intTypePromotion=1
ADSENSE

Hoạt động khoa học và công nghệ ở Việt Nam trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0

Chia sẻ: Kim Cương KC | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

22
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết này tiến hành nghiên cứu thực trạng hoạt động khoa học và công nghệ ở Việt Nam trong thời gian qua trong bao gồm các chính sách đã ban hành và kết quả đánh giá hoạt động khoa học và công nghệ trong thời đại cách mạng công nghiệp lần 4.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hoạt động khoa học và công nghệ ở Việt Nam trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0

  1. NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI HOAÅ T ÀÖÅNG KHOA AÂ CÖNG HOÅCNGHÏÅ V ÚÃ VIÏÅT TRONG THÚÂI ÀAÅI CAÁCH MAÅNG CÖN PHAÅM THÕ LIÏN* Ngaây nhêån:8/6/2020 Ngaây phaãn biïån: 30/6/2020 Ngaây duyïåt 28/7/2020 àùng: Toám tùæt: Baâi viïët nghiïn cûáu thûåc traång hoaåt àöång khoa hoåc vaâ cöng nghïå úã Viïåt Nam trong thúâi gia saách àaä ban haânh vaâ kïët quaã àaánh giaá hoaåt àöång khoa hoåc vaâ cöng nghïå (KH&CN) trong thúâi à Tûâ khoáa: Hoaåt àöång; khoa hoåc vaâ cöng nghïå; caách maång cöng nghiïåp 4.0. SCIENCE AND TECHNOLOGY ACTIVITIES IN VIETNAM DURING THE INDUSTRIA Abstract: Researching the current situation of science and technology in Vietnam in recent years. Including p and results of evaluation of Science and Technology activities in the era of industrial revolution 4.0 Keywords:Activities, Science and technology, Industrial revolution 4.0 1. Àùåt vêën àïì Cuöåc CMCN lêìn thûá ba bùæt àêìu vaâo khoaãng nùm Cuöåc caách maång cöng nghiïåp 4.0 àang diïîn ra 1969 cho àïën cuöëi thïë kyã 20. Cuöåc CMCN naây àaä trïn toaân thïë giúái, caác quöëc gia muöën phaát triïín theo gùæn kïët khoa hoåc vúái kyä thuêåt taåo ra sûå thay àöíi kõp thúâi àaåi àoâi hoãi phaãi àêíy maånh hoaåt àöång nghiïnvûúåt bêåc trong nïìn saãn xuêët cöng nghïå cao, thay cûáu KH&CN. Muåc tiïu cuãa baâi viïët nhùçm phaãn aánhàöíi hoaân toaân phûúng thûác saãn xuêët vaâ tiïu duâng sú lûúåc vïì caác cuöåc caách maång cöng nghiïåp trïn thïë cuãa toaân xaä höåi. giúái, trong àoá coá cuöåc caách maång cöng nghiïåp 4.0; Cuöåc CMCN lêìn thûá tû àang diïîn ra laâ cuöåc caác chñnh saách àaä ban haânh cuãa Chñnh phuã vïì hoaåt caách maång àûúåc hònh thaânh trïn nïìn taãng thaânh àöång KH&CN; àaánh giaá vïì kïët quaã hoaåt àöång KH&CN tûåu vûúåt bêåc cuãa cuöåc CMCN lêìn thûá ba vúái trung úã Viïåt Nam. têm laâ sûå phaát triïín cuãa trñ tuïå nhên taåo, tûå àöång 2.  Sú  lûúåc  vïì  caác  cuöåc  caách  maång  cöng hoáa (rö böët), vaån vêåt kïët nöëi Internet (Internet of nghiïåp trïn thïë giúái things - IoT), cöng nghïå in 3D, àiïån toaán àaám mêy, KH&CN àaä laâm thay àöíi toaân diïån àúâi söëng cuãa cöng nghïå nano,... con ngûúâi trïn thïë giúái, tñnh àïën nay loaâi ngûúâi àaä Diïîn àaân kinh tïë thïë giúái liïåt kï caác cöng nghïå traãi qua ba cuöåc caách maång cöng nghiïåp vaâ àang úã múái trong tûúng lai cuãa thúâi àaåi CMCN 4.0, göìm: cuöåc caách maång lêìn thûá tû. (xem baãng trang bïn ) Cuöåc caách maång cöng nghiïåp (CMCN) lêìn thûá 3. Hoaåt àöång khoa hoåc cöng nghïå úã Viïåt Nam nhêët, bùæt àêìu tûâ nûúác Anh vaâo 30 nùm cuöëi cuãa thïëhiïån nay kyã 18 vaâ hoaân thaânh vaâo nhûäng nùm 50 cuãa thïë kyã 19, Phaát triïín KH&CN àaä àûúåc Àaãng vaâ Nhaâ nûúác nhúâ sûå phaát minh ra maáy húi nûúác. Àêy laâ thúâi àaåi cú Viïåt Nam chuá troång trong thúâi gian qua. Tûâ nguöìn khñ hoáa, maáy moác thay thïë cho lao àöång thuã cöng. ngên quyä àêìu tû àaä taåo ra nhiïìu thay àöíi nïìn taãng Cuöåc CMCN lêìn thûá hai diïîn ra vaâo cuöëi thïë kyã cho nghiïn cûáu khoa hoåc (nhû cú súã haå têìng, àöíi thûá 19 àïën àêìu thïë kyã thûá 20. Cuöåc CMCN naây àaä múái cöng nghïå àaä àûúåc tùng cûúâng), nhiïìu àïì taâi chuyïín nïìn saãn xuêët trïn cú súã cú khñ sang nïìn saãn xuêët àiïån - cú khñ vaâ tûå àöång hoáa saãn xuêët. *  Trûúâng  Àaåi  hoåc  Cöng  àoaân Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc 35 cöng àoaâ Söë 20 thaáng 7/2020
  2. NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI Trñ tuïå nhên taåo vaâ rö böët Phaát triïín caác maáy moác coá thïí thay thïë cho con ngûúâi, tùng caác chûác nùng liïn quan àïën tû Artificial interlligence and roboties duy, àa nhiïåm vaâ chûác nùng vêån àöång tinh. Caãm biïën liïn kïët àùåc biïåt Coân àûúåc goåi laâ Internet cuãa vaån vêåt. Viïåc sûã duång caác caãm biïën àûúåc nöëi maång àïí kïët nöëi, the Ubiquitous linked sensors doäi vaâ quaãn lyá tûâ xa caác saãn phêím, hïå thöëng vaâ lûúái àiïån. Thûåc tïë aão vaâ thûåc tïë tùng cûúâng Thûåc tïë aão laâ cöng nghïå tûúng taác vúái thïë giúái kyä thuêåt söë, giuáp ngûúâi traãi nghiïåm coá thïë àùæ Virtualand augmented realities mònh vaâo möåt khöng gian hoaân toaân múái trûúác mùæt. Vúái thûåc tïë aão, ngûúâi duâng dûúâng nhû àang úã trong möåt möi trûúâng hoaân toaân nhên taåo àûúåc mö phoãng vaâ taåo ra búãi phêìn mïìm maáy tñnh. Cöng nghïå thûåc tïë aão tùng cûúâng cho pheáp kïët húåp thïë giúái thûåc Saãn xuêët böìi àùæp Saãn xuêët böìi àùæp laâ quaá trònhsaãn chïëphêím taåo dûåa trïn möåt baãn thiïët kïë kyä thuêåt söë ba chiïìu. Additive manufacturing Nhûäng tïn goåi khaác cuãa saãn xuêët böìi àùæp bao göìm taåo mêîu nhanh (rapid protyping), saãn xuêët kyä thuêåt söë (direct digital manufacturing), saãn xuêët àùæp dêìn, chïë uäy, taåo v.v ...tñch l Chuöîi khöëi vaâ söí caái phên taán Cöng nghïå söí caái phên taán dûåa trïn caác hïå thöëng mêåt maä quaãn lyá, xaác minh vaâ ghi laåi cöng khai Blockchain and distributed ledger lechnologydûä liïåu giao dõch; cú súã cuãa tiïìn àiïånc,tûãvñ khaá duå nhû bitcoin Vêåt liïåu cao cêëp vaâ vêåt liïåu nano Taåo ra caác vêåt liïåu múái vaâ cêëu truác nano àïí phaát triïín caác tñnh chêët vêåt liïåu coá lúåi, chùèng haå Advanced materials and nanomaterials nhû hiïåu quaã nhiïåt àiïån, duy tròdaånghònh vaâ chûác nùng múái. Nùng lûúång thu, lûu trûä vaâ truyïìn taãi Àöåt phaá vïì hiïåu quaã pin vaâ pin nhiïn liïåu; nùng lûúång taái taåo thöng qua caác cöng nghïå nùng Energy capture, storage and transmission lûúång mùåt trúâi, gioá vaâ thuãy ; phên triïìu phöëi nùng lûúång thöng qua hïå thöång lûúái àiïån thöng minh; truyïìn nùng lûúång khöng dêy ... Cöng nghïå àiïån toaán múái Caác kiïën truác múái cho phêìn cûáng maáy tñnh, nhû àiïån toaán lûúång tûã, àiïån c hoùåc toaánxûã sinh hoå New computing technologies lyá maång -ron nú nhên taåo, cuäng nhû múã röång saáng taåo caác cöng nghïå àiïån toaán hiïån taåi. Cöng nghïå sinh hoåc Nhûäng àöíi múái trong kyä thuêåt di truyïìn, thuöëc àiïìu trõ vaâ trõ liïåu, cuäng nhû giao án diïån tñnh toa Biotechnologies sinh hoåc vaâ sinh hoåc töíng húåp. Àõa kyä thuêåt Can thiïåp cöng nghïå vaâo caác hïå thöëng haânh tinh, àiïín hònh laâ giaãm thiïíu taác àöång cuãa biïën àöíi Geoengineering khñ hêåu bùçng caách loaåi boã carbon dioxide hoùåc quaãn lyátrúâi. bûác xaå mùåt Cöng nghïå thêìn kinh Nhûäng àöíi múái nhû thuöëc thöng minh, giao diïån thêìn kinh vaâ àiïån sinh hoåc cho pheáp àoåc, giao Neurotechnology tiïëp vaâ aãnh hûúãng àïën hoaåt àöång cuãa naäo ngûúâi. Cöng nghïå vuä truå Caác phaáttriïín cho pheáp tiïëp cêån vaâ khaám phaá khöng gian nhiïìu hún, bao göìm microsatellites (vi Space technologies vïå tinh), kñnh viïîn voång tiïn tiïën, tïn lûãa taái sûã duång vaâ àöång cú phaãn lûåc tïn lûãa tñch húåp (Nguöìn:  World  Economic  Forum,  Handbook  on  the  Fourth  Industrial  Revolution  and  World  Economic  Forum Global  Risks  Report  2017). khoa hoåc vaâ saãn phêím cöng nghïå coá giaá trõ, phuåc vuånghïå cao; xêy dûång haå têìng kyä thuêåt vaâ phaát triïín sûå nghiïåp phaát triïín kinh tïë - xaä höåi. Tuy nhiïn, trong nguöìn nhên lûåc cöng nghïå cao”. nhiïìu nùm, caác chñnh saách àöíi múái vïì KH&CN têåp 2- “Chûúng trònh àöíi múái cöng nghïå quöëc gia” trung nhiïìu cho caác nghiïn cûáu vïì phaát triïín vaâ saáng (Quyïët àõnh 677/QÀ-TTg ngaây 10 thaáng 5 nùm 2011) taåo trñ thûác maâ chûa têåp trung cho caác doanh nghiïåp nhùçm “xêy dûång vaâ thûåc hiïån löå trònh nêng cao nùng lûåa choån, ûáng duång vaâ hêëp thu tri thûác. Caác doanh lûåc cöng nghïå quöëc gia: hûúáng túái nghiïn cûáu, laâm nghiïåp tû nhên ñt sûã duång vaâ caãi tiïën cöng nghïå. chuã, ûáng duång cöng nghïå tiïn tiïën trong viïåc saãn Caác chñnh saách cuäng thiïëu sûå liïn kïët giûäa doanh xuêët caác saãn phêím chuã lûåc, saãn phêím troång àiïím, nghiïåp vaâ caác khu vûåc nghiïn cûáu, dêîn àïën caác saãn saãn phêím quöëc gia; höî trúå caác doanh nghiïåp nhoã vaâ phêím nghiïn cûáu bõ haån chïë trong thûúng maåi hoáa, vûâa àöíi múái cöng nghïå; tùng cûúâng nguöìn lûåc cho hoùåc thiïëu caác nghiïn cûáu ûáng duång. àöíi múái cöng nghïå vuâng nöng thön, miïìn nuái, àõa Gêìn àêy, vúái quan àiïím lêëy doanh nghiïåp laâm baân coá àiïìu kiïån kinh tïë - xaä höåi khoá khùn, àõa baân trung têm, nhiïìu chûúng trònh höî trúå thuác àêíy KH&CN coá àiïìu kiïån kinh tïë xaä höåi àùåc biïåt khoá khùn”. Chûúng àaä àûúåc triïín khai, nhû: trònh nhùæm túái “taåo àiïìu kiïån thuêån lúåi àïí caác doanh 1- “Chûúng trònh quöëc gia phaát triïín cöng nghïå nghiïåp Viïåt Nam húåp taác vúái caác töí chûác KH&CN, cao àïën nùm 2020” (Quyïët àõnh söë 2457/QÀ-TTg caá nhên vaâ doanh nghiïåp nûúác ngoaâi phaát triïín cöng ngaây 31 thaáng 12 nùm 2010) coá muåc tiïu “thuác àêíy nghïå, tham gia caác triïín laäm, höåi chúå cöng nghïå vaâ nghiïn cûáu, laâm chuã vaâ taåo ra cöng nghïå cao; ûáng thiïët bõ úã nûúác ngoaâi, khen thûúãng, tön vinh caác doanh duång hiïåu quaã cöng nghïå cao trong caác lônh vûåc kinh nghiïåp, töí chûác, caá nhên coá nhiïìu thaânh tñch trong tïë - xaä höåi; saãn xuêët saãn phêím, hònh thaânh doanh hoaåt àöång saáng taåo, àöíi múái cöng nghïå mang laåi nghiïåp vaâ phaát triïín möåt söë ngaânh cöng nghiïåp cöng hiïåu quaã kinh tïë - xaä höåi”. 36 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân Söë 20 thaáng 7/2020
  3. NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI 3- “Chûúng trònh nghiïn cûáu, àaâo taåo vaâ xêy dûång àöi vúái cöng taác àaâo taåo, phaát triïín àöåi nguä caán böå haå têìng kyä thuêåt cöng nghïå cao” (Quyïët àõnh söë cho cú súã, nêng cao nùng lûåc ûáng duång KH&CN 348/QÀ-TTg ngaây 22 thaáng 3 nùm 2013 cuãa Thuã cuãa ngûúâi dên”. tûúáng Chñnh phuã) nhùçm thûåc hiïån Chûúng trònh quöëc 7-  Chûúng  trònh  “Phaát  triïín  taâi  saãn  trñ  tuïå gia phaát triïín cöng nghïå cao àïën nùm 2020. 2016-2020” (Quyïët àõnh 1062/QÀ-TTg  ngaây 14 thaáng 4- “Chûúng trònh quöëc gia Nêng cao nùng suêët 06 nùm 2016 ). Muåc tiïu cuãa chûúng trònh: “Nêng vaâ chêët lûúång saãn phêím, haâng hoáa cuãa doanh cao nhêån thûác, nùng lûåc taåo lêåp vaâ phaát triïín taâi saãn nghiïåp Viïåt Nam àïën nùm 2020” (Quyïët àõnh sö ë trñ tuïå; Höî trúå thiïët kïë, xêy dûång böå cöng cuå tra cûáu, 712/QÀ-TTg ngaây 21 thaáng 05 nùm 2010). Quan caác goái thöng tin súã hûäu trñ tuïå chuyïn ngaânh vaâ höî àiïím cuãa chûúng trònh: “Nêng cao nùng suêët vaâ chêët trúå caác töí chûác, caá nhên tiïëp cêån, khai thaác thöng tin lûúång saãn phêím, haâng hoáa trïn cú súã aáp duång tiïu súã hûä trñ tuïå; Höî trúå xêy dûång vaâ triïín khai mö hònh chuêín, quy chuêín kyä thuêåt; hïå thöëng quaãn lyá tiïn quaãn lyá vaâ phaát triïín taâi saãn trñ tuïå trong caác doanh tiïën, cöng cuå caãi tiïën nùng suêët vaâ chêët lûúång; ûáng nghiïåp vaâ töí chûác KH&CN”. duång tiïën böå khoa hoåc kyä thuêåt vaâ àöíi múái cöng nghïå; 8- Àïì aán “Höî trúå hïå sinh thaái khúãi nghiïåp àöíi múái Nhaâ nûúác taåo nïìn taãng, höî trúå cho viïåc nêng cao saáng  taåo  quöëc  gia  àïën  nùm  2025”  (Quyïët  àõnh nùng suêët vaâ chêët lûúång saãn phêím, haâng hoáa”. Tuy 844/QÀ-TTg ngaây 18 thaáng 5 nùm 2016) coá muåc nhiïn, “Chûúng trònh nêng cao nùng suêët vaâ chêët tiïu “taåo möi trûúâng thuêån lúåi àïí thuác àêíy, höî trúå lûúång saãn phêím, haâng hoáa cuãa doanh nghiïåp” àang hònh thaânh vaâ phaát triïín doanh nghiïåp coá khaã nùng thiïëu sûå gùæn kïët vúái caác chûúng trònh àöíi múái khoatùng trûúãng nhanh dûåa trïn khai thaác taâi saãn trñ tuïå, hoåc cöng nghïå àïí coá taác àöång töíng thïí thûác àêíy cöng nghïå, mö hònh kinh doanh múái”. KH&CN nêng cao nùng suêët. 4. Àaánh giaá thûåc traång hoaåt àöång KH&CN úã 5- “Chûúng trònh Höî trúå phaát triïín doanh nghiïåp Viïåt Nam KHCN vaâ töí chûác KHCN cöng lêåp nhùçm thûåc hiïån 4.1. Thaânh tûåu cú chïë tûå chuã, tûå chõu traách nhiïåm” (Quyïët àõnh söë - Khaã nùng sùén saâng cho saãn xuêët trong tûúng lai 592/QÀ-TTg ngaây 22 thaáng 5 nùm 2012 cuãa Thuã nhúâ aáp duång KH&CN, Diïîn àaân Kinh tïë thïë giúái phên tûúáng Chñnh phuã) vúái muåc tiïu: “(i) Taåo cú chïë, chñnh caác nûúác thaânh caác nhoám: saách àïí khuyïën khñch, höî trúå hònh thaânh vaâ phaát 1. Nûúác dêîn àêìu triïín doanh nghiïåp KH&CN, huy àöång caác nguöìn lûåc 2. Nûúác kïë tiïëp xaä höåi àïí phaát triïín doanh nghiïåp KH&CN, phaát triïín 3. Nûúác coá tiïìm nùng cao thõ trûúâng KH&CN; (ii) Höî trúå chuyïín àöíi caác töí chûác 4. Nûúác non treã KH&CN cöng lêåp sang hoaåt àöång theo cú chïë tûå Trong khöëi ASEAN 6, Singapore vaâ Malaysia àûúåc chuã, tûå chõu traách nhiïåm nhùçm nêng cao hiïåu quaã xïëp úã nhoám nûúác dêîn àêìu, cuâng vúái caác nûúác nhû hoaåt àöång cuãa caác töí chûác KH&CN”. Myä, Àûác, Nhêåt Baãn, Haân Quöëc, Trung Quöëc... Thaái 6- Chûúng trònh “Höî trúå ûáng duång, chuyïín giao Lan vaâ Philippines àûáng úã nhoám caác nûúác kïë tiïëp, tiïën böå KH&CN thuác àêíy phaát triïín KTXH nöng thön, Viïåt Nam, Indonesia úã nhoám nûúác non treã. miïìn nuái, vuâng dên töåc thiïíu söë” (Quyïët àõnh söë Trong söë caác khña caånh àöång lûåc cho saãn xuêët, 1747/QÀ-TTg cuãa Thuã tûúáng Chñnh phuã ngaây 13 cöng nghïå vaâ àöíi múái laâ möåt yïëu töë quyïët àõnh cho thaáng 10 nùm 2015). Quan àiïím cuãa chûúng trònh: saãn xuêët trong tûúng lai, vò viïåc aáp duång vaâ phöí biïën “Höî trúå ûáng duång, chuyïín giao caác tiïën böå KH&CN caác cöng nghïå múái nöíi laâ mêëu chöët cuãa cuöåc CMCN phuâ húåp vúái nùng lûåc tiïëp thu cuãa ngûúâi dên, phaát lêìn thûá tû. Àöíi múái laâ lûåc lûúång thuác àêíy tûúng lai huy àûúåc lúåi thïë so saánh tûâng vuâng miïìn, phaát huy cuãa saãn xuêët. Caác cöng nghïå múái cuãa cuöåc CMCN àûúåc  caác  nguöìn  lûåc  xaä  höåi  tham  gia  thûåc  hiïån lêìn thûá tû phêìn lúán àûúåc taåo ra tûâ caác khoaãn àêìu tû Chûúng trònh àïí goáp phêìn thuác àêíy phaát triïín kinh àaáng kïí vaâo nghiïn cûáu vaâ phaát triïín; caác ûáng duång tïë - xaä höåi nöng thön, miïìn nuái, vuâng dên töåc thiïíu múái vaâ saáng taåo trong saãn xuêët. Coá nhiïìu loaåi àöíi söë; Têåp trung ûu tiïn cho hoaåt  àöång ûáng duång, múái khaác nhau rêët quan troång àöëi vúái saãn xuêët trong chuyïín giao cöng nghïå taåi caác vuâng àùåc biïåt khoá tûúng lai, chùèng haån nhû taåo ra caác kïët quaã nghiïn khùn, vuâng dên töåc thiïíu söë; caác dûå aán coá sûå tham cûáu, àöíi múái cöng nghïå vaâ saãn phêím; àiïìu chónh gia cuãa caác doanh nghiïåp vúái vai troâ laâ haåt nhên caác cöng nghïå àûúåc phaát triïín úã nûúác ngoaâi àïí phuâ trong chuöîi giaá trõ saãn xuêët haâng hoáa, taåo sinh kïë húåp vúái caác hïå thöëng saãn xuêët theo àùåc àiïím riïng cho ngûúâi dên vuâng àùåc biïåt khoá khùn, vuâng dên vaâ phaát triïín àïí thñch ûáng caác hïå thöëng saãn xuêët vúái töåc thiïíu söë; Chuyïín giao tiïën böå KH&CN phaãi ài cöng nghïå múái. Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc 37 cöng àoaâ Söë 20 thaáng 7/2020
  4. NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI Àaánh giaá cuãa Diïîn àaân Kinh tïë Thïë giúái vïì sûå - Chñnh phuã chûa ban haânh chñnh saách thu huát sùén saâng cho cöng nghïå vaâ àöíi múái cho saãn xuêët àêìu tû  nûúác  ngoaâi cho  nghiïn cûáu  vaâ  phaát  triïín trong tûúng lai, Viïåt Nam àaåt 3,09 àiïím, àûáng thûá (NC&PT). Theo àaánh giaá, trong töíng chi quöëc gia 90 trïn 100 nûúác. Àiïìu naây cuäng noái lïn rùçng, Viïåt cho NC&PT, NSNN chiïëm hún möåt nûãa (56,7%), Nam coân nhiïìu viïåc cêìn phaãi laâm cho viïåc xuác tiïën nguöìn àêìu tû tûâ doanh nghiïåp àaåt 41,8%, coân laåi cöng nghïå vaâ àöíi múái àïí chuêín bõ cho saãn xuêët trong chó coá 1,5% laâ tûâ nguöìn vöën nûúác ngoaâi. tûúng lai. Trong söë àoá möåt söë chó söë àaáng lûu yá laâ: - Tyã lïå àêìu tû cho NC&PT trïn GDP thêëp. Theo vuâng phuã soáng maång di àöång (àûáng thûá 96), chó söësöë liïåu cuãa World Bank, caác nûúác àang phaát triïín coá cam kïët baão mêåt (àûáng thûá 90), tyã lïå chi cho nghiïn tyã  lïå  àêìu  tû  cho  NC&PT  trïn  GDP  vaâo  khoaãng cûáu vaâ phaát triïín trïn töíng GDP (àûáng thûá 84). 2,3-3,3%. Haân Quöëc, möåt nûúác chuá troång túái phaát triïín kinh tïë dûåa trïn KH&CN coá tyã lïå àêìu tû cho Àöíi múái laâ möåt quaá trònh phûác taåp, àûúåc bùæt àêìu bùçng taåo ra yá tûúãng, möåt söë trong yá tûúãng dêîn àïënNC&PT trïn GDP rêët cao, vaâo khoaãng 4,23%. Trong phaát minh vaâ chó möåt vaâi trong söë àoá àûúåc thûúng khi àoá, tyã lïå NC&PT trïn GDP cuãa Viïåt Nam chó àaåt maåi hoáa. Àöëi vúái nêng cao nùng suêët nïìn kinh tïë chó 0,37, laâ möåt tyã lïå rêët thêëp. khi caác àöíi múái tiïëp cêån àûúåc thõ trûúâng vaâ thûúng 5. Giaãi phaáp thuác àêíy hoaåt àöång KH&CN úã maåi hoáa thaânh cöng. Vò vêåy, sûå àöíi múái diïîn ra trong Viïåt Nam trong thúâi àaåi caách maång cöng nghiïåp möåt hïå sinh thaái bao göìm nhiïìu yïëu töë, trong àoá bêët 4.0 kyâ yïëu töë naâo yïëu keám àïìu coá thïí ngùn chùån yá tûúãng Àïí thuác àêíy hoaåt àöång KH&CN úã Viïåt Nam trong múái àûúåc taåo ra hoùåc ngùn chùån yá tûúãng múái phaátthúâi gian túái cêìn aáp duång möåt söë giaãi phaáp sau: triïín thaânh caác saãn phêím coá khaã nùng thûúng maåi 5.1. Thuác àêíy caác hoaåt àöång nghiïn cûáu vaâ hoáa. Vúái àùåc àiïím trïn, baáo caáo caånh tranh toaân cêìu àöíi múái nùm 2018 àaánh giaá vïì hïå sinh thaái àöíi múái göìm 2 truå - Xêy dûång “têìm nhòn” vaâ “chiïën lûúåc” àöíi múái. cöåt nùng àöång trong kinh doanh vaâ nùng lûåc àöíi múái. - Thuác àêíy doanh nghiïåp lúán ài àêìu trong àêìu tû vaâo nùæm bùæt vaâ phaát triïín cöng nghïå. Trong àoá, khaã nùng àöíi múái göìm caác chó söë àaánh giaá - Àêíy maånh ûáng duång cöng nghïå múái vaâo hoaåt khaã nùng taåo yá tûúãng, nghiïn cûáu phaát triïín, vaâ khaã àöång saãn xuêët kinh doanh cuãa doanh nghiïåp. nùng thûúng maåi hoáa thaânh cöng; truå cöåt nùng àöång - Khuyïën khñch khöëi àêìu tû tû nhên quan têm túái trong kinh doanh àïì cêåp caác yïëu töë úã phaåm vi röång hoaåt àöång KH&CN. hún nhû caác yïu cêìu haânh chñnh quaãn trõ phaåm vi vaâ - Tùng cûúâng sûå liïn kïët giûäa quaãn lyá nhaâ nûúác, khung phaáp lyá höî trúå àöíi múái saáng taåo trong doanh caác nhaâ khoa hoåc vaâ doanh nghiïåp. nghiïåp) vaâ vùn hoáa doanh nhên (mûác àöå quöëc gia - Höî trúå nghiïn cûáu phaát triïín, àöíi múái cöng nghïå. sùén saâng chêëp nhêån ruãi ro vaâ àoán nhêån nhûäng yá - Xêy dûång cú súã haå têìng cho nghiïn cûáu vaâ thûã tûúãng àöåt phaá). nghiïåm ûáng duång. - Sûå nùng àöång trong kinh doanh nhúâ aáp duång 5.2. Nêng cao nùng lûåc aáp duång tiïën böå KH&CN cöng nghïå Theo àaánh giaá cuãa Diïîn àaân kinh tïë Thïë giúái, - Àêìu tû phaát triïín nguöìn nhên lûåc, bao göìm caãi nùm 2018, àiïím söë vïì sûå nùng àöång trong kinh doanh thiïån giaáo duåc vaâ àaâo taåo; àaâo taåo nghïì vaâ phaát cuãa Viïåt Nam laâ 53,7 trïn thang àiïím 100, àûáng thûá triïín kyä nùng. Chûúng trònh giaáo duåc àaâo taåo cêìn 101 trïn 140 nûúác vaâ nùng lûåc àöíi múái 33,4 àiïím, bao göìm giaáo duåc àaâo taåo cùn baãn vaâ giaáo duåc àaâo àûáng thûá 82 trïn 140 nûúác. taåo nêng cao. - Sûå quan têm cuãa Chñnh phuã túái hoaåt àöång àöíi - Nêng cao hiïåu quaã kyä thuêåt trong caác doanh múái KH&CN, thïí hiïån úã caác chûúng trònh höî trúå cho nghiïåp (giaãi phaáp quaãn lyá, phaát triïín kyä nùng, töí chûác hoaåt àöång KH&CN. saãn xuêët hiïåu quaã). 4.2. Töìn taåi 5.3. Thiïët lêåp hïå sinh thaái àöíi múái - Viïåc àêìu tû cho KH&CN chûa àaåt àûúåc muåc Tiïën böå cöng nghïå seä khöng thïí coá àûúåc nïëu tiïu kyâ voång, àùåc biïåt úã khöëi doanh nghiïåp tû nhên. nhû caác phaát minh, nghiïn cûáu khöng àûúåc thûúng Caác hoaåt àöång phaát triïín KH&CN chuã yïëu dûåa vaâomaåi hoáa, khi àoá vai troâ cuãa thaânh phêìn kinh tïë tû Nhaâ nûúác, vúái mûác kinh phñ vaâo khoaãng 1,4 - 1,85% nhên rêët quan troång trong viïåc àöíi múái, ûáng duång töíng chi ngên saách nhaâ nûúác (NSNN) hùçng nùm. cöng nghïå. Nïëu nghiïn cûáu chûa àûúåc thûã nghiïåm Àêìu tû tûâ NSNN cho KH&CN nùm 2015 àaåt khoaãng thò rêët khoá ài vaâo àúâi söëng thûåc tïë. 17,390 tyã àöìng, bùçng 1,52% töíng chi NSNN. (Xem  tiïëp  trang  34) 38 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân Söë 20 thaáng 7/2020
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=22

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2