intTypePromotion=3

Hoạt động khoa học xã hội và việc đổi mới cơ chế phân bổ, sử dụng ngân sách nhà nước: Phần 2

Chia sẻ: Nguyễn Văn H | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:69

0
14
lượt xem
1
download

Hoạt động khoa học xã hội và việc đổi mới cơ chế phân bổ, sử dụng ngân sách nhà nước: Phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu trình bày: Những vấn đề cơ bản và giải pháp chủ yếu tua việc đổi mới cơ chế đầu tư phân bổ và sử dụng ngân tài liệu Nhà nước cho hoạt động khoa học xã hội trong thời gian tới. Mục tiêu tổng quát của công trình này là nghiên cứu, xây dựng cơ sở khoa học cho việc đổi mới cơ chế đầu tư phân bổ, sử dụng và quản lý ngân tài liệu Nhà nước cho hoạt động khoa học xã hội dựa trên những quan điểm đổi mới. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hoạt động khoa học xã hội và việc đổi mới cơ chế phân bổ, sử dụng ngân sách nhà nước: Phần 2

Phần thứ Da<br /> NHỮNG VẮN ĐÈ cơ BẢN VÀ GIẢI PHÁP<br /> CHỦ YẾU CỦA VIỆC ĐÓI MỚI<br /> CO CHẾ ĐẦU T ư PHÂN B ổ VÀ sử DỤNG<br /> NGÂN SÁCH NHÀ Nước CHO<br /> HOAT<br /> ĐÔNG<br /> KHOA HOC<br /> XÃ HÔI<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> I.<br /> <br /> QUAN ĐIÊM VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐÓI MỚI<br /> <br /> cơ<br /> <br /> CHÉ<br /> <br /> ĐẦU TU PHÂN BỐ VÀ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ<br /> NƯỚC CHO HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC XÃ HỘI<br /> •<br /> <br /> #<br /> <br /> •<br /> <br /> í. Quan điểm đỗi mói<br /> <br /> Đổi mới cơ chế đầu tư phân bổ và sử dụng ngân sách Nhà<br /> nước cho hoạt động khoa học xã hội đòi hỏi phải tiến hành<br /> trên những quan điểm chủ yếu như sau:<br /> Thứ nhất, đổi mói c ơ ch ế đầu tư phân hổ và sử dụng ngán<br /> sách Nhà nước p h ải được thay đổi một cách căn bản và toàn<br /> diện phù hợp với đặc điếm của khoa học và công nghệ nói<br /> chung, khoa học x ã hội nói riêng.<br /> Việc đổi mới cơ chế đầu tư phân bổ và sử dụng ngân sách<br /> Nhà nước cho hoạt động khoa học và công nghệ nói chung,<br /> khoa học xã hội nói riêng không thể ià sửa đổi, bổ sung các<br /> định mức chi hay phương thức cấp phát tài chính; phương<br /> <br /> #<br /> <br /> Đ ô i m ới cơ chê'phần b ổ và sử dạng ngân sách...<br /> <br /> 75<br /> <br /> pháp kiểm tra, xét duyệt quyết toán ngân sách, v.v... mà cần<br /> phải thay đổi một cách căn bản c ơ chế phân bổ và sử dụng<br /> ngân sách đáp ứng yêu cầu và phù hợp với đặc thù của hoạt<br /> động khoa học và công nghệ nói chung, hoạt động khoa học<br /> xã h ộ i nói riên g; đồng th ờ i phải tiế n hành m ộ t cách đồng bộ,<br /> <br /> toàn diện, từ khâu giao nhiệm vụ khoa học, xét duyệt dự toán,<br /> cấp phát tài chính, định mức chi tiêu cho đến sử dụng, quản lý<br /> và thanh quyết toán ngân sách. Ngoài ra còn phải xử lý các<br /> mối quan hệ giữa chủ nhiệm đề tài, dự án khoa học với cơ<br /> quan chủ trì thực hiện.<br /> Thứ hai, đổi mới c ơ ch ế đầu tư phân b ể và sử dụng ngần<br /> sách Nhà nước phải đảm bảo nâng cao quyền tự chủ, tự chịu<br /> trách nhiệm của chủ nhiệm đề tài, dự án khoa học; thuận lợi<br /> cho ngitời sử dụng ngân sách cũng như c ơ quan chủ trì thực<br /> hiện, tạo động lực thúc đẩy hoạt động khoa học ngày càng<br /> phát triển.<br /> '1'rong hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ nói<br /> chung, hoạt động khoa học xã hội nói riêng, việc tổ chức thực<br /> hiện đề tài, dự án khoa học đóng vai trò quan trọng, trong đó<br /> chù nhiệm đề tài, dự án khoa học có vai trò quyết định thành,<br /> bại đối với tiến độ thực hiện cũng như kết quả nghiên cứu của<br /> đề tài, dự án. Điều đó có nghĩa là, kết quả nghiên cứu của đề<br /> tài, dự án khoa học đều cỏ tác động mạnh mẽ tới sự phát triển<br /> của các chuyên ngành khoa học và tác động nhất định tới đời<br /> sổng kinh tế - xã hội. Bởi vậy, đồi mới cơ chế đầu tư phân bổ<br /> và sữ dụng ngân sách Nhà nước cho hoạt động khoa học và<br /> công nghệ nói chung, cho hoạt động ichoa học xã hội nói<br /> riêng, cần đặt trọng tâm vào yêu cầu đảm bảo nâng cao quyền<br /> tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chủ nhiệm đề tài, dự án khoa<br /> <br /> 76<br /> <br /> PHẠM VÃN VAN(Ỉ<br /> <br /> học trong việc sử dụng và quản lý tài chỉnh gắn với kết quả<br /> nghiên cứu. Quan điểm này nhằm đảm bảo cho chủ nhiệm đề<br /> tài, dự án khoa học có những quyền hạn nhất định trong việc<br /> quyết định sử dụng tài chính được giao, đáp ứng các yêu cầu<br /> hoạt động khoa học nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả<br /> nghiên cứu; đồng thời phải chịu trách nhiệm về toàn bộ kết<br /> quả nghiên cứu cũng như việc sử dụng ngân sách Nhà nước.<br /> Trên cơ sở đó sẽ tạo động lực khuyến khích, thúc đẩy nghiên<br /> cứu, lao động sáng tạo của các nhà khoa học, làm cho khoa<br /> học và công nghệ nói chung, khoa học xã hội nói riêng không<br /> ngừng phát triển.<br /> Thứ ba, đổi mới cơ chế đầu tư phân bổ và sử dụng ngân<br /> sách Nhà nước phải đảm bảo nâng cao chất lượng và hiệu<br /> quả sản phẩm nghiên cửu gắn với kết quả đầu ra của để tài,<br /> dự án khoa học. Các hoạt động kinh tế - xã hội, bao gồm cả<br /> hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ trong mọi thời<br /> đại, đòi hỏi phải ỏảo đảm nâng cao chất lượng và hiệu quả<br /> của sản phẩm. Bởi vậy, đổi mới cơ chế phân bổ và sử dụng<br /> ngân sách Nhà nước cho hoạt động khoa học và công nghệ nói<br /> chung, hoạt động khoa học xã hội nói riêng đòi hỏi phải tạo<br /> được động lực khuyến khích các nhà khoa học không ngừng<br /> nâng cao chất lượng và hiệu quả sản phẩm nghiên cứu gắn với<br /> kết quả đầu ra cùa đề tài, dự án klioa học. Những công trình<br /> nghiên cửu đạt chất lượng và hiệu quả cao mà chi phí đầu tư<br /> hợp lý, ít tổn kém và không phải chi những khoản kinh phí bất<br /> hợp lý phải được trả công cao hơn những công trình kém chất<br /> lượng; đồng thời những cán bộ khoa học làm ra các sản phẩm<br /> nghiên cứu có những cống hiến khoa học nhất định, được<br /> đánh giá chất lượng và hiệu quả cao phải được trả thù lao cao<br /> <br /> Đô*i m ới cơ ch ế phần bô và sử dụng ngan sách.,.<br /> <br /> 77<br /> <br /> hơn những người thực hiện công trình nghiên cứu đạt chất<br /> iượng thấp. Xem xét chất lượng và hiệu quả của sản phẩm<br /> nghiên cứu, ngoài những hiệu quả về giá trị khoa học, bao giờ<br /> cũng phải gắn với hiệu quả cùa việc đầu tư tài chính. Hiệu quả<br /> cao của việc đầu tư và sử dụng tài chính ữong nghiên cứu<br /> khoa học và công nghệ nói chung, nghiên cứu khoa học xã hội<br /> nói riêng cần phải gắn với kết quả nghiên cứu đầu ra của đề<br /> tài, dự án khoa học, mà kết quả đó phải dựa trên cơ sở đánh<br /> giá chất lượng sản phẩm của kết quả nghiên cứu cuối cùng.<br /> Đó cũng là những cơ sở để xây dựng các định mức khoán chi<br /> cho các loại hình đề tài, dự án khoa học cũng như các mức chi<br /> trả thù lao cho các nhà khoa học tham gia thực hiện nghiên<br /> cứu, nià không thể tính toán theo ngày công đơn thuần như<br /> trong các hoạt động hành chính, sự nghiệp.<br /> Thứ tư, đổi mới cơ chế đầu tư phân hổ và sử dụng ngán<br /> sảclì Nhà nước phái nhằm mục đích sử dụng kinh phỉ được d ễ<br /> dàng và minh bạch đoi với người nghiên cửu, đảm bảo cho<br /> các c a quan quản lý các cấp kiểm soát được quả trình sử<br /> dụng ngân sách một cách thuận lợi, có hiệu quả.<br /> Hoạt động tài chính với nội đung chủ yếu là sử dụng phải<br /> đảm bảo đúng mục đích, nội dung và thực sự rõ ràng, minh<br /> bạch. Các hiện tượng “biến báo” sai thực tế trong chi tiêu tài<br /> chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ diễn ra thời<br /> gian qiia do những yếu kém của cơ chế tài chính hiện hành đã<br /> trình bày ở phần tiên không thể chấp nhận được đổi với các<br /> lìhà khoa học chân chính. Bởi vậy, đổi mới cư chế đầu tư phân<br /> bổ và sừ dụng ngân sách Irong hoạt động khoa học và công<br /> tighệ nói chung, hoạt động khoa học xã hội nói riêng đòi hỏi<br /> phải đảm bảo cho quá trình sứ dụng ngân sách ihực sự rõ<br /> <br /> 78<br /> <br /> PHẠM VẢN VANG<br /> <br /> ràng, minh bạch, từ chế độ, định mức chi tiêu, hệ thống chứng<br /> từ, sổ sách, báo cáo tài chính cho đến quy trình thủ tục lập, xét<br /> duyệt, giao dự toán, sử dụng và thanh quyết toán tài chính<br /> phải trên cơ sở pháp lý rõ ràng, đơn giản, dễ thực hiện đối với<br /> người sử dụng cũng như cơ quan quản lý tài chính các cấp có<br /> khả năng kiểm soát được một cách thuận lợi, có hiệu quả.<br /> Thứ năm, đổi mới cơ chẹ đầu tư phân b ổ và sử dụng ngân<br /> sách Nhà nước cần phải được kết hợp chặt ch ẽ với việc đổi<br /> mới cơ chế quàn lý hoạt động khoa học và công nghệ nói<br /> chung, hoạt động khoa học xã hội nói riêng, trong đổ khâu<br /> quan trọng trực tiếp là cơ che tuyển chọn chủ nhiệm đề tài, dự<br /> án và đánh giá nghiệm thu kết quả nghiên cứu.<br /> Trong hoạt động khoa học và công nghệ nói chung, hoạt<br /> động khoa học xã hội nói riêng, hai khâu cơ bản và quan trọng<br /> trực tiếp liên quan đến kết quả nghiên cứu là tuyển chọn chủ<br /> nhiệm đề tài, dự án đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ nghiên<br /> cứu đạt chất lượng và hiệu quả cao. Điều đó đòi hỏi việc đổi<br /> mới cơ chế đầu tư phân bổ và sử dụng ngân sách cho hoạt<br /> động khoa học và công nghệ nói chung, hoạt động khoa học<br /> xã hội nói riêng không thể tách rời, mà phải được tién hành<br /> đồng thời với việc đổi mới cơ chế quản lý hoạt động nghiên<br /> cứu khoa học. Có như vậy thì việc đổi mới cơ chế đầu tư phân<br /> bổ và sử dụng ngân sách Nhà nước mới đem lại hiệu quả cao<br /> và thiết thực thúc đẩy khoa học và công nghệ, trong đó có<br /> khoa học xã hội phảt triển.<br /> 2. Định hướng đổi mới<br /> Đầu tư tài chính cho hoạt động khoa học và công nghệ ở<br /> nửớc tặvtuy ngày càng được nâng lên, nhưng nhìn chung còn<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản