intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Hoạt động y tế của Phật giáo ở Bình Dương dưới góc nhìn dịch vụ xã hội

Chia sẻ: Bautroibinhyen16 Bautroibinhyen16 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
15
lượt xem
1
download

Hoạt động y tế của Phật giáo ở Bình Dương dưới góc nhìn dịch vụ xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết này tìm hiểu kết quả hoạt động y tế của Phật giáo ở Bình Dương thời gian qua, từ đó đề ra một số giải pháp giúp cho giới Phật giáo ở địa phương này tiếp tục nâng cao vai trò trong hoạt động khám và chữa bệnh, phục vụ cộng đồng ngày một tốt hơn, góp phần vì sự tiến bộ và công bằng xã hội.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hoạt động y tế của Phật giáo ở Bình Dương dưới góc nhìn dịch vụ xã hội

1JKLrQ FͩX 7{Q JLiR 6͑ ± <br /> DѬѪNG HOÀNG LӜC(*)<br /> <br /> HOҤT ĈӜNG Y Tӂ CӪA PHҰT GIÁO Ӣ BÌNH DѬѪNG<br /> DѬӞI GÓC NHÌN DӎCH VӨ XÃ HӜI<br /> Tóm tҳt: Ph̵t giáo Vi͏t Nam nói chung, Ph̵t giáo ͧ Bình D˱˯ng<br /> luôn nêu cao tinh th̯n tͳ bi, cͱu kh͝ thông qua nhi͉u ho̩t ÿ͡ng tͳ<br /> thi͏n. Ĉ͋ th͹c hi͏n ÿi͉u này, Ph̵t giáo ͧ Bình D˱˯ng ÿã giúp ÿͩ<br /> r̭t nhi͉u cho nhͷng ng˱ͥi có hoàn c̫nh khó khăn. M͡t trong<br /> nhͷng vi͏c làm n͝i b̵t, thi͇t th͹c và ích lͫi cho c͡ng ÿ͛ng là ho̩t<br /> ÿ͡ng y t͇. Th͹c hi͏n chͯ tr˱˯ng xã h͡i hóa lƭnh v͹c y t͇ cͯa Nhà<br /> n˱ͣc, ho̩t ÿ͡ng y t͇ cͯa Ph̵t giáo ͧ Bình D˱˯ng g̯n ÿây ngày<br /> càng mͧ r͡ng và phát tri͋n, ÿ˱ͫc nhi͉u ng˱ͥi h˱ͧng ͱng, góp<br /> ph̯n nâng cao sͱc kh͗e cho c͡ng ÿ͛ng. Bài vi͇t này tìm hi͋u k͇t<br /> qu̫ ho̩t ÿ͡ng y t͇ cͯa Ph̵t giáo ͧ Bình D˱˯ng thͥi gian qua, tͳ<br /> ÿó ÿ͉ ra m͡t s͙ gi̫i pháp giúp cho giͣi Ph̵t giáo ͧ ÿ͓a ph˱˯ng<br /> này ti͇p tͭc nâng cao vai trò trong ho̩t ÿ͡ng khám và chͷa b͏nh,<br /> phͭc vͭ c͡ng ÿ͛ng ngày m͡t t͙t h˯n, góp ph̯n vì s͹ ti͇n b͡ và<br /> công b̹ng xã h͡i.<br /> Tӯ khóa: ho̩t ÿ͡ng y t͇ cͯa Ph̵t giáo, Ph̵t giáo ͧ Bình D˱˯ng,<br /> d͓ch vͭ xã h͡i.<br /> 1. Hoҥt ÿӝng y tӃ cӫa Phұt giáo là mӝt loҥi hình dӏch vө xã hӝi<br /> mang ý nghƭa thiӃt thӵc<br /> Phұt giáo cho rҵng, bӋnh tұt là mӝt trong nhӳng nӛi khә lӟn nhҩt cӫa<br /> ÿӡi ngѭӡi. Nó trӵc tiӃp giày vò thân tâm ngѭӡi mҳc bӋnh vӟi sӵ ÿau ÿӟn,<br /> lo buӗn và sӧ hãi. Cho nên, muӕn cӭu ngѭӡi và thӇ hiӋn lòng tӯ bi, trѭӟc<br /> tiên phҧi giúp hӑ thoát khӓi nӛi khә này. Trong quan niӋm cӫa Phұt giáo,<br /> bӋnh tұt có mӕi quan chһt chӁ vӟi Tâm và NghiӋp cӫa mӛi ngѭӡi, nên<br /> thông qua viӋc chӳa trӏ làm sao giúp cho ngѭӡi bӋnh ÿѭӧc an vui nѫi tâm<br /> và dҫn xҧ bӓ nhӳng nghiӋp xҩu. ĈiӅu này sӁ giúp hӑ có ÿӡi sӕng nӝi tâm<br /> an lҥc, thoҧi mái trong mӝt cѫ thӇ khӓe mҥnh. Mһt khác, thông qua viӋc<br /> <br /> *<br /> <br /> . ThS., Trѭӡng Ĉҥi hӑc Khoa hӑc xã hӝi và Nhân văn, Ĉҥi hӑc Quӕc gia Thành<br /> phӕ Hӗ Chí Minh.<br /> <br /> 'ɉɇQJ +RjQJ /͙F +RɞW ÿ͙QJ \ Wɼ FͧD 3KɪW JLiR«<br /> <br /> <br /> <br /> chӳa bӋnh sӁ góp phҫn phә cұp kiӃn thӭc y hӑc, vұn dөng y hӑc Phұt giáo<br /> vào trong thӵc tiӉn cuӝc sӕng và ÿӇ truyӅn bá tѭ tѭӣng Phұt giáo ÿӃn<br /> ÿông ÿҧo quҫn chúng tín ÿӗ. Vì vұy, Phұt giáo luôn chӫ trѭѫng, Phұt tӱ<br /> phҧi thông thҥo y hӑc (Y phѭѫng minh) cӫa Phұt giáo ÿӇ chӳa trӏ hiӋu<br /> quҧ cho ngѭӡi bӋnh. Y hӑc cӫa Phұt giáo là hӋ thӕng kiӃn thӭc y hӑc<br /> dùng ÿӇ bҧo vӋ sӭc khӓe, chӳa bӋnh, nhҵm xoa dӏu nӛi ÿau vӅ thân tâm<br /> con ngѭӡi.<br /> Khi Phұt giáo ÿӃn ViӋt Nam, thông qua viӋc chӳa bӋnh, các nhà sѭ<br /> xem ÿó là phѭѫng tiӋn hӳu hiӋu ÿӇ truyӅn ÿҥo. Muӕn vұy, hӑ bҳt buӝc<br /> phҧi nҳm vӳng các kiӃn thӭc y hӑc cӫa Phұt giáo. VӅ sau, Phұt giáo ViӋt<br /> Nam, lúc nào cNJng vұy, rҩt quan tâm ÿӃn viӋc chӳa bӋnh cӭu ÿӡi, ÿӕi<br /> tѭӧng tӯ vua quan cho ÿӃn tҫng lӟp thӭ dân. Mӝt sӕ ngôi chùa làm nѫi<br /> chӳa bӋnh cho dân, mӝt chӭc năng cӫa chùa ViӋt ӣ nông thôn truyӅn<br /> thӕng. Ngôi chùa, trong nhiӅu trѭӡng hӧp, ÿã làm chӭc năng cӫa mӝt<br /> bӋnh viӋn. Mӝt bia ký thӃ kӹ XIV trên vách núi Non Nѭӟc (tӍnh Ninh<br /> Bình hiӋn nay) cho biӃt, ngôi chùa ӣ ÿây ÿã có mӝt loҥi ruӝng gӑi là<br /> “bӋnh ÿiӅn” (ruӝng chӳa bӋnh), thu hoҥch ӣ loҥi ruӝng này hҷn là ÿѭӧc<br /> chi dùng cho viӋc chӳa bӋnh cho dân. Trên núi Yên Tӱ, vүn còn nhӳng di<br /> tích ÿѭӧc coi là nѫi chӃ biӃn dѭӧc liӋu cӫa các nhà sѭ xѭa kia. Trong<br /> nhiӅu vѭӡn chùa, bên cҥnh cây ăn quҧ, cây cҧnh, ngѭӡi ta còn trӗng các<br /> cây thuӕc. NhiӅu nhà sѭ là thҫy thuӕc giӓi. Nәi tiӃng nhҩt là nhà sѭ TuӋ<br /> Tƭnh, tác giҧ sách Nam d˱ͫc th̯n di͏u, ghi lҥi nhӳng bài thuӕc hiӋu<br /> nghiӋm, dùng dѭӧc liӋu cây cӓ ViӋt Nam. Ván in mӝt sӕ sách cӫa ông<br /> cNJng ÿѭӧc cҩt giӳ trong các chùa(1).<br /> Ngày nay, viӋc cung cҩp dӏch vө y tӃ cho ngѭӡi dân ÿѭӧc xem là mӝt<br /> hình thӭc cӫa dӏch vө xã hӝi (social services). Dӏch vө xã hӝi là hoҥt<br /> ÿӝng tӯ thiӋn có tә chӭc, là chѭѫng trình hay phѭѫng thӭc sӱ dөng nhân<br /> viên xã hӝi và nhӳng chuyên viên liên quan ÿӇ thӵc hiӋn mөc tiêu an sinh<br /> xã hӝi, tӭc duy trì và làm gia tăng hҥnh phúc cho con ngѭӡi trѭӟc nhӳng<br /> hөt hүng do biӃn ÿәi vӅ kinh tӃ - xã hӝi, mҩt viӋc làm, ӕm ÿau, tuәi già,…<br /> Ĉһc biӋt, các tә chӭc tôn giáo ÿѭӧc xem là thành phҫn quan trӑng cung<br /> cҩp dӏch vө xã hӝi cho ngѭӡi dân. ViӋc cung cҩp các dӏch vө xã hӝi nhҵm<br /> ÿáp ӭng nhu cҫu căn bҧn cӫa con ngѭӡi, ÿem ÿӃn hҥnh phúc cӫa quҫn<br /> chúng nhân dân qua viӋc cung ӭng các dӏch vө sӭc khӓe, giáo dөc, nhà<br /> ӣ,… và làm thăng tiӃn bӝ phұn yӃu thӃ, khӕn khә trong xã hӝi, ÿҧm bҧo<br /> sӵ phát triӇn bӅn vӳng cӫa quӕc gia(2).<br /> <br /> 47<br /> <br /> <br /> <br /> 1JKLrQ FͩX 7{Q JLiR 6͑  <br /> <br /> Bѭӟc vào thӡi kǤ ÿәi mӟi, nѭӟc ta chuyӇn sang nӅn kinh tӃ thӏ trѭӡng<br /> ÿӏnh hѭӟng xã hӝi chӫ nghƭa, các hoҥt ÿӝng dӏch vө xã hӝi ngày mӝt mӣ<br /> rӝng khi Nhà nѭӟc nhұn ra vai trò cӫa toàn dân trong sӵ hiӋp lӵc cùng<br /> giҧi quyӃt các vҩn nҥn xã hӝi và chăm lo cho cӝng ÿӗng. Vì thӃ, các tә<br /> chӭc xã hӝi khác nhau, trong ÿó có Phұt giáo, tham gia cùng Nhà nѭӟc<br /> cung cҩp các dӏch vө cҫn thiӃt cho xã hӝi vӟi chӫ trѭѫng Nhà nѭӟc và<br /> nhân dân cùng làm và ÿһt dѭӟi sӵ quҧn lý cӫa Nhà nѭӟc(3).<br /> Hoҥt ÿӝng y tӃ cӫa Phұt giáo là mӝt hình thӭc cung cҩp dӏch vө xã<br /> hӝi, ÿó là dӏch vө xã hӝi trong lƭnh vӵc sӭc khӓe. ViӋc cung cҩp dӏch vө<br /> xã hӝi này có ý nghƭa quan trӑng ÿӕi vӟi ngѭӡi dân, nhҩt là vӟi các thành<br /> phҫn xã hӝi, các nhóm xã hӝi dӉ bӏ tәn thѭѫng. Sӭc khӓe là nӅn tҧng cӫa<br /> hҥnh phúc. Sӭc khӓe và giáo dөc là hai tiêu chí cѫ bҧn ÿánh giá nguӗn<br /> vӕn cӫa con ngѭӡi. Sӭc khӓe có vҩn ÿӅ khi ngѭӡi ta bӏ bӋnh, khuyӃt tұt<br /> hay thoái hóa. Con ngѭӡi, vӟi tѭ cách là mӝt thành viên xã hӝi, có nhu<br /> cҫu ÿѭӧc tiӃp cұn nhӳng nguӗn tài nguyên vұt chҩt và xã hӝi ÿӇ giӳ gìn<br /> sӭc khӓe, ÿӇ ÿiӅu trӏ bӋnh tұt và vѭӧt qua tұt nguyӅn. HӉ mӝt thành viên<br /> cӫa xã hӝi không ÿѭӧc hay thiӃu chăm sóc sӭc khӓe sӁ dүn ÿӃn hұu quҧ<br /> là bӏ bӋnh tұt, góp phҫn tҥo nên mӝt sӕ vҩn ÿӅ xã hӝi khác nhѭ nghèo ÿói,<br /> thҩt nghiӋp, căng thҷng, bӏ cô lұp,…<br /> Ӣ ViӋt Nam, do ngân sách nhà nѭӟc eo hҽp và viӋc dân sӕ gia tăng<br /> nhanh, nên viӋc duy trì và cҧi thiӋn cung cҩp dӏch vө y tӃ cho ngѭӡi dân<br /> tӯ phía Nhà nѭӟc là mӝt thách thӭc lӟn. ĈiӅu này tҥo ra gánh nһng cho<br /> ngѭӡi sӱ dөng dӏch vө y tӃ nhà nѭӟc: “Mӝt tác ÿӝng tiӅm ҭn cӫa các<br /> chính sách trao quyӅn tӵ chӫ và xã hӝi hóa là sӵ gia tăng gánh nһng tài<br /> chính cho ngѭӡi sӱ dөng dӏch vө, và ÿiӅu này có thӇ làm hҥn chӃ khҧ<br /> năng tiӃp cұn dӏch vө cӫa ngѭӡi dân, ÿһc biӋt là các hӝ gia ÿình có thu<br /> nhұp thҩp. Vӟi tình trҥng các ÿѫn vӏ sӵ nghiӋp công ngày càng phҧi phө<br /> thuӝc vào nguӗn thu cӫa chính mình tӯ các hoҥt ÿӝng dӏch vө vӏ lӧi<br /> nhuұn, sӵ căng thҷng vӅ tài chánh ngày càng trӣ nên gay gҳt cho ngѭӡi sӱ<br /> dөng dӏch vө”(4). Vì vұy, sӵ có mһt cӫa các tә chӭc tѭ nhân tham gia cung<br /> cҩp dӏch vө y tӃ ÿã tҥo nên mӝt bѭӟc chuyӇn lӟn, có thӇ mang lҥi nhӳng<br /> kӃt quҧ tích cӵc nhѭ ÿa dҥng hóa loҥi hình dӏch vө và nâng cao khҧ năng<br /> tiӃp cұn dӏch vө cӫa ngѭӡi dân. Tuy nhiên, loҥi dӏch vө này có mӝt hҥn<br /> chӃ lӟn: “VӅ bҧn chҩt, các cѫ sӣ cung cҩp dӏch vө phi nhà nѭӟc thѭӡng<br /> theo ÿuәi lӧi nhuұn. Mһc dù viӋc chҥy theo lӧi nhuұn sӁ góp phҫn thúc<br /> ÿҭy tăng trѭӣng kinh tӃ, song ÿiӅu này không phҧi lúc nào cNJng ÿem lҥi<br /> <br /> ϰϴ<br /> <br /> 'ɉɇQJ +RjQJ /͙F +RɞW ÿ͙QJ \ Wɼ FͧD 3KɪW JLiR«<br /> <br /> <br /> <br /> kӃt quҧ tӕi ѭu. Hҫu hӃt các cѫ sӣ y tӃ tѭ nhân ӣ ViӋt Nam chӍ cung cҩp<br /> dӏch vө mà hӑ dӉ dàng thu hӗi vӕn, các xét nghiӋm ÿҳt tiӅn và các dӏch<br /> vө hình ҧnh nhѭ siêu âm,v.v… NhiӅu cѫ sӣ y tӃ tѭ nhân lҥm dөng các<br /> công nghӋ cҩp cao và các loҥi thuӕc ÿҳt tiӅn. Nhӳng cѫ sӣ này thѭӡng ÿһt<br /> ӣ các khu dân cѭ giàu có, nhѭ các thành phӕ lӟn hoһc các ÿô thӏ có thu<br /> nhұp cao”(5). Trѭӟc thӵc trҥng ҩy, viӋc xây dӵng và mӣ rӝng hӋ thӕng<br /> dӏch vө y tӃ mang tính phi lӧi nhuұn rҩt cҫn thiӃt, mang ý nghƭa nhân văn<br /> sâu sҳc, nhҩt là vӟi các ÿӕi tѭӧng xã hӝi ӣ vùng sâu, vùng xa, vùng ÿӗng<br /> bào dân tӝc thiӇu sӕ còn khó khăn hay ÿang trong tình trҥng nghèo ÿói.<br /> Vӟi tình hình thӵc tiӉn ÿó, nhӳng hoҥt ÿӝng y tӃ cӫa Phұt giáo ӣ ViӋt<br /> Nam mang ý nghƭa rҩt lӟn, là mӝt nguӗn lӵc xã hӝi tham gia hӳu hiӋu<br /> vào viӋc cung cҩp dӏch vө y tӃ mang tính phi lӧi nhuұn cho cӝng ÿӗng<br /> dân cѭ. HiӋn nay, trong cҧ nѭӟc, Phұt giáo ViӋt Nam có 65 TuӋ Tƭnh<br /> Ĉѭӡng và hàng trăm phòng thuӕc nam, châm cӭu(6). Không dӯng lҥi ӣ<br /> ÿó, ÿӕi vӟi căn bӋnh HIV/AIDS, mӝt sӕ ngôi chùa nhѭ: chùa Pháp Vân<br /> (Hà Nӝi), chùa KǤ Quang 2, chùa DiӋu Giác (Thành phӕ Hӗ Chí<br /> Minh),v.v… ÿã cung cҩp dӏch vө tham vҩn cho ngѭӡi bӋnh. Thông qua<br /> hình thӭc này, bӋnh nhân ÿѭӧc tiӃp thêm sӭc sӕng, ÿѭӧc an ӫi và chia<br /> sҿ vӟi tinh thҫn không kǤ thӏ, tҥo ÿiӅu kiӋn ÿӇ hӑ tiӃp tөc tái hòa nhұp<br /> cӝng ÿӗng. Tӯ năm 2002, chѭѫng trình “Sáng kiӃn lãnh ÿҥo Phұt giáo”<br /> triӇn khai rӝng rãi, tҥo ÿѭӧc nhӳng hiӋu ӭng xã hӝi rҩt tích cӵc. ĈӃn<br /> nay, hoҥt ÿӝng cӫa dӵ án ÿã diӉn ra khҳp các tӍnh thành trên cҧ nѭӟc<br /> nhѭ: Hà Nӝi, HuӃ, Ĉà Nҹng, Thành phӕ Hӗ Chí Minh, Trà Vinh. Vӟi<br /> ngѭӡi bӏ nhiӉm HIV/AIDS, các Tăng ni, Phұt tӱ giúp hӑ thông qua viӋc<br /> chăm sóc tҥi nhà riêng và bӋnh viӋn khi hӑ bӏ ӕm hoһc bӏ thѭѫng. Hӑ<br /> còn ÿѭӧc dҥy các phѭѫng pháp thiӅn trӏ liӋu, thӵc hiӋn các nghi lӉ tôn<br /> giáo, tә chӭc các khóa tu ÿӇ vѭӧt qua khӫng hoҧng và bҩt an, hѭӟng<br /> ÿӃn viӋc sӕng vui, sӕng khӓe, thұm chí còn cung cҩp thӭc ăn, thuӕc<br /> ÿiӅu trӏ khi căn bӋnh bѭӟc vào giai ÿoҥn cuӕi. ĈiӅu này cho thҩy vai trò<br /> ngày càng lӟn cӫa Phұt giáo trong viӋc hӛ trӧ y tӃ ÿӕi vӟi cӝng ÿӗng. Vì<br /> thӃ, Phұt giáo ViӋt Nam ÿã tiӃp tөc thӇ hiӋn ÿѭӧc chӭc năng xã hӝi cӫa<br /> mình ÿúng theo tinh thҫn “Hӝ quӕc an dân”, là mӝt nguӗn vӕn xã hӝi<br /> trong viӋc xây dӵng hӋ thӕng an sinh và phúc lӧi xã hӝi quӕc gia. Mһt<br /> khác, phҫn lӟn nhӳng hoҥt ÿӝng khám và chӳa bӋnh cӫa Phұt giáo dùng<br /> phѭѫng thӭc Ĉông y, nên góp phҫn rҩt lӟn trong viӋc bҧo tӗn và phát<br /> huy nӅn tri thӭc y hӑc dân tӝc.<br /> <br /> 49<br /> <br /> <br /> <br /> 1JKLrQ FͩX 7{Q JLiR 6͑  <br /> <br /> 2. Mӝt sӕ kӃt quҧ hoҥt ÿӝng y tӃ cӫa Phұt giáo ӣ Bình Dѭѫng<br /> Thҩm nhuҫn tinh thҫn “Phөng sӵ chúng sinh là cúng dѭӡng chѭ Phұt”,<br /> giӟi Tăng ni và Phұt tӱ ӣ Bình Dѭѫng ÿã thҩy rõ ý nghƭa cӫa các hoҥt<br /> ÿӝng tӯ thiӋn, nhҩt là viӋc khám chӳa bӋnh cho ÿӕi tѭӧng xã hӝi. Vì vұy,<br /> nӝi dung Báo cáo Ĉ̩i h͡i Ĉ̩i bi͋u T͑nh h͡i Ph̵t giáo Bình D˱˯ng<br /> nhi͏m kǤ VII (2007 - 2012) ÿã nhҩn mҥnh ÿӃn nhiӋm vө này: “Ĉӝng viên<br /> các tӵ viӋn trong tӍnh mӣ phòng thuӕc tӯ thiӋn, phát huy nhiӅu hѫn nӳa<br /> ÿӇ góp phҫn chӳa trӏ, giúp ÿӥ bӋnh nhân nghèo”(7). Trѭӟc ÿó, trong nhiӋm<br /> kǤ VI (2002 - 2007), thành quҧ hoҥt ÿӝng y tӃ cӫa Phұt giáo ӣ Bình<br /> Dѭѫng ÿҥt ÿѭӧc: “7 TuӋ Tƭnh Ĉѭӡng ÿã khám và ÿiӅu trӏ trên 50 ngàn<br /> bӋnh nhân, hӕt trên 700 ngàn thang thuӕc, 1 phòng khám ÿa khoa tӯ thiӋn<br /> và xây dӵng ÿѭӧc 2 nӗi súp tình thѭѫng do Phұt tӱ tình nguyӋn phөc vө<br /> cho bӋnh nhân nghèo nҵm ÿiӅu trӏ tҥi BӋnh viӋn Ĉa khoa tӍnh mӛi tuҫn<br /> hai ngày. Ĉһc biӋt, TӍnh hӝi ÿã ÿӝng viên Phòng khám ÿa khoa tӯ thiӋn<br /> tҥi Long Bӱu, huyӋn Thuұn An, tӍnh Bình Dѭѫng ÿiӅu trӏ cho bӋnh nhân<br /> nghèo”(8).<br /> Ĉi sâu hѫn nӳa, hoҥt ÿӝng y tӃ cӫa Phұt giáo ӣ Bình Dѭѫng ÿҥt ÿѭӧc<br /> mӝt sӕ kӃt quҧ nәi bұt sau:<br /> Thͱ nh̭t, ngày càng có nhiӅu phòng khám chӳa bӋnh ÿѭӧc mӣ ra và<br /> bѭӟc ÿҫu ÿã hình thành mӝt mҥng lѭӟi cung cҩp dӏch vө khám chӳa bӋnh<br /> miӉn phí cӫa Phұt giáo cho ngѭӡi dân trong và ngoài tӍnh Bình Dѭѫng.<br /> Theo khҧo sát sѫ bӝ cӫa chúng tôi, hҫu hӃt các huyӋn, thӏ trong tӍnh Bình<br /> Dѭѫng ÿӅu có cѫ sӣ hoҥt ÿӝng y tӃ cӫa Phұt giáo: thӏ xã Thӫ Dҫu Mӝt<br /> (chùa Hӝi Khánh, chùa Thuұn Thiên, chùa Hѭng Ĉӭc, chùa Tây Tҥng,<br /> chùa Bӱu Nghiêm, chùa Long Minh), huyӋn Thuұn An (chùa Thiên<br /> Phѭӟc, chùa Thiên Chѫn, chùa Phә Minh, chùa Long Bӱu, chùa Phұt<br /> Ân), huyӋn Tân Uyên (chùa Hѭng Khánh, chùa Quan Âm), huyӋn BӃn<br /> Cát (chùa Hѭng Mӻ), huyӋn Dƭ An (chùa Núi Châu Thӟi), huyӋn Dҫu<br /> TiӃng (chùa Pháp Hoa, chùa Thai Sѫn). Nhӳng cѫ sӣ y tӃ này, trong thӡi<br /> gian qua, ÿã rҩt tích cӵc chӳa bӋnh, bӕc phát thuӕc miӉn phí cho ngѭӡi<br /> nghèo. ĈӇ hoҥt ÿӝng y tӃ ÿҥt kӃt quҧ tӕt hѫn, mӝt sӕ vӏ tăng ni ӣ Bình<br /> Dѭѫng ÿã không ngӯng hӑc tұp, trau dӗi thêm chuyên môn y hӑc ÿӇ trӵc<br /> tiӃp chӳa bӋnh nhѭ: Thѭӧng tӑa Thích Thѭӡng Quang, Ni sѭ - Bác sƭ<br /> Thích Nӳ Liên Thanh, Sѭ cô Thích Nӳ HiӃu Ngӑc, Ĉҥi ÿӭc Thích ThiӋn<br /> Chӭc, Ĉҥi ÿӭc Thích ThiӋn Ĉҥo,v.v…<br /> <br /> ϱϬ<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản