t©m ®ang hoμn chØnh ®Ò ¸n cã tÝnh kh¶ thi trong thêi gian tíi. d. C©u l¹c bé chuyªn gia x©y dùng l·o thμnh ®· tæ chøc to¹ ®μm vÒ Quy ho¹ch, ®Çu t− vμ vËn hμnh kÕt cÊu h¹ tÇng nh»m gãp ý kiÕn cho Héi th¶o cña Tæng Héi. ol Tæng Héi ®· hoμn thμnh nhiÖm vô Chñ tÞch lu©n phiªn cña Héi ®ång Gi¶i th−ëng Loa Thμnh n¨m 2008 víi tr¸ch nhiÖm lμ Th−êng trùc Gi¶i th−ëng. Nh©n nc kû niÖm 20 n¨m Gi¶i th−ëng Loa Thμnh, Tæng Héi ®· phèi hîp tæ chøc to¹ ®μm víi chñ ®Ò: “§μo t¹o ®¹i häc theo nhu cÇu x· héi trong lÜnh vùc x©y dùng” vμ tæ chøc thμnh c«ng LÔ kû niÖm 20 n¨m Gi¶i th−ëng Loa thμnh & LÔ trao gi¶i Loa .v Thμnh n¨m 2008 t¹i Trung t©m Héi nghÞ quèc gia. Sau lÔ trao gi¶i th−ëng, ®· tæ chøc lÔ chuyÓn giao chøc Chñ tÞch lu©n phiªn Héi ®ång Gi¶i th−ëng Loa Thμnh w n¨m 2009 cho Héi KiÕn tróc s− ViÖt Nam. NhiÒu Héi X©y dùng tØnh, thμnh phè ®· tæ chøc c¸c líp ®μo t¹o cÊp Chøng chØ w hμnh nghÒ, tham gia Héi ®ång t− vÊn xÐt cÊp Chøng chØ hμnh nghÒ. Mét sè Héi tæ chøc nghe c¸c b¸o c¸o chuyªn ®Ò cho héi viªn, nghe b¸o c¸o nh÷ng bμi häc kinh nghiÖm vÒ qu¶n lý chÊt l−îng c«ng tr×nh x©y dùng qua sù cè c«ng tr×nh CÇn w Th¬. 7. Ho¹t ®éng cña c¸c Ban chuyªn m«n, c¸c tæ chøc KHCN trùc thuéc Tæng Héi - C¸c Ban KiÓm tra, Ban ChÝnh s¸ch, Ban Tæ chøc, Ban §èi ngo¹i, Ban Khoa häc C«ng nghÖ, C©u l¹c bé chuyªn gia x©y dùng l·o thμnh ®· ®−îc cñng cè tæ chøc vμ sinh ho¹t. CLB Chuyªn gia XD l·o thμnh ®· tæ chøc buæi to¹ ®μm nh©n héi th¶o: KÕt cÊu h¹ tÇng Quy ho¹ch, ®Çu t− vμ qu¶n lý vËn hμnh do Tæng Héi tæ chøc vμ ®· tæ chøc buæi häp mÆt cuèi n¨m, mõng thä c¸c thμnh viªn cao tuæi.
  7. - C¸c tæ chøc Khoa häc C«ng nghÖ trùc thuéc, c¸c ViÖn, Trung t©m, mÆc dï trong ®iÒu kiÖn gÆp nhiÒu khã kh¨n, c¸c Trung t©m ®· cè g¾ng thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô cña m×nh nh−: ViÖn Nghiªn cøu ®« thÞ vμ Ph¸t triÓn h¹ tÇng, Trung t©m Khoa häc ®μo t¹o vμ chuyÓn giao c«ng nghÖ x©y dùng, Trung t©m øng dông C«ng nghÖ th«ng tin trong x©y dùng, Trung t©m Khoa häc C«ng nghÖ vμ §Çu t− x©y dùng, Tuy nhiªn vÉn cßn mét sè Trung t©m rÊt khã kh¨n trong triÓn khai c«ng viÖc. Dù kiÕn ch−¬ng tr×nh c«ng t¸c cña Tæng Héi ®Õn kú häp thø III cña §oμn Chñ tÞch trong n¨m 2009: vn Thùc hiÖn chøc n¨ng t− vÊn, ph¶n biÖn vμ gi¸m ®Þnh x· héi - ChuÈn bÞ tèt néi dung ®Ó b¸o c¸o §oμn c«ng t¸c kiÓm tra liªn ngμnh cña Ban Tuyªn gi¸o TW vμo quý I/2009 vÒ viÖc thùc hiÖn ChØ thÞ 45-CT/TW vÒ viÖc ®Èy d. m¹nh ho¹t ®éng cña Liªn HiÖp Héi. - Theo yªu cÇu cña Uû Ban Kinh tÕ cña Quèc Héi, Bé KÕ ho¹ch §Çu t− lμ ®¬n ol vÞ chñ tr× thÈm tra vμ chñ tr× so¹n th¶o LuËt Söa ®æi mét sè ®iÒu vÒ ®Çu t− x©y dùng c¬ b¶n. Tæng Héi ®· ®−îc mêi tham gia trong c¶ qu¸ tr×nh thÈm tra vμ so¹n th¶o. §Ó lμm tèt viÖc nμy, Ban ChÝnh s¸ch ®· häp ph©n c«ng cô thÓ viÖc tham nc gia vμ ®· cã v¨n b¶n ®Ò nghÞ c¸c Héi Chuyªn ngμnh, Héi X©y dùng tØnh thμnh phè, Héi viªn tËp thÓ ®ãng gãp c¸c ý kiÕn cô thÓ. §©y lμ mét c«ng viÖc quan träng, cÇn sù tËp trung chØ ®¹o vμ sù ®ãng gãp ý kiÕn cña Tæng Héi còng nh− .v cña c¸c Héi thμnh viªn cña Tæng Héi, c¸c Héi viªn tËp thÓ. Theo dù kiÕn kú häp ®Çu n¨m chØ cho ý kiÕn, nÕu chuÈn bÞ tèt míi th«ng qua vμo kú häp cuèi n¨m. w - TiÕp tôc ®ãng gãp ý kiÕn vμo LuËt Quy ho¹ch ®« thÞ vμ c¸c NghÞ ®Þnh, Th«ng t− liªn quan. w - T¨ng c−êng mèi quan hÖ víi Liªn HiÖp Héi, Bé X©y dùng, mét sè c¬ quan chøc n¨ng cña c¸c Bé ngμnh kh¸c vμ mét sè Uû ban cña Quèc Héi nh»m cïng phèi hîp ®Ó triÓn khai mét sè c«ng t¸c vÒ t− vÊn ph¶n biÖn x· héi. w - C¸c Héi chuyªn ngμnh tiÕp tôc ®Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng t− vÊn ph¶n biÖn x· héi th«ng qua c¸c ch−¬ng tr×nh, dù ¸n, c«ng tr×nh cã liªn quan ®Õn chuyªn ngμnh ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò kü thuËt phôc vô cho viÖc ph¸t triÓn ngμnh. LËp xong danh s¸ch chuyªn gia ®Çu ngμnh theo c¸c chuyªn ngμnh vμ th«ng b¸o tíi c¸c Héi thμnh viªn ®Ó bæ sung lμm thμnh viªn Héi ®ång Khoa häc vμ phèi hîp víi c¸c Bé, Ban, Ngμnh cã liªn quan ®Ó tham gia c¸c ho¹t ®éng t− vÊn ph¶n biÖn. tæ chøc Héi th¶o
  8. - X¸c ®Þnh chñ ®Ò Héi th¶o th−êng niªn n¨m 2009 lμ: “Sù cè vμ phßng ngõa sù cè c«ng tr×nh x©y dùng” Trªn c¬ së chñ ®Ò Héi th¶o, §oμn Chñ tÞch thμnh lËp Ban Tæ chøc vμ Ban Néi dung Héi th¶o, ®ång thêi x¸c ®Þnh c¸c tæ chøc cïng phèi hîp vμ h−íng dÉn c¸c Héi thμnh viªn tæ chøc to¹ ®μm theo chñ ®Ò trªn. - Th¸ng 4/2009, Tæng Héi ®¨ng cai Héi nghÞ Uû ban §iÒu hμnh cña Héi ®ång §iÒu phèi c¸c Héi X©y dùng Ch©u ¸ cã néi dung to¹ ®μm vÒ X©y dùng trong ®iÒu kiÖn khñng ho¶ng tμi chÝnh vμ suy tho¸i kinh tÕ toμn cÇu . §©y lμ cuéc to¹ ®μm cã nhiÒu ®oμn quèc tÕ tham gia, v× vËy dù kiÕn phÝa ViÖt Nam cã cuéc to¹ ®μm nhá vÒ vÊn ®Ò nμy vμo cuèi th¸ng 3/2009 (®· cã v¨n b¶n göi c¸c c¸c vn chuyªn gia mêi viÕt bμi tham luËn). - Tæ chøc to¹ ®μm bμn trßn S©n g«n vμ c«ng tr×nh xanh”, giao cho ViÖn Nghiªn cøu ®« thÞ vμ Ph¸t triÓn h¹ tÇng tæ chøc. d. - ChuÈn bÞ to¹ ®μm “C«ng nghÖ x©y dùng ViÖt Nam – Thùc tr¹ng vμ Gi¶i ph¸p”. phèi hîp víi HiÖp Héi Nhμ thÇu x©y dùng ViÖt Nam, HiÖp Héi T− vÊn x©y dùng ViÖt Nam tæ chøc vμo quý IV/2009. ol - Ngoμi héi th¶o th−êng niªn, Tæng Héi vμ c¸c Héi Chuyªn ngμnh tæ chøc c¸c héi th¶o khoa häc theo chuyªn ngμnh cña m×nh. nc - Héi §Ëp lín ViÖt Nam chÝnh thøc ®¨ng cai Héi nghÞ th−êng niªn lÇn thø 78 cña Héi §Ëp lín quèc tÕ n¨m 2010 t¹i Hμ Néi cÇn triÓn khai c¸c c«ng t¸c chuÈn bÞ tõ n¨m 2009 ®Ó héi nghÞ cã thÓ thu ®−îc kÕt qu¶ tèt ®Ñp. .v nghiªn cøu khoa häc - C¸c Héi thμnh viªn vμ c¸c tæ chøc khoa häc c«ng nghÖ trùc thuéc cÇn hoμn w thμnh ®Ó nghiÖm thu c¸c ®Ò tμi NCKH vμ c¸c ®Ò tμi x©y dùng tiªu chuÈn ®· ký kÕt víi Bé X©y dùng trong kÕ ho¹ch n¨m 2008 nh− ®Ò tμi Nghiªn cøu x©y dùng w chÝnh s¸ch tμi chÝnh vμ C¬ chÕ ph¸t triÓn hÖ thèng cÊp n−íc, tho¸t n−íc c¸c vïng kinh tÕ träng ®iÓm phÝa Nam , ®Ò tμi Ph¸t triÓn ®« thÞ bÒn v÷ng th«ng qua w chÝnh s¸ch ®Êt ®« thÞ vμ nh÷ng TCXD kh¸c. - Ban KHCN lËp ®Ò ¸n ®Ó c¸c Héi chuyªn ngμnh chuÈn bÞ tr−íc c¸c ®Ò tμi NCKH cña n¨m 2010 vμ c¸c n¨m tiÕp theo ®Ó kh«ng bÞ ®éng khi ®¨ng ký ®Ò tμi NCKH víi c¸c Bé, ngμnh liªn quan, trong ®ã tËp trung lμm viÖc víi c¬ quan qu¶n lý nhμ n−íc ®Ó ®¨ng ký ®Ò tμi c«ng tr×nh xanh trong ch−¬ng tr×nh nhμ n−íc vÒ ®èi phã víi biÕn ®æi khÝ hËu toμn cÇu. - TiÕp tôc ®Èy m¹nh c«ng t¸c phæ biÕn kiÕn thøc khoa häc c«ng nghÖ th«ng qua c¸c c©u l¹c bé chuyªn ngμnh vμ c¸c líp häc chuyªn ®Ò, c¸c líp ®μo t¹o ng¾n h¹n, c¸c líp phæ biÕn v¨n b¶n ph¸p quy cña Nhμ n−íc vμ ®μo t¹o cÊp chøng chØ hμnh nghÒ.
  9. ®èi ngo¹i vμ th«ng tin - ChuÈn bÞ tèt cho cuéc häp cña Héi nghÞ Uû ban §iÒu hμnh (ECM) cña Héi ®ång ®iÒu phèi c¸c Héi Kü thuËt x©y dùng Ch©u ¸ (ACECC) häp t¹i thñ ®« Hμ Néi vμo c¸c ngμy 20~21/4/2009 vμ héi th¶o chuyªn ®Ò vÒ hμi hoμ c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ x©y dùng cña c¸c n−íc Ch©u ¸. §©y lμ Héi nghÞ quèc tÕ do Tæng Héi XDVN ®¨ng cai tæ chøc. - Tæng Héi vμ c¸c Héi chuyªn ngμnh tiÕp tôc t¨ng c−êng c¸c mèi quan hÖ hîp t¸c song ph−¬ng ®· cã víi c¸c Héi X©y dùng n−íc ngoμi. - §Èy m¹nh tuyªn truyÒn triÓn khai c«ng t¸c ®¨ng b¹ kü s− ASEAN, th«ng b¸o vμ tæ chøc c¸c thμnh viªn tham dù CAFEO n¨m 2009 ë Singapore vμ tham gia vn ®¨ng b¹ kü s− chuyªn nghiÖp ASEAN. - §Èy m¹nh ho¹t ®éng trang Website cña Tæng Héi cã chÊt l−îng h¬n vμ ®−a tin tøc ho¹t ®éng cña Tæng Héi nhanh chãng, tiÕn tíi phæ biÕn c¸c th«ng tin, v¨n d. b¶n cña Tæng Héi th«ng qua Website cña Tæng Héi. - §Èy m¹nh c«ng t¸c phæ biÕn kiÕn thøc KHCN ë c¸c Héi thμnh viªn th«ng qua ol c¸c C©u l¹c bé khoa häc vμ líp häc chuyªn ®Ò, c¸c líp ®μo t¹o ng¾n h¹n, c¸c líp phæ biÕn v¨n b¶n ph¸p quy, phæ biÕn c¸c TCXD cho héi viªn. nc C¸c c«ng t¸c kh¸c - Thùc hiÖn tèt nhiÖm vô Th−êng trùc Gi¶i th−ëng Loa Thμnh, phèi hîp tèt víi Héi KiÕn tróc s− ViÖt Nam lμ Chñ tÞch lu©n phiªn n¨m 2009 ®Ó triÓn khai chÊm .v c¸c ®å ¸n tèt nghiÖp xuÊt s¾c n¨m 2009. - Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c ch−¬ng tr×nh c«ng t¸c ®Ó c¶i tiÕn c«ng t¸c chÊt l−îng w vμ ®Ò xuÊt h×nh thøc míi lùa chän c«ng tr×nh tiªu biÓu. - C¸c Ban cña Tæng Héi häp ®Ò ra quy chÕ ho¹t ®éng vμ x©y dùng ch−¬ng w tr×nh ho¹t ®éng n¨m 2009. Ban KiÓm tra thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh kiÓm tra hμng n¨m ®èi víi c¸c ®¬n vÞ khoa häc c«ng nghÖ trùc thuéc, Trung t©m Khoa häc ®μo t¹o vμ chuyÓn giao c«ng nghÖ x©y dùng tiÕp tôc triÓn khai ph−¬ng ¸n cñng cè w ph¸t triÓn Trung t©m.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản