intTypePromotion=1

Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

Chia sẻ: ViMessi2711 ViMessi2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
45
lượt xem
1
download

Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của các trường cao đẳng, đại học. Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương đã luôn quan tâm đến hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên. Nhà trường đã tổ chức và thu hút được nhiều sinh viên tham gia một số hình thức nghiên cứu khoa học như: Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, hội thi sáng tạo, tham gia hội thảo khoa học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

HOAÅ<br /> T ÀÖÅNG NGHIÏN CÛÁU KHOA HOÅC<br /> CUÃA SINH VIÏN TRÛÚÂNG CAO ÀÙÈNG SÛ P<br /> PHAÅM THÕ TUYÏËT*<br /> <br /> Ngaây nhêån baâi: 30/10/2017; ngaây sûãa chûäa: 02/11/2017; ngaây duyïåt àùng: 09/11/2017.<br /> Abstract: <br /> Scientific research activities of the student play an important role in improving quality of human resources of college<br /> In fact, The National College for Education has paid much attention to scientific research activities of the students. The College <br /> research  activities  and  attracted  many  students  to  scientific  research  under  various  forms  including  scientific  research  imple<br /> competitions,  conferences  participation.<br />  Keywords<br /> : National College for Education, scientific research activities, student.<br /> <br /> 1. Àùåt vêën àïì<br /> viïåc  khoa  hoåc  nhû:  daám  nghô,  daám  laâm,  linh  hoaåt,<br /> Coá nhiïìu caách hiïíu khaác nhau vïì hoaåt àöång nghiïn saáng  taåo,...<br /> cûáu khoa hoåc (NCKH). Theo lñ thuyïët cöng nghïå thò<br /> 2.1.2. Yïu cêìu, nöåi dung vaâ hònh thûác hoaåt àöång<br /> NCKH  laâ  quaá  trònh tòm toâi,  phaát hiïån thöng  tin múái,NCKH cuãa SV. Vúái yá nghôa quan troång cuãa hoaåt àöång<br /> biïën àöíi thöng tin cuä àïí lûu trûä vaâ sûã duång thöng tin NCKH, Böå GD-ÀT àaä ban haânh Quy àõnh vïì hoaåt àöång<br /> vaâo muåc àñch phuåc vuå cuöåc söëng vaâ saãn xuêët.<br /> NCKH cuãa SV trong caác cú súã GD-ÀT (keâm theo Thöng<br /> Àöëi vúái sinh viïn (SV)  caác trûúâng cao  àùèng, àaåi tû söë 19/2012/ TT-BGDÀT, ngaây 01/6/2012). Vùn baãn<br /> hoåc, NCKH laâ möåt daång hoaåt àöång cú baãn, àùåc trûng.naây coá  quy  àõnh  vïì  yïu cêìu,  nöåi dung vaâ  hònh thûác<br /> Töí chûác töët hoaåt àöång NCKH cuãa SV seä nêng cao NCKH cuãa SV. Hoaåt àöång NCKH cuãa SV cêìn àaãm baão<br /> chêët lûúång àaâo taåo nguöìn nhên lûåc, goáp phêìn phaátcaác yïu cêìu: phuâ húåp vúái khaã nùng vaâ nguyïån voång<br /> hiïån vaâ böìi dûúäng nhên taâi cho àêët  nûúác; phaát huy cuãa SV, vúái muåc tiïu, nöåi dung, chûúng trònh àaâo taåo<br /> tñnh nùng àöång, saáng taåo, khaã nùng NCKH, hònh thaânh cuãa trûúâng cao àùèng, àaåi hoåc; kïët quaã nghiïn cûáu coá<br /> nùng lûåc tûå hoåc cuãa SV. Do àoá, caác trûúâng cao àùèng, giaá trõ khoa hoåc, coá tñnh múái vaâ saáng taåo.<br /> àaåi hoåc àïìu quan têm àïën hoaåt àöång NCKH cuãa SV,<br /> Hoaåt àöång NCKH cuãa SV göìm caác nöåi dung vaâ<br /> nhêët laâ khi töí chûác àaâo taåo theo hïå thöëng tñn chó. hònh thûác sau: 1) Thûåc hiïån àïì taâi NCKH thuöåc lônh<br /> Trûúâng Cao àùèng Sû phaåm (CÀSP) Trung ûúng<br /> vûåc àûúåc àaâo taåo; 2) Tham gia caác höåi nghõ, höåi thaão<br /> àaä quan têm töí chûác vaâ thu huát àûúåc sûå tham gia cuãa khoa hoåc, sinh hoaåt hoåc thuêåt, höåi thi saáng taåo khoa<br /> SV vaâo hoaåt àöång NCKH; tuy nhiïn coân nhûäng haån hoåc  cöng  nghïå,  cêu  laåc  böå  khoa  hoåc  SV,  caác  giaãi<br /> chïë nhêët àõnh nhû: söë lûúång SV tham gia chûa nhiïìu,<br /> thûúãng khoa hoåc vaâ cöng nghïå úã trong, ngoaâi nûúác;<br /> hònh thûác NCKH cuãa SV coân ñt. Trong thúâi gian túái,3) Tham gia triïín khai ûáng duång tiïën böå khoa hoåc vaâ<br /> nhaâ trûúâng cêìn coá caác giaãi phaáp nhùçm nêng cao chêëtcöng nghïå vaâo thûåc tiïîn, trong caác lônh vûåc KT-XH,<br /> lûúång NCKH cuãa SV.<br /> GD-ÀT,  an  ninh,  quöëc  phoâng;  4)  Cöng  böë  caác  kïët<br /> 2. Nöåi dung nghiïn cûáu<br /> quaã NCKH cuãa SV [1].<br /> 2.1. Möåt söë vêën àïì cú baãn vïì hoaåt àöång  NCKH<br /> 2.2.  Thûåc  traång  hoaåt  àöång  NCKH  cuãa  SV<br /> cuãa SV<br /> Trûúâng CÀSP Trung ûúng<br /> 2.1.1. YÁ nghôa cuãa hoaåt àöång<br />  NCKH cuãa SV. Hoaåt<br /> Àïí khaão saát thûåc traång hoaåt àöång NCKH cuãa SV<br /> àöång NCKH coá yá nghôa quan troång àöëi vúái SV, giuápTrûúâng  CÀSP Trung ûúng,  chuáng töi àaä  tiïën haânh<br /> caác em nùæm vaâ vêån duång àûúåc phûúng phaáp luêån,thöëng kï caác àïì taâi khoa hoåc do SV cuãa Nhaâ trûúâng<br /> phûúng phaáp NCKH, coá cú höåi àïí cuãng cöë, múã röång thûåc hiïån tûâ nùm hoåc 2004-2005 àïën nay, phoãng vêën<br /> kiïën thûác, tòm ra chên lñ khoa hoåc múái. Nhúâ àoá, SV bùçng phiïëu trûng cêìu yá kiïën vaâ troâ chuyïån vúái nhûäng<br /> nêng cao chêët lûúång hoåc  têåp, biïët giaãi quyïët nhûäng SV tham gia NCKH, giaãng viïn (GV) hûúáng dêîn SV<br /> vêën àïì thûåc tiïîn.<br /> NCKH. Qua àoá, tòm hiïíu caác nöåi dung vaâ hònh thûác<br /> Hoaåt àöång NCKH coân giuáp SV khi ra trûúâng coáhoaåt àöång NCKH cuãa SV, nhûäng khoá khùn àöëi vúái SV<br /> àiïìu kiïån àöíi múái, böí sung, hoaân thiïån vöën hiïíu biïët vïì trong quaá trònh nghiïn cûáu, khoá khùn cuãa GV trong<br /> nghïì nghiïåp, coá caách giaãi quyïët khoa hoåc caác vêën àïì quaá trònh hûúáng dêîn SV NCKH. Kïët quaã nhû sau:<br /> naãy sinh trong nghïì nghiïåp. Àöìng thúâi, giuáp SV reân<br /> luyïån àûúåc nhiïìu phêím chêët töët àeåp vaâ taác phong laâm* Trûúâng Cao àùèng Sû phaåm Trung ûúng<br /> <br /> (Thaáng 11/2017)<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc SÖË ÀÙÅC BIÏÅT 195<br /> <br />  2.2.1. Thûåc traång thûåc hiïån àïì taâi khoa hoåc. <br /> Cùn SV thûåc hiïån àïì taâi NCKH. Do àoá, vaâo nùm hoåc 2015cûá vaâo quy àõnh cuãa Böå GD-ÀT, Nhaâ trûúâng àaä ban2016, khi nhaâ trûúâng töí chûác cho SV thûåc hiïån àïì taâi<br /> haânh caác quy àõnh vïì viïåc thûåc hiïån àïì taâi NCKH thay NCKH, nhiïìu SV àaä haâo hûáng tham gia.<br /> thïë hoåc phêìn thi töët nghiïåp àöëi vúái SV Trûúâng CÀSP Nùm hoåc tiïëp theo (2015-2016), söë lûúång SV thûåc<br /> Trung ûúng.  Trong àoá,  quy àõnh tiïu chuêín  àöëi vúái hiïån àïì taâi NCKH giaãm ài khoaãng 1/3. Nguyïn nhên<br /> SV àûúåc àùng kñ thûåc hiïån àïì taâi NCKH, àiïìu kiïån àöëi dêîn àïën thûåc traång naây laâ do thúâi gian àïí thûåc hiïån àïì<br /> vúái  GV  hûúáng dêîn,  nöåi dung  àïì  taâi,  kïë  hoaåch thûåctaâi NCKH nhiïìu hún so vúái viïåc ön têåp àïí thi möåt hoåc<br /> hiïån; caác biïíu mêîu NCKH cuãa SV, thuã tuåc nghiïåm thu phêìn töët nghiïåp nïn khi nhaâ trûúâng thöng baáo àuã àiïìu<br /> àïì taâi, nhiïåm vuå vaâ quyïìn haån cuãa SV tham gia hoaåt kiïån thûåc hiïån àïì taâi NCKH, möåt söë SV khöng àùng kñ<br /> àöång NCKH [2].<br /> tham  gia.<br />  Vaâo àêìu nùm hoåc, caác khoa raâ soaát vaâ thöng baáo<br /> Qua trao  àöíi  vúái  SV  caác  ngaânh ngoaâi  sû phaåm<br /> àïën nhûäng SV àuã àiïìu kiïån thûåc hiïån àïì taâi NCKH. Töí àûúåc àaâo taåo theo niïn chïë cho thêëy, SV gùåp nhiïìu<br /> chûác cho SV àùng kñ, lêåp danh saách SV thûåc hiïån àïì khoá khùn  trong quaá  trònh  triïín  khai thûåc  hiïån  àïì  taâi<br /> taâi  NCKH;  phên  cöng GV  hûúáng  dêîn.  Caác  GV  àïì NCKH vò caác em khöng àûúåc hoåc hoåc phêìn Phûúng<br /> xuêët àïì taâi NCKH vúái khoa, Höåi àöìng khoa hoåc cuãaphaáp NCKH (hoåc phêìn naây chó coá trong chûúng trònh<br /> Khoa xaác àõnh danh muåc àïì taâi NCKH, Höåi àöìng khoa àaâo taåo ngaânh sû phaåm). GV cêìn böë trñ trao àöíi vúái<br /> hoåc cuãa Trûúâng duyïåt danh muåc àïì taâi NCKH cuãa SV SV vïì phûúng phaáp NCKH vaâ daânh nhiïìu thúâi gian,<br /> toaân trûúâng, cuöëi  cuâng Hiïåu trûúãng nhaâ  trûúâng phï cöng sûác àïí hûúáng dêîn SV thûåc hiïån àïì taâi.<br /> duyïåt danh muåc àïì taâi NCKH cuãa SV.<br /> Àêìu  nùm  hoåc  2017-2108,  Nhaâ  trûúâng  àaä  ban<br /> Caác khoa töí chûác xeát duyïåt àïì cûúng àïì taâi NCKH haânh kïë hoaåch vaâ nöåi dung hûúáng dêîn khoáa luêån töët<br /> cuãa SV, sau àoá SV triïín khai thûåc hiïån àïì taâi theo àïì nghiïåp cho SV trònh àöå cao àùèng chñnh quy khoáa<br /> cûúng àaä àûúåc duyïåt. Söë SV tham gia thûåc hiïån möåt 2015-2018.  Phoâng  Quaãn  lñ  àaâo  taåo  àaä  thöng  baáo<br /> àïì taâi khöng quaá hai ngûúâi. Trûúác kò thi töët nghiïåp möåtàïën caác  khoa söë lûúång vaâ  danh saách SV  àuã àiïìu<br /> thaáng, Nhaâ trûúâng thaânh lêåp caác Höåi àöìng àaánh giaá<br /> kiïån laâm khoáa luêån töët nghiïåp; caác khoa töí chûác cho<br /> àïì taâi NCKH cuãa SV. Kïët quaã thïí hiïån úã <br /> baãng 1.<br /> SV àùng kñ  laâm khoáa luêån töët nghiïåp.  Vúái SV caác<br /> ngaânh  ngoaâi  sû  phaåm  khoáa  2015-2018,  viïåc  laâm<br /> Söë GV tham gia khoáa luêån töët nghiïåp seä thuêån lúåi hún caác khoáa trûúác<br /> Nùm hoåc<br /> Söë àïì taâiSöë SV tham gia<br /> hûúáng dêîn<br /> vò caác em àaä àûúåc hoåc hoåc phêìn Phûúng phaáp NCKH<br /> 2004-2005<br /> 06<br /> 11<br /> 06<br /> tûâ nùm thûá nhêët (àöëi vúái caác khoáa àaâo taåo theo hïå<br /> 2005-2006<br /> 06<br /> 06<br /> 06<br /> thöëng tñn chó tûâ 2015 vïì sau, hoaân thaânh hoåc phêìn<br /> 2007-2008<br /> 04<br /> 12<br /> 05<br /> naây laâ àiïìu kiïån töët nghiïåp).<br /> 2015-2016<br /> 20<br /> 26<br /> 16<br /> 2.2.2. Thûåc traång tham gia höåi nghõ, höåi thaão khoa<br /> 2016-2017<br /> 14<br /> 14<br /> 12<br /> hoåc, höåi thi saáng taåo,<br />  sinh hoaåt hoåc thuêåt, cêu laåc böå<br /> Baãng 1 cho thêëy: Tûâ nùm hoåc 2004-2005 trúã laåi khoa hoåc SV.  ÚàTrûúâng CÀSP Trung ûúng, mûác àöå<br /> àêy , Trûúâng CÀSP Trung ûúng àaä töí chûác cho SV quan têm chó àaåo vaâ töí chûác caác hònh thûác NCKH cuãa<br /> thûåc hiïån àïì taâi khoa hoåc nhûng khöng liïn tuåc. Àïì taâi SV coá sûå khaác nhau.<br /> NCKH cuãa SV thuöåc 07 lônh vûåc àûúåc àaâo taåo: Sû<br /> Vïì höåi thi saáng taåo: haâng nùm, Nhaâ trûúâng töí chûác<br /> phaåm, Quaãn trõ vùn phoâng, Lûu trûä, Thû kñ vùn phoâng, Höåi  thi  nghiïåp  vuå  nghïì  nghiïåp  tûâ  cêëp  lúáp  àïën  cêëp<br /> Quaãn lñ vùn hoáa, Cöng taác xaä höåi, Mô thuêåt. Nöåi dung<br /> trûúâng, thu huát  àa söë SV tham  gia.  Têët  caã SV àïìu<br /> caác  àïì  taâi thïí  hiïån  àûúåc kiïën  thûác  cú súã,  kiïën  thûáctham gia höåi thi úã cêëp lúáp. Sau àoá, caác lúáp lûåa choån àöåi<br /> chuyïn ngaânh trong chûúng trònh àaâo taåo, vêån duång thi tham gia cêëp khoa, khoa lûåa choån àöåi thi tham gia<br /> kiïën thûác àaä hoåc vaâo giaãi quyïët vêën àïì thûåc tiïîn. Têët caã<br /> cêëp trûúâng. Tham gia höåi thi naây, SV cêìn nghiïn cûáu,<br /> caác àïì taâi àïìu àûúåc àaánh giaá àaåt loaåi khaá, gioãi vaâ xuêët<br /> tòm toâi caách giúái thiïåu vïì àöåi thi cuãa mònh, ngaânh àûúåc<br /> sùæc, trong àoá phêìn lúán àaåt loaåi gioãi vaâ xuêët sùæc. àaâo taåo vaâ vïì Trûúâng CÀSP Trung ûúng; tòm caách<br /> Têët caã  caác àïì  taâi  NCKH  cuãa  SV àïìu àûúåc  nhaâ thïí hiïån kiïën thûác, kô nùng, taâi nùng nghïì nghiïåp. SV<br /> trûúâng cêëp kinh phñ vúái söë tiïìn laâ 1 triïåu/1 àïì taâi. Tuyàaä àêìu tû nhiïìu thúâi gian, sûác lûåc, trñ tuïå cho höåi thi.<br /> nhiïn, viïåc chi traã kinh phñ cho SV coân chêåm (gêìn möåt Qua höåi thi, kiïën thûác nghïì nghiïåp cuäng nhû kiïën thûác<br /> nùm sau múái àûúåc chi traã).<br /> xaä höåi cuãa SV àûúåc cuãng cöë, múã röång; kô nùng nghïì<br /> Nùm  hoåc  2015-2016  laâ  nùm  coá  nhiïìu  SV  thûåc àûúåc reân luyïån. Haâng nùm, Nhaâ trûúâng coân töí chûác<br /> hiïån àïì taâi NCKH. Súã dô nhû vêåy laâ do sau nhiïìu nùm höåi thi “SV  gioãi tin hoåc vùn phoâng” thu huát SV toaân<br /> (tûâ 2009 àïën 2014), nhaâ trûúâng khöng töí chûác cho trûúâng tham gia, caác höåi thi vïì mô thuêåt, êm nhaåc àaä<br /> <br /> 196 Taåp chñ Giaáo duåc SÖË ÀÙÅC BIÏÅT<br /> <br /> (Thaáng 11/2017)<br /> <br /> thu huát sûå tham gia cuãa SV caác khoa: Giaáo duåc mêìm nghiïåp taåi caác cú súã thûåc têåp. Trong thúâi gian naây, caác<br /> non, Êm nhaåc, Mô thuêåt.<br /> GV àûúåc phên cöng àaä hûúáng dêîn SV thûåc hiïån thûã<br /> Vïì höåi thaão khoa hoåc: Nhaâ trûúâng chûa töí chûác nghiïåm caác biïån phaáp àûúåc àïì xuêët trong àïì taâi, àöìng<br /> àûúåc höåi thaão khoa hoåc daânh riïng cho SV, nhûng thúâi chó dêîn cho caác em caách triïín khai ûáng duång kïët<br /> SV àaä àûúåc tham dûå caác höåi thaão khoa hoåc cêëp trûúângquaã nghiïn cûáu vaâo thûåc tiïîn nghïì nghiïåp sau naây.<br /> do caác khoa töí chûác. Möåt söë SV àaä coá baâi àùng trong Caác GV laâm chuã nhiïåm àïì taâi khoa hoåc vaâ cöng<br /> kó  yïëu höåi  thaão khoa  hoåc <br /> (nùm 2010:  02  SV,  nùm<br /> nghïå caác cêëp àaä taåo àiïìu kiïån cho SV tham gia thûåc<br /> 2011: 01 SV)  vaâ cuäng coá SV àaä trònh baây baáo caáohiïån àïì taâi vúái tû caách laâ caác cöång taác viïn. Tuy nhiïn,<br /> tham luêån trong höåi thaão.<br /> viïåc tham gia thûåc hiïån àïì taâi cuâng GV cuãa SV coân<br /> haån chïë (ñt SV àûúåc tham gia).<br /> 2.2.4. Thûåc traång töí chûáchoaåt àöång thöng tin khoa<br /> hoåc vaâ cöng nghïå cuãa SV. Nhaâ trûúâng àaä quaãn lñ, lûu<br /> giûä caác baâi têåp NCKH cuãa SV taåi Trung têm Thöng tin<br /> - Thû viïån cuãa Trûúâng, Phoâng Quaãn lñ khoa hoåc vaâ<br /> Húåp taác quöëc tïë, caác khoa àaâo taåo theo quy àõnh (baáo<br /> caáo töíng kïët vaâ àôa CD). Tuy nhiïn, nhaâ trûúâng chûa<br /> àùng taãi kïët quaã NCKH cuãa SV trïn trang thöng tin<br /> àiïån tûã cuãa nhaâ trûúâng.<br /> 2.2.5. Àaánh giaá chung.  Hoaåt àöång NCKH cuãa SV<br /> Trûúâng CÀSP Trung ûúng àaä àûúåc töí chûác thûåc hiïån<br /> vúái nhiïìu hònh thûác khaác nhau vaâ àûúåc àöng àaão SV<br /> tham gia. Hònh thûác thûåc hiïån àïì taâi NCKH thay möåt<br /> hoåc phêìn thi töët nghiïåp àöëi vúái SV àûúåc àaâo taåo theo<br /> niïn chïë, laâm khoáa luêån töët nghiïåp vúái SV àûúåc àaâo<br /> taåo theo hïå thöëng tñn chó vaâ hònh thûác höåi thi saáng taåo<br /> àaä àûúåc nhaâ trûúâng quan têm chó àaåo. Nhaâ trûúâng àaä<br /> àêìu tû vïì  kinh  phñ cho  SV tham  gia caác hònh thûác<br /> NCKH, SV àaä haâo hûáng, tñch cûåc tham gia. Caác hònh<br /> thûác nhû: tham gia höåi thaão, triïín khai ûáng duång kïët<br /> quaã NCKH vaâo thûåc tiïîn, töí chûác<br /> hoaåt àöång thöng tin<br /> khoa hoåc vaâ cöng nghïå cuãa SV àûúåc thûåc hiïån nhûng<br /> coân haån chïë (söë lûúång SV tham gia ñt, kïët quaã NCKH<br /> Coá nhûäng SV tuy khöng coá baâi àùng trong kó yïëu cuãa SV chûa àûúåc àùng taãi trïn trang thöng tin àiïån<br /> nhûng àaä maånh daån trònh baây yá kiïën cuãa mònh trongtûã cuãa nhaâ trûúâng). Caác hònh thûác khaác nhû: sinh hoaåt<br /> caác höåi thaão khoa hoåc (nùm 2010: 03 SV; nùm 2011: hoåc thuêåt, cêu laåc böå khoa hoåc SV vaâ höåi nghõ NCKH<br /> 02 SV; nùm 2013: 03 SV; nùm 2015: 02 SV). Caác<br /> cuãa SV chûa àûúåc nhaâ trûúâng töí chûác.<br /> SV naây chuã yïëu laâ SV cuãa Khoa Quaãn lñ - Vùn thû. Tûâ SV  chûa  nhêån  thûác  àêìy  àuã  yá  nghôa,  têìm  quan<br /> troång cuãa hoaåt àöång NCKH nïn khi biïët phaãi àêìu tû vïì<br /> möåt söë yá kiïën cuãa SV, caác khoa àaâo taåo àaä coá cú súã àïí<br /> thúâi gian, sûác lûåc, trñ tuïå cho hoaåt àöång naây, möåt söë SV<br /> àiïìu  chónh, böí  sung chûúng trònh  àaâo  taåo;  phûúng<br /> phaáp  giaãng  daåy,  nöåi  dung  vaâ  hònh  thûác  thûåc  haânhkhöng muöën tham gia. Caác chïë àöå àaäi ngöå àöëi vúái GV<br /> mön hoåc, thûåc têåp nghïì nghiïåp, thûåc têåp töët nghiïåp. chûa thoãa àaáng, nhêët laâ trong viïåc hûúáng dêîn SV laâm<br /> khoáa luêån töët nghiïåp.<br /> Nhúâ àoá, chêët lûúång àaâo taåo àûúåc nêng lïn.<br /> 2.3.  Àïì  xuêët  giaãi  phaáp  nêng  cao  chêët  lûúång<br /> 2.2.3. Thûåc traång töí chûác triïín khai ûáng duång tiïën<br /> hoaåt àöång NCKH cuãa SV<br /> böå khoa hoåc vaâ cöng nghïå vaâo thûåc tiïîn. <br /> Àa söë caác àïì<br /> Tûâ thûåc traång nhû trïn, chuáng töi àïì xuêët möåt söë<br /> taâi NCKH cuãa SV àûúåc thûåc hiïån vaâo nùm cuöëi nïn<br /> khi thûåc hiïån xong àïì taâi laâ luác caác em töët nghiïåp ragiaãi phaáp nhùçm nêng cao chêët lûúång hoaåt àöång NCKH<br /> trûúâng, nïn nhaâ trûúâng khöng töí chûác cho SV triïín cuãa SV Trûúâng CÀSP Trung ûúng nhû sau:<br /> 1) Tùng cûúâng cöng taác chó àaåo cuãa Nhaâ trûúâng<br /> khai ûáng duång kïët quaã NCKH vaâo thûåc tiïîn.<br /> àöëi vúái hoaåt àöång NCKH cuãa SV vúái caác nöåi dung cuå<br /> Tuy nhiïn, trong quaá trònh thûåc hiïån àïì taâi NCKH,<br /> thïí sau:<br /> coá thúâi gian SV thûåc têåp nghïì nghiïåp vaâ thûåc têåp töët<br /> <br /> (Thaáng 11/2017)<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc SÖË ÀÙÅC BIÏÅT 197<br /> <br /> - Hoaân thiïån vùn baãn quy àõnh vïì hoaåt àöång NCKH triïín cho caác em tñnh àöåc lêåp, saáng taåo, tûå giaác, tñch<br /> cuãa SV Trûúâng CÀSP Trung ûúng.<br /> cûåc trong nghiïn cûáu.  <br /> - Chó àaåo caác phoâng chûác nùng, caác khoa, töí chûác<br /> nhiïìu nöåi  dung  vaâ hònh thûác  NCKH àïí  thu huát SV Taâi liïåu tham khaão<br /> [1] Böå GD-ÀT (2012). Quy àõnh vïì hoaåt àöång nghiïn<br /> tham  gia.<br /> - Chó àaåo caác phoâng chûác nùng höî trúå kinh phñ kõp cûáu khoa hoåc cuãa sinh viïn trong caác cú súã giaáo duåc<br />  (Ban haânh  keâm theo Thöng tû  söë 19/2012/<br /> thúâi cho SV thûåc hiïån àïì taâi NCKH (coá thïí cho SV taåm àaâo taåo<br /> TT-BGDÀT, ngaây 01/6/2012 cuãa Böå GD-ÀT).<br /> ûáng kinh phñ, sau àoá hoaân têët chûáng tûâ).<br /> - Chó àaåo caác phoâng chûác nùng phöëi húåp vúái caác[2] Trûúâng Cao àùèng Sû phaåm Trung  ûúng (2014).<br /> Têåp vùn baãn quy àõnh vïì quaãn lñ àaâo taåo.<br /> khoa àïì xuêët chïë àöå àöëi vúái GV hûúáng dêîn SV NCKH<br /> [3] Lûu Xuên Múái (2003). Phûúng phaáp luêån nghiïn<br /> sao cho phuâ húåp àïí taåo àöång lûåc thuác àêíy, àöång viïn<br /> cûáu khoa hoåc<br /> . NXB Àaåi hoåc Sû phaåm.<br /> GV trong cöng taác NCKH.<br /> [4]  Phaåm  Viïët  Vûúång  (1997). <br /> Phûúng  phaáp  luêån<br /> 2) Nêng  cao nhêån thûác cuãa  SV vïì yá nghôa cuãa nghiïn cûáu khoa hoåc<br /> . NXB Àaåi hoåc Quöëc gia Haâ Nöåi.<br /> hoaåt àöång NCKH, tûâ àoá SV coá yá thûác tûå giaác, nghiïm<br /> [5] Trûúâng Cao àùèng Sû phaåm Trung ûúng (2017). <br /> Kïë<br /> tuác vaâ kiïn trò khi thûåc hiïån àïì taâi NCKH.<br /> hoaåch  söë  418/KH<br /> -CÀSPTW,  ngaây  14/8/2017  cuãa<br /> 3) Khuyïën khñch, àöång viïn SV tñch cûåc tham gia Trûúâng Cao àùèng Sû phaåm Trung ûúng vïì hûúáng dêîn<br /> hoaåt àöång NCKH thöng qua viïåc trao giaãi caác àïì taâi khoáa luêån töët nghiïåp daânh cho sinh viïn trònh àöå cao<br /> -2018.<br /> àaåt giaãi thûúãng SV NCKH cêëp trûúâng; khuyïën khñch àùèng hïå chñnh quy khoáa 2015<br /> Tûâ àiïín Têm lñ hoåc. <br /> NXB Khoa<br /> SV xaác àõnh nhûäng àïì taâi nghiïn cûáu gùæn liïìn vúái thûåc[6] Vuä Duäng (2000). <br /> hoåc xaä höåi.<br /> tiïîn nghïì nghiïåp, phaát triïín cho SV tñnh àöåc lêåp saáng<br /> Phûúng phaáp luêån vaâ phûúng<br /> taåo, tûå giaác, tñch cûåc trong nghiïn cûáu, khöng goâ eáp, [7] Vuä Cao Àaâm (2002). <br /> phaáp nghiïn cûáu khoa hoåc.<br />  NXB Khoa hoåc vaâ kô thuêåt.<br /> aáp àùåt.<br /> 4) Nêng cao kiïën thûác, kô nùng NCKH vaâ hûúáng<br /> dêîn SV NCKH cho GV thöng qua caác hònh thûác nhû:<br /> töí chûác lúáp böìi dûúäng kiïën thûác, kô  nùng NCKH; töí<br /> chûác Höåi nghõ hûúáng dêîn SV NCKH àïí GV trao àöíi,<br /> (Tiïëp theo trang 200)<br /> hoåc têåp kinh nghiïåm lêîn nhau.<br /> 3. Kïët luêån<br /> Hoaåt  àöång  NCKH  coá  yá  nghôa  quan  troång  trong [3]  Ability Magazine: Sean Forbes - Not Hard to Hear<br /> (2011). Retrieved 2012-04-04.<br /> viïåc nêng cao chêët lûúång àaâo taåo nguöìn nhên lûåc cuãa<br /> [4] Baker, Charlotte; Carol Padden (1978). American<br /> caác trûúâng cao àùèng, àaåi hoåc; trong viïåc cuãng cöë, múã<br /> Sign  Language:  A  look  at  its  story,  structure  and<br /> röång kiïën  thûác, kô  nùng nghïì  nghiïåp vaâ  hònh thaânh community.<br /> nùng lûåc tûå hoåc cho  SV. Vò  vêåy, hoaåt àöång  naây àaä<br /> [5]  Bauman,  Dirksen  (2006).  Jennifer  Nelson  and<br /> àûúåc Böå GD-ÀT, caác trûúâng cao àùèng, àaåi hoåc quan Heidi Rose, ed. Signing the Body Poetic: Essays in<br /> têm chó àaåo, töí chûác thûåc hiïån. Hoaåt àöång NCKH cuãaAmerican  Sign  Language  Literature.  University  of<br /> SV göìm nhiïìu nöåi dung vaâ hònh thûác nhû: Thûåc hiïån California Press. ISBN 0-520-22975-4.<br /> àïì taâi NCKH; Tham gia caác höåi nghõ, höåi thaão khoa [6] Bauman, Dirksen (2008). Open your eyes: Deaf<br /> hoåc, sinh hoaåt hoåc thuêåt, höåi thi saáng taåo, cêu laåc böåstudies  talking.  University  of  Minnesota  Press.<br /> khoa hoåc SV, tham gia triïín khai ûáng duång tiïën böå ISBN 0-8166-4619-8.<br /> khoa hoåc vaâ cöng nghïå vaâo thûåc tiïîn, cöng böë caác kïët [7]  Baynton,  Douglas  (1996).  Forbidden  Signs:<br /> American  Culture  and  the  Campaign  against  Sign<br /> quaã NCKH cuãa SV.<br /> Language. University of Chicago Press. ISBN 0-226Àïí thu huát nhiïìu SV tham gia vaâ nêng cao chêët<br /> 03964-1.<br /> lûúång NCKH cuãa SV úã Trûúâng CÀSP Trung ûúng,<br /> [8] Day, J. M. (2000). Guidelines for library services<br /> nhaâ trûúâng cêìn tùng cûúâng hún nûäa cöng taác chó àaåo<br /> to  deaf  people  (Report  no.  62).  The  Hague:<br /> àöëi vúái  hoaåt àöång NCKH.  Trong  àoá, chuá  troång  àïënInternational Federation of Library Associations and<br /> viïåc hoaân thiïån vùn baãn quy àõnh vïì hoaåt àöång NCKH Institutions.<br /> cuãa SV, höî trúå kinh phñ kõp thúâi cho SV thûåc hiïån àïì taâi[9] Gannon, Jack. 1981. Deaf Heritage -A Narrative<br /> NCKH. Àöìng thúâi, cêìn nêng cao nhêån thûác cuãa SV vïì History of Deaf America, Silver Spring, MD: National<br /> yá  nghôa  cuãa  hoaåt  àöång NCKH,  khuyïën<br />   khñch,  phaát Association of the Deaf, p. 378 (photo and caption).<br /> <br /> Cöng taác phuåc vuå<br /> ... baån àoåc<br /> <br /> 198 Taåp chñ Giaáo duåc SÖË ÀÙÅC BIÏÅT<br /> <br /> (Thaáng 11/2017)<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2