intTypePromotion=1

Hoạt động sáp nhập và mua lại doanh nghiệp qua điều tra trên địa bàn thành phố Hà Nội: Thực trạng và một số vấn đề đặt ra

Chia sẻ: Văng Bảo Yến | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
46
lượt xem
4
download

Hoạt động sáp nhập và mua lại doanh nghiệp qua điều tra trên địa bàn thành phố Hà Nội: Thực trạng và một số vấn đề đặt ra

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết Hoạt động sáp nhập và mua lại doanh nghiệp qua điều tra trên địa bàn thành phố Hà Nội: Thực trạng và một số vấn đề đặt ra trình bày tình hình hoạt động sáp nhập và mua lại doanh nghiệp ở Hà Nội thời gian qua, đặc điểm hoạt động mua lại và sáp nhập doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội theo một số ngành, thực trạng hoạt động sáp nhập và mua lại doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội qua kết quả khảo sát điều tra, một số vấn đề cần lưu ý để thúc đẩy thị trường M&A,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hoạt động sáp nhập và mua lại doanh nghiệp qua điều tra trên địa bàn thành phố Hà Nội: Thực trạng và một số vấn đề đặt ra

n n n n THONG TIN n n n n<br /> HOAT eONG SAP NHAP V A MUA LAI DOANH NGHllP<br /> QUAOliu T R A T R E N DjA BAN T H A N H P H 6 H A N O I<br /> THUC TRANG VA MOT S 6 VAN D ^ D A T RA<br /> N g u y i n Binh Nguygn*<br /> 1. T i n h h i n h b o a t d o n g s a p n h a p v a<br /> m u a lai d o a n h n g h i e p d H a N o i thcfi<br /> gian qua<br /> Trong nhiing nfim g i n dfiy, sap nhfip vk<br /> mua lgi doanh nghiep (M&A) da trb thfinh<br /> mpt hogt dpng pho bien khong chi tren the<br /> gidi mfi con cl Vi§t Nam. Vi Ifi khai ni$m<br /> con mdi me nen M&A c i n ditdc nhfin dgng,<br /> phfin tich cac va'n d l n i y sinh d l thiic d i y<br /> thi triidng nfiy hoat dpng dung hitdng vfi c6<br /> hieu qua.<br /> M&A ditdc nhin nhfin nhit Ik mpt trong<br /> nhiing cong cu hiiu hiSu d l tai cfi'u triic<br /> doanh nghiep, vitdt qua k h u n g hoang. b<br /> Viet Nam, cac quy dinh v l M&A dit^c quy<br /> dinh rai rac trong mpt so vfin ban phap ly<br /> nhit Lufit Doanh nghigp, Lufit Cgnh<br /> tranh... Sap nhfip vfi mua lgi Ifi khai niem<br /> ditdc sii dung d l chi m$t cong ty tim each<br /> nfim giii q u y i n k i l m soat doi vdi mpt cong<br /> ty khac thong qua t h a u tdm to&n b§ ho$c<br /> mpt ty le so litpng c^ p h i n hofic tfii san cua<br /> cdng ty muc tieu du de c6 t h i khong c h i<br /> toan bd cac quy^t dinh cua cong ty dd<br /> nham muc tieu mb rpng thi p h i n , da dang<br /> hoa san p h i m , tfing cUdng lpi nhufin v^ gia<br /> tri cua cong ty minh hay thon tinh hay tieu<br /> <br /> di$t doi thii canh t r a n h . H^p nh^t 1^ m^t<br /> t r a d n g hdp ck bi§t trong M&A, trong d6 hai<br /> cong ty ciing thd'ng nhtft c h i m diit sii ton<br /> tgi riSng bi6t cua minh de hinh thfinh mot<br /> cong ty mdi vdi tofin bp tfii san, nd vfi cac<br /> nghia vu ciia hai cdng ty cu. Diim miu<br /> ch6't trong k h a i niem M&A Ifi muc tieu tnic<br /> t i i p nhfim d i n cua cdng ty chu dpng thiic<br /> hi$n M&A Ifi q u y i n d i i u hfinh cong ty bi<br /> sap nhfip. Miic dp sol hiiu tofin bo hay mpt<br /> p h i n chi phoi Ifi khac n h a u vdi ttfng tntfeg<br /> h^p cu t h i . Tiidng tii, vigc cong ty sap nhfip<br /> giQ nguyen hay thiic hi$n cac thay doi cd<br /> ban doi vdi hogt dpng kinh doanh vfi b6<br /> may d i i u hfinh cua cong ty hi sap nhfip<br /> ciing tuj^ thupc vfio muc tieu sap nhfip cu<br /> the. M&A Ifi mpt k h a i nifim "triim" vfi mfl,<br /> khong nen hi§u mot each cling nhfic hay go<br /> bd v^o mdt logi hinh cu the n£io.<br /> Sau M&A, cong ty muc ti§u se chfi'm dutt<br /> si^ t^n tgi v l m$t dia vi p h a p ly hofic trcl<br /> t h i n h mdt c6ng ty con, phu thu6c cong ty<br /> sap nh|ip. Vigo t i i p n h § n vk quan 1^ cua<br /> cdng ty sap nhfip dSi vdi tfli san, nO v& cac<br /> nghia vu cua cdng ty bi sap nhfip se diidc<br /> thiic hi#n triic t i i p (trong trUdng hdp cong<br /> ty sap n h ^ p thfiu tdm 100% quyen sd hOu)<br /> ho$c thdng qua ngitdi dgi dien chu sb hiiu<br /> <br /> * Nguyftn Binh Nguyfin, Nghiftn clhi viftn Viftn Nghiftn ciSu quiin IJ kinh tfi^ Tning irong.<br /> ' VD: BP mua lai toSn b6 Castro! nhung vfin duy tri d&ng sin phim mang thuong hiftu Castrol.<br /> EQ QUAN Lt KIHH T£<br /> <br /> SO'46(3+4/2012)<br /> <br /> HOATDQNG SAP NHAP VA MUA LAI DOANH NGHl£P..,<br /> <br /> cua cong ty sap nhfip (trong tritdng hpp<br /> nam quyin sci hiiu chi phoi). Thitdng hi^u<br /> cua cong ty muc tieu nl^u ditdc danh gia Ifi<br /> vfin con gia tri d l duy tri thi p h i n san<br /> pham thi c6 the dUpc giQ lai nhit mpt<br /> thitdng hieu ddc Ifip', ho§c dUpc gdp lgi<br /> thanh mdt thitdng hiSu chung.<br /> Hoa chung vdi xu hQdng tfing triiclng cua<br /> thi tritdng mua ban va sap nhfip tren dia<br /> ban ca nifdc, hogt ddng mua ban vfi s i p<br /> nhfip tren dia ban thfinh pho' Ha Npi cung<br /> diln biin theo ty le thufin titdng Qng,<br /> chiem ty trpng itdc tinh tren 40% tong so'<br /> vu va gia tri mua ban. Cac hoat dpng diln<br /> ra manh me b cac khoi ngfinh tfii chinh ngan hfing - chQng khoan • bao hiem, mot<br /> so loai hinh dich vu giai tri vdi cac hinh<br /> thflc mua ban co p h i n giQa cong ty trong<br /> nitdc vdi cong ty trong nitdc, cong ty nitdc<br /> ngofii mua cdng ty trong nitdc.<br /> Trong dien b i i n cua xu hQdng phat<br /> trien, theo n h i i u chuyen gia dii bao trong<br /> nhiing nam tiep theo sau day, to'c dp tang<br /> tritcing cua boat dpng mua ban sap vfi nhfip<br /> doanh nghiep tren dia bfin t h a n h pho' Ha<br /> Npi con cd nhieu d i l n b i i n phQc tgp vfi kha<br /> soi dpng vdi vi$c gia tfing cac gia tri giao<br /> dich. Cac kenh giao dich chu y i u dQdc diin<br /> ra se tfip trung vfio hai kenh chinh, do Ik:<br /> qua cong ty moi gidi vfi qua thi tritdng<br /> chiing khoan.<br /> Niu ty trpng thiic hien M&A qua kenh<br /> c6ng ty mdi gidi Ifi khdng cao do so' litdng<br /> cac cong ty nay cdn it va hgn c h i v l thdng<br /> tin cung nhii tinh chuygn nghiep thi kenh<br /> mua ban qua thi trQdng chQng khoan lai<br /> hit sQc phQc tap. Hi§n tvl^ng thoai von vfi<br /> nhiing am mQu thdn tinh nhQng cong ty<br /> Idn, CO t i l m nflng nhQng dang gap vfi'n d l<br /> kho khfin trong cdng tac quan tri dieu<br /> hanh se Ik ddng liic thuc d i y cho hogt dpng<br /> M&A cl khdng chi r i l n g Ha N6i. Sii phQc<br /> <br /> S£ 46 (3+4/2012)<br /> <br /> THflNGTIN[U?ni<br /> tgp the hi^n ro ndt vipc cac cong ty hoac t l<br /> chQc nitdc ngofii thong qua phap nhfin Viet<br /> Nam hofic ca nhan ngitdi Viet dl thfiu torn<br /> cd' p h i n d l tiln d i n chilm linh quyin chi<br /> phdi doanh nghiSp dang Ifi trfio lUu p h i<br /> biin. Dii k i l n nhQng nfim tdi se cd so' tiln<br /> khdng lo do vfio thi trudng chQng khoan<br /> Viet Nam, itdc tinh len din hfing ty dd la se<br /> qua cac kenh khac nhau de thiic hidn mua<br /> ban doanh nghiep.<br /> Ben canh dd cung ton tai mdt bd phfin<br /> nhd cac doanh nghiep cd nhd vfi trung binh<br /> cung t h a m gia thi trQdng mua ban vk sap<br /> nhfip. Thi tritdng nfiy diln ra yen binh hdn<br /> vfi g i n nhii khong c6 am mQu thdn tinh<br /> dQng phia sau cac boat dpng dd. Ding thdi<br /> cd xu hiidng dien ra la vi&c cac thanh vien<br /> sang Ifip sau khi tgo diing dQdc thifdng<br /> hieu, thfim chi danh bdng thQdng hi§u se<br /> t i l n hanh ban toan bp doanh nghiep. T l t<br /> nhien, hogt ddng nfiy chi dien ra dd'i vdi cac<br /> doanh nghiep cd quy md nhd.<br /> 2. D a c d i e m hoat dong mua lai v a<br /> s a p n h a p d o a n h n g h i e p trfin dia ban<br /> t h a n h pho' Ha Noi t h e o mot so nganh<br /> - M&A troTig nhdm ngdnh hang tieu diing<br /> Day Ifi ngfinh cd nhiiu thitdng vu M&A<br /> nha't trong nam 2011. ThQ nhfi't, nen tang<br /> thi trQdng tieu dung Ha Noi vfin rfi't td't,<br /> dac biet Ifi dfin so' tre va thu nhfip ngay<br /> cfing tfing.<br /> ThQ hai, cac doanh ngbiSp hfing tieu<br /> diing trong nQdc dang gap khd khan v l von<br /> do lai sufi't cao.<br /> ThQ ba, khi thi tnidng phat triln, theo<br /> quy lufit dfio thai, doanh nghiip (DN) can<br /> xfiy diing gia tri cd't loi va d i u tQ con ngQdi.<br /> Thieu ca vd'n Ifin kinh nghiem phat trien<br /> ngfinh bupc cac DN hang tieu diing trong<br /> nQdc phai tim dlii cac nhfi d i u td. Dgc biet,<br /> cac nhfi d i u tQ Nhfit Ban, Xn Dd... do nhiing<br /> QUAN Lt KINH TE<br /> <br /> Q<br /> <br /> ^<br /> <br /> ^<br /> <br /> THDNG TIN<br /> <br /> bat Idi vd thien tai, ciing nhQ do n i n kinh tl^<br /> cac nQdc nfiy da phat triln d i n do chin, nen<br /> dang c6 nhu c i u d i u tQ ra nQdc ngofii d l giQ<br /> nguon tien vfi mb rdng thi tritdng.<br /> Hien nay, VinaCapital dfi d i u tQ trSn 50<br /> DN h i n g d i u trong cic ngfinh kinh t l tgi<br /> Viet Nam, dfic bi^t Ifi ngfinh hfing ti§u<br /> dung. Trong 2 nfim qua, VinaCapital da<br /> nhin thfi'y n h i i u cd hdi cho cac khoan d i u<br /> tlt cua minh vfi vi^c d i u tit ciing d i dfing<br /> hdn. Diiu quan trpng Ifi iQa chpn d i u tQ<br /> v i o dau. Hien tgi, VinaCapital khdng Qu<br /> tien d i u tit vfio bfi't dpng san, nhQng vdi<br /> ngfinh h i n g tieu dQng, td' chQc n i y ludn<br /> sfin sfing d i u tit n i u cd cd hdi. Khdng chi<br /> VinaCapital, cac quy d i u tit khac nhQ<br /> Mekong, Dragon... ludn sfin nguon vd'n di<br /> d i u tQ vfio cac DN ngfinh hfing tieu dung.<br /> Ngofii cac quy d i u tU, cac DN tieu dung Idn<br /> nhQ Pepsi, Vinamilk... hay cac DN tieu<br /> dung Idn b niidc ngoai cung sfin sfing d i u<br /> tlt vao linh vQc tieu dung tgi thi trQdng H I<br /> Npi khi cd cd hpi.<br /> - Bdt ddng sdn<br /> <br /> HOATOONG SAP NHAP VA MUA LAI DOANH NGHlgP...<br /> <br /> I n xfiy dQng dd dang, trong khi t i l n n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2